İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/13)

19.07.2012-28358 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/13)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/4/2012 tarihli ve 28276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2012/6 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.
Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5402.31 Gümrük Tarife Pozisyonlu eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi uygulanmasına, önlemin anılan ülke menşeli ithalatta tahsil edilecek ek mali yükümlülük şeklinde belirlenmesine, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

G.T.P. Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük
(ABD Doları/Brüt kg)
1 inci Dönem
(10/8/2012-
9/8/2013)
2 nci Dönem (10/8/2013-9/8/2014) 3 üncü Dönem (10/8/2014-9/8/2015)
5402.31 Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) tekstürize iplik 1,225 1,20 1,175

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
EK-1
NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU
1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER
1.1. Başvuru ve Soruşturma Açılması
erli üreticiler adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliği (SUSEB) tarafından 5402.31 Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.P.) altında yer alan “naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) tekstürize iplik”in (naylon iplik) İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için başvuruda bulunulmuştur.
Konunun incelenmesini müteakip 27/4/2012 tarihli ve 28276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2012/6 sayılı Tebliğ ile soruşturma açılmıştır.
SUSEB üyesi Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. yerli üretim dalının % 70’ini temsil etmektedir. Diğer üyeler Altın İplik A.Ş. ise % 19’unu, Anadolu İplik ve Tekstil A.Ş. yerli üretimin % 6,5’ini temsil etmektedir. Bu çerçevede, soruşturma kapsamında Bakanlığımıza veri sağlayan firmalar, yerli üretimin tamamına yakınını gerçekleştirmektedir.
 
1.2. İlgili Taraflar ve Tarafları Dinleme Toplantısı
oruşturma kapsamında yerli üreticiler hariç ilgili taraf olma başvurusunda bulunulmamıştır. Ayrıca, kamu dinleme toplantısı düzenlenmesine ilişkin bir talep gelmemesi nedeniyle, soruşturma kapsamında kamu dinleme toplantısı gerçekleştirilmemiştir.
 
1.3. Yerinde İnceleme
Soruşturma sırasında, Bakanlığımıza verilmiş olan bilgilerin yerinde incelenmesi ve önlemin etkileriyle devamına gerek olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesi amacıyla, 25/6/2012 tarihinde yerli üretici Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş.’nin Bursa’daki üretim tesislerinde yerinde inceleme gerçekleştirilmiştir.
 
1.4. Sonuçların Değerlendirilmesi
Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunun 4/7/2012 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir.
 
2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN
2.1. Genel Bilgiler
Soruşturma konusu ürün, 5402.31 G.T.P.’i altında yer alan “naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) tekstürize iplik”tir. Soruşturma konusu eşyanın menşei İran’dır.
 
3. İTHALATIN SEYRİ
Başvuru konusu eşya için mutlak ve nispi ithalatın, ithalatın yurt içi piyasadan aldığı payın ve ithalatın ülkelere göre dağılımının yıllar itibariyle seyri aşağıda verilmektedir. Başvuru konusu eşyanın dış ticaret istatistikleri kilogram bazında tutulmaktadır. Söz konusu istatistikler, TÜİK tarafından sağlanan dış ticaret istatistikleri ile yerli üreticiler tarafından sağlanan bilgiler kullanılarak hesaplanmıştır.
 
3.1. Mutlak İthalat

  1. a) Genel İthalat
GENEL İTHALAT DEĞİŞİM (%)
Yıllar Miktar (kg) Dolar Birim
Fiyat ($/kg)
Miktar Dolar Birim Fiyat
2007 9.415.205 49.962.726 5,31
2008 9.747.342 52.863.052 5,42 3,5 5,8 2,2
2009 13.841.113 69.136.924 5 42 30,8 -7,9
2010 14.917.996 80.151.648 5,37 7,8 15,9 7,6
2011 11.347.689 68.720.300 6,06 -23,9 -14,3 12,7
2011(4) 4.530.105 26.528.880 5,9
2012(4) 4.843.636 25.450.432 5,3 6,9 -4,1 -10,3

Soruşturma konusu dönemde genel ithalatın 2010 yılına kadar düzenli bir şekilde artmakla birlikte 2011 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık % 24 oranında gerilediği görülmektedir. 2011 ve 2012 yıllarına ait dönemsel ithalat rakamları incelendiğinde genel ithalatın 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 7 oranında arttığı görülmektedir. İnceleme konusu dönemde genel ithalat birim fiyatlarının 5 $/kg ila 6,06 $/kg arasında değiştiği görülmektedir.
 

  1. İran menşeli ithalat
İthalat 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (4) 2012 (4)
Miktar (kg) 16.980

İran menşeli ithalat verilerine bakıldığında ise, 2008 yılından itibaren ithalatın durduğu görülmektedir.
3.2. Nispi İthalat

İthalat/üretim (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (4) 2012 (4)
İran menşeli ithalat 0,2 0 0 0 0 0 0
Genel ithalat 97 114 174 176 120 130 138

Soruşturma konusu dönemde İran’dan gerçekleştirilen ithalatın yerli üretime oranı önlem alındıktan sonra sıfır olarak gerçekleşmiştir. Genel ithalatın yerli üretime oranı ise dalgalı bir seyir izlemiştir. 2010 yılına kadar artan nispi ithalat, 2011 yılında bir miktar azalmıştır. Dönemsel ithalat rakamları incelendiğinde genel ithalatın yerli üretime oranının 2012 yılının 4 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre bir miktar arttığı görülmektedir.

3.3. İthalatın Piyasa Payı

Piyasa Payı (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (4) 2012 (4)
İran menşeli ithalat 0,1 0 0 0 0 0 0
Genel ithalat 55,6 57,7 69,1 69,2 62,1 62,3 67,6
Yerli üretim piyasa payı 44,4 42,3 30,9 30,8 37,9 37,7 32,4

 
Yerli üretimin ve ithalatın başvuru konusu üründe piyasa payları incelendiğinde, soruşturma konusu dönemde yerli üretimin piyasa payının genel olarak düşüş gösterdiği, genel ithalatın piyasa payının 2011 yılına kadar arttığı ancak 2011 yılında bir miktar azaldığı, İran menşeli ithalatın piyasa payının ise 2008 yılından itibaren sıfırlandığı görülmektedir. Dönemsel piyasa payları incelendiğinde, genel ithalatın piyasa payının 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığı, yerli üretimin piyasa payının ise azaldığı görülmektedir.
 
3.4. Ülkeler İtibariyle İthalat
Bu kısımda, 2011 yılı baz alınarak yapılan sıralamada, inceleme konusu ürünün ithalatının ilk on sırasında yer alan ülkelerden ve İran’dan yapılan ithalatın miktarı ve genel ithalat içindeki payları yer almaktadır. Başvuru konusu ürüne ilişkin ayrıntı ithalat istatistikleri rapor ekinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir.
 

Ülkeler (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (4) 2012 (4)
Malezya 0 1,3 9,3 13,5 18,2 21,6 18,7
İtalya 26,6 21,6 15,5 13,6 15,3 17,4 11,7
Rusya Federasyonu 3,3 5,8 2,7 8,1 10,2 13,1 6,8
Çin 37,1 30,9 8,9 10,2 9,9 8 6,5
Tayvan 6,6 11,1 32,3 12,3 8,6 5,5 28,1
İspanya 2,1 2,3 2,2 4,4 6,5 5,9 2,6
Fransa 4,3 3,5 7,1 6,3 4,8 5,6 2,9
Almanya 2,1 4,8 3,4 3,6 4,4 3,5 2,1
Endonezya 3,1 2,4 6 12 3,9 4 6
İsrail 2,7 2,5 3 3,1 3,8 1,8 3,4
İran 2 0 0 0 0 0 0

 
Ülkeler bazında ithalat rakamları incelendiğinde, 2009 yılında uzatılan önlem öncesinde ithalatta başı çeken ülkeler olan Çin, İtalya ve Tayvan’ın, önlemin uzatılmasının ardından ithalattaki paylarının hala önemli oranlarda olduğu görülmektedir. Özellikle Tayvan’dan gerçekleştirilen ithalat 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde önemli oranda artmıştır. Bu ülkelere ek olarak, 2009 yılı sonrasında Malezya ve Rusya’nın da naylon iplik ithalatındaki paylarının arttığı görülmektedir. İran menşeli naylon iplik ithalatı ise 2008 yılından itibaren durmuştur.
 
4. YERLİ ÜRETİME İLİŞKİN EKONOMİK GÖSTERGELER
Yerli üretime ilişkin bilgiler, başvuru koordinatörü SUSEB tarafından sağlanan, Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. ile Altın İplik A.Ş.’nin 2007-2012 yıllarını kapsayan verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
 
4.1. Tüketim

Tüketim 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (4) 2012 (4)
Endeks 100 100 118 127 108 100 98

Soruşturma konusu eşya tüketimi, soruşturma konusu dönem içinde 2010 yılına kadar düzenli bir şekilde artmakla birlikte 2011 yılında azalarak 2010 yılındaki 127 puan seviyesinden 108 puan seviyesine gerilemiştir. Dönemsel tüketim rakamları incelendiğinde 2012 yılında tüketimin bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 puan azaldığı görülmektedir.
4.2. Üretim

Üretim 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (4) 2012 (4)
Endeks 100 88 82 88 97 100 101

 
Başvuru sahibi firmaların soruşturma konusu dönemde başvuru konusu eşyaya ilişkin üretiminin, baz yıl olarak alınan 2007 yılından itibaren 2010 yılına kadar gerilediği, 2010 ve 2011 yıllarında ise artarak sırasıyla 88 ve 97 puan olarak gerçekleştiği görülmektedir. Dönemsel üretim rakamları incelendiğinde, 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde üretimin bir önceki yılın aynı dönemine göre bir miktar arttığı görülmektedir.
 
4.3. Yurt İçi Satışlar

Yurt İçi Satışlar 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (4) 2012 (4)
Endeks 100 95 82 88 92 100 84

Soruşturma konusu dönemde yurt içi satışlar 2009 yılında azalmakla birlikte izleyen yıllarda sırasıyla 8 ve 14 puanlık artış göstermiştir. Dönemsel göstergeler incelendiğinde, 2012 yılının 4 aylık döneminde yurt içi satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre 16 puan azaldığı görülmektedir.
4.4. Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

Kapasite 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (4) 2012 (4)
Endeks 100 100 100 100 101 100 100
KKO (%) 29 26 24 26 28 31 32

Soruşturma konusu dönemde 2011 yılına kadar değişmeyen kapasite miktar endeksinin 2011 yılında bir puan arttığı görülmektedir. Bu dönem içinde kapasite kullanım oranında belirgin bir değişiklik olmamakla birlikte kapasite kullanım oranı 2010 yılından itibaren artmaya başlamıştır. Dönemsel kapasite kullanım oranları incelendiğinde, 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde kapasite kullanım oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre % 1 oranında arttığı görülmektedir.
4.5. Dönem Sonu Stoklar

Dönem Sonu Stoklar 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (4) 2012 (4)
Endeks 100 95 197 226 335 100 152

 
Soruşturma konusu dönemde 2008 yılındaki azalma hariç artış eğiliminde olan dönem sonu stok miktarı özellikle 2010 ve 2011 yıllarında belirgin bir artış göstermiştir. Stok miktar endeksi 2011 yılında, 2007 yılındaki 100 puan seviyesinden 335 puan seviyesine yükselmiştir. Dönemsel ekonomik göstergeler incelendiğinde stoklardaki artış eğiliminin devam ettiği görülmektedir. 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde stok miktar endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre 52 puanlık bir artış göstermiştir.
 
4.6. İstihdam

İstihdam 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (4) 2012 (4)
Endeks 100 90 91 94 93 100 97

 
Soruşturma konusu dönem içinde 2008 yılındaki azalma dışında 2011 yılına kadar artış eğiliminde olan istihdam endeksi 2011 yılında 2010 yılına göre 3 puan gerilemiştir. Dönemsel istihdam rakamları karşılaştırıldığında 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde istihdam endeksinin bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan gerilediği görülmektedir.
 
4.7. Verimlilik

Verimlilik 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (4) 2012 (4)
Endeks 100 98 90 93 104 100 104

 
Verimliliğin soruşturma konusu dönemde 2011 yılına kadar azaldığı görülmektedir. 2011 yılında artışa geçen verimlilik endeksi, 2010 yılındaki 93 puan seviyesinden 104 puan seviyesine yükselmiştir. Dönemsel verimlilik oranları karşılaştırıldığında verimlilikteki artış eğiliminin devam etmekte olduğu görülmektedir. 2011 yılının ilk 4 aylık döneminde 100 puan olan verimlilik endeksi, 2012 yılının aynı döneminde 104 puan olarak gerçekleşmiştir.
 
4.8. Kârlılık

Kârlılık 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (4) 2012 (4)
% -27 -65 -35 -7 -12 5 0

Soruşturma konusu dönemde, karlılığın negatif seyir izlediği gözlemlenmektedir. 2007 yılında % -27 olan karlılık 2008 yılında % -65’e gerilemiş, 2009 ve 2010 yıllarında % -35 ve % -7 seviyelerine yükselmiştir. 2011 yılında karlılığın % -12 seviyesine geldiği görülmektedir. Dönemsel karlılık oranları karşılaştırıldığında, 2011 yılının ilk 4 ayında % 5 olan karlılık, 2012 yılının aynı dönemi itibariyle sıfırlanmıştır.
4.9. Değerlendirme
Yerli üretim dalının verilerinin incelenmesinden, soruşturma konusu dönemde yerli üretimin bazı göstergelerinde düzelmeler olduğu; fakat bu düzelmelerin büyük oranda 2010 yılından itibaren gerçekleştiği görülmektedir. Örneğin 2010 yılına kadar düşme eğiliminde olan üretimin 2010 yılından itibaren düzenli bir şekilde arttığı görülmektedir. Diğer taraftan, yerli üretim dalının yurt içi satışlar, dönem sonu stoklar ve karlılık gibi göstergelerinde bozulmanın devam ettiği görülmektedir. Buna ek olarak, verimlilik oranındaki iyileşmenin dönemsel göstergelerde yoğunlaştığı görülmektedir.
 
5. UYUM PLANI
İran menşeli naylon iplik ithalatına yönelik 2006 yılında uygulamaya konulan korunma önleminin ardından, yerli üreticiler piyasaya uyum adına birtakım yenilikler gerçekleştirmiştir. Naylon iplik sektörüne, 2011 yılında yeni yerli üretici katılmıştır.
Korunma önlemi uygulanan dönemde, yerli üreticiler boyalı naylon iplik üretimi için (soluable dyeing) ARGE ve ÜRGE çalışmalarını hızlandırarak özellikle 2011 yılında bu tür ipliklerin üretimi için tesis yatırımlarını hızlandırmışlardır. Buna ek olarak, üretimi iyileştirici çalışmalar kapsamında, yeni alınan ve geliştirilen makineler sayesinde poydan likralı muss iplik üretimine başlanmıştır. Ayrıca gerek verimliliğin arttırılması, gerekse ürün çeşitliliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında mevcut tesislerde ileri mühendislik uygulamaları yürütülmektedir.
Yerli üretici firma Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş., önlemin etkisinin görülmeye başlanmasının ardından daha önce kapatmış olduğu ve hammaddenin işlendiği Polymerizasyon tesisinin yeniden yapılandırılarak üretime başlaması için çalışmalarını hızlandırdığını ifade etmiştir.
Diğer taraftan, değişen moda ve trendlere bağlı olarak müşteriler tarafından talep edilen ve standart mal gruplarının dışında kalan özellikli malların üretilmesi için ürün geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların sonunda değişik nitelikte yeni ürünler üretilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bunların başında siyah likralı muss iplik gelmektedir.
Son olarak, ithalatla rekabet edilebilmesini teminen, üretim maliyetlerini azaltıcı firma içi tedbirler alınmıştır. Ayrıca hammadde tedarikinde yaşanan istikrarsızlıkların giderilmesi için hammadde kaynaklarında çeşitlendirmeye gidilmiştir.
 
6. KORUNMA ÖNLEMİNİN GEREKLİ OLMAYA DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergeleri özellikle 2010 yılından sonra düzelmeye başlamıştır. Bazı ekonomik göstergelerde ise dalgalanmalar ve bozulmalar görülmektedir.
Soruşturma konusu dönemde genel ithalatın 2011 yılındaki düşüş hariç artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu dönemde üretim 2010 yılından itibaren artmaya başlamış, tüketim ise 2010 yılına kadar düzenli bir şekilde artmıştır. Soruşturma konusu dönemde dönemsel yurt içi satışlarda 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre azalma söz konusudur.
Soruşturma konusu dönemde İran menşeli ithalatın piyasa payının 2007 yılından sonra sıfırlandığı, genel ithalatın piyasa payının ise 2011 yılındaki düşüş hariç artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Buna paralel olarak, yerli üretimin piyasa payının 2011 yılındaki artış haricinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.
Diğer taraftan, yerli üretim dalının istihdam rakamlarında dalgalanmanın devam ettiği; dönem sonu stoklar ve karlılık gibi göstergelerinde bozulma eğiliminin devam ettiği görülmektedir. Yerli üreticilerin verimlilik oranındaki iyileşmelerin ise dönemsel göstergelerde yoğunlaştığı görülmektedir.
Korunma önlemi uygulanan dönemde sektöre yeni bir aktör daha katılmıştır. Bu aktör üretime 2011 yılında başlayan Anadolu İplik Fabrikaları A.Ş.’dir.
Dünya ekonomisindeki daralmanın 2012 yılında artacağına dair beklentilere ek olarak, naylon iplik hammaddesi olan kaprolaktam fiyatlarının çok sık değişmesi ve hammaddeye sahip ülkelerin hammadde arzında tekel oluşturması, uluslar arası piyasada spekülatif etkiye açık bir belirsizlik ortamı oluşturmaktadır. Buna ek olarak, İran gibi devlet kontrolünde üretim ve ihracat yapan ve ihracat teşviki sağlayan ülkelerin ihracat odaklı büyüme politikalarının çevre ülkelerin piyasası üzerinde olumsuz etkiye neden olması ihtimalinin kuvvetli olduğu değerlendirilmektedir.
İran’ın sahip olduğu petrol avantajı, bu ülke ile uluslar arası alanda naylon iplik hammaddesi tedariki avantajına sahip olan ülkelerin başında olan Rusya arasında bir çeşit ham petrol olan hegzan karşılığında petrolden üretilen ve naylon ipliğin hammaddesi olan kaprolaktam alma üzerine kurulu bir ilişki geliştirmiştir. Buna ek olarak, İran’ın sahip olduğu enerji avantajı ve düşük iş gücü maliyetleri üretim maliyetlerinde bu ülkeye ciddi avantaj sağlamaktadır.
Diğer taraftan, Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgilere göre 2007 yılında ve 2008 yılında İran’ın naylon iplik ihracatında Türkiye birinci sırada yer almıştır. Bu çerçevede, yürürlükte olan önlemin kaldırılması halinde, İran’dan başvuru konusu eşyanın yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar oluşturacak şekilde artan miktarlarda ithal edileceği, bu ithalatın yerli üreticilerin rekabete uyumunu ve ekonomik göstergelerini bozacağı değerlendirilmektedir.

  1. SONUÇ VE ÖNERİ

Bu değerlendirmelerden hareketle, 5402.31 G.T.P.li naylon ipliğin İran menşeli olanlarının ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin üç yıl süreyle uzatılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
EK: ÜLKELER İTİBARİYLE İTHALAT İSTATİSTİKLERİ

540231 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (4)
Ülke Adı Miktar (kg) Değer ($) BF Miktar (kg) Değer ($) BF Miktar (kg) Değer ($) BF Miktar (kg) Değer ($) BF Miktar (kg) Değer ($) BF Miktar (kg) Değer ($) BF
MALEZYA 2.015 6.650 3,3 123.647 429.974 3,5 1.283.219 5.790.243 4,5 2.014.282 8.678.818 4,3 2.065.403 10.179.721 4,9 906.260 4.030.082 4,4
İTALYA 2.500.818 17.580.606 7,0 2.104.684 14.483.164 6,9 2.149.768 13.385.026 6,2 2.024.115 14.805.971 7,3 1.739.909 13.423.136 7,7 567.808 3.944.530 6,9
RUSYA FEDERASYONU 307.547 1.193.496 3,9 567.041 2.232.479 3,9 378.917 1.472.834 3,9 1.212.073 4.831.670 4,0 1.156.769 5.047.429 4,4 328.046 1.338.194 4,1
ÇİN 3.493.757 13.369.770 3,8 3.009.481 13.094.472 4,4 1.232.984 4.704.285 3,8 1.516.415 6.433.802 4,2 1.123.014 5.524.385 4,9 316.508 1.654.439 5,2
TAYVAN 623.043 2.629.711 4,2 1.086.096 4.429.293 4,1 4.477.235 17.627.962 3,9 1.841.257 8.236.171 4,5 976.440 5.114.488 5,2 1.361.714 6.148.450 4,5
İSPANYA 194.812 1.256.219 6,4 225.860 1.490.550 6,6 305.170 2.040.446 6,7 655.089 4.065.488 6,2 742.372 5.384.580 7,3 128.022 823.912 6,4
FRANSA 401.614 2.518.643 6,3 338.322 2.228.298 6,6 979.718 7.125.284 7,3 942.399 6.286.235 6,7 544.160 3.740.057 6,9 141.962 896.034 6,3
ALMANYA 198.000 1.478.072 7,5 469.615 3.577.304 7,6 468.739 2.730.882 5,8 531.191 3.516.396 6,6 504.633 3.849.068 7,6 99.836 679.053 6,8
ENDONEZYA 296.313 1.087.990 3,7 235.543 936.516 4,0 829.501 3.401.501 4,1 1.790.210 7.895.642 4,4 437.649 2.169.043 5,0 290.439 1.385.640 4,8
İSRAİL 250.265 1.810.441 7,2 245.693 1.714.017 7,0 412.018 2.852.928 6,9 462.930 3.200.137 6,9 435.624 3.236.714 7,4 166.077 1.064.996 6,4
TAYLAND 197.220 910.880 4,6 350.570 1.778.053 5,1 293.142 1.340.697 4,6 389.496 1.986.961 5,1 406.958 2.380.846 5,9 212.876 1.153.191 5,4
HIRVATİSTAN 103.133 539.423 5,2 270.644 1.533.951 5,7 445.831 2.712.352 6,1 355.161 2.446.343 6,9 115.505 748.114 6,5
PORTEKİZ 239.229 2.055.622 8,6 228.542 1.692.768 7,4 320.318 2.397.359 7,5 223.806 1.784.909 8,0 235.126 2.009.694 8,5 58.839 526.473 8,9
SLOVENYA 278.874 1.741.048 6,2 280.400 1.905.559 6,8 91.065 625.743 6,9 173.502 1.546.376 8,9 177.080 1.454.198 8,2 63.747 483.547 7,6
SURİYE 19.424 86.464 4,5 20.437 91.966 4,5 37.459 180.570 4,8 276.928 1.301.978 4,7 138.869 793.630 5,7
HİNDİSTAN 162.305 745.039 4,6 112.369 803.882 7,2 174.058 1.168.770 6,7 235.704 1.725.178 7,3 104.816 791.951 7,6 14.511 136.202 9,4
YUNANİSTAN 28 717 25,6 1.809 20.288 11,2 12.170 65.025 5,3 75.423 386.384 5,1
GÜNEY KORE 51.704 284.459 5,5 2.192 16.278 7,4 58.415 238.388 4,1 60.746 276.788 4,6 53.734 289.913 5,4 8.945 45.708 5,1
A.B.D. 68.091 349.808 5,1 10.436 45.508 4,4 29.609 138.975 4,7 4.458 22.912 5,1
POLONYA 26.807 207.770 7,8 29.929 192.955 6,4 30.919 187.890 6,1 42.286 267.193 6,3 13.002 107.215 8,2
ROMANYA 3.568 31.752 8,9 14.976 79.443 5,3 15.413 101.981 6,6 11.598 77.724 6,7
SRİ LANKA 41.359 225.549 5,5 193.115 1.107.331 5,7 4.325 29.248 6,8 12.863 72.987 5,7 8.447 50.913 6,0
BULGARİSTAN 634 5.536 8,7 1.421 6.669 4,7 5.225 27.853 5,3 215 1.281 6,0
SIRBİSTAN 8.104 65.022 8,0 52.198 405.478 7,8 3.531 29.448 8,3 17.284 132.933 7,7
İNGİLTERE 402 5.027 12,5 2 338 169,0 229 3.174 13,9 1.686 37.175 22,0 2.721 57.725 21,2 1.057 35.610 33,7
İSVİÇRE 901 9.395 10,4 331 7.259 21,9
AVUSTURYA 23 680 29,6 45 804 17,9 12 148 12,3
BREZİLYA 40 804 20,1 123 2.143 17,4
BELÇİKA 20 154 7,7
İRAN 16.980 88.996 5,2
DİĞER 41.010 297.843 7 5.061 33.453 7 5.186 50.880 10 796 18.238 23 0 0 39.392 196.840 5
Genel Toplam 9.415.205 49.962.726 5,3 9.747.342 52.863.052 5,4 13.841.113 69.136.924 5,0 14.917.996 80.151.648 5,4 11.347.689 68.720.300 6,1 4.843.636 25.450.432 5,3

 

Başa dön tuşu