Gümrük Mevzuatı

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme (20.05.1987 Tarihli)

ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

 
Genel hükümler
Madde 1

 1. Bu Sözleşme, eşyanın cinsine ve menşeine bakılmaksızın bir ortak transit rejimi ile gerektiğinde aktarma yapılan, yeniden gönderilen veya depolanan eşya dahil olmak üzere, eşyanın, transit olarak Topluluk ve EFTA ülkeleri arasında veya EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınmasına uygulanır.
 2. Bu Sözleşmenin, özellikle teminata ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, Topluluk içinde dolaşımda bulunan eşyanın, Topluluk transit rejimine tabi tutulacağı kabul edilir.
 3. Aşağıdaki Madde 7 ila 12 hükümlerine tabi olarak, ortak transit rejimini düzenleyen kurallar, bu Sözleşme Ek I ve II’de yer almaktadır.
 4. Ortak transit rejiminde transit beyannameleri ve transit belgeleri, Ek III’e uygun olarak düzenlenir.

Madde 2

 1. Ortak transit rejimi, bundan sonra duruma göre T1 rejimi veya T2 rejimi olarak tanımlanır.
 2. T1 rejimi, Madde 1(1)’e uygun olarak taşınan her türlü eşyaya uygulanabilir.
 3. T2 rejimi, Madde 1(1)’e uygun olarak taşınan eşyaya;

(a)     Topluluk içinde, sadece eşya Topluluk eşyası olduğunda uygulanır.
Topluluk eşyasından:
–    Topluluğun gümrük bölgesinin bir parçasını oluşturmayan üçüncü ülkeler veya bölgelerden gelen eşya ilave edilmeksizin tamamen Topluluğun gümrük bölgesinde elde edilen,
–    Topluluğun gümrük bölgesinin bir parçasını oluşturmayan ülkelerden veya bölgelerden gelen ve bir Üye Devlette serbest dolaşıma girmiş olan,
–    sadece ikinci bentte veya birinci ve ikinci bentlerde belirtilen eşyadan Topluluğun gümrük bölgesi içinde elde edilen
eşya anlaşılır.
Ancak, bu Sözleşme veya Topluluk tarafından akdedilmiş olan diğer anlaşmalar saklı kalmak üzere, yukarıdaki bentlerin birinde belirtilen koşulları yerine getirmesine karşın Topluluğun gümrük bölgesi dışına ihraç edildikten sonra bu bölgeye geri getirilen eşya, Topluluk eşyası olarak kabul edilmez.
(b)     Bir EFTA ülkesinde, sadece eşya bu EFTA ülkesine T2 rejimi kapsamında geldiğinde ve Madde 9’da belirtilen özel koşullar çerçevesinde yeniden gönderildiğinde uygulanır.

 1. Eşyanın T2 rejimine tabi tutulması konusunda bu Sözleşmede belirtilen özel koşullar, eşyanın Topluluk statüsünü kanıtlayan belgelerin düzenlenmesinde de uygulanır. Bu tür bir belgenin düzenlendiği eşya, eşyanın Topluluk statüsünü kanıtlayan belgenin eşyaya eşlik etmesinin gerekmediği durumlar dışında, T2 rejimi kapsamında taşınan eşya ile aynı şekilde işlem görür.[2]

Madde 3

 1. Bu Sözleşmede:

(a)     “transit” deyimi, eşyanın yetkili makamların denetimi altında Akit Tarafın bir idaresinden en az bir sınır geçerek aynı Akit Tarafın başka bir idaresine veya başka bir Akit Tarafın idaresine taşındığı rejimi;
(b)     “ülke” deyimi, herhangi bir EFTA ülkesi, Topluluğun herhangi bir Üye Devleti veya bu Sözleşmeye taraf olan başka herhangi bir devleti;
(c)     “üçüncü ülke” deyimi, bu Sözleşmenin Akit Tarafı olmayan devleti
ifade eder.

 1. Yeni bir Akit Tarafın katılımının Madde 15a uyarınca yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, EFTA ülkelerine yapılan bütün atıflar, gerekli değişiklikler yapılarak bu ülke için ve sadece bu Sözleşme kapsamında geçerli olur.
 2. T1 veya T2 rejimi için bu Sözleşmede belirtilen kuralların uygulanmasında EFTA ülkeleri, Topluluk ve Topluluğun Üye Devletleri aynı haklara ve yükümlülüklere sahiptir.

Madde 4

 1. Bu Sözleşme, transit rejimine ilişkin başka bir uluslararası anlaşmanın uygulanması saklı kalmak üzere, eşyanın Topluluk içindeki bir noktadan Topluluk içindeki başka bir noktaya taşınmasına ilişkin ve eşyanın Topluluk statüsünü kanıtlayan belgelerin düzenlenmesine ilişkin sınırlamalara tabidir.
 2. Bu Sözleşme ayrıca;

(a)     eşyanın geçici kabul rejimi kapsamında hareketlerini
ve
(b)     sınır geçişlerine ilişkin anlaşmaları,
etkilemez
Madde 5
Akit Taraflar arasında hareket eden eşyanın T1 veya T2 rejimi kapsamında üçüncü ülke üzerinden taşınmasına ilişkin bir anlaşma olmaması ve eşyanın söz konusu üçüncü ülke üzerinden bir Akit Tarafın topraklarında düzenlenmiş tek bir taşıma belgesi kapsamında taşınması halinde T1 veya T2 rejimi uygulanır ve bu rejimlerin işleyişi söz konusu üçüncü ülkenin topraklarında askıya alınır.
Madde 6
Eşyaya gerekli tüm önlemlerin uygulanmasının sağlanması koşuluyla, ülkeler, T1 veya T2 rejimi kapsamında ikili veya çok taraflı anlaşmalarla, gerektiğinde Ek I’de yer alan koşullara uygun ve belirli taşıma türleri veya işletmeler için basitleştirilmiş usulleri kendi aralarında uygulamaya koyabilir.
Bu tür anlaşmalar Avrupa Toplulukları Komisyonu ve diğer ülkelere bildirilir.
Madde 7
Transit rejiminin uygulanması

 1. Bu Sözleşmenin herhangi bir özel hükmü kapsamında EFTA ülkelerinin yetkili idareleri; hareket idaresi, transit idaresi, varış idaresi ve teminat idaresinin işlevlerini yerine getirmeye yetkilidir.
 2. Topluluğun Üye Devletlerinin yetkili idareleri, bir EFTA ülkesinde bulunan varış idaresine transit işlemi için T1 veya T2 beyannamesini[7] kabul etmeye yetkilidir. Bu Sözleşmenin herhangi bir özel hükmü kapsamında, bu idareler bir EFTA ülkesine gönderilen eşyanın Topluluk statüsünü kanıtlayan belgeleri düzenleme yetkisine de sahiptir.
 3. Birden fazla sevkiyatın gruplandırılarak tek bir taşıma aracına[8] yüklenmesi ve bir hareket idaresinden bir varış idaresine tek bir alıcıya teslim edilmek üzere bir asıl sorumlu tarafından tek bir T1 veya T2 işlemi ile birleştirilmiş bir yük olarak gönderilmesi halinde bir Akit Taraf, bu eşyanın istisnai durumlarda ve usulüne uygun şekilde gerekçelendirilerek ilgili yükleme listeleri ile birlikte tek bir T1 veya T2 beyannamesine dahil edilmesini isteyebilir.
 4. Eşyanın Topluluk statüsünün gerektiğinde kanıtlanması şartına bakılmaksızın ihracat işlemlerini bir Akit Tarafın sınır gümrük idaresinde tamamlayan bir kişiden, eşyanın komşu sınır gümrük idaresinde tabi tutulacağı gümrük rejimi ne olursa olsun, eşyayı T1 veya T2 rejimi kapsamına alması istenemez.
 5. Eşyanın Topluluk statüsünün gerektiğinde kanıtlanması şartına bakılmaksızın ihracat işlemlerinin tamamlandığı Akit Tarafın sınır gümrük idaresi, T1 veya T2 rejiminin komşu sınır gümrük idaresinde sona erecek olması halinde eşyayı bu rejim kapsamına almayı reddedebilir.[9]

Madde 8
T1 veya T2 rejimi[10] kapsamındaki eşyada, özellikle sevkiyat bölündüğünde, aktarma yapıldığında veya birleştirildiğinde hiçbir ilave, çıkarma veya değiştirme yapılamaz.
Madde 9

 1. T2 rejimi kapsamında bir EFTA ülkesine getirilen ve bu rejim kapsamında yeniden gönderilebilecek eşya, ayniyeti ve durumunda hiçbir değişiklik olmamasını sağlamak amacıyla bu ülkenin gümrük makamlarının kontrolü altında tutulur.
 2. Bu tür eşyanın bir EFTA ülkesinde transit veya antrepo rejimi dışında bir gümrük rejimine tabi tutulduktan sonra bu EFTA ülkesinden yeniden gönderilmesi halinde T2 rejimi uygulanamaz.

Ancak bu hüküm, sergi, fuar veya benzeri kamuya açık bir etkinlikte gösterilmek üzere geçici olarak kabul edilen ve ilk durumunda muhafaza edilmesi veya sevkiyatın bölünmesi için gerekli olanın dışında hiç bir işlem görmemiş eşyaya uygulanmaz.

 1. Eşyanın bir antrepo rejimi kapsamında depolandıktan sonra bir EFTA ülkesinden yeniden gönderilmesi halinde T2 rejimi, ancak aşağıdaki şartlarla uygulanabilir:

–        eşyanın beş yıldan fazla bir süre antrepoda kalmamış olması; ancak Eşyanın Gümrük Tarifelerinde Sınıflandırılması Nomanklatürü’nün (14 Haziran 1983 tarihli Armonize Eşya Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme) 1’den 24’e kadar olan Fasılları kapsamına giren eşya için bu süre altı ayla sınırlıdır,
–        eşyanın özel yerlerde depolanmış olması ve ilk durumunda muhafaza edilmesi veya sevkiyatın kap değiştirilmeden bölünmesi için gerekli olanın dışında hiç bir işlem görmemiş olması,
–        her türlü işlemin gümrük gözetimi altında gerçekleştirilmiş olması.

 1. Bir EFTA ülkesinin yetkili idaresince kabul edilen T2 belgesinde veya eşyanın Topluluk statüsünü kanıtlayan belgede, eşyanın bu EFTA ülkesine getirilmesinde kullanılan T2 beyannamesi veya eşyanın Topluluk statüsünü kanıtlayan belge belirtilir ve bunlarda bulunan bütün özel deyimlere yer verilir.

Madde 10

 1. İkinci fıkrada veya Eklerde aksi öngörülmedikçe, herhangi bir T1 veya T2 işlemi için, bu işleme dahil olan bütün Akit Taraflarda geçerli bir teminat verilir.
 2. Birinci fıkra hükümleri:

(a)     Akit Tarafların sadece kendi ülkelerinin dahil olduğu T1 ve T2 işlemleri için teminattan vazgeçilmesi konusunda kendi aralarında anlaşmaya varma;
(b)     bir Akit Tarafın, bir T1 veya T2 işleminin hareket idaresi ile ilk transit idaresi arasındaki bölümü için bir teminat istememe
hakkını engellemez.

 1. Kaldırılmıştır.

Madde 11

 1. Genel bir kural olarak eşyanın ayniyeti mühürleme yoluyla sağlanır.
 2. Aşağıdakiler mühürlenir:

(a)     taşıma aracının diğer düzenlemeler çerçevesinde önceden onaylanmış olması veya hareket idaresi tarafından mühürlenmeye uygun olduğunun kabul edilmiş olması halinde eşyanın bulunduğu yer;
(b)     diğer durumlarda her bir kap.

 1. Taşıma aracı:

(a)     mühürlerin kolay ve etkili bir şekilde tatbik edilebilmesi;
(b)     görünür zorlama izi bırakmadan veya mühürler kırılmadan eşya çıkarılamayacak veya konulamayacak şekilde imal edilmiş olması;
(c)     eşya saklanabilecek gizli bölmelerinin bulunmaması;
(d)     yük için ayrılan yerlere yetkili makamlarca muayene için kolayca ulaşılması
durumunda mühürlenme için uygun görülebilir.

 1. Hareket idaresi, diğer ayniyet önlemlerini dikkate alarak, eşyanın beyan bilgileri veya tamamlayıcı belgelerdeki tanımı eşyanın kolayca tanınmasını mümkün kılıyorsa mühürlemeden vazgeçebilir.

Madde 12

 1. EFTA ülkeleri ve Topluluğun Üye Devletlerinin kendi transit istatistiklerinin hazırlanması için gerekli verilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla, istatistiki bilgilerin değişimi konusunda bir usul üzerinde anlaşmaya varılana kadar, 4 no.lu nüshanın ilave bir sureti veya T1 ve T2 beyannamesine ait refakat belgesi istatistiki amaçlar için Akit Tarafça istenmediği sürece:

(a)     her bir EFTA ülkesindeki ilk transit idaresine;
(b)     bir EFTA ülkesinde başlayan T1 veya T2 işlemine tabi eşya için Topluluk içindeki ilk transit idaresine
verilir.

 1. Ancak, yukarıda belirtilen ilave suret, eşya Ek I, Başlık III, Bölüm VIII’de belirtilen koşullarda taşındığında istenmez.
 2. Asıl sorumlu veya yetkili temsilcisi, transit istatistiklerinden sorumlu ulusal birimlerin talebi üzerine istatistiklerin derlenmesi için gerekli T1 veya T2 beyannamelerine[19] ilişkin her türlü bilgiyi verir.

Madde 13
İdari yardım

 1. İlgili ülkelerin yetkili makamları, bu Sözleşmenin doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesi için gerekli bilgileri birbiriyle paylaşırlar.
 2. İlgili ülkelerin yetkili makamları, gerektiğinde, T1 veya T2 rejimi kapsamında gerçekleştirilen taşıma işlemleri ile ilgili usulsüzlükler veya ihlallerin yanı sıra bu işlemlere ilişkin bütün bulgu, belge, rapor, tutanak ve bilgileri birbirlerine iletir.

Ayrıca gerektiğinde yardımlaşma öngörülen ve antrepo rejimine tabi olan eşyaya ilişkin bütün bulguları birbirlerine iletirler.

 1. Bir ülkeden başka bir ülkeye getirilmiş, bir ülkeden geçirilmiş veya antrepo rejimi kapsamında depolanmış eşya ile ilgili olarak usulsüzlük veya ihlallerden şüphelenilmesi durumunda ilgili ülkelerin yetkili makamları talep üzerine birbirlerine aşağıdaki konulara ilişkin bütün bilgileri iletir:

(a)     bu eşyanın taşınmasına ilişkin aşağıda belirtilen koşullar: 
–        ne şekilde yeniden gönderilmiş olursa olsun, eşyanın T1 veya T2 rejimi[20] kapsamında ya da Topluluk statüsünü kanıtlayan bir belge kapsamında talep edilen ülkede nereye vardığı, veya
–        ne şekilde varmış olursa olsun, eşyanın T1 veya T2 belgesi kapsamında ya da Topluluk statüsünü kanıtlayan bir belge kapsamında talep edilen ülkenin neresinden yeniden gönderildiği;
(b)     bu eşyanın T2 rejimi kapsamında veya eşyanın Topluluk statüsünü kanıtlayan bir belge kapsamında talebin yapıldığı ülkede vardığı yerdeki veya bir T2 rejimi[21] kapsamında veya eşyanın Topluluk statüsünü kanıtlayan bir belge kapsamında bu ülkeden yeniden gönderildiği yerdeki her türlü depolama koşulları.

 1. Bir ila üçüncü fıkralar kapsamında yapılan bütün taleplerde ilgili olay veya olaylar belirtilir.
 2. Bir ülkenin yetkili makamı, kendisinin yerine getiremeyeceği bir yardım talebinde bulunursa, talepte bu duruma dikkati çeker. Bu talebin karşılanması, talebin yapıldığı yetkili makamın takdirindedir.
 3. Bir ila üçüncü fıkralar kapsamında elde edilen bilgiler, sadece bu Sözleşme çerçevesinde kullanılır. Bu bilgileri alan ülke, benzer özellikteki bilgilere kendi ulusal mevzuatında tanınan gizlilik hükümlerini uygular. Bu bilgiler, başka amaçlar için sadece bunları veren yetkili makamın yazılı izniyle ve bu makam tarafından konulan her türlü kısıtlamaya tabi olarak kullanılabilir.[22]

Madde 13a
Tahsilat
İlgili ülkelerin yetkili makamları, Ek IV hükümlerine uygun olarak alacak taleplerinin karşılanması için, bu taleplerin T1 veya T2 işlemi ile ilgili olarak yapılması halinde birbirlerine yardım ederler.[23]
Madde 14 
Ortak Komite

 1. Bu Sözleşmenin tüm Akit Taraflarının temsil edildiği bir Ortak Komite oluşturulur.
 2. Ortak Komite, karşılıklı mutabakat ile hareket eder.
 3. Ortak Komite, yılda en az bir kere olmak üzere gerektiğinde toplanır. Her Akit Taraf, toplantı yapılmasını isteyebilir.
 4. Ortak Komite, başka hususların yanı sıra toplantıların düzenlenmesi, başkan ve görev süresinin belirlenmesine ilişkin hükümleri içeren kendi içtüzüğünü kabul eder.
 5. Ortak Komite, görevlerinin yürütülmesinde kendisine yardımcı olabilecek alt-komite veya çalışma grupları oluşturulmasına karar verebilir.

Madde 15

 1. Ortak Komite, bu Sözleşmenin idaresinden ve doğru bir şekilde uygulanmasının sağlanmasından sorumludur. Bu amaçla Akit Taraflar, bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin deneyimleri konusunda Ortak Komite’ye düzenli olarak bilgi verir, tavsiyelerde bulunur ve üçüncü fıkrada öngörülen durumlarda kararlar alır.
 2. Ortak Komite, özellikle:

(a)     üçüncü fıkrada belirtilenler dışında bu Sözleşmede değişiklik yapılması;

 • Sözleşmenin uygulanması için gerekli olan başka herhangi bir önlem alınmasıkonularında tavsiye kararı alır.
 1. Ortak Komite:

(a)     Eklerde değişiklikler;
(b)     Kaldırılmıştır[24];
(c)     Eklerde yapılan değişikliklerin gerekli kıldığı bu Sözleşmedeki diğer değişiklikler;
(d)     yeni Üye Devletlerin Topluluğa katılması halinde gerekli olan geçici önlemler;
(e)     Madde 15a uyarınca bu Sözleşmeye katılmaları için Madde 3(1)(c) çerçevesinde üçüncü ülkelere davet konularında karar alır.[25]
(a), (b), (c) ve (d) bentleri çerçevesinde alınan kararlar, Akit Taraflarca kendi mevzuatlarına uygun olarak yürürlüğe konulur.[26]

 1. Ortak Komite’de bir Akit Tarafın temsilcisinin bir kararı anayasal şartların yerine getirilmesine bağlı olarak kabul etmesi halinde bu karar, söz konusu kararda herhangi bir tarih öngörülmediği takdirde çekincenin kaldırıldığının bildirilmesini izleyen ikinci ayın ilk gününde yürürlüğe girer.
 2. Üçüncü bir ülkeyi bu Sözleşmeye taraf olmaya davet eden 3(e) fıkrasında belirtilen Ortak Komite kararları, o tarihte yürürlükte bulunan Sözleşmenin bir metni ile birlikte ilgili üçüncü ülkeye iletilmek üzere Avrupa Toplulukları Konseyi Genel Sekreterliğine gönderilir.[27]
 3. Beşinci fıkrada belirtilen tarihten itibaren ilgili üçüncü ülke, Ortak Komite, alt-komiteler ve çalışma gruplarında gözlemciler aracılığıyla temsil edilebilir.[28]

Madde 15a
Üçüncü ülkelerin katılımı

 1. Ortak Komite kararından sonra Sözleşmenin tevdi mercii tarafından davette bulunulması halinde üçüncü bir ülke bu Sözleşmenin bir Akit Tarafı olabilir.
 2. Bu Sözleşmenin bir Akit Tarafı olmaya davet edilen üçüncü bir ülke, Avrupa Toplulukları Konseyi Genel Sekreterliği’ne bir katılım belgesi sunarak Akit Taraf olabilir. Katılım belgesi ile birlikte Sözleşmenin katılan ülkenin resmi dili veya dillerine çevirisi de sunulur.
 3. Taraf olma, katılım belgesinin sunulmasından sonraki ikinci ayın ilk gününde yürürlüğe girer.
 4. Tevdi mercii, tüm Akit Taraflara katılım belgesinin hangi tarihte sunulduğunu ve katılımın hangi tarihte yürürlüğe gireceğini bildirir.
 5. Ortak Komite’nin, bu Maddenin birinci fıkrasında belirtilen tarihle katılımın yürürlüğe girdiği tarih arasında aldığı Madde15(2) ve (3)’te belirtilen tavsiye kararları ve kararları, Avrupa Toplulukları Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile davet edilen üçüncü ülkeye de bildirilir.

Bu tür tasarrufların kabul edildiğini belirten bir beyan, katılım belgesine veya bildirimi izleyen altı ay içinde Avrupa Toplulukları Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan ayrı bir belgeye eklenir. Bu beyanın süresi içinde sunulmaması halinde katılımın geçersiz olduğu kabul edilir.[29]
Madde 16
Çeşitli ve son hükümler
Her Akit Taraf, operatörlerin yerine getirmesi gereken formalitelerin mümkün olduğu kadar azaltılması ve bu hükümlerin uygulanmasından kaynaklanan her türlü güçlüğe karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulunması ihtiyacını dikkate alarak, bu Sözleşmenin hükümlerinin etkin ve uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak için uygun önlemleri alır.
Madde 17
Akit Taraflar, bu Sözleşmenin uygulanması için aldıkları önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirir.
Madde 18
Bu Sözleşmenin hükümleri, Akit Taraflar veya Topluluğun Üye Devletleri tarafından eşyanın ithalatı, ihracatı veya taşınmasına getirilen ve kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği, insan, hayvan veya bitki sağlığı ve yaşamının korunması, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri bulunan ulusal varlıkların korunması veya sınai veya ticari mülkiyetin korunmasını amaçlayan yasaklama veya kısıtlamaların uygulanmasını engellemez.
Madde 19
Sözleşmenin Ekleri, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.[30]
Madde 20

 1. Bu Sözleşme, Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşma’nın uygulandığı topraklarda ve bu Antlaşma’da belirtilen şartlar çerçevesinde, aynı zamanda EFTA ülkelerinin topraklarında da uygulanır.
 2. Bu Sözleşme, İsviçre Konfederasyonu ile aralarında bir gümrük birliği antlaşması bulunduğu sürece Liechtenstein Prensliği’ne de uygulanır.

Madde 21
Bir Akit taraf, diğer Akit Taraflara bildirimde bulunacak olan tevdi merciine 12 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmeden çekilebilir.
Madde 22

 1. Bu Sözleşme, Akit Tarafların 1 Kasım 1987 tarihinden önce kabul belgelerini tevdi mercii olarak hareket edecek Avrupa Toplulukları Konseyi Sekreterliği’ne vermeleri koşulu ile, 1 Ocak 1988 tarihinde yürürlüğe girer.
 2. Bu Sözleşme, 1 Ocak 1988 tarihinde yürürlüğe girmemesi halinde, son kabul belgesinin sunulmasını izleyen ikinci ayın ilk gününde yürürlüğe girer.
 3. Tevdi mercii, her Akit Tarafın kabul belgesinin tevdi edildiği tarihi ve bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini diğer Akit Taraflara bildirir.

Madde 23

 1. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile Avusturya ve İsviçre’nin Toplulukla akdettiği Topluluk transit kurallarının uygulanmasına ilişkin, sırasıyla, 30 Kasım 1972 ve 23 Kasım 1972 tarihli Anlaşmaların yanı sıra bu ülkelerle Topluluk arasında akdedilen Topluluk transitine ilişkin kuralların uygulanmasının genişletilmesine ilişkin 12 Temmuz 1977 tarihli Anlaşmanın uygulanmasına son verilir.
 2. Ancak, birinci fıkrada belirtilen Anlaşmaların bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce başlatılmış olan T1 veya T2 işlemlerine uygulanmasına devam edilir.
 3. Finlandiya, İsveç ve Norveç arasında uygulanan Kuzey Transit Düzeni, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sona erer.

Madde 24
Almanca, Danca, Fince, Fransızca, Felemenkçe, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, İzlandaca, Norveççe, Portekizce ve Yunanca dillerinde bir nüsha olarak düzenlenen ve bütün metinleri eşit derecede geçerli olan bu Sözleşme, onaylı birer nüshasını her bir Akit Tarafa iletecek olan Avrupa Toplulukları Konseyi Sekreterliğinin arşivinde saklanır.
20 Mayıs 1987 tarihinde Interlaken’de imzalanmıştır.

Ek I[31]
ORTAK TRANSİT REJİMİ
BAŞLIK I
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1

 1. Sözleşme Madde 1(3)’te öngörüldüğü üzere bu Ek, ortak transit rejimini düzenleyen kesin kurallar getirir.
 2. Aksi belirtilmedikçe, bu Ekin hükümleri T1 veya T2 rejimi ayrımı gözetilmeksizin ortak transit rejimi kapsamındaki işlemlere uygulanır.
 3. Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya listesi İlave 1’de yer almaktadır. Sözleşmenin herhangi bir hükmü bu İlave’ye atıfta bulunduğunda, listedeki eşya ile ilgili herhangi bir önlem sadece miktarın karşılık gelen asgari miktarı aşması durumunda uygulanır. İlave 1, en az yılda bir kez gözden geçirilir.

BÖLÜM I
KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 2
Rejimin kapsamı

 1. Ortak transit rejimi, eşyanın Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası kapsamında hak ve yükümlüklerin sahibi tarafından veya onun adına taşınması halinde posta gönderilerine (posta kolileri dahil) uygulanmaz.
 2. Bir Akit Taraf ortak transit rejiminin eşyanın boru hattı ile taşınmasına uygulanmamasına karar verebilir. Bu kararlar diğer ülkeleri bilgilendirecek olan Komisyon’a bildirilir.

Madde 3
Tanımlar
Bu Sözleşmede geçen:
(a)     “yetkili makamlar”: gümrük makamı veya bu Sözleşmenin uygulanmasından sorumlu başka bir makamı;
(b)     “transit beyanı”: kişinin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyayı ortak transit rejimine tabi tutma isteğini gösterdiği tasarrufu;
(c)     “transit refakat belgesi”: transit beyanı bilgilerine dayanan ve eşyaya refakat etmek üzere bilgisayarlı transit sisteminden bastırılan belgeyi;
(d)     “T2 rejimi”: Sözleşme Madde 2’de belirtilen ve transit beyannamesinde “T2” veya “T2F” sembolü ile gösterilen T2 rejimini;
(e)     “asıl sorumlu”: ortak transit rejimi beyanında bulunan veya adına ortak transit rejimi beyanında bulunulan kişiyi;
(f)      “hareket idaresi”: eşyayı ortak transit rejimine tabi tutan beyanın kabul edildiği gümrük idaresini;
(g)     “transit idaresi”: – bir Akit Tarafa giriş noktasındaki gümrük idaresini veya
–        bir Akit Taraf ile üçüncü bir ülke arasındaki bir sınırdan geçerek gerçekleştirilen transit işlemi sırasında, sevkiyat bu Akit Tarafın gümrük bölgesinden ayrıldığında bu Akit Taraftan çıkış noktasındaki gümrük idaresini;
(h)     “varış idaresi”: ortak transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresini;
(i)      “teminat idaresi”: her ülkenin yetkili makamlarının, kefillerin teminatlarını sunmasına karar verdiği idareyi;
(j)      “kefil”: teminat tutarına kadar doğabilecek borcu asıl sorumlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya tüzel üçüncü kişiyi,
(k)     “AS pozisyonu”: 14 Haziran 1983 tarihli Sözleşme ile belirlenen Armonize Eşya Tanımı ve Kodlama Sistemi’nin pozisyonları ve alt pozisyonları için nümerik kodları,
(l)      “borç”: ortak transit rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili olarak ödenmesi gereken ithalat veya ihracat vergileri ile diğer yükleri,
(m)    “borçlu”: borcu ödemekle yükümlü gerçek veya tüzel kişiyi,
(n)     “Komisyon”: Avrupa Toplulukları Komisyonunu,
(o)     “eşyanın serbest bırakılması”: gümrük makamlarının, eşyayı ortak transit rejiminde öngörülen amaçlara uygun olarak sevkine izin verdiği tasarrufu,
(p)     “bir Akit Tarafta yerleşik kişi”: –    gerçek kişi durumunda, normal olarak orada ikamet eden herhangi bir kişiyi;
–    kişiler ortaklığı veya tüzel kişi durumunda, kayıtlı bürosu, merkezi ya da daimi işyeri bulunan herhangi bir kişiyi,
(q)     “veri işleme teknikleri”: –    yetkili makamlarla standart EDI mesajlarının değişimini veya
–    ilgili işlemlerin tamamlanması için gerekli bilgilerin yetkili makamların veri işleme sistemlerine girilmesini,
(r)      “EDI (elektronik veri değişimi)”: iki bilgisayar sistemi arasında, mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verilerin elektronik olarak iletilmesini,
(s)      “standart mesaj”: verilerin elektronik olarak iletilmesi için önceden belirlenmiş yapıyı,
(t)      “kişisel veri”: tanınan veya tanınabilir gerçek veya tüzel bir kişi ile ilgili her türlü bilgiyi,
(u)     “kağıt usul”: standart usulün elektronik yollarla yürütülmesinin mümkün olmadığı durumlarda, transit beyanının sunulması ve kontrolü ile transit işleminin izlenmesine olanak veren, kağıt belge kullanılmasına dayalı usulü,
(v)     “TİB Sözleşmesi”: 20 Mayıs 1987 tarihli eşya ticaretindeki işlemlerin basitleştirilmesine ilişkin Sözleşmeyi,
ifade eder.
BÖLÜM II
STANDART USUL
Madde 4

 1. Yetkili makamlar, belirleyecekleri şartlar ve durumlarda, gümrük kuralları doğrultusunda, T1 ya da T2 rejimi için, tüm işlemlerin elektronik veri işlem teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmesini sağlar.
 2. Akit taraflar, birbirleriyle anlaşırken aşağıda belirtilen önlemleri alır:

(a)     Gümrük mevzuatı başvurusunda belirtildiği gibi, mesajları tanımlayan ve yürütülmesini sağlayan kuralların gümrük idareleri arasında değişimi.
(b)     Gümrük mevzuatı gereğince değiştirilmek üzere ortak veri seti ve veri mesajları formatı.
Madde 5
Kapsam

 1. Özel şartlar göz önünde bulundurulmaksızın, yetkili makamlar bu Bölümde tanımlanan veri değişimi için bilgi teknolojisini ve bilgisayar ağlarını kullanır.
 2. Tüm Akit Taraflar birinci fıkrada bahsedilen veri değişimi için Avrupa Topluluğu Ortak İletişim Ağını/Ortak Sistem Arayüzünü (CCN/CSI) kullanır. EFTA ülkelerinin finansal katılımı ve diğer ilgili konular Komite ve EFTA ülkeleri arasındaki anlaşmalarca belirlenir.
 3. Aksi belirtilmemişse, bu Bölüm hükümleri Madde 44(1)(f) ve (g)’de bahsedilen basitleştirmelere uygulanmaz.

Madde 6
Güvenlik

 1. Bir bilgi-işlem tekniği ile işlemleri gerçekleştirmek için belirlenen koşullar, diğer bir ifadeyle bilgi kaynağını kontrol etmek için alınan önlemler, bilgilerin kazara ya da usulsüz tahribatını ya da kazara kaybını, değiştirilmesini ya da yetkisiz kişilerin erişimini içerir.
 2. Yetkili makamlar, birinci fıkrada belirtilen güvenlik gerekliliklerine ek olarak tüm transit sisteminin etkili, güvenilir ve güvenli işlemesi için yeterli güvenlik düzenlemelerini yapar ve sürdürür.
 3. Yukarıda belirtilen güvenlik düzeyinin sağlanması amacıyla her veri girişi, değişikliği ya da silinmesi; işlemin kesin zamanını ile nedenini ve işlemi gerçekleştiren kişinin kimliğini belirten bilgilerle birlikte kaydedilir. Buna ek olarak, asıl bilgi ya da işlenmiş herhangi bir bilgi, bilginin işlendiği yılın sonundan itibaren en az üç yıl ya da gerekirse daha uzun bir süre saklanır.
 4. Yetkili makamlar güvenliği düzenli olarak kontrol eder.
 5. İlgili her bir yetkili makam güvenliği tehdit eden tüm durumlardan birbirini haberdar eder.

Madde 7
Kişisel bilginin korunması

 1. Akit Taraflar bu Sözleşmenin uygulanmasında karşılıklı değiştirilen her kişisel bilgiyi sadece bu Sözleşme çerçevesinde ve ortak transit rejimini izleyen gümrükçe onaylanmış işlem ya da kullanım çerçevesinde kullanır. Ancak bu sınırlama, ortak transit rejimi kapsamındaki risk analizi, araştırmalar ve yasal işlemler için söz konusu bilginin kullanılmasını engellemez. Bu durumda, bilgiyi sağlayan yetkili makam, bu kullanım hakkında derhal bilgilendirilir.
 2. Bu Sözleşmenin uygulanmasında karşılıklı değiştirilen kişisel bilginin işlenmesi durumunda, Akit Taraflar, Kişisel Bilginin Otomatik Olarak İşlenmesine ilişkin olarak en az Avrupa Konseyi’nin 28 Ocak 1981 tarihli Bireylerin Korunması Sözleşmesinde öngörülen kişisel bilginin korunması düzeyine eşdeğer koruma önlemlerinin alınmasından sorumludur.
 3. Akit Taraflar, bu Madde hükümlerine uyulmasını temin için gereken etkili kontroller hususunda her türlü önlemi alır.

BÖLÜM III
ASILSORUMLU,
Eşyanın taşıyıcısı ve alıcısının Sorumlulukları
Madde 8

 1. Asıl sorumlu;

(a)     Eşyayı tam ve sağlam olarak ve gerekli belgelerle birlikte belirlenen süre sınırı içinde yetkili makamlar tarafından alınan ayniyet önlemlerine uygun olarak varış idaresine sunmakla,
(b)     Ortak transit rejimiyle ilgili diğer hükümlere uymakla,
(c)     Kontrolden sorumlu yetkili makamlarca talep edildiğinde ve belirlenen süre içinde, hangi yolla verildiğine bakılmaksızın gerekli tüm bilgi ve belgeleri sunmak gerekli tüm yardımı sağlamakla,
yükümlüdür.

 1. Asıl sorumlunun birinci fıkra kapsamındaki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, ortak transit rejimi kapsamında taşındığını bilerek eşyayı kabul eden taşıyıcı veya alıcı da öngörülen süre sınırına kadar ve yetkili makamlarca alınan ayniyet önlemlerine uygun olarak varış idaresine gerekli belgeler ile birlikte eşyayı tam ve sağlam olarak sunmakla yükümlüdür.

BÖLÜM IV
TEMİNATLAR 
Madde 9
Teminat verme zorunluluğu

 1. Eşyaya ilişkin olarak doğabilecek borcun ödenmesini sağlamak üzere asıl sorumlu bir teminat verir.
 2. Teminat;

(a)     Tek bir ortak transit işlemini kapsayan bireysel teminat veya
(b)     Madde 44’te yer verilen basitleştirmeler kullanıldığında, birden fazla işlemi kapsayan kapsamlı teminat,
olur.
Madde 10
Teminat çeşitleri

 1. Teminat:

(a)     hareket idaresine nakit depozito olarak ya da
(b)     teminat idaresine kefil tarafından
verilebilir.

 1. Ancak, yetkili makamlar, sunulan teminat çeşitlerinin ortak transit rejiminin işleyişine uygun olmadığı durumda, söz konusu teminat çeşitlerinin kabulünü reddedebilir.

Madde 10a
Nakit depozit
Nakit depozit hareket ülkesinin para birimine göre veya o ülkenin yetkili makamları tarafından kabul edilmiş herhangi bir ödeme şekliyle yapılır.
Nakit depozit ya da eşdeğer ödeme araçları şeklindeki teminatlar hareket ülkesinde yürürlükte bulunan hükümlere göre sunulur.
Madde 10b
Kefil

 1. Kefil, teminatın verildiği ve yetkili makamlarca onaylandığı Akit Tarafta yerleşik bulunur. Söz konusu ortak transit işlemine dahil olan her Akit Tarafta bir hizmet adresi belirler veya bir acenta görevlendirir. Topluluğun Akit Taraflardan biri olması durumunda, kefil her bir Üye Devlette bir hizmet adresi belirler veya bir acenta görevlendirir.
 2. Taahhüt, teminat tutarına kadar, sonradan kontrolleri müteakiben ödenebilir ithalat ve ihracat vergilerini de kapsar.
 3. Yetkili makamlar, doğabilecek borcu öngörülen süre içinde maksimum teminat tutarına kadar ödeyeceği kesin olmayan bir kefili onaylamayı reddeder.
 4. Teminat, teminat idaresine kefil tarafından verildiğinde:

(a)     Asıl sorumlunun teminatı kullanması ve kefilin her taahhüdünün belirlenmesi için bir “Teminat Referans Numarası” verilir.
(b)     “Teminat Referans Numarası” ile ilişkilendirilen bir erişim kodu verilir ve asıl sorumluya bildirilir.
Madde 11
Teminattan vazgeçme

 1. Gerekli olduğuna karar verildiği durumlar hariç;

(a)     havayoluyla taşımalar,
(b)     Ren ve Ren suyollarında eşya taşımaları,
(c)     boru hattıyla taşımalar,
(d)     Madde 44(1)(f)(i) uyarınca gerçekleştirilen ortak transit işlemleri
için teminat verilmesine gerek yoktur.

 1. Her ülke, 1(b) fıkrasında belirtilenler haricinde, kendi topraklarında bulunan suyollarında eşya taşınması için teminat verme zorunluluğundan vazgeçebilir. Her ülke, bu amaçla aldığı önlemlere ilişkin bilgileri diğer ülkelere bildirmek üzere Komisyona iletir.

BÖLÜM V
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 12
Belgelerin ve kayıtların yasal statüsü

 1. Kurallara göre düzenlenen belgeler, bir ülkenin yetkili makamlarınca getirilen veya kabul edilen teknik format ve önlemlere bakılmaksızın, diğer ülkelerde bu ülkelerin makamlarınca bu belgelere ve önlemlere atfedilenle aynı yasal etkiye sahiptir.
 2. Ortak transit rejimi çerçevesinde kontroller gerçekleştirildiğinde, bir ülkenin yetkili makamlarınca yapılan tespitler diğer ülkelerde bu ülkelerin her bir yetkili makamınca yapılan tespitlerle aynı etkiye sahip olur.

Madde 13
Transit işlemleri gerçekleştirmeye yetkili gümrük idareleri listesi
Her ülke, ortak transit işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük idareleri listesini bilgisayarlı sisteme girer. Bu listede gümrük idarelerinin kod numaraları ve görevleri gösterilir, açık oldukları gün ve saatler belirtilir. Bu bilgilerdeki değişikler de bilgisayarlı sisteme girilir.
Komisyon, bu bilgileri diğer ülkelere iletmek için bilgisayarlı sistemi kullanır.
Madde 14
Merkez idare
Her ülke, gerektiğinde kurulan merkez idareleri ve bu idarelerin ortak transit rejiminin idaresi ve izlenmesi, ilgili belgelerin türlerini gösteren belgelerin alınması ve gönderilmesine ilişkin sorumluluklarını Komisyona bildirir.
Komisyon, bu bilgileri diğer ülkelere iletir.
Madde 15
Suçlar ve cezalar
Ülkeler suç ve usulsüzlüklerle mücadele etmek için gerekli tüm önlemleri alır ve etkili, orantılı ve caydırıcı cezalar belirler.
BAŞLIK II
REJİMİN İŞLEYİŞİ
BÖLÜM I
BİREYSEL TEMİNAT
Madde 16
Bireysel teminatın şekli

 1. Bireysel teminat, hareket ülkesinde aynı tür eşyanın üçüncü bir ülkeden ithal edilerek serbest dolaşıma girmiş olması durumunda, uygulanabilir ithalat vergileri dahil en yüksek oranlar esas alınarak hesaplanmak suretiyle doğabilecek borç tutarının tamamını kapsar. Bu hesaplamada, ortak transit rejimine ilişkin Sözleşmeye göre taşınan Topluluk eşyası Topluluk dışı eşya olarak işlem görür.

Ancak, bireysel teminatın hesaplanması için dikkate alınacak oranlar, İlave I’in beşinci sütununda bir oran bulunması durumunda söz konusu asgari orandan az olmaz.

 1. Nakit depozito şeklinde verilen bireysel teminatlar bütün Akit Taraflarda geçerlidir. Bu teminatlar, rejim ibra edildiğinde geri ödenir.
 2. Kefil tarafından düzenlenen bireysel teminat, kefilin asıl sorumlu olmak isteyen kişilere verdiği ve tüm Akit Taraflarda geçerli 7.000 Avro’luk bir teminat fişi şeklinde olabilir.

Kefil, her fiş için 7.000 Avro’ya kadar sorumludur.

 1. Kefil tarafından bireysel teminat verildiği durumda, “Teminat Referans Numarası” ile ilişkilendirilen erişim kodu İlave III, Husus 3 çerçevesi dışında asıl sorumlu tarafından değiştirilemez.

Madde 17
Bireysel teminatın kefil tarafından verilmesi

 1. Kefil tarafından verilen bireysel teminat, Ek III İlave C1’deki örneğe uygun olur. Teminat belgesi teminat idaresinde muhafaza edilir.
 2. Ulusal yasa, yönetmelik veya idari düzenleme ya da genel uygulamanın gerektirmesi halinde bir ülke, örnekte gösterilen taahhütle aynı hukuki etkiye sahip olması koşuluyla birinci fıkrada belirtilen taahhüdün başka bir şekilde olmasına izin verebilir.

Madde 18
Fişli bireysel teminatın verilmesi

 1. Madde 16(3)’te belirtilen durumda, kefil tarafından verilen bireysel teminat Ek III İlave C2’deki örneğe uygun olur.

Madde 17(2) gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.

 1. Kefil, teminat idaresine yetkili makamlar tarafından karar verilen şekilde düzenlediği bireysel teminat fişleri hakkındaki bütün bilgileri verir. Fişin kullanılabileceği son tarih, fişin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldan daha geç olamaz.
 2. Asıl sorumluya, kefil tarafından kendisine tahsis edilen her bireysel teminat fişi için bir “Teminat Referans Numarası” iletilir. İlgili erişim kodu asıl sorumlu tarafından değiştirilemez.
 3. Madde 22(1)(b)’nin uygulanmasında, asıl sorumlu üzerinde seri numarası bulunan, İlave C3’teki örneğe uygun kağıt bireysel teminat fişlerini kullanabilir.
 4. Kefil, İlave I’deki listede yer alan eşyaya ilişkin ortak transit işlemi için geçerli olmayan bireysel teminat fişleri düzenleyebilir. Bu durumda, kefil kağıt bireysel teminat fişine aşağıdaki ifadeyi çapraz yazar.

– Sınırlı geçerlilik – 99200.

 1. Asıl sorumlu, doğabilecek toplam borç tutarını kapsamak için gerekli 7000 Avro’nun katlarına karşılık gelen sayıda bireysel teminat fişlerini hareket idaresine verir. Madde 22(1)(b)’nin uygulanmasında kağıt fişler, her bir fişin seri numarasını fişte gösterilen teminat idaresine iletecek olan hareket idaresine teslim edilir ve bu idare tarafından alıkonulur.

Madde 19
Teminatın iptali veya feshi

 1. Teminat idaresi, kefil taahhüdünün kabulünü, düzenlendiği sıradaki koşullar artık yerine getirilemiyorsa iptal eder.

Aynı şekilde kefil taahhüdünü her zaman feshedebilir.

 1. İptal ya da fesih, duruma göre kefil ya da teminat idaresine bildirildiği tarihi izleyen onaltıncı günde geçerli olur.

Bu tarihten itibaren, önceden tahsis edilmiş hiçbir bireysel teminat fişi eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulmasında kullanılamaz.

 1. İlgili teminat idaresinden sorumlu ülkenin yetkili makamları, bu iptal veya fesihleri geçerli oldukları tarihle birlikte bilgisayarlı sisteme kaydeder.

BÖLÜM II
TAŞIMA ARAÇLARI VE BEYANLAR
Madde 20
Yükleme

 1. Her transit beyanı sadece tek bir hareket idaresinden tek bir varış idaresine taşıma için tek bir taşıma aracına yüklenen ya da yüklenecek eşyayı kapsar.

Bu Madde çerçevesinde, taşınacak eşyanın birlikte gönderilecek olması koşuluyla aşağıdakilerin tek bir taşıma aracı oluşturduğu kabul edilir:
(a)     Römorkları veya yarı-römorkları ile birlikte bir karayolu taşıtı;
(b)     Demiryolu yolcu veya yük vagonları;
(c)     Tek bir zincir oluşturan gemiler;
(d)     Bu Madde kapsamında tek bir taşıma aracına yüklenmiş konteynerler.

 1. Tek bir taşıma aracı eşyanın birden fazla hareket idaresinde yüklenmesinde ve birden fazla varış idaresinde boşaltılmasında kullanılabilir.

Madde 21
Veri işleme tekniği ile transit beyanı

 1. Ek III İlave A1’de belirtilen beyan bilgileri, kodlu veri biçiminde veya bilgisayarlı işleme için bu makamlarca belirlenen başka bir biçimde ve istenilen verileri karşılayacak şekilde saptanır.
 2. EDI ile yapılan bir transit beyanı, EDI mesajı hareket idaresi tarafından alındığında sunulmuş kabul edilir.

EDI ile yapılan transit beyanının kabulü, en azından alınan mesajın kimliği ve/veya transit beyanı tescil numarası ve kabul tarihini içeren bir cevap mesajı ile asıl sorumluya bildirilir.

 1. EDI standart mesajlarının değişimi yoluyla sunulan transit beyanı, Ek III’te belirtilen yapıya ve bilgilere uygun olur.
 2. Transit beyanı hareket ülkesinin yetkili makamlarınca kabul edilen Akit Taraflardan birinin resmi dilinde Ek III’e göre doldurulur. Gerektiğinde, ortak transit işlemiyle ilgili ülkenin yetkili makamları bu ülkenin resmi diline veya resmi dillerinden birine çevirisini isteyebilir.
 3. Hareket ülkesindeki ortak transit işlemi bir başka gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımı izlerse, hareket idaresi ilgili belgelerin sunulmasını isteyebilir.
 4. Eşya, taşıma belgesi ile birlikte sunulur. Hareket idaresi taşıma belgesinin, istenildiğinde ibraz edilmesi koşuluyla, gümrük işlemlerinin tamamlandığı sırada sunulması şartından vazgeçebilir.

Madde 22
Yazılı Transit Beyanları

 1. TİB Sözleşmesi Ek I İlave 1’e göre eşya aşağıdaki durumlarda yazılı transit beyanıyla ortak transit rejimine tabi tutulabilir:

(a)     Madde 22(a)’da tanımlanan yöntemlere göre, gümrüğün bilgisayarlı sistemine doğrudan erişimi olmayan yolcular tarafından taşındığında;
(b)     İlave V’te tanımlanan durumlarda ve belirlenen yöntemlere uygun olarak kağıt usul uygulandığında;
(c)     Akit Taraflardan birinin karar vermesi halinde.

 1. 1(a) ve (c) fıkralarının uygulanması için yetkili makamlar, gümrük bilgisayarlı sistemini kullanarak transit bilgilerinin değişimini sağlar.
 2. 1(b) fıkrasında belirtilen yazılı transit beyannamesinin kullanımı, asıl sorumlunun bilgisayar sisteminin ya da ağının uygun olmadığı durumlarda yetkili makamların onayına bağlıdır.
 3. Transit beyannamesine TİB Sözleşmesi Ek I İlave 3’teki örneğe uygun bir ya da daha fazla devam formu eklenebilir. Formlar beyannamenin ayrılmaz bir parçasıdır.
 4. Ek III’teki örneğe uygun olarak düzenlenmiş yükleme listeleri, transit beyannamesinin ayrılmaz bir parçası olarak devam formları yerine tamamlayıcı bir parça olarak kullanılır.
 5. Bir, dört ve beşinci fıkrada bahsedilen formlar Ek III’e göre doldurulur.
 6. Madde 21(4) ve (6) gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.

Madde 22a
Yolcuların transit beyanı
Madde 22(1)(a)’nın uygulanmasında yolcu, Ek III İlave B6 Madde 5 ve 6 uyarınca transit beyannamesi düzenler.
Madde 23
Karışık sevkiyat
Sevkiyatın T1 kapsamında taşınması gereken eşya ile T2 rejimi kapsamında taşınması gereken eşyayı içermesi durumunda, “T” sembolünü taşıyan transit beyannamesine her bir eşya kalemi için “T1”, “T2” veya “T2F” sembolü eklenir.
Madde 24
Transit beyanının imzalanması ve asıl sorumlunun taahhüdü

 1. Transit beyannamesi elektronik imza ya da başka bir doğrulama aracını içerir.
 2. Transit beyanının sunulması ile asıl sorumlu aşağıdakilerden sorumlu olur:

(a)     Beyanda verilen bilgilerin doğruluğu;
(b)     Sunulan belgelerin gerçekliği;
(c)     Ortak transit rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili yükümlülüklere uyulması.
BÖLÜM III
HAREKET İDARESİNDEKİ İŞLEMLER 
Madde 25
Transit beyanının sunulması
Transit beyanı ve eşya hareket idaresine yetkili makamlar tarafından belirlenmiş gün ve saatlerde sunulur.
Hareket idaresi, asıl sorumlunun talebi üzerine ve masraflar asıl sorumluya ait olmak üzere, beyanın başka bir yerde sunulmasına izin verebilir.
Madde 26
Güzergah

 1. Ortak transit rejimine tabi tutulan eşya varış idaresine ekonomik olarak gerekçelendirilen bir güzergahta taşınır.
 2. Madde 59 hükümleri saklı kalmak üzere, İlave I’deki listede yer alan eşya için veya yetkili makamlar veya asıl sorumlu gerekli gördüğünde, hareket idaresi asıl sorumlunun ilettiği bilgileri de dikkate alarak zorunlu güzergah belirler ve transit beyannamesinin 44 no.lu kutusuna en azından transit geçilecek ülkeleri girer

Madde 27
Transit beyannamesinin kabul ve tescil edilmesi

 1. Hareket idaresi, transit beyannamesini,

(a)     Sözleşmenin uygulanması için gerekli tüm bilgileri içermesi,
(b)     gerekli tüm belgelerin ekinde yer alması ve
(c)     beyanname kapsamı eşyanın gümrüğe sunulması
koşuluyla yetkili makamlar tarafından belirlenmiş gün ve saatlerde kabul ve tescil eder.

 1. Yetkili makamlar, 1(b) fıkrasında belirtilen belgelerin beyanname ile birlikte sunulmamasına izin verebilir. Bu durumda bu belgeler yetkili makamlarca istenildiğinde ibraz edilir.
 2. Aksi açıkça belirtilmedikçe, ortak transit rejimini düzenleyen tüm hükümler için kullanılacak tarih, beyannamenin yetkili makamlarca kabul edildiği tarihtir.

Madde 28
Transit beyannamesinde düzeltme

 1. Asıl sorumluya, talebi üzerine transit beyannamesi yetkili makamlarca kabul edildikten sonra beyannamede yer alan bir veya birden fazla bilgiyi düzeltmesine izin verilebilir. Düzeltme, beyanın başlangıçta kapsadığının dışındaki bir eşya için geçerli olmaz.
 2. Bununla birlikte, iznin, yetkili makamların:

(a)     eşyayı muayene etmek istediğini asıl sorumluya bildirmesinden;
(b)     söz konusu bilgilerin yanlış olduğunu tespit etmesinden;
(c)     eşyayı serbest bırakmasından
sonra talep edilmesi durumunda, düzeltme yapılmasına izin verilmez. 
Madde 29
Süre sınırı

 1. Hareket idaresi, güzergahı, yürürlükteki taşımacılık mevzuatını veya diğer mevzuatı ve varsa asıl sorumlu tarafından iletilen bilgileri dikkate alarak eşyanın varış idaresine sunulması gereken süre sınırını belirler.
 2. Hareket idaresince belirlenen süre sınırı, ortak transit işlemi sırasında topraklarına girilen ülkelerin yetkili makamlarını bağlayıcıdır ve bu makamlarca değiştirilemez.

Madde 30 
Transit beyanının ve eşyanın kontrol edilmesi

 1. Hareket ülkesi yetkili makamları risk analizi esas alınarak veya rastlantısal seçim yapılarak aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirebilir::

(a)     kabul edilen beyan ve ekli belgeleri kapsayan kontrol;
(b)     eşyanın muayenesi ve gerektiğinde, analiz için numune alınması veya fiziki muayene.

 1. Eşya, bu amaçla belirlenmiş yer ve saatlerde muayene edilir. Bununla birlikte, yetkili makamlar, asıl sorumlunun talebi üzerine ve masraflar asıl sorumluya ait olmak üzere, eşyanın muayenesini bir başka yer veya zamanda gerçekleştirebilir.

Madde 31
Ayniyet önlemleri

 1. Hareket idaresi, ilgili bilgileri transit beyannamesine girmek suretiyle gerekli gördüğü ayniyet önlemlerini alır.
 2. Sözleşme Madde 11(4) hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın Sözleşme Madde 11(2) veya (3)’te belirtilen koşullara uygun olarak mühürlenememesi durumunda, ortak transit rejimine tabi tutulacak eşyanın serbest bırakılması reddedilir.
 3. Eşyanın bulunduğu yerin mühürlenmesi durumunda, hareket idaresi taşıma aracının mühürleme için onaylanmış olup olmadığını veya diğer hallerde mühürlemeye uygun olup olmadığını kontrol eder.
 4. Avrupa Topluluğu veya Üye Devletler ve EFTA ülkelerinin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca gümrük mührü altında eşya taşınması için onaylanmış karayolu taşıtı, römork, yarı römork veya konteyner, Sözleşme Madde 11(2)(a) çerçevesinde diğer düzenlemelere göre onaylanmış sayılır.
 5. Mühürler, İlave II’de belirtilen özelliklere uygun olur.
 6. Mühürler yetkili makamların izni olmaksızın kırılmaz.
 7. Eşya tanımının, eşyanın miktar ve cinsinin kolayca ayniyetinin anlaşılmasına açıkça imkan vermesi durumunda, Sözleşme Madde 11(4) çerçevesinde eşyanın tanınmasına izin verdiği kabul edilir.

Madde 32
Eşyanın serbest bırakılması

 1. Hareket idaresi, kontrol sonuçlarını ilgili bilgileri transit beyannamesine girmek suretiyle kaydeder.
 2. Hareket idaresi, beyana ilişkin kontrol sonuçları uygun olduğunda eşyayı serbest bırakır ve tarihi bilgisayarlı sisteme kaydeder.
 3. Eşya serbest bırakıldığında, hareket idaresi ortak transit işlemine ilişkin bilgileri “Beklenen Varış Kaydı” mesajını kullanarak beyan edilen varış idaresine ve “Beklenen Transit Kaydı” mesajını kullanarak beyan edilen her bir transit idaresine iletir. Bu mesajlar transit beyannamesinden elde edilen, varsa düzeltilen verilere dayanır.

Madde 33
Transit refakat belgesi

 1. Transit refakat belgesi, Ek III’teki örneğe ve bilgilere uygun olur. Ortak transit rejimine tabi tutulan eşyaya eşlik eder. Eşyanın serbest bırakılmasından sonra transit refakat belgesi:

(a)     hareket idaresince asıl sorumluya verilmek veya yetkili makamlarca izin verilmiş olması durumunda asıl sorumlunun bilgisayar sisteminden çıktı alınmak veya,
(b)     hareket idaresinden eşyanın serbest bırakılmasına izin veren mesajın alınmasından sonra izinli göndericinin bilgisayar sisteminden çıktı alınmak,
suretiyle operatöre temin edilir.

 1. Uygun olduğunda, transit refakat belgesine ayrılmaz bir parçasını oluşturan ve Ek III’teki örneğe uygun bir kalem listesi eklenir.

BÖLÜM IV 
TAŞIMA SIRASINDAKİ İŞLEMLER 
Madde 34 
Transit refakat belgesinin sunulması
Transit refakat belgesi ve eşyaya eşlik eden diğer belgeler yetkili makamlar talep ettiğinde sunulur.
Madde 35 
Transit idaresi

 1. Sevkiyat ve transit refakat belgesi her transit idaresine sunulur.
 2. Transit idaresi, hareket idaresinden alınan “Beklenen Transit Kaydı” mesajının karşısına geçişi kaydeder. Geçiş, “Sınır Geçiş Bildirimi” mesajı kullanılarak hareket idaresine bildirilir.
 3. Transit idaresi gerek gördüğünde eşyayı muayene eder. Eşya muayenesi, özellikle “Beklenen Transit Kaydı” mesajı esas alınarak gerçekleştirilir.
 4. Eşyanın beyan edilenden ve transit refakat belgesinde belirtilenden farklı bir transit idaresi kullanılarak taşınması durumunda, kullanılan transit idaresi hareket idaresinden “Beklenen Transit Kaydı” mesajını ister ve geçişi “Sınır Geçiş Bildirimi” mesajını kullanarak hareket idaresine bildirir. Gerektiğinde hareket idaresince teminatın ilgili ülke için geçersiz olduğu bildirilir.
 5. Bir ila dördüncü fıkralar demiryolu ile eşya taşınmasına uygulanmaz.

Madde 36 
Taşıma sırasında meydana gelen olaylar

 1. Taşıyıcıdan:
 • zorunlu güzergahın değişmesi ve Madde 26(2)’nin uygulanması,
 • mühürlerin taşıma sırasında taşıyıcının kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı kırılması,
 • yetkili makamların gözetimi altında veya izin vermeleri durumunda yetkili makamların gözetimi olmadan eşyanın başka bir taşıma aracına aktarılması,
 • taşıma aracının derhal tamamen veya kısmen boşaltılmasını gerektiren bir yakın tehlike olması veya
 • asıl sorumlu veya taşıyıcının yükümlülüklerini yerine getirmesini etkileyen bir olay veya kaza olması

halinde, transit refakat belgesine gerekli bilgileri yazması ve eşyayı bu belge ile birlikte taşıma aracının topraklarında bulunduğu ülkenin yetkili makamlarına sunması istenir.

 1. Yetkili makamlar, ortak transit işleminin usulüne uygun olarak sürdürülebileceğine karar vermeleri halinde, gerekli tüm önlemleri alarak transit refakat belgesini tasdik eder. Aktarma veya diğer olaylarla ilgili bilgiler yetkili makamlarca duruma göre transit idaresinde veya varış idaresinde bilgisayarlı sisteme kaydedilir. 

BÖLÜM V
VARIŞ İDARESİNDEKİ İŞLEMLER 
Madde 37 
Varış idaresine sunma

 1. Eşya ve gerekli belgeler varış idaresine belirlenmiş çalışma gün ve saatlerinde sunulur. Bununla birlikte, söz konusu idare ilgili tarafın talebi üzerine ve masraflar ilgili tarafa ait olmak üzere, belgelerin ve eşyanın çalışma gün ve saatleri dışında sunulmasına izin verebilir. Aynı şekilde, varış idaresi ilgili tarafın talebi üzerine ve masraflar ilgili tarafa ait olmak üzere, eşyanın ve gerekli belgelerin bir başka yerde sunulmasına da izin verebilir.
 2. Eşyanın, hareket idaresi tarafından öngörülen süre sınırı geçirildikten sonra varış idaresine sunulduğunda bu süre sınırına uyulmaması durumunun varış idaresini ikna edecek şekilde açıklanması ve taşıyıcı veya asıl sorumluya yüklenemeyecek koşullardan kaynaklanması halinde, asıl sorumlunun öngörülmüş olan süre sınırına uyduğu kabul edilir.
 3. Varış idaresi, transit refakat belgesini alır ve eşya muayenesini özellikle hareket idaresinden alınan “Beklenen Varış Kaydı” mesajını esas alarak gerçekleştirir.
 4. Varış idaresi asıl sorumlunun talebi üzerine ve Madde 42(1)’e göre rejimin sonlandırıldığını kanıtlamak üzere transit refakat belgesini:

– Alternatif kanıt – 99202
ibaresi ile onaylar.

 1. Transit işlemi, transit beyannamesine girilenden farklı bir idarede sonlandırılabilir. Bu durumda bu idare varış idaresi olur.

Yeni varış idaresinin başlangıçta belirlenen idare üzerinde yetkisi olandan farklı bir Akit Tarafın yetkisinde bulunması durumunda, yeni varış idaresi hareket idaresinden “Beklenen Varış Kaydı” mesajını ister. 
Madde 38 
Alındı

 1. Varış idaresi, eşyayı ve gerekli belgeleri sunan kişinin talebi üzerine alındıyı onaylar.
 2. Alındı, Ek III’deki bilgilere uygun olur.
 3. Alındı, ilgili kişi tarafından önceden doldurulur. Alındı, varış idaresi için ayrılan bölümündekiler hariç, eşyaya ilişkin diğer bilgileri kapsayabilir. Alındı, Madde 42(1) çerçevesinde rejimin sonlandırıldığının kanıtı olarak kullanılamaz.

Madde 39 
Varış bilgisi

 1. Varış idaresi, “Varış Bilgisi” mesajını kullanarak eşyanın varış idaresine sunulduğu gün eşyanın varışını hareket idaresine bildirir.
 2. Transit işleminin transit beyanında başlangıçta beyan edilenden farklı bir idarede sonlandırılması durumunda, yeni varış idaresi “Varış Bilgisi” mesajını kullanarak varışı hareket idaresine bildirir.

Hareket idaresi “İletilen Varış Bilgisi” mesajını kullanarak başlangıçta beyan edilen varış idaresine varışı bildirir.

 1. Bir ve ikinci fıkrada belirtilen “Varış Bilgisi” mesajı, rejimin Madde 40(2) çerçevesinde sonlandırıldığının kanıtı olarak kullanılamaz.
 2. Gerekçelendirildiği durumlar hariç, varış idaresi “Kontrol Sonuçları” mesajını hareket idaresine en geç eşyanın varış idaresine sunulduğu günü izleyen üçüncü gün iletir. Ancak, Madde 65 uygulandığında, varış idaresi “Kontrol Sonuçları” mesajını hareket idaresine en geç eşyanın teslim edildiği günü izleyen altıncı gün iletir.

BÖLÜM VI
REJİMİN SONLANDIRILDIĞININ KONTROLÜ
Madde 40
Sonlandırma ve ibra 

 1. Ortak transit rejimine tabi tutulan eşya, gerekli belge ve bilgiler usulüne uygun olarak varış idaresine sunulduğunda ortak transit rejimi sona erer ve asıl sorumlunun yükümlülüklerini yerine getirdiği kabul edilir.
 2. Yetkili makamlar, hareket idaresinde bulunan verilerle varış idaresinde bulunanların karşılaştırılmasını esas alarak rejimin doğru olarak sonlandırıldığını tespit etmeleri durumunda, ortak transit rejimini ibra eder.

Madde 41
Araştırma usulü

 1. Hareket ülkesinin yetkili makamları, eşyanın varış idaresine sunulması gereken süre sınırına kadar “Varış Bilgisi” mesajını veya “Varış Bilgisi” mesajını aldıktan sonraki altı gün içinde “Kontrol Sonuçları” mesajını almazsa, rejimin ibra edilmesi için gerek duyulan bilgilerin elde edilmesi amacıyla veya bunun mümkün olmaması halinde:

–    gümrük borcunun doğup doğmadığının tespit edilmesi,
–    borçlunun belirlenmesi ve
–    tahsilattan sorumlu yetkili makamların tespit edilmesi
amacıyla araştırma usulünü başlatır.

 1. Araştırma usulü, Akit Tarafların birbirleri ile mutabık kalarak belirledikleri durumlar hariç, birinci fıkradaki süre sınırlarından birinin dolmasından sonra en geç yedi gün içinde başlatılır. Yetkili makamlar, transit rejiminin sonlandırılmadığına ilişkin bilgileri daha önce almaları veya transit rejiminin sonlandırılmadığından şüphelenmeleri durumunda, araştırma usulünü derhal başlatır.
 2. Hareket ülkesi yetkili makamları sadece “Varış Bilgisi” mesajını almışsa, “Varış Bilgisi” mesajını gönderen varış idaresinden “Kontrol Sonuçları” mesajını talep etmek üzere araştırma usulünü başlatır.
 3. Hareket ülkesi yetkili makamları “Varış Bilgisi” mesajını almamışsa, rejimi ibra etmek için ihtiyaç duyulan bilgileri asıl sorumludan veya varış idaresi nezdinde araştırma için yeterince bilgi bulunması durumunda varış idaresinden talep etmek üzere araştırma usulünü başlatır.

Transit işlemi ibra edilemediğinde, araştırma usulünün varış idaresi nezdinde başlatılmasından sonra en geç yirmi sekiz gün içinde asıl sorumludan rejimin ibrası için gerekli bilgileri sunması istenir.

 1. Varış idaresi ve asıl sorumlu dördüncü fıkrada belirtilen talebe yirmi sekiz gün içinde cevap verir. Asıl sorumlu bu süre içinde yeterli bilgi verirse, hareket ülkesi yetkili makamları bu bilgileri dikkate alır ve uygunsa rejimi ibra eder.
 2. Asıl sorumludan alınan bilgiler rejimi ibra etmek için yeterli olmaz, ancak hareket ülkesi yetkili makamlarına göre araştırma usulüne devam etmek için yeterli olursa, ilgili gümrük idaresinden derhal bilgi talebinde bulunur.
 3. Araştırma sonucunda transit rejiminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığının tespiti durumunda, hareket ülkesinin yetkili makamları rejimi ibra eder ve derhal asıl sorumluyu ve gerektiğinde Madde 117 uyarınca tahsilat usulünü başlatmış olabilecek yetkili makamları bilgilendirir.

Madde 41a

 1. Bundan sonra talepte bulunan makamlar olarak anılacak olan hareket ülkesi yetkili makamları, araştırma usulü sırasında ve Madde 116(1)(c)’de belirtilen süre sınırı dolmadan önce gümrük borcunun doğduğu olayların meydana geldiği yerle ilgili kanıt elde ederse ve bu yer bir başka Akit Tarafta ise, yetkili makamlar mevcut bilgileri derhal bundan sonra talepte bulunulan makamlar olarak anılacak olan söz konusu yerden sorumlu makamlara iletir.
 2. Talepte bulunulan makamlar, iletinin alındığını bildirir ve tahsilattan sorumlu olup olmadığını belirtir. Yirmi sekiz gün içinde cevap alınmazsa, talepte bulunan makamlar derhal araştırma usulüne devam eder.

Madde 42 
Rejimin sonlandırılmasının alternatif kanıtı

 1. Rejimin beyanda öngörülen süre sınırı içinde sonlandırıldığına ilişkin kanıt, asıl sorumlu tarafından eşyayı tanımlayan ve eşyanın varış idaresine veya Madde 64 uygulandığında izinli alıcıya sunulmuş olduğunu tespit eden varış ülkesinin yetkili makamları tarafından onaylı bir belge olarak yetkili makamlara sunulabilir.
 2. Ortak transit işlemi asıl sorumlunun yetkili makamları ikna etmek üzere, eşyayı tanımlayan aşağıdaki belgelerden birini sunması durumunda da sonlandırılmış kabul edilir:

(a)     eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğu bir üçüncü ülkede düzenlenmiş bir gümrük belgesi veya,
(b)     üçüncü bir ülkenin yetkili makamlarınca mühürlenmiş ve eşyanın bu üçüncü ülkede serbest dolaşımda olduğunun kabul edildiğini gösteren ilgili üçüncü ülkede düzenlenmiş bir belge.

 1. İkinci fıkrada belirtilen belgeler yerine, asıl belgeleri onaylayan makam, ilgili üçüncü ülkeler veya ülkelerden birinin makamları tarafından “aslı gibidir” şeklinde onaylanmış nüshaları veya fotokopileri kullanılabilir.

Madde 43
Sonradan kontrol

 1. Yetkili makamlar, kayıtların ve mühürlerin gerçekliğini tespit etmek için ortak transit rejimi ile ilgili sunulan bilgilerin ve her bir belgenin, formun, izinlerin ve verilerin sonradan kontrolünü gerçekleştirebilir. Bu kontroller, şüphe durumunda veya kaçakçılıktan kuşkulanıldığında yapılır. Risk analizi esas alınarak veya rastlantısal seçim ile de yapılabilir.
 2. Sonradan kontrol talebini alan yetkili makamlar gecikmeksizin bu talebe cevap verir.
 3. Hareket ülkesinin yetkili makamlarının, şüphe durumu ve kaçakçılıktan kuşkulanılması nedeniyle transit refakat belgelerinin ve “Kontrol Sonuçları” mesajında bulunan bilgilerin sonradan kontrolünü talep etmesi durumunda, talep edilen bilgilerin gerçek ve doğru olduğu teyit edilinceye kadar Madde 40(2) koşullarının yerine getirilmediği kabul edilir.
 4. Bu hükümler, gerekli değişiklikler yapılarak Madde 22’ye uygulanır.

BAŞLIK III
BASİTLEŞTİRMELER
BÖLÜM I
BASİTLEŞTİRMELERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
Madde 44
Kapsam

 1. İzin makamı, asıl sorumlu veya alıcının başvurusu üzerine, duruma göre aşağıdaki basitleştirmelere izin verebilir:

(a)     kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanımı,
(b)     özel tip mühür kullanımı,
(c)     zorunlu güzergah kullanma şartından muafiyet,
(d)     izinli gönderici statüsü,
(e)     izinli alıcı statüsü,
(f)      belirli taşıma şekillerine özgü usuller:
(i)      demiryolu ve büyük konteynerlerle taşınan eşya,
(i)      havayolu ile taşınan eşya,
(iii)    boru hattı ile taşınan eşya,
(g)     Sözleşme Madde 6’da yer alan diğer basitleştirilmiş usullerin kullanımı.

 1. Bu Ek veya izinde aksi öngörülmedikçe, birinci fıkranın (a) ve (f) bentlerinde belirtilen basitleştirmelerin kullanımına izin verilmesi durumunda, basitleştirmeler tüm ülkelerde uygulanır. (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen basitleştirmelerin kullanımına izin verilmesi durumunda, basitleştirmeler sadece iznin verildiği ülkede başlatılan ortak transit işlemlerine uygulanır. (e) bendinde belirtilen basitleştirmenin kullanımına izin verilmesi durumunda, basitleştirmeler sadece iznin verildiği ülkede uygulanır.

Madde 45
İzin için genel koşullar

 1. Madde 44(1)’de belirtilen izinler sadece:

(a)     Kapsamlı teminat kullanma izninin sadece teminatın verildiği ülkede yerleşik kişilere verilebileceği hükmüne istinaden bir Akit Tarafta yerleşik bulunan,
(b)     ortak transit düzenlemelerini düzenli olarak kullanan veya yetkili makamların düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebileceğini bildiği veya Madde 44(1)(e)’de belirtilen izin söz konusu olduğunda düzenli olarak ortak transit rejimine tabi tutulmuş eşyayı alan,
(c)     gümrük veya vergi mevzuatına karşı ağır veya mükerrer suç işlememiş olan
kişilere verilir.

 1. Basitleştirmelerin usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, izin sadece:

(a)     yetkili makamların rejimi gözetim altında tutabilmesi ve kontrollerini ilgili kişinin gereksinimlerine kıyasla orantısız bir idari çaba göstermeksizin gerçekleştirebilmesi ve
(b)     ilgili kişinin kayıtlarını yetkili makamların etkin kontroller gerçekleştirmesine olanak sağlayacak şekilde tutması
halinde verilir.
Madde 46
Başvurunun içeriği

 1. Bundan sonra “başvuru” olarak anılacak basitleştirmeleri kullanma izin başvurusuna tarih ve imza konulur., Yetkili makamlar belirledikleri koşullara göre ve şekilde başvurunun yazılı olarak veya elektronik veri işleme tekniği kullanılarak sunulmasını öngörebilir.
 2. Başvurular, yetkili makamların bu basitleştirmelerin kullanılmasına ilişkin koşulların yerine getirildiğini kontrol etmesini sağlayacak her türlü bilgiyi içermelidir.

Madde 47
Başvuru sahibinin sorumluluğu
Basitleştirmeler için başvuran kişiler, Akit Taraflarda yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında ve cezai hükümlerin uygulanması saklı kalmak üzere:
(a)     verilen bilgilerin doğruluğundan ve
(b)     ekli belgelerin gerçekliğinden
sorumludur. 
Madde 48
Yetkili makamlar

 1. Başvuru, başvuru sahibinin yerleşik bulunduğu ülkenin yetkili makamlarına sunulur.
 2. İzinlerin verilmesi veya başvuruların reddedilmesi Akit Tarafların yürürlükteki mevzuatı uyarınca gerçekleştirilir.
 3. Başvurunun reddedilmesine ilişkin kararlar, ilgili ülkenin yürürlükteki hükümleri ve süre sınırları uyarınca başvuru sahibine gerekçesiyle birlikte bildirilir.

Madde 49
İznin içeriği

 1. İznin tarihli ve imzalı aslı ile bir veya birden fazla sureti, izin sahibine verilir.
 2. İzin, basitleştirmelerin kullanılmasına ilişkin koşulları belirtir, işlem ve kontrol yöntemlerini içerir. Düzenlenme tarihinden itibaren geçerli olur.
 3. Basitleştirmeler için izinli kişiler, ilgili eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulması ile ilgili yükümlülüklere uyulmasından sorumlu olur.
 4. Madde 44(1)(b), (c) ve (f)’de belirtilen basitleştirmeler söz konusu olduğunda, hareket idaresi talep ettiğinde izin sunulur.

Madde 50
İznin iptali ve düzeltilmesi

 1. İzin sahibi, izin verildikten sonra ortaya çıkan ve iznin devam etmesini veya içeriğini etkileyebilecek her türlü unsuru yetkili makamlara bildirir.
 2. Yetkili makamlar:

(a)     iznin verilmesi için belirtilen bir veya birden fazla koşulun yerine getirilmemiş veya getirilemeyecek olması veya
(b)     iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan bir unsurun, iznin devamını veya içeriğini etkilemesi
halinde izni iptal eder veya düzeltir.

 1. Yetkili makamlar, izin sahibinin izin kapsamında öngörülen bir yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, izni iptal eder veya düzeltir.
 2. İzni düzelten veya iptal eden herhangi bir karar gerekçesi ile birlikte izin sahibine bildirilir.
 3. İznin iptali veya düzeltilmesi, bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bununla birlikte, izin sahibinin meşru çıkarları söz konusu olduğunda yetkili makamlar, iptal veya düzeltmenin yürürlüğe giriş tarihini erteleyebilir. Bu durumda, kararın yürürlüğe gireceği tarih belirtilir.

Madde 51
Yetkili makamlarca kayıtların saklanması

 1. Yetkili makamlar düzenlenen her iznin bir nüshası ile birlikte başvuruları ve ekli destekleyici belgeleri saklar.
 2. Başvurunun reddedilmesi veya iznin iptal edilmesi halinde başvuru, duruma göre başvuruyu reddeden veya iptal eden karar ile tüm ekli destekleyici belgeler,başvurunun reddedildiği veya iznin iptal edildiği takvim yılının sonundan itibaren en az üç yıl saklanır. 

BÖLÜM II
KAPSAMLI TEMİNAT VE TEMİNATTAN VAZGEÇME
Madde 52
Referans tutar

 1. Asıl sorumlu, kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçmeyi referans tutara kadar kullanabilir.
 2. Referans tutar, asıl sorumlunun en az bir hafta süresince ortak transit rejimine tabi tutacağı eşya için doğabilecek borç tutarına eşittir.

Teminat idaresi, tutarı ilgili tarafla işbirliği içinde aşağıdaki hususları dikkate alarak belirler.
(a)     geçmişte taşıdığı eşyaya ilişkin bilgileri ve ticari belgeleri ve hesaplarına istinaden öngördüğü ortak transit işlemlerinin tahmini hacmi ve
(b)     aynı tür eşyanın ithal edilerek serbest dolaşıma girecek olması durumunda, teminat idaresinin bulunduğu ülkede uygulanabilir ithalat vergileri dahil en yüksek vergi ve diğer yüklere ilişkin oranları. Hesaplamada, ortak transit rejimine ilişkin Sözleşme uyarınca taşınan Topluluk eşyası, Topluluk dışı eşya olarak işlem görür.
Gerekli veri mevcutsa, asıl sorumlunun taahhüt edeceği vergi ve diğer yüklerin kesin hesaplaması yapılır. Hesaplama yapılamadığında, İlave I’deki listede yer alan eşya hariç diğer eşya için, yetkili makamın elindeki bilgilerle başka tutarlara ulaşamadığı durumda bu tutarın 7.000 Avro olduğu varsayılır.

 1. Teminat idaresi, referans tutarı, özellikle asıl sorumlunun talebine göre, yıllık olarak gözden geçirir ve gerekirse yeniden belirler.
 2. Asıl sorumlu, rejimin henüz sonlandırılmadığı tüm işlemleri dikkate alarak, risk altındaki tutarın referans tutarı aşmamasını sağlar.

Referans tutarlar her bir transit işlemi için gümrük makamlarının bilgisayar sistemi ile idare edilir ve izlenebilir.
Madde 53
Kapsamlı teminat tutarı ve teminattan vazgeçme

 1. Kapsamlı teminat tutarı Madde 52’de belirtilen referans tutara eşit olur.
 2. Yetkili makamlara mali yapılarının sağlam olduğunu kanıtlayan ve üç ve dördüncü fıkralarda tanımlanan güvenilirlik standartlarını karşılayan kişilere, indirilmiş tutarda kapsamlı teminat kullanma veya teminattan vazgeçme izni verilebilir.
 3. Kapsamlı teminat tutarı:

(a)     asıl sorumlunun yeterli ortak transit rejimi deneyimi bulunduğunu kanıtlaması durumunda, referans tutarın % 50’sine,
(b)     asıl sorumlunun yeterli ortak transit rejimi deneyimi bulunduğunu ve yetkili makamlarla çok yakın işbirliği içerisinde olduğunu kanıtlaması durumunda, referans tutarın % 30’una
indirilebilir.

 1. Asıl sorumlunun yeterli ortak transit rejimi deneyimi bulunduğunu, yetkili makamlarla çok yakın işbirliği içerisinde olduğunu, taşıma işlemlerini yönetimi altında bulundurduğunu ve yükümlülüklerini karşılayacak yeterli mali kaynağa sahip olduğunu kanıtlaması durumunda teminattan vazgeçme tanınabilir.
 2. Üç ve dördüncü fıkraların uygulanmasında tüm ülkeler, İlave III hükümlerini dikkate alır.

Madde 53a
Kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçmenin kullanılma yöntemleri
Kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçmede:
(a)     teminatın kullanılması için referans tutara bağlı bir “Teminat Referans Numarası” asıl sorumluya tahsis edilir,
(b)     teminat idaresi tarafından “Teminat Referans Numarası” ile birlikte erişim şifresi tahsis edilir ve asıl sorumluya bildirilir.
Asıl sorumlu, kendisi veya temsilcileri tarafından kullanılmak üzere bir veya birden fazla teminat erişim şifresi belirleyebilir.
Madde 54
Yüksek risk içeren eşya için özel hükümler

 1. İlave I’de belirtilen eşya türleri için kapsamlı teminat verme izni alabilmek için, asıl sorumlu, Madde 45’teki koşullara ilaveten, sağlam mali yapısı olduğunu, yeterli ortak transit rejimi deneyimi bulunduğunu ve ayrıca ya yetkili makamlarla çok yakın işbirliği içerisinde olduğunu ya da taşıma işlemlerini yönetimi altında bulundurduğunu kanıtlamalıdır.
 2. Bu tür eşya söz konusu olduğunda, kapsamlı teminat tutarı:

(a)     asıl sorumlunun yetkili makamlarla çok yakın işbirliği içerisinde olduğunu ve taşıma işlemlerini yönetimi altında bulundurduğunu kanıtlaması durumunda, referans tutarın %50’sine
(b)     asıl sorumlunun yetkili makamlarla çok yakın işbirliği içerisinde olduğunu, taşıma işlemlerini yönetimi altında bulundurduğunu ve yükümlülüklerini karşılayacak yeterli mali kaynağa sahip olduğunu kanıtlaması durumunda, referans tutarın %30’una
indirilebilir.

 1. İkinci fıkranın uygulanmasında, tüm ülkeler İlave III hükümlerini dikkate alır.
 2. Yukarıdaki fıkralar, aynı kapsamlı teminat sertifikası kapsamında hem İlave I’deki listede yer alan hem de yer almayan eşya için kapsamlı teminat kullanılmasına ilişkin başvuru yapılması durumunda da uygulanır.
 3. İlave I’deki listede belirtilen eşyayı içeren ortak transit işlemleri için teminattan vazgeçme tanınmayabilir.
 4. Kapsamlı teminat kullanma iznini ve teminat tutarında indirimi düzenleyen ilkeler dikkate alınarak, özel durumlarda indirilmiş tutarda kapsamlı teminat kullanılması geçici olarak yasaklanabilir.
 5. Teminat tutarında indirimi düzenleyen ilkeler dikkate alınarak, kapsamlı teminat kullanılarak büyük ölçekli kaçakçılık yapıldığı tespit edilen eşya türleri için bu teminatın kullanılması geçici olarak yasaklanabilir.
 6. Altı ve yedinci fıkraların uygulanmasına ilişkin kurallar, İlave IV’te yer alır.

Madde 55
Teminat belgesi

 1. Kapsamlı teminat kefil tarafından verilir.
 2. Teminat belgesi, Ek III İlave C4’te yer alan örneğe uygun olur. Teminat belgesi teminat idaresinde saklanır.
 3. Madde 17(2) gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.

Madde 56
Kapsamlı teminat sertifikaları ve teminattan vazgeçme sertifikaları

 1. İzni esas almak üzere, yetkili makamlar asıl sorumlunun talebi doğrultusunda Madde 22(1)(b) çerçevesinde asıl sorumluların kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kanıtı sunmalarını sağlamak amacıyla Ek III’e uygun olarak düzenlenmiş, bundan sonra “sertifika” olarak anılacak olan bir veya birden fazla kapsamlı teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikasını asıl sorumluya verir.
 2. Sertifikaların geçerlilik süresi iki yılı aşamaz. Bununla birlikte, bu süre teminat idaresi tarafından iki yılı aşmayan bir süre için bir kez uzatılabilir.

Madde 57
İptal veya fesih

 1. Madde 19(2)’nin ilk bendi ve Madde 19(1), gerekli değişiklikler yapılarak, kapsamlı teminatın iptal ve feshine de uygulanır.
 2. Kapsamlı teminat kullanma veya teminattan vazgeçme izninin yetkili makamlar tarafından iptali ve kefilin taaahüdünün teminat idaresi tarafından iptalinin yürürlüğe girdiği tarih veya kefil tarafından taahhüdün feshinin yürürlüğe girdiği tarih teminat idaresi tarafından bilgisayarlı transit sistemine girilir.
 1. İptal veya feshin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Madde 22(1)(b)’nin uygulanması için düzenlemiş herhangi bir sertifika eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulmasında kullanılamaz ve asıl sorumlu tarafından derhal teminat idaresine iade edilir.

Her ülke geçerliliği devam eden ancak henüz iade edilmemiş veya çalıntı, kayıp veya sahte olduğu bildirilmiş sertifikaları belirlenebilecek şekilde Komisyona iletir. Komisyon diğer ülkeleri bilgilendirir.
BÖLÜM III
ÖZEL TİP MÜHÜR KULLANILMASI
Madde 58

 1. Yetkili makamlar, mühürlerin İlave II’de belirtilen özelliklere uygun olduğunu onaylamaları koşuluyla, asıl sorumlunun taşıma aracı veya kaplarda özel tip mühür kullanmasına izin verebilir.
 2. Asıl sorumlu, transit beyannamesine kullanılan mührün tipini, adedini ve kimliğini girer.

Asıl sorumlu, mührü eşyanın serbest bırakılmasından önce takar.
BÖLÜM IV
ZORUNLU GÜZERGAHTAN MUAFİYET
Madde 59
Yetkili makamlar, sevkiyatların yerini her zaman belirleyebilmelerini sağlayacak önlemleri alan asıl sorumlulara, zorunlu güzergah izleme şartından muafiyet tanıyabilir.
BÖLÜM V
İZİNLİ GÖNDERİCİ STATÜSÜ
Madde 60
İzinli gönderici
Transit beyannamesine konu eşyayı hareket idaresine veya başka bir izin verilmiş yere sunmaksızın ortak transit işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişilere izinli gönderici statüsü verilebilir.
Bu basitleştirme, sadece kapsamlı teminat kullanma veya teminattan vazgeçme izni verilmiş kişilere tanınır.
Madde 61
İznin içeriği
İzinde özellikle aşağıdaki hususlar belirtilir:
(a)     başlatılacak ortak transit işlemlerinden sorumlu hareket idaresi veya idareleri,
(b)     izinli göndericinin transit beyannamesini sunmasından sonra, yetkili makamların gerektiğinde kontrolleri yapabilmesi için eşyanın serbest bırakılmasından önce verilen süre sınırı,
(c)     Yetkili makamların, taşıma aracı veya kap veya kapların, İlave II’de belirtilen özelliklere uygun olduğu yetkili makamlarca onaylanmış ve izinli gönderici tarafından takılmış özel mühürle taşınmasını öngörmesi durumunda, alınacak ayniyet önlemleri,
(d)     yasaklanmış eşya türleri veya hareketleri.
Madde 62
Hareketteki işlemler
İzinli gönderici transit beyanını hareket idaresine sunar. Madde 61(b)’de belirtilen süre sınırı dolmadan önce eşya serbest bırakılamaz.
Madde 63
Beyannameye girilecek bilgiler
İzinli gönderici, bilgisayarlı sisteme gerektiğinde:
mührün adedini, tipini ve kimliğini,
Madde 26(2) uyarınca belirlenen zorunlu güzergahı,

 • eşyanın varış idaresine sunulması gereken ve Madde 29’a uygun olarak belirlenmiş süre sınırını

girer.
BÖLÜM VI
İZİNLİ ALICI STATÜSÜ
Madde 64
İzinli alıcı

 1. Ortak transit rejimine tabi eşyayı ve transit refakat belgesini varış idaresine sunmaksızın eşyayı tesislerinde veya belirlenmiş bir başka yerde teslim almayı isteyen kişilere izinli alıcı statüsü verilebilir.
 2. Ayniyet önlemlerine tam uyularak, sevkiyata eşlik eden transit refakat belgesi ile birlikte eşya tam ve sağlam olarak öngörülen sürede izinli alıcıya izinde belirlenmiş tesislerinde veya yerde teslim edildiğinde, asıl sorumlu Madde 8(1)(a) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiş olur ve ortak transit rejiminin sona erdiği kabul edilir.
 3. İkinci fıkraya uygun olarak teslim edilen her bir sevkiyat ile ilgili olarak taşıyıcının talebi üzerine izinli alıcı gerekli değişiklikler yapılarak uygulanan Madde 38’de öngörülen alındıyı düzenler.

Madde 65
Yükümlülükler

 1. Eşya izinde belirtilen tesislere veya yerlere geldiğinde, izinli alıcı;

(a)     taşıma sırasındaki tüm olaylar dahil olmak üzere, “Varış Bildirimi” mesajıyla eşyanın varışından sorumlu varış idaresini derhal bilgilendirir,
(b)     boşaltmaya başlamadan önce “Boşaltma İzni” mesajını bekler,
(c)     “Boşaltma İzni” mesajını aldıktan sonra, izinde belirtilen usule uygun olarak tüm farklılıklar dahil olmak üzere “Boşaltmaya ilişkin Açıklamalar” mesajını en geç eşyanın teslimini izleyen üçüncü güne kadar varış idaresine gönderir;
(d)     İzinde belitilen düzenlemelere uygun olarak eşyaya eşlik eden transit refakat belgesinin bir nüshasını varış idaresine gönderir veya istenildiğinde ibraz eder. .

 1. Varış idaresi “Kontrol Sonuçları” mesajını oluşturan verileri bilgisayarlı sisteme girer.

Madde 66
İznin içeriği

 1. İzinde özellikle aşağıdaki hususlar belirtilir:

(a)     izinli alıcı tarafından teslim alınan eşyadan sorumlu varış idaresi veya idareleri,
(b)     Madde 37(2)’nin gerekli değişiklikler yapılarak uygulanması amacıyla, izinli alıcının “Beklenen Varış Kaydı” mesaj verisinden elde edilen bilgileri varış idaresinden “Boşaltma İzni” mesajı yoluyla ne zaman alacağı,
(c)     izin kapsamı dışında tutulan eşya türleri veya hareketleri.

 1. Yetkili makamlar, izinde, izinli alıcının teslim alınan eşya ile ilgili bir tasarrufta bulunabilmesinden önce varış idaresince bir işlem gerçekleştirilmesinin gerekli olup olmadığını belirtir.

BÖLÜM VII
EŞYANIN DEMİRYOLU VEYA BÜYÜK KONTEYNER İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ USULLER
KISIM 1
DEMİRYOLU İLE TAŞIMAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
Madde 67
Kapsam
Ortak transit rejimi kapsamındaki işlemler, bundan sonra “CIM taşıma belgesi” olarak anılacak olan bir “CIM taşıma belgesi ve hızlı kargo gönderileri” kapsamında demiryolu şirketleri ile taşınan eşya için Madde 68 ila 79, Madde 95 ve 96’ya uygun olarak basitleştirilir.
Madde 68 
Kullanılan belgelerin yasal geçerliliği
CIM taşıma belgesinin, transit beyannamesi hükmünde olduğu kabul edilir.
Madde 69
Kayıtların kontrol edilmesi
Her ülkenin demiryolu şirketi, kontrol amacıyla kendi muhasebe birimlerinde bulunan kayıtları kendi ülkelerinin yetkili makamlarının kullanımına sunar.
Madde 70
Asıl sorumlu

 1. Ortak transit beyannamesi olarak kullanılan CIM taşıma belgesi ile birlikte taşınacak eşyayı kabul eden demiryolu şirketi bu işlem için asıl sorumludur.
 2. Üçüncü bir ülkenin demiryolu şirketi tarafından taşınmak üzere kabul edilen eşyanın, Akit Tarafların topraklarına girdiği ülkenin demiryolu şirketi, bu eşyaya ilişkin işlemler için asıl sorumludur.

Etiket
 Madde 71
Demiryolu şirketleri, bir örneği Ek III İlave B11’de yer alan piktogramlı etiketlerle ortak transit rejimi kapsamında taşınan sevkiyatların tanınmasını sağlar.
Bu etiketler, CIM taşıma belgesine ve tam yüklü olması halinde ilgili demiryolu vagonuna veya diğer durumlarda kap veya kaplara yapıştırılır.
Ek III İlave B11’de yer alan piktogramı yeşil renkte basan bir mühür, birinci bentte belirtilen etiketin yerine kullanılabilir.
Madde 72
Taşıma sözleşmesinde değişiklik
Taşıma sözleşmesinde:
–    bir Akit Tarafın toprakları dışında bitmesi öngörülen bir taşıma işleminin bu Akit Tarafın toprakları içinde bitmesine, veya
–    bir Akit Tarafın toprakları içinde bitmesi öngörülen bir taşıma işleminin bu Akit Tarafın toprakları dışında bitmesine
ilişkin bir değişiklik yapılması halinde demiryolu şirketleri, hareket idaresinin ön onayı olmadan değişiklik yapılmış sözleşmeyi uygulamaz.
Bütün diğer durumlarda, demiryolu şirketleri, değişiklik yapılmış sözleşmeyi uygulayabilir. Demiryolu şirketleri, yapılan değişiklik konusunda hareket idaresine derhal bilgi verir.
EŞYANIN AKİT TARAFLAR ARASINDA TAŞINMASI
Madde 73
CIM taşıma belgesinin kullanımı

 1. CIM taşıma belgesi, ortak transit rejimine tabi olan ve Akit Tarafların toprakları içinde başlayıp bitecek bir taşıma işlemi için hareket idaresine sunulur.
 2. Eşyanın Topluluk içindeki bir noktadan bir veya birden fazla EFTA ülkesinin toprakları üzerinden geçerek Topluluk içindeki başka bir noktaya taşınması halinde hareket idaresi, CIM taşıma belgesinin 1, 2 ve 3’üncü yapraklarında gümrük için ayrılan kutuya aşağıdaki sembolleri açık bir şekilde yazar:

–    eşya T1 rejimi kapsamında taşınıyorsa “T1” sembolü;
–    eşya T2 rejimi kapsamında taşınıyorsa ise duruma göre “T2” veya “T2F” sembolü. Topluluk hükümleri kapsamında bu sembolün yazılması zorunludur.
“T2” veya “T2F” sembolü, hareket idaresinin mührü basılarak onaylanır.

 1. Eşyanın, T1 rejimi kapsamında Topluluk içindeki bir hareket noktasından bir EFTA ülkesindeki varış noktasına taşınması halinde hareket idaresi, CIM taşıma belgesinin 1, 2 ve 3’üncü yapraklarında gümrük için ayrılan kutuya “T1” sembolünü açık bir şekilde yazar.
 2. İki ve üçüncü fıkralarda belirtilen durumlar dışında, Topluluk içindeki bir noktadan bir veya birden fazla EFTA ülkesinin toprakları üzerinden geçerek Topluluk içindeki başka bir noktaya taşınan eşya ve Topluluktan hareket ederek bir EFTA ülkesindeki varış noktasına taşınan eşya, Topluluğun her bir Üye Devleti tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde hareket istasyonundan varış istasyonuna kadar bütün taşıma için CIM taşıma belgesinin hareket idaresine ibraz edilmesine gerek kalmadan T2 rejimine tabi tutulur.

Eşyanın Topluluk içindeki bir noktadan bir veya birden fazla EFTA ülkesinin toprakları üzerinden geçerek Topluluk içindeki başka bir noktaya taşınması halinde Madde 71’de belirtilen etiketlerin yapıştırılması gerekli değildir.

 1. Taşımanın bir EFTA ülkesinde başlaması halinde, eşyanın T1 rejimi kapsamında taşındığı kabul edilir. Ancak, bu eşyanın Sözleşme Madde 2(3)(b) hükümlerine göre T2 rejimi kapsamında taşınması gerektiğinde hareket idaresi, CIM taşıma belgesinin 3’üncü yaprağı üzerinde belge muhteviyatı eşyanın T2 rejimi kapsamında taşındığını belirtir. Bu durumda, gümrük kullanımı için ayrılmış kutu, duruma göre “T2” veya “T2F” sembolü, hareket gümrük idaresinin mührü ve sorumlu memurun imzası ile birlikte açık bir şekilde onaylanır. Eşyanın T1 rejimi kapsamında taşınması durumunda “T1” sembolünün belgeye yazılması gerekli değildir.
 2. CIM taşıma belgesinin bütün yaprakları, ilgili tarafa iade edilir.
 3. Her EFTA ülkesi, T1 rejimi kapsamında taşınan eşyanın CIM taşıma belgesinin hareket idaresine ibraz edilmesi gerekmeden T1 rejimi kapsamında taşınmasını öngörebilir.
 4. İki, üç ve beşinci fıkralarda belirtilen eşya için varış istasyonunun bağlı olduğu idare, varış idaresi olarak hareket eder. Ancak eşyanın bir ara istasyonda serbest dolaşıma sokulması veya başka bir rejime tabi tutulması halinde bu istasyondan sorumlu idare, varış idaresi olarak hareket eder. Dördüncü fıkrada belirtilen şartlar altında Topluluk içindeki bir noktadan bir veya birden fazla EFTA ülkesinin toprakları üzerinden geçerek Topluluk içindeki başka bir noktaya taşınan eşya için varış idaresinde işlem yapılması gerekli değildir.

Madde 74
Ayniyet önlemleri 
Genel bir kural olarak ve demiryolu şirketleri tarafından uygulanan ayniyet önlemlerini dikkate alarak, hareket idaresi taşıma aracını veya kapları mühürlemez.
Madde 75
CIM taşıma belgesinin farklı yapraklarının kullanılması

 1. Eşyanın Topluluktaki bir noktadan bir veya birden fazla EFTA ülkesinin toprakları üzerinden geçerek Topluluk içindeki başka bir noktaya taşındığı durumlar hariç, varış idaresinden sorumlu ülkenin demiryolu şirketi, varış idaresine CIM taşıma belgesinin 2 ve 3’üncü yapraklarını gönderir.
 2. Varış idaresi, 2’inci yaprağı mühürler, demiryolu şirketine hemen iade eder ve 3’üncü yaprağı saklar.

EŞYANIN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE VEYA ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN TAŞINMASI
Madde 76
Üçüncü ülkelere taşıma

 1. Madde 73 ve 74, Akit Tarafların toprakları içinde başlayan ve Akit Tarafların toprakları dışında bitecek taşıma işlemine uygulanır.

Taşınmakta olan eşyanın Akit Tarafların topraklarını terk ettiği sınır istasyonunun bağlı olduğu gümrük idaresi, varış idaresi olarak hareket eder.

 1. Varış idaresinde işlem yapılması gerekli değildir.

Madde 77
Üçüncü ülkelerden taşıma

 1. Eşyanın Akit Tarafların topraklarına girdiği sınır istasyonunun bağlı olduğu gümrük idaresi, Akit Tarafların toprakları dışında başlayan ve Akit Tarafların toprakları içinde bitecek taşıma işlemi için hareket idaresi olur.

Hareket idaresinde işlem yapılması gerekli değildir.

 1. Varış istasyonunun bağlı olduğu idare, varış idaresi olarak hareket eder. Ancak eşyanın bir ara istasyonda serbest dolaşıma sokulması veya başka bir gümrük rejimine tabi tutulması halinde bu istasyonunun bağlı olduğu gümrük idaresi, varış idaresi olarak hareket eder.

Madde 75’te öngörülen işlemler, varış idaresinde gerçekleştirilir.
Madde 78
Akit Tarafların toprakları üzerinden taşıma

 1. Akit Tarafların toprakları dışında başlayan ve bitecek olan bir taşıma işlemi için hareket idaresi ve varış idaresi olarak hareket edecek gümrük idareleri, sırası ile Madde 77(1) ve Madde 76(2)’de belirtilen idareler olur.
 2. Hareket veya varış idarelerinde işlem yapılması gerekli değildir.

Madde 79
Eşyanın gümrük statüsü
Madde 77(1) veya Madde 78(1) kapsamında taşınan eşyanın Topluluk statüsü Ek III hükümlerine göre belirlenmediği takdirde, eşyanın T1 rejimi kapsamında taşındığı kabul edilir.
KISIM 2
BÜYÜK KONTEYNERLERLE TAŞINAN EŞYA 
Madde 80
Kapsam 
Ortak transit rejimi kapsamındaki işlemler, demiryolu şirketlerinin, aracı olarak taşıma işletmelerini ve bu Ek’in amaçları doğrultusunda “TR transfer notu” olarak anılan taşıma belgelerini kullanarak büyük konteynerlerle gerçekleştirdiği eşya taşımaları için Madde 81 ila 96 uyarınca basitleştirilir. Bu işlemler, mümkün olduğunda eşyanın taşıma işletmeleri tarafından demiryolu dışında bir taşıma aracı kullanılarak sevk ülkesinde demiryolu hareket istasyonuna ve varış ülkesinde demiryolu varış istasyonundan sevk edilmesini ve bu iki istasyon arasındaki taşımalar sırasında denizyolu ile her türlü taşımayı kapsar.
Madde 81
Tanımlar 
Madde 80 ila 96 amaçları doğrultusunda:
“taşıma işletmesi”, demiryolu şirketleri tarafından üyesi bulundukları bir ortaklık olarak oluşturulan bir işletme anlamını taşır. Bu işletme, TR transfer notu kapsamında eşyanın büyük konteynerlerle taşınması amacıyla oluşturulur.

 1. “büyük konteyner”:

–    özelliği bakımından sürekli,
–    arada yeniden yükleme olmadan bir veya birden fazla taşıma aracı ile eşyanın taşınmasını kolaylaştırmak üzere özel olarak tasarlanmış,
–    kolay ekleme ve/veya elleçleme için tasarlanmış,
–    Madde 89’un uygulanmasının gerektirdiği hallerde, uygun bir şekilde mühür tatbik edilebilecek şekilde tasarlanmış,
–    dört dış açı ile çevrelenen zemin alanı 7 m2‘den az olmayan ebatlara sahip
olan ve eşyanın taşınması için kullanılan bir araçtır.

 1. “TR transfer notu”, uluslararası taşımada, taşıma işletmesinin bir veya birden fazla büyük konteynerin bir göndericiden bir alıcıya taşınmasını sağladığı taşıma sözleşmesini içeren belge anlamına gelir. TR transfer notunun üst sağ köşesinde, tanınabilmesini sağlayan seri numarası yer alır. Bu numara, TR harflerini izleyen sekiz rakamdan oluşur.

TR transfer notu numara sırasına göre aşağıdaki yapraklardan oluşur:
1 :      taşıma işletmesinin merkezince kullanılan yaprak;
2 :      taşıma işletmesinin varış istasyonundaki ulusal temsilcisince kullanılan yaprak;
3A:    gümrük yaprağı;
3B:    alıcı yaprağı;
4 :      taşıma işletmesinin merkezince kullanılan yaprak;
5 :      taşıma işletmesinin hareket istasyonundaki ulusal temsilcisince kullanılan yaprak;
6 :      gönderici yaprağı.
3A yaprağı dışında TR transfer notunun her yaprağının sağ kenarında yaklaşık dört santimetre genişliğinde yeşil bir şerit bulunur.

 1. Bundan sonra “liste” olarak anılan “büyük konteyner listesi”, ayrılmaz bir parçası olarak TR transfer notuna eklenen ve birden fazla büyük konteynerin aynı hareket istasyonundan gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği aynı varış istasyonuna gönderilmesini kapsayan belge anlamına gelir.

Bu liste, ilgili olduğu TR transfer notu ile aynı sayıda nüsha halinde ibraz edilir.
Listelerin sayısı, TR transfer notunun listelerin sayısının belirtilmesi için ayrılmış olan sağ üst köşesindeki kutuda gösterilir.
Ayrıca, ilgili transfer notunun seri numarası, her listenin sağ üst köşesine yazılır.
Madde 82
Kullanılan belgenin yasal geçerliliği 
Taşıma işletmesi tarafından kullanılan TR transfer notunun, transit beyannamesi hükmünde olduğu kabul edilir.
Madde 83
Kayıtların kontrol edilmesi – Sağlanacak bilgiler

 1. Her ülkede taşıma işletmesi, kontrol amacıyla ulusal temsilcisi veya temsilcileri aracılığı ile kendi muhasebe merkezi veya merkezlerinde veya ulusal temsilcisi ya da temsilcilerinin muhasebe merkezlerinde tutulan kayıtları yetkili makamların kullanımına sunar.
 2. Yetkili makamların talebi üzerine taşıma işletmesi veya ulusal temsilcisi ya da temsilcileri, bu makamların kendilerine bilgi verilmesi gerektiğini düşündükleri tamamlanmış veya devam etmekte olan taşıma işlemlerine ilişkin her türlü belge, muhasebe kayıtları veya bilgileri derhal bu makamlara iletir.
 3. Madde 82 uyarınca TR transfer notunun transit beyannamesi hükmünde olduğu kabul edildiğinde, taşıma işletmesi veya ulusal temsilcisi ya da temsilcileri:

(a)     1’inci yaprağı bir gümrük mührü olmadan kendisine gönderilmiş TR transfer notunu varış idaresine;
(b)     1’inci yaprağı kendisine iade edilmiş olan ve bununla ilgili olarak gönderilen eşyanın varış gümrük idaresine doğru bir şekilde sunulup sunulmadığını veya Madde 93 uyarınca Akit Tarafların topraklarından bir üçüncü ülkeye ihraç edilip edilmediğini belirleyemediği bir TR transfer notunu hareket idaresine
bildirir.
Madde 84
Asıl sorumlu

 1. Madde 80’de belirtilen ve taşıma işletmesi tarafından bir ülkede kabul edilen eşyanın taşınmasında asıl sorumlu bu ülkenin demiryolu şirketidir.
 2. Madde 80’de belirtilen ve taşıma işletmesi tarafından üçüncü bir ülkede kabul edilen eşyanın taşınmasında asıl sorumlu, eşyanın Akit Tarafların topraklarına girdiği ülkenin demiryolu şirketidir.

Madde 85
Demiryolu dışında diğer araçlarla taşıma sırasında gümrük işlemleri
Demiryolu dışında diğer bir araçla hareket istasyonuna veya varış istasyonundan taşıma sırasında gümrük işlemlerinin yapılması gerektiğinde, her TR transfer notu sadece bir büyük konteyneri kapsayabilir.
Madde 86
Etiket 
Taşıma işletmesi, ortak transit rejimi kapsamında taşınan eşyanın, bir örneği Ek III İlave B11’de yer alan piktogram bulunan etiketlerle tanınmasını sağlar. Bu etiketler, TR transfer notuna ve ilgili büyük konteyner veya konteynerlere yapıştırılır.
Ek III İlave B11’de yer alan piktogramı yeşil renkte basan bir mühür, birinci bentte belirtilen etiketin yerine kullanılabilir.
Madde 87
Taşıma sözleşmesinin değiştirilmesi
Bir taşıma sözleşmesinde;
–    bir Akit Tarafın toprakları dışında bitmesi öngörülen bir taşıma işleminin bu Akit Tarafın toprakları içinde bitmesine,
–    bir Akit Tarafın toprakları içinde bitmesi öngörülen bir taşıma işleminin bu Akit Tarafın toprakları dışında bitmesine
ilişkin bir değişiklik yapılması halinde taşıma işletmeleri, hareket idaresinin önceden onayı olmadan değişiklik yapılmış sözleşmeyi uygulamaz.
Bütün diğer durumlarda, taşıma işletmeleri, değişiklik yapılmış sözleşmeyi uygulayabilir. Taşıma işletmeleri, yapılan değişiklik konusunda hareket idaresine derhal bilgi verir.
EŞYANIN AKİT TARAFLAR ARASINDA TAŞINMASI
Madde 88
TR transfer notu ve listeler

 1. TR transfer notu, ortak transit rejimine tabi olan ve Akit Tarafların toprakları içinde başlayıp bitecek olan bir taşıma işlemi için hareket idaresine ibraz edilir.
 2. Eşyanın Topluluk içindeki bir noktadan bir veya birden fazla EFTA ülkesinin toprakları üzerinden geçerek Topluluk içindeki bir başka noktaya taşınması halinde hareket idaresi, TR transfer notunun 1, 2, 3A ve 3B yapraklarında gümrük için ayrılan kutuya, aşağıdaki sembolleri açık bir şekilde yazar:

–    eşya T1 rejimi kapsamında taşınıyorsa “T1” sembolü;
–    eşya T2 rejimi kapsamında taşınıyorsa duruma göre “T2” veya “T2F” sembolü. Topluluk hükümleri kapsamında bu sembolün yazılması zorunludur.
“T2” veya “T2F” sembolü, hareket idaresinin mührü ile onaylanır.

 1. Eşyanın, T1 rejimi kapsamında Topluluk içindeki bir hareket noktasından bir EFTA ülkesindeki varış noktasına taşınması halinde hareket idaresi, TR transfer notunun 1, 2, 3A ve 3B yapraklarında gümrük için ayrılan kutuya “T1” sembolünü açık şekilde yazar.
 2. İki ve üçüncü fıkralarda belirtilen durumlar dışında, Topluluk içindeki bir noktadan bir veya birden fazla EFTA ülkesinin toprakları üzerinden geçerek Topluluk içindeki başka bir noktaya taşınan eşya ve Topluluktan hareket ederek bir EFTA ülkesindeki varış noktasına taşınan eşya, Topluluğun her Üye Devleti tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde, taşımanın tamamı için ve bu eşyaya ilişkin TR transfer notu hareket idaresine ibraz edilmeksizin T2 rejimine tabi tutulur. Eşya, Topluluk içindeki bir noktadan bir veya birden fazla EFTA ülkesinin toprakları üzerinden Topluluk içindeki başka bir noktaya taşınıyorsa Madde 86’da belirtilen etiketlerin yapıştırılması gerekli değildir.
 3. Taşınması bir EFTA ülkesinde başlayan eşyanın T1 rejimi kapsamında taşındığı kabul edilir. Ancak, bu eşya Sözleşme Madde 2(3)(b) hükümlerine göre T2 rejimi kapsamında taşınmaları gerektiği takdirde hareket idaresi, TR transfer notunun 3A yaprağı üzerinde belge muhteviyatı eşyanın T2 rejimi kapsamında taşındığını belirtir. Bu durumda, gümrük kullanımı için ayrılmış kutu duruma göre “T2” veya “T2F” sembolü, hareket gümrük idaresinin mührü ve sorumlu memurun imzası ile birlikte açık bir şekilde onaylanmalıdır. T1 rejimi kapsamında taşınan eşyada “T1” sembolünün belgeye yazılması gerekli değildir.
 4. Bir TR transfer notunun hem T1 hem de T2 rejimi kapsamında taşınan konteynerleri kapsaması halinde hareket idaresi, TR teslim belgesinin 1, 2, 3A ve 3B yapraklarında gümrük için ayrılan kutuya içerdikleri eşyanın türlerine bağlı olarak konteyner(ler)i ayrı ayrı belirtir ve ilgili konteyner(ler)in numaralarının karşısına duruma göre “T1”, “T2” veya “T2F” sembolünü yazar.
 5. Üçüncü fıkra kapsamına giren durumlarda büyük konteyner listelerinin kullanılması halinde T1 rejimi kapsamındaki eşyayı taşıyan her konteyner sınıfı için ayrı listeler düzenlenir ve ilgili liste veya listelerin seri numarası ya da numaraları, TR transfer notunun 1, 2, 3A ve 3B yapraklarında gümrük için ayrılan kutuya yazılır. “T1” sembolü, duruma göre liste veya listelerin seri numarası ya da numaralarının karşısına yazılır.
 6. TR transfer notunun bütün yaprakları, ilgilisine iade edilir.
 7. Her EFTA ülkesi, T1 rejimi kapsamında taşınmakta olan eşyanın, TR transfer notunun hareket idaresine ibrazı gerekmeden, T1 rejimi kapsamında taşınmasını öngörebilir.
 8. İki, üç ve beşinci fıkralarda belirtilen eşya için TR transfer notu, bu eşyanın serbest dolaşıma giriş veya başka bir gümrük rejimi için beyan edileceği varış idaresine ibraz edilir.

Dördüncü fıkrada belirtilen koşullar çerçevesinde Topluluk içindeki bir noktadan bir veya birden fazla EFTA ülkesi üzerinden geçerek Topluluk içindeki başka bir noktaya taşınan eşya için varış idaresinde işlem yapılması gerekli değildir.
Madde 89
Ayniyet önlemleri
Eşyanın ayniyeti, Sözleşme Madde 11 hükümlerine uygun olarak sağlanır. Ancak, ayniyet önlemlerinin demiryolu şirketleri tarafından alınması halinde hareket idaresi, normal olarak büyük konteynerleri mühürlemez. Mühür tatbik edilmesi halinde, TR transfer notunun 3A ve 3B yapraklarında gümrüğün kullanımına ayrılmış alan, uygun şekilde onaylanır.
Madde 90
TR transfer notu yapraklarının kullanılması

 1. Eşyanın Topluluk içindeki bir noktadan bir veya birden fazla EFTA ülkesinin toprakları üzerinden Topluluk içindeki başka bir noktaya taşındığı durumlar hariç, taşıma işletmesi, TR transfer notunun 1, 2 ve 3A yapraklarını varış idaresine teslim eder.
 2. Varış idaresi, 1 ve 2’inci yaprakları mühürledikten sonra bunları derhal taşıma işletmesine iade eder ve 3A yaprağını saklar.

EŞYANIN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE VEYA ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN TAŞINMASI
Madde 91
Üçüncü ülkelere taşıma

 1. Bir taşıma işleminin Akit Tarafların toprakları içinde başlaması ve Akit Tarafların toprakları dışında bitecek olması halinde, Madde 88(1) ila (9) ve Madde 89 uygulanır.
 2. Eşyanın Akit Tarafların topraklarından çıktığı sınır istasyonundan sorumlu gümrük idaresi, varış idaresi olarak hareket eder.
 3. Varış idaresinde işlem yapılması gerekli değildir.

Madde 92
Üçüncü ülkelerden taşıma

 1. Bir taşıma işleminin Akit Tarafların toprakları dışında başlaması ve Akit Tarafların toprakları içinde bitecek olması halinde eşyanın Akit Tarafların topraklarına girdiği sınır istasyonundan sorumlu gümrük idaresi, hareket idaresi olur. Hareket idaresinde işlem yapılması gerekli değildir.
 2. Eşyanın sunulduğu idare, varış idaresi olarak hareket eder. Madde 90’da öngörülen işlemler, varış idaresinde gerçekleştirilir.

Madde 93
Akit Tarafların toprakları üzerinden taşıma

 1. Bir taşıma işleminin Akit Tarafların topraklarında başlaması ve dışında bitecek olması halinde hareket idaresi ve varış idaresi olarak hareket edecek olan gümrük idareleri, sırası ile Madde 92(1) ve Madde 91(2)’de belirtilen idareler olur.
 2. Hareket veya varış idarelerinde işlem yapılması gerekli değildir.

Madde 94
Eşyanın gümrük statüsü
Madde 92(1) veya 93(1) kapsamında taşınan eşyanın, Topluluk statüsü Ek II hükümlerine göre belirlenmediği takdirde, T1 rejimi kapsamında taşındığı kabul edilir.
KISIM 3
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 95
Yükleme listeleri

 1. Bu Ek Madde 22(5) ve İlave V husus 24, CIM taşıma belgesi veya TR transfer notuna eşlik eden yükleme listelerine uygulanır. Bu listelerin sayısı, hangisi ibraz edilmişse CIM taşıma belgesi veya TR transfer notunda eşlik eden belgelere ilişkin bilgiler için ayrılmış kutuda gösterilir.

Ayrıca, yükleme listesi CIM taşıma belgesinin ilgili olduğu vagon numarasını veya uygun olduğunda eşyanın bulunduğu konteynerin numarasını içerir.

 1. Akit Tarafların toprakları içinde başlayan ve hem T1 hem de T2 rejimi kapsamındaki eşyanın birlikte taşındığı işlemler için ayrı yükleme listeleri kullanılır. TR transfer notları kapsamında büyük konteynerlerle taşınan her iki rejime tabi eşyanın bulunduğu her bir büyük konteyner için ayrı liste doldurulur.

T1 ve T2 rejimine tabi eşyanın her birine ilişkin yükleme listelerinin sıra numaraları, duruma göre, CIM sevkiyat belgesinde veya TR transfer notunda eşyanın tanınması için ayrılmış olan kutuya yazılır.

 1. Bir ve ikinci fıkralarda belirtilen koşullarda ve Madde 67 ila 96’da öngörülen usuller bakımından CIM taşıma belgesine veya TR transfer notuna eşlik eden yükleme listeleri, bunların ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve aynı hukuki sonuçlara sahiptir.

Bu yükleme listelerinin aslı üzerinde sevk eden istasyonun mührü bulunur.
KISIM 4
KOMBİNE KARAYOLU DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI İÇİN NORMAL VE BASİTLEŞTİRİLMİŞ USULLERİN KAPSAMI
Madde 96

 1. Madde 67 ila 95 hükümleri, Başlık II’de belirtilen rejimlerin kullanılmasını engellemez. Bununla birlikte, Madde 69 ve 71 veya 83 ve 86 hükümleri uygulanır.
 2. Birinci fıkrada belirtilen durumlarda kullanılan T1 veya T2 belgesine/belgelerine ilişkin bilgiler, CIM taşıma belgesi veya TR transfer notu doldurulurken ekli belgelere ilişkin bilgiler için ayrılmış olan kutuya açıkça yazılır.

Bu bilgiler, kullanılan her belgenin türü, düzenleyen idare, tarih ve tescil numarasını kapsar.
Ayrıca, CIM taşıma belgesinin 2’inci yaprağı ve TR transfer notunun 1 ve 2’nci yaprakları, T1 veya T2 işleminde yer alan en son demiryolu istasyonundan sorumlu demiryolu şirketi tarafından tasdik edilir. Bu şirket, eşyanın taşınmasının, belirtilen transit belgesi veya belgeleri kapsamında gerçekleştirilmekte olduğunu belirledikten sonra belgeyi tasdik eder.
Birinci fıkrada ve bu fıkranın ilk bendinde belirtilen ortak transit işleminin bir EFTA ülkesinde sona ermesi durumunda bu ülke, CIM taşıma belgesinin 2’nci yaprağının veya TR transfer notunun 1 ve 2’inci yapraklarının, bu ortak transit işleminde yer alan en son istasyondan sorumlu gümrük idaresine ibraz edilmesini zorunlu tutabilir. Bu gümrük idaresi, eşyanın taşınmasının, belirtilen transit belgesi veya belgeleri uyarınca gerçekleştirilmekte olduğunu belirledikten sonra söz konusu yaprağı mühürler.

 1. Bir ortak transit işleminin Madde 80 ila 94’e uygun olarak bir TR transfer notu kapsamında gerçekleştirilmesi halinde bu işlem için kullanılan CIM taşıma belgesi, Madde 67 ila 79 ve Madde 96(1) ve (2) kapsamı dışında tutulur. CIM taşıma belgelerinde ekli belgelere ilişkin bilgiler için ayrılmış olan kutuda TR transfer notu açıkça belirtilir. Bu kutuda, “TR transfer notu “ kelimelerinin ardından seri numarası yer alır.
 2. Başlık II’de belirtilen rejim kapsamında yapılan bir veya birden fazla transit beyannamesi kapsamında kombine karayolu-demiryolu taşıması ile sevk edilmekte olan eşyanın demiryolu şirketi tarafından bir demiryolu terminalinde kabul edilmesi ve vagonlara yüklenmesi halinde, bu demiryolu şirketleri, demiryolu ile taşıma sırasında ihlal veya usulsüzlüğün yapıldığı veya yapıldığının kabul edildiği ülkede geçerli bir teminat bulunmaması ve vergi ve diğer yükümlülüklerin asıl sorumludan tahsil edilmesinin mümkün olmaması halinde, bu ihlal veya usulsüzlüklere ilişkin tutarların ödenmesi yükümlülüğünü üstlenir.

Madde 97
İzinli gönderici ve alıcı 

 1. Madde 67 ila 96 uyarınca CIM taşıma belgesi veya TR transfer notu kapsamında gönderilecek eşya için transit beyannamesinin hareket idaresine sunulması gerekmediğinde, yetkili makamlar CIM taşıma belgesinin 1, 2 ve 3’üncü yaprakları veya TR transfer notunun 1, 2, 3A ve 3B yapraklarında duruma göre “T1”,”T2” veya “T2F” sembolünün bulunmasının sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri alır.
 2. Madde 67 ila 96 uyarınca taşınan eşyanın izinli alıcıya gönderilecek olması durumunda, yetkili makamlar, Madde 64(2) ve Madde 66(1)(a)’ya istisna olarak, CIM taşıma belgesinin 2 ve 3’üncü yaprakları veya TR transfer notunun 1, 2 ve 3A yapraklarının doğrudan demiryolu şirketi veya taşıma işletmeleri tarafından varış idaresine teslim edilmesini öngörebilir.

(Madde 98 ila 110: boş)
BÖLÜM VIII
EŞYANIN HAVAYOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL
Madde 111
Basitleştirilmiş usul (düzey 1)

 1. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Ek 9 İlave 3’teki örneğe içerik olarak uyması durumunda, havayolu şirketinin transit beyannamesi olarak eşya manifestosu kullanmasına izin verilebilir (basitleştirilmiş usul – düzey 1).

Ortak transit işlemleri için izinde, manifesto formu ve hareket ve varış havalimanları gösterilir. Havayolu şirketi ilgili havalimanlarının her birinin yetkili makamlarına iznin bir örneğini gönderir.

 1. Taşıma işleminin, T1 rejimi ve T2 rejimi kapsamında taşınması gereken eşyayı içermesi durumunda, bunlar ayrı manifestolarda listelenir.
 2. Her manifestoda, havayolu şirketi tarafından;

–    eşya T1 rejimi kapsamında taşındığında “T1” sembolü;
–    eşya T2 rejimi kapsamında taşındığında duruma göre “T2” veya “T2F” sembolü
ile tarih ve imza bulunur.

 1. Manifesto ayrıca:

–    eşyayı taşıyan havayolu şirketinin adı,
–    uçuş numarası,
–    uçuş tarihi,
–    yükleme (hareket) ve boşaltma (varış) havalimanının adı
ve manifestodaki her bir sevkıyat için:
–    hava konşimentosu numarası,
–    kap adedi,
–    eşyanın tanınması için gerekli tüm bilgileri içeren normal ticari tanımı,
–    brüt ağırlık
bilgilerini içerir.
Eşyanın gruplandırılması durumunda, uygun olduğunda, eşyanın tanımı yerine “konsolide” ifadesi kullanılır. Bu durumda, manifestodaki eşyaya ilişkin hava konşimentoları, eşyanın ayırt edilmesi için gerekli tüm bilgileri içeren normal ticari tanımını içerir.

 1. Manifestonun en az iki nüshası, bunun bir nüshasını saklayacak olan hareket havalimanındaki yetkili makamlara sunulur.

Bu makamlar, kontrol amacıyla, manifestoda belirtilen sevkiyatlara ilişkin hava konşimentolarının tamamının sunulmasını isteyebilir.

 1. Manifestonun bir nüshası, bunu saklayacak olan varış havalimanındaki yetkili makamlara sunulur.

Bu makamlar, kontrol amacıyla, havalimanında boşaltılan sevkiyatların tamamına ilişkin manifesto ve hava konşimentolarının sunulmasını isteyebilir.

 1. Varış havalimanındaki yetkili makamlar, kendilerine önceki ay içinde sunulan manifestoların havayolu şirketleri tarafından hazırlanmış listesini onayladıktan sonra her ay hareket havalimanındaki yetkili makamlara gönderir.

Bu listede her manifestoya ilişkin:
–    manifestonun referans numarası,
–    üçüncü fıkraya uygun olarak manifestonun, transit beyannamesi hükmünde olduğunu gösteren sembol,
–    eşyayı taşımış olan havayolu şirketinin adı (kısaltılabilir),
–    uçuş numarası ve
–    uçuş tarihi
yer alır.
İzin, birinci bentte belirtilen bilgilerin havayolu şirketleri tarafından iletilmesini de öngörebilir.
Bu listede yer alan manifestolardaki bilgilere ilişkin usulsüzlük yapıldığının belirlenmesi durumunda, varış havalimanındaki yetkili makamlar özellikle ilgili eşyaya ilişkin havayolu konşimentolarını belirterek hareket havalimanındaki yetkili makamlara ve izni veren makama bildirir.
Madde 112
Basitleştirilmiş usul – düzey 2

 1. Önemli sayıda uçuş gerçekleştiren bir havayolu şirketinin, transit beyannamesi olarak veri değişim sistemleri ile iletilen manifesto kullanmasına izin verilebilir (basitleştirilmiş usul – düzey 2).

Madde 45(1)(a)’ya istisna olarak, havayolu şirketlerinin, bölgesel bir ofisi bulunması durumunda, bir Akit Tarafta yerleşik olması gerekli değildir.

 1. İzin için bir başvuru alınması halinde, yetkili makamlar, topraklarında hareket ve varış havalimanlarının birbirlerine elektronik veri değişim sistemi ile bağlantılı bulunduğu diğer ülkelerin makamlarına bilgi verir.

Bildirim tarihinden itibaren altmış gün içinde itiraz edilmezse yetkili makamlar izin düzenler.
Bu izin, ilgili bütün ülkelerde geçerli olur ve sadece izinde belirtilen havalimanları arasındaki ortak transit işlemlerine uygulanır.

 1. Basitleştirme, aşağıdaki şekilde uygulanır:

(a)     hareket havalimanında düzenlenen manifesto, varış havalimanına elektronik veri değişimi sistemi ile iletilir,
(b)     havayolu şirketi, manifestoda ilgili kalemin karşısına:
–    eşya T1 rejimi kapsamında taşınıyorsa, “T1” sembolünü,
–    eşya T2 rejimi kapsamında taşınıyorsa duruma göre “T2” veya “T2F” sembolünü,
–    hali hazırda transit rejimine tabi tutulmuş eşya için “TD” harflerini (bu durumda havayolu şirketi, transit beyannamesinin referans numarası ve tarihi ve düzenleyen idarenin adının yanı sıra kullanılan rejim için referans ile “TD” harflerini de ilgili hava konşimentosuna yazar),
–    transit rejimine tabi olmayan Topluluk eşyası için duruma göre “C” (“T2L”ye eşdeğer) veya “F” (“T2LF”ye eşdeğer) harfini,
–    ihraç edilecek olan ve transit rejimine tabi olmayan Topluluk eşyası için duruma göre “X” harfini
yazar.
Manifesto Madde 111(4)’te öngörülen bilgileri de içermelidir.
(c)     varış havalimanındaki yetkili makamlara veri değişimi manifestosu ulaştığında ve eşya bu makamlara sunulduğunda, ortak transit işleminin sona erdiği kabul edilir,
(d)     veri değişimi manifestosunun bir çıktısı, talep üzerine hareket ve varış havalimanındaki yetkili makamlara sunulur,
(e)     havayolu şirketinin tuttuğu kayıtlar, asgari (b)’de belirtilen bilgileri içerir,
(f)      hareket havalimanındaki yetkili makamlar risk analizine dayalı denetimler gerçekleştirir,
(g)     varış havalimanındaki yetkili makamlar risk analizine dayalı denetimler gerçekleştirir ve gerektiğinde elektronik veri değişimi sistemi ile alınan manifestoların gerekli bilgilerini teyit amacıyla hareket havalimanındaki yetkili makamlara iletir.

 1. Başlık II Bölüm VI ve Başlık IV hükümleri saklı kalmak üzere:

–    havayolu şirketi, tüm ihlal ve usulsüzlükleri yetkili makamlara bildirir;
–    varış havalimanındaki yetkili makamlar, tüm ihlal ve usulsüzlükleri ilk fırsatta hareket havalimanındaki yetkili makamlara ve izni düzenleyen makama bildirir.
BÖLÜM IX
BORU HATTI İLE EŞYA TAŞIMA İÇİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL
Madde 113

 1. Boru hattı ile eşya taşıma için ortak transit rejiminin kullanılması durumunda, rejime ilişkin işlemler, iki ila beşinci fıkralar uyarınca gerçekleştirilir.
 2. Boru hattı ile taşınan eşyanın aşağıdaki hallerde ortak transit rejimine tabi tutulduğu kabul edilir:

–    bir Akit Tarafın Gümrük Bölgesi’ne boru hattı ile gelen eşyanın bu bölgeye girişinde,
–    bir Akit Tarafın Gümrük Bölgesi’nde bulunan eşyanın boru hattı sistemine verildiğinde.
Gerektiğinde eşyanın Topluluk statüsü, Ek II hükümleri uyarınca belirlenir.

 1. İkinci fıkrada belirtilen eşyanın Akit Tarafların topraklarına girdiği ülke toprakları üzerinden geçen veya taşımanın başladığı ülkede bulunan boru hattı işleticisi bu eşya için asıl sorumludur.
 2. Madde 4(2) çerçevesinde, eşyanın toprakları üzerinden boru hattı ile taşındığı ülkede yerleşik boru hattı işleticisi, taşıyıcı olarak kabul edilir.
 3. Sekizinci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, boru hattı ile taşınan eşya alıcının tesislerine vardığında veya alıcının dağıtım şebekesine kabul edilerek kayıtlarına girdiğinde ortak transit rejiminin sona erdiği kabul edilir.
 4. İkinci fıkra hükümleri uyarınca boru hattı ile iki Akit Taraf arasında taşınan eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulduğu kabul edildiğinde ve işlem sırasında boru hattı ile taşıma için rejimin kullanılmadığı bir Akit Tarafın topraklarını geçtiğinde, eşyanın bu topraklardan geçişi sırasında rejim askıya alınır.
 5. Eşyanın, boru hattı ile taşıma için ortak transit rejiminin kullanılmadığı bir Akit Taraftan boru hattı ile bu rejimin kullanıldığı bir Akit Taraftaki varış noktasına taşınması halinde rejimin, eşyanın söz konusu rejimin kullanıldığı Akit Tarafın topraklarına girdiği anda başladığı kabul edilir.
 6. Eşyanın, boru hattı ile taşıma için ortak transit rejiminin kullanıldığı bir Akit Taraftan boru hattı ile bu rejimin kullanılmadığı bir Akit Taraftaki varış noktasına taşınması halinde söz konusu rejimin, eşya ortak transit rejimini kullanan Akit Tarafın topraklarını terk ettiğinde sona erdiği kabul edilir.
 7. Eşyanın taşınmasına katılan işletmeler kayıtları tutar ve bu kayıtları bu Maddede belirtilen ortak transit işlemlerine ilişkin olarak yetkili makamlarca gerekli görülen kontrollerin yapılabilmesi amacıyla hazır bulundurur.

BAŞLIK IV
BORÇ VE TAHSİLAT
Madde 114
Borcun doğması

 1. Madde 3(1)’de belirtilen borç:

(a)     eşyanın ortak transit rejiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılması veya
(b)     eşya mevzuata aykırı olarak çıkarılmamakla birlikte, ortak transit rejiminin kullanılmasından doğan yükümlülüklerden birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin bir koşula uyulmaması,
durumunda doğar.
Bununla birlikte, rejimin doğru uygulanmasına önemli etkisi olmayan;

 • eşyanın gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmasına yönelik bir girişim oluşturmaması,
 • ilgili kişi adına açık bir ihmal anlamına gelmemesi,

(iii)    eşyanın durumunu rejim hükümlerine uygun hale getirmek için gerekli işlemlerin sonradan gerçekleştirilmiş olması
koşullarının oluştuğu durumlarda gümrük borcu doğmaz.
Akit Taraflar ikinci alt paragrafın uygulanabileceği durumları belirler.

 1. Borç:

(a)     eşyanın ortak transit rejiminden mevzuata aykırı olarak çıkarıldığı anda veya
(b)     uyulmadığı takdirde borcu doğuran bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin durduğu anda veya eşyanın rejime tabi tutulmasını düzenleyen bir koşulun yerine getirilmediğinin sonradan tespit edilmesi durumunda eşya rejime tabi tutulduğu anda
doğar.

 1. İlgili kişinin 1(b) fıkrası uyarınca eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulmasından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin, eşyanın tabiatı, öngörülemeyen koşullar, mücbir sebepler veya yetkili makamların izni nedeniyle bu eşyanın tamamen tahrip olması veya tekrar yerine konulamayacak şekilde kaybından dolayı olduğunu kanıtlaması durumunda, ortak transit rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili bir borcun doğmadığı kabul edilir.

Kullanılamaz hale gelen eşyanın yerine konulamayacak şekilde kaybedildiği kabul edilir.
Madde 115
Borçlunun belirlenmesi

 1. Madde 114(1)(a)’da belirtilen durumda, borçlu:
 • eşyayı ortak transit rejiminden çıkaran kişi,

(b)     böyle bir çıkarmaya iştirak eden ve eşyanın ortak transit rejiminden çıkarılmakta olduğunu bilen veya makul olarak bilmesi gereken kişiler,
(c)     bu eşyayı edinen veya bulunduran ve eşyayı edindiği veya aldığı zaman eşyanın ortak transit rejiminden çıkarılmış olduğunu bilen veya makul olarak bilmesi gereken kişiler ve
(d)     asıl sorumlu
olur.

 1. Madde 114(1)(b)’de belirtilen durumda, borçlu, eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulmasından doğan yükümlülükleri yerine getirmesi veya eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulması için öngörülen koşullara uyması istenilen kişi olur.
 2. Aynı borcun ödenmesinden birden fazla kişinin yükümlü olması durumunda, bu kişiler borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen yükümlü olur.

Madde 116
Borcun doğduğu yerin belirlenmesi

 1. Borç:

(a)     borcu doğuran olayın olduğu yerde veya
(b)     bu yerin belirlenmesi mümkün olmadığında, yetkili makamların eşyanın borç doğuran bir durumda olduğu sonucuna vardığı yerde veya
(c)     borcun doğduğu yer,  (a) ve (b) bentlerine göre belirlenemediğinde:
–    sürenin maksimum bir ay uzatılmasını gerektiren bir tahsilat talebi gönderilmedikçe, eşyanın varış idaresine sunulması gereken tarihten itibaren yedi ay içinde veya
–    asıl sorumlunun yetersiz bilgi sunması veya hiç bilgi sunmaması durumunda, Madde 41(5)’de belirtilen süre sınırının aşılmasından itibaren bir ay içinde
“Sınır Geçiş Bildirimi” mesajını gönderen son giriş idaresinden sorumlu ülkede veya bu mesajın bulunmaması durumunda, hareket idaresinden sorumlu ülkede
doğar.

 1. Madde 117(1)’de belirtilen yetkili makamlar, borcun doğduğu veya bu Maddeye göre doğmuş olduğu kabul edilen ülkenin yetkili makamlarıdır.

Madde 117
Borçluya yönelik işlemler

 1. Yetkili makamlar:

(a)     borç tutarını hesaplayacak ve
(b)     borçluyu belirleyecek
durumda olduklarında derhal borcun tahsil edilmesine yönelik işlemleri başlatır.

 1. Bu amaçla, zamanaşımına ilişkin hükümlere tabi olarak, bu makamlar borç tutarını Akit Taraflarda geçerli yöntemleri kullanarak ve zorunlu süreler içinde borçluya bildirir.
 2. İkinci fıkra uyarınca bildirilen her borç, borçlu tarafından ilgili Akit Taraflarda geçerli yöntemler kullanılarak ve zorunlu süreler içinde ödenir.
 3. Borcun tahsil edilmesine ilişkin işlemlerin başlatılmasını müteakip, Madde 116 uyarınca belirlenen yetkili makamlar borcun doğmasına yol açan olayların olduğu yerle ilgili kanıt elde ederse ve bu yer bir başka Akit Tarafta ise, yetkili makamlar derhal söz konusu olayların olduğu yerden sorumlu makamlara (talepte bulunulan makamlar) tevsik edici belgelerin onaylı bir nüshası dahil gerekli tüm belgeleri gönderir.

Talepte bulunulan makamlar, bildirimin alındığını teyit eder ve tahsilattan sorumlu olup olmadıklarını belirtir. Üç ay içinde cevap alınmadığı takdirde, ilk makamlar başlattıkları tahsilat işlemlerine derhal devam eder.

 1. Talepte bulunulan makamların yetkili olması durumunda, dördüncü fıkranın ikinci paragrafında belirilen üç aylık süreden sonra uygun olduğunda ve ilk makamların derhal bilgilendirilmesi koşuluyla borcun tahsilatı için yeni işlemler başlatır.

Talepte bulunulan makamlar ilk makamlara tahsilat için işlem yapmaya karar verdiklerini bildirir bildirmez, ilk makamlarca başlatılmış ancak tamamlanmamış tüm tahsilat işlemleri askıya alınır.
Talepte bulunulan makamlar söz konusu tutarı tahsil ettiklerine ilişkin kanıt sunar sunmaz, ilk makamlar hali hazırda tahsil ettikleri tutarı geri öder veya tahsilat işlemlerini iptal eder.
Madde 118
Kefile yönelik işlemler

 1. Dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, kefilin yükümlülüğü borcun ödenmesi gerekebileceği sürece devam eder.
 2. Rejimin ibra edilmediği durumda, hareket ülkesinin yetkili makamları, eşyanın varış idaresine sunulması gereken tarihten itibaren dokuz ay içinde rejimin ibra edilmediğini kefile bildirir.
 3. Rejimin ibra edilmediği durumda, Madde 116 uyarınca belirlenen yetkili makamlar, transit beyannamesinin kabul tarihinden itibaren üç yıl içinde kefile transit beyannamesinin “Hareket Referans Numarası” ve tarihini, hareket idaresinin adını, asıl sorumlunun adını ve ilgili tutarı belirterek, söz konusu ortak transit işlemi için yükümlü olduğu borcu ödemesi gerektiğini veya gerekebileceğini bildirir.
 4. İki ve üçüncü fıkralarda öngörülen bildirimlerden biri süre sınırının dolmasından önce kefile yapılmamışsa kefil yükümlülüklerinden kurtulur.
 5. Bu bildirimlerden birinin yapılmış olması durumunda, kefile borcun tahsil edildiği veya rejimin ibra edildiği bildirilir.

Madde 119
Tahsilat için işbirliği ve bilgi değişimi
Sözleşme Madde 13a saklı kalmak üzere ve Madde 116 uyarınca ülkeler tahsilata yetkili makamların belirlenmesinde birbirine yardım eder.

Bu makamlar, hareket idaresince kabul edilen transit beyannameleri ile ilgili olarak bir borcun doğduğu tüm olayları ve borçluya yönelik tahsilat için alınan önlemleri hareket idaresine ve teminat idaresine bildirir. Ayrıca, bu makamlar hareket idaresinin transit işlemini ibra edebilmesi amacıyla vergi ve diğer yüklerin tahsil edildiğini hareket idaresine bildirir.

İlave I[32]

YÜKSEK KAÇAKÇILIK RİSKİ İÇEREN EŞYA
(Ek I Madde 1(3)’de belirtildiği üzere) 

1 2 3 4 5
Armonize sistem nomanklatür kodu

Eşyanın tanımı

Asgari miktar Hassas eşya kodu[33] Asgari bireysel teminat oranı
0207 12
0207 14
0105 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmuş), 3.000 kg  
1701 11
1701 12
1701 91
1701 99
Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) 7.000 kg  


2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
y 2208 90
Alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 5 hl

1

2.500 €/hl saf alkol
2402.20 Tütün içeren sigaralar 35.000 adet   120 €/1000 adet
2403.10 İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) 35 kg  

 
 
İlave II[34]

MÜHÜR ÖZELLİKLERİ

Bu Ek Madde 31’de belirtilen mühürler, en az aşağıdaki özellikleri taşır ve aşağıdaki teknik şartlara uygun olur:

(a)     Temel özellikler:

Mühürlerin:

(1)      normal kullanımda sağlam kalması;

(2)      kolayca kontrol edilebilir ve tanınabilir olması; 

 • her türlü kırma ve çıkarmanın çıplak gözle görülebilir izler bırakacak şekilde imal edilmiş olması;
 • tek bir kullanım için tasarlanmış olması; veya birden fazla kullanım amaçlanıyorsa, her kullanıldığında açık ve farklı bir kimlik işareti verilebilecek şekilde tasarlanmış olması;
 • kimlik işaretlerinin bulunması

gereklidir.

(b)     Teknik şartlar: 

 • Mühürlerin şekli ve boyutları, kullanılan mühürleme yöntemine göre değişebilir, ancak boyutlar kimlik işaretlerinin kolayca okunmasına olanak verecek şekilde olmalıdır.
 • Mühürlerin kimlik işaretlerinin, sahtesinin yapılması imkansız ve taklit edilmesi zor olmalıdır.
 • Kullanılan malzeme, kaza sonucu kırılmaya dirençli ve tespit edilemeyen sahte üretimi veya yeniden kullanımı önleyecek şekilde olmalıdır.

 
 

İlave III[35]

 

MADDE 53 VE 54’TE BELİRTİLEN KOŞULLAR

 

Koşul Açıklamalar
(1)     Yeterli deneyim

 

 

Yeterli deneyim kanıtı, bir indirimin talep edilmesinden önce aşağıdaki sürelerden birinde asıl sorumlu olarak ortak transit rejiminin düzenli ve doğru kullanımı ile sağlanır:
–    Madde 53(3)(a) ve 54(1)’in uygulanması için altı ay,
–    Madde 53(3)(b) ve 54(2)(a)’nın uygulanması için bir yıl,
–    Madde 53(4) ve 54(2)(b)’nin uygulanması için iki yıl. 
(2)     Yetkili makamlarla ileri düzeyde işbirliği
 
Asıl sorumlu, yetkili makamlarla ileri işbirliği düzeyine bu makamların kontrollerini gerçekleştirmesini ve çıkarlarını korumasını kolaylaştıran özel önlemleri transit işlemlerinin yürütülmesinde kullanmak suretiyle ulaşır.
Yetkili makamları ikna etmesi koşuluyla bu önlemler, diğerlerinin yanı sıra:
–    transit beyanının doldurulmasına ilişkin belirli yöntemler veya
–    transit beyannamelerinin içeriği, zorunlu olmayan durumlarda da ek bilgi sağlayan asıl sorumlu
veya
–    eşyayı rejime tabi tutma işlemlerini tamamlama yöntemleri (örneğin beyannamelerini daima aynı gümrük idaresine sunan asıl sorumlu)
ile ilgili olabilir. 
(3)     Taşıma işlemlerini yönetimi altında bulundurma
 
Asıl sorumlu, taşıma işlemlerini yönetimi altında bulundurduğunu diğerlerinin yanı sıra:
(a)           taşıma işlemini kendisinin gerçekleştirmesi ve yüksek güvenlik standartları uygulaması
veya
(b)     uzun süreli sözleşmeye bağlı ve yüksek güvenlik standartlarına uygun hizmet sunan taşıyıcı firmayı kullanması veya
(c)     yüksek güvenlik standartlarına uygun hizmet sunan bir taşıyıcıya sözleşmeyle bağlı bir aracı taşıyıcı firmayı kullanması
suretiyle kanıtlar.
 
(4)     Yükümlülükleri karşılayacak yeterli mali kaynak
 
Asıl sorumlu, yükümlülüklerini karşılayacak mali kaynağa sahip olduğunu yetkili makamlara eşya ile ilgili doğabilecek borcu ödeyecek mali kaynaklara sahip olduğunu gösteren kanıtları sunar.

 
 

İlave IV[36]

 
MADDE 54(7)’NİN UYGULANMASI
 
Kapsamlı teminatın veya indirilmiş tutarda kapsamlı teminatın
kullanılmasının geçici olarak yasaklanması
 

 1. Kapsamlı teminatın veya indirilmiş tutarda kapsamlı teminatın kullanılmasının geçici olarak yasaklanabildiği durumlar

 
1.1.    İndirilmiş tutarda kapsamlı teminatın kullanılmasının geçici olarak yasaklanması
 
Madde 54(6)’da belirtilen ‘özel koşullar’ birden fazla asıl sorumluyu kapsayan ve rejimin düzgün işlemesini riske atan önemli sayıda olayda, Madde 50 veya 57’nin uygulanmasına rağmen Madde 54(2)’de belirtilen indirilmiş tutarda kapsamlı teminatın, İlave I’de yer alan herhangi bir eşya ortak transit rejiminden çıkarıldığında, doğacak gümrük vergileri ile diğer yüklerin öngörülen süre sınırı içinde ödenmesi için yeterli olmadığının tespit edildiği bir durum anlamına gelir.

1.2.    Kapsamlı teminatın kullanılmasının geçici olarak yasaklanması
 
Madde 54(7)’de belirtilen ‘büyük ölçekli kaçakçılık’ Madde 50 ya da 57 ve uygun olduğunda Madde 54(6)’nın uygulanmasına rağmen, Madde 54(1)’de belirtilen kapsamlı teminatın İlave I’de yer alan herhangi bir eşyanın ortak transit rejiminden çıkarılması halinde, doğacak gümrük vergileri ile diğer yüklerin öngörülen süre içinde ödenmesi için yeterli olmadığının tespit edildiği bir durum anlamına gelir. Bu bağlamda, özellikle bunların uluslararası organize suç faaliyetlerinden kaynaklanması halinde, rejimden çıkarılan eşya hacmi ve çıkarma koşulları dikkate alınmalıdır. 

 1. Kapsamlı teminatın veya indirilmiş tutarda kapsamlı teminatın kullanılmasının geçici olarak yasaklanmasına ilişkin karar alma usulü

 
2.1.    Madde 54(6) veya (7)’nin uygulanmasında, kapsamlı teminatın veya indirilmiş tutarda kapsamlı teminatın kullanılmasını geçici olarak yasaklayan Ortak Komite Kararlarının (bundan sonra “Karar” olarak anılacak olan) kabul usulü aşağıdaki şekildedir:

2.2.    Karar bir veya daha fazla Akit Tarafın talebi üzerine alınabilir.

2.3.    Bir talep yapıldığında Akit Taraflar tespit ettikleri bilgileri birbirlerine iletir ve 1.1 ve 1.2’deki koşulların yerine getirilip getirilmediğini dikkate alırlar.

2.4.    Akit Taraflar koşulların yerine getirildiğini kabul ederlerse 2.5’te belirtilen yazılı usulle kabul için Ortak Komiteye taslak bir karar iletirler.

2.5.    Komisyon Genel Sekreterliği Topluluk dışı Akit Taraflara taslak kararı gönderir.

Genel Sekreterlik taslağı gönderdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kendisine Akit Taraflardan yazılı itiraz iletilmezse, karar kabul edilir. Genel Sekreterlik Akit Taraflara kararın kabul edildiğini bildirir.

Genel Sekreterlik, süresi içinde bir veya daha fazla Akit Taraftan kendisine itiraz iletilirse, itirazı diğer Akit Taraflara bildirir.

2.6.    Her Akit Taraf kararın yayımlanmasını sağlar.

2.7.    Karar on iki ay yürürlükte kalır. Bununla birlikte Ortak Komite geçerlilik süresinin uzatılmasına karar verebilir veya Akit Taraflarca yeniden değerlendirilmesini müteakip kararı iptal edebilir. 

 1. Kapsamlı teminatın kullanılmasını yasaklamanın finansal sonuçlarının hafifletilmesine ilişkin önlemler

Kapsamlı teminatın kullanılması, İlave I eşyası için geçici olarak yasaklandığında, kapsamlı teminat sahibi talebi üzerine bireysel teminat kullanabilir. Bu durumda, aşağıdaki özel koşullar uygulanır:

–    bireysel teminat, bu İlave’ye atıfta bulunan ve sadece kararda belirtilen eşyayı kapsayan özel bir teminat belgesi formunda düzenlenir,

–    bu bireysel teminat, sadece teminat belgesinde belirtilen hareket idaresinde kullanılabilir,

–    rejimin ibra edilmediği işlemlerde kapsanan tutarların toplamının bireysel teminat tutarını aşmaması koşuluyla, eş zamanlı veya birbirini izleyen birden fazla işlemi kapsamak üzere kullanılabilir. Bu durumda hareket idaresi asıl sorumluya teminata ilk erişim şifresi tahsis eder. Asıl sorumlu kendisi veya temsilcilerince kullanılacak bir veya birden fazla teminat erişim şifresi verebilir.

–    bu bireysel teminat kapsamı ortak transit işlemi için rejim ibra edildiğinde, bu işleme ilişkin tutar serbest bırakılır ve teminatın en yüksek tutarına kadar başka bir işlemi kapsamak üzere yeniden kullanılabilir. 

 1. İndirilmiş tutarda kapsamlı teminat veya kapsamlı teminatın kullanılmasını geçici olarak yasaklayan kararın istisnası

4.1.    Asıl sorumlunun, karardan önceki iki yıl içinde üstlendiği ortak transit işlemlerinde söz konusu eşya ile ilgili olarak borcun doğmadığını veya bu süre içinde borcun doğması durumunda öngörülen süre sınırı içinde bunların tamamen borçlu veya kefil tarafından ödendiğini kanıtlayabilmesi halinde, kapsamlı teminat veya indirilmiş tutarda kapsamlı teminat kullanımını geçici olarak yasaklayan kararın uygulandığı eşyayı ortak transit rejimine tabi tutmak için kapsamlı teminat veya indirilmiş tutarda kapsamlı teminat kullanımına izin verilebilir.

Asıl sorumlu, geçici olarak yasaklanan kapsamlı teminatı kullanmaya izin almak için Madde 54(2)(b)’de belirtilen koşulları da yerine getirmelidir.

4.2.    Madde 46 ila 51 gerekli değişiklikler yapılarak 4.1.’de belirtilen istisna ile ilgili başvuru ve izinlere uygulanır.

4.3.    Teminat idaresi, istisna tanıması halinde, kapsamlı teminat sertifikasının 8 no.lu kutusunu: 

 • KISITLANMAMIŞ KULLANIM – 99209

ibaresi ile onaylar.

­

İlave V[37]

KAĞIT USÜL

KISIM I

Genel hükümler
 

 1. Bu İlave, aşağıdaki durumlarda Madde 22(1) kapsamında kağıt usulün kullanılmasına ilişkin özel hükümler içerir:

(a)     yolcular için:

–    yetkili makamların bilgisayarlı sistemi çalışmadığında,

(b)     izinli göndericiler dahil olmak üzere, asıl sorumlular için:

–    yetkili makamların bilgisayarlı sistemi çalışmadığında,

–    asıl sorumlunun bilgisayarlı sistemi çalışmadığında veya

–    asıl sorumlu ile yetkili makamlar arasındaki bilgisayar bağlantısı çalışmadığında. 

 1. Bu İlavenin hükümleri, aksi bundan sonra özellikle belirtilmedikçe, kağıt usule uygulanır.
 1. Transit beyannamesi

3.1.    Kağıt usulde kullanılan transit beyannamesi transit idaresi veya idarelerinde ve varış idaresinde sorun yaşanmaması için transit işlemine dahil olan tüm taraflarca tanınabilir olmalıdır. Bu nedenle kullanılan belgeler aşağıdakilerle sınırlıdır:

–    tek idari belge (TİB),

–    Ek III İlave B6’da öngörüldüğü üzere tacirin sisteminden düz kağıda çıktısı alınan TİB veya

–    tacirin ihtiyaçları çerçevesinde yetkili makamlarca uygun bulunduğunda TİB transit refakat belgesinin (TRB) şablonu ile değiştirilebilir.

3.2.      3.1. (üçüncü tire) hükümlerinin uygulanmasında, TRB Ek III, İlave A1ila A3 uyarınca doldurulur.

3.3.      Bu Sözleşmenin sevkiyata eşlik eden transit beyannamesinin nüshalarına atıf yapan hükümleri gerekli değişiklikler yapılarak TRB’ye uygulanır.

KISIM II

Uygulama kuralları
 

 1. Yetkili makamların bilgisayarlı sisteminin çalışmaması

4.1.    Kullanılan belge dikkate alınmaksızın, kurallar aşağıdaki şekilde uygulanır:

–    transit beyannamesi, Ek III İlave B6 uyarınca TİB’in üç nüshası şeklinde veya İlave A1 ila A3’e uygun olarak TRB şeklinde düzenlenir ve hareket idaresine sunulur.

–    transit beyannamesi, bilgisayarlı sistemde kullanılandan farklı bir numaralandırma sistemi kullanılarak C kutusuna kaydedilir,

–    kağıt usul, transit beyannamesi nüshalarında, Ek III İlave B7’ye uygun olarak TİB’in A kutusunda veya TRB’de MRN ve barkodun yerinde mühürle belirtilir,

–    basitleştirilmiş usul kullanıldığında, izinli gönderici önceden onaylanmış formlar kullanır ve beyannameye girilecek verilere ve özel mührün kullanımına (Kısım III, 27 ila 30) ilişkin tüm yükümlülükleri ve koşulları, sırasıyla D ve C kutularını kullanarak yerine getirir,

–    belge standart usulde hareket idaresi veya basitleştirilmiş usulde izinli gönderici tarafından mühürlenir,

–    TRB kullanıldığında barkod ve MRN beyannamede kullanılmaz.

4.2.    Bilgisayarlı sisteme girilen, ancak sistem hatasından dolayı işlem göremeyen beyanlar, işlemlerin kağıt usulde yürütülmesine karar verilmesi durumunda iptal edilir. Tacir, beyanın sisteme girildiği, fakat sonrasında kağıt usulün kullanıldığı her durumda yetkili makamları bilgilendirir.

4.3.    Yetkili makamlar, kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla kağıt usulün kullanımını takip eder. 

 1. Asıl sorumlunun bilgisayar sistemi ve/veya bağlantısının çalışmaması

Asıl sorumlu ile yetkili makamlar arasındaki bağlantı çalışmadığında aşağıdaki usul uygulanır:

–    4’te belirtilen hükümler, basitleştirilmiş usullere ilişkin hükümler hariç olmak üzere, uygulanır.

–    asıl sorumlu, bilgisayar sistemi ve/veya bağlantısı yeniden çalıştığında yetkili makamları bilgilendirir. 

 1. İzinli göndericinin bilgisayar sistemi ve/veya bağlantısının çalışmaması

İzinli göndericinin bilgisayar sistemi ve/veya bağlantısı çalışmadığında aşağıdaki usul uygulanır:

–    4’te belirtilen hükümler uygulanır,

–    izinli gönderici, bilgisayar sistemi ve/veya bağlantısı yeniden çalıştığında yetkili makamları bilgilendirir.

–    bu koşullarda veya bağlantının çalışmaması nedeniyle izinli göndericinin bir yıl içinde beyanlarının yüzde ikisinden daha fazlasını kağıt usulde yaptığı durumlarda, koşulların hala sağlanıp sağlanmadığını değerlendirmek amacıyla izin gözden geçirilir. 

 1. Yetkili makamların veri girişi

5 ve 6’da belirtilen durumlarda, ulusal gümrük makamları tacirlere bilgisayarlı sisteme işlenmesi amacıyla transit beyannamesinin bir nüsha (TİB veya gerektiğinde TRB şablonu) olarak hareket idaresine sunulmasına izin verebilir. 

 1. İstatistiki bilgiler

Sözleşme Madde 12 kağıt usulde, TRB nüshası yerine TİB’in 4 no.lu nüshasının ilave bir nüshası sunulmak suretiyle uygulanır.

KISIM III

Rejimin işleyişi
 

 1. Ortak transit rejimine tabi tutulan eşya, hareket idaresinin asıl sorumluya iade ettiği TİB’in 4 ve 5 no.lu nüshaları veya TRB kapsamında taşınır.
 1. Bireysel teminatın kefil tarafından verilmesi

Transit işleminde teminat idaresinin hareket idaresinden farklı olması durumunda, teminat idaresi, kefilin taahhüdünü kabul ettiğinin kanıtı olarak belgenin bir nüshasını saklar. Asıl sorumlu belgenin aslını saklanmak üzere hareket idaresine sunar. Gerektiğinde idare belgenin ilgili ülkenin resmi diline veya resmi dillerinden birine tercümesini talep eder. 

 1. Karışık sevkiyat

Sevkiyatın T1 rejimi kapsamında taşınması gereken eşya ile T2 rejimi kapsamında taşınması gereken eşyayı kapsaması durumunda, ‘T’ sembolü taşıyan transit beyannamesine:

–    duruma göre “T1bis”, “T2bis” veya “T2Fbis” sembolü taşıyan tamamlayıcı formlar veya

–    duruma göre “T1”, “T2” veya “T2F” sembolü taşıyan yükleme listeleri

eklenir. 

 1. T1 rejimi varsayımı

11’e uyulmaması nedeniyle T1, T2 veya T2F sembolleri transit beyannamesinin 1 no.lu kutusunun sağ taraftaki alt kutusunda bulunmadığında veya sevkiyatın T1 rejimi kapsamında taşınan eşyayı ve T2 rejimi kapsamında taşınan eşyayı içermesi durumunda, eşyanın T1 rejimi kapsamında taşındığı kabul edilir. 

 1. Transit beyannamesinin imzalanması ve asıl sorumlunun yükümlülüğü

Transit beyannamesinin imzalanması, asıl sorumluyu Madde 24 hükümleri çerçevesinde sorumlu kılar. 

 1. Ayniyet önlemleri

Sözleşme Madde 11(4) uygulandığında, hareket idaresi transit beyannamesinin “D. Hareket İdaresinin Kontrolü” kutusundaki “takılan mühürler” başlığının karşısına aşağıdaki ibareyi yazar:

– Vazgeçme — 99201 

 1. Transit beyannamesine yazılacak bilgiler ve eşyanın serbest bırakılması

–    Hareket idaresi, transit beyannamesinin nüshalarına kontrol sonuçlarını kaydeder.

–    Kontrol bulgularının beyannameye uygun olması halinde hareket idaresi eşyayı serbest bırakır ve transit beyannamesinin nüshalarına tarihi kaydeder. 

 1. Transit idaresi

16.1.  Taşıyıcı Ek 3 İlave B8’deki örneğe uygun formda düzenlenmiş bir transit bilgi notunu her bir transit idaresine sunar. Transit idareleri transit bilgi notunu saklar.

16.2.  Eşyanın transit beyannamesinin 4 ve 5 no.lu nüshalarında belirtilenden farklı bir transit idaresi üzerinden taşınması durumunda, bu idare:

–    Transit bilgi notunu gecikmeksizin başlangıçta belirlenen transit idaresine gönderir.

–    Yetkili makamlarca müştereken belirlenen durumlarda ve usule uygun olarak hareket idaresini bilgilendirir. 

 1. Varış idaresine sunma

17.1.  Varış idaresi transit beyannamesinin 4 ve 5 no.lu nüshalarını tescil eder ve varış tarihini ve gerçekleştirilen kontrollere ilişkin bilgileri bu nüshalara kaydeder.

17.2.  Transit işlemi transit beyannamesine girilenden farklı bir idarede sonlandırılabilir. Bu durumda, bu idare varış idaresi olur.

Yeni varış idaresi, başlangıçta belirlenen idareyi yetkisi altında bulundurandan farklı bir Akit Tarafın yetkisi altında bulunduğunda, yeni idare transit beyannamesinin 5 no.lu nüshasının “I. Varış İdaresi Kontrolü” kutusuna, istenilen bilgilere ilave olarak aşağıdaki ibareyi yazar:

– Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare…(adı ve ülkesi) — 99203

17.3. Madde 17(2) uygulandığında ve transit beyannamesinde aşağıdaki ibare bulunduğunda, varış idaresi eşyayı kontrolü altında tutar ve hareket idaresini yetkisi altında bulundurandan farklı bir Akit Tarafa gönderilmesine, hareket idaresi izin vermedikçe, müsaade etmez:

– Eşyanın ………’dan çıkışı .…. No.lu Tüzük/Direktif /Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir — 99204.
17.4.  Önceki paragrafta belirtilen ibareye Sözleşmeye Akit Tarafın adı ve ilgili yasal düzenlemenin sayısı yazılmalıdır. 

 1. Alındı

Alındı, TİB şeklindeki transit beyannamesinin 5 no.lu nüshasının arka sayfasında ayrılmış kısımda düzenlenebilir. 

 1. 5 no.lu nüshanın iadesi

Varış ülkesi yetkili makamları, transit beyannamesinin 5 no.lu nüshasını işlemin sona erdiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç sekiz gün içinde hareket ülkesi yetkili makamlarına iade eder. TRB kullanıldığında, 5 no.lu nüsha ile aynı koşullarda TRB’nin bir nüshası iade edilir. 

 1. Asıl sorumlunun bilgilendirilmesi ve rejimin sonlandırılmasının alternatif kanıtı

Transit beyannamesinin 5 no.lu nüshası hareket ülkesi yetkili makamlarına, eşyanın varış idaresine sunulması gereken süre sınırından itibaren bir ay içinde iade edilmezse, bu makamlar asıl sorumluyu bilgilendirir ve rejimin sonlandırıldığına ilişkin kanıt sunmasını ister. 

 1. Araştırma usulü

21.1.  Hareket idaresi yetkili makamları, eşyanın varış idaresine sunulması gereken süre sınırından itibaren iki ay içinde rejimin sonlandırıldığına ilişkin kanıtı almadığında, rejimi ibra etmek için gerekli bilgileri elde etmek veya bu mümkün olmaz ise:

–    gümrük borcunun doğup doğmadığını tespit etmek,

–    borçluyu belirlemek,

–    tahsilattan sorumlu yetkili makamları belirlemek

amacıyla derhal araştırma usulünü başlatır.

21.2.  Yetkili makamlar transit rejiminin sonlandırılmadığına ilişkin bilgileri daha önce alırsa veya sonlandırılmadığından şüphelenirse derhal araştırma usulünü başlatır.

21.3.  Rejimin sonlandırılmasına ilişkin kanıtın sahte olduğu ve 21.1.’de belirtilen amaçlara ulaşmak için araştırma usulünün gerekli olduğu anlaşılması halinde de araştırma usulü başlatılır. 

 1. Teminat – Referans tutar

22.1.  Bu Ek Madde 52 birinci alt paragrafın uygulanması amacıyla her bir transit işlemi için doğabilecek borç tutarına ilişkin hesaplama yapılır ve asıl sorumlu rejimin henüz sonlandırılmadığı tüm işlemleri dikkate alarak risk altındaki tutarın referans tutarı aşmamasını sağlar.

22.2.  Asıl sorumlu, referans tutar ortak transit işlemlerini kapsamaya yeterli düzeyin altına düştüğünde hareket idaresine bilgi verir. 

 1. Kapsamlı teminat sertifikası ve teminattan vazgeçme sertifikası

İzin Madde 44(1)(a) kapsamında verildiğinde, yetkili makamlarca düzenlenen kapsamlı teminat sertifikası ve teminattan vazgeçme sertifikası hareket idaresine sunulur. Sertifika bilgileri transit beyannamesine yazılır. 

 1. Özel yükleme listeleri

24.1.  Yetkili makamlar, Madde 45’te belirtilen genel koşulları yerine getiren asıl sorumluların Ek III’ün tüm koşullarını karşılamayan listeleri yükleme listeleri olarak kullanmalarına izin verebilir.

Bu listelerin kullanılmasına sadece:

–    kayıtlarını tutmak için entegre elektronik veya otomatik veri işleme sistemi kullanan firmalar tarafından düzenlenmeleri,

–    yetkili makamlarca kolaylıkla kullanılabilecek bir şekilde düzenlenmeleri,

–    her kalem için İlave B5’te öngörülen bilgileri içermeleri

halinde izin verilir.
24.2.  Kayıtlarını tutmak için entegre elektronik veya otomatik veri işleme sistemi kullanmayan firmalar tarafından düzenlenmeleri halinde dahi, sevk/ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenmiş olan tanımlayıcı listelerin, 24.1 kapsamındaki yükleme listeleri olarak kullanılmasına izin verilebilir.
24.3.  Kayıtlarını tutmak için entegre elektronik veya otomatik veri işleme sistemi kullanan ve husus 24.1 ile 24.2 kapsamında özel tipte yükleme listesi kullanmasına izin verilmiş firmalara, bilgisayar programlarının bu kolaylığı gerektirmesi halinde, bu listeleri sadece bir tür eşyayı içeren ortak transit işlemleri için de kullanma izni verilebilir. 

 1. Özel tipte mühür kullanılması

Asıl sorumlu, transit beyannamesinin “D. Hareket İdaresi Kontrolü” kutusundaki “takılan mühürler” başlığının karşısına takılan mühürlerin kimliğini, tipini ve adedini yazar.

 1. Zorunlu güzergah istisnası

Bu istisnaların sahibi, transit beyannamesinin 44 no.lu kutusunun ilgili kısmına aşağıdaki ibareyi yazar:
– Zorunlu güzergahtan vazgeçme — 99205.

 1. İzinli gönderici — Önceden Onay ve Hareketteki İşlemler

27.1.  4 ve 6’nın uygulanmasında, izin, transit beyannamesi formlarının “C. Hareket İdaresi” kutusunun:
–    hareket idaresinin mührü ile önceden mühürlenmesini ve bu idarenin ilgili memurunca imzalanmasını veya
–    Ek III İlave B9’taki örneğe uygun olan ve yetkili makamlar tarafından uygun bulunan özel metal bir mühür ile izinli gönderici tarafından mühürlenmesini
öngörebilir. Basım bu amaçla onaylanmış bir matbaaya verildiği durumlarda mühür önceden formlar üzerine basılabilir.
İzinli gönderici, eşyanın gönderildiği tarihi bu kutuya yazar ve izinde belirtilen kurallara uygun olarak transit beyannamesine bir sayı verir.

27.2.  Yetkili makamlar, tanınmasını sağlamak üzere ayırt edici bir işaret taşıyan formların kullanılmasını öngörebilir. 

 1. İzinli gönderici – Mühür için Güvenlik Önlemleri

28.1.  İzinli gönderici, özel mührün ve/veya hareket idaresinin mührünü veya özel mührü taşıyan formların korunmasına yönelik gerekli tüm önlemleri alır.
İzinli gönderici birinci alt paragrafı uygulamak için aldığı güvenlik önlemlerini yetkili makamlara bildirir.
28.2.  Hareket idaresi mührü veya özel mühürle önceden mühürlenmiş formların herhangi bir kişi tarafından kötüye kullanılması durumunda, izinli gönderici, 28.1. kapsamında kendisinden istenilen önlemleri almış olduğu konusunda kendisine izin veren yetkili makamları ikna etmedikçe, cezai işlemler saklı kalmak üzere, bu formlar kapsamında taşınan eşya ile ilgili olarak belirli bir ülkede ödenmesi gereken gümrük vergileri ve diğer yüklerin ödenmesiyle yükümlü olur.

 1. İzinli gönderici – Beyannameye Yazılacak Bilgiler

29.1.  İzinli gönderici, eşyanın sevkinden önce transit beyannamesinin 44 no.lu kutusuna gerektiğinde Madde 26(2) uyarınca zorunlu güzergahı ve “D. Hareket İdaresi Kontrolü” kutusuna Madde 29’a göre belirlenen ve eşyanın varış idaresine sunulması için öngörülen süre sınırını, uygulanan ayniyet önlemlerine ilişkin bilgileri ve “İzinli gönderici — 99206” ibaresini yazar.

29.2.  Hareket ülkesi yetkili makamları, hareketten önce sevkiyatı kontrol eder ve beyannamenin “D. Hareket İdaresi Kontrolü” kutusuna bulguları kaydeder.

29.3   Sevkiyatı müteakip, transit beyannamesinin 1 no.lu nüshası gecikmeksizin hareket idaresine gönderilir. Yetkili makamlar izinde, 1 no.lu nüshanın hareket ülkesi yetkili makamlarına transit beyannamesi doldurulur doldurulmaz gönderilmesini öngörebilir. 9’a göre diğer nüshalar eşyaya eşlik eder. 

 1. İzinli gönderici – İmzadan Vazgeçme

30.1.  İzinli göndericinin, entegre elektronik veya otomatik veri işleme sistemi ile düzenlenen ve Ek III İlave B9’da belirtilen özel mühür taşıyan transit beyannamesini imzalamamasına izin verilebilir. Bu vazgeçme, izinli göndericinin, yetkili makamlara özel mühür bulunan transit beyannameleri kapsamında gerçekleştirilen tüm transit işlemleri için asıl sorumlu olduğunu bildiren bir yazılı taahhüdü önceden vermesi koşuluna bağlıdır.

30.2.  30.1.’e göre düzenlenen transit beyannamesinin asıl sorumlunun imzasına ayrılan kutusunda aşağıdaki ibare yer alır:

– İmzadan vazgeçme — 99207. 

 1. İzinli Alıcı — Yükümlülükler

31.1.  Eşya izinli alıcının izinde belirtilen tesislerine veya yerlere geldiğinde, izinli alıcı, varış tarihini, takılı her mührün durumunu ve varsa usulsüzlükleri belirtir ve transit beyannamesinin 4 ve 5 no.lu nüshalarını veya TRB’yi gecikmeksizin varış idaresine gönderir.

31.2.  Varış idaresi, transit beyannamesinin belirtilen nüshalarına 17’de öngörülen bilgileri yazar. 

 1. İndirilmiş tutarda kapsamlı teminat veya kapsamlı teminat kullanılmasının geçici olarak yasaklanması

32.1.  Madde 54(7)’nin uygulanmasına ilişkin bu Ek İlave IV’te öngörülen ayrıntılı kuralların yanı sıra ilave olarak, aşağıdaki önlemler kapsamlı teminatın kullanılmasını yasaklayan kararlara tabi eşyayı kapsayan transit işlemlerine uygulanır:

– ­   En az 100 x 10 mm ölçüsünde ve kırmızı büyük harflerle basılı aşağıdaki ibare transit beyannamesinin tüm nüshalarına çapraz olarak uygulanır:
– KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR — 99208,

–    Varış idaresi, 19’a istisna olarak, bu ibare ile onaylanmış transit beyannamesinin 5 no.lu nüshasını eşya ve beyanname nüshalarının sunulmasını izleyen çalışma gününden geç olmamak üzere iade eder. Bu sevkiyatın, Madde 64 kapsamında bir izinli alıcıya teslim edilmesi durumunda, izinli alıcı eşyayı teslim almasını izleyen çalışma gününden geç olmamak üzere kendi varış idaresine transit beyannamesinin 5 no.lu nüshasını gönderir.

32.2. Kapsamlı teminat kullanımının yasaklanmasının finansal etkilerinin hafifletilmesine ilişkin önlemler

Kapsamlı teminatın kullanılması, İlave I’de belirtilen eşya için geçici olarak yasaklandığında, kapsamlı teminat sahibi, talep üzerine, bireysel teminat kullanabilir. Ancak, aşağıdaki özel koşul uygulanır:

–    bu bireysel teminat, kağıt usulde, sadece teminat belgesinde belirtilen hareket idaresinde kullanılabilir.
 

 1. TİB formları – kamu veya özel bilgisayar sistemleri kullanılmak suretiyle tamamlanan işlemler

33.1.  İşlemler kamu veya özel bilgisayar sistemleri kullanılmak suretiyle tamamlandığında, yetkili makamlar elle atılmış imzanın, uygulanabildiğinde kod kullanımına dayalı ve elle atılmış imza ile aynı hukuki sonuçlara sahip teknik bir cihazla atılabilen imza ile değiştirilmesini talep edenlere izin verir. Bu kolaylık, sadece yetkili makamlarca öngörülen teknik ve idari koşulların karşılanması durumunda tanınır.

33.2.  İşlemler, beyannamelerin çıktısının da alındığı kamu veya özel bilgisayar sistemleri kullanılmak suretiyle tamamlandığında, yetkili makamlar gümrük idaresi mührünün elle veya mekanik bir şekilde uygulanması ve yetkili memurun imzası yerine beyannamelerin bu sistemler tarafından doğrudan onaylanmasını öngörebilir.

Ek II[38]
 
EŞYANIN TOPLULUK STATÜSÜ
VE AVRO İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 1

Bu Ek, Sözleşme Ek I’de eşyanın Topluluk statüsü ve Avronun kullanılmasına ilişkin hükümlerin uygulanması için kurallar öngörmektedir.
 
 
BAŞLIK I
 
EŞYANIN TOPLULUK STATÜSÜ

BÖLÜM I

KAPSAM
 
Madde 2 

 1. Eşyanın Topluluk statüsünün kanıtı sadece kanıtla ilgili eşya bir Akit Taraftan diğerine doğrudan taşınırsa bu Başlığa göre sağlanabilir.

Aşağıdakilerin bir Akit Taraftan diğerine doğrudan taşındığı kabul edilir: 

 • Bir üçüncü ülkenin toprakları üzerinden geçmeden taşınan eşya,
 • Bir Akit Tarafta düzenlenen tek bir taşıma belgesi kapsamında bir veya birden fazla üçüncü ülke üzerinden taşınması koşuluyla bu ülkelerin toprakları üzerinden taşınan eşya.
 1. Bu Başlık:

(a)     Akit Taraflardan ihraç edilecek;

veya

(b)     bir Akit Tarafta boşaltılacak eşyanın, bir üçüncü ülkede boşaltılacak eşyayla birlikte taşınması veya eşyanın bir Akit Taraftan diğerine bir üçüncü ülke üzerinden başka bir Akit Tarafın ülkesine taşınması hariç olmak üzere TIR karneleri kapsamında taşınan

eşya için uygulanmaz. 

 1. Bu Başlık, bir Akit Tarafın posta idaresinden başka bir Akit Tarafın posta idaresine posta ile taşınan eşya (posta kolileri dahil) için de uygulanır.

KISIM II

TOPLULUK STATÜSÜNÜN BELİRLENMESİ

Madde 3

Yetkili İdare
 
Bu Kısımda “yetkili idare” eşyanın Topluluk statüsünün kanıtlanmasından sorumlu makamları ifade eder.
 
Madde 4

Genel Hükümler
 

 1. T2 rejimi kapsamında taşınmayan eşyanın Topluluk statüsünün kanıtı, bu Kısımda öngörülen belgelerden biri ile sağlanır.
 1. Eşyanın Topluluk statüsünün kanıtlanması için kullanılan belge, düzenlenme şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla sonradan düzenlenebilir. Bu durumda, aşağıdaki ibare kırmızı renkte yazılır:

– Sonradan düzenlenmiştir — 99210.

BÖLÜM I

T2L BELGESİ

Madde 5

Tanım 

 1. Eşyanın Topluluk statüsünün kanıtı, aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen bir T2L belgesinin ibrazı ile sağlanır.
 1. T2L belgesi “T2L” veya “T2LF” sembolü taşıyan belgeyi ifade eder.

Madde 6

Form 

 1. T2L belgesi, TİB Sözleşmesindeki örneklerden birine uygun bir form kullanılarak düzenlenir.
 1. Bu forma, gerektiğinde, T2L belgesinin ayrılmaz bir parçası olan TİB Sözleşmesindeki örneklere uygun bir veya daha fazla devam formu eklenebilir.
 1. Ek III’teki örneğe göre düzenlenen yükleme listeleri ayrılmaz bir parçası olduğu T2L belgesinin tanımlayıcı bir parçası olarak devam formları yerine kullanılabilir.
 1. Bir ila üçüncü fıkralarda belirtilen formlar Ek III’e göre doldurulur. Bu formlar yetkili makamlarca kabul edilen Akit Tarafların resmi dillerinden birinde düzenlenir ve çıktısı alınır.

Madde 7

Özel Yükleme Listeleri 

 1. Her ülkenin yetkili makamları Ek III gereklerini karşılamayan listeleri, Ek I Madde 45 gereklerini yerine getiren kişilere yükleme listesi olarak kullanma izni verebilir.
 1. Bu listelerin kullanılmasına sadece:

(a)     kayıtlarını tutmak için entegre elektronik veya otomatik veri işleme sistemi kullanan firmalar tarafından düzenlenmeleri;

(b)     yetkili makamlarca kolaylıkla kullanılabilecek bir şekilde düzenlenmeleri;

(c)     her kalem için Ek III İlave B5’te öngörülen bilgileri içermeleri

halinde izin verilir. 

 1. Kayıtlarını tutmak için entegre elektronik veya otomatik veri işleme sistemi kullanmayan firmalar tarafından düzenlenmeleri halinde dahi, sevk/ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenmiş olan tanımlayıcı listelerin, birinci fıkra kapsamındaki yükleme listeleri olarak kullanılmasına da izin verilebilir.

Madde 8

T2L formunun düzenlenmesi 

 1. Madde 19 hükümlerine tabi olarak T2L belgesi, tek bir asıl nüsha olarak düzenlenir.
 1. T2L belgesi ve gerektiğinde devam formları veya yükleme listeleri, ilgili kişinin talebi üzerine yetkili makamlar tarafından tasdik edilir. Bu tasdik, mümkün olduğu ölçüde bu belgelerin “C. Hareket idaresi” kutusunda yer alacak aşağıdaki hususları içerir:

(a)     T2L belgesi olması durumunda, hareket idaresinin adı ve mührü, bu idarenin bir memurunun imzası, tasdik tarihi veya bir tescil numarası ya da gerektiğinde sevk/ihracat beyannamesinin numarası;

(b)     Tamamlayıcı formları veya yükleme listeleri olması durumunda, T2L belgesi üzerinde görünen sayı. Bu sayı, yetkili idarenin adının bulunduğu bir mühür kullanılarak basılır veya elle yazılır. Elle yazılması halinde bu idarenin resmi mührü ile mühürlenir.

Bu belgeler, eşyanın varış ülkesine gönderilmesine ilişkin gümrük işlemleri tamamlanır tamamlanmaz ilgili kişiye iade edilir.

BÖLÜM 2

TİCARİ BELGELER

Madde 9

Fatura ve taşıma belgesi 

 1. Eşyanın Topluluk statüsü, bu Maddedeki koşullar çerçevesinde bu eşyaya ilişkin fatura veya taşıma belgesinin ibrazı ile kanıtlanabilir.
 1. Birinci fıkrada belirtilen fatura veya taşıma belgesi, en azından sevk edenin, ihracatçının veya sevk eden ya da ihracatçı olmayan ilgili kişinin tam adı ve adresi ile Kap adedi ve cinsi, işaretleri ve numaraları, eşyanın tanımı, kilogram cinsinden brüt ağırlığı ve gerektiğinde konteyner numaralarını içerir.

İlgili kişi, söz konusu belgede elle atılmış imzası ile birlikte “T2L” veya “T2LF” sembolünü açıkça belirtir. 

 1. Kamu veya özel sektör veri işleme sistemleri kullanılarak işlemlerin tamamlanması halinde, yetkili makamlar, talepte bulunanlara ikinci fıkrada öngörülen imzanın yerine mümkün olduğunda kodların kullanımına dayalı ve elle atılmış bir imza ile aynı hukuki sonuçlara sahip, benzeri bir teknik cihazla imza konulması için izin verebilir.

Bu izin sadece yetkili makamlar tarafından belirtilen teknik ve idari şartların yerine getirilmesi halinde verilir. 

 1. İlgili kişinin talebi üzerine, usule uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış fatura veya taşıma belgesi yetkili makamlar tarafından tasdik edilir. Bu tasdik, yetkili idarenin adı ve mührünü, bu idaredeki memurlardan birinin imzasını, tasdik tarihini veya bir tescil numarası ya da gerektiğinde sevk veya ihracat beyannamesinin numarasını içerir.
 1. Bu Madde hükümleri, fatura veya taşıma belgesinin sadece Topluluk eşyasını kapsaması durumunda uygulanır.
 1. Bu Sözleşme çerçevesinde iki ila beşinci fıkrada belirtilen koşulları ve işlemleri sağlayan fatura veya taşıma belgesi, T2L belgesi hükmündedir.
 1. Sözleşme Madde 9(4) çerçevesinde, eşyanın T2L belgesi hükmündeki bir fatura veya taşıma belgesi kapsamında girdiği bir EFTA ülkesinin gümrük idaresi, bu eşya için düzenlediği T2 veya T2L belgesine bu fatura veya taşıma belgesinin onaylı bir nüsha veya fotokopisini ekleyebilir.

Madde 10

Denizcilik şirketi manifestosu 

 1. Aşağıdaki koşullara tabi olarak eşyanın Topluluk statüsünün kanıtı, eşya ile ilgili denizcilik şirketi manifestosunun sunulmasıyla sağlanır.
 1. Manifestoda en az aşağıdaki bilgiler yer alır:
 • Denizcilik şirketinin adı ve açık adresi,
 • Geminin kimliği,
 • Yükleme yeri ve tarihi,
 • Boşaltma yeri,

Her sevkiyat için manifestoda aşağıdaki bilgiler de yer alır: 

 • Konşimento veya diğer ticari belgelere ilişkin referans,
 • Kap adedi ve cinsi, marka ve numaraları,
 • Ayniyetinin tespitine olanak verecek yeterli bilgiyi içeren, eşyanın normal ticari tanımı,
 • Kilogram cinsinden brüt ağırlık,
 • Varsa, konteyner kimlik numarası,
 • Eşyanın statüsü ile ilgili aşağıdaki bilgiler:
 • Topluluk statüsü kanıtlanabilen eşya için “C” harfi (“T2L”’ye eşdeğer) veya “F” harfi (“T2LF”ye eşdeğer),
 • Diğer eşya için “N” harfi.
 1. Denizcilik şirketinin talebi üzerine, bu şirketin usule uygun olarak doldurduğu ve imzaladığı manifesto yetkili makamlarca tasdik edilir. Tasdik, yetkili idarenin adı ve mührü, bu idaredeki bir memurun imzasını ve tasdik tarihini içermelidir.

Madde 11

Tek manifesto

Ek I Madde 112’de öngörülen basitleştirilmiş ortak transit rejimi uygulandığında, eşyanın Topluluk statüsünün kanıtı, manifestoda ilgili kalemin karşısına “C” harfi (“T2L”’ye eşdeğer) veya “F” harfi (“T2LF”ye eşdeğer) yazılmak suretiyle sağlanır.

BÖLÜM 3
BELİRLİ İŞLEMLERE ÖZGÜ KANIT
Madde 12
TIR karneleri veya ATA karneleri kapsamında taşıma

 1. Eşyanın bir ATA karnesi kapsamında veya Madde 2(2)(b)’de belirtilen durumlardan birinde bir TIR karnesi kapsamında taşınması halinde, beyan sahibi eşyanın Topluluk statüsünün kanıtlanması amacıyla Madde 2 hükümlerine tabi olarak hareket idaresine onay için sunulmadan önce kullanılan karnenin ilgili bütün yapraklarında eşyanın tanımı için ayrılmış olan yere imzası ile birlikte “T2L” veya “T2LF” sembolünü açıkça yazar. “T2L” veya “T2LF” sembolü, yazıldığı bütün yaprakların üzerinde hareket idaresinin mührü ve yetkili memurun imzası ile tasdik edilir.
 1. TIR karnesi veya ATA karnesinin aynı anda Topluluk eşyası ve Topluluk dışı eşyayı kapsaması halinde, bu iki tür eşya ayrı ayrı gösterilir ve “T2L” veya “T2LF” sembolü sadece Topluluk eşyasını açıkça gösterecek şekilde yazılır.

Madde 13
Yolcu beraberindeki bagajlarda bulunan eşya
Yolcuların beraberinde veya bagajlarında bulunan eşyanın Topluluk statüsünün belirlenmesinin gerektiği durumlarda, bu eşyanın ticari mahiyet arz etmemesi koşuluyla:

(a)     Topluluk eşyası olarak beyan edildiği ve bu beyanın doğruluğu konusunda hiç bir kuşku duyulmadığı;

(b)     veya diğer durumlarda bu Başlığın hükümlerine göre işleme tabi tutulduğu

takdirde, Topluluk eşyası olarak kabul edilir.
BÖLÜM 4
İZİNLİ GÖNDERİCİ TARAFINDAN SAĞLANAN EŞYANIN TOPLULUK STATÜSÜNÜN KANITI
Madde 14
İzinli gönderici

 1. Her ülkenin yetkili makamları, Ek I Madde 45’te belirtilen şartları yerine getiren ve eşyanın Topluluk statüsünü Madde 6 uyarınca bir T2L belgesi ile veya Madde 9 ila 11’de belirtilen ve bundan sonra “ticari belgeler” olarak anılan belgelerden biri ile kanıtlamayı teklif eden ve bundan sonra “izinli gönderici” olarak anılan herhangi bir kişiye, bu belgeleri onay için hareket idaresinin yetkili makamlarına sunması gerekmeden kullanmasına izin verebilir.
 1. Ek I Madde 46 ila 51 hükümleri gerekli değişiklikler yapılarak birinci fıkrada belirtilen izne uygulanır.

Madde 15

İznin içeriği

İzinde özellikle:

(a)     Madde 16(1)(a)’da öngörüldüğü üzere ilgili belgeler için kullanılan formların önceden onaylanmasından sorumlu idare;

(b)     İzinli göndericinin hangi durumlarda formların kullanılmasını gerekçelendirmesi gerektiği;

(c)     Yasaklanmış eşya türleri ve hareketleri,

(d)     İzinli göndericinin eşyanın hareketinden önce gerekebilecek kontrolleri gerçekleştirebilmesi için yetkili makamlara nasıl ve ne kadar süre içerisinde bildirimde bulunması gerektiği,

belirtilir.

Madde 16

Önceden onay ve hareketteki işlemler

 1. İzin, ilgili ticari belgelerin ön yüzünde veya T2L belgesinin düzenlenmesinde kullanılan formların ve devam formu veya formlarının ön yüzündeki “C.hareket idaresi” kutusunda:

(a)     Madde 15(1)(a)’da belirtilen idarenin mührü ile önceden mühürlenmesini ve bu idarenin bir memuru tarafından imzalanmasını veya

(b)     izinli gönderici tarafından yetkili makamlarca onaylanmış ve Ek III İlave B9’daki örneğe uygun özel bir metal mühürle mühürlenmesini öngörür. Bu mühür, basımın bu amaçla onaylanmış bir matbaaya verilmesi halinde formların üzerine önceden basılabilir.

 1. İzinli gönderici, özel mührün ve/veya hareket idaresinin mührünü veya özel mührü taşıyan formların korunmasına yönelik gerekli tüm önlemleri alır.

İzinli gönderici birinci alt paragrafı uygulamak için aldığı güvenlik önlemlerini yetkili makamlara bildirir.

 1. Hareket idaresinin mührü veya özel mühürle önceden mühürlenmiş formların herhangi bir kişi tarafından kötüye kullanılması durumunda, izinli gönderici, ikinci fıkra kapsamında kendisinden istenilen önlemleri almış olduğu konusunda kendisine izin veren yetkili makamları ikna etmedikçe, cezai işlemler saklı kalmak üzere, bu formlar kapsamında taşınan eşya ile ilgili olarak belirli bir ülkede ödenmesi gereken gümrük vergileri ve diğer yüklerin ödenmesiyle yükümlü olur.
 2. İzinli gönderici, eşyanın sevkinden önce formu doldurur ve imzalar. Ayrıca, kullanılan ticari belgedeki açıkça görülebilir bir yere veya T2L belgesinin hareket idaresi kontrolü için ayrılmış kutusuna sorumlu idarenin adını, belgenin doldurulma tarihini ve aşağıdaki ibareyi yazar.
 • İzinli gönderici — 99206.

Madde 17

İmzadan vazgeçme 

 1. Yetkili makamlar, izinli göndericiye, Ek III İlave B9’da belirtilen özel mührü taşıyan ve bir elektronik veya otomatik veri işleme sistemi ile düzenlenmiş olan T2L belgelerini veya kullanılan ticari belgeleri imzalamama izni verebilir. Bu izin, izinli göndericinin, özel mührü taşıyan bütün T2L belgeleri veya düzenlenen ticari belgelerden kaynaklanan hukuki sonuçlara ilişkin sorumluluğunu kabul eden bir taahhütnameyi söz konusu makamlara daha önceden vermiş olması koşuluna bağlıdır.
 1. Birinci fıkra uyarınca düzenlenmiş olan T2L belgeleri veya ticari belgelerde, izinli göndericinin imzası yerine aşağıdaki ibare yer alır:
 • İmzadan vazgeçme — 99207.

Madde 18

Elektronik veri değişimi ile iletilen denizcilik şirketi manifestosu 

 1. Her ülkenin yetkili makamları denizcilik şirketlerine, en geç geminin hareketinden sonraki güne kadar ve her durumda varış limanına ulaşmadan önce eşyanın Topluluk statüsünü kanıtlayan manifestoyu düzenlememe izni verebilir.
 1. Birinci fıkrada belirtilen izin sadece:

(a)     Ek I Madde 45 koşullarını karşılayan -ancak Madde 45(1)(a)’ya istisna olarak denizcilik şirketlerinin bölge ofisi bulunan Akit Taraflarda yerleşik olması gerekmez- ve

(b)     Akit Taraflarda hareket ve varış limanları arasında bilgi iletimi için elektronik veri değişim sistemleri kullanan ve

(c)     Belirli güzergahlar üzerinde ülkeler arasında önemli sayıda yolculuk gerçekleştiren

uluslararası denizcilik şirketlerine tanınır. 

 1. Başvurunun alınması üzerine denizcilik şirketinin yerleşik olduğu ülkenin yetkili makamları, hareket ve varış limanlarının bulunduğu diğer ülkelerin makamlarını bilgilendirir.

Bildirim tarihinden itibaren altmış gün içinde itiraz edilmezse yetkili makamlar dördüncü fıkrada tanımlanan basitleştirilmiş usulün kullanılmasına izin verir.

İzin, ilgili ülkelerde geçerli olur ve sadece belirtilen limanlar arasındaki ortak transit işlemlerine uygulanır. 

 1. Basitleştirme aşağıdaki şekilde uygulanır:

(a)     Hareket limanı manifestosu varış limanına elektronik veri değişim sistemi kullanılarak iletilir,

(b)     Denizcilik şirketi manifestoya Madde 10(2)’de belirtilen bilgileri yazar,

(c)     Talep üzerine veri değişimi manifestosunun çıktısı hareket limanındaki yetkili makamlara en geç geminin hareketini izleyen çalışma gününde ve her durumda varış limanına ulaşmadan önce sunulur.

(d)     Veri değişimi manifestosunun çıktısı varış limanındaki yetkili makamlara sunulur,

(e)     Hareket limanındaki yetkili makamlar risk analizine dayalı denetimler gerçekleştirir.

(f)      Varış limanındaki yetkili makamlar risk analizine dayalı denetimler gerçekleştirir ve gerekirse teyit amacıyla ilgili manifesto bilgilerini hareket limanındaki yetkili makamlara iletir. 

 1. Ek I Başlık IV hükümleri saklı kalmak üzere:

–    Denizcilik şirketi suç ve usulsüzlükleri yetkili makamlara bildirir,

–    Varış limanındaki yetkili makamlar suç ve usulsüzlükleri hareket limanındaki yetkili makamlara ve izni düzenleyen makama ilk fırsatta bildirir.

Madde 19

Belgelerin suretini çıkarma yükümlülüğü

İzinli gönderici, bu Bölüm kapsamında verilmiş olan her ticari belgenin veya her T2L belgesinin bir suretini çıkarır. Yetkili makamlar, bu suretin kontrol amaçları için hazırlanması ve en az iki yıl saklanmasına ilişkin koşulları belirler.

Madde 20

İzinli göndericiye ilişkin kontroller

Yetkili makamlar, izinli göndericilere ilişkin olarak gerekli gördükleri kontrolleri yapabilir. İzinli göndericiler, bu amaçla gerekli bilgileri ve imkanları sağlar.

KISIM III 

İDARİ YARDIM

 
Madde 21

İlgili ülkelerin yetkili makamları belgelerin gerçekliği ve doğruluğunun kontrol edilmesi ve eşyanın Topluluk statüsünün doğru uygulandığını kanıtlamak için bu Kısım hükümleri uyarınca kullanılan usullerin teyit edilmesinde birbirlerine yardımcı olur.

BAŞLIK II

AVRO İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
 
Madde 22 

 1. Bu Sözleşmede belirtilen Avro cinsinden ifade edilmiş tutarların ulusal paralar cinsinden karşılığı, Ekim ayının ilk çalışma günü yürürlükte olan döviz kuru kullanılarak hesaplanır ve takip eden yılın 1 Ocak gününden itibaren uygulanır.

Belirli bir ulusal para için kur bulunmaması halinde uygulanacak kur, Ekim ayının ilk çalışma gününden sonra bir kurun açıklandığı ilk günün kuru olur. Ekim ayının ilk çalışma gününden sonra bir kur açıklanmadığı takdirde uygulanacak kur, bu tarihten önce bir kurun yayınlanmış olduğu son günün kuru olur. 

 1. Birinci fıkranın uygulanmasında kullanılacak Avro’nun kur değeri, bireysel teminat fişi veya fişleri kapsamında bulunan ortak transit beyannamesinin Ek I Madde 18(5) uyarınca tescil edildiği tarihte yürürlükte olan kur değeri olur.

Ek III[39] 

TRANSİT BEYANNAMELERİ, TRANSİT REFAKAT BELGESİ VE DİĞER BELGELER

Madde 1

Bu Ek; Ek I ve Ek II’nin gereklerine uygun olarak ortak transit rejiminde kullanılan beyannamelerin hazırlanması ve transit refakat belgesi ve diğer belgelerin doldurulması için hüküm, form ve örnekleri kapsar.

BAŞLIK I

ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİMİ KULLANILDIĞINDA TRANSİT BEYANI VE FORMLAR

Madde 2
 
Transit Beyanı

Ek I Madde 21(1)’de belirtilen transit beyanı, İlave A2’deki kodlar kullanılarak İlave A1’deki yapı ve bilgilere uygun olur.
Madde 3
 
Transit refakat belgesi

Transit refakat belgesi, İlave A3’teki örnek ve bilgilere uygun olur. Bu belge, İlave A4’teki açıklama notuna uygun olarak düzenlenir ve kullanılır.

Madde 4
 
Kalem listesi
 
Kalem Listesi, İlave A5’teki örnek ve bilgilere uygun olur. Bu belge, İlave A6’daki açıklama notuna uygun olarak düzenlenir ve kullanılır. 

 

BAŞLIK II
 
EŞYANIN TOPLULUK STATÜSÜNÜ KANITLAYAN BELGELER, YOLCU TRANSİT BEYANI, KAĞIT USUL İÇİN KULLANILAN FORMLAR
 
Madde 5 

 1. Eşyanın Topluluk statüsünü kanıtlayan belgeler olarak kullanılan formlar TİB Sözleşmesi Ek I, İlave 1 ila 4’teki örneklere uygun olur.
 1. Kağıt usul veya yolcu transit beyanının uygulanması için transit beyannamesi olarak kullanılan formlar TİB Sözleşmesi Ek I, İlave 1’deki örneklere uygun olur.
 1. Kendinden kopyalama işlemi:

(a)     İlave 1 ve 3 durumlarında, TİB Sözleşmesi Ek II, İlave 1’de gösterilen nüshalara,

(b)     İlave 2 ve 4 durumlarında, TİB Sözleşmesi Ek II, İlave 2’de gösterilen nüshalara

gerekli bilgilerin yazılması için kullanılır. 

 1. Formlar:

(a)     İlave B2’deki açıklayıcı notlar uyarınca, eşyanın Topluluk statüsünü kanıtlayan belgeler olarak,

(b)     İlave B6’daki açıklayıcı notlar uyarınca, kağıt usul veya yolcular için transit beyannamesi olarak

doldurulur ve kullanılır.

Her iki durumda, uygun olduğunda, İlave A2, B1, B3 ve B6’daki kodlar kullanılmalıdır.

Madde 6 

 1. Formlar TİB Sözleşmesi Ek II Madde 2’ye uygun olarak basılır.
 1. Her Akit Taraf formun sol üst köşesine tanıtıcı işaretini basar. Her Akit Taraf, “TOPLULUK TRANSİTİ” sözcükleri yerine “ORTAK TRANSİT” sözcüklerini de basabilir. Bu işaretlerin veya ifadelerden herhangi birinin bulunduğu belgeler bir başka Akit Tarafta sunulduğunda kabul edilir.

BAŞLIK III 

TEK İDARİ BELGE VE TRANSİT REFAKAT BELGESİ DIŞINDAKİ FORMLAR

 

Madde 7 

Yükleme listeleri

 

 1. Yükleme listelerinin düzenlenmesi için kullanılan formlar, İlave B4’teki örneğe uygun olur. Formlar, İlave B5’teki açıklayıcı notlara göre doldurulur.
 1. Formlar, en az 40 g/m2 ağırlığında ve normal kullanım sırasında kolaylıkla yırtılmayacak veya buruşmayacak dayanıklılıkta olup, üzerine yazı yazılabilecek şekilde hazırlanmış kağıda basılır. Rengine ilgilisi karar verebilir.
 1. Formların boyutları, en az 5 mm ve en çok 8 mm’ye kadar farklılıklar kabul edilmek üzere, 210 x 297 mm’dir.

 
Madde 8

Transit bilgi notu
 

 1. Ek I Madde 21 çerçevesindeki transit bilgi notu için kullanılan formlar bu Ek İlave B8’teki örneğe uygun olur.
 1. Formlar, en az 40 g/m2 ağırlığında ve normal kullanım sırasında kolaylıkla yırtılmayacak veya buruşmayacak dayanıklılıkta olup, üzerine yazı yazılabilecek şekilde hazırlanmış kağıda basılır. Kağıt beyaz renkte olur.
 1. Formların boyutları, 210 x 148 mm’dir.

 
Madde 9
 

Alındı

 

 1. Alındılar için kullanılan örnek, İlave B10’a uygun olur.
 1. Kullanılan kağıt, normal kullanım sırasında kolaylıkla yırtılmayacak veya buruşmayacak dayanıklılıkta olur. Kağıdın rengi beyazdır.
 1. Formların boyutları, 148 x 105 mm’dir.

 
Madde 10

Bireysel teminat fişi 

 1. Bireysel teminat fişlerini hazırlamak için kullanılan formlar, İlave C3’teki örneğe uygun olur.
 1. Formlar, mekanik kağıt hamuru bulunmayan en az 55 g/m2 ağırlığında ve üzerine yazı yazılabilecek şekilde hazırlanmış kağıda basılır. Mekanik veya kimyasal yollarla sahteciliği ortaya çıkaracak kırmızı renkle basılmış girift nakışlı fon bulunur. Kağıdın rengi beyazdır.
 1. Formların boyutları, 148 x 105 mm’dir.
 1. Formlarda, matbaanın adı ve adresi veya matbaanın tanınabilmesi için bir işareti ve seri numarası bulunur.
 1. Bireysel teminat fişleri için kullanılan dil, hareket idaresinin ülkesinin yetkili makamlarınca belirlenir.

Madde 11
Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikaları

 1. Bundan sonra ‘sertifikalar’ olarak adlandırılacak olan kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikalarını hazırlamak için kullanılan formlar, İlave C5 ve C6’daki örneklere uygun olur. Sertifikalar, İlave C7’deki açıklayıcı notlara uygun olarak doldurulur.
 2. Sertifikalar, mekanik kağıt hamuru bulunmayan en az 100 g/m2 ağırlığında beyaz kağıda basılır. Her iki yüzünde mekanik veya kimyasal yollarla sahtecililiği ortaya çıkaracak girift nakışlı fon bulunur. Zeminin rengi:
 • teminat sertifikaları için yeşil,
 • teminattan vazgeçme sertifikaları için soluk mavi

olur.

 1. Formların boyutları, 210 x 148 mm’dir.
 2. Akit Taraflar formların basılmasından veya bastırılmasından sorumludur. Her sertifika seri numarası taşır.

Madde 12
Başlık III için Ortak Hükümler

 1. Formlar, daktilo veya başka bir mekanik yolla veya benzeri bir yöntemle doldurulur. Madde 7 ve 8’de belirtilen formlar mürekkeple ve kitap harfleri ile okunaklı şekilde elle de doldurulabilir.
 2. Formlar, hareket ülkesinin yetkili makamlarınca kabul edilen Akit Tarafların resmi dillerinden birinde düzenlenir.
 3. Formların sunulması gereken bir başka ülkenin yetkili makamları gerektiğinde o ülkenin resmi diline veya dillerinden birine çevirisini isteyebilir.
 4. Kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme sertifikaları için kullanılacak dil teminat idaresinden sorumlu ülkenin yetkili makamlarınca belirlenir.
 5. Hiç bir silme veya düzeltme yapılmaz. Düzeltmeler, doğru olmayan bilgilerin üzeri çizilerek ve uygun olduğunda gerekli olanların eklenmesi ile yapılır. Düzeltmeler, düzeltmeyi yapan kişi tarafından parafe edilir ve yetkili makamlarca tasdik edilir.
 6. Bir Akit Taraf, diğer Akit Tarafların onayının alınması ve Sözleşmenin doğru uygulanmasına halel getirmemesi koşuluyla, güvenliğin arttırılması amacıyla bu başlık altında belirtilen formlarla ilgili özel önlemler alabilir.

İlave A1[40]
TRANSİT BEYANLARININ EDI STANDARD MESAJLARININ DEĞİŞİMİ YOLUYLA KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOT
(EDI TRANSİT BEYANI)
BAŞLIK I
GENEL
Transit beyanı, Sözleşme aksini öngörmedikçe elektronik olarak sunulur.
EDI transit beyanı, bu İlave ve İlave B1’de tanımlandığı üzere, uygun olduğunda bir kod ile birlikte veya bir kod ile değiştirilerek, 20 Mayıs 1987 tarihli Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine ilişkin Sözleşmede öngörülen ve Tek İdari Belge’nin (TİB) çeşitli kutularına karşılık gelen bilgilere dayanır.
Bu İlave, işlemlerin EDI standart mesajlarının değişimi yoluyla gerçekleştirildiğinde uygulanan temel unsurları içerir. Ayrıca, İlave A2’de belirtilen ek kodlar uygulanabilir. İlave B1, bu İlave veya İlave A2’de aksi belirtilmedikçe EDI transit beyanına uygulanır.
EDI transit beyanının ayrıntılı yapısı ve içeriği, yetkili makamların, sistemin düzgün işlemesini sağlamak üzere asıl sorumluya bildirdiği teknik özelliklere uyar. Bu özellikler, bu İlavede belirtilen unsurlara dayanır.
Bu İlave, veri değişiminin yapısını tarif eder. Transit beyanı, veri niteliklerini içeren veri grupları halinde düzenlenir. Nitelikler, mesaj kapsamında birbirine bağlı mantıksal blokları oluşturacak şekilde gruplandırılır. Veri grubu girintisi, veri grubunun alt girinti veri grubuna dayandığını gösterir.
Varsa, TİB üzerindeki uygun kutu numarası belirtilir.
Veri grubunun açıklamasındaki “sayı” ifadesi transit beyanında veri grubunun kaç defa kullanılabileceğini belirtir.
Niteliğin açıklamasındaki “tip/uzunluk” ifadesi, veri tipi ve veri uzunluğu için gerekli unsurları belirtir. Veri tipleri için kodlar aşağıda belirtilmiştir:
a       alfabetik
n       nümerik
an     alfanümerik
Kodu takip eden sayı, kabul edilebilir veri uzunluğunu belirtir. Aşağıdakiler uygulanır:
Uzunluk belirtecinden önceki seçimlik iki nokta, verinin sabit uzunluğunun olmadığı, fakat uzunluk belirtecinde ifade edilen basamak sayısına kadar olabileceği anlamına gelir. Veri uzunluğunda yer alan virgül, niteliğin ondalık basamakları içerebileceği anlamına gelir, virgülden önceki basamak niteliğin toplam uzunluğunu gösterir, virgülden sonraki basamak ondalıktan sonraki maksimum basamak sayısını gösterir.
BAŞLIK II
TRANSİT BEYANINA GİRİLEN BİLGİLER VE
EDI TRANSİT BEYANININ YAPISI
KISIM I 
Gerekli Bilgiler
Bu İlave, TİB Sözleşmesindekilere dayanan, çeşitli ülkelerce talep edilebilecek veri birimini içerir.
KISIM II
Yapı 

 1. Veri Grupları Tablosu

TRANSİT İŞLEMİ
TACİR gönderici
TACİR alıcı
EŞYA KALEMİ
—      TACİR gönderici
—      TACİR alıcı
—      KONTEYNERLE
—      SGI KODLARI
—      KAPLAR
—      ÖNCEKİ İDARİ REFERANSLAR
—      SUNULAN BELGELER/SERTİFİKALAR
—      ÖZEL İBARELER
Hareket GÜMRÜK İDARESİ
TACİR Asıl sorumlu
TEMSİLCİ
Transit GÜMRÜK İDARESİ
Varış GÜMRÜK İDARESİ
TACİR İzinli Alıcı
KONTROL SONUCU
MÜHÜR BİLGİSİ
—      MÜHÜR KİMLİĞİ
TEMİNAT
—      TEMİNAT REFERANSI
—        GEÇERLİLİK SINIRLAMASI AT
—        GEÇERLİLİK SINIRLAMASI AT DIŞI

 1. Transit beyanındaki veri bilgileri

TRANSİT İŞLEMİ
Sayı :1
Veri grubu kullanılır.
LRN
Tip/Uzunluk: an ..22
Yerel referans numarası (LRN) kullanılır. Her bir beyanı tanımlamak için yetkili makamların mutabakatı ile kullanıcılar tarafından ulusal düzeyde tanımlanır ve tahsis edilir.
Beyan türü    (kutu 1)
Tip/Uzunluk: an ..5
Bu nitelik kullanılır.
Girilecek beyan türü:

 • Eşyanın T2 rejimi kapsamında taşınması gerektiğinde: T2 veya T2F
 • Eşyanın T1 rejimi kapsamında taşınması gerektiğinde: T1
 • Ek 1 Madde 23’te belirtilen sevkiyatlar için: T-

Bu nitelik kullanılır.
Toplam kalem adedi (kutu 5)
Tip/Uzunluk: n ..5
Bu nitelik kullanılır.
Toplam kap adedi (kutu 6)
Tip/Uzunluk: n ..7
Bu niteliğin kullanımı ihtiyaridir. Bu nitelik için toplam kap adedi, ‘Kap adedi’, tüm ‘Parça adedi’ ve her beyan edilen ‘dökme’ için ‘1’ değeri toplamlarına eşittir.
Sevk ülkesi (kutu 15a)
Tip/Uzunluk: a2
Eşyanın hangi ülkeden sevk/ihraç edileceği.
Bu nitelik, sadece tek sevk ülkesi beyan edildiğinde kullanılır. İlave A2’de belirtilen ülke kodları kullanılır. Bu durumda ‘EŞYA KALEMİ’ veri grubu ‘Sevk ülkesi’ niteliği kullanılamaz. Birden fazla sevk ülkesi beyan edildiğinde ‘TRANSİT İŞLEMİ’ veri grubunun bu niteliği kullanılamaz. Bu durumda ‘EŞYA KALEMİ’ veri grubu ‘Sevk ülkesi’ niteliği kullanılır.
Varış ülkesi (kutu 17a)
Tip/Uzunluk: a2
İlgili ülkenin adı girilir.
Bu nitelik, sadece bir varış ülkesi beyan edildiğinde kullanılır. İlave A2’de belirtilen ülke kodları kullanılır. Bu durumda ‘EŞYA KALEMİ’ veri grubundaki ‘Varış ülkesi’ niteliği kullanılamaz. Birden fazla varış ülkesi beyan edildiğinde, ‘TRANSİT İŞLEMİ’ veri grubunun bu niteliği kullanılamaz. Bu durumda, ‘EŞYA KALEMİ’ veri grubunun ‘Varış ülkesi’ niteliği kullanılır.
Hareketteki kimlik (kutu 18)
Tip/Uzunluk: an ..27
Hareket idaresine sunulmak üzere eşyanın doğrudan yüklendiği taşıma aracının (kamyon, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) kayıt numarası veya adı gibi tanınma bilgileri bu amaçla belirlenmiş kodlar kullanılarak girilir. Örneğin, farklı taşıt kayıt numaralı çekici ve römork kullanıldığında, hem çekici hem römorkun kayıt numaraları girilir.
Bununla birlikte, eşya karayolu taşıtlarında konteynerlerle taşındığında, yetkili makamlar hareket noktasındaki lojistik durumu, transit beyanının hazırlanması aşamasında taşıma aracının kimlik bilgilerini sunamıyorsa ve taşıma aracına ilişkin gerekli bilginin sonradan 55 no.lu kutuya girilmesini sağlayabilirlerse, asıl sorumlunun bu kutuyu boş bırakmasına izin verebilir.
Eşya sabit taşıma sistemleri veya demiryolu ile taşındığında kayıt numarası girilmez.
Diğer durumlarda, kayıtlı olduğu ülkenin beyanı Akit Taraflar için ihtiyaridir.
Hareketteki kimlik LNG
Tip/Uzunluk: a2
Karşılık gelen serbest metin alanı kullanıldığında, İlave A2’de belirtilen dil kodu, dili (LNG) tanımlamak için kullanılır.
Hareketteki taşıma aracının kayıtlı olduğu ülke (kutu 18)
Tip/Uzunluk: a2
İlave A2’de belirtilen ülke kodu kullanılır.
Hareket idaresine sunulmak üzere eşyanın doğrudan yüklendiği taşıma aracının (kamyon, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) (veya birçok taşıma aracı varsa diğerlerini hareket ettiren taşıma aracının) kayıtlı olduğu ülke, bu amaçla belirlenmiş kodlar kullanılarak girilir. Örneğin, farklı taşıt kayıt numaralı çekici ve römork kullanıldığında, hem çekici hem römorkun kayıt numaraları ve çekicinin kayıtlı olduğu ülke girilir.
Bununla birlikte, eşya karayolu taşıtlarında konteynerlerle taşındığında, yetkili makamlar, hareket noktasındaki lojistik durumu, transit beyanının hazırlanması aşamasında taşıma aracının kayıtlı olduğu ülkeyi sunamıyorsa ve taşıma aracına ilişkin gerekli bilginin sonradan 55 no.lu kutuya girilmesini sağlayabilirse, asıl sorumlunun bu kutuyu boş bırakmasına izin verebilir.
Eşya sabit taşıma sistemleri ile taşındığında kayıtlı olduğu ülke girilmez.
Konteyner (kutu 19)
Tip/Uzunluk: n1
Eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulması sırasında, hareket idaresinin topraklarında bulunduğu Akit Tarafın sınırında düşünülen duruma göre bu amaçla belirlenmiş kodlar kullanılır.
Aşağıdaki kodlar kullanılır:
0:      Hayır
1:      Evet
Sınırı geçecek taşıma aracının kayıtlı olduğu ülke (kutu 21)
Tip/Uzunluk: a2
Kayıtlı olduğu ülkenin girilmesi zorunludur.
Bununla birlikte eşya demiryolu veya sabit taşıma sistemleri ile taşındığında kayıt numarası veya kayıtlı olduğu ülke girilmez.
İlave A2’de belirtilen ülke kodu kullanılır.
Sınırı geçecek kimlik (kutu 21)
Tip/Uzunluk: a ..27
Uygun kodlar kullanılarak, eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulması sırasında, hareket idaresinin bulunduğu Akit Tarafın sınır geçiş noktasında kullanılması düşünülen hareketli taşıma aracının (hareket ettiren taşıma aracının) cinsi ve (kamyon, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı), kimlik bilgilerinden (örneğin, kayıt numarası veya adı) sonra kayıtlı olduğu ülke kodu girilir.
Kombine taşımacılık durumunda veya birden fazla taşıma aracının bulunması halinde, hareketli taşıma aracı tüm kombinasyonu hareket ettiren araçtır. Örneğin, gemiye yüklenmiş bir kamyon söz konusu ise, hareketli taşıma aracı gemidir. Çekici ve römork söz konusu ise, hareketli taşıma aracı çekicidir.
Eşya sabit taşıma sistemleri veya demiryoluyla taşınıyorsa, kayıt numarası girilmez.
Bu niteliğin kullanımı Akit Taraflar için ihtiyaridir.
Sınırı geçen kimlik LNG
Tip/Uzunluk: a2
Karşılık gelen serbest metin alanı kullanıldığında, İlave A2’de belirtilen dil kodu, dili (LNG) tanımlamak için kullanılır.
Sınırı geçen taşıma türü (kutu 21)
Tip/Uzunluk: n ..2
Bu niteliğin kullanımı Akit Taraflar için ihtiyaridir.
Sınırdaki taşıma şekli (kutu 25)
Tip/Uzunluk: n ..2
Eşyayı hareket idaresinin bulunduğu Akit Tarafın topraklarından çıkaracağı düşünülen hareketli taşıma aracını gösteren taşıma şeklinin girilmesi amacıyla belirlenen kodlar kullanılır.
Bu niteliğin kullanımı Akit Taraflar için ihtiyaridir.
Dahili taşıma şekli (kutu 26)
Tip/Uzunluk: n ..2
Bu niteliğin kullanımı Akit Taraflar için ihtiyaridir. İlave A2’de kutu 25’e ilişkin açıklayıcı notlar uyarınca kullanılmalıdır.
Yükleme yeri (kutu 27)
Tip/Uzunluk: an ..17
Bu niteliğin kullanımı Akit Taraflar için ihtiyaridir.
Mutabık kalınan yer kodu (kutu 30)
Tip/Uzunluk: an ..17
‘KONTROL SONUCU’ veri grubu kullanıldığında, bu nitelik kullanılamaz. Bu veri grubu kullanılmadığında, bu nitelik ihtiyaridir. Bu nitelik kullanıldığında, eşyanın muayene edilebileceği yerin kodlu şekilde açık olarak gösterilmesi gereklidir. ‘Eşyanın mutabık kalınan yeri’/ ‘Mutabık kalınan yer kodu’, ‘Eşyanın izin verilen yeri’ ve ‘Gümrük alt yeri’ nitelikleri aynı anda kullanılamaz.
Eşyanın mutabık kalınan yeri (kutu 30)
Tip/Uzunluk: an ..35
‘KONTROL SONUCU’ veri grubu kullanıldığında, bu nitelik kullanılamaz. Bu veri grubu kullanılmadığında, bu nitelik ihtiyaridir. Bu nitelik kullanıldığında, eşyanın muayene edilebileceği yerin açık olarak gösterilmesi gereklidir. ‘Eşyanın mutabık kalınan yeri’/ ‘Mutabık kalınan yer kodu’, ‘Eşyanın izin verilen yeri’ ve ‘Gümrük alt yeri’ nitelikleri aynı anda kullanılamaz.
Eşyanın mutabık kalınan yeri LNG
Tip/Uzunluk: a2
Karşılık gelen serbest metin alanı kullanıldığında, İlave A2’de belirtilen dil kodu dili (LNG) tanımlamak için kullanılır.
Eşyanın izin verilen yeri (kutu 30)
Tip/Uzunluk: an ..17
‘KONTROL SONUCU’ veri grubu kullanıldığında, bu nitelik ihtiyaridir. Bu nitelik kullanıldığında, eşyanın muayene edilebileceği yerin açık olarak gösterilmesi gereklidir. ‘KONTROL SONUCU’ veri grubu kullanılmadığında, bu nitelik kullanılamaz. ‘Eşyanın mutabık kalınan yeri’/ ‘Mutabık kalınan yer kodu’, ‘Eşyanın izin verilen yeri’ ve ‘Gümrük alt yeri’ nitelikleri aynı anda kullanılamaz.
Gümrük alt-yeri (kutu 30)
Tip/Uzunluk: an ..17
‘KONTROL SONUCU’ veri grubu kullanıldığında, bu nitelik kullanılamaz. Bu veri grubu kullanılmadığında, bu nitelik ihtiyaridir. Bu nitelik kullanıldığında, eşyanın muayene edilebileceği yerin açık olarak gösterilmesi gereklidir. ‘Eşyanın mutabık kalınan yeri’/ ‘Mutabık kalınan yer kodu’, ‘Eşyanın izin verilen yeri’ ve ‘Gümrük alt yeri’ nitelikleri aynı anda kullanılamaz.
Toplam brüt ağırlık (kutu 35)
Tip/Uzunluk: n ..11,3
Bu nitelik kullanılır.
Transit refakat belgesi dil kodu
Tip/Uzunluk: a2
İlave A2’de belirtilen dil kodu, transit refakat belgesinin dilini tanımlamak için kullanılır.
Hareketteki diyalog dil belirteci
Tip/Uzunluk: a2
İlave A2’de belirtilen dil kodunun kullanımı ihtiyaridir. Bu nitelik kullanılmadığında, sistem hareket idaresindeki varsayılan dili kullanacaktır.
Beyan tarihi (kutu 50)
Tip/Uzunluk: n8
Bu nitelik kullanılır.
Beyan yeri (kutu 50)
Tip/Uzunluk: an ..35
Bu nitelik kullanılır.
Beyan yeri LNG
Tip/Uzunluk: a2
Karşılık gelen serbest metin alanı kullanıldığında, İlave A2’de belirtilen dil kodu dili (LNG) tanımlamak için kullanılır.
TACİR gönderici (kutu 2)
Sayı:1
Sadece tek gönderici beyan edildiğinde, bu veri grubu kullanılır. Bu durumda ‘EŞYA KALEMİ’ veri grubunun ‘TACİR gönderici’ veri grubu kullanılamaz.
Ad (kutu 2)
Tip/Uzunluk: an ..35
Bu nitelik kullanılır.
Cadde ve numara (kutu 2)
Tip/Uzunluk: an ..35
Bu nitelik kullanılır.
Ülke (kutu 2)
Tip/Uzunluk: a2
İlave A2’de belirtilen ülke kodu kullanılır.
Posta kodu (kutu 2)
Tip/Uzunluk: an ..9
Bu nitelik kullanılır.
Şehir (kutu 2)
Tip/Uzunluk: an ..35
Bu nitelik kullanılır.

NAD LNG

Tip/Uzunluk: a2

Ad ve adres dilini (NAD LNG) tanımlamak için İlave A2’de belirtilen dil kodu kullanılır.

TIN (kutu 2)

Tip/Uzunluk: an ..17

Tacir kimlik numarasını (TIN) eklemek için bu niteliğin kullanımı Akit Taraflar için ihtiyaridir.

TACİR alıcı (kutu 8)

Sayı:1

Sadece tek alıcı beyan edildiğinde ve ‘TRANSİT İŞLEMİ’ veri grubunun ‘Varış ülkesi’ niteliği Sözleşmede tanımlandığı şekilde bir ‘ülke’ içerdiğinde, bu veri grubu kullanılır. Bu durumda, ‘EŞYA KALEMİ’ veri grubunun ‘TACİR alıcı’ veri grubu kullanılamaz.

Ad (kutu 8)

Tip/Uzunluk: an ..35

Bu nitelik kullanılır.

Cadde ve numara (kutu 8)

Tip/Uzunluk: an ..35

Bu nitelik kullanılır.

Ülke (kutu 8)

Tip/Uzunluk: a2

İlave A2’de belirtilen ülke kodu kullanılır.

Posta kodu (kutu 8)

Tip/Uzunluk: an ..9

Bu nitelik kullanılır.

Şehir (kutu 8)

Tip/Uzunluk: an ..35

Bu nitelik kullanılır.

NAD LNG

Tip/Uzunluk: a2

Ad ve adresin dilini (NAD LNG) tanımlamak için İlave A2’de belirtilen dil kodu kullanılır.

TIN (kutu 8)

Tip/Uzunluk: an ..17

Tacir kimlik numarasını (TIN) eklemek için bu niteliğin kullanımı Akit Taraflar için ihtiyaridir.

EŞYA KALEMİ

Sayı: 999

Bu veri grubu kullanılır.

Beyan türü (y kutu 1)

Tip/Uzunluk: an ..5

“TRANSİT İŞLEMİ” veri grubunun “beyan türü” niteliği için “T-”             kodu kullanıldığında bu kod kullanılır. Diğer durumlarda bu nitelik kullanılamaz.

Sevk ülkesi (y kutu 15a)

Tip/Uzunluk: a2

Eşyanın hangi ülkeden sevk/ihraç edileceği.

Bu nitelik birden fazla sevk ülkesi beyan edildiğinde kullanılır. İlave A2’de belirtilen ülke kodları kullanılır. ‘TRANSİT İŞLEMİ’ veri grubunun ‘Sevk ülkesi’ niteliği kullanılamaz. Sadece tek sevk ülkesi beyan edildiğinde, ‘TRANSİT İŞLEMİ’ veri grubunun karşılık gelen niteliği kullanılır.

Varış ülkesi (y kutu 17a)

Tip/Uzunluk: a2

Bu nitelik birden fazla varış ülkesi beyan edildiğinde kullanılır. İlave A2’de belirtilen ülke kodları kullanılır. ‘TRANSİT İŞLEMİ’ veri grubunun ‘Varış ülkesi’ niteliği kullanılamaz. Sadece bir varış ülkesi beyan edildiğinde, ‘TRANSİT İŞLEMİ’ veri grubunun karşılık gelen niteliği kullanılır.

Metin tanımı (kutu 31)

Tip/Uzunluk: an ..140

Bu nitelik kullanılır.

Her durumda normal ticari tanım yazılmalıdır. Bu tanım, eşyanın tanınması için gerekli bilgileri içermelidir. “Eşya Kodu” niteliğinin doldurulması gerektiğinde, bu tanım, eşyanın sınıflandırılmasına imkan verecek kadar açık olmalıdır. Bu nitelik ayrıca herhangi bir özel mevzuat (örneğin, özel tüketim vergisi) uyarınca gereken bilgileri de göstermelidir. Konteyner kullanılırsa, konteynerleri tanıtan işaretler de bu kutuya girilmelidir.

Metin tanımı LNG

Tip/Uzunluk: a2

İlave A2’de belirtilen dil kodu, karşılık gelen serbest metin alanının dilini (LNG) tanımlamak için kullanılır.

Kalem sayısı (kutu 32)

Tip/Uzunluk: n ..5

‘Toplam kalem adedi’ niteliğinde beyan edilen kalem listesinde gösterilen kalem sayısı girilir.

‘TRANSİT İŞLEMİ’ veri grubunun ‘Toplam kalem adedi’ niteliği için ‘1’ rakamı kullanıldığında dahi bu nitelik kullanılır. Bu durumda bu nitelik için ‘1’ rakamı kullanılır. Her kalem sayısı beyanda üniktir.

Eşya kodu (kutu 33)

Tip/Uzunluk: n ..8

Bu nitelik en az 4 en fazla 8 basamakla kullanılır.

Bu kutu:

–    aynı kişinin eşya kodu içeren gümrük beyannamesi ile aynı anda veya sonrasında transit beyanında bulunması veya

–    transit beyannamesinin Ek 1 Madde 1(3) uyarınca yayımlanan listede yer alan eşyayı içermesi

durumlarında doldurulmalıdır.

Eşya kodu girilir.

T2 veya T2F transit beyanları bir EFTA ülkesinde yapıldığında, önceki transit beyanı bir eşya kodu içermedikçe bu kutunun doldurulması gerekmez.

Önceki transit beyanı bir eşya kodu içerirse, ilgili beyana girilen kod girilir.

Diğer tüm durumlarda bu kutunun kullanımı ihtiyaridir.

Brüt ağırlık (kutu 35)

Tip/Uzunluk: n ..11,3

Bu kutuya 31 no.lu kutuda tanımlanan eşyanın brüt ağırlığı kilogram cinsinden yazılır. Brüt ağırlıktan, konteyner ve taşımaya ilişkin tüm araç ve gereç ağırlıkları hariç eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalajı dahil toplam ağırlığı anlaşılır.

Aynı beyan kapsamı farklı cinsteki eşyanın, her bir eşya cinsinin brüt ağırlığının belirlenmesinin mümkün olmayacağı şekilde birlikte paketlenmesi durumunda bu nitelik ihtiyaridir.

Net ağırlık (kutu 38)

Tip/Uzunluk: n ..11,3

İlgili nitelikte tanımlanan eşyanın kilogram cinsinden net ağırlığı girilir. Net ağırlık eşyanın ambalajı hariç kendi ağırlığıdır.

TACİR gönderici (y kutu 2)

Sayı: 1

‘Tacir gönderici’ veri grubu sadece bir gönderici beyan edildiğinde kullanılamaz. Bu durumda ‘TRANSİT İŞLEMİ’ seviyesindeki ‘Tacir gönderici’ veri grubu kullanılır.

Ad (y kutu 2)

Tip/Uzunluk: an ..35

Bu nitelik kullanılır.

Cadde ve numara (y kutu 2)

Tip/Uzunluk: an ..35

Bu nitelik kullanılır.

Ülke (y kutu 2)

Tip/Uzunluk: a2

İlave A2’de belirtilen ülke kodu kullanılır.

Posta kodu (y kutu 2)

Tip/Uzunluk: an ..9

Bu nitelik kullanılır.

Şehir (y kutu 2)

Tip/Uzunluk: an ..35

Bu nitelik kullanılır.

NAD LNG

Tip/Uzunluk: a2

Ad ve adresin dilini (NAD LNG) tanımlamak için İlave A2’de belirtilen dil kodu kullanılır.

TIN (y kutu 2)

Tip/Uzunluk: an ..17

Tacir kimlik numarasını (TIN) eklemek için bu niteliğin kullanımı Akit Taraflar için ihtiyaridir.

TACİR alıcı (y kutu 8)

Sayı: 1

Birden fazla alıcı beyan edildiğinde ve ‘EŞYA KALEMİ’ veri grubunun ‘Varış ülkesi’ niteliği Sözleşmede tanımlandığı şekilde bir ‘ülke’ içerdiğinde, bu veri grubu kullanılır. Sadece tek alıcı beyan edildiğinde ‘EŞYA KALEMİ’ veri grubunun ‘Tacir alıcı’ veri grubu kullanılamaz.

Ad (y kutu 8)

Tip/Uzunluk: an ..35

Bu nitelik kullanılır.

Cadde ve numara (y kutu 8)

Tip/Uzunluk: an ..35

Bu nitelik kullanılır.

Ülke (y kutu 8)

Tip/Uzunluk: a2

İlave A2’de belirtilen ülke kodu kullanılır.

Posta kodu (y kutu 8)

Tip/Uzunluk: an ..9

Bu nitelik kullanılır.

Şehir (y kutu 8)

Tip/Uzunluk: an ..35

Bu nitelik kullanılır.

NAD LNG

Tip/Uzunluk: a2

Ad ve adresin dilini (NAD LNG) tanımlamak için İlave A2’de belirtilen dil kodu kullanılır.

TIN (y kutu 8)

Tip/Uzunluk: an ..17

Tacir kimlik numarasını (TIN) eklemek için bu niteliğin kullanımı Akit Taraflar için ihtiyaridir.

KONTEYNERLER (kutu 31)

Sayı: 99

‘TRANSİT İŞLEMİ’ veri grubunun ‘Konteyner’ niteliği ‘1’ kodunu içerdiğinde, bu veri grubu kullanılır.

Konteyner numaraları (kutu 31)

Tip/Uzunluk: an ..11

Bu nitelik kullanılır.

SGI-Kodları (kutu 31)

Sayı: 9

Transit beyanı Ek I İlave I’deki listede belirtilen eşyaya ilişkin olduğunda, bu veri grubu, hassas eşya göstergesini (SGI) eklemek için kullanılır.

HASSAS EŞYA KODU (kutu 31)

Tip/Uzunluk: n ..2

Eşya kodu Ek I İlave I’deki listede belirtilen eşyayı tek başına göstermek için yeterli değilse, İlave A2’de belirtilen kod kullanılır.

Hassas miktar (kutu 31)

Tip/Uzunluk: n ..11,3

Transit beyanı Ek I İlave I’deki listede belirtilen eşyaya ilişkin olduğunda, bu nitelik kullanılır.

KAPLAR (kutu 31)

Sayı: 99

Bu veri grubu kullanılır.

Kapların marka ve numarası (kutu 31)

Tip/Uzunluk: an ..42

Bu nitelik, ‘Kapların cinsi’ niteliği, dökme (VQ, VG, VL, VY, VR veya VO) veya ‘ambalajlanmamış’ (NE, NF, NG) hariç olmak üzere İlave A2’de belirtilen kodları içerdiğinde kullanılır. Bu nitelik, ‘Kapların cinsi’ niteliği yukarıda belirtilen kodlardan birini içerdiğinde, ihtiyaridir.

Kapların marka ve numarası LNG

Tip/Uzunluk: a2

Karşılık gelen serbest metin alanı kullanıldığında, İlave A2’de belirtilen dil kodu, dili (LNG) tanımlamak için kullanılır.

Kapların cinsi (kutu 31)

Tip/Uzunluk: an2

İlave A2’de belirtilen kap kodu kullanılır.

Kap adedi (kutu 31)

Tip/Uzunluk: n ..5

Bu nitelik, ‘Kapların cinsi’ niteliği, dökme (VQ, VG, VL, VY, VR veya VO) veya ‘ambalajlanmamış’ (NE, NF, NG) hariç olmak üzere İlave A2’de belirtilen kodları içerdiğinde kullanılır. Bu nitelik, ‘Kapların cinsi’ niteliği yukarıda belirtilen kodlardan birini içerdiğinde, kullanılamaz.

Parça adedi (kutu 31)

Tip/Uzunluk: n ..5

Bu nitelik, ‘Kapların cinsi’ niteliği ‘ambalajlanmamış’ (NE) için İlave A2’de belirtilen bir kod içerdiğinde kullanılır. Diğer tüm durumlarda bu nitelik kullanılamaz.

ÖNCEKİ İDARİ REFERANSLAR (kutu 40)

Sayı: 9

Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma veya ilgili gümrük belgelerine ilişkin referans girilir.

“TRANSİT İŞLEMİ” veya “EŞYA KALEMİ” veri gruplarının beyan türü niteliğinin “T2” veya “T2F” kodu içermesi ve hareket idaresi ülkesinin Sözleşmede tanımlandığı şekilde bir EFTA ülkesi olması durumunda bu veri grubu kullanılır.

Önceki belge türü (kutu 40)

Tip/Uzunluk: an ..6

Bu veri grubu kullanıldığında, İlave A2’de belirtilen önceki belge kodlarından en az biri kullanılır.

Önceki belge referansı (kutu 40)

Tip/Uzunluk: an ..20

Önceki belgenin referansı kullanılır.

Önceki belge referansı LNG

Tip/Uzunluk: a2

Karşılık gelen serbest metin alanı kullanıldığında, İlave A2’de belirtilen dil kodu, dili (LNG) tanımlamak için kullanılır.

Bilgilerin tamamlanması (kutu 40)

Tip/Uzunluk: an ..26

Bu niteliğin kullanımı Akit Taraflar için ihtiyaridir.

Bilgilerin tamamlanması LNG

Tip/Uzunluk: a2

Karşılık gelen serbest metin alanı kullanıldığında, İlave A2’de belirtilen dil kodu, dili (LNG) tanımlamak için kullanılır.

SUNULAN BELGELER/SERTİFİKALAR (kutu 44)

Sayı: 99

Sevk/ihraç ülkesinde uygulanabilir özel hükümlerin gerektirdiği bilgiler, beyannameyi destekleyici belgelerin referans numaraları (örneğin, T5 kontrol nüshasının seri numarası, ihracat izni/lisansı numarası, hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili düzenlemelere ilişkin bilgiler veya konşimento numarası) ile birlikte girilir.

Bu niteliğin kullanımı Akit Taraflar için ihtiyaridir. Bu veri grubu kullanıldığında, aşağıdaki niteliklerden en az biri kullanılır:

Belge türü (kutu 44)

Tip/Uzunluk: an ..3

İlave A2’de belirtilen kod kullanılır.

Belge referansı (kutu 44)

Tip/Uzunluk: an ..20

Belge referansı LNG

Tip/Uzunluk: a2

Karşılık gelen serbest metin alanı kullanıldığında, İlave A2’de belirtilen dil kodu, dili (LNG) tanımlamak için kullanılır.

Bilgilerin tamamlanması (kutu 44)

Tip/Uzunluk: an ..26

Bilgilerin tamamlanması LNG

Tip/Uzunluk: a2

Karşılık gelen serbest metin alanı kullanıldığında, İlave A2’de belirtilen dil kodu, dili (LNG) tanımlamak için kullanılır.

ÖZEL İBARELER (kutu 44)

Sayı: 99

Bu niteliğin kullanımı Akit Taraflar için ihtiyaridir. Bu veri grubu için ‘Ek bilgi göstergesi’ veya ‘Metin’ niteliği kullanılır.

Ek bilgi göstergesi (kutu 44)

Tip/Uzunluk: an ..3

Ek bilgi göstergesini eklemek için, İlave A2’de belirtilen kod kullanılır.

AT’den ihracat (kutu 44)

Tip/Uzunluk: n1

“Ek bilgi göstergesi” niteliğinin “DG0” veya “DG1”kodunu içermesi durumunda, “AT’den ihracat” veya “Ülkeden ihracat” niteliği kullanılır. Her iki nitelik aynı anda kullanılamaz. Diğer durumlarda bu nitelik kullanılamaz. Bu nitelik kullanıldığında aşağıdaki kodlar kullanılacaktır:

0=    Hayır
1=    Evet

Ülkeden ihracat (kutu 44)
Tip/Uzunluk: a2

“Ek bilgi göstergesi” niteliğinin “DG0” veya “DG1”kodunu içermesi durumunda, “AT’den ihracat” veya “Ülkeden ihracat” niteliği kullanılır. Her iki nitelik aynı anda kullanılamaz. Diğer durumlarda bu nitelik kullanılamaz. Bu nitelik kullanılırsa, İlave A2’de belirtilen ülke kodu kullanılır.

Metin (kutu 44)

Tip/Uzunluk: an ..70

Metin LNG

Tip/Uzunluk: a2

Karşılık gelen serbest metin alanı kullanıldığında, İlave A2’de belirtilen dil kodu, dili (LNG) tanımlamak için kullanılır.

Hareket GÜMRÜK İDARESİ (kutu C)
Sayı: 1
Bu veri grubu kullanılır.
Referans numarası (kutu C)
Tip/Uzunluk: an8
İlave A2’de belirtilen kod kullanılır.
TACİR asıl sorumlu (kutu 50)
Sayı: 1
Bu veri grubu kullanılır.
TIN (kutu 50)
Tip/Uzunluk: an ..17
‘KONTROL SONUCU’ veri grubu A3 kodunu içerdiğinde ya da GRN niteliği kullanıldığında, bu nitelik kullanılır.
Ad (kutu 50)
Tip/Uzunluk: an ..35
‘TIN’ niteliği kullanıldığında ve bu veri grubunun diğer nitelikleri sistem tarafından bilinmediğinde, bu nitelik kullanılır.
Cadde ve numara (kutu 50)
Tip/Uzunluk: an ..35
‘TIN’ niteliği kullanıldığında ve bu veri grubunun diğer nitelikleri sistem tarafından bilinmediğinde, bu nitelik kullanılır.
Ülke (kutu 50)
Tip/Uzunluk: a2
‘TIN’ niteliği kullanıldığında ve bu veri grubunun diğer nitelikleri sistem tarafından bilinmediğinde, İlave A2’de belirtilen ülke kodu kullanılır.
Posta kodu (kutu 50)
Tip/Uzunluk: an ..9
‘TIN’ niteliği kullanıldığında ve bu veri grubunun diğer nitelikleri sistem tarafından bilinmediğinde, bu nitelik kullanılır.
Şehir (kutu 50)
Tip/Uzunluk: an ..35
‘TIN’ niteliği kullanıldığında ve bu veri grubunun diğer nitelikleri sistem tarafından bilinmediğinde, bu nitelik kullanılır.
NAD LNG
Tip/Uzunluk: a2
Karşılık gelen serbest metin alanı kullanıldığında, İlave A2’de belirtilen dil kodu, ad ve adresin dilini (NAD LNG) tanımlamak için kullanılır.
TEMSİLCİ (kutu 50)
Sayı: 1
Asıl sorumlu yetkili temsilci kullandığında, bu veri grubu kullanılır.
Ad (kutu 50)
Tip/Uzunluk: an ..35
Bu nitelik kullanılır.
Temsilci kapasitesi (kutu 50)
Tip/Uzunluk: a ..35
Bu niteliğin kullanımı ihtiyaridir.
Temsilci sıfatı LNG
Tip/Uzunluk: a2
Karşılık gelen serbest metin alanı kullanıldığında, İlave A2’de belirtilen dil kodu, dili (LNG) tanımlamak için kullanılır.
Transit GÜMRÜK İDARESİ (kutu 51)
Sayı: 9
Taşıma sırasında topraklarından geçilmesi düşünülen her bir Akit Tarafın giriş idaresi veya Akit Taraflarınkinden farklı topraklardan geçilecek olması durumunda taşıma aracının Akit Tarafların topraklarını terk edeceği çıkış idaresi girilir.
Hareket ve varış için farklı Akit Taraflar beyan edilirse, bu veri grubu en az bir kez kullanılmalıdır.
Referans numarası (kutu 51)
Tip/Uzunluk: an8
İlave A2’de belirtilen kod kullanılır.
Varış GÜMRÜK İDARESİ (kutu 53)
Sayı: 1
Bu veri grubu kullanılır.
Referans numarası (kutu 53)
Tip/Uzunluk: an8
İlave A2’de sadece kodun yapısı belirtilmektedir. Varış gümrük idareleri, ortak transit işlemleri için yetkili gümrük idareleri listesinde (EUROPA sitesindeki COL) yer almaktadır. İlave A2’de belirtilen kod kullanılır.
TACİR izinli alıcı (kutu 53)
Sayı: 1
Bu veri grubu, eşyanın izinli alıcıya teslim edileceğini göstermek için kullanılır.
TIN izinli alıcı (kutu 53)
Tip/Uzunluk: an ..17
Bu nitelik, tacir kimlik numarasını (TIN) eklemek için kullanılır.
KONTROL SONUCU (kutu D)
Sayı: 1
İzinli gönderici beyan sunduğunda, bu veri grubu kullanılır.
Kontrol sonucu kodu (kutu D)
Tip/Uzunluk: an2
A3 kodu kullanılır.
Tarih sınırı (kutu D)
Tip/Uzunluk: n8
Bu nitelik kullanılır.
MÜHÜR BİLGİLERİ (kutu D)
Sayı: 1
İzinli gönderici, izninin mühür kullanımı gerektiren veya asıl sorumluya özel tipte mühür kullanımı tanınan bir beyan sunduğunda, bu veri grubu kullanılır.
Mühür adedi (kutu D)
Tip/Uzunluk: n ..4
Bu nitelik kullanılır.
—      MÜHÜR KİMLİĞİ (kutu D)
Sayı: 99
Bu veri grubu, mühür kimliği için kullanılır.
Mühür kimliği (kutu D)
Tip/Uzunluk: an ..20
Bu nitelik kullanılır.
Mühür kimliği LNG
Tip/Uzunluk: a2
İlave A2’de belirtilen dil kodu (LNG) kullanılır.
TEMİNAT
Sayı: 9
Bu veri grubu kullanılır.
Teminat türü (kutu 52)
Tip/Uzunluk: an1
İlave A2’de belirtilen kod kullanılır.
TEMİNAT REFERANSI
Sayı: 99
‘Teminat türü’ niteliği ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘4’ veya ‘9’ kodlarını içerdiğinde, bu veri grubu kullanılır.
GRN (kutu 52)
Tip/Uzunluk: an ..24
‘Teminat türü’ niteliği ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘4’ veya ‘9’ kodlarını içerdiğinde, teminat referans numarasını (GRN) eklemek için bu nitelik kullanılır. Bu durumda, ‘Diğer teminat referansı’ niteliği kullanılamaz.
‘Teminat referans numarası’ (GRN), her bir teminatı belirlemek için teminat idaresi tarafından tahsis edilir ve aşağıdaki yapıdadır:

Alan İçerik Alan türü Örnekler
1 Teminatın kabul edildiği yılın son iki basamağı (YY) Nümerik 2 97
2 Teminatın sunulduğu ülkenin belirteci (ISO alfa 2 ülke kodu) Alfabetik 2 IT
3 Yıl ve ülkelere göre teminat idaresi tarafından verilen kabul için ünik belirteç Alfanümerik 12 1234AB788966
4 Kontrol basamağı Alfanümerik 1 8
5 Fişli bireysel teminat belirteci (1 harf + 6 basamak) veya diğer teminat türleri için YOK Alfanümerik 7 A001017

Alan 1 ve 2 yukarıda açıklandığı gibidir.
Alan 3’e, teminat idaresi tarafından verilen teminatın kabulü için yıl ve ülkelere göre ünik bir belirteç girilir. Teminat idaresinin gümrük idaresi referans numarasının GRN’de yer almasını isteyen ulusal idareler, teminat idaresinin ulusal numarasını eklemek için ilk altı karaktere kadar kullanabilirler.
Alan 4, GRN’nin 1 ila 3 no.lu alanları için bir kontrol basamağı olan bir değer girilir. Bu alan GRN’nin ilk dört alanına ilişkin hataların tespit edilmesine olanak verir.
Alan 5, GRN bilgisayarlı transit sisteminde kayıtlı bir fişli bireysel teminatla ilgili olduğunda kullanılır. Bu durumda bu alana fişin belirteci girilir.
Diğer teminat referansı (kutu 52)
Tip/Uzunluk: an ..35
‘Teminat türü’ niteliği ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘4’ veya ‘9’ kodlarından farklı kodları içerdiğinde, bu nitelik kullanılır. Bu durumda, ‘GRN’ niteliği kullanılamaz.
Erişim şifresi
Tip/Uzunluk: an4
‘GRN’ niteliği kullanıldığında, bu nitelik kullanılır. Aksi halde, bu nitelik ülkeler için ihtiyaridir. Teminat türüne bağlı olarak, teminat idaresi tarafından kefile veya asıl sorumluya verilir ve belirli bir teminatı güvence altına almak için kullanılır.
GEÇERLİLİK SINIRLAMASI AT
Sayı: 1
AT için geçerli değil (kutu 52)
Tip/Uzunluk: n1
Aşağıdaki kodlar kullanılır:
0=Hayır
1=Evet
GEÇERLİLİK SINIRLAMASI AT DIŞI
Sayı: 99
Diğer Akit Taraflar için geçerli değil (kutu 52)
Tip/Uzunluk: a2
İlave A2’de belirtilen ülke kodu Akit Tarafı belirtmek için kullanılır. Avrupa Topluluğunun bir Üye Devletinin kodu kullanılamaz.
İlave A2
BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN EK KODLAR

 1. ÜLKE KODLARI (CNT)
Alan İçerik Alan türü Örnekler
1 ‘ISO alfa 2 Ülke Kodu’ Alfabetik 2 IT

1997 tarihli ISO-3166-1’de belirtildiği üzere ‘ISO alfa 2 Ülke Kodu’ ve müteakip güncellemeler uygulanır.

 1. DİL KODU

ISO ─ 639: 1988’de belirtildiği üzere ISO Alfa 2 Kodifikasyonu uygulanır.

 1. EŞYA KODU (COM)
Alan İçerik Alan türü Örnekler
1 AS6 Nümerik 6 (sola yanaşık) 010290

Armonize sistemin altı rakamı girilmelidir (AS6). Eşya kodu, ulusal kullanım için sekiz rakama çıkarılabilir.

 1. HASSAS EŞYA KODU
Alan İçerik Alan türü Örnekler
1 Hassas eşya için ilave belirteç Nümerik ..2 2

Bu kod, bir hassas eşya AS6 ile yeterince belirtilemediğinde, Ek I İlave I’de gösterildiği üzere, AS6’nın genişletilmesinde kullanılır.

 1. KAP KODU (BM/AEK Tavsiye Kararı No: 21/Rev. 4 ─ Mayıs 2002)
Sprey (Aerosol) AE
Ampul, korumasız AM
Ampul, korumalı AP
Püskürgeç AT
Çanta BG
Çanta, esnek hazne FX
Çanta, geniş ZB
Çanta, büyüyen MB
Çanta, kağıt 5M
Çanta, kağıt, katmanlı XJ
Çanta, kağıt, katmanlı, su geçirmez XK
Çanta, plastik EC
Çanta, plastik tabakalı XD
Çanta, çok hacimli 43
Çanta, dokuma kumaş 5L
Çanta, dokuma kumaş, dayanaklı XG
Çanta, dokuma kumaş, su geçirmez XH
Çanta, dokuma kumaş, astarsız XF
Çanta, plastik dokuma 5H
Çanta, plastik dokuma, dayanaklı XB
Çanta, plastik dokuma, su geçirmez XC
Çanta, plastik dokuma, astarsız XA
Balya, sıkıştırılmış BL
Balya, sıkıştırılmamış BN
Balon, korumasız BF
Balon, korumalı BP
Çubuk BR
Varil BA
Varil, tahtadan 2C
Varil, tahtadan, tıpa şeklinde QH
Varil, tahtadan, sökülebilir kafalı QJ
Çubuk, tomar/deste/demet halinde BZ
Leğen BM
Sepet BK
Sepet, kulplu, karton HC
Sepet, kulplu, plastik HA
Sepet, kulplu, tahtadan HB
Kap BI
Tahta BD
Tahta, tomar/deste/demet halinde BY
Bobin BB
Cıvata BT
Şişe, gaz GB
Şişe, korumasız, soğan şeklinde BS
Şişe, korumasız, silindirik BO
Şişe, korumalı, soğan şeklinde BV
Şişe, korumalı, silindirik BQ
Şişe kasası BC
Kutu BX
Kutu, alüminyum 4B
Kutu, Milletler Topluluğu Elleçleme Ekipman Havuzu (CHEP), Eurobox DH
Kutu, sıkılaştırılmış liflerden yapılmış tahta 4G
Kutu, sıvılar için BW
Kutu, doğal tahta 4C
Kutu, plastik 4H
Kutu, plastik, genişletilmiş QR
Kutu, plastik, sağlam QS
Kutu, kontrplak 4D
Kutu, yeniden düzenlenmiş tahta 4F
Kutu, çelik 4A
Kutu, tahtadan, doğal tahta, basit QP
Kutu, tahtadan, doğal tahta, dayanıklı dış yüzey QQ
Kova BJ
Dökme, gaz (1031 mbar ve 15oC’de) VG
Dökme, sıvılaştırılmış gaz (normal olmayan  ısı/basınçta) VQ
Dökme, sıvı VL
Dökme, katı, ince parçacıklar (toz) VY
Dökme, katı, granüllü parçacıklar (tahıllar) VR
Dökme, katı, büyük parçacıklar (yumrular) VO
Deste BH
Bohça BE
Büyük fıçı BU
Kafes CG
Kafes, Milletler Topluluğu Elleçleme Ekipman Havuzu (CHEP) DG
Kafes, rulo CW
Teneke kutu, silindirik CX
Teneke kutu, dikdörtgen CA
Teneke kutu, kulplu ve oluklu CD
Teneke kutu CI
Çadır bezi CZ
Kapsül AV
Damacana, korumasız CO
Damacana, korumalı CP
Mukavva CM
Karton CT
Kartuş CQ
Kasa CS
Kasa, izotermik EI
Kasa, iskeletli SK
Kasa, çelik SS
Kasa, palet tabanlı ED
Kasa, palet tabanlı, mukavva EF
Kasa, palet tabanlı, metal EH
Kasa, palet tabanlı, plastik EG
Kasa, palet tabanlı, tahtadan EE
Ahşap varil CK
Sandık CH
Yayık CC
Süt güğümü AI
Sandık CF
Tabut CJ
Kangal CL
Birleşik ambalaj, cam muhafaza 6P
Birleşik ambalaj, alüminyum kasa içinde cam muhafaza YR
Birleşik ambalaj, alüminyum tambur içinde cam muhafaza YQ
Birleşik ambalaj, dayanıklı olmayan plastik çıkın içinde cam muhafaza YY
Birleşik ambalaj, elyaf tambur içinde cam muhafaza YW
Birleşik ambalaj, sıkıştırılmış liflerden yapılmış tahta kutu içinde cam muhafaza YX
Birleşik ambalaj, kontrplak tambur içinde cam muhafaza YT
Birleşik ambalaj, sağlam plastik denk içinde cam muhafaza YZ
Birleşik ambalaj, çelik sandık kutu içinde cam muhafaza YP
Birleşik ambalaj, çelik tambur içinde cam muhafaza YN
Birleşik ambalaj, hasır kapaklı sepet içinde cam muhafaza YV
Birleşik ambalaj, tahta kutu içinde cam muhafaza YS
Birleşik ambalaj, plastik muhafaza 6H
Birleşik ambalaj, alüminyum kasa içinde plastik muhafaza YD
Birleşik ambalaj, alüminyum tambur içinde plastik muhafaza YC
Birleşik ambalaj, elyaf tambur içinde plastik muhafaza YJ
Birleşik ambalaj, sıkıştırılmış liflerden yapılmış tahta kutu içinde plastik muhafaza YK
Birleşik ambalaj, plastik tambur içinde plastik muhafaza YL
Birleşik ambalaj, kontrplak kutu içinde plastik muhafaza YH
Birleşik ambalaj, kontrplak tambur içinde plastik muhafaza YG
Birleşik ambalaj, sağlam plastik kutu içinde plastik muhafaza YM
Birleşik ambalaj, çelik kasa kutu içinde plastik muhafaza YB
Birleşik ambalaj, çelik tambur içinde plastik muhafaza YA
Birleşik ambalaj, tahtadan kutu içinde plastik muhafaza YF
Külah AJ
Konteyner, taşıma ekipmanı olarak başka şekilde belirtilmedikçe CN
Kılıf CV
Tahta kasa CR
Kasa, bira CB
Kasa, hacimli, mukavva DK
Kasa, hacimli, plastik DL
Kasa, hacimli, tahta DM
Kasa, çerçeveli FD
Kasa, meyve FC
Kasa, süt MC
Kasa, çok katmanlı, mukavva DC
Kasa, çok katmanlı, plastik DA
Kasa, çok katmanlı, tahta DB
Kasa, sığ SC
Balık sepeti CE
Fincan CU
Silindir CY
Damacana, korumasız DJ
Damacana, korumalı DP
Dispenser DN
Davul DR
Davul, alüminyum 1B
Davul, alüminyum, çıkartılamayan kafa QC
Davul, alüminyum, çıkartılabilir kafa QD
Davul, elyaf 1G
Davul, demir DI
Davul, plastik IH
Davul, plastik, çıkartılamayan kafa QF
Davul, plastik, çıkartılabilir kafa QG
Davul, kontrplak 1D
Davul, çelik 1A
Davul, çelik, çıkartılamayan kafa QA
Davul, çelik, çıkartılabilir kafa QB
Davul, tahta 1W
Zarf EN
Zarf, çelik SV
Film paketi FP
Ufak yağ fıçısı FI
Dar küçük şişe FL
Foodtainer FT
Küçük sandık FO
Çerçeve FR
Direk GI
Direk, tomar/deste/demet halinde GZ
Kapaklı sepet HR
Büyük fıçı HG
Külçe IN
Külçe, tomar/deste/demet halinde IZ
Orta boy büyüklükte konteyner WA
Orta boy büyüklükte konteyner, alüminyum WD
Orta boy büyüklükte konteyner, alüminyum, sıvı WL
Orta boy büyüklükte konteyner, alüminyum, basınçlı > 10 kpa WH
Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik ZS
Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, esnek plastik, sıvı ZR
Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, esnek plastik, basınçlı ZP
Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, esnek plastik, sağlam ZM
Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, sert plastik, sıvı ZQ
Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, sert plastik, basınçlı ZN
Orta boy büyüklükte konteyner, bileşik, sert plastik, sağlam ZL
Orta boy büyüklükte konteyner, sıkıştırılmış liflerden yapılmış tahta ZT
Orta boy büyüklükte konteyner, esnek ZU
Orta boy büyüklükte konteyner, metal WF
Orta boy büyüklükte konteyner, metal, sıvı WM
Orta boy büyüklükte konteyner, metal, çelik dışında ZV
Orta boy büyüklükte konteyner, metal, basınç 10 kpa WJ
Orta boy büyüklükte konteyner, doğal tahta ZW
Orta boy büyüklükte konteyner, doğal tahta, astarlı WU
Orta boy büyüklükte konteyner, kağıt, çok katmanlı ZA
Orta boy büyüklükte konteyner, kağıt, çok katmanlı, su geçirmez ZC
Orta boy büyüklükte konteyner, plastik film WS
Orta boy büyüklükte konteyner, sıkıştırılmış liflerden yapılmış tahta ZX
Orta boy büyüklükte konteyner, sıkıştırılmış liflerden yapılmış tahta, astarlı WY
Orta boy büyüklükte konteyner, yeniden düzenlenmiş tahta ZY
Orta boy büyüklükte konteyner, yeniden düzenlenmiş tahta, astarlı WZ
Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik AA
Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, müstakil, sıvı ZK
Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, müstakil, basınçlı ZH
Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, müstakil, sağlam ZF
Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, teçhizatlı, sağlam ZD
Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, teçhizatlı, sıvı ZJ
Orta boy büyüklükte konteyner, sert plastik, teçhizatlı, basınçlı ZG
Orta boy büyüklükte konteyner, çelik WC
Orta boy büyüklükte konteyner, çelik, sıvı WK
Orta boy büyüklükte konteyner, çelik, basınçlı > 10 kpa WG
Orta boy büyüklükte konteyner, dış astarlı dokuma kumaş WT
Orta boy büyüklükte konteyner, dokuma kumaş, kaplamalı WV
Orta boy büyüklükte konteyner, dokuma kumaş, kaplamalı ve astarlı WX
Orta boy büyüklükte konteyner, dokuma kumaş, astarlı WW
Orta boy büyüklükte konteyner, örme plastik, kaplamalı WP
Orta boy büyüklükte konteyner, örme plastik, kaplamalı ve astarlı WR
Orta boy büyüklükte konteyner, örme plastik, astarlı WQ
Orta boy büyüklükte konteyner, örme plastik, kaplamalı ve astarlı olmayan WN
Kavanoz JR
Beş galonluk bidon, silindirik JY
Beş galonluk bidon, plastik 3H
Beş galonluk bidon, plastik, çıkartılamayan kafa QM
Beş galonluk bidon, plastik, çıkartılabilir kafa QN
Beş galonluk bidon, dikdörtgen JC
Beş galonluk bidon, çelik 3A
Beş galonluk bidon, çelik, çıkartılamayan kafa QK
Beş galonluk bidon, çelik, çıkartılabilir kafa QL
Testi, sürahi JG
Jüt çuval JT
Küçük fıçı KG
Liftvan LV
Kütük LG
Kütük, tomar/deste/demet halinde LZ
Parça LT
Hasır MT
Kibrit kutusu MX
Ortaklaşa tanımlanmış ZZ
Yuva NS
NT
Ağ, boru, plastik NU
Ağ, boru, dokuma kumaş NV
Elde mevcut olmayan NA
Ambalaj PK
Ambalaj, mukavva, üstten tutmak için delikli IK
Ambalaj, gösterişli, mukavva IB
Ambalaj, gösterişli, metal ID
Ambalaj, gösterişli, plastik IC
Ambalaj, gösterişli, tahta IA
Ambalaj, kabarık IF
Ambalaj, kağıt sarılı IG
Ambalaj, gösterişli IE
Paket PA
Gerdel PL
Palet PX
Palet, 100 cm x 110 cm AH
Palet, kutu PB
Palet, birimsel, yakalık 80 cm x 100 cm PD
Palet, birimsel, yakalık 80 cm x 120 cm PE
Palet, birimsel, yakalık 80 cm x 60 cm AF
Palet, küçültülerek sarılmış AG
Paket PC
Pen PF
Boru PI
Boru, tomar/deste/demet halinde PV
İbrik PH
Kalas PN
Kalas, tomar/deste/demet halinde PZ
Plaka PG
Plaka, tomar/deste/demet halinde PY
Çömlek PT
Kese PO
Punnet PJ
Kafes RK
Kafes, çengelli RJ
Zarf, elyaf AB
Zarf, cam GR
Zarf, metal MR
Zarf, kağıt AC
Zarf, plastik PR
Zarf, plastik geçirilmiş MW
Zarf, yün AD
Rednet RT
Makara RL
Halka RG
Çubuk RD
Çubuk, tomar/deste/demet halinde RZ
Rulo RO
Koku torbası SH
Çuval SA
Çuval, çok katmanlı MS
Gemici sandığı SE
Fide SX
Yaprak ST
Yaprak, plastik geçirilmiş SP
Yaprak, metal SM
Yaprak, tomar/deste/demet halinde SZ
Çekme-sarma SW
Kızak SI
Levha SB
Tel SY
Yeni basılmış kağıtların arasına konulan boş kağıt SL
İğ SD
Bobin SO
Bavul SU
Tank, silindirik TY
Tank, dikdörtgen TK
Çay sandığı TC
42 galonluk fıçı TI
Teneke kutu TN
Tepsi PU
Tepsi, tek katmanlı, kapaksız, mukavva DV
Tepsi, tek katmanlı, kapaksız, plastik DS
Tepsi, tek katmanlı, kapaksız, polisitrin DU
Tepsi, tek katmanlı, kapaksız, yün DT
Tepsi, iki katmanlı, kapaksız, mukavva DY
Tepsi, iki katmanlı, kapaksız, plastik tepsi DW
Tepsi, iki katmanlı, kapaksız, yün DX
Büyük eşya sandığı TR
Demet TS
Yarım fıçı TB
Yarım fıçı, kapaklı TL
Tüp TU
Tüp, portatif TD
Tüp, hortumlu TV
Tüp, tomar/deste/demet halinde TZ
Büyük fıçı TO
Kafesli olmayan UC
Kapsız veya ambalajlanmamış NE
Kapsız veya ambalajlanmamış, çoklu birim NG
Kapsız veya ambalajlanmamış, tek birim NF
Vakumlu paket VP
Furgon ambalajı VK
Sarnıç VA
Ufak şişe VI
Sepetli şişe WB
 1. ÖNCEKİ BELGE KODU

Uygulanabilir kodlar aşağıda belirtilmiştir:
T2          =   Topluluk eşyası için ortak transit rejimini kapsayan transit beyanı
T2F       =   Katma değer vergisi ile ilgili Topluluk kurallarının uygulanmadığı Topluluk Gümrük Bölgesinden giden ve bu Bölgeye gelen Topluluk eşyası için ortak transit rejimini kapsayan transit beyanı
T2CIM       = CIM sevkiyat belgesi veya TR transfer notu kapsamında taşınan Topluluk statülü eşya
T2TIR   =   TIR Karnesi kapsamında taşınan Topluluk statülü eşya
T2ATA =   ATA Karnesi kapsamında taşınan Topluluk statülü eşya
T2L        =   Eşyanın Topluluk statüsünü kanıtlayan Tek İdari Belge
T2LF     =   Topluluk Gümrük Bölgesinin katma değer vergisi ile ilgili Topluluk kurallarının uygulandığı kısımları ile bu kuralların uygulanmadığı kısımları arasındaki harekette eşyanın Topluluk statüsünü kanıtlayan Tek İdari Belge
T1          =   Topluluk dışı eşya için ortak transit rejimini kapsayan transit beyanı
*…        =   …………………………………………………………….
*Önceki diğer tüm belgeler (an..5)

 1. SUNULAN BELGELER/SERTİFİKALARIN KODU

(İdare, Ticaret ve Taşımacılık için 1997b BM Elektronik Veri Değişimi Kataloglarından elde edilen nümerik kodlar: veri unsuru 1001, kodlu belge/mesaj adı için kod listesi)

Uygunluk belgesi 2
Kalite belgesi 3
A.TR.1 dolaşım belgesi 18
Konteyner listesi 235
Kap listesi 271
Proforma fatura 325
Ticari fatura 380
Ara taşıma senedi 703
Ana konşimento 704
Konşimento 705
Ara konşimento 714
CIM sevkiyat belgesi (demiryolu) 720
SMGS karayolu listesi 722
Karayolu sevkiyat belgesi 730
Hava konşimentosu 740
Ana hava konşimentosu 741
Sevk belgesi (posta kolileri) 750
Multimodel/kombine taşıma belgesi (genel) 760
Yük manifestosu 785
Bordro 787
T türü sevk belgesi 820
T1 türü sevk belgesi 821
T2 türü sevk belgesi 822
T5 kontrol belgesi 823
T2L türü sevk belgesi 825
İhracatta eşya beyannamesi 830
Bitki sertifikası 851
Sağlık sertifikası 852
Veteriner sertifikası 853
Menşe sertifikası 861
Menşe beyannamesi 862
Tercihli menşe sertifikası 864
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi menşe sertifikası formu 865
İthal lisansı 911
Yük beyannamesi (varış) 933
Ambargo izni 941
TIF formu 951
TIR karnesi 952
EUR.1 menşe sertifikası 954
ATA karnesi 955
Diğer zzz
 1. TAŞIMA ARAÇLARI, POSTA VE DİĞER SEVKİYATLAR İÇİN KODLAR

A.1 haneli kod (zorunlu)
B.2 haneli kod (İkinci basamak Akit Taraflar için ihtiyaridir)

A B Açıklama
1 10 Deniz yolu ile taşıma
  12 Deniz aracında demiryolu vagonu
  16 Deniz aracında motorlu karayolu taşıma aracı
  17 Deniz aracında römork veya yarı römork
  18 Deniz aracında içsularda taşımaya özgü araç
2 20 Demiryolu ile yapılan taşıma
  23 Demiryolu vagonunda karayolu taşıma aracı
3 30 Karayolu ile  yapılan taşıma
4 40 Havayolu ile yapılan taşıma
5 50 Posta ile yapılan taşıma
7 70 Sabit taşıma tesisatı
8 80 İçsularda yapılan taşıma
9 90 Kendinden hareketli
 1. EK BİLGİ/ÖZEL BELİRTEÇ KODU

Uygulanabilir kodlar aşağıdaki gibidir:
DG0  = Bir EFTA ülkesinden kısıtlamaya tabi ihracat veya AT’den kısıtlamaya tabi ihracat
DG1  = Bir EFTA ülkesinden vergiye tabi ihracat veya AT’den vergiye tabi ihracat
DG2  = İhracat
Ek özel belirteç kodları ulusal alan seviyesinde de belirlenebilir.

 1. TEMİNAT KODLARI

Uygulanabilir kodlar aşağıda belirtilmiştir:

Durum Kod Ek bilgiler
Teminattan vazgeçme
(Ek I Madde 53)
0 –          Teminattan vazgeçme sertifikası numarası
Kapsamlı teminat 1 –          Kapsamlı teminat sertifikası numarası
–          Teminat idaresi
Kefilin verdiği bireysel teminat 2 –          Teminat belgesi referansı
–          Teminat idaresi
Nakit bireysel teminat 3  
Fişli bireysel teminat 4 –          Bireysel teminat fişi numarası
Teminattan vazgeçme
(Ek I Madde 11)
6  
Anlaşma ile teminattan vazgeçme
(Sözleşme Madde 10(2)(a))
A  
Hareket idaresi ile transit idaresi arasındaki bölümü için teminattan vazgeçme
(Sözleşme Madde 10(2)(b))
7  
Ek I İlave IV husus 3 durumunda bireysel teminat 9 –          Teminat belgesi referansı
–          Teminat idaresi

Ülke kodları
Kutu 51 için kabul edilen kodlar uygulanır.

 1. GÜMRÜK İDARESİ REFERANS NUMARASI (COR)
Alan İçerik Alan türü Örnekler
1 Gümrük idaresinin ait olduğu ülkenin belirteci (bakınız CNT) Alfabetik 2 IT
2 Gümrük idaresinin ulusal numarası Alfanümerik 6 0830AB

Alan 1, yukarıda açıklandığı gibidir.

Alan 2, altı karakterli alfanümerik kodla serbestçe doldurulmalıdır. Altı karakter, ulusal idarelerin, gerektiğinde, bir gümrük idareleri hiyerarşisi belirlemelerine olarak verir.

Varış idareleri, ortak transit işlemleri için yetkili gümrük idareleri listesinde (EUROPA sitesindeki COL) yer almaktadır.
İlave A3[41]
TRANSİT REFAKAT BELGESİ ÖRNEĞİ
İlave A4[42]
TRANSİT REFAKAT BELGESİ İÇİN AÇIKLAYICI NOTLAR VE BİLGİLER (VERİ) 

 1. TRANSİT REFAKAT BELGESİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR           

Transit refakat belgesi için kullanılacak kağıt yeşil olabilir.

Transit refakat belgesi, asıl sorumlu tarafından değiştirilen ve/veya hareket gümrük idaresince doğrulandığı durumlarda transit beyanından elde edilen verilere dayanılarak basılır ve aşağıdaki şekilde doldurulur:
           

 1. MRN (hareket referans numarası)

Bilgiler aşağıdaki örneğe göre 18 basamaklı alfanümerik olarak verilir. 

Alan İçerik Alan türü Örnekler
1 Transit işleminin resmi kabul yılının son iki hanesi (YY) Nümerik 2 97
2 İşlemin başladığı ülkenin belirteci (ISO alfa 2 ülke kodu) Alfabetik 2 IT
3 Yıl ve ülke başına transit işlemi için ünik belirteç Alfanümerik 13 9876AB8890123
4 Kontrol basamağı Alfanümerik 1 5

Alan 1 ve 2 yukarıda açıklandığı gibidir.

Alan 3’e, transit işlemi için bir belirteç girilmelidir. Alanın kullanılma şekli, ulusal idarelerin sorumluluğundadır, ancak belirli bir ülkede bir yıl içinde işlem gören her bir transit işlemine ünik bir numara verilmelidir. Yetkili makamlara ait idare referans numarasının MRN’de yer almasını isteyen ulusal idareler, idarenin ulusal numarasını eklemek için ilk altı karaktere kadar kullanabilir.

Alan 4, tüm MRN için bir kontrol basamağı olan bir değer girilmelidir. Bu alan tüm MRN alındığında hataların tespit edilmesine olanak verir.

MRN, “kod 128” standardı “B” karakter seti kullanılarak barkod şeklinde de basılabilir.
 

 1. Kutu 3:

–    ilk alt bölüm: mevcut basılı yaprağın seri numarası,

–    ikinci alt bölüm: basılı yaprakların toplam adedi (kalem listesi dahil),

–    sadece bir kalem olduğunda kullanılmaz. 

 1. 8 no.lu kutunun sağındaki boşlukta:

Kağıt usul kullanıldığında transit refakat belgesinin geri gönderilmesi gereken iade nüshasında gümrük idaresinin adı ve adresi. 

 1. C kutusu:

–    hareket idaresinin adı,

–    hareket idaresinin referans numarası,

–    transit beyanının kabul tarihi,

–    varsa izinli göndericinin adı ve izin numarası. 

 1. D kutusu:

–    kontrol sonuçları

–    tatbik edilen mühürler veya “Mühürden Vazgeçme  ─ 99201”i gösteren     “─  ─” ifadesi

–    gerektiğinde “zorunlu güzergah” ifadesi.

Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, transit refakat belgesi üzerinde düzeltme, ekleme veya silme yapılamaz. 

 1. Güzergahtaki işlemler

Eşyanın hareket idaresinden ayrılmasından varış idaresine ulaşmasına kadar geçen sürede eşyaya eşlik eden transit refakat belgesine belirli bilgilerin girilmesi gerekebilir. Bu bilgiler taşıma işlemine ilişkin olmalı ve eşyanın yüklenmiş olduğu taşıma aracından sorumlu olan taşıyıcı tarafından taşıma faaliyeti sırasında girilmelidir. Bilgiler mürekkepli kalemle ve kitap harfleri ile olmak koşuluyla okunaklı şekilde elle de eklenebilir.

Taşıyıcılara, eşyanın ancak aktarmanın topraklarında yapılacağı ülkenin yetkili makamlarının izniyle aktarılabileceği hatırlatılır.

Söz konusu makamlarca ortak transit işleminin normal şekilde devam edebileceğine kanaat getirilmişse gerekli önlemler alındıktan sonra transit refakat belgeleri onaylanır.
Transit idaresi ya da varış gümrük idaresi yetkili makamları transit refakat belgesine eklenen bilgileri sisteme girer. Söz konusu bilgiler izinli alıcı tarafından da girilebilir.
İlgili kutular ve yapılacak işlemler:

─ Aktarma: 55 no.lu kutu kullanılır

55 no.lu kutu: Aktarma

Eşyanın bir taşıma aracından diğerine ya da bir konteynerden diğerine aktarılması sırasında bu kutunun ilk üç satırı taşıyıcı tarafından doldurulur.

Ancak, eşyanın karayolu taşıtları ile taşınacak konteynerlerde taşınması halinde, yetkili makamlar, transit beyanı düzenlendiği anda hareket noktasındaki lojistik durumunun taşıma aracının kimliğinin ve kayıtlı olduğu ülkenin belirlenmesine imkan vermediği ve taşıma aracına ilişkin gerekli bilginin 55 no.lu kutuya sonradan girileceğinin taahhüt edildiği durumlarda asıl sorumlunun 18 no.lu kutuyu boş bırakmasına izin verebilir.

─ Diğer olaylar: 56 no.lu kutu kullanılır

56 no.lu kutu: Taşıma sırasındaki diğer olaylar

Transite ilişkin mevcut yükümlülüklere uygun olarak doldurulacak kutu.

Ayrıca, eşya bir yarı römorka yüklenmişse ve seyahat sırasında çekici değiştirilmişse (eşya elleçlenmeksizin veya aktarılmaksızın) yeni çekicinin kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülke bu kutuya girilir. Bu durumda yetkili makamların onayı aranmaz.
 

İlave A5[43]

KALEM LİSTESİ ÖRNEĞİ

Kalem Listesi   Har. İda.: MRN
Yaprak      A       Tarih  :
           
Kalem No
(32)
Markalar/ numaralar
(31.1)
Adet / cins
(31.2)
Konteyner No
(31.3)
Eşyanın tanımı
(31.4)
Rejim
(1/3)
Eşya kodu
(33)
Hassaslık kodu
(31.5)
Hassas miktar
(31.6)
Özet beyan / Önceki belge
(40)
Sevk / İhracat ülkesi
(15)
Varış ülkesi

 

(17)

Brüt ağırlık
(kg)
(35)
Net ağırlık
(kg)(38)
Ek bilgi / Sunulan belgeler / Sertifika ve izinler

 

(44)

Gönderici / İhracatçı
(2)
Alıcı
(8)
         
         
         
   
         
         
         
   
         
         
         
   
         
         
         
   
         
         
         
   
         
         
         
   
         
         
         
   
         
         
         
   
         
         
         
   
           

İlave A6[44] 
KALEM LİSTESİ İÇİN AÇIKLAYICI NOTLAR VE BİLGİLER (VERİ)
Bir sevkiyat birden fazla kalemi kapsadığında, kalem listesinin A yaprağı her zaman bilgisayar sistemi tarafından basılır ve transit refakat belgesine eklenir.

Kalem listesine ilişkin kutular dikey olarak genişleyebilir.

Basılması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

 1. Belirteç kutusunda (üst sol köşe):

(a)     Kalem listesi
(b)     Mevcut yaprağın seri numarası ve yaprakların toplam adedi (transit refakat belgesi dahil) 

 1. Har. İda. ─ hareket idaresinin adı
 1. Tarih ─ transit beyanının kabul tarihi
 1. MRN ─ İlave A4’te tanımlandığı üzere, hareket referans numarası
 1. Kalem düzeyinde çeşitli kutu bilgileri aşağıdaki gibi basılmalıdır:

(a)     Kalem No ─ mevcut kalemin seri numarası

(b)     Rejim ─ Tüm beyan için eşyanın statüsü aynı ise bu kutu kullanılmaz

(c)     Karışık sevkiyat ise, fiili statü T1, T2 veya T2F basılır.
İlave B1[45]
TRANSİT BEYANNAMESİ FORMLARININ DOLDURULMASINDA
KULLANILACAK KODLAR
A – Çeşitli kutulara girilecek bilgiler

19 no.lu kutu: Konteyner

Uygulanabilir kodlar:

0: konteynerde taşınmayan eşya
1: konteynerde taşınan eşya

27 no.lu kutu: Yükleme/boşaltma yeri

Akit Taraflarca kabul edilecek kodlar.

33 no.lu kutu: Eşya kodu

Birinci alt bölüm

Armonize Eşya Tanımlama ve Kodlama Sisteminin en az altı hanesinden oluşan eşya kodu belirtilir. Ancak, bir Topluluk hükmü gerektirdiğinde, Toplulukta sekiz haneli Kombine Nomanklatür belirtilir.

Diğer alt bölümler

Akit Tarafların diğer özel kodları kullanılarak doldurulur (bu kodlar birinci alt-bölümden hemen sonra başlayacak şekilde gösterilmelidir).

51 no.lu kutu: Öngörülen transit idareleri

Ülke kodları
 
Bu ülke kodu ISO alfa-2 kodudur (ISO 3166).

Uygulanabilir kodlar: 

Belçika BE
Bulgaristan BG
Çek Cumhuriyeti CZ
Danimarka DK
Almanya DE
Estonya EE
Yunanistan GR
İspanya ES
Fransa FR
İrlanda IE
İtalya IT
Kıbrıs Rum Kesimi CY
Litvanya LT
Letonya LV
Macaristan HU
Lüksemburg LU
Malta MT
Hollanda NL
Avusturya AT
Polonya PL
Portekiz PT
Romanya RO
Slovenya SI
Slovakya SK
Finlandiya FI
İsveç SE
Birleşik Krallık GB
   
İzlanda IS
Norveç NO
İsviçre CH
   

53 no.lu kutu: Varış idaresi (ve ülke)

51 no.lu kutu için belirtilen kodlar kullanılır.

B – Dilsel referans kodları

Bakınız İlave B6 Başlık III.
 
 
İlave B2[46]
EŞYANIN TOPLULUK STATÜSÜNÜN KANITLANMASI İÇİN KULLANILACAK FORMLARIN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOT

 1. Genel Tanım
 2. Sözleşme kapsamında eşyanın Topluluk statüsünün kanıtlanması gerektiğinde, TİB Sözleşmesi Ek I, İlave I’deki 4 no.lu nüsha örneğine uygun formlar veya TİB Sözleşmesi Ek I, İlave II’deki 4/5 no.lu nüsha örneğine uygun formlar kullanılmalıdır. Gerektiğinde TİB Sözleşmesi Ek I, İlave III ve IV’deki sırasıyla 4 no.lu nüsha veya 4/5 no.lu nüshaya uygun bir veya daha fazla devam formları kullanılmalıdır.
 1. İlgili kişi sadece formun üst kısmında “Önemli not” başlığı altındaki kutuları doldurmalıdır.
 1. Form daktilo veya mekanik ya da benzeri bir yöntem kullanılarak doldurulmalıdır. Formlar okunaklı biçimde elle, mürekkepli kalemle ve kitap harfleri ile de doldurulabilir.
 1. Silme veya değişiklik yapılmaz. Değişiklik yanlış yazılanların üzeri çizilmek ve uygun olduğunda gerekli olanlar eklenmek suretiyle yapılır. Bu tür düzeltmeler düzeltmeyi yapan kişi tarafından paraflanmalı ve yetkili makamlar tarafından onaylanmalıdır. Yetkili makamlar gerekli olduğunda yeni bir beyanname sunulmasını isteyebilir.
 1. İlgili kişi tarafından doldurulacak kutuların kullanılmayan kısımları, daha sonra herhangi bir kayıt girilmemesini sağlamak amacıyla çizilmek suretiyle iptal edilmelidir.
 1. Çeşitli kutulara yazılacak bilgiler

1 no.lu kutu: Beyan

Üçüncü alt bölüme “T2L” veya “T2LF”  yazılır.

Devam formu kullanılırsa, ilgili formun 1 no.lu kutusunun üçüncü alt bölümüne “T2Lbis” veya “T2LFbis”  yazılır.

2 no.lu kutu: Gönderici/İhracatçı
 
Bu kutu Akit Taraflar için ihtiyaridir. Göndericinin/ihracatçının tam adı ve açık adresi yazılır. İlgili ülkeler açıklayıcı nota vergisel, istatistiki veya diğer amaçlar için yetkili makam tarafından verilen kimlik numarasının belirtilmesi şartını ekleyebilir. Sevkiyatlar birleştirildiğinde Akit Taraflar bu kutuya:
– çeşitli – 99211
ibaresinin yazılmasını ve göndericilerin listesinin beyannameye eklenmesini isteyebilir.
3 no.lu kutu: Formlar
 
Formun kullanılan toplam form adedi içindeki sıra numarası yazılır.

Örneğin, T2L belgesi tek bir formdan oluştuğunda, 1/1 yazılır; T2L belgesinde bir T2Lbis devam formu varsa, T2L belgesi üzerine 1/2 ve devam formu 2/2 yazılır; T2L belgesinde iki adet T2Lbis devam formu varsa, T2L belgesi üzerine 1/3, ilk T2Lbis belgesi üzerine 2/3 ve ikinci T2Lbis belgesi üzerine 3/3 yazılır.

4 no.lu kutu: Yükleme Listeleri
 
Ekli yükleme listesi adedi yazılır.

5 no.lu kutu: Kalemler
 
T2L belgesinde listelenen toplam kalem adedi yazılır.

14 no.lu kutu: Beyan  Sahibi/Temsilci
 
Yürürlükteki hükümlere uygun olarak ilgili kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır. İlgili kişi gönderici ile aynı kişi ise:
–  Gönderici – 99213
yazılır.

Ülkeler açıklayıcı nota vergisel, istatistiki veya diğer amaçlar için yetkili makamlar tarafından verilen kimlik numarasının belirtilmesi şartını ekleyebilir.

31 no.lu kutu: Kaplar ve eşyanın tanımı – Markalar ve numaralar – Konteyner No – Adet ve cins
 
Kapların markalarını, numaralarını ve adet ve cinsini veya ambalajlanmamış eşya durumunda,  beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veya eşyanın tanımlanması ile ilgili bilgiler ile birlikte:
– Dökme – 99212
yazılır.

Normal ticari tanım her durumda girilmelidir. Bu tanım eşyanın tanınmasını sağlayacak tüm bilgileri içermelidir. 33 no.lu (Eşya Kodu) kutusunun doldurulması gerektiğinde, eşyanın cinsi eşyanın sınıflandırılmasına imkan tanıyacak şekilde yeterli derecede açık ibarelerle ifade edilmelidir. Bu kutuda ayrıca herhangi bir özel mevzuat (özel tüketim vergileri, vb.) kapsamında şart koşulmuş bilgiler de yer almalıdır. Konteyner kullanılırsa, konteynerleri tanıtan işaretler de bu kutuya yazılmalıdır.

32 no.lu kutu: Kalem Sayısı
 
Eşlik eden T2L belgesi, devam formları veya yükleme listelerinin 5 no.lu kutusundaki listede gösterilen kalemin sıra numarası yazılır.

T2L belgesi sadece bir kalemi kapsadığında, “1” rakamı 5 no.lu kutuya yazılmış olduğundan, Akit Tarafların bu kutunun doldurulmasını istemesine gerek yoktur.

33 no.lu kutu: Eşya Kodu

T2L belgesi bir EFTA ülkesinde doldurulduğunda, bu kutunun sadece transit beyannamesinde veya önceki belgede bir eşya kodu bulunduğunda doldurulması gerekir.

35 no.lu kutu: Brüt Ağırlık

İlgili 31 no.lu kutuda tanımlanan eşyanın kilogram cinsinden ifade edilen brüt ağırlığı yazılır. Brüt ağırlık; konteyner ve diğer taşımaya ilişkin gereçler hariç eşyanın ambalajlı toplam ağırlığıdır.

T2L belgesi kapsamında muhtelif tipte eşya bulunduğunda, ilk 35 no.lu kutuya toplam brüt ağırlığın yazılması yeterli olup, diğer 35 no.lu kutular boş bırakılır.

38 no.lu kutu: Net Ağırlık

Bu kutu, bir EFTA ülkesinde sadece transit beyannamesi veya bir önceki belgede net ağırlık yer aldığında doldurulmalıdır. İlgili 31 no.lu kutuda tanımlanan eşyanın kilogram cinsinden net ağırlığı yazılır. Net ağırlık, ambalaj hariç eşyanın kendi ağırlığıdır.

40  no.lu kutu: Özet beyan/önceki belge

T2L belgesi düzenlenmesinde esas alınan beyannamenin veya önceki belgenin türü, numarası, tarihi ve düzenleyen idare yazılır.

44 no.lu kutu: Ek bilgi, ibraz edilen belgeler, sertifika ve izinler

Bu kutunun bir EFTA ülkesinde sadece transit beyannamesi veya önceki belgenin eşdeğer kutusunda bilgiler olduğunda doldurulması gerekir. Bu bilgiler T2L belgesinde tekrar yazılmalıdır.

54 no.lu kutu: Yer ve tarih, beyan sahibinin veya temsilcisinin imzası ve adı
 
Bilgisayar sistemlerinin kullanımına ilişkin özel hükümlere bağlı olarak, ilgili kişinin imzası T2L belgesinde yer almalıdır; bunun ardından ilgili kişinin soyadı ve adı yazılır. İlgili kişi, tüzel kişi ise, imza sahibi imzasından sonra adını ve statüsünü eklemelidir.
 

 1. Dilsel referans kodları

Bakınız İlave B6, Başlık III
 
İlave B3[47]
 
EŞYANIN TOPLULUK STATÜSÜNÜN KANITLANMASI İÇİN KULLANILACAK FORMLARIN DOLDURULMASINDA KULLANILACAK KODLAR
 

 1. Çeşitli kutulara yazılacak bilgiler

33 no.lu kutu: Eşya Kodu

Birinci alt bölüm

Armonize Eşya Tanımlama ve Kodlama Sisteminin en az altı hanesinden oluşan eşya kodu belirtilir. Ancak, bir Topluluk hükmü gerektirdiğinde, Toplulukta sekiz haneli Kombine Nomanklatür belirtilir.

Diğer alt bölümler
Akit Tarafların diğer özel kodları kullanılarak doldurulur (bu kodlar birinci alt-bölümden hemen sonra başlayacak şekilde gösterilmelidir).

 1. Dilsel referans kodları

Bakınız İlave B6, Başlık III
İlave B4[48] 

YÜKLEME LİSTESİ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sıra No Kapların marka, adet, numara ve cinsleri; eşyanın tanımı Sevk/ihracat ülkesi Brüt ağırlık (kg) Resmi kullanım için
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
             

 
                                                                                                                                              (İmza)
İlave B5[49] 
YÜKLEME LİSTESİNE İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOT
BAŞLIK I
Genel
 

 1. Tanım

Ek III Madde 7’de belirtilen yükleme listesi, bu Ek’te belirtilen özellikleri taşıyan belgeyi ifade eder. 

 1. Yükleme listesi formu

2.1.   Formun sadece ön yüzü yükleme listesi olarak kullanılabilir. 

 • Yükleme listesinin özellikleri:

(a)     “Yükleme listesi” başlığı,

(b)     70×15 mm boyutundaki bir üst kısımla, 70×40 mm boyutunda bir alt kısımdan oluşan 70×55 mm boyutunda bir kutu,

(c)     gösterilen başlıkları taşıyan sırasıyla aşağıdaki sütunlar:

–    sıra No,

–    kapların marka, numara, adet ve cinsi; eşyanın tanımı,

–    sevk/ihracat ülkesi,

–    kilogram cinsinden brüt ağırlık,

–    resmi kullanım için.

Kullanıcılar sütunların genişliğini ihtiyaçlarına göre ayarlayabilir. Bununla birlikte, “Resmi kullanım için” başlığını taşıyan sütunun genişliği, 30 mm’den az olamaz. Kullanıcılar, yukarıdaki (a), (b) ve (c) kapsamında belirtilenler dışındaki alanları da kullanabilir. 

 • Son yazılan kısımdan sonra yatay bir çizgi çizilmelidir ve daha sonra ilave yapılmasını önlemek için kullanılmayan alanlar çizilmelidir.

BAŞLIK II
ÇEŞİTLİ BAŞLIKLAR ALTINA YAZILACAK BİLGİLER

1.       Kutu

1.1.    Üst kısım

Yükleme listesinin, transit beyannamesine refakat etmesi durumunda, asıl sorumlu kutunun üst kısmına “T1”, “T2” veya “T2F” yazmalıdır.

Yükleme listesinin, T2L belgesine refakat etmesi durumunda, ilgili kişi kutunun üst kısmına “T2L” veya “T2LF” yazmalıdır.

1.2.    Alt kısım

Başlık III dördüncü paragrafta belirtilen bilgiler, bu kutunun alt kısmına yazılmalıdır. 

2.      Sütunlar

2.1.    Sıra No

Yükleme listesinde gösterilen her kalemden önce bir sıra numarası bulunur.

2.2.    Kapların marka, numara, adet ve cinsi; eşyanın tanımı

Yükleme listesinin, transit beyannamesine refakat etmesi durumunda, bilgiler Ek III İlave B1 ve B6’ya uygun olarak yazılır. Bu liste, 31 no.lu (Kaplar ve eşyanın tanımı), 44 no.lu (Ek bilgi, ibraz edilen belgeler; sertifika ve izinler) kutular ve uygun olduğunda 33 no.lu (Eşya kodu) ve 38 no.lu (Net ağırlık) kutulara yazılan bilgileri kapsamalıdır.

Yükleme listesinin T2L belgesine refakat etmesi durumunda, bilgiler Ek III İlave B2 ve B3’e uygun olarak yazılır.

2.3.    Sevk/ihracat ülkesi

Eşyayı sevk veya ihraç eden ülkenin adı yazılır.

Yükleme listesinin T2L belgesine refakat etmesi durumunda, bu sütun kullanılmaz.

2.4.    Brüt ağırlık (kg)

TİB’in 35 no’lu kutusuna yazılmış olan bilgiler yazılır (bakınız Ek III İlave B2 ve B6).

 

BAŞLIK III
YÜKLEME LİSTESİNİN KULLANILMASI 

 1. Transit beyannamesine, hem yükleme listesi hem de bir veya birden fazla devam formu eklenemez.
 1. Yükleme listesi kullanılması durumunda, 15 no.lu (Sevk/ihracat ülkesi), 32 no.lu (Kalem No), 33 no.lu (Eşya kodu), 35 no.lu (Brüt ağırlık (kg)) kutular ve uygun olduğunda 44 no.lu (Ek bilgi, ibraz edilen belgeler; sertifika ve izinler) kutunun üzeri çizilir ve transit beyannamesi formunun 31 no.lu (Kaplar ve eşyanın tanımı) kutusu, kapların marka, numara, adet ve cinsi veya eşyanın tanımının gösterilmesi için kullanılamaz. Sıra numarası ve farklı yükleme listeleri sembolüne ilişkin bilgi, kullanılan transit beyannamesi formunun 31 no.lu (Kaplar ve eşyanın tanımı) kutusuna yazılır.
 1. Yükleme listesi, ilgili formla aynı sayıda nüsha halinde sunulur.
 1. Beyanname tescil edildiğinde yükleme listesinde, ilgili olduğu rejim için kullanılan formla aynı tescil numarası bulunmalıdır. Bu numara, hareket idaresinin adının yer aldığı bir mühür kullanılarak veya elle yazılmalıdır. Elle yazılması halinde, hareket idaresinin resmi mührü ile onaylanmalıdır.

Hareket idaresinin bir memurunun formları imzalaması zorunlu değildir. 

 1. Birden fazla yükleme listesinin, T1 veya T2 rejimi çerçevesinde kullanılan tek bir forma eklenmesi durumunda, listelerde, asıl sorumlu tarafından verilen bir sıra numarası bulunmalıdır ve ekli yükleme listelerinin adedi, ilgili formun 4 no.lu (Yükleme listeleri) kutusuna yazılır.
 1. Yükleme listesinin T2L belgesine eklenmesi durumunda, bir ila beşinci paragraf hükümleri uygulanır.
İlave B6[50]

TRANSİT BEYANNAMESİ FORMLARININ DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOT
 
BAŞLIK I

GENEL
 

 1. Genel Açıklamalar

Ek I Madde 22 uygulandığında, TİB Sözleşmesi Ek I İlave 1’de belirtilen form, TİB Sözleşmesi Ek II İlave 3 Başlık 1’e uygun olarak eşyanın transit rejimine tabi tutulması için kullanılır.

Kurallar (özellikle de Sözleşme Madde 12(1) ve Ek I Madde 37(4)’teki kurallar) transit beyanının ilave nüshalarının sunulmasını gerektirdiğinde, asıl sorumlu duruma göre devam formları veya fotokopileri kullanabilir.

Bunlar asıl sorumlu tarafından imzalanmalı ve Tek İdari Belgeyi onayladıkları şekilde onaylaması gereken yetkili makamlara sunulmalıdır. Kurallar aksini öngörmedikçe, bu belgeler “nüsha” olarak işaretlenmeli ve yetkili makamlar bu belgeleri,  gerçek ve okunaklı olmaları koşuluyla, asılları ile aynı koşullarda kabul etmelidir.

BAŞLIK II

ÇEŞİTLİ KUTULARA YAZILACAK BİLGİLER 

 1. Hareket ülkesindeki işlemler

1 no.lu kutu: Beyan

Üçüncü alt-bölüme aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır:

(1)     eşyanın T2 rejimi kapsamında taşınması gerektiğinde:

T2 veya T2F;

(2)     eşyanın T1 rejimi kapsamında taşınması gerektiğinde:

T1;

(3)     Ek I Madde 23’te belirtilen sevkiyatlar için:

T.

Bu durumda, T harfini izleyen boşluk çizilmelidir.

2 no.lu kutu: Gönderici/İhracatçı

Bu kutu Akit Taraflar için ihtiyaridir.

Göndericinin/ihracatçının tam adı ve açık adresi yazılır. İlgili ülkeler açıklayıcı nota vergisel, istatistiki veya diğer amaçlar için yetkili makamlar tarafından verilen kimlik numarasının belirtilmesi şartını ekleyebilir. Sevkiyatlar birleştirildiğinde Akit Taraflar bu kutuya:
– Çeşitli – 99211
ibaresinin yazılmasını ve göndericilerin listesinin beyannameye eklenmesini isteyebilir.

3 no.lu kutu: Formlar

Takımın sıra numarasını ve form takımlarının ve kullanılan devam formlarının toplam sayısı yazılır (örneğin,  tek form ve iki devam formu varsa, forma 1/3, ilk devam formuna 2/3 ve ikinci devam formuna 3/3 rakamı yazılır).

Beyanname sadece bir kalemi kapsadığında, (yani, sadece tek bir “eşyanın tanımı” kutusunun doldurulması gerektiğinde), 3 no.lu kutu boş bırakılır, ancak 5 no.lu kutuya 1 rakamı yazılır.

8 nüshalı bir takım yerine, 4 nüshalı iki takım kullanıldığında, iki takım tek bir takım gibi işleme tabi tutulur.
 
4 no.lu kutu: Yükleme listelerinin adedi

Ekli yükleme listelerinin veya yetkili makamlar tarafından izin verilmiş tanımlayıcı ticari listelerin adedi rakamla yazılır.

5 no.lu kutu: Kalemler

Transit beyannamesinde listelenen toplam kalem adedi yazılır.

6 no.lu kutu: Kapların toplamı

Bu kutu Akit Taraflar için ihtiyaridir. Söz konusu sevkiyatı oluşturan kapların toplam adedi yazılır.

8 no.lu kutu: Alıcı
 
Eşyanın teslim edileceği kişi(ler)in veya firma(lar)ın tam adı ve açık adresi yazılır. Sevkiyatlar birleştirildiğinde Akit Taraflar 2 no.lu kutuya ilişkin bilgilerden birisinin bu kutuya girilmesini ve alıcılar listesinin transit beyannamesine eklenmesini öngörebilir.

Akit Taraflar, alıcının Akit Tarafların toprakları dışında yerleşik olması durumunda bu kutunun doldurulmamasına izin verebilir.

Kimlik numarasının bu aşamada belirtilmesine gerek yoktur.

15 no.lu kutu: Sevk/ihracat ülkesi
 
15a no.lu kutu:

Eşyayı sevk/ihraç eden ülkenin adı yazılır.

17 no.lu kutu: Varış ülkesi

17a no.lu kutu:
 
Ülkenin adı yazılır.

18 no.lu kutu: Hareketteki taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke
 
Hareket idaresine sunulmak üzere eşyanın doğrudan yüklendiği taşıma aracının (karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) kayıt numara(lar)ı veya adı gibi kimlik bilgisi ve taşıma aracının (veya birçok taşıma aracı varsa diğerlerini hareket ettiren aracın) kayıtlı olduğu ülke kodu, bu amaçla belirlenmiş kodlara uygun olarak yazılır. Örneğin, farklı taşıt kayıt numaralı çekici ve römork kullanıldığında, hem çekici hem römorkun kayıt numaraları ve çekicinin kayıtlı olduğu ülke yazılır.

Ancak, eşyanın karayolu taşıtları ile taşınacak konteynerlerde taşınması halinde, yetkili makamlar, transit beyanı düzenlendiği anda hareket noktasındaki lojistik durumunun taşıma aracının kimliğinin ve kayıtlı olduğu ülkenin belirlenmesine imkan vermediği ve taşıma aracına ilişkin gerekli bilginin 55 no.lu kutuya sonradan girileceğinin taahhüt edildiği durumlarda asıl sorumlunun bu kutuyu boş bırakmasına izin verebilir.

Sabit taşıma tesisleri ile taşıma yapılması durumunda, bu kutuya kayıt numarası veya kayıtlı olunan ülkeye ilişkin herhangi bir bilgi yazılmaz. Demiryoluyla taşıma yapılması durumunda, kayıtlı olduğu ülke yazılmaz.

Diğer durumlarda, kayıtlı olunan ülke beyanı Akit Taraflar için ihtiyaridir.

19 no.lu kutu: Konteyner (Ktr)
 
Bu kutu Akit Taraflar için ihtiyaridir.

Eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulduğu anda bilindiği kadarıyla, hareket idaresinin topraklarında bulunduğu Akit Tarafın sınırında varsayılan durumla ilgili bilgileri girmek için bu amaçla belirlenmiş kodlar kullanılır.

21 no.lu kutu: Sınırı geçen hareketli taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke
 
Bu kutuya kimlik bilgilerinin girilmesi koşulu Akit Taraflar için ihtiyaridir.

Bu kutuya kayıtlı olunan ülkenin girilmesi koşulu zorunludur.

Bununla birlikte, eşyanın demiryolu ile veya sabit taşıma tesisleri ile taşınması durumunda, kayıt numarası veya kayıtlı olunan ülke ile ilgili herhangi bir bilgi yazılmaz.

Uygun kodlar kullanılarak, ortak transit rejimine tabi tutulduğu anda bilindiği kadarıyla, hareket idaresinin bulunduğu Akit Tarafın sınır geçiş noktasında kullanılması düşünülen hareketli taşıma aracının (hareket ettiren taşıma aracının) cinsi ve (kamyon, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı), kimlik bilgilerinden (örneğin, kayıt numarası veya adı) sonra kayıtlı olduğu ülke kodu girilir.

Kombine taşımacılık durumunda veya birden fazla taşıma aracının bulunması halinde, hareketli taşıma aracı tüm kombinasyonu hareket ettiren araçtır. Örneğin, gemiye yüklenmiş bir kamyon söz konusu ise, hareketli taşıma aracı gemidir. Çekici ve römork söz konusu ise, hareketli taşıma aracı çekicidir.

25 no.lu kutu: Sınırdaki taşıma şekli

Bu kutu Akit Taraflar için ihtiyaridir.

Eşyayı hareket idaresinin bulunduğu Akit Tarafın topraklarından çıkaracağı düşünülen hareketli taşıma aracını gösteren taşıma şeklinin girilmesi amacıyla belirlenen kodlar kullanılır.

27 no.lu kutu: Yükleme yeri

Bu kutu Akit Taraflar için ihtiyaridir.

Bir kod öngörülmesi durumunda, eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulduğu anda bilindiği kadarıyla, eşyanın hareket idaresinin topraklarında bulunduğu Akit Tarafın sınırını üzerinde geçeceği hareketli taşıma aracına yükleneceği yeri girmek için bu kod yazılır.

31 no.lu kutu: Kaplar ve eşyanın tanımı – Marka ve numaralar – Konteyner No(lar)ı – Adet ve cins

Kapların markalarını, numaralarını ve adet ve cinsini veya ambalajlanmamış eşya durumunda, uygun olduğunda, beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veya:
– Dökme – 99212
yazılır.

Normal ticari tanım her durumda yazılmalıdır. 33 no.lu (Eşya Kodu) kutusunun doldurulması gerektiğinde, eşyanın cinsi eşyanın sınıflandırılmasına imkan verecek kadar açık olmalıdır. Bu kutuda ayrıca herhangi bir özel mevzuat (özel tüketim vergileri, vb.) uyarınca gereken bilgiler de yer almalıdır. Konteyner kullanılırsa, konteynerleri tanıtan işaretler de bu kutuya yazılmalıdır.

32 no.lu kutu: Kalem sayısı
 
5 no.lu kutuda beyan edilmiş kalem listesinde gösterilen kalemin sıra numarası yazılır.

Beyannamede sadece bir kalem varsa, Akit Tarafların, 5 no.lu kutuya 1 rakamının yazılmış olması nedeniyle bu kutunun doldurulmasını istemeleri gerekmez.

33 no.lu kutu: Eşya kodu

Bu kutu:
–    aynı kişi, eşya kodu içeren bir gümrük beyanı ile aynı anda veya müteakiben transit beyanında bulunduğunda veya

–    Ek I, Madde 1(3) uyarınca yayımlanan listede belirtilen eşyayı kapsayan bir transit beyanında bulunduğunda
doldurulmalıdır.

Eşya kodu yazılır.

Bir EFTA ülkesinde düzenlenmiş T2 veya T2F transit beyannamelerinde, önceki transit beyannamelerinde eşya kodu bulunmadığı sürece bu kutunun doldurulması gerekmez.

Varsa, ilgili beyanda yazılan kod girilir.

Diğer durumlarda bu kutunun kullanılması ihtiyaridir.

35 no.lu kutu: Brüt ağırlık

31 no.lu kutuda tanımlanan eşyanın kilogram cinsinden brüt ağırlığı yazılır. Brüt ağırlık, konteyner ve diğer taşımaya ilişkin gereçler hariç, eşyanın ambalajlı toplam ağırlığıdır.

Beyanname kapsamında birçok türde eşya bulunduğunda, ilk 35 no.lu kutuya toplam brüt ağırlığın girilmesi yeterli olup, diğer 35 no.lu kutular doldurulmaz.

38 no.lu kutu: Net ağırlık

Bu kutu Akit Taraflar için ihtiyaridir. 31 no.lu kutuda tanımlanan eşyanın kilogram cinsinden net ağırlığı yazılır.

Net ağırlık, ambalaj hariç eşyanın kendi ağırlığıdır.

40 no.lu kutu: Özet beyan/önceki belge

Önceki gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım veya ilgili her türlü gümrük belgesinin bilgileri yazılır. Birden fazla bilginin yazılması gerektiğinde, Akit Taraflar bu kutuya:
– Çeşitli – 99211
ibaresinin yazılmasını ve ilgili bilgilerin bir listesinin transit beyannamesine eklenmesini öngörebilir.

44 no.lu kutu: Ek bilgi, ibraz edilen belgeler; Sertifika ve izinler

Sevk/ihraç eden ülkede uygulanan herhangi bir özel kural kapsamında gerekli olan bilgiler, beyannameyi desteklemek üzere ibraz edilen belgelerin referans numaralarıyla birlikte yazılır. (örneğin, T5 Kontrol Nüshalarının seri numaraları; ihracat izin/lisans no; hayvan ve bitki sağlığı düzenlemelerine ilişkin veriler; konşimento numarası) “Ek bilgi (E.B.) kodu” başlıklı alt-bölüm doldurulmaz.

50 no.lu kutu: Asıl sorumlu ve yetkili temsilci, yer, tarih ve imza
 
Asıl sorumlunun (kişi veya firma) tam adı ve açık adresi ve varsa yetkili makamlarca verilmiş kimlik numarası yazılır. Gerektiğinde, asıl sorumlu adına imza atan yetkili temsilcinin (kişi veya firma) tam adı yazılır.

Bilgisayar sistemlerinin kullanımına ilişkin kabul edilecek özel hükümlere bağlı olarak, ilgili kişinin elle atılmış imzasının aslı, hareket idaresinde kalacak nüshanın üzerinde olmalıdır. İlgili kişi, tüzel kişi ise, imza sahibi imzasından sonra tam adını ve statüsünü eklemelidir.

51 no.lu kutu: Öngörülen transit idareleri (ve ülkeler)
 
Taşıma sırasında geçilmesi öngörülen toprakların bulunduğu her bir Akit Tarafın öngörülen giriş idaresi veya taşımanın Akit Taraflarınkinden farklı bir topraktan transit geçilmek suretiyle yapılması halinde, taşıma aracının Akit Tarafların topraklarını terk edeceği çıkış idaresi yazılır. Transit idareleri, transit işlemleri yapmaya yetkili gümrük idareleri listesinde yer almaktadır. İdarenin adından sonra ilgili ülke kodu yazılır.

52 no.lu kutu: Teminat
 
İşlem için kullanılan teminat türü ve teminattan vazgeçme ve gerektiğinde kapsamlı teminat sertifikası, teminattan vazgeçme sertifikası veya bireysel teminat fişinin numarasını ve teminat idaresini yazmak için bu amaçla belirlenmiş kodlar kullanılır. Kapsamlı teminat, teminattan vazgeçme veya kefil tarafından sunulan bireysel teminat bütün Akit Taraflar için geçerli değilse, “geçerli değildir” ibaresinden sonra ilgili Akit Taraf veya Tarafların kodları eklenir.

53 no.lu kutu: Varış idaresi (ve ülkesi)
 
Transit işlemini tamamlamak üzere eşyanın sunulacağı idarenin adı yazılır. Varış idareleri, transit işlemleri yapmaya yetkili gümrük idareleri listesinde (EUROPA’da COL) yer almaktadır.

İdarenin adından sonra ilgili ülkeye ilişkin kod yazılır. 

 1. Güzergahtaki işlemler

Eşyanın hareket idaresinden ayrılmasından varış idaresine ulaşmasına kadar geçen sürede eşyaya eşlik eden transit beyannamesinin 4 ve 5 no.lu nüshalarına bazı bilgilerin girilmesi gerekebilir. Bu bilgiler taşıma işlemine ilişkin olmalı ve eşyanın yüklenmiş olduğu taşıma aracından sorumlu olan taşıyıcı tarafından taşıma faaliyeti sırasında girilmelidir. Bilgiler mürekkepli kalemle ve kitap harfleriyle olmak koşuluyla okunaklı şekilde elle de eklenebilir.

İlgili kutular ve yapılacak işlemler:

─ Aktarma: 55 no.lu kutu kullanılır.

55 no.lu kutu: Aktarma

Eşyanın bir taşıma aracından diğerine ya da bir konteynerden diğerine aktarılması sırasında bu kutunun ilk üç satırı taşıyıcı tarafından doldurulur.

Taşıyıcılara, eşyanın ancak aktarmanın topraklarında yapılacağı ülkenin yetkili makamlarının izniyle aktarılabileceği hatırlatılır.

Söz konusu makamlarca ortak transit işleminin normal şekilde devam edebileceğine kanaat getirilmişse gerekli önlemler alındıktan sonra transit beyannamesinin 4 ve 5 no.lu nüshaları onaylanır. 

 • Diğer olaylar: 56 no.lu kutu kullanılır

56 no.lu kutu: Taşıma sırasındaki diğer olaylar

Transite ilişkin mevcut yükümlülüklere uygun olarak doldurulur.

Ayrıca, eşya bir yarı römorka yüklenmişse ve seyahat sırasında çekici değiştirilmişse (eşya elleçlenmeksizin veya aktarılmaksızın) yeni çekicinin kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülke bu kutuya girilir. Bu durumda yetkili makamların onayı aranmaz.
BAŞLIK III[51]
DİLSEL REFERANSLAR VE KODLAR TABLOSU

Dilsel Referanslar  Kodlar
–      BG Ограничена валидност
–      CS  Omezená platnost
–      DA Begrænset gyldighed
–      DE  Beschränkte Geltung
–      EE  Piiratud kehtivus
–      EL  Περιορισμένη ισχύς
–      ES  Validez limitada
–      FR  Validité limitée
–      IT   Validità limitata
–      LV  Ierobežots derīgums
–      LT  Galiojimas apribotas
–      HU Korlátozott érvényű
–      MT Validità limitata
–      NL  Beperkte geldigheid
–      PL  Ograniczona ważność
–      PT   Validade limitada
–      RO Validitate limitată
–      SL  Omejena veljavnost
–      SK  Obmedzená platnosť
–      FI   Voimassa rajoitetusti
–      SV  Begränsad giltighet
–      EN  Limited validity
–      IS   Takmarkað gildissvið
–      NO Begrenset gyldighet
Limited validity – 99200
–      BG Освободено
–      CS  Osvobození
–      DA Fritaget
–      DE  Befreiung
–      EE  Loobutud
–      EL  Απαλλαγή
–      ES  Dispensa
–      FR  Dispense
–      IT   Dispensa
–      LV  Derīgs bez zīmoga
–      LT  Leista neplombuoti
–      HU Mentesség
–      MT Tneħħija
–      NL  Vrijstelling
–      PL  Zwolnienie
–      PT   Dispensa
–      RO Dispensă
–      SL  Opustitev
–      SK  Oslobodenie
–      FI   Vapautettu
–      SV  Befrielse
–      EN  Waiver
–      IS   Undanþegið
–      NO Fritak.
Waiver – 99201
–      BG Алтернативно доказателство
–      CS  Alternativní důkaz
–      DA Alternativt bevis
–      DE  Alternativnachweis
–      EE  Alternatiivsed tõendid
–      EL  Εναλλακτική απόδειξη
–      ES  Prueba alternativa
–      FR  Preuve alternative
–      IT   Prova alternativa
–      LV  Alternatīvs pierādījums
–      LT  Alternatyvusis įrodymas
–      HU Alternatív igazolás
–      MT Prova alternattiva
–      NL  Alternatief bewijs
–      PL  Alternatywny dowód
–      PT   Prova alternativa
–      RO Probă alternativă
–      SL  Alternativno dokazilo
–      SK  Alternatívny dôkaz
–      FI   Vaihtoehtoinen todiste
–      SV  Alternativt bevis
–      EN  Alternative proof
–      IS   Önnur sönnun
–      NO Alternativt bevis
Alternative proof – 99202
–      BG Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна
–      CS  Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název a země)
–      DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land)
–      DE  Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)
–      EE  Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati………….(nimi ja riik)
–      EL  Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)
–      ES  Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país)
–      FR  Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays)
–      IT   Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)
–      LV  Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)
–      LT  Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)
–      HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország)
–      MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)
–      NL  Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)
–      PL  Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar          …… (nazwa i kraj)
–      PT   Diferenças: mercadorias apresentadas na estância …… (nome e país)
–      RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal …..(nume şi ţara)
–      SL  Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država)
–      SK  Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a krajina)
–      FI   Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)
–      SV  Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)
–      EN  Differences: office where goods were presented …… (name and country)
–      IS   Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað …… (nafn og land)
–      NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt …… (navn og land).
Differences: office where goods were presented …… (name and country) – 99203
–      BG Излизането от …………… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,
–      CS  Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. …
–      DA Udpassage fra …………….. undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …
–      DE  Ausgang aus …………….. — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.
–      EE  Väljumine ……………… on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr …
–      EL  Η έξοδος από ……………. υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …
–      ES  Salida de…………….. sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no
–      FR  Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° …
–      IT   Uscita dal ………………… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …
–      LV  Izvešana no ……………., piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,
–      LT  Išvežimui iš …………….. taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,
–      HU A kilépés ………. területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik
–      MT Ħruġ mill-………………. suġġett għall‑restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…
–      NL  Bij uitgang uit de ……………… zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.
–      PL  Wyprowadzenie z …………………. podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …
–      PT   Saída da ……………….. sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.º …
–      RO Ieşire din……. supusă restricţiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …
–      SL  Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …
–      SK  Výstup z …………………….. podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. ….
–      FI   …………….. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja
Exit from …………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No … – 99204
–      SV  Utförsel från ………………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …
–      EN  Exit from ………………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …
–      IS   Útflutningur frá …………………háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. …….
–      NO Utførsel fra …………. underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. ….
 
–      BG Освободено от задължителен маршрут,
–      CS  Osvobození od stanovené trasy
–      DA fritaget for bindende transportrute
–      DE  Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute
–      EE  Ettenähtud teekonnast loobutud
–      EL  Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής
–      ES  Dispensa de itinerario obligatorio
–      FR  Dispense d’itinéraire contraignant
–      IT   Dispensa dall’itinerario vincolante
–      LV  Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta
–      LT  Leista nenustatyti maršruto
–      HU Előírt útvonal alól mentesítve
–      MT Tneħħija ta` l-itinerarju preskitt
–      NL  Geen verplichte route
–      PL  Zwolniony z wiążącej trasy przewozu
–      PT   Dispensa de itinerário vinculativo
–      RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu
–      SL  Opustitev predpisane poti
–      SK  Oslobodenie od predpísanej trasy
–      FI   Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta
–      SV  Befrielse från bindande färdväg
–      EN  Prescribed itinerary waived
–      IS   Undanþága frá bindandi flutningsleið
–      NO Fritak for bindende reiserute.
Prescribed itinerary waived – 99205
–      BG Одобрен изпращач
–      CS  Schválený odesílatel
–      DA Godkendt afsender
–      DE  Zugelassener Versender
–      EE  Volitatud kaubasaatja
–      EL  Εγκεκριμένος αποστολέας
–      ES  Expedidor autorizado
–      FR  Expéditeur agréé
–      IT   Speditore autorizzato
–      LV  Atzītais nosūtītājs
–      LT  Įgaliotas siuntėjas
–      HU Engedélyezett feladó
–      MT Awtorizzat li jibgħat
–      NL  Toegelaten afzender
–      PL  Upoważniony nadawca
–      PT   Expedidor autorizado
–      RO Expeditor agreat
–      SL  Pooblaščeni pošiljatelj
–      SK  Schválený odosielateľ
–      FI   Valtuutettu lähettäjä
–      SV  Godkänd avsändare
–      EN  Authorised consignor
–      IS   Viðurkenndur sendandi
–      NO Autorisert avsender
Authorised consignor – 99206
–      BG Освободен от подпис
–      CS  Podpis se nevyžaduje
–      DA Fritaget for underskrift
–      DE  Freistellung von der Unterschriftsleistung
–      EE  Allkirjanõudest loobutud
–      EL  Δεν απαιτείται υπογραφή
–      ES  Dispensa de firma
–      FR  Dispense de signature
–      IT   Dispensa dalla firma
–      LV  Derīgs bez paraksta
–      LT  Leista nepasirašyti
–      HU Aláírás alól mentesítve
–      MT Firma mhux meħtieġa
–      NL  Van ondertekening vrijgesteld
–      PL  Zwolniony ze składania podpisu
–      PT   Dispensada a assinatura
–      RO Dispensă de semnătură
–      SL  Opustitev podpisa
–      SK  Oslobodenie od podpisu
–      FI   Vapautettu allekirjoituksesta
–      SV  Befrielse från underskrift
–      EN  Signature waived
–      IS   Undanþegið undirskrift
–      NO Fritatt for underskrift
Signature waived – 99207
–      BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
–      CS  ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY
–      DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION
–      DE  GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT
–      EE  ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD
–      EL  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
–      ES  GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA
–      FR  GARANTIE GLOBALE INTERDITE
–      IT   GARANZIA GLOBALE VIETATA
–      LV  VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS
–      LT  NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA
–      HU ÖSSZKEZESSÉG TILALMA
–      MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA
–      NL  DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN
–      PL  ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ
–      PT   GARANTIA GLOBAL PROIBIDA
–      RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ
–      SL  PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE
–      SK  ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY
–      FI   YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY
–      SV  SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN
–      EN  COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED
–      IS   ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ
–      NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI.
COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED – 99208
–      BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
–      CS  NEOMEZENÉ POUŽITÍ
–      DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE
–      DE  UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG
–      EE  PIIRAMATU KASUTAMINE
–      ΕL  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
–      ES  UTILIZACIÓN NO LIMITADA
–      FR  UTILISATION NON LIMITÉE
–      IT   UTILIZZAZIONE NON LIMITATA
–      LV  NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS
–      LT  NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS
–      HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT
–      MT UŻU MHUX RISTRETT
–      NL  GEBRUIK ONBEPERKT
–      PL  NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE
–      PT   UTILIZAÇÃO ILIMITADA
–      RO UTILIZARE NELIMITATĂ
–      SL  NEOMEJENA UPORABA
–      SK  NEOBMEDZENÉ POUŽITIE
–      FI   KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU
–      SV  OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING
–      EN  UNRESTRICTED USE
–      IS   ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN
–      NO UBEGRENSET BRUK
UNRESTRICTED USE – 99209
–      BG Издаден впоследствие
–      CS  Vystaveno dodatečně
–      DA Udstedt efterfølgende
–      DE  Nachträglich ausgestellt
–      EE  Välja antud tagasiulatuvalt
–      EL  Εκδοθέν εκ των υστέρων
–      ES  Expedido a posteriori
–      FR  Délivré a posteriori
–      IT   Rilasciato a posteriori
–      LV  Izsniegts retrospektīvi
–      LT  Retrospektyvusis išdavimas
–      HU Kiadva visszamenőleges hatállyal
–      MT Maħruġ b’mod retrospettiv
–      NL  Achteraf afgegeven
–      PL  Wystawione retrospektywnie
–      PT   Emitido a posteriori
–      RO Eliberat ulterior
–      SL  Izdano naknadno
–      SK  Vyhotovené dodatočne
–      FI   Annettu jälkikäteen
–      SV  Utfärdat i efterhand
–      EN  Issued retroactively
–      IS   Útgefið eftir á
–      NO Utstedt i etterhånd
Issued retroactively – 99210
–      BG Разни
–      CS  Různí
–      DA Diverse
–      DE  Verschiedene
–      EE  Erinevad
–      EL  Διάφορα
–      ES  Varios
–      FR  Divers
–      IT   Vari
–      LV  Dažādi
–      LT  Įvairūs
–      HU Többféle
–      MT Diversi
–      NL  Diversen
–      PL  Różne
–      PT   Diversos
–      RO Diverse
–      SL  Razno
–      SK  Rôzni
–      FI   Useita
–      SV  Flera
–      EN  Various
–      IS   Ýmis
–      NO Diverse
Various – 99211
–      BG Насипно
–      CS  Volnĕ loženo
–      DA Bulk
–      DE  Unverpackte Waren
–      EE  Mahtkaup
–      EL  Χύμα
–      ES  A granel
–      FR  Vrac
–      IT   Alla rinfusa
–      LV  Berams
–      LT  Nesupakuota
–      HU Ömlesztett
–      MT Bil-kwantitá
–      NL  Los gestort
–      PL  Luzem
–      PT   A granel
–      RO Vrac
–      SL  Razsuto
–      SK  Voľne
–      FI   Irtotavaraa
–      SV  Bulk
–      EN  Bulk
–      IS   Vara í lausu
–      NO Bulk
Bulk – 99212
–      BG Изпращач
–      CS  Odesílatel
–      DA Afsender
–      DE  Versender
–      EE  Saatja
–      EL  Αποστολέας
–      ES  Expedidor
–      FR  Expéditeur
–      IT   Speditore
–      LV  Nosūtītājs
–      LT  Siuntėjas
–      HU Feladó
–      MT Min jikkonsenja
–      NL  Afzender
–      PL  Nadawca
–      PT   Expedidor
–      RO Expeditor
–      SL  Pošiljatelj
–      SK  Odosielateľ
–      FI   Lähettäjä
–      SV  Avsändare
–      EN  Consignor
–      IS   Sendandi
–      NO Avsender
Consignor – 99213

BAŞLIK IV
DEVAM FORMLARINA İLİŞKİN TALİMAT

 1. Devam formları sadece beyannamenin birden fazla kalemi içermesi halinde kullanılabilir (5 no.lu kutuya bakınız). Devam formları, TİB Sözleşmesi Ek I, İlave 1’de belirtilen formla birlikte sunulmalıdır.
 2. Başlık I ve II’deki talimat, devam formlarına da aynı şekilde uygulanır.

Bununla birlikte:
–    ilgili eşyaya uygulanan ortak transit rejimi uyarınca, “1 no.lu kutunun üçüncü alt bölümüne T1bis”, “T2bis” veya “T2Fbis” yazılır.
–    TİB Sözleşmesi Ek I, İlave 3’te yer alan örnek devam formunun 2 ve 8 no.lu kutularının kullanılması Akit Taraflar için ihtiyaridir ve ilgili kişinin sadece ismi ve varsa kimlik numarasını göstermelidir.

 1. Devam formları kullanıldığında:

–    kullanılmayan “eşya tanımı “ kutuları sonradan kullanımı engellemek amacıyla çizilmek suretiyle iptal edilmelidir.
–    Kullanılan transit beyannamesinin 32 no.lu (Kalem No), 33 no.lu (Eşya kodu), 35 no.lu (Brüt ağırlık (kg)), 38 no.lu (Net ağırlık (kg)) ve 44 no.lu (Ek Bilgi, Sunulan Belgeler; Ön İzinler) kutuları çizilmek suretiyle iptal edilmelidir ve 31 no.lu (Kaplar ve Eşyanın Tanımı) kutu kapların marka ve numaraları, adet ve cinsleri veya eşya tanımını yazmak için kullanılmaz. Kullanılan transit beyannamesinin 31 no.lu (Kaplar ve Eşyanın Tanımı) kutusuna farklı devam formlarının seri numarası ve sembolüne ilişkin bir referans yazılır.

İlave B7[52]

 
KAĞIT USULDE KULLANILAN MÜHÜR

NCTS KAĞIT USULÜ
 
SİSTEMDE VERİ BULUNMAMAKTADIR
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .’DE  BAŞLATILMIŞTIR

 

(Tarih/Saat) 

(Boyut: 26 × 59 mm, kırmızı mürekkepli)

İlave B8[53]
 
TC 10 TRANSİT BİLGİ NOTU
 
 
 
 
 
Taşıma aracının kimliği:………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
TRANSİT BEYANNAMESİ ÖNGÖRÜLEN TRANSİT İDARESİ
(VE ÜLKE)
 
Tür (T1, T2 veya T2F) ve sayısı Hareket idaresi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESMİ KULLANIM İÇİN  
Transit tarihi:

 

………………………………………………….……

……………….…………………………………..….
(İmza) 

 
  Resmi mühür    
   

 
 
 

İlave B9[54]

İZİNLİ GÖNDERİCİ ÖZEL MÜHRÜ

ÖZEL MÜHÜR

55 mm

1 2
3 4
5 6
       
 1. Ülkeyi sembolize eden arma, işaret veya harfler
 2. Hareket idaresi
 3. Beyan No
 4. Tarih
 5. İzinli gönderici
 6. İzin

 
 

İlave B10[55]

 
 

 
   

 
TC 11 ALINDI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……….………………………..………………………………………………………’deki varış idaresi, ……………………………………….……………..……….………………..………….…… idaresince ……………………………….…………… sayı ve ………..………..……………… tarih ile tescil edilen
T1, T2, T2F (1) veya TRB belgesinin
T5 kontrol nüshasının (1)
sunulduğunu onaylar.
 

  Resmi mühür                       … ………………….…….…….’de, ……..……….20……. ’de
Yer                                           Tarih
……………………….………………………………………….
(İmza)
_________
(1) Gerekeni siliniz 

 
 
 
 

İlave B11[56]

ETİKET
(demiryolu transiti)

Renkler: yeşil üzerine siyah

 
 

İlave C1[57]

 
ORTAK/TOPLULUK TRANSİT REJİMİ
TEMİNAT BELGESİ
BİREYSEL TEMİNAT  

I.  Kefil taahhüdü

 

 1. ………………………………………………………………………………………… 1adresinde yerleşik aşağıdaki imzanın sahibi2 ……………………………………………………………………………………………..……., asıl sorumlu3…………………………………………………………….……………………………………’nin ……………………………………………………………………….………………….. hareket idaresinden ………………….…………………..……………………..………………………………….. varış idaresine kadar Topluluk veya ortak transit rejimine tabi tutulan aşağıda tanımlanan eşyaya ilişkin vergi ve diğer yükler şeklindeki borç için Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti ve Yunanistan Cumhuriyeti’nden oluşan Avrupa Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu, İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, ve Andora Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti4’ne ödemesi gerekli olabilecek, asli veya ilave yükümlülükler, masraflar ve arızi masraflar ile ilgili olarak – para cezaları hariç – maksimum ………………………………………….………………’na kadar olan tutarı, yukarıda belirtilen ülkeler lehine ……………………………….……………………………….………….. teminat idaresinde müştereken ve müteselsilen garanti eder.

Eşyanın tanımı: ……………………………………………..…..………………………………………….………..

 1. Aşağıdaki imzanın sahibi, Madde 1’de belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine, 30 günlük süre içinde kendisi veya ilgili bir başka kişi işlemin sonlandırıldığını ilgili makamları ikna edecek şekilde kanıtlayamazsa, talep edilen tutarı belirtilen süre içinde ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu ödeme başvurusu tarihinden sonraki 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

 

 1. Bu taahhüt, hareket idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan Topluluk veya ortak transit işleminden doğan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.
 1. Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi Madde 1’de belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini5:
Ülke Soyadı ve adı veya firma adı ve açık adresi
           
           
           
           
           

olarak verir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışmaların ve tebligatların ve diğer formalite ve prosedürlerin kendisine tümüyle ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birisini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa önceden teminat idaresine bildirmeyi taahhüt eder.

……………………………… tarihinde ………………………………’de düzenlenmiştir.
………………………………….………………………………………………………………….
(İmza)6 

 1. Teminat idaresi kabulü

……………………………………………….……………………………………………………………teminat idaresi
……………………… tarih ve ……………………………… sayılı transit beyannamesi kapsamında gerçekleştirilen Topluluk/ortak transit işlemini kapsamak üzere ……………………………… tarihinde kefil taahhüdünü7 kabul etmiştir.

………………………………………………………….
(Mühür ve imza)

 
 

İlave C2[58]

 
ORTAK/TOPLULUK TRANSİT REJİMİ
TEMİNAT BELGESİ
FİŞLİ BİREYSEL TEMİNAT  

I.  Kefil taahhüdü

 

 1. ………………………………………………………………………………………… 1adresinde yerleşik aşağıdaki imzanın sahibi2 ……………………………………………………………………………………………..……., bireysel teminat fişleri düzenlenmesini üstlendiği Topluluk veya ortak transit rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin vergi ve diğer yükler şeklindeki borç için herhangi bir asıl sorumlunun Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti ve Yunanistan Cumhuriyeti’nden oluşan Avrupa Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu, İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, ve Andora Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti3’ne ödemesi gerekli olabilecek, asli veya ilave yükümlülükler, masraflar ve arızi masraflar ile ilgili olarak – para cezaları hariç – her bir fiş için maksimum 7.000 Avro’ya kadar olan tutarı, yukarıda belirtilen ülkeler lehine ………………………………………………………………………….. teminat idaresinde müştereken ve müteselsilen garanti eder.
 1. Aşağıdaki imzanın sahibi, Madde 1’de belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine, 30 günlük süre içinde kendisi veya ilgili bir başka kişi işlemin sonlandırıldığını ilgili makamları ikna edecek şekilde kanıtlayamazsa, her bir bireysel teminat fişi için 7.000 Avro’ya kadar olmak üzere, talep edilen tutarı belirtilen süre içinde ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu ödeme başvurusu tarihinden sonraki 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

 

 1. Bu taahhüt, hareket idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan Topluluk veya ortak transit işleminden doğan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.
 1. Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi Madde 1’de belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini4:
Ülke Soyadı ve adı veya firma adı ve tam adresi
           
           
           
           
           

olarak vermektedir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışmaların ve tebligatların ve diğer formalite ve prosedürlerin kendisine tümüyle ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birisini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa önceden hareket idaresine bildirmeyi taahhüt eder.

……………………………… tarihinde ………………………………’de düzenlenmiştir.
………………………………….………………………………………………………………….
(İmza)5 

 1. Teminat idaresi kabulü

……………………………………………….………………………………………………….. teminat idaresi

……………………………… tarihinde kefil taahhüdünü kabul etmiştir.

………………………………………………………….
(Mühür ve imza) 

 

  

İlave C3[59]

 
                                                                                                                                                     (Ön)

 
   

 
TC 32 – BİREYSEL TEMİNAT FİŞİ                                                                A 000 000
  
………………………..……………………………..……………………………………………………………………………..
…………………..…………………………………………………………………… tarafından düzenlenmiştir.
(Kişi veya firmanın ad ve adresi)
(…………………………………..…………………………………………………….… teminat idaresi tarafından
…………………… tarihinde kefil taahhüdü kabul edilmiştir.)

………………. tarihinde düzenlenen bu fiş ….……………… tarihine kadar başlayan bir Topluluk/ortak transit işlemi için 7.000 Avro’ya kadar olan bir tutar için geçerlidir ve bu fiş için asıl sorumlu ……………………………………..………………………………………………..’dir.
(Kişi veya firmanın ad ve adresi)

………………………………………………                                                 ………………………………………………
(Asıl sorumlunun imzası)(1)                                                                         (Kefilin mühür ve imzası)

__________
(1) İmza ihtiyaridir 

                                                                                             
                                     
                                                                                                                                                                                                      (Arka)

Hareket idaresi tarafından doldurulacak
…………………………………………………….……………………..……………..……… idaresi tarafından
…………………………… tarih ve ……………………………………………. sayı ile tescil edilen T1, T2, T2F belgesi (1) kapsamında gerçekleştirilen transit işlemi.

 

…………………………………………….                            ……………………………………………
(Resmi mühür)                                                                     (İmza)

__________
(1)     Gerekeni siliniz.
 
 

İlave C4[60]

 
 
ORTAK/TOPLULUK TRANSİT REJİMİ
TEMİNAT BELGESİ
KAPSAMLI TEMİNAT

I.  Kefil taahhüdü

 

 1. ………………………………………………………………………………………… 1adresinde yerleşik aşağıdaki imzanın sahibi2 ……………………………………………………………………………………………..……., asıl sorumlu3…………………………………………………………….……………………………………’nin Topluluk veya ortak transit rejimine tabi tutulan aşağıda tanımlanan eşyaya ilişkin vergi ve diğer yükler şeklindeki borç için Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti ve Yunanistan Cumhuriyeti’nden oluşan Avrupa Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu, İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, ve Andora Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti4’ne ödemesi gerekli olabilecek, asli veya ilave yükümlülükler, masraflar ve arızi masraflar ile ilgili olarak – para cezaları hariç – referans tutarın %100/50/30’u5 olan maksimum ………………………………………….………………’na kadar olan tutarı, yukarıda belirtilen ülkeler lehine ……………………………….……………… teminat idaresinde müştereken ve müteselsilen garanti eder.
 1. Aşağıdaki imzanın sahibi, Madde 1’de belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine, 30 günlük süre içinde kendisi veya ilgili bir başka kişi işlemin sonlandırıldığını ilgili makamları ikna edecek şekilde kanıtlayamazsa, yukarıda belirtilen maksimum tutara kadar olmak üzere, talep edilen tutarı belirtilen süre içinde ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu ödeme başvurusu tarihinden sonraki 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

Bu tutar, aşağıdaki imzanın sahibinden önceki ödeme talebinin alınmasından önce veya izleyen 30 gün içinde başlatılmış bir Topluluk veya ortak transit işlemi sırasında ortaya çıkan bir borcun ödenmesi istenmediği sürece bu taahhüt kapsamında hali hazırda ödenmiş tutarlar kadar indirilemez.

 

 1. Bu taahhüt, hareket idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan Topluluk veya ortak transit işleminden doğan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.
 1. Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi Madde 1’de belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini6:
Ülke Soyadı ve adı veya firma adı ve tam adresi
           
           
           
           
           

olarak vermektedir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışmaların ve tebligatların ve diğer formalite ve prosedürlerin kendisine tümüyle ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birisini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa önceden hareket idaresine bildirmeyi taahhüt eder.

……………………………… tarihinde ………………………………’de düzenlenmiştir.
………………………………….………………………………………………………………….
(İmza)7 

 1. Teminat idaresi kabulü

……………………………………………….………………………………………………….. teminat idaresi

……………………………… tarihinde kefil taahhüdünü kabul etmiştir.

………………………………………………………….
(Mühür ve imza)

İlave C5[61]
 
TC 31 – KAPSAMLI TEMİNAT SERTİFİKASI                                                                                                  (Ön)

  1.  Son geçerlilik tarihi   Gün Ay Yıl   2. No
 
         
3.  Asıl sorumlu
(soyadı ve adı veya firma adı ve açık adresi ve ülke) 
 
4.  Kefil
(soyadı ve adı veya firma adı ve açık
adresi ve ülke) 
 
5.  Teminat idaresi
(adı, açık adres ve ülke)

 

 
6. Referans tutar rakamla: yazıyla:
Para birimi  
7. Teminat idaresi, yukarıda adı bulunan asıl sorumlunun, aşağıdaki üzeri çizilmeyen gümrük bölgelerinde Topluluk/ortak transit işlemleri için geçerli bir kapsamlı teminat sunduğunu onaylar:

 

AVRUPA TOPLULUĞU, İSVİÇRE, İZLANDA, NORVEÇ, ANDORA*, SAN MARİNO*
  

8. Özel açıklamalar

 

…………..……………………..’de, …………………………….’de düzenlenmiştir
(Yer)                                 (Tarih) 

9. Geçerlilik süresi uzatılmıştır 
  Gün Ay Yıl  
 
      dahil

……….……………………’de,  ……….……….…………….’de düzenlenmiştir
(Yer)                                     (Tarih)

(Teminat idaresinin mührü ve imza) (Teminat idaresinin mührü ve imza)
                         

(*) Sadece Topluluk transit işlemleri için
İlave C5[62]

 1. Asıl sorumlu adına Topluluk/ortak transit beyannamelerini imzalamaya yetkili kişiler                                                   (Arka)
  11. Yetkili kişinin soyadı, adı ve imza örneği
 
 
12. Asıl sorumlunun imzası (1) 11. Yetkili kişinin soyadı, adı ve imza örneği 12. Asıl sorumlunun imzası (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

(1) Asıl sorumlu bir tüzel kişi ise, 12 no.lu kutuyu imzalayan kişi, soyadını, adını ve imza yetkisini belirtmelidir.

İlave C6[63]

 
TC 33 – TEMİNATTAN VAZGEÇME SERTİFİKASI                                                                                        (Ön)

  1.  Son geçerlilik tarihi   Gün Ay Yıl   2. No
 
         
3.  Asıl sorumlu
(soyadı ve adı veya firma adı ve açık adresi ve ülke) 
 
4.  Teminat idaresi
(adı, açık adres ve ülke)

 

 
5. Referans tutar rakamla: yazıyla:
Para birimi  
6. Teminat idaresi, yukarıda adı bulunan asıl sorumluya, aşağıdaki üzeri çizilmeyen gümrük bölgelerinde Topluluk/ortak transit işlemi için teminattan vazgeçme tanındığını onaylar:

 

AVRUPA TOPLULUĞU, İSVİÇRE, İZLANDA, NORVEÇ, ANDORA*, SAN MARİNO*
  

7. Özel açıklamalar

 

…………..……………………..’de, …………………………….’de düzenlenmiştir
(Yer)                                 (Tarih) 

8. Geçerlilik süresi uzatılmıştır 
  Gün Ay Yıl  
 
      dahil

……….……………………’de,  ……….……….…………….’de düzenlenmiştir
(Yer)                                     (Tarih)

(Teminat idaresinin mührü ve imza) (Teminat idaresinin mührü ve imza)
                         

(*) Sadece Topluluk transit işlemleri için
İlave C6[64]

 1. Asıl sorumlu adına Topluluk/ortak transit beyannamelerini imzalamaya yetkili kişiler                                                                                   (Arka)
  10. Yetkili kişinin soyadı, adı ve imza örneği
 
 
11. Asıl sorumlunun imzası (1) 10. Yetkili kişinin soyadı, adı ve imza örneği 11. Asıl sorumlunun imzası (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

(1) Asıl sorumlu bir tüzel kişi ise, 11 no.lu kutuyu imzalayan kişi, adını, soyadını ve imza yetkisini belirtmelidir.

İlave C7[65]

KAPSAMLI TEMİNAT SERTİFİKALARI VE TEMİNATTAN VAZGEÇME SERTİFİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOT

 1. Sertifikanın ön yüzüne yazılacak bilgiler

Düzenlendikten sonra kapsamlı teminat sertifikasının 1 ila 8 no.lu kutularında ve teminattan vazgeçme sertifikasının 1 ila 7 no.lu kutularında değişiklik, ilave veya silme yapılmaz.
1.1.    Para kodu
Ülkeler, kullanılan paranın ISO ALPHA3 (ISO 4217) kodunu, kapsamlı teminat sertifikasının 6 no.lu kutusuna ve teminattan vazgeçme sertifikasının 5 no.lu kutusuna yazar.
1.2.    Onaylar
1.2.1. Eşyanın Ek I İlave I’de yer alması nedeniyle, kapsamlı teminat kullanılamadığında sertifikanın 8 no.lu kutusuna:
– Sınırlı geçerli – 99200
yazılır.
1.2.2. Asıl sorumlunun, transit beyannamelerinin tamamını belirli bir hareket idaresine sunmayı taahhüt etmiş olması halinde, idarenin adı duruma göre kapsamlı teminat sertifikasının 8 no.lu kutusuna veya teminattan vazgeçme sertifikasının 7 no.lu kutusuna büyük harflerle yazılmalıdır.
1.3.    Geçerliliklerinin uzatılması durumunda sertifikaların onaylanması
Sertifikaların geçerlilik süresi uzatıldığında, teminat idaresi, duruma göre kapsamlı teminat sertifikasının 9 no.lu kutusunu veya teminattan vazgeçme sertifikasının 8 no.lu kutusunu onaylamalıdır.

 1. Sertifikanın arka yüzüne yazılacak bilgiler ─ transit beyannamelerini imzalamaya yetkili kişiler

2.1.    Sertifika düzenlendiğinde veya geçerlilik süresi içinde herhangi bir zamanda, asıl sorumlu, transit beyannamelerini imzalamaya yetkili kıldığı kişilerin adlarını arka yüze yazmalıdır. Bu yazılanların her biri, yetkili kişinin soyadı ve adı ile imzasının bir örneğini içermelidir ve asıl sorumlunun imzası ile onaylanmalıdır. Asıl sorumlu, kullanmayı düşünmediği kutuların üzerini çizebilir.

 • Asıl sorumlu, bu yetkileri her zaman iptal edebilir.
 • Hareket idaresine sunulan bu tür sertifikanın arka yüzünde adı yazılan her kişi, asıl sorumlunun yetkili temsilcisidir.
 1. Kapsamlı teminat kullanımının yasaklanması durumunda bu sertifikaların kullanılması

Usul için, Ek I İlave IV, 4’e bakınız.
EK IV
ALACAKLARIN TAHSİLİ İÇİN KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA
Amaç
Madde 1
Bu Ek’te, Madde 3’te belirtilen ve bir ülkede ortaya çıkan alacakların başka bir ülkede tahsil edilmesinin sağlanmasına ilişkin kurallar açıklanmaktadır. Uygulamaya ilişkin hükümler, bu Ek İlave I’de yer almaktadır.
Tanımlar
Madde 2
Bu Ek’te:
–    “başvuran makam”, Madde 3’te belirtilen bir alacak konusunda yardım talebinde bulunan ülkenin yetkili makamını;
–    “talepte bulunulan makam”, yardım talebinde bulunulan ülkenin yetkili makamını
ifade eder.
Kapsam 
Madde 3
Bu Ek:
(a)     Ek I Madde 3(1)’e ilişkin olan ve bu Ek’in yürürlüğe girmesinden sonra başlayan bir ortak transit işlemi ile ilgili olarak ödenmesi gereken bütün alacaklara66;
(b)     yukarıda belirtilen alacakların tahsiline ilişkin arızi masraflar ve faize
uygulanır.
Bilgilerin iletilmesi ve kullanılması
Madde 4

 1. Başvuran makamın talebi üzerine, talepte bulunulan makam, alacağının tahsil edilmesinde başvuran makama yararlı olabilecek her türlü bilgiyi sağlar.

Bu bilgilerin sağlanması için talepte bulunulan makam, bu makamın bulunduğu ülkede ortaya çıkan benzeri alacakların tahsil edilmesi için uygulanan yasa, yönetmelik veya idari hükümler uyarınca verilen yetkileri kullanır.

 1. Bilgi talebinde, hakkında bilgi verilecek kişinin adı ve adresi ile talebe konu alacağın özelliği ve tutarı belirtilir.
 2. Talepte bulunulan makam:

(a)     bulunduğu ülkede ortaya çıkan benzeri alacakların tahsil edilmesi amacıyla elde edemeyeceği;
(b)     herhangi bir ticari, sınai veya mesleki sırrı açıklayan; veya
(c)     açıklanması, bu ülkenin güvenliğine zarar verebilecek veya kamu düzenine aykırı olabilecek
bilgileri vermekle yükümlü değildir.

 1. Talepte bulunulan makam, başvuran makama, bilgi talebinin reddedilmesine ilişkin gerekçeleri bildirir.
 2. Bu Madde uyarınca elde edilen bilgiler, sadece bu Sözleşme çerçevesinde kullanılır ve bilgiyi alan ülke tarafından, bu ülkenin ulusal mevzuatı çerçevesinde benzeri özellikteki bilgilere sağlanan korumadan yararlanır. Bu bilgiler, sadece bunları sağlayan yetkili makamın yazılı onayı ile ve bu makam tarafından belirtilen kısıtlamalara tabi olarak başka amaçlarla kullanılabilir.
 3. Bilgi talebi, bu Ek’teki İlave II’de yer alan örneğe uygun bir form kullanılarak yapılır.

Bildirim
Madde 5

 1. Talepte bulunulan makam, başvuran makamın talebi üzerine ve talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkedeki benzeri belgeler veya kararların bildirimi konusunda yürürlükte bulunan hukuk kurallarına uygun olarak, adli özellikte olan ve başvuran makamın bulunduğu ülkeden kaynaklanan ve bir alacağa ve/veya bunun tahsil edilmesine ilişkin olan bütün belgeleri ve kararları alıcıya bildirir.
 2. Bildirim talebinde, ilgili alıcının adı ve adresi, bildirilecek belge veya kararın özelliği ve konusu, gerektiği takdirde borçlunun adı ve adresi ve bu belge veya kararın ilgili olduğu talep ve diğer bütün gerekli bilgiler yer alır.
 3. Talepte bulunulan makam, bildirim talebi üzerine yapılan işlemi ve özellikle belge veya kararın alıcıya iletildiği tarihi derhal başvuran makama bildirir.
 4. Bildirim talebi, bu Ek’teki İlave III’te yer alan örneğe uygun bir form kullanılarak yapılır.

Taleplerin karşılanması
Madde 6

 1. Talepte bulunulan makam, başvuran makamın talebi üzerine, talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkedeki benzeri alacakların tahsil edilmesine ilişkin yasa, yönetmelik veya idari düzenlemelere uygun olarak bunların yerine getirilmesine olanak veren bir belgenin konusunu oluşturan alacakları tahsil eder.
 2. Bu amaçla, hakkında bir tahsilat talebi yapılmış olan herhangi bir alacak, Madde 12’nin uygulandığı durumlar dışında, talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkenin bir alacağı olarak işlem görür.

Madde 7

 1. Başvuran makamın, talepte bulunulan makama ilettiği bir alacak tahsilat talebi ile birlikte, başvuran makamın bulunduğu ülkede düzenlenmiş olan bu alacağın tahsiline olanak veren belgenin resmi veya onaylanmış bir sureti veya gerektiğinde tahsilat için gerekli olan diğer belgelerin aslı veya onaylanmış birer sureti de verilmelidir.
 2. Başvuran makam:

(a)     alacağa ve/veya bu alacağın tahsiline olanak veren belgeye bulunduğu ülkede itiraz edilmiş olması;
(b)     bulunduğu ülkede yukarıdaki birinci paragrafta belirtilen belgeye dayalı olarak yararlanabileceği tahsilat usulünü uygulamış olması ve alınan önlemlerin alacağın tam olarak tahsil edilmesi ile sonuçlanmış olması;
(c)     Avro cinsinden ifade edilen tutarın ulusal para cinsinden karşılığı, Ek II Madde 22 hükümlerine uygun olarak hesaplandığında alacağın 1.500 Avro’yu aşmaması67
durumunda tahsilat talebinde bulunamaz.

 1. Tahsilat talebinde ilgili kişinin adı ve adresi, alacağın özelliği, asıl tutar, faiz ve ödenecek masrafların tutarının yanı sıra bütün ilgili bilgiler yer alır.
 2. Tahsilat talebinde, başvuran makamın, ayrıca, bu makamın bulunduğu ülkede yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde tahsilatın hangi tarihten itibaren mümkün olduğunu belirten ve ikinci paragrafta yer alan koşulların yerine getirildiğini teyit eden bir beyanı yer alır.
 3. Başvuran makam, tahsilat talebine neden olan konuya ilişkin her türlü bilgiden haberdar olur olmaz bunları talepte bulunulan makama iletir.

Madde 8
Alacağın tahsilatına olanak veren belge, gerektiğinde ve talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkede yürürlükte bulunan hükümlere göre, bu ülkede tahsilata olanak veren bir belge ile kabul edilir, tanınır, tamamlanır veya değiştirilir.
Bu kabul, tanıma, ilave veya değiştirme, tahsilat talebinin alındığı tarihten sonra mümkün olan en kısa süre içinde gerçekleşmelidir. Bunlar, başvuran makamın bulunduğu ülkede tahsilata olanak veren belgenin doğru bir şekilde düzenlenmiş olması halinde reddedilemez.
Bu işlemlerin herhangi birinin, alacağa ve/veya başvuran makam tarafından düzenlenmiş olan tahsilata olanak veren belgeye ilişkin bir inceleme veya itiraza yol açması halinde, Madde 12 uygulanır.
Madde 9

 1. Alacaklar, talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkenin para birimi cinsinden tahsil edilir.
 2. Talepte bulunulan makam, bulunduğu ülkedeki yasa, yönetmelik veya idari hükümlerin olanak vermesi halinde ve başvuran makama danıştıktan sonra borçluya, ödeme yapması için süre tanıyabilir veya taksitle ödemesi için izin verebilir. Ödeme için bu ilave süre konusunda talepte bulunulan makam tarafından alınan faiz, başvuran makama gönderilir.

Talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkede yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve idari hükümler çerçevesinde geç ödeme nedeniyle alınan bütün diğer faizler de başvuran makama gönderilir.
Madde 10
Tahsil edilecek alacaklara, talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkede ayrıcalıklı muamele yapılmaz.
Madde 11
Talepte bulunulan makam, tahsilat talebine ilişkin olarak yapmış olduğu işlemler konusunda başvuran makama derhal bilgi verir.
İtiraza konu talepler
Madde 12

 1. Tahsilat usulü sırasında, alacağa ve/veya başvuran makamın bulunduğu ülkede düzenlenmiş tahsilata olanak veren belgeye, ilgili tarafça itirazda bulunulması halinde, söz konusu ilgili tarafça başvuran makamın bulunduğu ülkedeki yetkili bir organ nezdinde, bu ülkede yürürlükte bulunan mevzuata göre itirazda bulunulur. Bu itiraz, başvuran makam tarafından talepte bulunulan makama bildirilmelidir. Ayrıca ilgili taraf da, talepte bulunulan makama bu itirazı bildirebilir.
 2. Talepte bulunulan makam, başvuran makamdan veya ilgili taraftan birinci paragrafta belirtilen bildirimi alır almaz yetkili organın bu konuda karar vermesine kadar tahsilata sürecini durdurur. Talepte bulunulan makamın gerekli görmesi halinde ve Madde 13’e halel getirmeksizin bu makam, bulunduğu ülkede yürürlükte bulunan yasa veya yönetmeliklerin benzeri alacaklara itiraz edilmesine izin vermesi koşulu ile tahsilatın güvence altına alınması için ihtiyati tedbirler alabilir.
 3. Talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkede alınan tahsilat önlemlerine karşı itirazda bulunulması halinde, söz konusu ülkenin yetkili organı nezdinde ve bu ülkenin yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak itiraz edilir.
 4. Birinci paragraf uyarınca itirazın yapıldığı yetkili organın, bir adli veya idari merci olması halinde, bu merciin kararı, başvuran makamın lehine olması ve alacağın başvuran makamın bulunduğu ülkede tahsil edilmesine imkan vermesi ölçüsünde Madde 6, 7 ve 8 çerçevesinde “tahsilata olanak veren belge”yi oluşturur ve alacağın tahsil edilmesi, bu karara göre gerçekleştirilir.

İhtiyati tedbirler
Madde 13

 1. Başvuran makamın gerekçeli talebi üzerine, talepte bulunulan makam, bulunduğu ülkenin yasa ve yönetmeliklerinin izin verdiği ölçüde alacağın tahsil edilmesinin sağlanması için ihtiyati tedbirler alır.
 2. Birinci paragraf hükümlerinin uygulanması için Madde 6, Madde 7(1), (3) ve (5), Madde 8, 11, 12 ve 14, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
 3. İhtiyati tedbir talebi, bu Ek İlave IV’te yer alan örneğe uygun bir form kullanılarak yapılır.

İstisnalar
Madde 14
Talepte bulunulan makam:
(a)     alacağın tahsil edilmesi, borçlunun durumu nedeniyle bu makamın bulunduğu ülkede ciddi ekonomik veya sosyal güçlüklere yol açacaksa Madde 6 ila 13’te öngörülen yardımı yapmakla;
(b)     bu makamın bulunduğu ülkenin kamu düzeni veya diğer önemli çıkarlarına zarar vereceği görüşünde olması halinde alacağın tahsil edilmesini kabul etmekle;
(c)     başvuran makamın, bulunduğu ülkedeki tahsilat yollarını tamamen tüketmemiş olması halinde alacağın tahsil edilmesini üstlenmekle
yükümlü değildir.
Talepte bulunulan makam, başvuran makama, yardım talebinin reddedilmesinin gerekçelerini bildirir.
Madde 15

 1. Zamanaşımına ilişkin sorunlar, sadece başvuran makamın bulunduğu ülkede yürürlükte bulunan mevzuata tabidir.
 2. Talepte bulunulan makam tarafından, yardım talebine uygun olarak alacakların tahsili için yapılan ve başvuran makam tarafından gerçekleştirilmiş olsaydı başvuran makamın bulunduğu ülkede yürürlükte bulunan mevzuata göre zamanaşımının askıya alınması veya kesilmesi sonucunu doğuracak işlemler, bu sonuç ile ilgili olarak başvuran makamın bulunduğu ülkede yapılmış sayılır.

Gizlilik
Madde 16
Bu Ek uyarınca talepte bulunulan makama gönderilen belgeler ve bilgiler, bu makam tarafından sadece:
(a)     yardım talebinde belirtilen kişiye;
(b)     alacakların tahsilinden sorumlu kişilere ve makamlara ve sadece bu amaçla;
(c)     alacakların tahsiline ilişkin konularla ilgili adli makamlara
gönderilebilir.
Diller
Madde 17
Yardım talepleri ve ilgili belgelerle birlikte, talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkenin resmi dili veya resmi dillerinden birinde veya bu makam tarafından kabul edilebilir bir dilde çevirisi de sunulur.
Yardım masrafları
Madde 18
İlgili ülkeler, bu Ek uyarınca birbirlerine yaptıkları karşılıklı yardımdan kaynaklanan masrafların tazmin edilmesini talep etmekten vazgeçer.
Ancak, başvuran makamın bulunduğu ülke, alacağın gerçeğe uygunluğunun veya başvuran makam tarafından verilmiş olan belgenin geçerliliğinin dayanaksız olduğu belirlenen işlemler sonucunda yapılan masraflar konusunda talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkeye karşı sorumlu olmaya devam eder. 
Yetkili makamlar
Madde 19
Ülkeler, yardım talebi yapmaya veya almaya yetkili makamların listesi ile bu listede sonradan yapılan değişiklikleri birbirlerine iletir.
Madde 20 ila 22
(Bu Ek’te, Madde 20 ila 22 bulunmamaktadır)
Madde 23
Bu Ek’in hükümleri, yasal veya mevzuatta yer almayan tasarrufların bildirimine ilişkin olanlar da dahil, herhangi bir anlaşma veya düzenleme kapsamında belirli ülkeler arasında yapılan veya gelecekte yapılacak daha kapsamlı yardımlaşmaya engel olmaz.
Madde 24 ila 26
(Bu Ek’te, Madde 24 ila 26 bulunmamaktadır)
 
EK IV İLAVE I 
UYGULAMA HÜKÜMLERİ
BAŞLIK I
Kapsam
Madde 1

 1. Bu İlave, Ek IV’ün uygulanması için ayrıntılı kuralları belirler.
 2. Bu İlave, ayrıca tahsil edilen tutarın ilgili para birimine çevrilmesi ve transferi konusundaki ayrıntılı kuralları da belirler.

BAŞLIK II
Bilgi talebi
Madde 2

 1. Ek IV Madde 4’te belirtilen bilgi talebi, İlave 2’deki örneğe uygun olarak yazılı biçimde yapılır. Söz konusu talep başvuran makamın resmi mührünü taşır ve bu makamın bu talebi yapmaya yetkilendirilmiş memuru tarafından imzalanır.
 2. Başvuran makam, gerektiğinde, benzer bir bilgi talebinin yapıldığı talepte bulunulan diğer makam(lar)ın adını da bilgi talebinde belirtir.

Madde 3
Bilgi talebi:

 • borçlu veya
 • başvuran makamın bulunduğu ülkede yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında alacağın karşılanmasıyla yükümlü herhangi bir kişi

ile ilgili olabilir.
Başvuran makamın, üçüncü bir kişinin önceki paragrafta belirtilen kişilere ait varlıkları elinde bulundurduğuna ilişkin bilgisi olduğunda, talep bu üçüncü kişi ile de ilgili olabilir.
Madde 4
Talepte bulunulan makam, bilgi talebini aldığını mümkün olan en kısa sürede ve her koşulda aldıktan sonraki yedi gün içinde yazılı olarak (örneğin teleks veya faksla) bildirir.
Madde 5

 1. Talepte bulunulan makam talep edilen her bilgiyi, elde eder etmez başvuran makama gönderir.
 2. İlgili durumu dikkate alarak, talep edilen bilginin tamamı veya bir kısmı makul bir süre içinde elde edilemezse, talepte bulunulan makam durumu sebeplerini de belirterek başvuran makama bildirir.

Her durumda, talebin alındığının bildirilmesinden sonraki altı ayın sonunda, talepte bulunulan makam, talep edilen bilgiyi elde etmek için yapılan araştırmaların sonucunu başvuran makama bildirir.
Talepte bulunulan makamdan alınan bilginin ışığında, başvuran makam talepte bulunulan makamdan araştırmalara devam etmesini talep edebilir. Bu talep, talepte bulunulan makamın yürüttüğü araştırmaların sonucuna ilişkin bildirimin alınmasından sonraki iki ay içinde yazılı olarak (örneğin teleks veya faks ile) yapılır ve bu talep hakkında talepte bulunulan makam tarafından ilk talebe uygulanan hükümlere uygun olarak işlem yapılır.
Madde 6
Talepte bulunulan makam kendisine ulaştırılan bilgi talebinin gereğini yapmamaya karar verirse, talebi neden reddettiğini, Ek IV Madde 4’ün dayanak gösterdiği hükümlerini belirterek, başvuran makama yazılı olarak bildirir. Bu bildirim, talepte bulunulan makam kararını aldıktan hemen sonra ve her koşulda talebin alındığı tarihten sonraki altı ay içinde başvuran makama gönderilir.
Madde 7
Başvuran makam talepte bulunulan makama gönderdiği bilgi talebini her zaman geri çekebilir. Geri çekme kararı talepte bulunulan makama yazılı olarak (örneğin teleks veya faks ile) gönderilir.
BAŞLIK III
Bildirim Talebi
Madde 8
Ek IV Madde 5’te belirtilen bildirim talebi, İlave III’teki örneğe uygun olarak yazılı biçimde iki nüsha olarak yapılır. Söz konusu talep başvuran makamın resmi mührünü taşır ve bu makamın bu talebi yapmaya yetkili memuru tarafından imzalanır.
Bildirilmesi talep edilen iki nüsha belge (veya karar) yukarıdaki paragrafta belirtilen talebe eklenir.
Madde 9
Bildirim talebi, başvuran makamın bulunduğu ülkede yürürlükteki mevzuat gereğince, kendisini ilgilendiren herhangi bir belge veya karar konusunda bilgi verilen gerçek veya tüzel kişi ile ilgili olabilir.
Madde 10

 1. Bildirim talebinin alınmasından hemen sonra, talepte bulunulan makam bulunduğu ülkede yürürlükte bulunan mevzuata göre bu bildirimi işleme koymak için gerekli tedbirleri alır.
 2. Talepte bulunulan makam gerekli işlem yapılır yapılmaz talebin bir nüshasını arka yüzünde usulüne uygun olarak doldurulmuş teyit belgesi ile birlikte başvuran makama iade etmek suretiyle bildirim tarihini başvuran makama bildirir.

BAŞLIK IV
Tahsilat ve/veya ihtiyati tedbirlerin alınması talebi
Madde 11

 1. Ek IV Madde 6 ve 13’te belirtilen tahsilat ve/veya ihtiyati tedbirlerin alınması talebi İlave IV’teki örneğe uygun olarak yazılı biçimde yapılır. Belirli bir durumla ilgili karşılıklı yardım usulünü başlatmak için Ek IV’te yer alan şartları yerine getiren bir beyanı ihtiva eden talep, başvuran makamın resmi mührünü taşır ve bu makamın bu talebi yapmaya yetkili memuru tarafından imzalanır.
 2. Tahsilat ve/veya ihtiyati tedbirlerin alınması talebi ile birlikte ibraz edilen tahsilata olanak veren belge, bir ve aynı kişiyi ilgilendiren birden fazla alacak için düzenlenebilir.

Madde 12 ila 19 çerçevesinde, tahsilata olanak veren aynı belge kapsamı tüm alacakların tek bir alacağı oluşturduğu kabul edilir.
Madde 12

 1. Tahsilat ve/veya ihtiyati tedbirlerin alınması talebi;
 • borçlu ile veya
 • başvuran makamın bulunduğu ülkede yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında alacağın karşılanmasıyla yükümlü herhangi bir kişi

ile ilgili olabilir.

 1. Gerektiğinde, başvuran makam, üçüncü bir kişinin elinde bulunduğunu bildiği birinci fıkrada belirtilen kişilerin bütün varlıklarını talepte bulunulan makama bildirir.

Madde 13

 1. Başvuran makam hem kendisinin bulunduğu ülkenin para birimi cinsinden hem de talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkenin para birimi cinsinden tahsil edilecek alacağın tutarını belirtir.
 2. Birinci fıkra uyarınca kullanılacak döviz kuru, tahsilat belgesinin imza altına alındığı tarihte, başvuran makamın bulunduğu ülkenin en çok temsil etme özelliğini taşıyan kambiyo piyasası veya piyasalarında kaydedilmiş en son satış kurudur.

Madde 14
Talepte bulunulan makam tahsilat ve/veya ihtiyati tedbirlerin alınması talebini aldığını mümkün olan en kısa sürede ve her koşulda talep alındıktan sonraki yedi gün içinde yazılı olarak (örneğin teleks veya faks ile) bildirir.
Madde 15
İlgili durum dikkate alınarak, makul bir süre içinde, alacağa konu olan tutar kısmen veya tamamen tahsil edilemediğinde veya ihtiyati tedbirler alınamadığında, talepte bulunulan makam, bununla ilgili nedenlerle birlikte durumu başvuran makama bildirir.
Her durumda, talebin alındığının bildirildiği tarihten sonraki bir yıllık sürenin sonunda, talepte bulunulan makam tahsilat ve/veya ihtiyati tedbirlerin alınması için yapmış olduğu işlemin sonucunu başvuran makama bildirir.
Talepte bulunulan makamdan alınan bilgilerin ışığında, başvuran makam, talepte bulunulan makamdan tahsilat ve/veya ihtiyati tedbirlerin alınması için yapmış olduğu işlemlere devam etmesini talep edebilir. Bu talep, talepte bulunulan makam tarafından tahsilat ve/veya ihtiyati tedbirler için yapılan işlemin sonucuna ilişkin bildirimin alındığı tarihten sonraki iki ay içinde yazılı olarak (örneğin teleks veya faks ile) yapılır ve bu talep hakkında talepte bulunulan makam tarafından ilk talebe uygulanan hükümlere uygun olarak işlem yapılır.
Madde 16
Başvuran makamın bulunduğu ülkede alacağa veya alacağın tahsilatına olanak veren belgeye her türlü itiraz davası, söz konusu dava hakkında bilgi sahibi olunduktan hemen sonra başvuran makam tarafından yazılı olarak (örneğin teleks veya faks ile) talepte bulunulan makama bildirilir.
Madde 17

 1. Tahsilat ve/veya ihtiyati tedbirlerin alınması talebi, alacağın ödenmiş olması veya iptal edilmesi nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle hükümsüz hale gelirse, başvuran makam başlattığı herhangi bir işleme son verebilmesini teminen durumu yazılı olarak (örneğin teleks veya faks ile) talepte bulunulan makama derhal bildirir.
 2. Tahsilat ve/veya ihtiyati tedbirlerin alınması talebine konu olan tutar herhangi bir sebeple değiştirildiğinde, başvuran makam durumu talepte bulunulan makama yazılı olarak (örneğin teleks veya faks ile) derhal bildirir.

Değişiklik alacak tutarında bir indirim yapıyorsa, talepte bulunulan makam tahsilat ve/veya ihtiyati tedbirlerin alınmasına yönelik başlattığı işlemine devam eder, fakat asıl tutar hali hazırda talepte bulunulan makam tarafından tahsil edilmiş, ancak Madde 18’de belirtilen transfer işlemi henüz başlatılmamış ise, söz konusu işlem talepte bulunulan makama alacak tutarında indirim yapıldığının bildirildiği andaki bakiye tutarla sınırlı kalır ve talepte bulunulan makam fazla ödenmiş tutarı hak sahibi kişiye geri öder.
Değişiklik alacak tutarında bir artış getiriyorsa, başvuran makam mümkün olan en kısa sürede talepte bulunulan makama ek tahsilat ve/veya ihtiyati tedbir talebini iletir. Bu ek talep, talepte bulunulan makamca, mümkün olduğu kadarıyla başvuran makamın asıl talebi ile birlikte işleme konulur. Mevcut işlemin gidişatı bakımından, ek talebin asıl taleple birleştirilmesi imkansız olduğunda, talepte bulunulan makam, Ek IV Madde 7’de belirtilen tutardan az olmayan bir tutarı içeriyorsa, ek talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

 1. Başvuran makam, alacakta yapılan değişiklik tutarını talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkenin para birimine çevirmek için asıl talebinde kullandığı döviz kurunu kullanır.

Madde 18
Talepte bulunulan makam tarafından tahsil edilmiş herhangi bir tutar, uygulanabildiğinde, Ek IV Madde 9(2)’de belirtilen faiz dahil olmak üzere, talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkenin para birimi cinsinden başvuran makama yapılacak bir transfere konu olur. Bu transfer tahsilatın yapıldığı tarihten sonraki bir ay içinde gerçekleştirilir.
Madde 19
Talepte bulunulan makam tarafından Ek IV Madde 9(2)’de belirtilen faizle birlikte tahsil edilmiş tutarlar dikkate alınmaksızın, alacağın, Madde 13(2)’de belirtilen döviz kuru esas alınarak talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkenin ulusal para birimi cinsinden tutarı oranında tahsil edilmiş olduğu kabul edilir.
BAŞLIK V
Genel ve son hükümler
Madde 20

 1. Alacaklar bir ve aynı kişiden tahsil edilebilir olduğunda, yardım talebi, başvuran makam tarafından bir veya birden fazla alacağa ilişkin olarak yapılabilir.
 2. İlave II, III ve IV’te öngörülen bilgiler, alınan çıktıların İlavelerde yer alan formlara şeklen uygun olması şartıyla, veri işleme sistemleriyle boş bir kağıda yazdırılabilir.

Madde 21
Talepte bulunulan makam tarafından başvuran makama ulaştırılan bilgi ve diğer hususlar, talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkedeki resmi dilde veya resmi dillerin birinde olur.
Ek IV İLAVE II
20 MAYIS 1987 TARİHLİ ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME
(Ek IV Madde 4)

(Başvuran makamın tanımı, adres, telefon, teleks ve banka hesap numaraları, vb.)

 

   
(Talebin düzenlendiği yer ve tarih) 
(Başvuran makamın dosya numarası)
Kime: (Talebin gönderildiği makama ayrılmış kısım)

 

(Talebin gönderildiği makamın adı, posta kutusu, yeri vb.)
 

BİLGİ TALEBİ
Yukarıda belirtilen başvuran makam tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş, aşağıda tatbik imzası bulunan, ben, ……………………………..………….…. işbu belge ile Sözleşme Ek IV Madde 4 hükümleri uyarınca aşağıdaki
       (Adı ve unvanı)                           bilgilerin elde edilmesini talep ediyorum. 

İlgili kişiye ilişkin bilgiler (1) Alacak(lar)a ilişkin bilgiler Talep edilen bilgiler  
(a) Ad ve      bilinen (*)
adres        varsayılan (*)

 

(b) Yukarıdaki kişiye ait ilgili diğer bilgiler
– asıl borçlu
– müşterek borçlu
– varlıkları elinde tutan üçüncü kişi

–         İlgili alacak(lar)ın tutarı (muhtemel faiz ve masraflar dahil)

 

–         Alacak(lar)ın kesin niteliği

–         Diğer bilgiler

   
Diğer talepte bulunulan makamlar  
………………………………………..
(İmza)

 

(Resmi mühür)

 
(*) Uygun olmayanı siliniz
(1)  Gerçek veya tüzel kişi
 

Ek IV İLAVE III
20 MAYIS 1987 TARİHLİ ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME
(Ek IV Madde 5)

(Başvuran makamın tanımı, adres, telefon, teleks ve banka hesap numaraları, vb.)

 

   
(Talebin düzenlendiği yer ve tarih) 
(Başvuran makamın dosya numarası)
Kime: (Talebin gönderildiği makama ayrılmış kısım)

 

(Talebin gönderildiği makamın adı, posta kutusu, yeri vb.)
 

BİLDİRİM TALEBİ
Yukarıda belirtilen başvuran makam tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş, aşağıda tatbik imzası bulunan, ben, ……………………………..………….…. işbu belge ile Sözleşme Ek IV Madde 5 hükümleri uyarınca aşağıdaki
               (Adı ve unvanı)                         bilgilerin elde edilmesini talep ediyorum. 

İlgili kişiye ilişkin bilgiler (1) Bildirilecek belgenin (veya kararın) niteliği ve konusu Alacak(lar)a ilişkin bilgiler Diğer bilgiler
(a) Ad ve      bilinen (*)
adres        varsayılan (*)

 

(b) Muhataptan farklı ise asıl borçlunun adı ve adresi

(c) Diğer bilgiler

  –         İlgili alacak(lar)ın tutarı (muhtemel faiz ve masraflar dahil)

 

–         Alacak(lar)ın kesin niteliği

–         Diğer bilgiler

 
 
(İmza)
 
 
 
 
 

 

(Resmi mühür)

(*) Uygun olmayanı siliniz
(1)  Gerçek veya tüzel kişi

ONAY BELGESİ
Aşağıda imzası bulunan, işbu belge ile:

 • ön sayfadaki talebe ilişik belgenin/kararın(*) söz konusu talepte atıfta bulunulan muhatabına ………………………………… tarihinde bildirildiğini ve bu bildirimin aşağıda belirtildiği şekilde yapıldığını(1) onaylar(*):
 • ön sayfadaki talebe ilişik belgenin/kararın(*), söz konusu talepte atıfta bulunulan muhatabına aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı bildirilemediğini onaylar(*):
……………………………………………….
(Tarih)

 

……………………………………………….
(İmza)
 
 
 
 
(Resmi mühür) 

(*)         Uygun olmayanı siliniz.
(1)         Tebligatın muhatabına şahsen mi yoksa başka bir suretle mi yapıldığını belirtiniz.
Ek IV İLAVE IV
20 MAYIS 1987 TARİHLİ ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (Ek IV Madde 6 ila 13)

(Başvuran makamın tanımı, adres, telefon, teleks ve banka hesap numaraları, vb.)

 

   
(Talebin düzenlendiği yer ve tarih) 
(Başvuran makamın dosya numarası)
Kime: (Talebin gönderildiği makama ayrılmış kısım)

 

(Talebin gönderildiği makamın adı, posta kutusu, yeri vb.)
 

TAHSİLAT/İHTİYATİ TEDBİRLERİN ALINMASI TALEBİ(*)
Yukarıda belirtilen başvuran makam tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş, aşağıda tatbik imzası bulunan, ben, ……………………………..………….…. işbu belge ile
(Adı ve unvanı)

 • Sözleşme Ek IV Madde 7 hükümleri uyarınca ilişik yerine getirme belgesi kapsamına alınmış aşağıdaki alacak(lar)ın tahsilatını talep ederim; Madde 7(2)(a) ve (b) şartları yerine getirilmiştir (*),
 • Sözleşme Ek IV Madde 13 hükümleri uyarınca ilişik yerine getirme belgesi kapsamına alınmış alacak(lar) ile ilgili aşağıda ismen belirtilen kişiye ilişkin olarak koruyucu önlemlerin alınmasını talep ederim; Bu talebin gerekçesi yazılı olarak ilişikte sunulmuştur (*).
İlgili kişiye ilişkin bilgiler (1 Alacak(lar)a ilişkin bilgiler  
Alacak(lar)ın kesin niteliği Başvuran makamın bulunduğu ülkenin para birimi cinsinden tutar Talepte bulunulan makamın bulunduğu ülkenin para birimi cinsinden tutar Uygulanan döviz kuru Diğer bilgiler  
(a) Ad ve      bilinen (*)
adres        varsayılan (*)

 

(b) Diğer ilgili bilgiler

– asıl borçlu
– müşterek borçlu
– varlıkları elinde tutan
üçüncü kişi

  Asıl tutar (2)   Tahsilatın mümkün hale geldiği tarih

 

Zamanaşımı süresi

Borçlunun üçüncü kişi tarafından tutulan varlıkları

 
             
İşbu belgenin imzalandığı tarihe kadar olan faiz tutarı (2)  
             
İşbu belgenin imzalandığı tarihe kadar olan masraf tutarı (2)  
………………………………………..
(İmza)
 
 
 

 

(Resmi mühür)

 
             
Toplam  
             
   
İlişik belgelere ilişkin bilgiler  
(*) Uygun olmayanı siliniz
(1) Gerçek veya tüzel kişi
(2) Tahsilat genel olduğunda, muhtelif alacakların tutarını belirtiniz.
 

TÜRKİYE’NİN ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE KATILIMI ÇERÇEVESİNDEKİ BEYANI
Türkiye’nin AB’nin üyelik yapısına dair 1 Mayıs 2004 ve 29 Temmuz 2005 tarihli açıklamalarında ifade edilen tutumunda bir değişiklik olmamıştır.
Türkiye’nin “20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme”ye katılımı, yukarıda kayıtlı tutumla belirtilen çerçeve dışında herhangi bir yükümlülük getirdiği yönünde yorumlanmamaktadır.

1    Açık adres.
2    Soyadı ve adı veya firma adı.
3    Asıl sorumlunun soyadı ve adı veya firmasının adı ve açık adresi.
4    Topraklarından geçilmeyecek olan Akit Tarafın veya Tarafların veya Devletlerin (Andora veya San Marino)  adını siliniz. Andora Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti’ne yapılan atıflar sadece Topluluk transit işlemlerine uygulanır.
5     Bir ülkenin mevzuatında, tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak bir yetkili acenta tayin eder ve 4 üncü maddenin ikinci paragrafındaki kabul ve dördüncü paragrafındaki taahhüt yazışmak için kullanılmalıdır. Kefilin tebligat adresleri veya yetkili acentalarının yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.
6     İmzadan önce imzalayan kişinin kendi el yazısı ile ve tutar harflerle olmak üzere “…………………. tutarında teminat” yazılır.
7     Hareket idaresince doldurulur.
1        Açık adres.
2        Soyadı ve adı veya firma adı.
3     Topraklarından geçilmeyecek olan Akit Tarafın veya Tarafların veya Devletlerin (Andora veya San Marino)  adını siliniz. Andora Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti’ne yapılan atıflar sadece Topluluk transit işlemlerine uygulanır.
4     Bir ülkenin mevzuatında, tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak bir yetkili acenta tayin eder ve 4 üncü maddenin ikinci paragrafındaki kabul ve dördüncü paragrafındaki taahhüt yazışmak için kullanılmalıdır. Kefilin tebligat adresleri veya yetkili acentalarının yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.
5     İmzadan önce imzalayan kişinin kendi el yazısı ile “Teminat” yazılır.
[59]    1/2008 sayılı ve 16/06/2008 tarihli Karar ile değişik (L 274 sayılı ve 15/10/2008 tarihli AT R.G.).
[60]    1/2008 sayılı ve 16/06/2008 tarihli Karar ile değişik (L 274 sayılı ve 15/10/2008 tarihli AT R.G.).
1    Açık adres.
2    Soyadı ve adı veya firma adı.
3    Asıl sorumlunun soyadı ve adı veya firmasının adı ve açık adresi.
4    Topraklarından geçilmeyecek olan Akit Tarafın veya Tarafların veya Devletlerin (Andora veya San Marino)  adını siliniz. Andora Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti’ne yapılan atıflar sadece Topluluk transit işlemlerine uygulanır.
5    Uygun olmayanı siliniz.
6     Bir ülkenin mevzuatında, tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak bir yetkili acenta tayin eder ve 4 üncü maddenin ikinci paragrafındaki kabul ve dördüncü paragrafındaki taahhüt yazışmak için kullanılmalıdır. Kefilin tebligat adresleri veya yetkili acentalarının yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.
7     İmadan önce imzalayan kişinin kendi el yazısı ile ve tutar harflerle olmak üzere ‘……………………… tutarında teminat’ yazılır.

Başa dön tuşu