İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/24)

Ekonomi Bakanlığından: 19.06.2018-30453 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/24)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı tarafından re’sen yapılan inceleme neticesinde, Mısır menşeli “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) G.T.P.: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
f) Mısır: Mısır Arap Cumhuriyetini,
g) Tayland: Tayland Krallığını,
ğ) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 9/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/24) ile ÇHC menşeli ve 14/4/2007 tarihli ve 26493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5) ile Tayland menşeli ürünlere halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 9609.10 G.T.P.’de tanımlı “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” eşyasıdır.
(2) Bu aşamada belirtilen G.T.P.’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.
Başvuru ve mevcut durum
MADDE 5 – (1) 14/1/2003 tarihli ve 24993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/1) ile ÇHC menşeli 9609.10 G.T.P.’li “kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri”nin ithalatında dampinge karşı 3,16 ABD Doları/144 adet kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, söz konusu önleme ilişkin son nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/24) ile mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlemin aynen devamına karar verilmiştir.
(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5) hükümleri çerçevesinde, mezkur önlem Tayland menşeli eşyaya teşmil edilmiştir.
(3) Önlem konusu ülkeler menşeli kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Mısır üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.
(4) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 6 – (1) Söz konusu eşyanın ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, Mısır’dan ithalatımız 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sıfır iken 2017 yıl sonunda gerçekleşen ithalatın 792.369 ABD Doları ve 296 ton seviyesinde gerçekleştiği ve anılan yıl itibarıyla Mısır’dan gerçekleşen ithalatın toplam ithalat içerisindeki payının değer ve miktar bazında sırasıyla %16 ve %49,7 seviyesinde olduğu görülmektedir.
(2) ÇHC’den yapılan ithalata bakıldığında 2015 yılında 1,2 milyon ABD Doları ve 2016 yılında 1,5 milyon ABD Doları düzeyindeki ithalatın 2017 yılında 666 bin ABD Dolarına gerilediği; buna mukabil Mısır’dan 2015 ve 2016 yıllarında ithalat yapılmamakla birlikte 2017 yılında 792 bin ABD Doları düzeyinde ithalat yapıldığı görülmektedir. Söz konusu değişime miktar bazında bakıldığında da benzer bir tablo ortaya çıkmaktadır. ÇHC’den 2015 yılında 175 ton, 2016 yılında ise 216 ton ithalatın 2017 yılında 72 tona gerilediği, 2017 yılında Mısır menşeli/çıkışlı ithalatın 296 tona çıktığı görülmektedir.
(3) Bahse konu ürünün ithalat istatistikleri 2017 yılı itibarıyla birim fiyatlar bazında incelendiğinde Mısır’dan yapılan ithalatın birim fiyatlarındaki düşük düzey dikkat çekmektedir. Söz konusu dönemde ithalat yapılan 26 ülkenin birim fiyatları dikkate alındığında genel ortalamanın 8,19 $/Kg düzeyinde olduğu, Mısır birim fiyatlarının ise 2,67 $/Kg ile en düşük birim fiyat seviyesinde bulunduğu görülmektedir. Anılan dönemde ÇHC birim fiyatları ise 9,25 $/Kg düzeyinde gerçekleşmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 7 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Mısır menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim ve anılan bildirim ekinde yer alan soru formu gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.
(2) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.
Süreler
MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.
(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için söz konusu bilgi, belge ve görüşler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 11 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci, görüş ve cevapların sunulması
MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlere ilişkin olarak aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilir:
Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 (312) 204 99 44
Faks: +90 (312) 204 99 53
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.
KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine ve posta adresine gönderir.
EBYS E-posta Adresi: ithebys@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu