Kararlar

Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 815)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 815     11.03.2019-30711 Resmi Gazete
Ekli “Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.  10 Mart 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

PATATES İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı
MADDE 1- (1) 14 /4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan .İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen madde için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.P. Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton) Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı(%) Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu
0701.90 Diğerleri 200.000 o 20/4/2019

Gümrük vergisi
MADDE .2- (1) l  inci maddede belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.
Tebliğ
MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenir.
Diğer mevzuat
MADDE 4- (l) Bu Kararda yer  almayan  hususlarda,  İthalat  Rejimi  Kararı  ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu