İthalat TebliğleriÜrün Güvenliği ve Denetimi

Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/25)

08.06.2012-28317 Resmi Gazete

PAMUKLARIN KONTROLÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/25)

BİRİNCİ BÖLÜM                                         (Mülga)
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca tasnif ve kontrolü zorunlu olan pamukların ihracatında, ithalatında ve iç piyasa kontrollerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük hükümleri gereğince preselenmek üzere çırçırlanacak çiğitli (kütlü) pamuklar ile preselenmiş veya preselenecek mahlıç pamuklarına, çırçırlama ile iplik imalatı esnasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerine ve linter pamuklarına ihracat, ithalat ve iç piyasada uygulanacak kontrol şekillerine, çırçır prese fabrikaları ve Pamuk Sorumlu Denetçisinin taşıması gereken asgari şartlara, bunların hak ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük ve 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Bölge Müdürlüğü: Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerini,
c) Çırçır prese fabrikası: Çiğitli (kütlü) pamuğun elyafının çekirdeğinden (çiğidinden) ayıran merdaneli (toplu) çırçır makinası (Rollergin), testereli çırçır makinası (Sawgin), linter pamuğunu çekirdek üzerinden sıyıran linter makinasını (Lintergin) ve bu pamukları presleyen prese makinalarına, pamukları uygun şartlarda muhafaza edecek depolara, yardımcı cihazlara, teknik kriterlere uygun tasnif odasına ve rutubet ölçme cihazına sahip fabrikaları,
ç) Çırçırlama: Çiğitli (kütlü) pamuğun elyafının çekirdeğinden (çiğidinden) ayrılması ile linter pamuğunun çekirdek üzerinden sıyrılması işlemini,
d) Depolama: Çiğitli, lif, linter pamukları ile lif döküntüsü pamukların balyalı, balyasız veya hararlı olarak fabrika depolarında korunması işlemini,
e) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,
f) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,
g) Grup Başkanlığı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,
ğ) Komisyon: Çırçır prese fabrikaları tarafından yapılan sezonluk bildirimler üzerine işletme, depo, pamuk tasnif odası ve çırçır prese fabrikalarında çalışan Pamuk Sorumlu Denetçisinin faaliyetlerinin bu Tebliğe uygun olup olmadığının incelenmesi için Bölge Müdürlüğünce en az üç kişiden oluşturulan ekibi,
h) Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi: Pamukların tasnif ve kontrolüne dair mevzuat hakkında gerekli eğitimi alan ve yazılı sınavda başarılı olanlara Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile Genel Müdürlük tarafından verilen belgeyi,
ı) Pamuk Sorumlu Denetçisi: Pamukların tasnif ve kontrolüne dair mevzuat hakkında Bölge Müdürlüğünce verilen eğitimi alan ve yapılan sınav sonucunda başarılı olarak Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi almaya hak kazanmış olan çırçır ve prese fabrikası sahibi veya çalışanını,
i) Preseleme: Balyaların yüksek basınçlı preselerde küçültülmesi işlemi hariç olmak üzere, lif (mahlıç) pamuğun ve linter pamuğunun ve iplik yapımı ve çırçırlama sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin prese makinalarında balya haline getirilmesi işlemini,
j) Sezon: 1 Ağustos tarihinde başlayıp takip eden yılın 31 Temmuz tarihinde biten dönemini,
k) Sicil numarası: Bu Tebliğde belirtilen şartlara sahip çırçır prese fabrikasına Bakanlıkça tahsis edilen numarayı,
l) TAREKS: Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemini,
m) Tasnif: Üretilen pamuklar ve linter pamukları ile çırçırlama ve iplik imalatı sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin derece (grade), elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter özellikleri bakımından sınıf ve tiplere ayrılmasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tasnif
Sınıflandırma
MADDE 5 – (1) Türkiye’de üretilen pamuklar ile çırçırlama ve iplik imalatı sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin ve linter pamuklarının, derece (grade) bakımından sınıf ve tiplere ayrılarak tasnif edilmesi ile bunların ne şekilde adlandırılacağı, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.
(2) Türkiye’de üretilen pamukların, elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter özellikleri bakımından tasnifi, tasnifte esas alınacak değerler ile bunların ne şekilde adlandırılacağı Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.
Çırçırlama
MADDE 6 – (1) Pamuklar çırçırlama şekillerine göre merdaneli (toplu) çırçır makinası (Rollergin), testereli çırçır makinası (Sawgin) ve linter makinası (Lintergin) ile işlenmiş olarak üçe ayrılır. Bunlar birbirine karıştırılamaz.
Pamuk grupları
MADDE 7 – (1) Türkiye’de üretilen pamuklar Kısa Elyaflı (Yerli), Orta Elyaflı (Upland) ve Uzun Elyaflı olarak üç gruba ayrılır.
(2) Çırçırlama ve iplik imalatı sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntüleri, linter pamukları ve pamuk grupları birbirine karıştırılamaz.
Derecelendirme
MADDE 8 – (1) Pamukların derece (grade) bakımından tasnif ve kontrolünde renk, yabancı madde (yalnız pamuk bitkisine ait yaprak, kabuk parçaları, çiçek veya sap kırıntıları ile tozlar) ve hazırlanma durumu (çırçırlanma kalitesi) esas alınır.
(2) Pamukların grup, sınıf ve tiplerinin birbirine karıştırılması ve pamuk bitkisine ait yaprak, kabuk parçaları, çiçek veya sap kırıntıları ile tozlar dışında kalan yabancı maddelerin pamuklarda bulunması yasaktır.
Pamukların korunması
MADDE 9 – (1) Pamukların çırçır ve prese fabrikaları sahipleri tarafından açıkta bırakılması, kapalı yerlerde rutubetli veya vasıflarını bozacak şartlar altında muhafazası veya gruplara ve tiplere ayrılmadan depolara konulması yasaktır.
(2) Çiğitli hariç olmak üzere, pamuğun rutubeti % 8,5’den fazla olamaz. Rutubet derecesinin tayininde kullanılacak yöntem Bakanlıkça belirlenir.
Standart pamuk tip numuneleri
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki pamukların tasnif ve kontrolüne esas olmak üzere, üretim bölgeleri için ayrı ayrı veya bütün ülkeyi kapsayacak biçimde Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük hükümleri dikkate alınarak Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar çerçevesinde Esas Standart Pamuk Tip Numuneleri hazırlanır.
(2) Söz konusu numuneler, derecelendirmede belirtilen esaslar dâhilinde pamukların çırçırlama şekillerine, gruplarına, sınıflarına ve tiplerine göre bütün özellikleri gösterilmek suretiyle her bölge için ayrı ayrı Bölge Müdürlüklerince hazırlanır ve ilgili Grup Başkanlıklarına gönderilir.
(3) Söz konusu numuneler, zamanla veya kullanılma neticesinde özelliklerini kaybettikçe yenileri ile değiştirilir.
(4) Linter pamuklarına ait standart tip numunelerin hazırlanmasında çekirdek üzerinden bir veya iki defa kesilmiş olması ile renk, yabancı madde ve çırçırlama durumu; çırçırlama ve iplik imalatı esnasında ortaya çıkan lif döküntülerine ait standart tip numunelerin hazırlanmasında üretim aşamasının gerektirdiği özelliklerin yanı sıra renk ve yabancı madde durumu göz önünde tutulur.
Ambalaj ve etiketleme
MADDE 11 – (1) Pamuklar, çırçırlandıktan sonra preselenmiş ve ambalajlanmış olarak balya halinde piyasaya sunulur.
(2) Balyaların asgari ve azami boyutu, ağırlığı, preselenme şekli, preselerde kullanılacak çember, çelik tel, plastik çember vb. sayısı, ambalaj maddelerinin nitelikleri ve etiketleme için 27/7/2001 tarihli ve 24475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Preselenmiş Pamuk Balya Ambalajlarına İlişkin 2001/21 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği esas alınır.
(3) Kontrole sunulan her parti için tek parti numarası kullanılır. Bir defada kontrole sunulacak parti, sondaj usulüne göre 200 balyadan ve tek balya usulüne göre 100 balyadan fazla olamaz.
(4) Parti numarası, çırçır prese fabrikasına tahsis edilen sicil numarasının ardından 1 (bir)’den başlayarak her sezon içinde sadece bir kez kullanılır ve bir sonraki pamuk sezonunda 1 (bir)’den tekrar başlar (örneğin, 2012-2013 pamuk sezonunda sicil no 68 olan fabrikanın faaliyete başladığı sezon içinde firmanın denetime sunduğu ilk parti için 68-1 ve sonrakiler sırasıyla 68-2, 68-3 vb. şeklinde devam eder ve 2013-2014 pamuk sezonunda parti numarası 68-1 olarak yeniden başlar).
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Pamukların Kontrol Şekilleri
Tasnif ve kontrol şekilleri
MADDE 12 – (1) Pamukların tasnif ve kontrolü, belirli sayıda balyanın kırılıp açılarak (sondaj yöntemi) veya her balyadan usulüne göre numune alınarak (tek balya yöntemi) yapılır.
Sondaj yöntemi kontrol
MADDE 13 – (1) Pamukların sondaj yöntemi ile kontrolü yeterli nitelikte tasnif odası bulunan çırçır prese fabrikaları ile bunların depolarında yapılır.
(2) Bir ürün sahibine ait olup grup, sınıf, tip ve çırçırlama şekli aynı olan ve bir defada 200 balyayı geçmemek üzere kontrole sunulan preselenmiş pamuk balyaları bir parti sayılır. Her balya ait olduğu partiyi temsil eder ve partinin özelliğini göstermeyen balyaların karıştırılması yasaktır.
(3) Kontrolden önce balyaların ilgili mevzuata göre ambalajlanmış ve etiketlenmiş olması, ayrıca kontrole uygun şekilde istif edilmiş olmaları gerekir.
(4) Pamukların sondaj usulüne göre kontrolü, her partiye ait preselenmiş pamuk balyaları içinden en az % 2 ve en çok % 20 nispetinde ayrılacak balyaların açılarak ambalajlarının ve içindekilerinin ayrı ayrı muayenesi şeklinde yapılır.
Tek balya yöntemi kontrol
MADDE 14 – (1) Pamukların tek balya usulü ile kontrolünde, her partiye ait preselenmiş pamuk balyalarından alınan numunelerin analizi Genel Müdürlükçe belirlenen laboratuvarlarda, analiz dışındaki hükümlere uygunluğu bakımından kontrolü çırçır ve prese fabrikalarında veya bunların depolarında yapılır.
(2) Bir ürün sahibine ait olup çırçırlama şekli ve grubu aynı olan ve bir defada 100 balyayı geçmemek üzere kontrole sunulan preselenmiş pamuk balyaları bir parti sayılır. Bir parti içine, o partiye giremeyecek vasıftaki preselenmiş pamuk balyalarının karıştırılması yasaktır.
(3) Kontrolden önce balyaların ilgili mevzuata göre ambalajlanmış ve etiketlenmiş olması, ayrıca kontrole uygun şekilde istif edilmiş olmaları gerekir.
(4) Numune alımına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir. Bu şartları taşımayan numuneler ile yapılan sınıflandırma ve tiplendirme işlemleri geçersizdir.
(5) Numuneler, Genel Müdürlükçe belirlenen laboratuvarlar tarafından analize tabi tutulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Firma Altyapısı
Personel ve altyapı
MADDE 15 – (1) Çırçır ve prese fabrikalarının bu Tebliğe uygun olarak pamukların tasnifini ve kontrolünü yapmak üzere Pamuk Sorumlu Denetçisi istihdam etmesi, ayrıca pamukların kontrol şekillerine göre Bakanlıkça belirlenen gerekli altyapıya sahip olması gerekir.
(2) Bu Tebliğde belirtilen koşulları yerine getirmeyen çırçır prese ile linter ve prese fabrikalarında pamukların tasnif ve kontrolü yapılmaz.
(3) Pamuk Sorumlu Denetçisinin en az lise diplomasına sahip olması ve Bölge Müdürlüğünce verilen eğitim sonrası yapılan sınav sonucunda başarılı olarak Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi’ni (Ek-1) almaya hak kazanmış olması gerekir.
(4) 18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Pamukların Çırçırlanma, Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzüğe göre Pamuk Ustası olarak görev yapanlar, bu Tebliğ çerçevesinde verilen eğitime katılıp sınavda başarılı olmak şartıyla Pamuk Sorumlu Denetçisi olarak çalıştırılabilir.
Eğitim
MADDE 16 – (1) Eğitimler, Bölge Müdürlüğünde veya Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği kuruluşlarda uygulamalı programlar halinde düzenlenir.
Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi
MADDE 17 – (1) Pamukların tasnif ve kontrolüne dair mevzuat hakkında gerekli eğitimi alan ve yazılı sınavda başarılı olanlara Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile Genel Müdürlük tarafından Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi verilir.
(2) Belgenin geçerlik süresi, belgenin düzenlendiği yıldan sonraki dördüncü yılın 31 Temmuz tarihine kadardır.
Süre uzatımı
MADDE 18 – (1) Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesinin süresi, geçerlik bitim yılının en geç 30 Haziran tarihine kadar yazılı olarak başvurulması halinde, Bölge Müdürlüğünce üç yıllık dönemler itibariyle üç defa uzatılabilir. Ancak üçüncü uzatmadan sonra bu Tebliğe uygun şekilde yeni belge başvurusu yapılması gerekir.
(2) Her süre uzatımında, belgelerin arka yüzüne “Belge Geçerlik Süresi 31/07/YIL tarihine kadar uzatılmıştır.” ifadesi kaşe ya da yazı ile belirtilir. Ayrıca tasdik eden kişinin adı-soyadı ve unvanı ile birlikte imzalanır.
(3) Üçüncü süre uzatımından sonra ya da belgenin herhangi bir nedenle iptali sonrasında yapılan talepler yeni başvuru olarak değerlendirilir, eğitim ve sınav şartı aranır.
(4) Süresi dolmakla birlikte süre uzatımı talebinde bulunulmayan Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi doğrudan iptal edilir. İptal edilen belgelerin asılları en geç on iş günü içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne iade edilir.
TAREKS ve firma tanımlama
MADDE 19 – (1) Çırçır prese fabrikalarının 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve fabrika adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir Pamuk Sorumlu Denetçisinin kullanıcı olarak yetkilendirilmiş olması gerekir.
Sezonluk bildirim
MADDE 20 – (1) Çırçır prese fabrikası ile linter ve prese fabrikası işletenler faaliyete başlamadan en az iki hafta önce Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre bildirimde bulunmak ve pamukların tasnif ve kontrolü için bu Tebliğe uygun personel istihdam ettiğini ve yeterli altyapıya sahip olduğunu göstermek zorundadır.
(2) Bildirim için istenen bilgi ve belgeler ile TAREKS üzerinden başvurulur. Bildirim üzerine Bölge Müdürlüğünce yerinde ve sunulan belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda, sınıflandırma ve kontrol şekline bağlı olarak bu Tebliğde belirtilen şartları yerine getirdiği tespit edilen çırçır prese ile linter ve prese fabrikalarının faaliyetine izin verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Pamuk Kontrol Belgesi
Kontrol başvurusu
MADDE 21 – (1) Kontrole sunulacak partiler sondaj ya da tek balya yöntemine uygun olacak şekilde Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından hazırlanır.
(2) TAREKS’te kullanıcı olarak yetkilendirilen Pamuk Sorumlu Denetçisi, her mal sahibine ait her parti için Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden başvurusunu yapar.
(3) Sondaj yöntemine göre kontrol başvurusunda çırçırlama şekli, grup, sınıf ve tipi; tek balya kontrol başvurusunda çırçırlama şekli ve grubu ile her balyanın sınıfı, tipi, elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter özelliklerini içeren laboratuvar analiz raporundaki sonuçlar beyan edilir.
Pamuk Kontrol Belgesi
MADDE 22 – (1) TAREKS üzerinden yapılan kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ürün Denetmeni görevlendirilir. Kontrol talepleri en geç iki gün içinde sonuçlandırılır. Ürün Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına uygun olması halinde Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenir.
(2) Tebliğe aykırı şekilde hazırlanan pamuklar için kontrol belgesi düzenlenmez ve bu Tebliğde öngörülen ilgili müeyyideler uygulanır.
(3) Ürün Denetmeni görevlendirilmediği durumda, bu Tebliğe uygun olarak Sorumlu Denetçi tarafından sınıflandırılıp tiplendirildiği ve kontrol edildiği beyan edilen pamuklara kontrol belgesi düzenlenir. Balyalar üzerine Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından denetçinin adı-soyadı, belge numarası ve firma unvanı ile vergi numarasının bulunduğu kontrol mühürü vurulur.
(4) Pamuk Kontrol Belgesi sondaj usulü kontrol için Ek-2’de yer alan, tek balya usulü için Ek-3’te yer alan örneğe uygun şekilde verilir.
Belgenin kullanımı
MADDE 23 – (1) Preseli pamukların alım ve satımlarının Pamuk Kontrol Belgesi ile yapılması zorunludur.
(2) Balya ve etiketin üzerindeki bilgiler Pamuk Kontrol Belgesine uymayan preseli pamukların alınıp satılması ve nakli yasaktır.
Belgenin süresi
MADDE 24 – (1) Pamuk Kontrol Belgesinin geçerlik süresi bir yıldır. Kontrol tarihi üzerinden bir yıl geçmiş olan balyaların usulü dâhilinde yeniden tasnif ve kontrolü zorunludur.
Devir ve ifraz
MADDE 25 – (1) Kontrolü yapılan parti için, belgenin geçerlik süresi içinde olmak ve belge kapsamında belirtilen miktarı aşmamak kaydıyla, devir ve ifraz işlemleri yapılabilir.
(2) Söz konusu işlemler için Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından TAREKS üzerinden başvurulur.
(3) Devir veya ifraz işlemi öncesinde düzenlenen Pamuk Kontrol Belgesi yeni belge düzenlenmesi için Grup Başkanlığına derhal iade edilir ve başka amaçlarla kullanılamaz.
Bildirimler
MADDE 26 – (1) Pamuk Sorumlu Denetçisi, kontrol başvurusu ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Düzenlenen Pamuk Kontrol Belgesi, gönderim masrafları belge sahibi işletme tarafından karşılanmak suretiyle, işletme tarafından beyan edilen adrese gönderilir veya elden teslim edilir.
ALTINCI BÖLÜM
İhracat ve İthalat Kontrolü
İhracat ve ithalat kontrolü
MADDE 27 – (1) Aşağıda tanımlanan pamuklar ihracatta ve ithalatta ayrıca kontrole tabidir:

GTİP Madde Adı
1404.20.00.00.00 Pamuk linteri
5201.00.90.00.00 Diğerleri (Pamuk-karde edilmemiş veya penyelenmemiş)
5202.10.00.00.19 Diğerleri (Pamuk döküntüleri-iplik döküntüleri dahil)
5202.91.00.00.11 Penye telefi (Ditme suretiyle edilen döküntüler)
5202.91.00.00.12 Tarak telefi (Ditme suretiyle edilen döküntüler)
5202.91.00.00.19 Diğerleri (Ditme suretiyle edilen döküntüler)
5202.99.00.00.12 Tarak telefi
5202.99.00.00.13 Penye telefi
5202.99.00.00.18 Diğerleri

(2) İhraç edilecek pamukların önceden bu Tebliğ hükümlerine göre sınıflandırılmış, tiplendirilmiş ve Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenmiş olması gerekir.
TAREKS ve firma tanımlama
MADDE 28 – (1) Pamuk ihraç veya ithal eden firmaların 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.
Başvuru
MADDE 29 – (1) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ihracat veya ithalat kontrol başvurusunu yapar.
İhracat kontrolü
MADDE 30 – (1) Kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ürün Denetmeni görevlendirilir. Kontrol talepleri en geç 24 saat içinde sonuçlandırılır.
(2) İhracat kontrolünde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Pamuklar ihraç edilinceye kadar geçen süre içinde özelliklerini kaybetmemelidir.
b) Ambalaj, etiketleme ve işaretleme ilgili mevzuata göre yapılmalıdır.
c) İhracatçı tarafından beyan edilen özellikler balyalar üzerinde yer alan bilgilere uygun olmalıdır.
(3) Başvuru üzerine;
a) Ürün Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına uygun olması,
b) Ürün Denetmeni görevlendirilmesine gerek olmadığı durumda, firma tarafından bu Tebliğe uygun olarak pamukların sınıflandırıldığı ve kontrol edildiğinin beyan edilmesi,
hallerinde geçerlik süresi iki ay olmak üzere TAREKS referans numarası oluşturulur.
(4) Bu Tebliğe aykırı şekilde hazırlanan pamuklar için TAREKS referans numarası oluşturulmaz.
İthalat kontrolü
MADDE 31 – (1) Kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ürün Denetmeni görevlendirilir. Kontrol talepleri en geç üç iş günü içinde sonuçlandırılır.
(2) İthalat kontrolünde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Pamuklar ithal edilinceye kadar geçen süre içinde özelliklerini kaybetmemelidir.
b) İthalatçı tarafından beyan edilen özellikler balyalar üzerinde yer alan bilgilere uygun olmalıdır.
(3) Başvuru üzerine;
a) Ürün Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına uygun olması,
b) Ürün Denetmeni görevlendirilmesine gerek olmadığı durumda, firma tarafından bu Tebliğe uygun olarak pamukların ithal edildiğinin beyan edilmesi,
hallerinde geçerlik süresi iki ay olmak üzere TAREKS referans numarası oluşturulur.
(4) Bu Tebliğe aykırı olduğu tespit edilen pamuklar için TAREKS referans numarası oluşturulmaz.
Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 32 – (1) Kullanıcı, denetim başvurusu ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Başvuru sonuçlarına ilişkin kullanıcıya yapılan bildirimler, 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 33 – (1) TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından geçerlik süresi içinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ihracatına veya ithalatına izin verilmez.
(2) Referans numarası kapsamı ürüne ilişkin GTİP, firma unvanı ve miktarı gibi bilgiler ile firma tarafından gümrük beyannamesine kaydedilen bilgiler aynı olmalıdır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Fabrikaların Denetimi, Sorumluluklar, Belge İptali ve Müeyyideler
Fabrikaların denetimi
MADDE 34 – (1) Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen komisyon, pamukların bulundukları depoları ve işlendikleri çırçır ve prese yerlerini, çırçır ve prese makinelerini her zaman re’sen veya şikayet veya ihbar üzerine kontrol edebilirler, gerektiğinde iade edilmek koşuluyla numune alabilirler.
(2) Komisyonun denetimi sırasında pamuklar üzerinde hile ve tağşiş fiillerine teşebbüs edildiği veya hile ve tağşiş fiillerinin işlendiği ya da pamuk kalitesini bozan, çekirdek veren, çekirdek kıran çırçır makinelerinin işletildiğinin veya başka bölge pamuklarının bulunduğunun tespiti halinde, failleri hakkında takibat yapılmak üzere Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük çerçevesinde işlem yapılır.
Sorumluluk
MADDE 35 – (1) Çırçır prese ile linter ve prese fabrikaları sahipleri ve işletmecileri, ürün sahibi, ihracatçı ve ithalatçı firmalar ile Pamuk Sorumlu Denetçisi;
a) Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre kayıt tutmakla, bu kayıtları beş yıl saklamakla,
b) Belgenin verilmesine esas teşkil eden koşullardaki herhangi bir değişiklikten bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünü haberdar etmekle,
c) Bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle,
ç) Denetimle görevlendirilenlere işletmede yapacakları incelemelerde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla,
d) İptal edilen veya süresi dolan Belgenin aslını bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne öngörülen süre içinde iade etmekle,
e) Genel Müdürlüğün veya bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünün düzenleyeceği eğitim programlarına katılmakla,
f) Bu Tebliğ kapsamında yapılan her türlü başvuruda beyan edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasından,

  1. g) Bu Tebliğin hükümlerine ve diğer mevzuata uymakla,

müştereken sorumludurlar.
Faaliyetlerin askıya alınması
MADDE 36 – (1) Bu Tebliğe uygun olmayan işlemleri tespit edilen ya da pamukları Tebliğ hükümlerine göre tasnif ve kontrol etmediği anlaşılan çırçır prese fabrikaları Bölge Müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Söz konusu uyarıda tespit edilen uygunsuzluk belirtilir ve bu durumun Tebliğe uygun hale getirilmesi için fabrikaya en fazla otuz gün süre tanınır. Bu süre içinde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, çırçır prese fabrikasında en az bir ay süreyle tasnif ve kontrol işlemleri yapılamaz. Uygunsuzluğun tekrarı halinde bu süre en az üç ay olarak uygulanır.
(2) Tasnif ve kontrol işlemlerine izin verilmeyen fabrikaların faaliyetleri söz konusu süreler için TAREKS kapsamında askıya alınır.
(3) Uygunsuzluk giderildikten ve askı süresi geçtikten sonra faaliyetine devam etmek isteyen fabrikanın, 20 nci madde gereğince tekrar bildirimde bulunması ve gerekli koşulları yerine getirmesi gerekir.
Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi iptali
MADDE 37 – (1) Bu Tebliğde belirtilen sorumlukları yerine getirmediği veya belgesini uygun olmayan bir amaçla kullandığı tespit edilen Pamuk Sorumlu Denetçileri Bölge Müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Söz konusu uyarıda tespit edilen uygunsuzluk belirtilir ve bir pamuk sezonu içinde ikinci bir uygunsuzluğun tekrarı halinde Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi derhal iptal edilir.
(2) Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi iptal edilen personeli çalıştıran fabrika en geç bir ay içinde yeni Pamuk Sorumlu Denetçisi istihdam etmesi için Bölge Müdürlüğünce uyarılır. Aksine hareket eden fabrikalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.
(3) Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi iptal edilenler en az bir yıl süreyle yeni belge başvurusu yapamaz.
Müeyyideler
MADDE 38 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler hakkında;
a) 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzükte,
b) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararında,
öngörülen müeyyideler uygulanır.
Masraflar
MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ kapsamında çırçır prese fabrikalarının denetimleri, yapılacak eğitim çalışmaları, belgelendirme ve diğer ilgili masraflar firmalar tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırılır.
(2) Sınıflandırma ve kontrol amaçlı olarak gönderilen numuneler ve bu numunelerin analiz ve sınıflandırma işlemleri esnasında kullanılan parçalarının satışından elde edilen gelir Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine yatırılır.
(3) Bu maddede yer alan hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yetki
MADDE 40 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Tebliğin 27 nci maddesi 1/8/2012 tarihinde, diğer hükümleri 15/7/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
Ekleri için tıklayınız.

Başa dön tuşu