GenelgelerGümrük Genelgeleri

Sağlık Kurulu Raporları ve Adli Sicil Kayıtları Hk (Genelge 2013/37)

2023/17 Sayılı Genelge ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 12765636.161.02.03.04
Konu : Sağlık kurulu raporları ve adli sicil kayıtları hk
GENELGE (2013/37)
İlgi: 15.03.2010 tarihli 2010/11 sayılı Genelge
4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanunun ile değişik 225/2 nci maddesi “Doğrudan ve dolaylı temsilcilerin bu Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel hastalığının bulunmaması gerekir. Tereddüt edilmesi halinde, Müsteşarlık tarafından tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından sağlık raporu talep edilebilir.” hükmü yer almaktadır.
Yine aynı Kanunun 227 ve 228 nci maddelerinde gümrük müşaviri/gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin “Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamaları ” gerekmektedir. Söz konusu hükümler gereğince;1-Doğrudan temsilciler, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarından, takvim yılı başı itibarıyla ( 01 Ocak) 70 yaşını dolduranların, vücut ve akıl sağlığı yönünden gümrük işlemlerinde doğrudan veya dolaylı temsilci olarak çalışmalarında sakınca bulunmadığına ilişkin, tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından alacakları sağlık kurulu raporunu, doğrudan temsilcilerin firma dosyalarının bulunduğu gümrük idarelerine, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarının ise bağlı bulundukları Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mart ayı sonuna kadar ibraz etmeleri ve söz konusu sağlık kurulu raporlarını her üç yılda bir yenilemeleri,
2- Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri, gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerler ile özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla gümrük idarelerinde iş takibi yapacak personelinin Gümrük Kanununun 227/1-(d) maddesinde belirtilen suçlardan dolayı hüküm giyip giymediklerine yönelik adli sicil kayıtlarının dosyalarında mevcut olup olmadığının kontrolü ile adli sicil kaydı olmayanların kayıtlı bulundukları dernek aracılığıyla Bölge Müdürlüklerine intikalinin sağlanması, özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsilcilerinin firma dosyalarının bulunduğu gümrük idarelerine ibraz etmeleri, gümrük idarelerince de ivedilikle Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 563/2. maddesi kapsamında adli sicil kayıtları ve sağlık kurulu raporlarına ilişkin ilgililerin kendi durumlarında meydana gelen değişikliklerin belirtilen usuller çerçevesinde bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.
Sağlık kurulu raporlarını istenilen sürede ibraz etmeyen, Gümrük Kanununun 227/1-d maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giydiği tespit edilen kişilerin gümrük idarelerinde iş takiplerinin önlenerek durumun ivedilikle Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir. İlgide kayıtlı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
Başa dön tuşu