İhracat Tebliğleri

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar No:2014/4)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin KARAR  (Karar No: 2014/4)

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamaların bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır. Kapsam  MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki desteklerden; Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyen organizatörler yararlandırılır. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Karar, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4-(1) Bu Kararda geçen; a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı, b) Gözlemci: Bakanlık tarafından yurt içindeki fuarlarda bu Karar kapsamındaki inceleme ve değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personeli, c) İzleme Raporu: Organizatörden bağımsız ve Bakanlıkça uygun görülen denetim şirketleri veya kuruluşları tarafından yurt içi fuarların ziyaretçi ve katılımcı bilgilerine ilişkin olarak hazırlanan raporu, ç) Organizatör: TOBB tarafından adlarına yurt içinde fuar düzenleme yetkisi verilen organizatör şirketler arasından Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyenleri, d) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı, e) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni, f) Yurt İçi Fuar: TOBB tarafından adlarına yurt içinde fuar düzenleme yetkisi verilen organizatörler tarafından düzenlenen ve Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Desteklenecek Fuarların Tespiti ve Desteklenen Faaliyetler Desteklenecek Fuarların Tespiti MADDE 5– (1) Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için; a) TOBB internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması, b) En son düzenlenen yurt içi fuarda yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması ve fuarda yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının %5’in üzerinde olması, c) En son düzenlenen yurt içi fuarda toplam katılımcı sayısının en az 300 olması ve yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %5’in üzerinde olması, ç) En son düzenlenen yurt içi fuarda katılımcılara tahsis edilen stand alanının en az 10.000 metrekare olması ve yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stand alanının en az 300 metrekare olması, gereklidir. Bu fıkrada yer alan şartları taşıyan yurt içi fuarlar arasından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınır.  (2) Yurt içi fuarın ilk kez düzenlenecek olması durumunda; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan desteklenecek yurt içi fuarların tespitine ilişkin şartları haiz olduğunun fuar sonrasında fuar izleme raporu ve gözlemci raporu ile tevsiki gereklidir.  (3) Yurt içi fuarın bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşullara uygunluğunda sırasıyla; a)Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) yurt içi fuarda değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen Bakanlık veya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri personeli tarafından tanzim edilen Gözlemci Raporu, b) Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen denetim şirketleri veya kuruluşları tarafından hazırlanan rapor ibrazı halinde İzleme Raporu, c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fuar İstatistikleri, ç) Organizatör beyanı, dikkate alınır. Yurt içi fuarlara ilişkin tanıtım faaliyetleri desteği MADDE 6- (1) Organizatörlerin; yurt içi fuarların tanıtımı ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin sağlanması amacıyla yurt dışında gerçekleştirilmek üzere; a) Yurt içi fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, toplantı ve duyuru, b) Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri, c) Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri, ç) Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar, d) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuar ziyareti kapsamında en fazla 2 (iki) organizatör çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri, e) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda toplam alanı 18 m2’yi geçmemek üzere info stand katılımları, f) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda gösteri/etkinlik/trend alanı, harcamaları destek kapsamındadır. (2) Organizatörlerin; yurt içi fuarların etkinliğinin ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin artırılması amacıyla yurt içinde fuar öncesinde ve fuar esnasında gerçekleştirecekleri gösteri/etkinlik/trend alanına yönelik harcamaları destek kapsamındadır. (3) Organizatörlerin bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmesi için; yurt içi fuarın yurt dışında tanıtımının yapılması esas olup; tanıtım harcamalarının ağırlıklı olarak yurt dışında yapılması zorunludur. Yalnız veya ağırlıklı olarak yurt içinde fuar esnasında gerçekleştirilen tanıtım faaliyeti harcamalarına yönelik destek müracaatları değerlendirmeye alınmaz. (4) Yurt içi fuarlarda organizatörlerin Bakanlığa sunacağı tanıtım projelerine verilecek ön uygunluğa istinaden, bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetleri harcamaları; yurt içi fuarların performansına yönelik Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde azami %75’e kadar olmak üzere, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 150.000 ABD Dolarına kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 50.000 ABD Dolarına kadar destekten yararlandırılır. (5) Organizatörler aynı yurt içi fuar için azami 10 (on) defa bu madde kapsamındaki destekten yararlanabilirler. (6) Organizatörlerin aynı yurt içi fuar ile ilgili yapacakları tanıtım faaliyetleri harcamalarının destek oranı, Bakanlıkça belirlenen oranda azaltılabilir. (7) Bir takvim yılında aynı organizatörün bu madde kapsamında destek sağlanan azami yurt içi fuar sayısı Bakanlıkça sınırlandırılabilir. (8) Bu maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarındaki hükümler; organizatör veya ortakları tarafından kurulan ve/veya kurulacak olan şirketler için de aynı şekilde uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Hükümler  Organizatörlerin yükümlülükleri  MADDE 7– (1) Organizatörlerin, bu Kararın uygulanması bakımından aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur: a)Ziyaretçi istatistik ve profili izleme yöntemine ilişkin olarak yurt içi fuarın başlama tarihinden en az bir ay önce Bakanlığa bilgi vermek. b)Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili yurt içi fuar için izleme raporu hazırlatmak. c)Yurt içi fuarın başlama tarihinden en az 15 gün önce yabancı katılımcı ve yerli katılımcı listesi, net katılım alanları, mevcut olması halinde önceki dönem fuar izleme raporlarını veya istatistiki bilgilerini Bakanlığa ve gözlemciye iletmek. ç)Yurt içi fuarın bitim tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde ziyaretçi istatistiklerini ve fuar sonuç raporunu Bakanlığa iletmek. d)Bakanlık tarafından yurt içi fuarla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek. (2)Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen Organizatörlerin destek müracaatları değerlendirmeye alınmaz. Ödeme esasları MADDE 8– (1) Bu Karar kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, harcamaların fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi ve ödemelerin bizzat Organizatör tarafından yapılması gereklidir. (2) Destek hesaplamasında sadece gerçekleşen ödemeler dikkate alınır. Kurlar MADDE 9– (1) Ödemeye ilişkin ibraz edilen belgelerdeki harcamaların (dolaylı vergiler dahil), Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır. Müracaat şekli ve müracaatın değerlendirilmesi MADDE 10– (1) Bu Karar kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; organizatör tarafından Bakanlıkça belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave süre verilebilir. İlave süre Bakanlıkça belirlenir. (2) Yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. Organizatörlere yönelik müeyyideler MADDE 11– (1) Organizatörün; a) Ülkemizi, ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyeyi ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının, b) Yurt içi fuarla ilgili gösterdiği organizasyon yaklaşımının ve yurt içi fuara yönelik gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetlerinin ülkemiz itibarını zedelediğinin, c) Bakanlığa, ülkemizin yurt dışı temsilciliklerine ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin, ç) Bu Karar kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcama kalemleri için destek aldığının tespit edilmesi halinde, Organizatör bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılmaz. (2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan fiilleri işledikleri sabit görülerek yurt içi fuar desteğinden yararlandırılmayan organizatörün ortakları tarafından kurulan ve/veya kurulacak olan şirketler de, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılmaz. (3) Organizatörün bu fiilleri işlediğinin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 13 üncü madde hükmü çerçevesinde işlem yapılır. Organizatörler ve yurt içi fuarların değerlendirilmesi MADDE 12– (1) Bakanlıkça destek sağlanan sektörel nitelikli yurt içi fuarlar ve bunların organizatörleri bu Karar kapsamındaki desteğe ilişkin hususlar itibarıyla Bakanlığın inceleme ve değerlendirmesine tabidir. Bakanlık bu çerçevede her türlü bilgi ve belgeyi organizatörlerden talep etmeye yetkilidir. Haksız ödeme MADDE 13- (1) Bu Karar kapsamında organizatöre haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise, ilgililer hakkında ayrıca gerekli takibat yapılır. Yetki MADDE 14– (1) Bu Kararda düzenlenen hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye, genelgeler çıkarmaya, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep ve fevkalade hallerde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 15– (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 18/05/1995 tarihli ve 95/6 sayılı Kararının 6 ncı maddesi ile anılan karara istinaden 01/06/1995 tarihli ve 22300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 95/7 sıra no.lu Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici madde MADDE 16– (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce 95/7 sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin  Karar ve Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yapılan müracaatlar anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenip sonuçlandırılır. Yürürlük MADDE 17- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Yürütme MADDE 18– (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Başa dön tuşu