İhracat Mevzuatıİhracat Tebliğleri

Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

Amaç

MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yurt dışında ve yurt içinde Türk ürünlerinin algısını geliştirmek ve ihracatını artırmak amacıyla, sektörel ve/veya ürün bazında ortak pazar araştırması, markalaşma, AR-GE, tanıtım, pazarlama ve benzeri faaliyet ve çalışmalara ilişkin esasları düzenlemek ve yürütmektir.

Dayanak

MADDE 2(Değişik: R.G.- 03/04/2012-28253) (1) Bu Tebliğ 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ile 22/12/1995 tarihli ve 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) (Değişik: R.G.- 03/04/2012-28253) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğü’nü,

c) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni,

ç) Birlik: İlgili İhracatçı Birliği’ni,

d) Genel Sekreterlik: İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ni,

e) Grup: Tanıtım Grubu’nu,

f) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Başkan: Tanıtım Grubu Başkanını,

g) Hesap: İlgili İhracatçı Birliği iştigal alanındaki ürünlerin ihracatından tahsil edilen ek nispi ödemeler ile parasal desteklerden oluşan tanıtım hesaplarını,

ğ) Bakanlık Yurtdışı Temsilciliği: Ticaret Müşavirlikleri, Ticaret Ataşelikleri, Bakanlık Yurtdışı Temsilcilik Ofislerini,

h) Çalışma Komitesi: Gruplar bünyesinde alt faaliyet alanlarında çalışma yapmak üzere oluşturulacak komiteyi,

ifade eder.

Kuruluş, Yönetim, Denetim ve Sona Erme

MADDE 4- (1) (Değişik: R.G.- 03/04/2012-28253)Grup; ilgili Birliğin veya Birliklerin her birinin ayrı ayrı alacağı Genel Kurul kararına istinaden, TİM’in görüşü ve Bakanlık Onayı ile kurulur. İkiden fazla Birliğin bulunduğu sektörlerde, Birliklerin yarıdan fazlasının genel kurullarının bu yönde alacağı karar yeterlidir. Ancak, bir sektör veya ürünle ilgili Grup kurulabilmesi için söz konusu sektör veya ürünün son iki takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ek nispi ödeme kesintilerinin hesap edilen toplam tutarının 1 milyon TL’den az olmaması zorunludur.

(2) (Değişik: R.G.- 14/07/2011-27994) Grup; sektör ve/veya üründe faaliyet gösteren Birlik Yönetim Kurulu Başkanı/Başkanlarının ve/veya üyelerinin katılımı ile en az 5 en çok 11 üyeden oluşur. Birliğin yönetim kurulunda ilgili sektörde faaliyet gösteren yeterli sayıda üyenin olmaması halinde temsilciler yönetim kurulunca Birliğin ilgili sektördeki genel kurul üyeleri arasından seçilebilir. İştigal alanında birden fazla sektör bulunan birlikler, en çok ihracat yaptığı ürün/sektörle ilgili tanıtım grubunda temsil edilir. Grubun oluşumuna ilişkin diğer hususlar ilgili grubun çalışma usul ve esasları ile belirlenir.

(3) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Grup başkanı ve başkan yardımcısı, grubun ilk toplantısında yönetim kurulundan gelen üyeleri arasından seçilir.

(4) (Değişik: R.G.- 03/04/2012-28253) Grubun idari ve mali tüm faaliyet, çalışma, hesap ve işlemleri Bakanlığın idari ve mali denetimine tabidir. Denetimlerin Denetim Hizmetleri Başkanlığınca iki yılda bir yapılması esastır. Gerekli görülen hallerde Bakanlıkça ayrıca denetim yaptırılabilir.

(5) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Grubun feshi, birinci fıkrada belirtilen kuruluşu için uygulanan usul ve esasa göre yapılır. Feshedilen grubun tasfiyeden artan mal varlığı ile diğer hak ve kıymetlerinin nereye devredileceği Bakanlıkça belirlenir.

Görevleri

MADDE 5- (1) Grubun görevleri ;

a) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Hesabın gelirlerini dikkate alarak yapılacak tanıtım faaliyetleri için tahmini bütçe hazırlamak ve TİM’in görüşünü müteakip bu Tebliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen grup toplantısına sunmak,

b) Tanıtım faaliyetleri ile ilgili politika ve stratejilerin saptanmasına yardımcı olmak,

c) Yurt dışı ve yurt içinde sektörün tanıtımı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve fayda görülmesi halinde diğer kurumlarca düzenlenenlere destek olmak veya ortak çalışmalar yapmak,

ç) Sektör ile ilgili pazar araştırmaları yapmak veya yaptırmak,

d) (Değişik: R.G.- 11/11/2015-29529) Sektör ihracatının geliştirilmesine yönelik faaliyetler için Bakanlıkça yürütülen başka bir tebliğ kapsamında destekten faydalanmamak şartıyla, ilgili Birliğin AR-GE, ticaret heyetleri, lojistik, pazara giriş engellerinin kaldırılmasına yönelik çalışmaları ile markalaşma faaliyetlerine TİM’in görüşü ve Bakanlık onayı ile finansman desteği sağlamak,

e) Kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçeceği temsilcilerden oluşan çalışma komiteleri kurmak,

f) Tanıtım faaliyetleri için duyulan finansmanın karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla her 
türlü kaynağı araştırmak, bu kaynaklardan yararlanabilmek amacı ile projeler geliştirmek,

g) Yurtdışı tanıtım faaliyetlerine etkinliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla, TİM ve Bakanlık koordinasyonunda diğer sektör tanıtım grupları ile ortak hareket etmek.

(2) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Grubun, birinci fıkrada belirtilen görevleri yerine getirirken, Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde hareket etmesi zorunludur.

Çalışma Usulleri

MADDE 6- (1) (Değişik: R.G.- 11/11/2015-29529) Grup ayda bir kez gündemli olarak toplanır. Gündem oluşturulamaması halinde toplantı yapılmaz. Ancak, grup toplantılarının en az üç ayda bir kez yapılması zorunludur. Grup ayrıca gerekli görülen hallerde Başkanın/Bakanlığın daveti üzerine de toplanabilir. Toplantı yeter sayısı toplam üye sayısının yarısının bir fazlasıdır.

(2) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Grup kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur. Grup karar tutanakları 10 gün içerisinde TİM ile grup çalışma ve faaliyetlerinin takip ve denetimini teminen Bakanlığa intikal ettirilir.

(3) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Tanıtım Grubunca bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Faaliyet Raporu ile söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen Etki Analizi Raporu, her yıl Nisan ayına kadar hazırlanıp Grup tarafından görüşüldükten sonra Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulur. Birer örneği TİM’e de gönderilir. Tanıtım Grubunca bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Faaliyet Raporu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen Etki Analizi Raporları ile Grubun faaliyet gösterdiği sektörlerde hedef pazarlara yönelik ihracatımıza olumlu katkı yapmadığı, Bakanlıkça belirlenen dış ticaret politikalarına uyum sağlayamadığı üç yıl üst üste tespit edilen Grup, Bakanlıkça re’sen feshedilebilir. Fesih halinde 4 üncü maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde işlem tesis olunur.

(4) Grup toplantılarına, sekretaryayı yürüten birliğin genel sekreteri ile görevli personel iştirak eder. Genel sekreter ve birlik personeli oylamaya katılamaz.

(5) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Grup toplantı ve karar tutanakları, noter onaylı bir deftere tarih ve saat belirtilerek, karar sayısı sırasıyla geçirilir. Karar defterine, toplantıya katılanların ve katılmayanların adları, gündem ve gündem sırasına göre kararlar yazılır. Alınan kararlar, toplantıya katılan grup üyeleri tarafından imzalanır. TİM veya ihracatçı birlikleri tarafından yapılan görevlendirmeler ile doktor raporu ile tevsik edilen sağlık mazeretleri haricinde, art arda üç defa veya her halükarda yıl içinde toplam beş defa Grup toplantısına katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Yerine ilgili Birlik yönetim kurulu tarafından üyeliği sona eren kişi dışında yeni bir üye seçilir. Toplantılarda vekaleten oy kullanılamaz.

(6) Tanıtım gruplarının işbirliği ve koordinasyon halinde hareket etmeleri esastır. Tanıtım faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi için mümkün olan konularda ortak hareket edilir.

(7) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Grup yılda en az bir defa İhracat Genel Müdürü’nün başkanlığında toplanır. Bu toplantıda Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde TİM’in görüşü de alınarak Grup tarafından oluşturulan yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planı karara bağlanır. Grup tarafından yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planına ilişkin olarak yıl içinde yapılacak değişiklik teklifleri TİM’in görüşü alınarak Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) onayına sunulur.

(8) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Müsteşar veya İhracat Genel Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, TİM Başkanı ve grup başkanlarının katılımı ile tanıtım grupları koordinasyon kurulu oluşturulur. Kurul 6 ayda bir toplanır. Ancak Kurul gerekli hallerde, en az 15 gün önceden üyelere duyurulmak kaydıyla başkanın daveti üzerine de toplanabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Bu toplantılarda alınan kararlar tüm gruplar için bağlayıcıdır.

Bütçe

MADDE 7- (1) (Değişik: R.G.- 11/11/2015-29529) TİM’in görüşü alınarak Grup tarafından hazırlanan üç yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planı, bütçe döneminin başlangıcından en az iki ay önce 6 ncı maddenin yedinci fıkrasında belirtilen şekilde yapılacak toplantıda karara bağlanır. Her yıl bir sonraki yılın bütçesi gözden geçirilerek gerekirse revize edilebilir.

(2) (Değişik: R.G.- 11/11/2015-29529) Bütçede yurt içi pazara yönelik olan ve uluslararası boyutu bulunmayan tanıtım harcamalarının payı toplam bütçe giderlerinin %20’sini geçemez.

(3) Bütçeden harcamalar Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde yapılır.

(4) Grup bütçesinden harcama, grup kararları çerçevesinde grubun ilk toplantısında grup üyeleri arasından belirlenen bir muhasip üye ve sekretaryayı yürüten birlik genel sekreterinin müşterek imzası ile yapılır.

(5) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Grubun faaliyetleri kapsamında ve grup kararları çerçevesinde her türlü seyahat, bunlara ilişkin harcama ve giderler grup bütçesinden karşılanmak üzere, İhracatçı Birliklerinin tabi olduğu seyahat uygulama usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilir. Grubun seyahatlerine en fazla 2 (iki) Birlik personeli iştirak edebilir.

(6) Grubun faaliyetleri kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile seyahatlerde, İhracatçı Birliklerinin tabi olduğu satın alma uygulama usul ve esasları ile seyahat uygulama usul ve esaslarına göre yönetim kuruluna ait olan yetki ve sorumluluklar tanıtım grubuna; yönetim kurulu başkanına ait olan yetki ve sorumluluklar muhasip üyeye; genel sekreter ve genel sekreterlik personeline ait olan yetki ve sorumluluklar ise, grubun sekreteryasını yürüten birliğin genel sekreter ve personeline aittir. Harcama yetkisi limitlerinin hesabında birliğin bir önceki yıl gelirleri yerine, hesabın bir önceki yıl gelirleri dikkate alınır.

(7) Hesap kesintileri ve harcamalarına ilişkin kayıtlar sekretarya görevini yürüten genel sekreterlik tarafından ayrı bir hesapta tutulur; harcama ile ilgili karar ve belgeler esas alınarak bu genel sekreterlik tarafından muhasebeleştirilir.

(8) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Grubun faaliyet raporu, hesapları ve bütçesi, bütçe dönemi sonunda bir sonraki yılın Nisan ayında yapılacak ilgili Birlik Genel Kurullarında ibra açısından görüşülür. Bu konudaki Genel Kurul kararları TİM ve Bakanlığa sunulur.

(9) (Değişik: R.G.- 11/11/2015- 29529) Tanıtım grubunun faaliyetleri kapsamında belirli projeyi yürütmek üzere, tanıtım grubunun sekretaryasını yürüten genel sekreterliklerde istihdam edilen en fazla iki personelin istihdam giderleri, ilgili tanıtım grubunun bütçesinden karşılanabilir. Ancak, ilgili tanıtım grubunun faaliyet gösterdiği sektörün ürün gruplarının çeşitliliği, tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirildiği ülke sayısı ve hedef pazar sayısı nedeni ile ikiden fazla personele ihtiyaç duyulması halinde, ilgili tanıtım grubu bütçesinin uygunluğu da göz önünde bulundurularak, TİM’in uygun görüşü ve Bakanlık onayı alınması kaydıyla, ilave iki personel istihdam edilebilir. İkinci fıkrada belirtilen yurt içi tanıtım harcamaları sınırlaması, tanıtım grubunda istihdam edilecek personele ilişkin giderler için uygulanmaz.

Sekreterya ve Görevleri

MADDE 8- (1) (Değişik: R.G.- 03/04/2012-28253) Grubun sekreterya hizmetleri, sektörde tek birlik olması halinde genel sekreterlik, birden fazla birlik olması halinde sektör kurulunun sekreteryasını yürüten genel sekreterlik tarafından yürütülür. Ancak, sektör kurulunun teklifi, TİM’in uygun görüşü ve Bakanlık onayıyla aynı sektörde olmak kaydıyla başka bir genel sekreterlik de sekreterya hizmetleri için görevlendirilebilir.

(2) Sekreterya’nın görevleri şunlardır:

a) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Grupta alınan kararların TİM’e ve Bakanlığa bildirimini ve uygulanmasını sağlamak,

b) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Başkanın/Bakanlığın daveti üzerine grubu toplantıya çağırmak,

c) Toplantı gündemini hazırlamak, toplantı tarihinden en az 7 gün önce üyelere göndermek,

ç) Grup bütçesinin hesaplarını tutarak, grup kararları doğrultusunda mali işlemleri yürütmek,

d) (R.G.- 13/01/2011-27814 ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

e) Hesaba ait aylık gelirler, harcamalar ve finansal işlemler hakkında toplantılarda Gruba bilgi vermek,

f) Bütçenin görüşüleceği Grup toplantısına, önceki dönem faaliyet raporunu, gelecek dönem iş planını ve bütçesini sunmak,

g) Grup tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Grubun Faaliyetlerinde Bakanlık Yurtdışı Temsilciliklerinin Katkıları

MADDE 9- (1) Grup tarafından sektörün tanıtımı amacıyla, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetler, Bakanlık talimatları çerçevesinde ilgili ülkelerde bulunan Bakanlık Yurtdışı Temsilciliği aracılığıyla izlenir.

(2) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Bakanlık Yurtdışı Temsilciliği, dönem bütçesine uygun olarak Grup tarafından kabul edilen projelerin, yüklenici firmalar tarafından projelere uygun olarak yürütülmesini takip eder.

Yetki

MADDE 10- (1) (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Bu Tebliğe ilişkin ortaya çıkacak özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulmuş bulunan gruplar faaliyetlerine devam ederler. Ancak, bu grupların üye yapısı ile çalışma usul ve esasları 6 ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) (Değişik: R.G.- 03/04/2012-28253) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.

 

Başa dön tuşu