GenelgelerGümrük Genelgeleri

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması (Genelge 2021/25)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    : E-17474625-010.06.01-00067617725
Konu : Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması
 

GENELGE (2021/ )

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu eşyaların iş bu Genelge tarihi itibariyle ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Rıza Tuna TURAGAY Bakan a.
Bakan Yardımcısı
 
EK: Liste
 
Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
 
 
EK :
 

Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu Gerekçe
Plastik bir eşyanın (örneğin pet 39.01 ila 39.14 GYK (1), AS İzahnamesinin 39.15
şişe)   fiziksel   bir   işleme           tabi tarife   poziyonuna    ilişkin            açıklama
tutulması (kırılması, kırpılması, notları   ve    39    uncu    Fasıl              Genel
yıkanması vb.) sonucunda ortaya Açıklama Notları.
çıkan       ve                safsızlıklarından
arındırılmış (toz, toprak vb.) tek
bir      termoplastik           maddeden
oluşan    biçimsiz    parça,               pul,
granül    vb.    gibi    ilk              şekiller
tabirine uygun eşya (ileri bir
fiziksel veya kimyasal işlemden
geçme       şartı                 aranmaksızın)
cinsine göre   39.01   ila   39.14
pozisyonlarında sınıflandırılır.
Tek bir termoset maddenin veya 39.15
iki veya daha fazla termoplastik
maddenin birlikte karışımları (ilk
şekillere    dönüştürülmüş                  olsa
bile)
Güneş (solar) panellerden gelen 8504.40.55.90.00 GYK      (1),     (3b)     ve     (6),              AS
DC elektrik akımını voltaj değişikliği yaparak akülere aktaran ve akülerin tam ve verimli bir biçimde dolmasını sağlayan ayrıca DC yük vazifesi görerek uygun cihazlar için güç kaynağı olarak kullanılabilme, USB bağlantısı sayesinde muhtelif cihazları şarj edebilme işlevi görebilen güneş (solar)
panel şarj kontrol cihazları.
İzahnamesinin    85.04,    90.32                           tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notları.
Kablolu veya kablosuz olarak 84.21 GYK (1), AS İzahnamesinin 84.21
uzaktan   kumanda   veya                akıllı tarife pozisyonuna ilişkin açıklama
telefon uygulamaları üzerinden
programlanabilen ve buna göre
notları.
kendi          kendine                   işleyen,
havuzların        temizliği                         için
kullanılan,   su    içinde                     hareket
ederken   içinden   geçen                suyun

 

filtre    edilmesi    esasına            göre
çalışan ve havuz temizlik robotu olarak adlandırılan ürünler
Plastikten mamul bir devre kartı
üzerine yerleştirilmiş LED bileşenler ve bağlantı yollarından oluşan (genellikle bakır katmanlar) LED Şeritler.
Eşyaya, mesnedini oluşturan ve ürünün bağlantı yollarının dış etkenlerden korunmasına katkı sağlayan, plastik malzemenin mümeyyiz vasfını verdiği değerlendirilmiştir                                            (LED diyotların üzeri ayrıca plastik maddeyle sıvanmış olsun
olmasın) .
9405.40.39 GYK (1), (2b), (3b) ve (6)
Mesnedi   esas    olarak    plastik
dışında bir malzemeden mamul, ön yüzün tamamının veya yalnızca diyotların üzerinin plastik malzemeyle kaplanmış olduğu LED Şeritler
9405.40.39 GYK (1), (2b) ve (6)
87 inci Fasılda yer alan taşıtların Motorlu kara nakil GYK (1), (6)
koltuk ve seleleri vasıtalarının (87.01
ila     87.05         tarife
94 üncü fasıl 1-h no.lu not
pozisyonları)
koltukları 9401.20,  
87 ve 94. Fasıl İzahname Genel
87.11                       tarife Açıklamaları
pozisyonunda                          yer
alan             motorsiklet
koltukları
8714.10.90.00.19
87.12     ve              87.13
tarife
pozisyonunda                          yer
alan                  taşıtların
koltuk ve seleleri
8714.95

 

Başa dön tuşu