İthalat TebliğleriÜrün Güvenliği ve Denetimi

Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/17)

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5) görmek için TIKLAYINIZ…

Ekonomi Bakanlığından: 30.12.2017-30286 (2.Mükerrer) Resmi Gazete

ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/17)    (Mülga)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan orman yetiştirme materyallerinin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayılı listede yer alan orman yetiştirme materyallerinin ithalat işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan orman yetiştirme materyallerinin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygunluğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkili birimlerince tespit edilir.

(2) Ek-1’de yer alan materyallerin ithalatında, ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ek-2’de yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığına başvurulur. Uygun görülen talepler için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Kontrol Belgesi, bu belgeye istinaden de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli olan belge düzenlenir.

(3) Kontrol Belgesinin süresi dört aydır. Bu süre değiştirilemez.

Uygunluk ve uygunsuzluk yazısı

MADDE 5 – (1) Kontrol Belgesine istinaden ithal edilmek istenen orman yetiştirme materyallerinin ithalatının, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygun görülmesi halinde, bu materyallerin ithalatı için anılan Bakanlık tarafından Uygunluk Yazısı düzenlenir. Bu yazı, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

(2) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ithali uygun görülmeyen materyale ilişkin Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir veya Tek Pencere Sistemi üzerinden onay işlemi yapılmaz.

(3) Uygunsuz bulunan materyal, on gün içinde ithalatçı veya temsilcisi tarafından mahrecine iade edilir veya masrafları ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere imha suretiyle tasfiye edilir.

Gümrük işlemleri

MADDE 6 – (1) İlgili gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idaresi tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.

(2) İthali uygun görülmeyen materyale ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresi tarafından materyalin taşıma belgesine veya özet beyanına iliştirilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan materyallerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/17) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Başa dön tuşu