İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/8)

Ticaret Bakanlığından: 19.01.2019-30660 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/8)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2018 yılının ikinci yarısında süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2019 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler

MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona ermiştir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı Menşe Ülke Önlemin
Yayımlandığı
Resmî Gazete Tarih ve Sayısı
Tebliğ No Önlemin Bitiş Tarihi
7005.29 Diğerleri Romanya 17/11/2013
28824
2013/24 17/11/2018
8408.90.41.90.00 Diğerleri (su soğutmalı ve birden fazla silindire sahip motorlar hariç) Hindistan

Çin Halk Cumhuriyeti

21/11/2013
28828
(Değişiklik:
25/7/2014
29071)
2013/23 21/11/2018

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 4 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı Menşe Ülke Önlemin
Yayımlandığı
Resmî Gazete Tarih ve Sayısı
Tebliğ No Önlemin Bitiş Tarihi
8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcıları Çin Halk
Cumhuriyeti
11/7/2014
29057
2014/16 11/7/2019
7607.11 Kalınlığı 0,2 mm’yigeçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler Çin Halk
Cumhuriyeti

26/7/2014
29072

2014/25

26/7/2019

7607.19 Diğerleri
9609.10 Kurşun Kalemler ve Kurşun Boyama Kalemleri Çin Halk
Cumhuriyeti
9/8/2014
29083
2014/24 9/8/2019
5402.47 Diğerleri,
poliesterlerden
Malezya

Hindistan

Çin Halk
Cumhuriyeti

16/10/2014
29147
2014/31 16/10/2019
3921.90.60.00.11
3921.90.60.00.13
3926.90.92.00.00
3926.90.97.90.18
5407.20.11.90.00
5407.20.19.90.00
5903.90.91.90.00
6306.12.00.00.00
Polietilen ve polipropilendenmamul
şerit veya benzerlerinden dokunmuş
mensucat (yalnız dokuma brandalar)
Çin Halk
CumhuriyetiVietnam
11/11/2014
29172
2014/39 11/11/2019
5806.32.90.00.11 Cırt Bant Çin Halk
Cumhuriyeti

Çin Tayvanı

13/11/2014
29174
2014/36 13/11/2019
5806.32.90.00.19 Yalnız cırt bantınbileşenleri (kroş ve astragan)
4410.12 Yönlendirilmiş lifli levha (OSB) Amerika
BirleşikDevletleriKanada
13/11/2014
29174
2014/38 13/11/2019
5402.33 PoliesterlerdenTekstüre İplik Çin Halk
CumhuriyetiEndonezyaMalezya
17/12/2014
29208
2014/41 17/12/2019

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 5 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren beş yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(3) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine göndermeleri gerekmektedir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(4) Başvuru İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(5) Başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00, Faks: +90 312 204 86 33

İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat

(6) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai  gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu