Gümrük Genelgeleri

Konşimento Beyanı (Havayolu) (Genelge 2018/ 7)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-010.06.99
Konu : Konşimento Beyanı (Havayolu)

GENELGE
(2018/7)

Havayolu taşımacılığında navlun bedelleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kurallarına göre taşıyıcı firmaların acentelere düzenlediği ana konşimentolarda kayıtlı tutarlar ile aynı sevkiyata ilişkin acentelerin ithalatçılara düzenlediği ara konşimentolarda kayıtlı tutarlar arasında farklılıklar bulunduğu, ithalatçı firmaların ara konşimentodaki tutarları esas alarak navlun bedelini beyan etmelerine karşın, gümrük idarelerince gümrük kıymetinin hesaplanmasında ana konşimentoda kayıtlı tutarlar esas alınarak işlemlerin gerçekleştirildiği, ancak yükümlülerin ana konşimentodaki değerlerin IATA referans değerlerini (TACT) yansıttığı ve navlun olarak ödedikleri gerçek tutarın ara konşimentoda yer alan
tutar olduğunu belirtmeleri nedeniyle gümrük kıymetinin belirlenmesinde bazı ihtilafların ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.
IATA Türkiye Bölge Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklamalarından; “Hava Kargo Tarife ve Kurallarının (The Air Cargo Tariff and Rules – TACT)” hava kargoların nakliyesi ve kabulü için sektör, ülke ve taşıyıcı düzenlemelerinden oluşan bir kaynak olduğu, TACT Rates’in (ücret) ise en güncel sektör, taşıyıcı ve önceden kurgulanmış değerleri gösteren kapsamlı bir global ücret veri tabanı olarak hizmet ettiği, TACT’ın temel amacının IATA “Çok Taraflı Hatlararası Ulaşım Anlaşmasını (MITA)” destekleme olduğu, “MITA” sisteminin herhangi bir şekilde beklenmeyen bir durumlakarşılaşıldığında uluslararası hava kargonun global akışının bozulmamasına veya durmamasına yardımcı olan emniyetli bir sistem sağladığı, TACT değerlerinin IATA Kargo Hizmetleri Konferansı Karar 660 uyarınca MITA’ya uygun olarak taşınan kargo yükleri için kullanıldığı, ancak TACT değerlerinin kullanılması zorunluluğunun bulunmadığı ve bu değerlerin ana konşimentoda “geçerli oran – applicable rate” olarak görünmesi gerektiğini beyan eden herhangi bir IATA Kararının da olmadığı anlaşılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalar muvacehesinde;
1) Hava taşımacılığında düzenlenen konşimentolar ile ilgili olarak; gümrük kıymetinin belirlenmesinde ara konşimento ve buna ilişkin faturada belirtilen tutarın dikkate alınarak işlem yapılması,
2) Navlun bedelinin, eşyanın ağırlık, miktar ve benzeri ölçü birimleri ile orantılı bir şekilde beyanname kalemlerine dağıtımının yapılması, uygun bulunmuştur.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Cenap AŞÇI
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu