İhracat Tebliğleri

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar No: 2014/8)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: 04.09.2014-29109 Resmi Gazete

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No:2014/8)

(Mülga)

Am
MADDE 1 –   (Değişik: RG-12/11/2016-29886) (1) Bu Karar’ın amacı, şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.
Kapsam
MADDE  2  –  (Değişik:  RG-12/11/2016-29886)  (1)  Bu  Karar,  Türkiye’de  sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımları ile küresel tedarik zincirine katılımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Karar, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (Değişik: RG-12/11/2016-29886) (1) Bu Kararda geçen:
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,
c) Genelge: Bu Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’ni,
ç) Pazara Giriş Belgeleri: Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporlarını,
d) Küresel Tedarik Zinciri: Ham maddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı/nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağı,
e) Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi: Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette ve Genelge’de belirtilen nitelikteki giderleri içerir projeyi,
f) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,
ifade eder.
Desteklenecek Faaliyetler
MADDE 5 (Değişik: RG-12/11/2016-29886) (1) Bu Karar kapsamında şirketlerin, Genelge’de belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri % 50 oranında desteklenir.
(2) Bu Karar kapsamında Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir. Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır. Başvuru tarihi, başvuru dosyasının İBGS evrak giriş tarihidir.
(3) Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
(4) Bu Karar kapsamında bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.
MADDE 6 (Değişik: RG-12/11/2016-29886) (1) Şirketlerin bu Karar kapsamındaki harcamaları; bu harcamaların en az % 51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilir.
(2) Destek başvuruları, adına pazara giriş belgesi düzenlenen ve/veya Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Bakanlık tarafından kabul edilen şirket tarafından yapılır.
(3) Bakanlık, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi başvurularını ihracat stratejisi ve politikaları ile şirketin yer aldığı sektördeki küresel tedarik zincirine katılım ve sürdürülebilirlik potansiyeli çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve proje yönetim kapasitesi açısından değerlendirerek sonuçlandırır.
 
Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme
MADDE 7 – (Değişik: RG-12/11/2016-29886) (1) Bu Karar kapsamındaki pazara
giriş belgelerine yönelik destek ödemesinden yararlandırılacak olan şirketler tarafından gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Genelge’de belirtilen diğer belgelerin; kalite, çevre belgeleri/sertifikaları ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerin alınış tarihinden ve tarım ürünleri laboratuvar analizleri ve/veya test analiz raporlarının düzenleniş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde üyesi oldukları İBGS’ye ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 aylık sürenin hesaplanmasında İBGS evrak giriş tarihi esas alınır.
(2)  Şirketlerin,   bu   Karar   kapsamında   pazara   giriş   belgelerine   ilişkin başvurularını bir takvim yılı içerisinde aynı İBGS’ye yapmaları gerekmektedir.
(3) Şirketler tarafından Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen Genelge kapsamındaki giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Genelge’de belirtilen diğer belgelerin, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa/ üyesi oldukları İBGS’ye ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlık/ İBGS evrak giriş tarihi esas alınır.
(4) Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuran şirketlerin eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık süre Bakanlık/İBGS evrak-çıkış tarihiyle başlar ve şirketin bildirim üzerine vereceği cevabın Bakanlık/İBGS evrak kaydına girmesiyle biter.
(5) Bakanlık ve İBGS gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirketler ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi yapar.
(6) Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda İBGS’nin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.
MADDE 8 – (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na  çevrilirken  “Türkiye  Cumhuriyet   Merkez  Bankası’nca  Alım  Satıma  Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.
(2)  Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankası’nca  Alım  Satıma  Konu  Olmayan  Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.
Yetki
MADDE 9 – (RG-12/11/2016-29886) (1) Destek başvurularına ve bu başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenen Genelge ile belirlenir.
(2) Bu Karar’da düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.
Müeyyide
MADDE 10 – (Değişik: RG-12/11/2016-29886) (1) Bu Karar kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.
(2) Bakanlık, projeleri izler ve değerlendirir. Proje faaliyetlerinin bu Karar’ın amaç ve hükümlerine uygun şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda ilgili faaliyet destek kapsamından çıkarılır.
(3) Bu Karar kapsamında şirketler tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilir. Denetim raporu veya yargı kararı şirketin yanıltıcı bilgi ve belge sunduğu yönünde ise, bahse konu şirketin ilgili başvuru dosyası destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Şirket, Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısının evrak çıkış tarihinden itibaren en az iki yıl süresince, bu Karar kapsamında yeni bir başvuruda bulunamaz.
İstisna
MADDE 11 – (RG-12/11/2016-29886) (1) Bu Karar kapsamında yer alan desteklerden yararlanan şirketler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamazlar.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 12 – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 1 inci maddesi ile kabul edilen Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile bu Karara istinaden 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 97/5 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ“ yürürlükten kalkmıştır.
Geçici Hükümler
GEÇİCİ  MADDE  1  –  (1)  Bu  Kararın  yayımlandığı  tarih  itibarıyla  97/5  sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında destek başvurusu bulunan şirketlere bu Kararın lehe olan hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik: RG-12/11/2016-29886) (1) Bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında henüz sonuçlandırılmamış pazara giriş belgelerine ilişkin destek başvurularında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Karar’ın lehe olan hükümleri uygulanır.

(2) Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce alınan ancak destek müracaatı bu maddenin yayımlandığı tarihten sonra yapılan pazara giriş belgeleri için, bu maddenin yürürlüğe   girdiği   tarihten önce yürürlükte olan Karar’ın lehe olan hükümleri uygulanır.

(3)   Bu  maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sonuçlandırılmamış başvurular için bu Karar’ın lehe olan hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu