Gümrük Genelgeleri

İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hk. (Genelge 2014/22)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürülüğü

Sayı : 85593407/010.06
Konu : KKDF

GENELGE (2014/22)

Bilindiği üzere, 2014/6852 sayılı “Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili” Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 16/10/2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilecektir.
1- Beyanname kapsamı eşyaya ilişkin KKDF yükümlü tarafından hesaplanarak beyannamede “Detaylı Beyan” modülünde “Kalemler” ekranında yer alan “Finansal Bilgiler” sekmesindeki “Yurt içi diğer” bölümünde “KKDF” kısmında beyan edilecektir.
2- KKDF mevzuatı uyarınca KKDF’den istisna veya muafiyet sağlanmışsa konuya ilişkin hangi yasal düzenleme (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) ile muafiyet veya istisna sağlandığı beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılacaktır.
3- Ödeme şekli itibariyle KKDF’ye tabi olmakla birlikte KKDF beyan edilmeyen beyannamelere ilişkin muayene memuru tarafından muayene işlemleri sırasında KKDF mevzuatı uyarınca muafiyet veya istisna olup olmadığı kontrol edilecektir.
4- Beyanname kapsamı eşya bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğine ilişkin Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurtdışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde KKDF kesintisi yapılmamaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen ithalat işlemlerine ilişkin bankalar tarafından ilgili beyanname kapsamı eşya için yapılan transferin bir kısmının ya da tamamının iptal edildiği, transferin gerçekleştirilemediği, vb. KKDF tahsili gereken durumların bildirilmesi halinde KKDF ve buna bağlı diğer alacakların tahsili gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu