İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/16)

Ekonomi Bakanlığından: 04.05.2018-30411 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/16)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/12/2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/29) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “granit” ithalatına yönelik olarak başlatılan yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) G.T.P.: Gümrük tarife pozisyonunu,
ç) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
d) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
e) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
f) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
g) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini
ğ) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 6802.23 ve 6802.93 G.T.P. altında yer alan granittir.
(2) Granit, en sert doğal taşlardan birisi olup, su, güneş, donma gibi pek çok tabiat olayına karşı dayanıklılığı ve estetik bir yapıya sahip olması nedeniyle, günümüzde yapı sektöründe dış cephe ve zemin kaplamada ve mutfak ve banyo tezgâhları gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Granitin bu dayanıklı yapısı nedeniyle, düzgün şekilde kesilmesi ve parlatılması da diğer taşlara nazaran daha zor ve zahmetli bir işlem gerektirmektedir. Genellikle 2-3 cm kalınlığında kesilen plakalar, kullanılacağı zamana kadar plaka olarak saklanmakta ve ihtiyaca göre de ebatlanmakta olup; plaka olarak veya ebatlanmış halde pazarlanmaktadır.
Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat
MADDE 5 – (1) 6802.23 ve 6802.93 GTP’leri altında yer alan granitin ÇHC menşeli olanlarının ithalatı, 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/14) kapsamında 174 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önleme tabidir.
(2) Diğer taraftan, 17/2/2016 tarihli ve 29627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4) ile ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Vietnam menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.
(3) Bunun yanında, 22/10/2004 tarihli ve 25621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15) kapsamında, 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “granit”lerin CIF kıymeti 500 ABD Doları/Ton’un altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin gözetim uygulanmaktadır.
Başvuru ve soruşturma
MADDE 6 – (1) Vietnam’da yerleşik Bach Viet Co. Ltd. firması, Vietnam menşeli granit ithalatına, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4) ile teşmil edilen dampinge karşı önlemle ilgili olarak yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda bulunmuştur.
(2) Bahsi geçen firma tarafından yapılan başvuru ve sunulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmeler ışığında, Yönetmeliğin 36 ncı maddesi uyarınca, başvuru sahibi firma ve ortaklarının, Vietnam’da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıkları ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.
(3) Yönetmeliğin 36 ncı maddesi hükmü uyarınca, yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması talebiyle ilgili olarak yerli üreticilerden de görüş talep edilmiş, söz konusu başvuruya ilişkin olarak adı geçen firmanın taleplerinin reddine dayanak teşkil edecek nitelikte bir yanıt alınmamıştır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılışını müteakip başvuru sahibi üretici/ihracatçıya ve Türkiye’de yerleşik ithalatçısına/temsilcisine soru formlarına erişimlerini mümkün kılmak üzere bildirimde bulunulmuştur. Ayrıca Vietnam’ın Ankara Büyükelçiliğine de soruşturma açılışına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönünde herhangi bir talebi bulunmamıştır.
(3) İhracatçı Bach Viet Co. Ltd. firması soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Söz konusu firma ayrıca, soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
(4) Soruşturma döneminde başvuru sahibi firmadan soruşturma konusu ürünü ithal ettiği belirlenen ve kendisine soru formu gönderilen ithalatçı firmadan yanıt alınmıştır.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 8 – (1)Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi firmanın Vietnam’daki üretim tesisleri ile idari merkezlerinde 13-15 Mart 2018 tarihleri arasında yerinde doğrulama incelemeleri gerçekleştirilmiştir.
Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Bach Viet Co. Ltd. firmasının gerek başvuru aşamasında gerekse soruşturma esnasında sundukları bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, bahse konu firmanın Vietnam’da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olduklarına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.
(2) Başvuru sahibi firma, soruşturma konusu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4) kapsamındaki 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı granitlerin üretimini yapmaktadır.
(3) Söz konusu başvuru çerçevesinde, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/29) ile başlatılan yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması tamamlanmıştır.
Karar
MADDE 10 – (1) Soruşturma sonucunda başvuru sahibi Vietnam’da yerleşik Bach Viet Co. Ltd. firmasının Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde yeni ihracatçı firma olduğu, söz konusu eşyanın üreticisi bulunduğu ve halihazırda soruşturma konusu eşyanın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir.
(2) Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, anılan firma tarafından üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri uyarınca, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’in 10 uncu maddesinde yer alan tablonun aşağıdaki şekilde değiştirilerek uygulanması kararlaştırılmıştır.

Uygulama
MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede G.T.P.’si, eşya tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu