Yönetmelikler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

10.08.2016-29797 Resmi Gazete

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-10/2/2022-31746) (1) Bu Yönetmelik, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 389 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,
b) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,
c) Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, bu Bölgede gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini,
ç) Ar-Ge merkez veya enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı mekânları,
d) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri,
e) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı ve/veya yazılımcı personel tarafından yürütülen projeyi,
f) Bakan: (10.02.2022-31746 R.G.) Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
g) Bakanlık: (10.02.2022-31746 R.G.) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ğ) Başvuru: (10.02.2022-31746 R.G.) Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması veya Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali talebine ilişkin bu Yönetmelik kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri içeren işlemi,”,
ı) Bölge alanı: Arazi üzerinde, koordinat değerleriyle sınırları belirlenmiş Bölgenin müstakil her bir alanını,
i) Bölge işletme yönergesi: Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, Kanun kapsamında Bölgede yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü olduğu, yönetici şirket tarafından hazırlanan yönergeyi,
j) Destek: (10.02.2022-31746 R.G.) Bölgeler için gerekli altyapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi inşası, atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programları ile ilgili giderler için Bakanlık bütçesine konulan ödeneği,
k) Destek personeli: Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,
l) Dijital (sayısal) üretim ve tasarım laboratuvarı: Bilgi ve tasarımların paylaşıldığı uluslararası iş birlikleri dahil, talepte bulunanların erişimine açık ortak laboratuvar ve paylaşım platformunu,
m) Genel Müdürlük: (10.02.2022-31746 R.G.) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü,
n) Girişimci: Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri,
o) İdare binası: Yönetici şirketin Bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren, içerisinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin, ayrıca ihtiyaç olması halinde girişimcilerin de yer alabileceği yapıyı,
ö) İhtisas teknoloji geliştirme bölgesi (İhtisas TGB): Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgelerini,
p) Kanun: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu,
r) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,
s) Kuluçka merkezi (İnkübatör): (10.02.2022-31746 R.G.) Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimcilere Bölge içinde veya dışında ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları,
ş) Kurucu heyet: Bölge alanının bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsünün yer aldığı, bunların dışında diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan, Bölge yönetici şirketinin kuruluşuna kadar geçen süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Bölgenin kurulması ile ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu heyeti,
t) Ön kuluçka: İş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş tekil veya birkaç kişiden oluşan girişimci grubuna, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi maksadıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapıları,
u) Proje bitirme belgesi: Bölgede başlatılan Ar-Ge veya tasarım projelerinin Bölgede sonuçlandırılmasını takiben, girişimcinin talebi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenen formata uygun olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen (Ek ibare:RG-22/2/2018-30340) ve Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda onaylanan belgeyi,
ü) Proje fikri doğrulama: Girişimci tarafından ortaya konan projenin; sahip olunan veya ulaşılabilen teknolojiler çerçevesinde yapılabilirliği (teknik doğrulama) ile ticarileştirme aşamasında kullanılması düşünülen iş modelinin uygunluğunun (ticari doğrulama) değerlendirilmesi işini,
v) Proje süresi: Yazılım, Ar-Ge veya tasarım projeleri ile ilgili olarak yönetici şirket Proje Değerlendirme Komisyonundan onaylanmış, Bölge içi veya Bölge dışı tüm Bölümleri kapsayan projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçen süreyi,
y) Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun “Cumhurbaşkanının”uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,
z) Tasarım projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi,
aa) Tasarım personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri,
bb) Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri,
cc) Teknoloji geliştirme merkezleri (TEKMER): 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun kapsamında üniversite ve araştırma merkezlerinin imkânlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği mekanlar olan ve uygulamaya yönelik üretime hazır hâle getirilerek işletmelerin kullanımına sunulmak için kurulan veya kurdurulan Ar-Ge ve yenilik projesi sahibi işletmelerin, KOSGEB teknoloji geliştirme ve yenilik destekleri kapsamında desteklendiği Teknoloji merkezlerini (Teknoloji merkezi işletmeleri),
çç) Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti,
dd) Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,
ee) Teknoloji transfer ofisi (TTO): Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı,
ff) Teknolojik ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü,
gg) Tek pencere sistemi: 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde gümrük işlemlerine konu olan eşyaya ilişkin olarak farklı kurumlarca düzenlenmesi gereken izin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların tek bir noktaya yapılarak (e-başvuru) ilgili kuruma iletildiği ve ilgili kurumca düzenlenen belgelerin doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda (e-belge) gönderildiği, Gümrük ve Ticaret BakanlığıTicaret Bakanlığı”  tarafından kurulan ve yürütülen sistemi,
ğğ) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
hh) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
ıı) Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversiteleri,
ii) Üretim birimleri: Bölge içerisinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini,
jj) Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü,
kk) Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,
ll) Yapılabilirlik raporu: Ek-1’de yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yapılabilirlik Raporu formatına göre hazırlanan raporu,
mm) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,
nn) Yazılımcı personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli,
oo) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,
öö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
pp) Yönetici şirket: Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketi,
rr)  Proje kabul belgesi: (Ek:RG-22/2/2018-30340) Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her birinin, proje değerlendirme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe elektronik ortamda oluşturulmuş proje kodunu içeren belgeyi,
ss) Desteklenecek Programlar: (Değişik: 10.02.2022-31746 R.G.) Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programları

şş) Kuluçka girişimcisi: (Ek:10.02.2022-31746 R.G.) Kuluçka merkezlerinde yer alan Ar-Ge, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan, gerçek ya da tüzel kişiliğe sahip erken aşama girişimcileri,

tt) Ar-Ge Binası: (Ek:10.02.2022-31746 R.G.) Bölgelerde Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyeti yürüten girişimcilere tahsis edilecek ofislerin, ortak alanların ve Bölge hizmetlerinin sunulması ile ilgili birimlerin yer aldığı yapıyı,

uu) Atölye: (Ek:10.02.2022-31746 R.G.) Girişimciler tarafından Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların bulunduğu yapıyı ya da alanı,

üü) Stajyer: (Ek:10.02.2022-31746 R.G.) Yükseköğretim Kurulunca yükseköğretim kurumlarında veya Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında verilmesi uygun görülen her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışların geliştirilmesi, sektörün tanınması, iş hayatına uyum, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmek amacıyla işletmelerde mesleki çalışma yapan öğrencileri,”

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bölge Başvurusuna, Bölge Alanları Dışında Açılacak Kuluçka Merkezi Başvurusuna ve Değerlendirmesine, Bölgenin İşletilmesine ve Bölgede Yapılacak Faaliyetlere İlişkin Usul ve Esaslar
Kurucu heyetin oluşturulması (Değişik:10.02.2022-31746 R.G.)
MADDE 4 – (1) Bölge kurmak amacıyla bir araya gelen, 3 üncü maddede kurucu heyet tanımında belirtilen kurum ve kuruluş temsilcileri, aralarında düzenlenecek bir protokolle kurucu heyeti oluştururlar.
(2) Bölgeye ilişkin başvurular kurucu heyet veya yönetici şirket tarafından yapılır.
Yer seçimi
MADDE 5 – (1) Kanun amacında kullanılacak olan Bölge alanı yer seçimi kurucu heyet veya yönetici şirket tarafından yapılır.
(2) Bölge alanı yer seçiminin yapıldığı ilin sınırları içinde en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsünün bulunması şartı aranır.
(3) Kurucu heyet veya Bölge yönetici şirketi; seçilecek Bölge alanının, kurucu heyette ya da yönetici şirket ortaklığı bünyesinde yer alan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü ya da organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgelerine yakınlığını veya bu kurum ya da kuruluşların arazileri içerisinde veya yakınında olmasını, ayrıca bulunduğu yöredeki sanayici ve girişimcilerin niteliklerini, yetişmiş insan gücü potansiyelini, yörenin jeolojik durumunu, sosyal ve teknik altyapısını, ülke ve bölge kalkınma planları hedeflerine uygunluğunu ve çevre düzeni planı içeriğini, seçilen arazinin mülkiyet ve kadastral durumunu, imar yolu, kadastral yol ya da bağlantı ulaşım yoluna cepheli oluşunu, tahsis ve satın alma kolaylığını, mevcut arazi kullanım durumunu, arazinin hangi ulaşım aksları üzerinde veya yakınında yer aldığını dikkate alır.
(4) (Değişik:RG-22/2/2018-30340) Kıyı Kanunu kapsamındaki alanlar, su koruma alanları, jeolojik sakıncalı alanlar, mera alanları, orman alanları, sulak alanlar, sit alanları, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri, özel çevre koruma bölgeleri ve enerji üretim tesislerinin yer aldığı alanlar ile mevzuatı gereğince kullanımları kısıtlanan ve Bölge olarak seçilmesi veya bu amaçla kullanılması mümkün olmayan benzeri diğer alanlar Bölge alanı olarak seçilemez. Ancak, hakkında kısıtlılık hali bulunan alanlardan ilgili mevzuatı doğrultusunda belli koşulların gerçekleşmesi suretiyle Bölge olarak seçilmesine imkân tanınanlar ve koruma alanı ile birlikte tescillenen tabiat varlıkları (mağaralar, anıt ağaç ve ağaç toplulukları) ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları Bölge alanı olarak seçilebilir. Seçilen Bölge alanı ile ilgili olarak, mevzuatı gereğince kısıtlılık hali bulunmadığı veya hakkında kısıtlılık hali bulunmasına rağmen ilgili mevzuatı doğrultusunda belli şartların gerçekleşmesi suretiyle Bölge alanı olarak seçilmesine imkân tanındığı hususu, ilgili kurum ve kuruluşlardan belgelendirilir.
(5) (Değişik:RG-22/2/2018-30340) Varsa, Bölge alanını kapsayan; 1/1000 veya 1/5000 ölçekli imar planı ve plan kararları ve 1/1000 veya daha küçük ölçekli hâlihazır haritaları, hava mania planları ile doğal tehlike ve deprem durumunu belirleyen ilgili kurum tarafından verilen onaylı gözlemsel jeolojik etüt raporu veya ilgili kurumca onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu da eklenir, bu belgelerin bulunmaması hali ilgili kurumlarından ayrıca belgelendirilir.
(6) (Değişik:RG-22/2/2018-30340) Bölge alanı sınırları ve köşe noktalarının işli olduğu ve koordinat değerleri, yüzölçüm miktarı, ölçeği, kuzey işareti ve Bölge adı ile il, ilçe ve belde/mah./köy bilgilerinin belirtildiği A4 normunda uygun ölçekli harita, Bölge başvurusunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, Bölge alanı sınırlarını kesinleştirmek üzere Değerlendirme Kurulu Kararı ile birlikte Bakanlar Kuruluna “Cumhurbaşkanına” sunulur.
Araştırma-geliştirme, sanayi potansiyeli ve finansal yeterlilik
MADDE 6 – (1) Bölge kurulması düşünülen yörede yeterli Ar-Ge, tasarım ve sanayi potansiyelinin bulunması ve finansal yeterlilik şartı aranır.
(2) Bölgede yapılacak; idare binası,  “Ar-Ge binası, atölye ve” kuluçka merkezi ve alt yapı inşası“, atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar” ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarının gerçekleştirilebilmesi için Bölge kurucularının sağlayacakları finansman planına ilişkin bilgiler yapılabilirlik raporunda belirtilir. Yapılabilirlik raporunda belirtilen nakdi sermaye miktarı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda istenilen sermaye miktarının iki “on” katından az olamaz.
(3) Yöredeki mevcut Ar-Ge ve sanayi potansiyeli ile Bölgenin kuruluşu ve işletimi için gerekli olan finansal yapının yeterliliğine, bu Yönetmeliğin ekindeki formata göre hazırlanan yapılabilirlik raporunda verilen bilgiler doğrultusunda Değerlendirme Kurulu karar verir.
Bölge başvuruları
MADDE 7 – (1) Kurucu heyet, Bölge kuruluşu ile ilgili başvurusunu; Bölge yönetici şirketi ise Bölgeye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali ile ilgili başvurusunu, hazırlayacağı başvuru dosyası ile (Mülga ibare:RG-10/02/2022-31746)  elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapar.
(2) (Değişik: 10.02.2022-31746 R.G.) Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Bölge kuruluşu için;

1) Kurucu heyet protokolü,

2) Seçilen yer ile ilgili tapu kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,

3) Seçilen arazinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanları için malikinden alınacak muvafakat yazısı,

4) 5 inci maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında istenilen belgeler,

5) Plan bütünlüğü açısından herhangi bir sakıncasının bulunup bulunmadığına dair, seçilen alan üzerinde plan onama yetkisine sahip ilgili kurumdan alınacak görüş,

6) Yapılabilirlik raporu,

7) Bölge alanı içinde bina varsa yapı ruhsat belgesi, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kayıt belgesi.

b) Bölge alanının genişletilmesi veya Bölgeye ek alan katılması için;

1) Başvuruya ilişkin yönetici şirket yönetim kurulunun kararı,

2) Seçilen yer ile ilgili tapu kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,

3) Seçilen arazinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanları için malikinden alınacak muvafakat yazısı,

4) 5 inci maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında istenilen belgeler,

5) Plan bütünlüğü açısından herhangi bir sakıncasının bulunup bulunmadığına dair, seçilen alan üzerinde plan onama yetkisine sahip ilgili kurumdan alınacak görüş,

6) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan yapılabilirlik raporunun “Bölge alanı seçimine ilişkin bilgiler” başlığı altındaki veriler; ancak, Bölgeye katılan ek alanın farklı il sınırları içerisinde yer alması durumunda, o il için yeniden hazırlanan Yapılabilirlik Raporu,

7) Bölge alanı içinde bina varsa yapı ruhsat belgesi, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kayıt belgesi.

c) Bölge alanının daraltılması veya Bölge alanı iptali için;

1) Başvuruya ilişkin yönetici şirket yönetim kurulunun kararı,

2) Bölgeden çıkartılan ya da Bölge alanı olarak iptal edilmesi istenilen yer ile ilgili tapu kayıt bilgisi ve tasdikli mülkiyet paftası veya haritası,

3) Bölgeden çıkartılan ya da Bölge alanı olarak iptal edilmesi istenilen yerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanları için malikinden alınacak muvafakat yazısı,

4) 5 inci maddenin altıncı fıkrasında istenen belgeler.

ç) Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi başvurusunda bölgenin faaliyete geçmiş olması ve bölge içinde kuluçka merkezinin kurulmuş olması şartı aranır. Başvuru için;

1) Yönetim kurulu kararı,

2) Mülkiyeti yönetici şirkete ait değilse malik muvafakatını içeren en az 3 yıllık kira sözleşmesi,

3) Kuluçka merkezi açılmasının gerekçesi için elektronik ortamda hazırlanan fizibilite raporu,

4) Yapı ruhsat belgesi, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kayıt belgesi.

d) Bölge alanları dışında yer alan kuluçka merkezinin iptali için;

1) Yönetim kurulu kararı.”

(3) Başvurusu yapılan Bölge alanının; organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması durumunda organize sanayi bölgesi yönetim kurulunun, endüstri bölgesi içerisinde yer alması durumunda Bakanlık Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün, (Mülga ibare:RG-22/2/2018-30340) (…) üniversite alanı içerisinde yer alması durumunda üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü istenilir. Başvurusu yapılan Bölge alanının; organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi ya da 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylı alan içerisinde yer alması durumunda 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan kısıtlılık görüşleri istenilmez.

(4) (Ek:RG-24/12/2021-31699) Bölge başvurularında alan üzerinde yer alan binalar için yapı kullanma izin belgesi olması halinde, 20 nci maddede belirtilen emsal ve taban alanı şartları aranmaz.

(5) Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali ile ilgili başvuru dosyasında yer alan kadastral-mülkiyet paftası veya haritası, imar planı ile halihazır harita ve benzeri altlıklar üzerinde öneri Bölge alanı sınırları ilgili teknik personel tarafından işaretlenir ve imzalanır.

(6) (Değişik: 10.02.2022-31746 R.G.) Bölge başvurusu ya da Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi başvurusu, herhangi bir eksikliğinin olup olmadığı bakımından Genel Müdürlük tarafından 15 gün içinde incelenir. Başvuruda eksiklik tespit edilmesi halinde eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bakanlık tarafından temin edilen belgeler başvuru sahibinden ayrıca istenmez. Başvurunun eksikliği yok ise başvuru, Değerlendirme Kurulu tarafından 30 gün içerisinde değerlendirilir. Bölge kuruluş başvurusu Genel Müdürlük tarafından toplantı tarihinden en geç 10 gün öncesinde Değerlendirme Kurulu üyelerinin görüşüne sunulur.”

Değerlendirme Kurulunun oluşumu
MADDE 8 – (1) (Değişik:10.02.2022-31746 R.G.) Değerlendirme Kurulu, Bölgeye ya da Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezine ilişkin başvuruyu Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile temsil ettikleri kurum ve kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından değerlendiren;

a) Bakanlık,

b) Hazine ve Maliye Bakanlığı,

c) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,

ç) Strateji ve Bütçe Başkanlığı,

d) YÖK,

e) TÜBİTAK,

f) TOBB,

g) KOSGEB,

ğ) Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren en az biri özel kuruluştan olmak şartıyla iki kurum veya kuruluş,

olmak üzere on kurum ve kuruluştan gelen temsilcilerden oluşur.”

(2) Birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarca, Değerlendirme Kurulu için öncelikle daire başkanı veya daha üst düzey ya da temsilde yeterli eğitim, bilgi, deneyim ve yetkinliğe sahip bir asıl ve bir yedek üye görevlendirilir. Asıl üyenin toplantıya katılamaması durumunda yedek üye toplantıya iştirak eder. Asıl ve yedek her iki üyenin toplantıya katılamaması halinde üyelik durumlarının yeniden gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluş, Genel Müdürlük tarafından bilgilendirilir.

Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 9 – (1) Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıda düzenlenmiştir.
a) Değerlendirme Kurulu, Bakanlık (Mülga ibare 10.02.2022-31746 R.G.) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünün “Temsilcisi” başkanlığında en az yedi “sekiz” üyenin katılımıyla toplanır.
b) Kurulun sekreterya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
c) Kurul, ihtiyaç duyulması halinde, başvuru yapılmaksızın, Genel Müdürlüğün veya Değerlendirme Kurulunun en az “altı” dört üyesinin aynı konu ile ilgili yazılı daveti üzerine toplanır, Kanun ve Yönetmelik kapsamında Bölgeye ilişkin Karar alabilir.
ç) Kurul üyeleri, “başvuruyu” başvuru dosyasını Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, öncelikle temsil ettikleri kurum ve kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından inceler ve;
1) Seçilen yerin kalkınma planları ile çevre düzeni planı ve diğer yer seçimi kriterleri açısından uygunluğu,
2) Yöredeki mevcut Ar-Ge, tasarım, akademik, sanayi potansiyeli varlığı ve finansal yeterliliği,
3) Bölge kuruluşunda iş birliği yapılan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsünün yeterliliği,
4) Kurulacak Bölgenin faaliyet göstereceği teknolojik alanların Kanunun amacına uygunluğu,
5) Yöredeki üretim, pazar ve sektör beklentilerinin Bölge faaliyet dinamizmine olumlu etki yapacak düzeyde olup olmadığı,
6) Kurulacak Bölgede yeni ve ileri teknoloji üretilmesinin ve geliştirilmesinin mümkün olup olmadığı,
7) Kurulacak Bölgenin ülke ve yörenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmesine olası katkıları,
8) İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların Bölge oluşumu ve başarısına yapacakları olası katkıları,
9) Bölge kurucularının finansal yapılarının ve alacakları finansal desteğin Bölge kuruluşu ve işletilmesinde yeterliliği,
10) Bölgeye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali talebine ilişkin gerekçelerin yeterliliği,
11) İhtisas TGB başvurusu için sektörel yapının uygunluğu ve yeterliliği,
bakımından değerlendirmek üzere toplantıya katılırlar.

 12. (Ek:RG-24/12/2021-31699) Bölge alanı başvurusunda alan üzerinde yer alan binaların kullanım fonksiyonuna uygunluğu ve yeterliliği, bakımından değerlendirmek üzere toplantıya katılırlar.

13) (Ek:10.02.2022-31746 R.G.) Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi başvurusunun uygunluğu ve yeterliliği,”

d) Kurul üyeleri, gerekli gördüğü durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek odaları ile gerçek ve tüzel kişilerden de yazılı veya sözlü görüş alabilir, başvuru sahibini görüşmeye çağırabilir veya yerinde incelemede bulunabilir.
e) Bölge başvurusunun uygun görülmesine yönelik Değerlendirme Kurulu kararı, toplantıya katılan en az “sekiz”  yedi üyenin aynı yönde oy kullanması ile alınır.
f) Kurul, başvuru içeriğinin Bölge kuruluşu için yeterli olmadığını değerlendirmesi halinde, TEKMER kuruluşu yönünde tavsiye kararı alabilir.
g) Başvurulara ait Değerlendirme Kurulu kararı ve ekleri, sekreterya tarafından hazırlanarak, Değerlendirme Kurulu üyelerinin imzasına sunulur.
ğ) Başvurunun Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülmemesi halinde, Bölge ile ilgili Değerlendirme Kurulu kararı gerekçesiyle birlikte, sekreterya tarafından ilgili kurucu heyete ya da yönetici şirkete yazılı olarak bildirilir.

“Bölge ilanı ve Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi ilanı

MADDE 10 – (Değişik: 10.02.2022-31746 R.G.) (1) Bölge başvurusunun Değerlendirme Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda, başvuru ile ilgili Kurul kararı ve ekleri Bakanlık makamınca Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanı Kararı ile kesinleşen; Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanının iptali Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

(2) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge alanı sınırları ya da Bölge alanının iptaline ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, mevcut planında işlemek veya yapılacak plan değişikliğinde dikkate alınmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Ayrıca “Bu alanlarda 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Uygulama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” ifadesi ilgili kurum ve kuruluşlarca plan notlarına işlenir.

(3) Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi başvurusunun Değerlendirme Kurulu kararı Bakanlık makamına sunulur. Bakan Oluru alındıktan sonra kuluçka merkezi açılır.

(4) Bölge alanları dışında yer alan kuluçka merkezinin iptaline Bakan Oluru alınarak karar verilir. Bölge alanları dışında açılan ya da iptal edilen kuluçka merkezi bilgileri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.”

Yönetici şirket kuruluşu ve esas sözleşme
MADDE 11 – (1) Yönetici şirket kuruluşu, Bölge kuruluş kararının Resmî Gazete’de yayımlanıp kurucu heyete bildirimi yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Ancak kurucu heyet, yönetici şirket kuruluşu gerçekleştirilmeden önce şirket esas sözleşmesini Kanun ve Yönetmeliğe uygunluğu açısından incelenmek üzere Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde yönetici şirketin esas sözleşmesinde Kanunun amacına uygunluğu açısından değişiklik yapılması talebinde bulunur.
(2) Anonim şirket oluşumu, Bölge ilanından önce gerçekleştirilmiş ise, yönetici şirket statüsü ile faaliyete başlayabilmesi için Bölgenin ilanından sonra, şirket esas sözleşmesini incelenmek üzere Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük tarafından yapılan inceleme sonucunda, Kanunun amacı doğrultusunda gerek duyulursa esas sözleşme değişikliklerinin yapılması istenir.
(3) (Değişik:10.02.2022-31746 R.G.)Yönetici şirketin kuruluş esas sözleşmesinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından sonra yapılacak değişikliklerde (Ek ibare:RG-18/11/2023-32373) ve yeni kurulacak ya da ortak olunacak sermaye şirketlerine ilişkin işlemlerde, Kanun ve Yönetmeliğe uygunluk açısından Bakanlık izni şartı aranır.
(4) (Değişik:RG-22/2/2018-30340) Esas Sözleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben gerekli bilgiler elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir.
(5) Yönetici şirket kuruluş işlemleri, Bölge kuruluş kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sonuçlandırılır. Mücbir sebepler dışında, işlemlerin bu süre içerisinde tamamlanmaması halinde, kurucu heyet süre uzatımı için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlük uygun görmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla altı ay ek süre verebilir. Bu ek süre içerisinde yönetici şirket kuruluşunun Ticaret Siciline tescil edilmemiş olması durumunda, Bakanlar Kurulunun “Cumhurbaşkanının” Bölgenin ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Bu durum, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.
Yönetici şirket genel müdürü
MADDE 12 – (1) Bölge yönetici şirket genel müdürlüğü görevini yürüteceklerde, en az lisans derecesinde üniversite mezunu olma şartı aranır. Yönetici şirket genel müdürü hakkında bu madde kapsamında Genel Müdürlüğe bilgi verilir.
(2) Bölge yönetici şirketi genel müdürleri veya diğer personeli için Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak Bölge yönetimi ve işletiminin sağlanması açısından ihtiyaç olması halinde Genel Müdürlükçe eğitim programları yapılabilir veya yaptırılabilir.
Yönetici şirket kurucuları
MADDE 13 – (1) Yönetici şirketin kurucuları arasında, Bölgenin bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü bulunması şartı aranır.
(2) Yönetici şirkete ayrıca;
a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar,
b) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna bağlı odalar, birlikler ve federasyonlar,
c) Yerel yönetimler,
ç) Bankalar ve finansman kurumları,
d) Yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri,
e) Ar-Ge ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler,
f) İlgili kamu kuruluşları,
g) İhracatçı birlikleri,
kurucu ya da sonradan ortak olabilir.
(3) Yerel yönetimler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendi meclis kararına binaen yönetici şirkete ortak olabilir.
(4) Yabancı özel hukuk tüzel kişileri, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydıyla yönetici şirkete iştirak edebilirler.
(5) Yönetici şirket ortaklarından; üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüleri, yönetici şirkete taahhüt ettikleri sermaye payını döner sermaye gelirlerinden ödeyebilir.

Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları
MADDE 14 – (Değişik:10.02.2022-31746 R.G.)  (1) Yönetici şirket, Kanunun amacını gerçekleştirmek üzere;

a) Bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yürütülmesi,

b) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması,

c) Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangınla mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu, tahliye, ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afetleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması,

ç) Bölgede yangın ve doğal afetlere karşı tüm bina sigortalarının yaptırılması,

d) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz, akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ulaşım, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması, ayrıca Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında Bölgede yer alan kişilerin ihtiyaç duyacakları yeme, içme, eğlenme, dinlenme, dua etme yeri ve barınma gibi ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerinin imkân dâhilinde karşılanması,

e) Bölge; üniversite veya organize sanayi bölgesi arazisi içerisinde ise üniversite veya organize sanayi bölgesi bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, üniversite veya organize sanayi bölgesi alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması ya da Bölge alanına en yakın ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması,

f) Bölgede; hizmet vermek amacıyla yer almak isteyen kurum, kuruluş, yerli ya da yabancı tüzel veya gerçek kişiler ile Kanunun amacıyla örtüşen şekilde faaliyet gösteren ve Bölge içerisinde yer almak isteyen 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik alan araştırma altyapıları ile diğer kurum ve kuruluş taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara Bölge işletme yönergesi doğrultusunda yer tahsisinin yapılması,

g) Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin, yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli, kuluçkaya uygun girişimcilere ait Ar-Ge veya tasarım projesinde ise konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna; proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu, yenilik barındıracak, herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olacak, uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını gösterecek, ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, ürünlerin katma değerini artıracak, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge veya tasarım projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi, inceleme sonucunun belgelendirilmesi, belgelerin arşivlenmesi, başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin ise Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaması, başka bir Bölgede iken Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girişimci firmanın Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi ve Ar-Ge veya tasarım projesi ve süreci yönünden bu bent kapsamında yeniden incelenmesi, incelemesi tamamlanan ve Ar-Ge veya tasarım projesi uygun görülen Bölgede yer almak isteyen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda bu bent kapsamında proje kabul belgesi düzenlenmesi, Bölgede yer tahsisinin yapılması, Bölgede kendilerine daha önce yer tahsis edilmiş olan girişimcilerin Bölgede yeni başlatacakları her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin bu bent kapsamında değerlendirilmesi, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin uzatılması işlemlerinin de bu bent kapsamında yapılması, kira sözleşmesinin kira üst limiti Genel Müdürlükçe belirlenmişse bu limiti geçmeyecek ve para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge veya tasarım projesi süresi ve girişimcinin bu Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği hususu dikkate alınarak düzenlenmesi,

ğ) Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Bölgede yer alacak girişimci başvuruları ile Bölgede yer alan girişimcilerce yürütülecek her bir yeni Ar-Ge veya tasarım projesinin, projenin korunmasına ilişkin gizlilik şartlarına riayet edilerek değerlendirilmesi, uygun görülenlere yer tahsisinin yapılması, teknolojik ürünün üretilmesine izin veren Kanunun 8 inci maddesinin uygulanması, bu Yönetmeliğe uygun kira kontratlarının düzenlenmesi, Ar-Ge veya tasarım personelinin Bölgede yürütülen Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında ya da Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans veya doktora eğitimi kapsamında Bölge dışında geçirilecek sürelerin onay işlemi, projelerin, girişimcilerin ve ücreti gelir vergisinden istisna tutulacak personelin izlenmesi, girişimcilerin Bölgeden çıkarılması gibi hususlar dahil Bölgede yürütülecek tüm faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren ve Kanun kapsamında Bölgede yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü olduğu Bölge İşletme Yönergesinin Kanun ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması ve bir kopyasının yönetici şirket kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben en fazla üç ay içerisinde veya mevcut yönergede herhangi bir değişiklik yapılması halinde en fazla bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi,

h) Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitülerinin olanak, birikim, altyapı, tesis, makine ve ekipmanlarından yararlanma yönündeki taleplerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması ve bu taleplerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması,

ı) Bölgede yer alan girişimcilerin bu Yönetmelik kapsamında yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde iletmemeleri veya projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; otuz gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın kira sözleşmesinin fesih olunmuş sayılması ve girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması,

i) Bölgede yer alan girişimci Ar-Ge veya tasarım firmaları, Ar-Ge veya tasarım projeleri ve Bölgede istihdam edilen tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personeli listelerinin, kayıt altına alınan detayları ile birlikte aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, aylık tutulan arşivlerin istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,

j) Kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin, Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük veya anlık tutulması, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgilerin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde Haziran ayından itibaren girişimcilerin üç aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, üçüncü ayın sonuna kadar bilgilerin iletilmemiş olması durumunda takip eden aydan itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması ve bu ay içerisinde ilgili girişimcilerin ihracına ilişkin işlemlerin başlatılması, ayrıca yönetici şirket olarak kendisinin her türlü hesap ve işlemlerinin yıllık olarak 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavire inceletilmesi, mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar aynı süre içinde kendisine ve Genel Müdürlüğe iletilmesinin sağlanması,

k) Bölgede yer alan girişimcilerle ilgili olarak;

1) Girişimcinin, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermesinin sağlanması, yürüttüğü faaliyetlere yönelik talep edilen her türlü istatistiksel veriyi içeren belgenin, eksiksiz ve zamanında temin edilmesi için gerekli denetimlerin yapılması,

2) Girişimcilerin faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen süre ve formata uygun olarak iletilmesi,

3) Girişimcinin çalıştırdığı ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığının denetlenmesi,

4) Girişimcinin çalıştırdığı ve istisna kapsamında olan destek personeli sayısı ile Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının birbirlerine olan oranının Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının denetlenmesi,

5) Girişimci tarafından talep edilmesi halinde, girişimcilerin yürüttüğü Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin; Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak Bölge dışında geçirilmesi gereken sürelerin incelenmesi, uygun bulunanların onaylanması, Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında dışarıda geçirilen fiili sürelere dair ilgili kurum ve kuruluştan temin edilen belgelerin incelenerek arşivlenmesi,

6) Girişimcinin talep etmesi durumunda bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan kriterler gözetilerek proje bitirme belgesi düzenlenmesi,

i) Proje bitirme belgesi talep eden işletmeler Bölgede tamamlanan projeleri için elektronik ortamda başvuruda bulunur.

ii) Yönetici şirket, ilgili başvuruyu konusunda uzman en az bir öğretim elemanı veya sektör temsilcisine inceleterek değerlendirir, elektronik ortamda kabul eder ve imzalar.

iii) Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

iv) Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmaya iletilir.

7) Girişimcilere Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda proje kodu verilmiş proje kabul belgesi düzenlenmesi,

l) Girişimcilerin Kanuna, bu Yönetmeliğe, Bölge İşletme Yönergesine ve ilgili diğer mevzuata göre düzenleyici amaçlı denetlenmesi, denetleme sonucunda aykırı faaliyetlerin tespit edildiği tarihten itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak üç ayı geçmemek üzere belirli bir süre verilmesi, verilen süre sonunda aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması,

m) Yönetici şirket kuruluş tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde Bölgenin en az üç yıllık stratejik planının hazırlanması, stratejik plan süresinin dolması durumunda ya da ihtiyaç duyulması halinde yenilenmesi ve Genel Müdürlüğe iletilmesi,

n) Her yılın sonunda kendisine ve Bölgede yer alan Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan işletmelere sağlanan destek ve muafiyetlerin etki değerlendirmesini yapmak üzere, Genel Müdürlükçe belirlenecek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve Esaslarına göre hazırlanan raporun, bir önceki yıl ile karşılaştırmasının yapılması, grafiksel ortamda gösteriminin sağlanması ve her yıl Haziran ayı içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmesi,

görevlerinin yerine getirilmesi ile birlikte, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında Bölgenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli olan işlemleri yapmakla yükümlüdür. Ayrıca, Bakanlık tarafından verilen destekler kapsamında; Yönetici Şirketin ve Bölgede yer alan işletmelerin başvurularına ait bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya Kanun ve bu Yönetmeliğe göre uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, bu durumdan başvuru sahibi işletme ile birlikte sorumludur.

(2) Ayrıca yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, kuluçka, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile fikri mülkiyet haklarının korunması ve lisans, devir ve benzeri işlemleri, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, vergisel ve hukuksal uygulamalar, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda hizmet vermesi veya verilmesinin sağlanması, Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuvarları, dijital (sayısal) üretim ve tasarım laboratuvarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ile birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunabilir.

(3) Bölge içerisinde bulunan, bu Yönetmelik kapsamındaki TEKMER, Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi ile Araştırma Altyapıları kendi mevzuatına tabi olarak kurulur, yönetilir, işletilir ve denetlenir. Bu yapılar ile birlikte başka mevzuat kapsamında desteklenen ve Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunan girişimciler de Bakanlık ve Bölge yönetici şirketine karşı Yönetmelik kapsamında idari açıdan sorumludurlar.

(4) Bölge alanının ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren en fazla üç yıl içerisinde o Bölge alanında faaliyete geçilir. Mücbir sebepler dışında, belirtilen süre içerisinde, Bölge alanının faaliyete geçirilememesi halinde, Bölge yönetici şirketi süre uzatımı için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere Bölge alanının faaliyete geçirilmesi için en fazla bir yıl ek süre verilebilir. Bu ek süre içerisinde, Bölge alanında faaliyete geçilememesi durumunda Cumhurbaşkanının Bölge alanının ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Ayrıca Bölge alanında faaliyete geçildikten sonra ilgili alanda mücbir sebep halleri dışında faaliyetin sona ermesi ve bir yıl içerisinde yeniden faaliyete geçilmemesi durumunda Cumhurbaşkanının söz konusu alanın ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Bu durum, ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirilir. Bölge alanları dışında açılacak olan kuluçka merkezine ilişkin Bakan Oluru alındıktan sonra en fazla altı ay içerisinde faaliyete geçilir. Mücbir sebepler dışında, belirtilen süre içerisinde, Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezinin faaliyete geçirilememesi halinde, Bölge yönetici şirketi süre uzatımı için Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere kuluçka merkezinin faaliyete geçirilmesi için en fazla altı aya kadar ek süre verilebilir. Bu ek süre içerisinde, faaliyete geçilememesi durumunda konuya ilişkin Bakan Oluru hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezinin faaliyete geçtikten sonra Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen amacın dışında kullanıldığının tespiti halinde kuluçka merkezi kararı Bakan Oluru ile ortadan kaldırılır.

(5) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetinde bulunmak üzere bu Yönetmelik kapsamında projesi değerlendirilerek girişimciye yer tahsis edilmesi ve Bakanlık tarafından yerinde ziyaret edilerek uygun görülmesi halinde Bölge alanı faaliyete geçmiş sayılır.

(6) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde sanayi ve teknoloji il müdürlükleri tarafından düzenlenir ve bu kapsamda denetlenir. Bölge alanının organize sanayi bölgesi içerisinde bulunması ve Bölge yönetici şirketince talep edilmesi durumunda, Bölgenin ihtiyacı olan elektrik, su, doğalgaz, internet, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı gibi her türlü altyapı hizmeti 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre organize sanayi bölgesi yönetimince sağlanır.

(7) Genel Müdürlük, gelen talepler doğrultusunda veya gerekli görmesi halinde teknoloji geliştirme bölgelerindeki ve Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezlerindeki kira üst limitlerini belirlemeye ve bu merkezlerde kuluçka firmalarına uygulanacak kira indirim oranlarını farklılaştırmaya yetkilidir.

(8) Genel Müdürlük, teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmaların toplam personeli başına düşen asgari ofis alanını belirlemeye yetkilidir.”

Kuluçka girişimcisi, kuluçka merkezi ve kuluçka programı

MADDE 15 – (Değişik: 10.02.2022-31746 R.G.) (1) Kuluçka firmaları; teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tarafından yürütülen girişimcilik programlarına katılarak şirketleşen veya Ar-Ge, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan, en fazla üç yıllık, proje sahibi işletmeler olarak, kuluçka merkezlerinde yer alan girişimcilerdir.

(2) Yönetici şirket; Bölgede ve Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezinde Ar-Ge ve yenilikçi firmaları yetiştirmek, genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla kuluçka merkezi faaliyetinde bulunur.

(3) Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezlerinde yer alacak kuluçka girişimcisinin personel sayısının 10 kişiden az ve son üç yıl içerisinde kurulmuş teknoloji tabanlı işletme olması şartı aranır.

(4) Yönetici şirket; kuluçka firmalarına kuluçka merkezinde, en fazla 36 ay olmak üzere proje süresine göre bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yer tahsisi yapar.

(5) Yönetici şirket; iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan ve henüz gelir ve kurumlar vergisine tabi bir işletme kurmamış girişimciyi ön kuluçka programına tabi tutabilir ve bunun için girişimciye en fazla 18 ay olmak üzere kuluçka merkezinde yer tahsisi yapabilir.

(6) Yönetici şirket; kuluçka merkezinde yer kalmadığında, kuluçka firmalarına ya da yeni bir fikri olan gerçek kişilere, idare binası, Ar-Ge binası veya diğer binalar içerisinde uygun ofisler bulunması halinde bu binalarda yer verebilir.

(7) Bölge yönetici şirketi, Bölge alanında faaliyete geçildikten sonra bu Bölge alanında TEKMER yok ise en geç bir yıl içerisinde kuluçka merkezini kurar.

(8) Bölge alanı içerisinde yer alan kuluçka firma sayısı toplam firma sayısının yüzde onundan az olamaz ve yönetici şirket Bölge alanı içerisinde yer alan kuluçka firmalarına binanın toplam kiralanabilir alanının en az yüzde beşi oranında yer ayırır. Hesaplamalarda küsurat tama iblağ edilir. Bölge içerisinde, var ise TEKMER’de yer alan kuluçka firmaları da bu hesaba dahil edilir. Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezlerinde yer alan kuluçka firmaları bu hesaba dahil değildir.

(9) Kuluçka programları kapsamında yönetici şirket; aşağıdaki hizmet ve destekleri, imkanları dahilinde, girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlar:

a) Ofis imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının ve ortak mekanların oluşturulması.

b) Sekretarya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağlanması.

c) Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi.

ç) İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi.

d) Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi.

e) Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sağlanması.

f) Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanması.

g) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleriyle ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık sunulması ve mevcut programlara yönlendirilmesi veya uygun yapılar ile bir araya gelinmesine destek olunması.

ğ) Kuluçka firmalarının kendi aralarında ve Bölgede yerleşik diğer firmalarla etkileşim ve işbirliklerinin sağlanması.

(10) Yönetici şirket, Bölgede TEKMER varsa, bu madde kapsamındaki hizmetlerden yararlanmasını sağlar.

(11) Bölge yönetici şirketince, kuluçka girişimcilerine, Bölgede uygulanan birim metrekare kira ücretlerinin; kamu destekli Ar-Ge projesine sahip olanlar için yüzde yirmi beşinden, diğerleri için yüzde ellisinden fazla olamaz. Ar-Ge projesi süresi esas alınarak kuluçka firmalarına en fazla 36 aya kadar yer tahsis edilir. Yer tahsis edilirken diğer firmalardan tamamen ya da kısmen ayrıştırılmış ofis alanlarının oluşturulmasına özen gösterilir.

(12) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnalar, Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezlerine de aynen uygulanır. Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları dâhil olmak üzere, bu merkezlere dair diğer tüm iş ve işlemlerde Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

Teknoloji transfer ofisi
MADDE 16 – (1) Yönetici şirket, Bölge alanında faaliyete geçildikten sonra üç yıl içerisinde kendi bünyesinde bir birim oluşturarak veya başka bir tüzel kişilik ile aralarında düzenlenecek bir protokol çerçevesinde teknoloji transfer ofisini kurar.
(2) Teknoloji transfer ofislerinde, firmaların, girişimcilerin, üniversitenin ve bölgesel inovasyon ekosistemindeki paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda, aşağıdaki hizmet ve destekler sağlanır.
a) Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge veya tasarım kurum ve kuruluşları ile Bölge firmaları, girişimcileri, teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri, kamu kurumları veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge veya tasarım kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon ve araştırma arz ve talebini yönlendirme çalışmalarının yürütülmesi.
b) Yeni Ar-Ge ve tasarım şirketlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, desteklenmesi ve işbirliğinin sağlanması.
c) Fikri mülkiyet haklarına konu araştırma sonuçlarının tespiti, teknik olgunluk ve zamanlamasının değerlendirilmesi, hakların korunması, değerinin belirlenmesi, transfer modelinin belirlenmesi, pazarlanması, lisanslanması, lisanslamadan elde edilen gelirlerin yönetilmesi.
ç) Üniversiteler ile firmalar arasında sözleşmeli veya ortak Ar-Ge ve yenilik veya tasarım projelerini teşvik edecek çalışmaların yürütülmesi.
d) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğretim elemanlarının ve şirketlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarının organizasyonel yönüyle desteklenmesi.
e) Bilimsel bulguların, buluş ve teknolojilerin en kısa zamanda ve verimli şekilde ürüne dönüşmesinin ve ticarileştirilmesinin desteklenmesi.
f) Üretilen ürünün yurtiçinde ve dışındaki potansiyel alıcılara tanıtılmasına, pazarlamasına ve ulusal ve uluslararası alanlarda ticarileştirilmesine yönelik desteklerin sağlanması ve ilgili hizmetlerin sunulması.
g) Fikri mülkiyet hakları ile ilgili lisanslama çalışmaları esnasında gizlilik taahhüdü, bilgi değişimi ve gizlilik anlaşması gibi tedbirlerle alakalı faaliyetlerin yürütülmesi.
ğ) Strateji ve hedefler çerçevesinde orta ve uzun vadeli teknoloji transfer strateji ve politikalarının oluşturulması.
Teknoloji iş birliği programları
MADDE 17 – (1) Yönetici şirket, teknoloji iş birliği programları çerçevesinde; Bölgede faaliyet gösteren firmaların Bölge içi, yurt içindeki ve yurtdışındaki firmalar, araştırmacılar ve araştırma kuruluşları ve ilgili kuruluşlar ile Ar-Ge ve teknoloji odaklı işbirlikleri oluşturulmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki hizmet ve destekleri imkânları dâhilinde sağlar:
a) Heyet ziyaretleri yapabilir, proje pazarları düzenleyebilir,
b) Fuar, seminer, kongre, panel ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir, bu tür etkinliklere katılımı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütebilir,
c) Kümeleşme faaliyetlerinde bulunabilir, iş birliği platformları, kümeleri ve ağları kurabilir,
ç) Var olan benzeri yapılara üye olabilir ya da var olan yapılarla iş birliği yapabilir, ortak çalışmalar yürütebilir,
d) Teknoloji talep ve arzlarını buluşturmaya yönelik eşleştirme faaliyetlerinde bulunabilir,
e) Bölgede yer alan şirketlerin; yürüttükleri projeler sürecinde karşılaştıkları sorunlara, teknolojik bir çözüm getirilmesi amacıyla Bölge içinde veya dışındaki şirketler, üniversiteler ya da diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon faaliyeti yürütebilir,
f) Yurt içi ve dışındaki teknoloji geliştirme bölgeleri ve benzeri yapılanmalarla birlikte teknoloji işbirliği programları kapsamında çalışmalar yürütebilir.
Bölgede personel istihdamı
MADDE 18 – (1) Yönetici şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bölgelerde 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, “28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu” (10.02.2022-31746 R.G.) 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve en az lisans mezunu Ar-Ge veya tasarım personeli çalıştırılabilir. Bu fıkra kapsamında işletmelerce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılan başvurularda Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınır ve bu doğrultuda Bölgelerde Ar-Ge veya tasarım personeli istihdam edilebilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan sosyal güvenlik açısından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların asli kadroları esas alınarak belirlenecek sigorta primi işveren payı veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin emeklilik keseneği kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primleri görev yaptıkları ilgili tüzel kişilik tarafından karşılanır ve görevlerinin bitiminde kıdem tazminatı ödenmez. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.
(3) Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bölgenin Planlanması ve Projelendirilmesi
Arazi temini
MADDE 19 – (1) Bölge alanı içinde yer alan üniversite arazileri, bu üniversitelerin uygun görüp izin vermeleri durumunda, mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydıyla Bölgenin yönetici şirketine tahsis edilir. Bu durum diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler için de geçerlidir.
(2) Bölge alanı içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, Maliye Bakanlığı “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” tarafından yönetici şirket lehine ilk beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı tesis edilen ve kullanma izni verilen bu taşınmazlar üzerinde yapılacak faaliyetlerden hasılat payı alınmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve irtifak hakkı veya kullanma izni bedelini, Kalkınma Bakanlığınca “Bakanlıkça” belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre iller itibarıyla farklılaştırmaya veya sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanlığı “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” yetkilidir. Bölge alanı içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufunda olup tescili yapılmamış alanların tescilinin gerekmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde yönetici şirket tarafından Maliye Hazinesi “Hazine” adına tescilini takiben bu fıkra kapsamında yönetici şirket lehine irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir ve sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilir.
(3) Bölge alanı içerisinde yer alan gerçek kişilere ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar, Bölge amacında kullanılmak üzere Bölge yönetici şirketince satın alınmak, kiralanmak ya da yönetici şirket lehine irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle temin edilebilir.
(4) Yönetici şirketin, ihtiyaç duyması halinde, Bölge olarak ilan edilen alan içerisinde kalan özel mülkiyete konu gerçek kişilere ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlara yönelik kamulaştırma talepleri, Bakanlık tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde Bakanlıkça kamulaştırılarak tapuda Hazine adına tescil edilir. Kamu yararı kararı alınması dışındaki kamulaştırma işlemleri, Bakanlığın uygun görmesi halinde yetki devri yoluyla Bakanlık il müdürlüklerince yürütülebilir. Kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan yönetici şirket tarafından ödenir. Bu şekilde tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar üzerinde Maliye Bakanlığınca “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca” kamulaştırma bedelini ödeyen yönetici şirket lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir.
(5) Kamulaştırmaya ilişkin kamu yararı kararı, yönetici şirketin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilir.
Bölge imar planları hazırlama esasları ve planların onaylanması
MADDE 20 – (1) Bölge imar planları ve imar planı değişiklikleri, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bölgenin yönetici şirketince hazırlanır veya hazırlattırılır.
(2) Resmî Gazete’de sınır ve koordinatları yayımlanan Bölge alanına ait imar planlarında, Bölge alanının özelliği ve ihtiyaçları göz önüne alınarak Ar-Ge Alanı veya Teknolojik Ürün Üretim Alanı gibi arazi kullanım kararları yer alabilir.
(3) İmar planı açıklama raporu ekinde, Bölge başvurusu için temin edilmiş olan kısıtlılık belgeleri yer alır. Ayrıca, rapor içerisinde ilgili kurum tarafından onaylanmış imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu sonuç ve öneriler bölümü ile imar planına konu taşınmaz mallara ait güncel takyidatlı tapu kayıt bilgisi yer alır. Bakanlığa onanmak üzere sunulacak olan imar planı öncesinde, Bölge içerisinde yer alan üniversite, Hazine ya da diğer kamu kurum veya kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazların yönetici şirket adına gerçekleştirilmiş tahsis işlemi veya plana muvafakat edildiği belgelendirilir.
(4) Bölge imar planları çerçevesinde oluşturulan ada ve parsellerde birden fazla bina yapılabilir.
(5) Bölgeye ait kentsel tasarım projesi ya da yerleşim projesinde veya vaziyet planında; yol, meydan, park, otopark, yeşil alan ve benzeri gösterimler ile oluşan yol ve parsellerin koordinat ve kot değerleri ayrıca Bakanlığa verilir.
(6) Bölgeye ait imar planları Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bakanlıkça onaylanmış Bölge imar planları belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediyesince, dışında ise valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde intikal tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilir. Bu ilan yerel ve ulusal basın organları ile halkın bilgisine sunulur. Planlar, kesinleşmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi için gönderilir.
(7) Bir aylık süre içinde imar planlarına itiraz edilebilir. İtirazlar ilan süresinin bitiminde ilgili idaresince Bakanlığa iletilir. Bakanlığa intikal eden itirazlar 30 gün içinde incelenerek kesin karara bağlanır. İmar planı değişiklikleri de aynı usul ve esaslara tabidir.
(8) Yönetici şirket, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip plan müellifini kendi bünyesinde bulundurması veya bünyesindeki ortağı kamu kurumu ya da kuruluşunda çalışan yeterlilik belgesine sahip plan müellifinin bulunması halinde planlama grubu oluşturarak imar planlarını hazırlayabilir. Bu nitelikleri taşımayan yönetici şirket, imar planlarını yeterliliğe haiz plan müelliflerine veya müellif kuruluşlara hazırlattırabilir.
(9) Planlanacak her bir Bölge alanı bütününde, maksimum yükseklik serbest bırakılmak kaydıyla, taban alanı katsayısı yüzde kırkı, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde Emsal(E)=1,50’yi, diğer yerlerde Emsal(E)=1.00’i geçemez. Bu Yönetmelik kapsamında temin edilen kısıtlılık belgeleri aynı zamanda imar planına esas görüşler olarak değerlendirilir. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüş isteyebilir. Bodrum katlar, cepheleri hizasındaki en düşük doğal veya düzeltilmiş bahçe kotunda veya üzerinde kalmak, hiçbir noktada hizasındaki bahçe kotlarına göre gömülmemek şartı ile bağımsız olarak iskan edilebilir ve bu bağımsız bölümler ile ortak alanlar emsale dahil değildir.
(10) Teknoloji Geliştirme Bölgesi taban alanı katsayısı ve emsal büyüklüğü yapı adaları arasında transfer edilebilir. Birden fazla alanı olan Bölgelerde, Bölge alanlarının bitişik ya da yakın konumda olmaları halinde imar planının bütün bu alanları kapsayacak şekilde onaylanması şartıyla taban alanı katsayısı ve emsal büyüklüğü Bölge alanlarına ait yapı adaları arasında transfer edilebilir. Bu durum plan açıklama raporunda belirtilir.
(11) Bölge alanı ilan edildiğinde üzerinde bina var ise; ön, yan ve arka bahçe mesafelerinde fiili durum esas alınır. Yapı yaklaşma sınırı içerisinde kalan binalar ekonomik ömürlerini tamamlayıncaya kadar kullanılabilir.
(12) Bölge kuruluşuna ya da sınır değişikliğine yönelik Bakanlar Kurulu “Cumhurbaşkanı” Kararının  Resmî Gazete’de yayımını takiben yeni Bölge alanına ait imar planı değişiklikleri Bölge yönetici şirketince hazırlanarak onaylanmak üzere Bakanlığa sunulur.
(13) Bakanlar Kurulu “Cumhurbaşkanı” kararı ile ilan edilen Bölge alanı imar planları tek seferde yapılabileceği gibi, etaplar halinde de yapılabilir. Her bir etap alan miktarı, o Bölge alanının yüzde otuzundan az olamaz. Bu durum plan açıklama raporunda belirtilir.
Bölge arazisinin kullanımı
MADDE 21 – (1) Bölge olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde Kanun amacı dışında başka amaçlarla kullanılamaz.
(2) Yönetici şirket, Bölgede akademik, ekonomik ve sosyal yapının oluşturulmasını sağlamak amacıyla; Bölgenin toplam yapılaşma hakkının yüzde yirmibeşini aşmayacak kesimi üzerinde Bölge amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere etkinlik kazandırmak ve Bölgenin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapıyı oluşturmak üzere gerekli bina ve tesisleri kurabilir, işletebilir, kiraya verebilir.
(3) Bölge içerisinde yer alan yönetici şirket ile kamu kurumu ya da kuruluşlarına ait gayrimenkullerin satışı yapılamaz.
Parselasyon planı, ifraz, tevhit ve onay
MADDE 22 – (1) Parselasyon planları ve değişiklikleri, ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas ve ihdas haritaları gibi imar uygulaması ve değişiklik işlemleri kesinleşmiş uygulama imar planına göre yönetici şirketçe hazırlanır veya hazırlatılır, Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
(2) Yukarıda belirtilen imar uygulaması ve değişiklik işlemlerine ilişkin harita ve diğer belgeler ilgili bölümlerinin Bakanlık tarafından onaylanmasını takiben, 3194 sayılı Kanun kapsamında gerekli olan iş ve işlemlerin yapılması için yönetici şirkete gönderilir. Yönetici şirket, imar uygulaması işleminin tescilini takiben alınacak güncel ve takyidatlı yeni tapu kayıtları ile teknik bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğini Bakanlığa iletir.
(3) Kesinleşmiş uygulama imar planına göre, yönetici şirket tarafından hazırlanan ya da hazırlatılan ve Bakanlık tarafından uygun görülen alan tahsis planı doğrultusunda yapı adalarında harita koordinatları üzerinden girişimci firmalara alan tahsisi yapılabilir.
Yapı ruhsatı ve izinleri
MADDE 23 – (1) Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe giren uygulama imar planına göre; arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ile ilgili ruhsat ve izinler, bedelsiz olarak, arazi malikinin kamu kurum ya da kuruluşu olması halinde veya Bölge yönetici şirketinin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında kamu niteliğini haiz şirket olması durumunda 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesi doğrultusunda Bakanlık tarafından verilir. (Ek Cümle: 10.02.2022-31746 R.G.) “Bölge alanı içerisinde Bölge ilanından önce yer alan mevcut ve ruhsatlı binalar ile Bölge alanları dışındaki kuluçka merkezleri için yürütülecek her türlü yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi işlemleri inşaat ruhsatını veren ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecektir.”

Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izni dışındaki diğer tüm ruhsat ve izinler, mevzuatı dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarınca verilir. Bölge alanının organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması durumunda, arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler, bedelsiz olarak, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre organize sanayi bölgesi yönetimi tarafından verilir ve Genel Müdürlüğe Bölge Yönetici Şirketi tarafından 15 gün içerisinde iletilir.
(2) Bölge alanı içerisinde yer alan kadastral parseller üzerinde, Bölge yönetici şirketinin talebi halinde, imar planı ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni verilebilir.
(3) Bölge alanı içerisinde yer alan taşınmazlar üzerinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi yönetici şirket adına veya yönetici şirketin talebi halinde arazi maliki adına verilir.
Teknolojik ürünün yatırımı
MADDE 24 – (1) İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge veya tasarım projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli olan yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla, herhangi bir Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak öncelikle verilir. Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.
(2) Başvuru sahibi, teknolojik ürün yatırım başvurusu için ek-2’de yer alan Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesini oluşturur ve yatırım alanı, makine teçhizat bilgisi, yatırım maliyet tutarı, üretim teknolojisi, prosesi, prosesin ve ürünün neden olabileceği çevre kirliliği ile çevre ve insan sağlığını korumak için alınacak tedbirleri, personel ihtiyacı, işletme maliyeti, pazar araştırması, arıtma tesisi konusu ve benzeri başlıkları içeren yatırıma yönelik hazırlanmış Yatırım Fizibilite Raporu ile birlikte (Mülga ibare:RG-22/2/2018-30340) (…) yönetici şirkete müracaat eder.
(3) Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Yatırım Fizibilite Raporu’nun yönetici şirkete teslimini takiben, üçü öğretim elemanı ve ikisi sektör uzmanı olmak üzere, en az beş kişilik Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu yönetici şirket tarafından oluşturulur ve bir ay içerisinde bu komisyon tarafından teknolojik ürün olup olmadığına ve Bölge içerisinde yatırımının uygunluğuna yönelik gerekli inceleme ve değerlendirme yapılır.
(4) Komisyon yaptığı incelemede ürünle ilgili;
a) Bilimsel bir bilgiyi kullanmak veya geliştirmek suretiyle tasarlanıp tasarlanmadığı,
b) Var olan bir ihtiyacı daha iyi düzeyde karşılayıp karşılamadığı,
c) Ürünün ihracat veya ithal ikamesi potansiyelinin olup olmadığı,
ç) Yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunup bulunmayacağı,
d) Sahip olduğu teknik özelliklerin veya farklılıklarının teknolojik düzeydeki yenilikçiliği temsil edip etmediği,
e) Ürün malzemelerinin, parçalarının ve yerine getirdiği işlev/işlevlerin birbiriyle uyum gösterip göstermediği,
f) Ürünün tasarım özelliklerinin geliştirmeye açık olup olmadığı,
g) Ürünün piyasa standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak test edilip edilmediği,
ğ) Üretim ve üretim sürecinin çevreye olumsuz etkisi olup olmayacağı,
hususlarında değerlendirir.
(5) Genel Müdürlükçe ilan edilen yüksek teknoloji alanlarında teknolojik ürün yatırımına izin verilir.
(6) Teknolojik ürün yatırımı için gerekli olan bina ve tesis yapılaşma miktarı Bölgenin toplam yapılaşma hakkının yüzde otuzbeşinden fazla olamaz. Birden fazla alanı olan Bölgelerde bu tesislerin yapılaşma hakkı her bir Bölge alanı için ayrı hesaplanır.
(7) Teknolojik ürünün yatırım talebinin Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu tarafından olumsuz bulunması halinde sonuç başvuru sahibine yönetici şirket tarafından (Mülga ibare:RG-22/2/2018-30340) (…) bildirilir. Değerlendirmenin olumlu bulunması durumunda, yönetici şirketin uygun görüşü ile birlikte, Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyon Raporu, teknolojik ürün yatırımının yapılacağı binanın da gösterildiği Bölge alanının tümünü kapsayan vaziyet planı ile aynı binaya ilişkin uygulama projeleri yönetici şirket tarafından yatırım izni için (Ek ibare:RG-22/2/2018-30340) elektronik ortamda Bakanlığa iletilir. Bakanlık, Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde yatırım talebini inceler ve uygun bulması durumunda yönetici şirkete bildirir. Bu bildirimi takiben, üretim yapmak isteyen işletmelere Kanun, bu Yönetmelik ve Bölge işletme yönergesine uygun olarak Bölge yönetici şirketince yer tahsisi yapılır. İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak gerekli üretim izin belgeleri Bölge yönetici şirketi aracılığı ile Genel Müdürlüğe iletilir.
Diğer hususlar
MADDE 25 – (Değişik:10.02.2022-31746 R.G.) (1) Bu Yönetmelikte yer almayan imar planı yapımı, revizyonu ve değişiklikleri, parselasyon planı yapımı ve değişiklikleri, uygulama projeleri, yapılaşma, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesiyle ilgili hususlarda 3194 sayılı İmar Kanununun değer artış payına ilişkin hükümleri hariç tüm hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen 1/7/2021 tarihinden sonraki yençok: serbest olarak belirlenmiş teknoloji geliştirme bölgesi alanlarındaki imar planı değişiklikleri Bakanlıkça onaylanır.”

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Destekler
Bölgelere kullandırılacak ödenek
MADDE 26 – (1) Bölgeler için gerekli olan arazi ve bina temini ile planlama ve projelendirme, alt yapı ve üst yapının inşası, ayrıca Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili harcamalar yönetici şirket tarafından karşılanır.
(2) (Değişik:10.02.2022-31746 R.G.) Bölgelerde; alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi inşasına ilişkin giderler, atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programları ile ilgili giderler, Bölge yönetici şirketine yardım amacıyla, Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir. Bölgelere kullandırılmak amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekler yıllık yatırım programında yer alır ve Cumhurbaşkanlığınca belirlenen harcama programları dâhilinde kullanılır.”
(3) Kanun kapsamında, Bölge yönetici şirketine aktarılan destek hibe şeklinde olup karşılıksızdır.
(4) Bakanlık bütçesine konulan ödenek ait olduğu mali yıl içerisinde kullandırılır.
(5) Bölgelere aktarılan destek tutarı Kanunda belirtilen tahsis amacı dışında kullanılamaz.
(6) Projelerin ilerleme hızlarına göre, yıl içerisinde ayrılan ödeneğin yetersiz olması durumunda Kalkınma Bakanlığından “Strateji ve Bütçe Başkanlığından” ek ödenek talebinde bulunulabilir.
(7) Kanun kapsamında Bakanlık bütçesine tahsis edilen ödeneğin, ihtiyaç olması halinde Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki iller ile diğer illerde yer alan Bölgeler arasında Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak Kalkınma Bakanlığının “Strateji ve Bütçe Başkanlığının” izni alınmak suretiyle birbirlerine aktarımı yapılabilir.
(8) Teknoloji geliştirme bölgelerine kullandırılacak kaynak, Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine konulan ödenekten teşekkül eder.
(9) Yönetici şirket ve girişimciler Bölgedeki faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı kuruluşlar tarafından verilen iç ve dış kaynaklı tüm desteklerden de ilgili mevzuatların izin verdiği ölçüde yararlanabilirler.
Bakanlık bütçe ödeneğinin tespiti ve destek talebi
MADDE 27 –  (Değişik:10.02.2022-31746 R.G.) (1) Destek talebinde bulunacak yönetici şirket talebini, her yatırım yılı için, Bölge Yatırım Harcamalarının Yıllara Göre Dağılımı Tablosundaki ödenek kapsamına giren kısımları doldurarak, destek talebinde bulunduğu alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi inşası, atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılım ile kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarına ilişkin Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak ihtiyaç analiz raporunu da ödenek talep tablosuna ekleyerek Genel Müdürlüğe iletir.

(2) Destek talebi yıllık olarak bir sonraki yatırım yılından itibaren üç yıl için, içinde bulunulan yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılır. Bölgeler, yılı içerisinde daha sonra da destek talebinde bulunabilir.

(3) Bakanlık, Bölgelerin; alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi inşası ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili destek taleplerini, bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirerek Bakanlığın yatırım bütçe teklifi ile birlikte Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirir.

(4) Yönetici şirket, Bölge alanlarında bir an önce faaliyete geçilmesi için ya da faaliyete geçilmiş Bölge alanlarında ihtiyaç duyulan; alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili giderler için Genel Müdürlüğe destek talebinde bulunabilir.

(5) Faaliyete geçilmiş Bölge alanları içerisinde mevcut binalar talebi karşılayamaz duruma geldiğinde, yönetici şirket, yeni bina inşaatı için Bakanlığa ayrıca destek talebinde bulunabilir. Destek talebine, yeni bir idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi kurulmasına ihtiyaç olduğunu gösteren ihtiyaç analizi raporu da eklenir.

(6) Yönetici şirket ayrıca, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik, kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile Bölgede yer alan atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılım kapsamında yapılacak giderler için Genel Müdürlüğe destek talebinde bulunabilir.”

Destek talebinin değerlendirilmesi
MADDE 28 –  (Değişik:10.02.2022-31746 R.G.) (1) (1) Bakanlık; alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi inşası, atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili destek talebini değerlendirir ve gerekli gördüğü durumda Bölgede incelemelerde bulunur.

(2) Bölgeler için gerekli alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi inşasına yönelik yapılan destek talebinin değerlendirilebilmesi için;

a) Yönetici şirket kuruluşunun gerçekleşmiş,

b) İmar planlarının onaylanmış,

c) Proje kapsamında yapılacak idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi inşaatları ile ilgili uygulama projelerinin onaylanmış,

ç) İnşaat ruhsatının alınmış,

olması şartı aranır. Resmî Gazete’de yayımı öncesinde Bölge alanında bina var ise bu durumda ruhsat şartı aranmaz. Bu binanın ruhsatlı hale getirilmesi için Bölge yönetici şirketi tarafından gerekli başvurular elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapılır ve binanın ruhsatlı hale getirilmesi sağlanır. Ancak, ruhsat işlemleri destek aktarımına engel teşkil etmez.

(3) Alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası için Ek-3’te belirtilen iş ve işlemlere uygun olmaması halinde Bölge yönetici şirketince yapılan destek talebi değerlendirmeye alınmaz.

(4) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programları ile Bölge sınırları içerisindeki atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlara yönelik destek talebinin değerlendirilebilmesi için;

a) Yönetici şirket kuruluşunun gerçekleşmiş,

b) Bölgenin faaliyete geçmiş,

c) Kuluçka merkezinin veya teknoloji transfer ofisinin (biriminin) kurulmuş,

ç) Programların/Hizmetlerin başka şirket ya da ortağı olduğu şirket tarafından değil, Bölge yönetici şirketinin bizatihi kendisi tarafından yapılmış,

d) Gider veya yatırım kalemine yönelik destek talebinde bulunulmuş,

e) Destek talebine konu olan makine, ekipman ve yazılımların Bölgedeki firmaların ağırlıklı faaliyet gösterdiği sektör alanı ile uyumlu ya da bölge stratejik planında yer alan sektör alanları ile uyumlu,

f) Yönetici şirket hissedarları arasında yer alan üniversitenin bünyesinde, destek talep edilen makine, ekipman ve yazılımların yer almamış veya yer alması durumunda ise Bölge firmalarının kullanımının mümkün olmadığının üniversite tarafından onaylanmış,

g) Yönetici şirket tarafından destek kapsamında alınan makine, ekipman ve yazılımların, Bakanlıkça destek aktarılan tarihten itibaren beş yıl süre ile satılmayacağının, bölgede yer alan firmaların ortak kullanımını engelleyecek şekilde başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanmayacağının, kullanım hakkı her ne isim ve suretle olursa olsun devredilmeyeceğinin taahhüt edilmiş,

ğ) Gerçekleşmelerin, kazanımların ve yapılan harcamalara esas fatura veya harcama belgesinin yer aldığı, Bakanlıkça belirlenen formata uygun sonuç raporunun Genel Müdürlüğe gönderilmiş,

olması şartı aranır.

(5) Bölgelerden gelen destek taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla; Bölgenin faaliyete geçip geçmediği, önceki yıllar itibarıyla ödenek kullandırılıp kullandırılmadığı, yılı içerisinde yapılan hakediş destek talep miktarları ile birlikte diğer istenilen bilgi ve belgeler hakkında Bakanlık Makamı bilgilendirilir.”

Destek talebine esas hakediş raporlarının incelenmesi
MADDE 29 – (1) (Değişik cümle:RG-22/2/2018-30340) Hakediş raporlarında, 4734 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmış ve 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri kıyasen uygulanır ve bu doğrultuda Bölge yönetici şirketinin belirlediği fenni mesulce elektronik ortamda hazırlanan hakediş raporu yönetici şirket ya da Bölge yönetici şirketi ortağı üniversitenin yapı işleri dairesi başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra müteahhit firmayla aralarında düzenlenmiş sözleşme ve kesilmiş ise faturası ile birlikte Genel Müdürlüğe iletilir. Ayrıca, hakediş raporu ekinde, ödenek talebinde bulunulan iş için kamu ya da özel kurum veya kuruluşlardan herhangi birinden hibe suretinde destek alınmadığına dair Bölge yönetici şirketinden alınmış taahhütname “ve imalatların yerlilik bilgisi” belgesi yer alır. Bu madde hükmüne ve Ek-3’teki hususlara göre eksik olan hakediş raporları değerlendirmeye alınmaz ve tamamlatılmak üzere Bölge yönetici şirketine iade edilir.
(2) Genel Müdürlükçe görevlendirilecek teknik personel tarafından hakediş raporları mahallinde incelenerek, inceleme raporu tanzim edilir. (Değişik cümle:RG-22/2/2018-30340) İnceleme raporu ve ekleri, incelemeyi yapan teknik personel tarafından elektronik ortamda imzalanır. Mahallinde fiilen yapılmayan imalatların veya imalata yönelik olmak üzere fiilen yerinde görülmeyen ihzarat bedeli hakediş raporlarından çıkarılır.
(3) Bakanlıktan destek talep edilecek iş için yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muamele, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre kıyasen yapılan anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işleri ile ilgili hakediş raporlarında Bölge yönetici şirketi tarafından görevlendirilen yapı denetim elemanlarının imzası ve yetkili makamın onayı aranır, aksi durumda ödeme yapılmaz.
(4) Alt yapı, idare binası “, Ar-Ge binası, atölye” ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili Bakanlığa iletilmiş olan işin ihale bedeli 100.000 TL ve altındaki hakediş raporları ile Bölge alanının Resmî Gazete’de yayımı sonrasında inşası tamamlanan binaların her türlü tamirat ve tadilatları ile ilgili Bakanlığa iletilmiş olan hakediş raporları değerlendirmeye alınmaz.
(5) Bölge alanının ilanı öncesinde yapımı tamamlanmış olan mevcut binaların tamirat ve tadilatlarına yönelik hazırlanmış olan hakediş raporu destek talepleri değerlendirmeye alınır.

(6) (Ek:10.02.2022-31746 R.G.) Alt yapı yatırımları arasında yer alan Enerji Üretim Tesisi kurulumuna yönelik hakediş raporunun değerlendirilebilmesinde; Bölgenin mevcut yıllık tüketimi ve gelecek üç yıl içerisindeki planlanan yıllık tüketimi dikkate alınır.”
Desteğin ödenmesi
MADDE 30 – (1) Alt yapı, idare binası “, Ar-Ge binası, atölye”  ve kuluçka merkezi inşası ile ilgili ödemelerde hakediş raporları ilgili teknik personel ve yetkili makamca onaylandıktan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili ödemelerde ise yapılan harcamalara esas fatura veya harcama belgesi ya da ilgili faaliyetin yapılacağına dair yönetici şirket yönetim kurulu kararı ilgili daire başkanlığınca görüldükten ve ödeneğin Bölgelere kullandırılması için Bakan Oluru alındıktan sonra ilgili harcama birimince, ödeme emri belgesi düzenlenerek ödeme yapılmak üzere Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne iletilir.

(Ek Cümle:10.02.2022-31746 R.G.) “Yönetici şirketin yürüttüğü kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği faaliyetleri ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlara yönelik yaptıkları harcamalara ilişkin Bakanlıkça yapılacak destek ödemelerinde; döviz cinsinden yapılan harcamaların Türk Lirası karşılığı, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır. Hesaplanan tutarın, işletmenin bu harcama ile ilgili yevmiye defterine kaydettiği tutardan fazla olması halinde ise yevmiye defterine kaydedilen tutar esas alınır.”
(2) Yönetici şirket, hesabına aktarılan destek tutarının, Kanun ve Yönetmeliğe uygun olmadığının ya da yerinde harcanılmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde, ödeme yapıldığı tarihten itibaren genel hükümlere göre hesaplanacak yasal faiziyle birlikte iadesini yapar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygulama Projeleri ile İlgili Esaslar, Alt Yapı, Yönetici Şirketin Proje Sorumluluğu ve Projelerin İncelenmesi
Uygulama projeleri ile ilgili esaslar
MADDE 31 – (1) Bölge içerisindeki tüm yapılara ilişkin uygulama projeleri 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetici şirketçe hazırlanır ya da hazırlatılır.
(2) Yönetici şirket, Bölge içerisinde yapılacak veya yaptırılacak yapılara ilişkin uygulama projelerini Genel Müdürlüğe iletir.
(3) Paftalar üzerinde; proje yüklenicisinin ve mesleki sorumlusu mimar ve mühendislerin adı, soyadı, unvanı, sicil numarası, vergi dairesi ve vergi numarası yazılı olur ve tüm sorumluların imzaları bulunur.
Alt yapı
MADDE 32 – (1) Kanun ve Yönetmelik kapsamında yer alan alt yapı yatırımları;
a) Kanalizasyon,
b) Yağmur suyu şebekesi,
c) Yangın suyu şebekesi, ihbar ve ikaz sistemleri,
ç) Drenaj,
d) Temiz su, pis su ve sulama suyu şebekesi ve su verimliliğine yönelik önlemler, su veya fosseptik kuyusu,
e) Geçici atık su depolama alanı ve biyolojik ve kimyasal atık su arıtma tesisi,
f) Elektrik, kesintisiz güç sistemi, jeneratör, enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliğine yönelik önlemler,
g) Yol, otopark, çevre düzenlemesi ve peyzaj,
ğ) Doğal gaz,
h) Isıtma ve havalandırma,
ı) İletişim, bilgi işlem ve bilgi yönetim altyapısı,
i) Bölge içi veya çevresi aydınlatma,
j) Bölge içi veya çevre güvenlik/alarm sistemleri,
k) Bölge içi nükleer tesislerden,
oluşur.
Yönetici şirketin proje sorumluluğu
MADDE 33 – (1) Yönetici şirketin proje sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir:
a) Uygulama projeleri, teknik sorumluluğu yönetici şirket tarafından belirlenecek proje müellifine ve fenni mesule ait olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak yönetici şirket tarafından hazırlanır veya hazırlatılır ve onanmak üzere Bakanlığa sunulur. Şartnamede yer almayan, iş ya da projelendirme sırasında ortaya çıkan özel durumlar ve ilave çalışmalar için Genel Müdürlüğün vereceği özel talimatlar geçerlidir. Uygulama projeleri, Bölge alanının organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması durumunda ise 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre organize sanayi bölgesi yönetimine sunulur.
b) Devam eden inşaat ile ilgili yönetici şirket tarafından değişiklik yapılmak istenildiğinde gerekçeleri ile Bakanlığa başvurularak izin alınır. Bu durumda;
1) Değişiklik projenin bütününde ise, mimari projenin yeniden düzenlenmesi,
2) Bu değişiklik statik hesap ve projelerde de değişiklik gerektiriyorsa, bunların da gerekenlerinin yeniden düzenlenmesi,
3) Yapılacak değişiklik belirli katlara intikal ediyorsa sadece o kat planlarının, bir katın belirli bir kısmına ait ise sadece bu kısmın tadilat planının hazırlanması,
4) Zorunlu olarak değişikliğe uğrayan projelerin her biri için değişiklik sebebini içeren bir rapor ekinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi,
zorunludur.
Projelerin incelenmesi
MADDE 34 – (1) Teknik sorumluluğu yönetici şirket tarafından belirlenecek proje müellifi ve fenni mesule ait olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak Bölge Yönetici Şirketince hazırlanan veya hazırlattırılan uygulama projeleri Bakanlık tarafından 30 gün içinde incelenir ve onaylanarak ruhsata bağlanır. Eksiklik tespit edilmesi halinde uygulama projeleri düzeltilmek üzere yönetici şirkete iade edilir. Bölge alanının organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması durumunda ise uygulama projeleri 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre organize sanayi bölgesi tarafından incelenir ve onaylanarak ruhsata bağlanır, uygulama (Değişik ibare:RG-22/2/2018-30340) projeleri Yönetici şirket tarafından 15 iş günü içinde Genel Müdürlüğe iletilir.
ALTINCI BÖLÜM
“Muafiyet, İndirim ve İstisnalar, Desteklenecek Programlar, Doktora Öğrenci Desteği, Girişim Sermayesi Uygulamaları, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi” (Değişik Başlık: 10.02.2022-31746 R.G.)
MADDE 35 –  (Değişik:10.02.2022-31746 R.G.) (1)  Bölgede muafiyet, istisna ve indirim uygulamasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır. Yönetici şirket, bu istisnaların uygulanabilmesi için bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuruda bulunur. Yönetici şirket, ayrıca, Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılan işlemler bakımından harçlardan ve Bölge alanı içerisinde sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaftır.

b) Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için bu başvuruya, yönetici şirketten alınacak olan vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belgeler de eklenir.

c) 31/12/2028 tarihine kadar, Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden, 1/1/2022 tarihinden önce 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde düzenlenen asgari geçim indirimi, 1/1/2022 tarihinden sonra 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen asgari ücret istisnasına isabet eden vergi düşüldükten sonra kalan vergi tutarı; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek personeli sayısının toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere teşvik uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine teşvik uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir. Toplam personel sayısı on beşe (hariç) kadar olan Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak uygulanır. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu teşvik kapsamındadır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu teşvikten faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bu teşvikin uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge, tasarım ve destek personelini, Ar-Ge ve tasarım projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar. Bölgede çalışan personelin teşvik kapsamı dışındaki net ücret ödemelerinin brüte iblağ edilecek vergisinin hesaplanması, bu hesaplama yapılırken Kanunla sağlanan vergi teşviklerinin dikkate alınmaması gerekir. Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin Kanun kapsamında elde ettiği ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler de teşvik kapsamına dâhildir. Bu bent kapsamındaki saat, oran, süre, ücret gibi konular aylık ve 30 gün esasına göre hesaplanır.

ç) Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.

d) Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi için 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca yararlanamazlar.

e) Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde Bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir. Bu bent kapsamında teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın uygulanabilmesi için;

1) Girişimcinin yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde, girişimci şirket, yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin bilgiyi yönetici şirkete sunar.

2) Girişimci tarafından sunulan gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenir ve söz konusu yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin bir kısmının Bölge içinde yürütülemeyeceğinin (Bölge dışında yapılmasının zorunlu olduğunun) tespit edilmesi ile Bölge dışında yürütülen yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinin Bölgede yürütülen aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi kapsamında olduğunun tespit edilmesi şartıyla, gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından onaylanır.

3) Bölgede çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin, yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge veya diğer destekleyici belgeler yönetici şirkete sunulur.

f) Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin onay kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. Bu bent kapsamındaki istisnanın uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onaylı ders programı dikkate alınarak Bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak araştırmalar da dikkate alınabilir. Bir buçuk ve iki yıllık sürelerin uygulamasında kayıt dondurma kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.

g) 31/12/2028 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Kanun kapsamındaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 1.000.000 Türk Lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. İndirim uygulamasından geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılır. Sermaye desteği aşağıdaki şekillerde verilebilir:

1) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteğinin, Bölgede faaliyette bulunan işletmelere, sermaye desteğini sağlayan mükelleflerce, işletmenin kuruluşunda veya sonrasında ortak olmak ve sermaye koymak suretiyle sağlanması zorunludur.

2) İndirim olarak dikkate alınabilecek tutar, gerçek kişiler açısından sermaye desteğinin sağlandığı takvim yılında elde edilen beyana tabi kazanç ve iratların toplam tutarından geçmiş yıl zararları ve tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde onu ile sınırlıdır. Kurumlar vergisi mükellefleri açısından ise sermaye desteğinin sağlandığı hesap dönemi başındaki öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak koşuluyla kurum kazancının en fazla yüzde onu ile sınırlı olup indirim tutarının tespitinde kurum kazancı olarak ticari bilanço kârı veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler-geçmiş yıl zararları-tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır.

ğ) Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.

h) Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak hazırlanmış olan, Bölge yönetici şirket ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgiler her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir.

ı) Bölgelere sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnalardan İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri de aynen yararlanırlar.

i) Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur. Bu istisnadan yararlanacak işletmeler Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi 14 üncü madde kapsamında projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Ticaret Bakanlığına bildirir.

j) Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

1) Piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu ve pazarlama faaliyetleri.

2) Kalite kontrol faaliyetleri.

3) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma faaliyetleri.

4) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar.

5) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı.

6) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri.

7) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi.

8) Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler.

9) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri.

10) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri.

k) Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili mevzuatına tabidir.”

“Desteklenecek Programlar” (Değişik Başlık:10.02.2022-31746 R.G.)
MADDE 35/A –  (1)  (Değişik: 10.02.2022-31746 R.G.) Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya, biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça ilan edilecek alanlarda alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.”
(2) Bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir.
(3) (Değişik: 10.02.2022-31746 R.G.) Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde, kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi (birimi) hizmetlerinde istihdam edilen desteklenecek program mezunu personele de aynen uygulanır.
(4) (Değişik: 10.02.2022-31746 R.G.) Bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarından mezun personelin 1/7/2017 (dahil), Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça ilan edilecek alanlardan mezun personelin ise 3/2/2021 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi esastır
(5) Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında istihdam edilen personelin işe alınması ve işten ayrılması durumları ile ilgili hususları Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür.
(6) Bu destekten yararlanacak işletmeler taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portalüzerinden Bakanlığa iletir. Bakanlık başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.
(7) Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir.
(8) (Değişik: 10.02.2022-31746 R.G.) Bu destek kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için yönetici şirket tarafından kontrol edilerek onaylanan yukarıdaki şartların sağlandığını ve firma tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Bakanlıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar firmanın bildirdiği banka hesabına ödenir.
(9) Bu destek kapsamında düzenlenecek raporda bulunması gereken asgari bilgiler ve ilgili diğer hususlar, Bakanlıkça belirlenir.

Doktora öğrenci desteği

MADDE 35/B – (Ek:10.02.2022-31746 R.G.) (1) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların, 3/2/2021 (dahil) tarihinden sonra ilk kez istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeline o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere Bakanlık tarafından karşılanabilir.

(2) Bu destekten yararlanabilecek firma tarafından istihdam edilen doktora öğrencisi Ar-Ge personeline ödenen aylık taban ücreti, brüt asgari ücretin bir buçuk katından az olamaz.

(3) Firma başına verilebilecek destek, üniversitelerin doktora programına kayıtlı en fazla iki doktora öğrencisi ile sınırlıdır. Firmaların bu destekten yararlanabilmeleri için istihdam ettikleri doktora öğrencisinin başka kamu kurumundan destek almıyor olması şartı aranır.

(4) Firmanın bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek doktora öğrencisinin Türkiye’deki üniversitelerin doktora programına kayıtlı, ders dönemini tamamlamış ve tez aşamasına geçmiş olması gerekir.

(5) Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında firmalarda istihdam edilen personelin işe alınması, işten ayrılması, doktora programından mezun olması ve ayrılması ile ilgili hususları takip etmek ve Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(6) Bu destekten yararlanacak firmalar taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını mevzuata uygunluğu açısından değerlendirir. Bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu ve bu maddedeki şartların sağlandığını gösteren raporu, portal üzerinden ilgili firmanın talebini takip eden ay sonuna kadar Bakanlığa iletir. Yönetici şirket bölge firmalarının başvurularını kabulden imtina edemez, başvuruları yerindelik açısından değerlendiremez. Bu destek kapsamında düzenlenecek raporda bulunması gereken asgari bilgiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(7) Bu desteğe ilişkin firmaya yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin, ilgili ayın bildirilmiş sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak yapılacak hesaplamaya göre, Bakanlıkça, raporun teslim edildiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar gerçekleştirilir.

(8) Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinde istihdam edilen personel, bu desteğin kapsamı dışındadır.

Girişim sermayesi uygulamaları

MADDE 35/C – (Ek:10.02.2022-31746 R.G.) (1) 1/1/2022 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır. Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkilidir.”

Bakanlığın denetim yetkileri
MADDE 36 – (1) Bakanlığın denetim yetkilerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Bakanlık, yönetici şirketin ve girişimcilerin faaliyet ve uygulamalarını gerekli gördüğü durumlarda denetler. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Denetim sürecinde yönetici şirket ve girişimciler her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanlarına vermekle yükümlüdür. Denetim sonucunda hazırlanan rapor Genel Müdürlüğe sunulur.
b) Bakanlık, Bölgede Kanunda belirtilen amacın dışında faaliyet gösteren yönetici şirketi uyarır ve belirli bir süre vererek Kanun amacına uygun faaliyette bulunulmasını ister. Bu sürenin sonunda, yönetici şirketin, amacı doğrultusunda faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi durumunda, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettiği kazanca ilişkin kurumlar vergisi istisnası üç ay uygulanmaz ve bu konuda Maliye “Hazine ve Maliye” Bakanlığı bilgilendirilir. Bu sürenin sonunda da, yönetici şirketin, Kanunun amacı doğrultusunda faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi durumunda, Bakanlık görevli mahkemeye başvurarak mevcut yönetici şirketin yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesini, şirketin yönetimi için kayyum tayin edilmesini ve yönetici şirketin tasfiyesini ister. Yönetici şirketin tasfiyesine mahkemece karar verilmesi halinde, şirket ve yöneticilerin hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık, yönetici şirketin mülkiyetinde olan Bölgeye ait araziyi ve üzerindeki taşınmazları kamulaştırır ve Bölgenin yönetimini başka bir yönetici şirkete verebilir.
Muafiyet, indirim ve istisnaların denetlenmesi
MADDE 37 – (1) Yönetici şirket ve Bölgede faaliyet gösteren girişimciler ile Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personeli, yararlandıkları istisna, indirim ve muafiyetleri yönünden Maliye Bakanlığınca denetlenir. Bu denetim, yönetici şirketlerin sorumluluğunu kaldırmaz.
İhtisas teknoloji geliştirme bölgesi
MADDE 38 – (1) İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluş başvurusunda aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren konuyla ilgili meslekî kuruluşlardan en az bir tüzel kişiliğin kurucu heyet protokolünde yer alması şartı aranır.
(2) (Değişik:RG-22/2/2018-30340) Teknoloji geliştirme bölgesinin ihtisas TGB’ye ya da Bölge alanının İhtisas TGB Bölge alanına dönüşmesi için Bölge alanı içerisinde faaliyette bulunan girişimcilerin en az yüzde yetmiş beşinin aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerden olması şartı aranır. Bu oranın, faaliyete geçmiş ihtisas TGB ya da İhtisas TGB Bölge alanında, son iki takvim yılının ortalamasının yüzde yetmiş beşin altına düşmesi halinde takip eden yılın ilk ayı içerisinde Bölge yönetici şirketi uyarılır ve o yılın sonuna kadar ek süre verilir. Bu sürenin sonunda, son iki takvim yılı ortalamasının yüzde yetmiş beşin altında kalması halinde İhtisas TGB ya da İhtisas TGB Bölge Alanı olma özelliğini yitirip TGB olarak devam edebilir. Bu durumun ortaya çıkmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde, İhtisas TGB’nin yönetici şirketi, Bölge alanının İhtisas TGB’den TGB Bölge alanına dönüşmesi ile ilgili başvurusunu, Bölge yönetici şirket yönetim kurulu kararı, gerekçesi ve Bölgeye ilişkin 5 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan haritası ekinde olacak şekilde elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapar. Başvurunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, TGB Bölge alanına dönüşümüne yönelik Değerlendirme Kurulu kararı ve eki Bakanlar Kuruluna “Cumhurbaşkanlığına” sunulması için Bakanlık tarafından Başbakanlığa gönderilir. Bu konuda Maliye “Hazine ve Maliye” Bakanlığı Bakanlık tarafından bilgilendirilir.
(3) Bu maddede belirtilen hususlar dışında, teknoloji geliştirme bölgelerine yapılan tüm atıflar ihtisas TGB’lere yapılmış sayılır ve Bölge kuruluşu, Bölgeye ek alan katılması, Bölge alanı sınırı değişikliği ya da Bölge alanının iptali, Bölgenin yönetimi ve işletimi gibi hususları düzenleyen teknoloji geliştirme bölgelerinin tabi olduğu bu Yönetmeliğin diğer hükümleri, İhtisas TGB’ler için de aynen uygulanır.
(4) Mevcut teknoloji geliştirme bölgesinin Bölge yönetici şirketi, Bölge alanının ihtisas TGB Bölge alanına dönüşmesi ile ilgili başvurusunu, Bölge yönetici şirket yönetim kurulu kararı, gerekçesi ve Bölge alanında faaliyette bulunan girişimcilerin sektörel durumunu belirten bilgi belgesi ile birlikte Bölgeye ilişkin 5 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan haritası ekinde olacak şekilde yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapar. Başvurunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, İhtisas TGB Bölge alanına dönüşüme yönelik Değerlendirme Kurulu kararı ve eki Bakanlar Kuruluna “Cumhurbaşkanlığına” sunulması için Bakanlık tarafından Başbakanlığa gönderilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten önce Kanunun amacına uygun biçimde kurulmuş olan Bölgeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. (Ek cümle:RG-22/2/2018-30340) Ancak, 1/3/2016 tarihinden önce Bakanlar Kurulu Kararı alınmış ve faaliyete geçmemiş olan Bölge alanları için 4691 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki süreler 1/3/2016 tarihinden itibaren başlar.
(2) Yürürlükten kaldırılan 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 1/4/2014 tarihinden itibaren faaliyette olan Bölgeler, 1/4/2014 tarihinden itibaren en geç üç yıl içerisinde teknoloji transfer ofisini kurmakla yükümlüdür.
Uygulanmayacak hükümler
MADDE 39 – (1) Kanun kapsamına giren Bölgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) (Değişik:10.02.2022-31746 R.G.) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

EK-1

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YAPILABİLİRLİK RAPORU FORMATI

…………………… TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

YAPILABİLİRLİK RAPORU

Hazırlayanlar:

………………..

………………..

………………..

(…. Tarih …)

(*) Yukarıda belirtilen Bölge ismi başlığı, hazırlayanlar ve tarih kısmı kapak sayfası olarak hazırlanacak.

İÇİNDEKİLER

(*) Bu bölümde, aşağıda numaralandırılan her bir başlık ve sayfa numarası yazılacak şekilde içindekiler bölümü oluşturulacaktır.

 • BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ

(*) Bu bölümde, Bölge başvurusu Kurucu Heyet eliyle yapılacak ise Kurucu Heyeti, Yönetici Şirket kuruluşu gerçekleşmiş ise Yönetici Şirketi oluşturan her bir kurum ya da kuruluşun bilgilerini içerecek şekilde aşağıdaki tabloya üye sayısı kadar satır eklenerek doldurulacaktır.

Başvuru Sahibi

Kurucu Heyet/ Yönetici Şirket adını yazınız

Bölge Adı

Kurulması ön görülen bölgenin adını yazınız.

1. ÜYE (Bu bölüme üye Kurum/ Kuruluş bilgileri doldurulacaktır.)

Adı

 

Adresi

 

Faaliyet Alanı

 

Telefon ve Faks

 

e-posta Adresi

 
 • BÖLGENİN KURULACAĞI YÖRENİN VE İLİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
  • Bölgenin Kurulacağı Yörenin Değerlendirmesi

(*) Bu bölümde, TGB’nin kurulacağı yörenin aşağıda verilen başlıklar özelinde değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirmede, ilgili valilik, kaymakamlık, il müdürlükleri, belediyeler ve diğer yerel kurumlardan sağlanan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilecektir.

(*)    2.1.1 ve 2.1.2 başlıkları altında verilen bilgiler toplam 20 sayfayı geçmeyecektir.

 • Coğrafi konum, doğal yapı ve arazi kullanım durumu
 • Sosyal, kültürel ve teknik altyapı
 • Kentleşme ve planlama
 • Ekonomik yapı
 • Sanayi varlığı
 • İlin Akademik, Teknolojik ve Sanayi Potansiyeli

(*)  Bu bölümde, Türkiye İstatistik Kurumu ya da kaynağı belirtilmek şartı ile kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı veriler kullanılacaktır.

(*)  Kurulmuş bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi başka bir il sınırı içerisinde bölgeye ek alan katmak istiyorsa, bu başlık o il kapsamında irdelenecektir.

 • Üniversitelerde çalışan yüksek lisans ve doktora dereceli personel sayısı,
 • Ar-Ge, tasarım ve yazılım kuruluşları, faaliyet alanları ve çalışan araştırmacı personel sayısı,
 • Ar-Ge, tasarım ve yazılım birimine sahip sanayi kuruluşları ve çalışan araştırmacı personel sayısı (Kamu/Özel)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi, teknoloji geliştirme merkezi, kuluçka ve benzeri yapılanmalar,
 • Sanayi kuruluşlarının (kamu/özel) yüzde olarak sektörel dağılımı
 • Yabancı ortaklı sanayi kuruluşlarının sektörel dağılımı
 • Diğer
 • KURUCU HEYET / YÖNETİCİ ŞİRKET İÇİNDE YER ALAN KURUM YA DA KURULUŞLARIN AR-GE, TASARIM VE YAZILIM ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER
  • Kurucu heyet / Yönetici Şirket içinde yer alan her bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü  için;

(*)  Bu bölümde, her bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsünün istihdam ettiği öğretim elemanının unvanlarına ve bölümlerine göre dağılımına ilişkin bilgiler, son üç yılı içerecek şekilde verilecektir.

 • İstihdam ettiği öğretim elemanının unvanlarına ve bölümlerine göre dağılımı,
 • Lisansüstü çalışma sayısı ve bölümlere göre dağılımı,
 • İstihdam edilen Ar-Ge ve tasarım personeli sayısı ve uzmanlık alanlarına göre dağılımı,
 • Yürütülen Ar-Ge ve tasarım projelerinin konuları, ayrıca kamu veya özel Ar-Ge desteği var ise destek kaynakları,
 • Sonuçlandırılan Ar-Ge ve tasarım projelerinin konuları, kamu veya özel Ar-Ge desteği var ise destek kaynakları, varsa ticari çıktıları,
 • Sınai mülkiyet (Patent, marka tescil, faydalı model) ve bitkisel ıslahçı hakları
 • Toplam Ar-Ge ve tasarım bütçesi ve genel bütçe içindeki oranı,
 • Sanayi ile ortak veya sipariş üzerine yürütülen proje adedi, konuları ve toplam bütçesi,
 • İlde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla yürütülen proje bilgileri ve işbirliği ilişkileri,
 • İlde mevcut Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi, teknoloji geliştirme merkezi, kuluçka ve benzeri yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen projeler hakkında bilgi,
 • İl dışında faaliyet gösteren yurtiçindeki Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi, teknoloji geliştirme merkezi, kuluçka ve benzeri yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen projeler hakkında bilgi,
 • Yurtdışında Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetlerinde bulunan yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen projeler hakkında bilgi.
 • Kurucu heyet / Yönetici şirket içinde yer alan diğer ortak, kurum ya da kuruluşların her biri için (varsa) (Son 3 yılı içerecek şekilde);
  • İlde yürütülen Ar-Ge, tasarım ve yöresel kalkınmaya yönelik çalışmalara sağlanan nakdi ve ayni katkılar,
  • İlde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla mevcut ortaklık, işbirliği protokolü ve benzeri ilişkiler ve yürütülen projeler hakkında bilgi,
  • Üniversite veya Ar-Ge ve tasarım kurumları ile yürütülen veya sonuçlandırılan ulusal ve uluslararası ortak proje adedi, konuları ve toplam bütçeleri, varsa ticari çıktıları,
  • İstihdam edilen Ar-Ge ve tasarım personeli sayısı ve uzmanlık alanlarına göre dağılımı,
  • Toplam Ar-Ge ve tasarım bütçesi,
  • Yürütülen Ar-Ge ve tasarım projesi adedi ve konuları,
  • İlde mevcut Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi, teknoloji geliştirme merkezi, kuluçka ve benzeri yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen projeler hakkında kısa bilgi,
  • İl dışında, yurtiçinde faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi, teknoloji geliştirme merkezi, kuluçka ve benzeri yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen projeler hakkında bilgi,
  • Yurtdışında Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetlerinde bulunan yapılanmalarla ilişkisi ve yürütülen projeler hakkında bilgi,
  • Kamu ve Özel Ar-Ge desteklerinden faydalanılarak yürütülen Ar-Ge ve tasarım projeleri ve varsa ticari çıktıları hakkında bilgi,
  • Sınai mülkiyet (Patent, marka tescil, faydalı model) ve bitkisel ıslahçı hakları
 • BÖLGE ALANI SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(*)  Her bir bölge alanı için ayrı ayrı 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. ve 4.5. maddeleri doldurulacaktır.

 • Seçilen Bölge arazisinin yeri ve yüzölçümü (m2)
 • Bölge arazisinin mülkiyet durumu/kullanım haklarına ilişkin tedarik, tahsis ve kullanım yöntemleri
 • Bölge arazisinin üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü ile yerel, ulusal ve uluslararası ulaşım arterlerine yakınlığı
 • Bölge arazisinin potansiyel çekim merkezi olma özellikleri

4.5   Varsa Bölge arazisi üzerindeki binaların hangi kaynaklar kullanılarak ve hangi kullanım amacına yönelik inşa edildiklerine ilişkin bilgi

 • KURULACAK (YA DA MEVCUT) YÖNETİCİ ŞİRKET İLE İLGİLİ BİLGİLER

(*)  Bu bölümde, kurulacak (ya da mevcut) yönetici şirkete ilişkin bilgiler aşağıdaki başlıklar altında irdelenecektir.

 • Ortakları ve sermaye yapısı
 • İstihdam ve niteliği
 • Bölge kurmak için sabit yatırım harcamaları tutarı (Yıllar itibariyle, ilk 3 yıllık)
  • Etüt, proje ve mühendislik hizmetleri
  • Arazi bedeli (satın alma/kamulaştırma/tahsis)
  • Arazi ve çevre düzenlemesi, hazırlık yapıları
  • Altyapı harcamaları
  • Üstyapı harcamaları

(*)  İdare binası, kuluçka merkezi, girişimci binaları, sosyal tesisler ve benzeri her biri için ayrı bir kalem olarak belirtilecektir.

 • Taşıt durumu (otomobil ve servis, yangın, temizlik ve benzeri araçlar)
 • Genel giderler
 • Diğer giderler
 • Bölge işletme sermayesi tutarı

(*) Yıllar itibariyle, faaliyete geçiş tarihinden itibaren ilk üç yıllık

 • İşçi ve personel giderleri
 • Isıtma ve havalandırma giderleri
 • Araç işletme ve bakım giderleri
 • Tesislerin işletme ve bakım giderleri
 • Girişimcilere sağlanırsa finansman desteği
 • Bölgede yapılması planlanan; Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları için yapılacak harcamalar

(*)  Bu bölümde, yıllar itibariyle, faaliyete geçtikten sonra ilk üç yıllık bilgiler verilecektir.

 • Kuluçka programları
 • Teknoloji transfer ofisi hizmetleri
 • Teknoloji işbirliği programları
 • Bölge için öngörülen 3 yıllık tahmini harcama (yatırım) tutarı

(*) Bu bölümde yazılan tutar, 5.3, 5.4 ve 5.5’te verilen miktarların toplamına eşit olmalıdır.

 • Finansman planı (ilk 3 yıllık)

(*)  Tahmini toplam yatırım tutarı, 5.6 maddesinde verilen toplama eşit olmalıdır.

Tahmini toplam yatırım tutarı                        :………..         TL       (%100)

Sermaye                                             :………..         TL       (%……)

Krediler (İç+Dış)                               :………..         TL       (%……)

                    İç Krediler                                 :……….          TL       (%……)

                     Dış Krediler                  :………..         TL       (%……)

Ödenek                                                          :………..         TL       (%……)

Diğer Kaynaklar (açıklayınız)                        :………..         TL       (%……)

Tahmini Gelirler                                 :………..         TL       (%……)

Girişimcilerden alınacak kira              :………..         TL       (%……)

Danışmanlık gelirleri                          :………..         TL       (%……)

TTO gelirleri                                       :………..         TL       (%……)

Diğer gelirler (açıklayınız)                  :………..         TL       (%……)

 • BÖLGENİN YÖNETİMİ VE GİRİŞİMCİLERLE İLGİLİ BİLGİLER
  • Bölge yönetimi ile ilgili bilgiler
   • Bölgenin faaliyet göstereceği teknolojik alanlar ve öngörülen çıktılar
   • Bölgede yer alacak kurum ve kuruluşlar ile girişimcilere verilmesi planlanan hizmetler
   • Bölgede yer alacak kurum ve kuruluşlar ile girişimcilere verilecek bina veya arazi tahsis yöntemi (kiralama, kullanım hakkı ve benzeri)
   • Bölge bünyesinde teknoloji geliştirme merkezi, eğitim merkezi ve kuluçka gibi yapılanmaların kurulması planlanıyor ise bu yapılanmaların hayata geçirilmesine ilişkin işlem ve yöntemler
   • Bölgenin özendirici araçları
   • Bölgede yer alacak Ar-Ge ve tasarım bağlantılı kurum ve kuruluşlar ve diğer destek birimleri
   • Ar-Ge ve tasarım çalışmalarının ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi için önerilen yöntemler ve öngörülen ölçülebilir çıktılar
  • Girişimciler ile ilgili bilgiler

(*)  Bu maddenin doldurulmasında, yöreye ilişkin sanayi, Ar-Ge, yazılım ve akademik veriler dikkate alınarak,  potansiyel araştırması yapılarak, gerekçeli olarak açıklanacaktır.

 • Bölgede yer alması planlanan toplam girişimci sayısı ve bu girişimcilerin çok uluslu, büyük, küçük ve orta boy ve yeni kurulacak işletme olarak yüzde cinsinden tahmini dağılımı
 • Girişimciler tarafından oluşturulacak tahmini Ar-Ge, tasarım ve destek personel sayısı
 • KURULACAK BÖLGENİN, ÜLKE VE YÖRENİN, EKONOMİK, TEKNOLOJİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMİNE OLASI KATKILARI
 • BÖLGE KURULUŞUNDA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLARIN BÖLGE OLUŞUMUNA VE BAŞARISINA YAPACAKLARI OLASI KATKILAR
 • KURULACAK BÖLGENİN DOĞAL, KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERE DUYARLILIĞI KONUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER
 • BÖLGE KURMA TALEBİNİN, YÖRENİN AKADEMİK VE SANAYİ POTANSİYELİ VE AR-GE İLE TASARIM’A DUYULAN İHTİYAÇ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMESİ
 • KURULACAK BÖLGEDE YENİ VE İLERİ TEKNOLOJİ ÜRETİLEBİLİRLİĞİNE VE GELİŞTİRİLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Not: (*) işaretli kısımlar Raporun ilgili maddesinin doldurulmasına ilişkin açıklamadır. Raporun tamamlanması durumunda silinecektir.

 

EK-2

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANIMLAMA BELGESİ

BÖLÜM (A)

Firma Bilgileri

1) Firma adı:

2) Firma adresi:

3) Telefon numarası:

4) İnternet sayfası:

5) Kurumsal e-posta adresi:

6) Ödenmiş sermaye:

7) Vergi dairesi:

8) Vergi numarası:

9) Ticaret sicil numarası ve kuruluş yılı:

10) İletişime geçilecek kişi

-Adı soyadı:

-E-postası:

-GSM numarası:

 BÖLÜM (B)

Ürün Bilgileri

1) Yatırıma konu teknolojik ürünün adı:

2) Ürünün bilimsel bir bilgiyi kullanmak veya geliştirmek suretiyle tasarlanıp tasarlanmadığı ve teknik özellikleri (ürün malzemelerinin, parçalarının ve yerine getirdiği işlevlerin birbiriyle uyum gösterip göstermediği, tasarım özelliklilerinin geliştirmeye açık olup olmadığı vb. Bilgileri de açıklayınız):

3) Ürünün üretim metodu ve teknolojisi hakkında bilgi veriniz

4) Yatırıma konu ürün, satışa hazır nihai mamul mü? Hayır ise hangi ürünün bileşeni olduğunu açıklayınız:

5) Ürünün kullanım ve tasarım amacı (kullanım ve ihtiyaç alanlarını da açıklayınız):

6) Ürünün yenilikçi yönü (ülkemizdeki ve dünyadaki benzer ürünlere göre farklılık ve üstünlükleri) nelerdir? Açıklayınız:

7) Ürünün yaşam standardının yükselmesine katkısı nelerdir? Açıklayınız:

8) Ürünün ihracat potansiyelini açıklayınız:

9) Ürünün ithal ikamesi potansiyelini açıklayınız:

10) Ürünün standart almasına ya da herhangi bir yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için yasal izin alınmasına gerek var mıdır?

11) Ürünün üretiminin çevreye etkisi nedir? Açıklayınız.

12) Elde edilen ürünün Ar-Ge veya tasarım faaliyet tanımını, sürecini, kullanım ve tasarım amacını, teknik özelliklerini detaylı bir şekilde açıklayınız.

BÖLÜM (C)

Diğer Bilgiler

1) …

2) …

EK-3

ALTYAPI, İDARE BİNASI VE KULUÇKA MERKEZİ İNŞASINA YÖNELİK ÖDENEK TALEBİNİN DEĞERLENDİRMEYE ALINABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

İhale Aşamasında Yapılması Gereken İşlemler:

Madde 1- (1) Projenin Yaklaşık Maliyeti hazırlanması aşamasında;

a) Mimari, inşaat, mekanik ve elektrik uygulama projeleri tamamlanmalı,

b) Bu projelere göre metrajlar ve detaylı mahal listesi çıkartılmalı,

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi resmi kurumların belirlediği pozlara ait birim fiyatları kullanılmalı,

ç) Resmi pozlarda olmayan imalatlar için Özel Birim Fiyatlar düzenlenmeli,

d) Özel Birim Fiyatların Teknik Şartnameleri, analizleri ve Proforma Faturası olmalıdır.

(Değişik başlık:RG-22/2/2018-30340) Genel Müdürlüğe Gönderilecek İhale Dokümanları ve Yaklaşık Maliyet Tablosu:

Madde 2- (1) Kanunun 8’inci ve Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Bakanlıktan ödenek talep eden Bölgeler, Yüklenici Firma ile Sözleşme imzaladıktan sonra;

a) İşin Yaklaşık Maliyetini ve Yaklaşık Maliyetin alt dokümanlarını (Ek-3,madde 1’de belirtilen hususlar),

b) İhale aşamasında bu evraklar hazırlanmamış ise, Sözleşmede yer alan tüm imalat pozlarına ait alt dokümanları (birim fiyat tarifi, analizi, şartnamesi, metrajlar, detaylı mahal listesi ve projeleri),

c) İhale evraklarını (İhale kararı, diğer firmalar tarafından verilen teklifler v.b.),

ç) İşin Sözleşmesi, İş programı ve Teknik Şartnamelerini,

d) Sözleşme anahtar teslim ise inşaat, makine ve elektrik imalatları genel ve alt pursantaj oranlarını, Sözleşme birim fiyat ise teklif birim fiyatlarını,

e) Yönetici Şirket tarafından görevlendirilen Kontrol teşkilatının ya da Yapı Denetim Görevlilerinin isim unvan ve imzalarının olduğu kontrol teşkilat şemasını,

aslı gibidir kaşesi ve imzasıyla birlikte (Mülga ibare:RG-22/2/2018-30340) (…) elektronik ortamda Genel Müdürlüğe sunulur.

Hakediş Aşamasında Yapılması Gereken İşlemler

Madde 3- (1) Hakediş aşamasında;

a) Hakedişler her zaman kümülâtif olarak düzenlenmelidir.

b) Hakedişte keşif özeti, yeşil defter, metraj ve ataşman sayfaları olmalı ve ilgili teknik personel tarafından imzalanmalıdır.

c) Projede değişiklik, artırma veya azaltma yapılmışsa mukayeseli keşif ve gerekçe raporu düzenlenmelidir.

ç) Yaklaşık Maliyetteki/Hakedişteki imalatlarla mahallindeki imalatlar arasında yapılan değişiklikler imalat yapılmadan önce gerekçesi ile birlikte Yönetici Şirket ve Kontrol Teşkilatı /Yapı Denetim Görevlilerinin Oluru alındıktan sonra yapılmalıdır. Olur alınmadan yapılan imalatlar ödenmez.

d) Projede iş artışı yapılmışsa;

1) İş artışında yer alan imalat kalemleri için;

a) Sözleşmede olan Birim Fiyat varsa Sözleşmedeki Birim Fiyatlar kullanılmalı,

b) Sözleşmede olmayan Birim Fiyatlar için ihale tarihindeki resmi pozlar Sözleşme tenzilat oranında azaltılarak kullanılmalı,

c) Resmi pozlarda olmayan imalatlar için ise Özel Birim Fiyatlar düzenlenmeli, Özel Birim Fiyatların Teknik Şartnameleri ve analizleri olmalı, Piyasadan temin edilen rayiçler için en az 3 adet Proforma Fatura ile teklifler alınmalı Sanayi veya Ticaret Odası onayından sonra Sözleşme tenzilat oranında azaltılarak iş artışı verilmelidir.

2) Bakanlık tarafından Yapım İşleri Teknik Şartnamesinin 21. Maddesi esas alınmış ve anahtar teslimi götürü bedel usulü ile ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin yüzde onuna, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işlerin sözleşmelerinde ise yüzde yirmisine kadar olan iş artışları Bakanlık tarafından desteklenecektir.

e) İhzarat ödenmesinde Yapım İşleri Teknik Şartnamesinin 39. Maddesi esas alınmış ve ihzarat malzemelerinin işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzemeden olması, hangi malzemeler için ihzarat verileceğinin ve fiyatlarının ihale dokümanında gösterilmiş olması gerekmektedir.

f) Projede süre uzatımı yapılmışsa, Süre uzatım kararı ve gerekçe yazısı Genel Müdürlüğe Hakediş aşamasında bildirilmelidir.

g) Hakedişler ve iş artışları (Mülga ibare:RG-22/2/2018-30340) (…) elektronik ortamda Genel Müdürlüğe sunulmalıdır.

(2024)

Başa dön tuşu