Genel

Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığından: 22.12.2018-30633 Resmi Gazete

SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI, İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananSafkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı ve onüçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Damızlık belgesi almış olan aygır ve kısraklar için damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde ve uygun görülen yöntemlerle, isimleri ilan edilen hastalıklardan salim olduklarına dair rapor alınması gerekmektedir. Bahse konu aygır ve kısrakların vizeleri, söz konusu raporu almalarının akabinde, il müdürlükleri tarafından yapılır ve at kayıt defterlerine işlenerek bunların listeleri, her yıl aşım sezonunu takip eden Kasım ayı başına kadar Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça rapor alınmasına gerek görülmemesi halinde ise damızlık belgesi almış olan aygır ve kısrakların vize işlemlerinde rapor şartı aranmaz. Vize ile ilgili sorumluluklarını süresi içerisinde yapmayan il müdürlüğü personeli hakkında mevzuata göre gerekli işlemler tesis edilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Yüksek Komiserler Kuruluna bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu durum at sahibine hemen tebliğ edilir. Bu atların taylarına pedigri verilmez. Damızlık kısrakların damızlık belgesi verilen ilde yıllık vizelerinin yapılması esastır. Başka bir ile transferi halinde kayıtlı olduğu ilden kaydının da transfer olduğu ile yapılması gereklidir.”

“(13) Damızlık olacak kısraklar ve aygırlar on dört yaşından büyük olamaz.”

“(14) İthal damızlık kısrak ve aygırların soy kütüğü kayıt işlemleri tamamlanmasını müteakip damızlık belgesi de düzenlenir. Sağlık şartları, soy kütüğü kayıtlarının bir sonraki yıla kalması durumunda aranır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İthal edilecek at, namzet bir aygır ise on yaşından; denenmiş bir aygır ise ondört yaşından büyük olmayacaktır. Ancak en az 4’ünün aşağıda belirtilen ilk üç maddedeki şartlara haiz olması kaydıyla, aşağıda belirtilen şartları sağlayan en az 8 farklı tayı olan aygırlarda yaş tahdidi aranmaz:

1) Bir adet Grup1/Grade1 koşuda ilk 3 dereceye girmiş olması veya,

2) Bir adet Grup2/Grade2 koşuda ilk 2 dereceye girmiş olması veya,

3) Bir adet Grup3/Grade3 koşu kazanmış olması veya,

4) Bir adet Listed koşu kazanmış olması.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde, altıncı fıkrasında yer alan “yıl içinde ithal edilmiş olması şartıyla;” ibaresi “yılın en geç 31 Aralık tarihi itibari ile Türkiye’ye gelmiş olması koşuluyla;” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) İthal edilecek aygırın;

a) Aygırlık hayatına yeni başlayacak namzet, koşu hayatına başlamamış tayları olan veya en fazla birincijenerasyontayları koşan bir aygır olması durumunda,

1) Bir adet Grup1/Grade1 koşuda ilk iki dereceye girmiş olması veya,

2) Bir adet Grup2/Grade2 koşu kazanmış olması veya,

3) Kendisinin “Bir adet Grup1 koşuda üçüncü olması veya bir adet Grup2 koşuda ikinci olması veya bir adet Grup3 koşu kazanmış olması” şartlarının en az birini sağlaması ve anne kardeşinin 1 adet Grup1 koşu kazanmış olması,

b) Üç ve üzeri yaşlı tayları olan bir aygır olması durumunda, en az 3’ünün aşağıda belirtilen ilk üç maddedeki şartlara haiz olması kaydıyla, aşağıda belirtilen şartları sağlayan en az 6 farklı tayı olması,

zorunludur.

1) Bir adet Grup1/Grade1 koşuda ilk 3 dereceye girmiş olması veya,

2) Bir adet Grup2/Grade2 koşuda ilk 2 dereceye girmiş olması veya,

3) Bir adet Grup3/Grade3 koşu kazanmış olması veya,

4) Bir adet Listed koşu kazanmış olması.”

“(5) İthal edilecek kısrak gebe veya taylı ise;

a) Kısrağın gebeyken ithal edilecek olması durumunda, söz konusu kısrağın üçüncü ve dördüncü fıkralardaki ithal kısrak şartlarına uygun olması,

Karnındaki tayın babasının ise;

1) Bir adet Grup 1/Grade 1 koşuda ilk üç dereceye girmiş olması veya,

2) Bir adet Grup 2/Grade 2 koşu kazanmış olması veya,

3) İki adet Grup 3/Grade 3 koşu kazanmış olması veya,

yukarıda belirtilen performanslardan birini yapmış en az iki tayının bulunması,

zorunlu olmakla birlikte kısrağın kendisi ya da bir tayı Grup1 ya da Grup2 koşu kazanmış ise karnındaki tayın babasının performansı dikkate alınmaz.

b) Kısrak satın alındıktan sonra doğan, Uluslararası Soy Kütüğü Kitabı sertifikasında Türk yetiştiricisinin ismi yetiştirici sütununa yazılan veya tayın doğumundan önce, anasının satın alındığı hususu, o ülkenin yetkili birimince belgelenen tayın anasının, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki ithal kısrak şartlarına uygun olması ve babasının;

1) Bir adet Grup 1/Grade 1 koşuda ilk üç dereceye girmiş olması veya,

2) Bir adet Grup 2/Grade 2 koşu kazanmış olması veya,

3) İki adet Grup 3/Grade 3 koşu kazanmış olması veya,

yukarıda belirtilen performanslardan birini yapmış en az iki tayının bulunması gerekmekte olup, söz konusu tayın, doğduğu yılın en geç 31 Aralık tarihi itibarı ile Türkiye’ye gelmiş olması zorunludur.

c) Tayının doğumundan sonra yurtdışından satın alınan kısrak ile doğan tayının birlikte ithal edilebilmesi için altıncı fıkrada belirtilen şartlara uyması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

İthal edilecek kısrak ve/veya 2018 doğumlu taylar

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Yurt dışından ithal edilecek kısrak ve/veya 2018 doğumlu tayların yurda girişlerine 31/3/2019 tarihine kadar izin verilebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/4/2011 27910
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 29/2/2012 28219
2- 4/12/2012 28487
3 5/3/2015 29286
4- 14/9/2017 30180
5- 23/6/2018 30457
Başa dön tuşu