İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/49)

07.12.2016-29911 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/49)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/52) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında alınan kesin önlem kararının yürürlüğe konulması ile bu karara temel teşkil edecek bilgi ve bulguların ortaya konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
g) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini,
ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
h) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) ÇHC menşeli 8207.50.60.00.00 GTİP altında kayıtlı “metal işlemeye mahsus, iş gören kısımları yüksek hız çeliğinden olan delmeye mahsus aletler” (matkap uçları) ve 8207.70.31.00.19 GTİP altında kayıtlı “metal işlemeye mahsus diğer parmak frezeler” (parmak frezeler) için sırasıyla 6 ABD Doları/Kg ve 10 ABD Doları/Kg dampinge karşı kesin önlem 4/2/2005 tarihli ve 25717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3) ile yürürlüğe konulmuştur.
(2) Yerli üretici Makine Takım Endüstrisi A.Ş.’nin söz konusu önlemin süresinin uzatılmasına yönelik bir NGGS açılması talebi üzerine başlatılan ilk NGGS, 31/12/2010 tarihli ve 27802 5 inci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/2) ile sonuçlandırılarak yürürlükteki dampinge karşı kesin önlemin 5 yıl süreyle aynen devam etmesine karar verilmiştir.
(3) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemin yürürlükte kalma süresinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(4) Yerli üretici Makine Takım Endüstrisi A.Ş. firması, yürürlükteki önlemin uygulamadan kalkması halinde önleme konu üründe dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olduğunu iddia ederek Yönetmeliğin 35 inci maddesi temelinde mezkûr ürünlerde ÇHC’ye karşı NGGS açılması talebinde bulunmuştur.
(5) Bu kapsamda bahse konu önlemin yürürlükten kalkması halinde önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiasıyla Makine Takım Endüstrisi A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilen başvuru üzerine, 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/52) ile başlatılan NGGS tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlem yürürlükte kalmaya devam etmiştir.
Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi Makine Takım Endüstrisi A.Ş. ve şikâyete destek veren Oralsan Makina Takım Sanayi Ticaret A.Ş. firmalarının Türkiye üretiminin tamamını gerçekleştirdiği ve bu kapsamda, Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümlerince Makine Takım Endüstrisi A.Ş. firmasının yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu tespit edilmiştir. Anılan firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, önlem konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen ÇHC’de mukim üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ithalatçı firmalardan kendilerine soru formu gönderilmiş olanların 7’sinden soru formuna yanıt alınmıştır.
(6) Soruşturma döneminde ihracat gerçekleştirdiği tespit edilen ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalara soru formu gönderilmiş ancak hiçbir firmadan yanıt alınmamıştır.
(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “Nihai Bildirim Raporu” 10/8/2016 tarihinde ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Söz konusu bildirim, soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bildiren ithalatçılar ile YÜD’e iletilmiştir.
(8) Taraflardan Nihai Bildirim Raporuna ilişkin herhangi bir görüş alınmamıştır.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi yerli üretici Makine Takım Endüstrisi A.Ş. firmasının üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 8 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2012-30/9/2015 dönemi gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürünler; 8207.50.60.00.00 GTİP altında yer alan “delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar” (matkap uçları) ile 8207.70.31.00.19 GTİP altında yer alan “frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri” (parmak frezeler) dir.
(2) Soruşturma konusu ürünlerin üretimi pim kesme işlemi ile başlayıp ürüne göre havsalama, taşlama, tornalama, ısıl işlemden geçirme, buhar menevişleme ve bileme gibi işlemlerle tamamlanmaktadır.
(3) Matkap uçları, düşük alaşımlı çelik, döküm, metal ve ahşap malzemelerin delinmesi işine yönelik olup, konvansiyonel tezgâh ve el breyzinde kullanılmaktadır. Parmak frezeler ise genel olarak kalıp ve metal parça üretiminde alın ve yan yüz frezeleme işleri ile alaşımlı dövme çelikler, paslanmaz ve yüksek ısıya dayanıklı çelikler, takım çelikleri ve döküm alaşımlı malzemelerde uzun düz kama yuvaları açılmasında ve kanal frezelemede kullanılmaktadır.
(4) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen “matkap uçları” ve “parmak frezeler” ile soruşturma konusu ülke menşeli “matkap uçları” ve “parmak frezeler”in benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu Tebliğe esas teşkil eden soruşturmada ise, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları bakımından yerli üretici tarafından üretilen ürün ile soruşturmaya konu ülke menşeli ürün arasında “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamıştır. Bu itibarla, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3)’de soruşturma konusu ürün ve benzer ürüne yönelik tespitleri değiştirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadığından anılan belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir.
(5) Bir ithalatçı firma, bazı ürün tiplerinin Türkiye’de üretilmediğini ancak söz konusu ürün tiplerinin yerli ürünlerle benzer özellikler taşıdığını ifade etmiştir. İlgili mevzuat uyarınca bu Tebliğe esas teşkil eden soruşturma, benzer ürün tanımı çerçevesinde yürütülmüş olup kapsam dışında bırakılması istenen ürünler söz konusu soruşturmanın konusunu teşkil eden ürünlerin alt tipleridir. Yerli üretim dalının bir soruşturmaya dâhil ürünün tüm alt tiplerini üretme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
(6) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP ve 24 üncü maddede belirtilen tabloda yer alan eşya tanımıdır. Bununla beraber, önlem konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler uygulamaya halel getirmemektedir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
(2) Soruşturma sırasında yeni bir damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjı gösterge olarak dikkate alınmıştır.
Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları
MADDE 11 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir göstergedir.
(2) Buna göre, esas soruşturmada 8207.50.60.00.00 GTİP’li “matkap uçları” için nispi olarak CIF bedelin %306’sı ve mutlak olarak 18 ABD Doları/Kg tutarında; 8207.70.31.00.19 GTİP’li “parmak frezeler” için ise nispi olarak CIF bedelin %120’si ve mutlak olarak 30 ABD Doları/Kg tutarında damping marjı tespit edilmiştir.
(3) Diğer taraftan, esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalara yönelik ÇHC menşeli matkap uçları ve parmak frezeler için sırasıyla 6 ABD Doları/Kg ve 10 ABD Doları/Kg dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuş ve ilk NGGS’de bu oranlar aynen muhafaza edilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, gözden geçirme döneminde YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve gelişimi, ithalat fiyatlarının gelişimi, fiyat kırılması ve baskısı ile YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelenmiştir.
(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkeden yapılan ithalatın incelemesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.
(3) Soruşturmaya ilişkin hesaplamalar gözden geçirme dönemi için yapılmış ve YÜD verileri ile pazar payı karşılaştırmalarının yapılabilmesini teminen 2015 yılı ilk 9 aylık verileri yıllıklandırılarak kullanılmıştır. Veriler 2012 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.
Ürünün genel ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 13 – (1) Önleme konu matkap uçlarına ilişkin genel ithalat istatistiklerine bakıldığında, 2012 yılında 238 ton (6,6 milyon ABD Doları) olan toplam ithalatın, 2013 yılında 209 tona (7,9 milyon ABD Doları) gerilediği ve 2014 yılında ise 230 tona (8 milyon ABD Doları) yükseldiği, 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 141 ton (5,4 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.
(2) Önleme konu parmak frezelerine ilişkin genel ithalat istatistiklerine bakıldığında, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 25 ton (3,3 milyon ABD Doları), 26 ton (5,4 milyon ABD Doları), 25 ton (6 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşen ithalatın 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 16 ton (3,3 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.
(3) Yukarıdaki veriler çerçevesinde ürün ithalatının ortalama birim fiyatları hesaplanmıştır. Buna göre matkap uçları ithalatının ortalama birim fiyatları 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yatay bir seyir izlemiş ve sırasıyla 27.876 ABD Doları/Ton, 38.031 ABD Doları/Ton ve 35.047 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise artış göstererek 38.587 ABD Doları/Ton seviyesine yükselmiştir.
(4) Parmak frezelerin ithalatının ortalama birim fiyatları ise 2012, 2013, 2014 yılları ve 2015 yılı Ocak-Eylül dönemi itibarıyla sırasıyla 130.435 ABD Doları/Ton, 203.222 ABD Doları/Ton, 239.434 ABD Doları/Ton ve 206.632 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.
Ürünün önlem konusu ülkeden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 14 – (1) Önleme konu matkap uçlarının ÇHC’den yapılan ithalatı 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 97 ton (1,5 milyon ABD Doları) ve 99 ton (2,2 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiş olup 2014 yılında ise 92 tona (2 milyon ABD Doları) gerilemiştir. 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ithalat 55 ton (1,3 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.
(2) ÇHC menşeli matkap ucu ithalatının toplam ithalat içindeki payı incelendiğinde ise 2012 yılında %41 olan oranın, 2013 ve 2014 yıllarında %47 ve %40 oranında gerçekleştiği görülmektedir. 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bu oran %39 olarak hesaplanmıştır.
(3) Önleme konu parmak frezelerin ÇHC’den yapılan ithalatı 2012 yılında 1,4 ton (197 bin ABD Doları) iken 2013 yılında 8,2 tona (843 bin ABD Doları) yükselmiş olup 2014 yılında ise 4,5 tona (928 bin ABD Doları) gerilemiştir. 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ithalat 2 ton (280 bin ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.
(4) ÇHC menşeli parmak freze ithalatının toplam ithalat içindeki payı incelendiğinde ise 2012 yılında %5,4 olan oran, 2013 yılında %31’e yükselmiş olup 2014 yılında %18 ve 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bu oran %12 olarak hesaplanmıştır.
(5) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında, matkap uçlarının birim fiyatları artarken, parmak frezelerde ise dalgalı bir seyir izlendiği görülmektedir. Söz konusu dönem için matkap uçları ithal birim fiyatları sırasıyla 16.108 ABD Doları/Ton, 22.744 ABD Doları/Ton, 21.936 ve 24.369 ABD Doları/Ton olurken parmak frezeler için 140.952 ABD Doları/Ton, 102.384 ABD Doları/Ton, 205.065 ABD Doları/Ton ve 137.397 ABD Doları/Ton seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu matkap uçlarının 2012-2014 döneminde üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2012 yılında 140 ton (5,1 milyon ABD Doları) olan ithalatın, 2013 yılında 110 ton (5,7 milyon ABD Doları) ve 2014 yılında ise 138 ton (6,0 milyon ABD Doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ithalat 87 ton (4,1 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.
(2) Üçüncü ülke menşeli matkap ucu ithalatının toplam ithalat içindeki payı incelendiğinde ise 2012 yılında %59 olan oranın, 2013 ve 2014 yıllarında %53 ve %60 oranında gerçekleştiği görülmektedir. 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bu oran %61 olarak hesaplanmıştır.
(3) Önleme konu parmak frezelerin üçüncü ülkelerden yapılan ithalatı 2012 yılında 24 ton (3,2 milyon ABD Doları) iken 2013 yılında 18 tona (4,6 milyon ABD Doları) inmiş olup 2014 yılında ise 21 ton (5,1 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ithalat 14 ton (3,0 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.
(4) Üçüncü ülke menşeli parmak freze ithalatının toplam ithalat içindeki payı incelendiğinde ise 2012 yılında %95 olan oran, 2013 yılında %69’a gerilemiş olup 2014 yılında %82 ve 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bu oran %87 olarak hesaplanmıştır.
(5) Üçüncü ülke menşeli ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında, matkap uçlarının birim fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, parmak frezelerde ise genel olarak bir artış olduğu görülmektedir. Matkap uçları ithal birim fiyatları 2012, 2013, 2014 yılları ve 2015 yılı Ocak-Eylül dönemi itibarıyla sırasıyla 36,1 ABD Doları/Kg, 51,8 ABD Doları/Kg, 43,9 ABD Doları/Kg ve 47,6 ABD Doları/Ton olurken parmak frezeler için 129,8 ABD Doları/Kg, 248,1 ABD Doları/Kg, 247,0 ABD Doları/Kg ve 216,7 ABD Doları/Ton seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, Makine Takım Endüstrisi A.Ş. ve destekçi diğer yerli üreticiden temin edilen yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarları kilogram bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin Türkiye toplam tüketim rakamı elde edilmiştir. 2015 yılı Türkiye benzer mal tüketimi ile yurt içi satış miktarı rakamları, 2015 yılının ilk 9 ayına ait verilerin yıllığa tamamlanmasıyla elde edilmiştir.
(2) Bu veriler çerçevesinde, soruşturma konusu matkap uçlarının Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2012 yılı için 100 olarak alındığında 2013 yılında 91’e, 2014 yılında 94’e ve 2015 yılında ise 90’a düşmüştür. YÜD’ün pazar payı ise 2012 yılında 100 iken, takip eden yıllarda sırasıyla 103, 98 ve 99 olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’nin Türkiye benzer mal tüketimi içindeki pazar payı 2012-2015 yıllarında sırasıyla 100, 111, 101 ve 86 olarak gerçekleşmiştir. Diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın Türkiye benzer mal tüketimi içindeki pazar payı ise 2012-2015 döneminde sırasıyla 100, 86, 105 ve 112 olarak gerçekleşmiştir.
(3) Bu veriler çerçevesinde, soruşturma konusu parmak frezelerin Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2012 yılı için 100 olarak alındığında 2013 yılında 102 olmuş, 2014 yılında 95’e ve 2015 yılında ise 86’ya düşmüştür. YÜD’ün pazar payı ise 2012 yılında 100 iken, takip eden yıllarda sırasıyla 95, 94 ve 137 olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’nin Türkiye benzer mal tüketimi içindeki pazar payı 2012-2015 yıllarında sırasıyla 100, 578, 340 ve 193 olarak gerçekleşmiştir. Diğer ülkelerden yapılan ithalatın Türkiye benzer mal tüketimi içindeki pazar payı ise 2012-2015 döneminde sırasıyla 100, 74, 88 ve 82 olarak gerçekleşmiştir.
Fiyat kırılması ve fiyat baskısı
MADDE 17 – (1) Fiyat kırılması, soruşturma konusu ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılmasına yönelik hesaplama çerçevesinde soruşturmaya konu ithalatın gümrük vergisi ve gümrük masrafları eklenmiş Türkiye piyasasına giriş birim fiyatı, YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış birim fiyatıyla karşılaştırılmıştır. Fiyat kırılması, 2012-2014 yılları ile 2015 yılının Ocak-Eylül dönemi için hesaplanmıştır.
(2) Fiyat kırılması hesabında, ÇHC’den gerçekleştirilen önlem konusu matkap ucu ve parmak freze ithalatının CIF bedeline, %2,7 oranında gümrük vergisi ile %5 oranında gümrükleme masrafı eklenerek, soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda ÇHC menşeli ürünlerin Türkiye pazarına giriş fiyatlarının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata mevcut dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı ortalama iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.
(3) ÇHC menşeli matkap ucu ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını 2012 yılında %7X, 2013 yılında %X, 2014 yılında %2X oranında kırdığı tespit edilmiştir. 26/1/2015 tarihli ve 2015/7241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile matkap ucu ve parmak frezeler dâhil bazı ürünlere %25 oranında ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu itibarla ithal ürünlerin maliyeti arttığı için 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde fiyat kırılması tespit edilememiştir.
(4) ÇHC menşeli parmak freze ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını 2012 yılında %1XX, 2013 yılında %1XX, 2014 yılında %3X ve 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise %9X oranında kırdığı tespit edilmiştir.
(5) Fiyat baskısı ise ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını olması gereken seviyeye göre yüzde olarak ne kadar baskı altında tuttuğunu gösterir. Fiyat baskısı hesaplanırken, CIF ithal fiyatın üzerine gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. YÜD’ün ticari maliyetlerine makul kâr oranı (%10) eklenerek hesaplanan olması gereken yurt içi satış fiyatı ile bulunan değer karşılaştırılmıştır. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda ÇHC menşeli ürünlerin Türkiye pazarına giriş fiyatlarının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata mevcut dampinge karşı önlem eklenmemiştir.
(6) ÇHC menşeli matkap ucu ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının yerli üretim dalı iç piyasa satış fiyatlarını 2012 yılında %1XX, 2013 yılında %3X, 2014 yılında %8X ve 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise %X oranında baskıladığı tespit edilmiştir. ÇHC menşeli parmak frezelerde ise bu oranlar yıllar itibarıyla %2XX, %3XX, %1XX ve %1XX olarak hesaplanmıştır.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 18 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin incelenmesinde yerli üretim dalı niteliğini haiz Makine Takım Endüstrisi A.Ş. firmasının soruşturma konusu ürüne ait 2012-2014 yılları ile 2015 yılı Ocak- Eylül dönemi verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın YÜD’ün ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, gözden geçirme dönemi içerisinde YÜD’ün üretim, satış, pazar payı, yurt içi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, verimlilik, nakit akışı, kârlılık gibi göstergeleri analiz edilmiştir.
(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla, Türk Lirası bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2012 yılı 100 kabul edilerek endekslenmiştir. Trendi görebilmek amacıyla 2015 yılı YÜD ekonomik göstergeleri elde edilirken kullanılan veriler, 2015 yılının ilk 9 ayına ait verilerin yıllığa tamamlanmasıyla elde edilmiş ve buna göre endekslenmiştir.
(3) Matkap uçları için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri şu şekilde oluşmuştur:
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün üretimi miktar temelinde 2012 yılında 100 iken, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 109, 79 ve 109 olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün, gözden geçirme dönemi içinde kapasite artışı gerçekleştirmediği için kapasite miktar endeksinin 2012-2015 döneminde sabit kaldığı gözlenmiştir. Öte yandan, KKO endeksi üretimle eş yönlü hareket ederek ve genel itibarıyla artarak, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 109, 79 ve 109 olmuştur.
b) Yurt içi satışlar
1) YÜD’ün yurt içi satışlarının miktarı 2012 yılında 100 iken, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında genel bir azalış eğilimi göstererek sırasıyla 92, 91 ve 97 olarak gerçekleşmiştir.
c) Yurt içi fiyatlar
1) 2012 yılında 100 olan yurt içi satış birim fiyat endeksi ise, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 88, 102 ve 118 seviyesinde oluşmuştur.
ç) İhracat
1) 2012 yılında ihracatı olmayan ve 2013 yılında 100 olan YÜD’ün benzer ürüne ait yurt dışı satış miktar endeksi, takip eden yıllarda 2013 seviyesinin üzerinde seyretmiş ve 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 957 ve 995 olarak gerçekleşmiştir.
d) Pazar payı
1) 2012 yılında 100 olan YÜD pazar payı endeksi, 2013 yılında 103’e çıksa da, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 98 ve 99’a gerilemiştir.
e) Maliyetler
1) YÜD’ün benzer üründeki ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında önce 97’ye gerilemiş, 2014 ve 2015 yıllarında ise artarak sırasıyla 131 ve 122 olarak gerçekleşmiştir.
f) Kârlılık
1) 2012 yılında -100 olan YÜD’ün birim toplam kârlılık endeksi, takip eden yıllarda 2012 yılı seviyesinin altında seyretmiş ve 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla -507, -1316 ve -269 olarak gerçekleşmiştir.
g) Stoklar
1) 2012-2015 döneminde benzer ürüne ilişkin stok miktarları incelendiğinde, stoklarda bir artış olduğu gözlenmiştir. Bu çerçevede, YÜD’ün stok miktar endeksinin 2012 yılındaki 100 seviyesinden, artarak, 2015 yılında 443 seviyesine çıktığı görülmüştür.
ğ) İstihdam
1) Gözden geçirme dönemi içinde benzer ürünün imalatında çalışan işçilerin sayısında 2012 yılına kıyasla dalgalı seyretmiştir. Bu çerçevede, 2012 yılında 100 olan direk işçi sayısı endeksi 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 104, 96 ve 107 olarak oluşmuştur.
h) Ücretler
1) YÜD’ün benzer ürünün üretiminde çalışan işçilerinin aylık ücret endeksi 2012 yılında 100 kabul edildiğinde, takip eden yıllarda yükselerek sırasıyla 102, 108 ve 110 olarak gerçekleşmiştir.
ı) Verimlilik
1) 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, takip eden yıllarda dalgalı seyretmiş ve 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 106, 82 ve 102 olarak gerçekleşmiştir.
i) Nakit akışı
1) 2012 yılında -100 olan YÜD’ün benzer ürüne ait nakit akışı endeksi, takip eden 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla -542, -1486 ve -40 olarak gerçekleşmiştir.
j) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılında 100 iken; sürekli olarak artarak 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 128, 130 ve 144 seviyesine yükselmiştir.
k) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermaye endeksi 2012 yılında 100 iken, takip eden yıllarda düşüş eğilimi göstererek 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla -76, -5 ve 5 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında yatırımı bulunmayan YÜD’ün yatırımlar endeksi ise, 2013 yılında 100 iken, 2014 yılında 96’ya düşmüş 2015 yılında ise önemli ölçüde artarak 170 olmuştur.
(4) Parmak frezeler için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri şu şekilde oluşmuştur:
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün üretimi miktar temelinde 2012 yılında 100 iken, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 107, 92 ve 114 olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün, gözden geçirme dönemi içinde kapasite artışı gerçekleştirmediği için kapasite miktar endeksinin 2012-2015 döneminde sabit kaldığı gözlenmiştir. Öte yandan, KKO endeksi üretimle eş yönlü hareket ederek ve genel itibarıyla artarak, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 107, 92 ve 114 olmuştur.
b) Yurt içi satışlar
1) YÜD’ün yurt içi satışlarının miktarı 2012 yılında 100 iken, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında genel bir azalış eğilimi göstererek sırasıyla 98, 89 ve 95 olarak gerçekleşmiştir.
c) Yurt içi fiyatlar
1) 2012 yılında 100 olan yurt içi satış birim fiyat endeksi ise, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında önce azalıp sonra artarak sırasıyla 85, 105 ve 127 seviyesinde oluşmuştur.
ç) İhracat
1) 2012 yılında ihracatı olmayan ve 2013 yılında 100 olan YÜD’ün benzer ürüne ait yurt dışı satış miktar endeksi, takip eden yıllarda 2013 seviyesinin önemli derecede üzerinde seyretmiş ve 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 1.248 ve 251 olarak gerçekleşmiştir.
d) Pazar payı
1) 2012 yılında 100 olan YÜD pazar payı endeksi, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 95 ve 94’e inse de, 2015 yılında 137’ye yükselmiştir.
e) Maliyetler
1) YÜD’ün benzer üründeki ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılında 100 iken, genel olarak artmış ve 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 113, 132 ve 113 olarak gerçekleşmiştir.
f) Kârlılık
1) 2012 yılında -100 olan YÜD’ün birim toplam kârlılık endeksi, takip eden yıllarda 2012 yılı seviyesinin genel olarak altında seyretmiş ve 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla -179, -190 ve -78 olarak gerçekleşmiştir.
g) Stoklar
1) 2012-2015 döneminde benzer ürüne ilişkin stok miktarları incelendiğinde, stoklarda ciddi bir artış olduğu gözlenmiştir. Bu çerçevede, YÜD’ün stok miktar endeksinin 2012 yılındaki 100 seviyesinden, artarak, 2015 yılında 246 seviyesine çıktığı görülmüştür.
ğ) İstihdam
1) Gözden geçirme dönemi içinde benzer ürünün imalatında çalışan işçilerin sayısında 2012 yılına kıyasla azalış yaşanmıştır. Bu çerçevede, 2012 yılında 100 olan direk işçi sayısı endeksi 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 102, 63 ve 59 olarak oluşmuştur.
h) Ücretler
1) YÜD’ün benzer ürünün üretiminde çalışan işçilerinin aylık ücret endeksi 2012 yılında 100 kabul edildiğinde, takip eden yıllarda yükselerek sırasıyla 102, 108 ve 110 olarak gerçekleşmiştir.
ı) Verimlilik
1) 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, takip eden yıllarda sürekli artış yaşamış ve 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 105, 144 ve 194 olarak gerçekleşmiştir.
i) Nakit akışı
1) 2012 yılında -100 olan YÜD’ün benzer ürüne ait nakit akışı endeksi, takip eden 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla -182, -164 ve -59 olarak gerçekleşmiştir.
j) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılında 100 iken; sürekli olarak artarak 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 128, 130 ve 144 seviyesine yükselmiştir.
k) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermaye endeksi 2012 yılında 100 iken, takip eden yıllarda düşüş eğilimi göstererek 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla -76, -5 ve 5 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında yatırımı bulunmayan YÜD’ün yatırımlar endeksi ise, 2013 yılında 100 iken, 2014 yılında 96’ya düşmüş 2015 yılında ise önemli ölçüde artarak 170 olmuştur.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) YÜD’ün matkap uçlarına dair ekonomik göstergeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, soruşturma konusu matkap uçlarında yürürlükte bir dampinge karşı kesin önlem olmasına rağmen, 2012-2015 döneminde, YÜD’ün kârlılık, yurt içi satış miktarı, stok çevrim hızı gerilemiş; ticari maliyet ve stoklarında artış yaşanmıştır. Ayrıca, bu dönemde ÇHC menşeli matkap uçları YÜD iç piyasa satış fiyatlarını her yıl baskılamış, 2015 yılı hariç bu dönemde YÜD’ün iç satış fiyatlarını kırmıştır.
(2) Diğer taraftan, mevcut dampinge karşı kesin önlemin de olumlu etkisiyle matkap uçları için 2012-2015 döneminde ihracat, net satışlar ve büyümede iyileşmenin söz konusu olduğu görülmüştür. Yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisi ile YÜD’ün temel ekonomik göstergelerinde iyileşmeler yaşanmış ve 2015 yılında 2012 yılına kıyasla YÜD’ün üretim, kapasite kullanım oranı, verimlilik ve ürün istihdamında çalışan sayısı artmıştır.
(3) YÜD’ün parmak frezelere ilişkin ekonomik göstergeleri genel olarak değerlendirildiğinde, soruşturma konusu parmak frezelerde yürürlükte bir dampinge karşı kesin önlem olmasına rağmen, 2012-2015 döneminde, YÜD’ün yurt içi satış miktarı, stok çevrim hızı, ürün istihdamında çalışan sayısı ve kârlılığı gerilemiş; ticari maliyetler ve stoklar artmış ve bu itibarla bazı ekonomik göstergelerde bozulmalar yaşanmıştır. Yine bu dönemde, ÇHC menşeli parmak frezeler, YÜD iç piyasa satış fiyatlarını her yıl baskılamış ve kırmıştır.
(4) Öte yandan, var olan dampinge karşı kesin önlemin de pozitif tesiriyle parmak frezeler için 2012-2015 döneminde ihracat, verimlilik ve büyümede iyileşmenin söz konusu olduğu görülmüştür. Yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisi ile YÜD’ün temel ekonomik göstergelerinde iyileşmeler yaşanmış ve 2015 yılında 2012 yılına kıyasla YÜD’ün net satışlar, üretim ve kapasite kullanım oranı artmıştır.
(5) İlaveten; YÜD, önleme rağmen soruşturma konusu matkap uçları ve parmak frezelerde fiyat kırılması (matkap uçları için 2015 yılı hariç) ve baskısının varlığında pazar payından feragat etmemek için fiyatlama politikasını maliyetleriyle uyumlu bir şekilde yapamamaktadır. Ayrıca, 2014-2015 yıllarında yüksek finansman maliyetine katlanamadığı görülmektedir. Bunun neticesinde, ürün maliyeti altında satış yapılmasına bağlı olarak YÜD’ün söz konusu ürünler için incelenen dönemde (parmak frezeler için 2015 yılı hariç) zarar ettiği anlaşılmaktadır.
(6) Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, YÜD’ün önlem konusu ithalattan zarar görmeye devam ettiği ve önlemin kalkması halinde zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir.
ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi
İhtimalinin Değerlendirilmesi
Genel açıklamalar
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki kapasite ve ihracat potansiyeli ile talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.
Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ülkenin ihracat kabiliyeti, UTM verileri ile bazı sektör raporlarının kamuya açık kısımlarından faydalanılarak incelenmiş olup soruşturma konusu ürünlerin on ikili bazda gümrük tarife pozisyonları bulunmadığından bu ürünleri de kapsayan altılı bazdaki (8207.50 ile 8207.70 gümrük tarife pozisyonları) veriler dikkate alınmıştır. Analizde, UTM verileri 2012-2015 yılları arasında Ton bazında değerlendirilmiştir. Söz konusu istatistik verileri, önlem konusu ülkelerin önlem konusu üründeki üretim ve ihracat kapasitelerine ilişkin önemli bir gösterge teşkil etmektedir.
(2) ÇHC’nin matkap uçlarında gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında, söz konusu ihracatın 2012 yılında 75 bin ton, 2013 yılında 77,3 bin ton, 2014 yılında 80,2 bin ton ve 2015 yılında ise 77,4 bin ton seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir. ÇHC söz konusu ürünlerin ihracatında 2015 yılında yaklaşık %58,1’lik pay ile dünya sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Bu durum, söz konusu ürün grubunda küresel ihracatın yarısından fazlasını gerçekleştiren ÇHC’nin hâlihazırda önemli bir ihracat potansiyeli ve üretim kapasitesi bulunduğunu göstermektedir.
(3) ÇHC’nin parmak frezelerde gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında, söz konusu ihracatın 2012 yılında 4,5 bin ton, 2013 yılında 3,5 bin ton, 2014 yılında ise 3,4 bin ton ve 2015 yılında ise 3,5 bin ton seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir. ÇHC söz konusu ürünlerin ihracatında 2015 yılında %26,6 pay ile dünya sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Bu durum, ÇHC’nin hâlihazırda önemli bir ihracat potansiyeline ve üretim kapasitesine sahip olduğuna işaret etmektedir.
(4) Söz konusu ürünlerde ÇHC’nin dünya geneline yaptığı ihraç fiyatları diğer ülkelerin ihraç fiyatlarından oldukça düşük seyretmektedir. ÇHC’nin matkap ucu ihraç birim fiyatları 2012 yılında 10.621 ABD Doları/Ton, 2013 yılında 10.717 ABD Doları/Ton, 2014 yılında 11.351 ABD Doları/Ton ve 2015 yılında ise 11.498 ABD Doları/Ton, olarak gerçekleşmişken dünya geneli ihraç birim fiyatları ise 2012-2015 yılları itibarıyla sırasıyla 29.205 ABD Doları/Ton, 28.845 ABD Doları/Ton, 29.661 ABD Doları/Ton ve 28.280 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.
(5) Parmak frezelerde ÇHC’nin ihraç fiyatları 2012 yılında 29.752 ABD Doları/Ton, 2013 yılında 36.326 ABD Doları/Ton, 2014 yılında 43.767 ABD Doları/Ton ve 2015 yılında ise 47.472 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmişken dünya geneli ihraç birim fiyatları ise 2012-2015 yılları itibarıyla sırasıyla 136.318 ABD Doları/Ton, 162.730 ABD Doları/Ton, 166.264 ABD Doları/Ton ve 158.124 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.
(6) ÇHC inceleme döneminde soruşturma konusu ürünlerden matkap uçları ihracatında pazar payını sürekli artırırken, parmak frezeler ihracatında ise pazar payını korumuştur. Bu durumun yanı sıra, ÇHC’nin son yıllardaki yeni kapasite yatırımları ve küresel krizin etkisiyle dünya talebinde yaşanan talep daralması birlikte değerlendirildiğinde, ÇHC’de yerleşik ciddi boyutta bir kapasite fazlasının olduğu ve bunun ihracatta kullanılma olasılığının yüksek olduğu değerlendirilmektedir.
Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 22 – (1) Söz konusu soruşturma kapsamı matkap uçları ve parmak frezeler için fiyata duyarlı yani talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğu, söz konusu ürün ithalatının büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği mütalaa edilmektedir.
(2) Bununla birlikte, önleme konu ülkedeki üretici/ihracatçıların üretimlerinin büyük bölümünü ihracata yönlendirdikleri bilinmekte olup Türkiye pazarının potansiyelini, dağıtım ve pazarlama kanallarını iyi bilmeleri nedeniyle pazarın bu üreticiler için cazip koşullar sunduğu değerlendirildiğinden, yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın devamı veya tekrarının muhtemel olduğu düşünülmektedir.
(3) Öte yandan mevcut duruma etki edebilecek “diğer etkenler” incelendiğinde, benzer ürün piyasasında, söz konusu ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kaynağı olabilecek şekilde yurt içinde diğer üreticilerle yoğun rekabet şartlarının bulunmadığı; benzer ürünün imalat ve/veya tüketim biçiminde farklılığın yaşanmadığı ve diğer tüm etkenler dikkate alındığında YÜD’ün içinde bulunduğu durum ile dampinge konu ithalat arasındaki nedensellik bağını bütünüyle ortadan kaldıracak veya önemsiz hale getirecek bir unsurun mevcut olmadığı değerlendirilmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Değerlendirme
MADDE 23 – (1) Esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjı, önlem konusu ülkede yerleşik üretici-ihracatçı firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge olduğundan, dikkate alınmıştır. Buna göre, esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için matkap uçlarında CIF ihraç fiyatının %306’sı oranında, parmak frezelerde ise ihraç fiyatının %120’si oranında damping marjı tespit edilmiştir.
(2) Yürürlükte bir dampinge karşı önlem bulunmasına rağmen, soruşturma döneminde YÜD’ün önlem konusu ürünlerdeki karlılığı gerilemiş, stoklar ve ticari maliyetlerde artış yaşanmıştır. Yine aynı dönemde, YÜD’ün matkap uçlarında inceleme döneminin tamamında, parmak frezelerde ise 2015 yılı hariç diğer yıllarda pazar payı azalmış ve ÇHC menşeli ithalat YÜD’ün matkap uçları ve parmak frezeler için fiyatlarını yüksek seviyelerde kırmış (matkap uçları için 2015 yılı hariç) ve baskı altında tutmuştur.
(3) İlaveten, önlem konusu ürünlerde dünya ihracatında ilk sırada yer alan ÇHC’nin üretim ve ihracat kabiliyeti gözden geçirme döneminde bilhassa matkap uçlarında önemli ölçüde artış göstermiştir. ÇHC’nin önlem konusu ürünlerdeki üretim ve ihracat kapasitesi ile dünya matkap uçları pazarında yakaladığı artış trendini koruyarak alacağı payın daha da artacağı, parmak frezelerde ise lider konumunu devam ettireceği değerlendirilmektedir.
(4) Bu minvalde, yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın ve YÜD’de görülen zararın devamı veya tekrarının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, yürürlükteki önlemin ortadan kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.
(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 31/12/2010 tarihli ve 27802 5 inci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/2) çerçevesinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıdaki tabloda yer alan şekilde değiştirilmeden uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

Menşe Ülke GTİP Madde İsmi Dampinge Karşı Önlem
Çin Halk Cumhuriyeti 8207.50.60.00.00 Delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar 6 ABD Doları/Kg
8207.70.31.00.19 Frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri 10 ABD Doları/Kg

Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, 24 üncü maddede gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu