İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/33)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/15) için TIKLAYINIZ…

Ticaret Bakanlığından: 07.09.2018-30528 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/33)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Yunanistan menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ithalatında RB Karesi İthalat İhracat Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’den alınan başvuru üzerine; 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında ise Ticaret Bakanlığı tarafından re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,  14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığı’nı,

b) Bulgaristan: Bulgaristan Cumhuriyeti’ni,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ç) EBYS: Elektronik belge yönetim sistemini,

d) Filipinler: Filipinler Cumhuriyeti’ni,

e) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğü’nü,

f) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

g) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

ğ) Kanun:  3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

h) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

ı) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

i) Polonya: Polonya Cumhuriyeti’ni,

j) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

k) Tayvan: Çin Tayvanı’nı,

l) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’ni,

m) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu’nu,

n) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği

o) Yunanistan: Yunanistan Cumhuriyeti’ni

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 21/01/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) uyarınca halihazırda ÇHC, Güney Kore, Malezya, Tayland ve Tayvan menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 54.07 GTP’si altında sınıflandırılan “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ve 05/05/2013 tarihli ve 28638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) uyarınca halihazırda ÇHC menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerialtında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” eşyasıdır.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5 – (1) 2/6/2006 tarihli ve 26186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/13) ile değişik 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile ÇHC, Güney Kore, Malezya, Tayland, Tayvan menşeli 54.07 GTP altında yer alan “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat”ın ithalatında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, söz konusu önleme ilişkin son nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben 21/01/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlemin devamına karar verilmiştir.

(2) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/30)” ile ÇHC menşeli 54.07 GTP’si altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Filipinler menşeli/çıkışlı ürünlere teşmil edilmiştir.

(3) 22/08/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/41)” çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP’si altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan menşeli/çıkışlı ürünlere teşmil edilmiştir.

(4) Diğer taraftan, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16  GTP’leri altında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”ın ithalinde, 15/02/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) kapsamında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 05/05/2013 tarihli ve 28638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemin devamına karar verilmiştir.

(5) 22/08/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/40) çerçevesinde, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16  GTP’leri altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan ve Polonya menşeli/çıkışlı ürünlere teşmil edilmiştir.

(6) Önlem konusu ülkeler menşeli “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ve “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Yunanistan üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddialar ve re’sen yapılan değerlendirmeler üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(7) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6 – (1) TÜİK kayıtları kullanılarak yapılan değerlendirmelerde, 54.07 GTP’si kapsamındaki inceleme konusu ürünlerin ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, toplam ithalatın 2015 yılında 422 milyon ABD Doları ve 73 bin ton iken 2017 yılında 409 milyon ABD Doları ve 76 bin ton seviyesinde gerçekleştiği, 2018 yılının ilk 5 ayında ise söz konusu ithalatın 236 milyon ABD Doları ve 50 bin ton olduğu görülmektedir. 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamındaki inceleme konusu ürünlerin toplam ithalatı ise 2015 yılında 195 milyon ABD Doları ve 34 bin ton iken 2017 yılında 168 milyon ABD Doları ve 26 bin ton seviyesinde gerçekleşmiş, 2018 yılının ilk 5 ayında ise söz konusu ithalat 70 milyon ABD Doları ve 10 bin ton olmuştur.

(2) 54.07 GTP’sinde yer alan inceleme konusu ürünlerin 2015-2017 arasındaki dönemde Yunanistan’dan ithalatının sürekli arttığı görülmektedir. Söz konusu dönemde ithalat değerleri sırasıyla; 4,9 milyon ABD Doları, 8,7 milyon ABD Doları, 16,4 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiş ve 2018 yılının ilk beş ayında ise 13,5 milyon ABD Doları seviyesine yükselerek 2017 yılı ithalat rakamına ilk 5 ayda yaklaşmıştır. Anılan dönemde ithalat miktarları ise sırasıyla 1.123 ton, 2.275 ton ve 3.932 ton olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılının ilk beş ayında 3.344 ton seviyesinde olmuştur. Yıllar itibariyle, toplam ithalatımızda bir artış görülmemesine karşın Yunanistan’dan ithalatımız sürekli ve hızlı bir şekilde artış göstermektedir.

(3) 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde yer alan inceleme konusu ürünlerin 2015-2017 arasındaki dönemde Yunanistan’dan ithalatının ABD Doları değeri ve miktar bazında arttığı görülmektedir. Söz konusu dönemde ithalat değerleri sırasıyla; 900 bin ABD Doları, 7,6 milyon ABD Doları, 10 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiş ve 2018 yılının ilk beş ayında ise 3,8 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde ithalat miktarları ise sırasıyla; 202 ton, 1.201 ton, 1.611 ton olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılının ilk beş ayında 690 ton seviyesinde olmuştur. Yıllar itibariyle, toplam ithalatımızda bir artış görülmemesine karşın Yunanistan’dan ithalatın önemli miktarda arttığı görülmektedir.

(4) 54.07 GTP’sinde yer alan inceleme konusu ürünlerin Yunanistan’dan gerçekleşen ithalatının toplam ithalat içindeki payı artmış ve 2015 yılında %1,5 iken  2018 yılının ilk beş ayında %8,2 düzeyine çıkmıştır. 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde yer alan inceleme konusu ürünlerin Yunanistan’dan gerçekleşen ithalatının toplam ithalat içindeki payı ise 2015 yılında %0,6 iken 2018 yılının ilk 5 ayında %7’ye yükselmiştir.

(5) 54.07 GTP’sinde yer alan inceleme konusu ürünlerin 2017 yılında Yunanistan’dan yapılan ithalat birim fiyatının 4,2 $/Kg, genel ortalama birim fiyatının ise 5,4 $/Kg olarak gerçekleştiği ve söz konusu dönemde Yunanistan birim fiyatlarının genel ortalamanın altında olduğu görülmektedir.

(6) 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde yer alan inceleme konusu ürünlerin 2018 yılında Yunanistan’dan yapılan ithalat birim fiyatının 5,5 $/Kg, genel ortalama birim fiyatının ise 7,1 $/Kg olarak gerçekleştiği ve söz konusu dönemde Yunanistan birim fiyatlarının genel ortalamanın altında olduğu görülmektedir.

(7) Trademap verileri kullanılarak yapılan değerlendirmelerde, Yunanistan’ın dampinge karşı önleme tabi ülkelerden olan ÇHC’den önemli miktarda ithalat yaptığı görülmektedir. Yunanistan’ın 54.07 GTP’sinde ÇHC’denyaptığı ithalat 2015 yılında 16 milyon ABD Doları iken 2017 yılında 29 milyon ABD Dolarına; 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde ÇHC’den yaptığı ithalat ise 2015 yılında 5,9 milyon ABD Doları iken 2017 yılında 9,4 milyon ABD Dolarına yükselmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 7 – (1) Anılan başvuru ve re’sen yapılan incelemeler sonucunda Yunanistan menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiler yer almaktadır. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

Süreler

MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin sorular için aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 9955, Faks: +90 312 204 9953

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine veya EBYS e-posta adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu