İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/ 4)

17.02.2016-29627 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/4)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Soruşturma
MADDE 1 – (1) 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan granitin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanlarının ithalatı, 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14) kapsamında 174 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önleme tabidir.
(2) Mevcut dampinge karşı önlemin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/20) ile takip edilmekte olup, çeşitli sektör temsilcileri anılan ürünün ithalatında uygulanan önlemin, önleme tabi ürünün Vietnam üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Ekonomi Bakanlığına başvuruda bulunmuştur.
(3) Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delillerin bulunması üzerine 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/42) ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.
Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine, soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Ekonomi Bakanlığına vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.
(2) Vietnam’da yerleşik 5 adet üretici/ihracatçı firma (Tan Trung Nam Co. Ltd, Anh Khoa Gia Lai Mineral Joint Stock Company, Hoan Cau Granite Co. Ltd, Dong A Granite Stone Co. ve Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Company) soru formunu tam ve eksiksiz olarak, makul süreler içinde doldurarak işbirliğinde bulunmuştur. Soru formuna ilişkin kendilerine eksiklik bildirilen diğer firmalar ise verilen süreler içinde eksik bilgileri tamamlamadıkları için işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bunların dışında soru formuna cevap veren 2 adet firma tacir olduklarını belirtmiştir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen 5 firmanın Vietnam’da bulunan üretim tesislerinde 9/11/2015-18/11/2015 tarihleri arasında yerinde doğrulama çalışması gerçekleştirilmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen ithalatçılara, ürünün ilgili ülkedeki yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ilgili ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/42)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine, ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak işbirliğinde bulunan taraflara iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.
Soruşturma dönemi
MADDE 5 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2010-31/10/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli granit ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Vietnam üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.
(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.
Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem ilk olarak Eylül 2006’da yürürlüğe girmiş ve 90 ABD Doları/Ton olarak uygulanmıştır. Temmuz 2011’de başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması Temmuz 2012’de tamamlanmış ve önlemin tutarı 174 ABD Doları/Ton olarak revize edilmiştir. Bahse konu ürünün ithalat istatistikleri incelendiğinde; nihai gözden geçirme soruşturması açılış döneminden itibaren Vietnam menşeli ithalatın sürekli olarak arttığı, ÇHC’den yapılan ithalatın ise inceleme konusu dönemde sürekli azaldığı tespit edilmiştir. Önlemin revize edilerek yürürlüğe girdiği 2012 yılında Vietnam’dan yapılan ithalat bir önceki yıla göre %255 artarken, ÇHC menşeli ithalat aynı dönemde %42 oranında düşmüştür. 2013 yılında Vietnam’dan yapılan ithalat %396 artmış, ÇHC menşeli ithalat ise %71 oranında azalmıştır. 2014 yılında Vietnam’dan granit ithalatı bir önceki yıla göre %56 artmış, 2015 yılının ilk 11 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında azalmıştır. ÇHC’den yapılan ithalat ise söz konusu dönemde %34 azalmıştır.
(2) 2011 yılında ÇHC menşeli ithalatın toplam ithalatımız içindeki payı %44’ten, 2012 yılında %29’a gerilemiş, Vietnam’dan yapılan ithalatın 2011 yılında %1 olan payı 2012 yılında %4’e yükselmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında yapılan ithalatın ise sırasıyla %17 ve %56’sı Vietnam’dan, %7 ve %2’si ise ÇHC’den gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının 11 aylık döneminde Vietnam’dan yapılan granit ithalatının toplam granit ithalatı içindeki payı %27, ÇHC’den yapılan ithalatın payı ise %2’dir.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 8 – (1) Vietnam’da yerleşik Dong A Granit ve Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co. firmalarının Vietnam’da kurulu üretim kapasiteleri bulunduğu ve faal olarak üretim yaptıkları görülmüştür. Firmaların soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler yerinde doğrulama çalışması esnasında teyit edilmiştir.
(2) (Değişik:22.07.2020-31193 R.G.) Soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan Tan Trung Nam Co. Ltd ve Anh Khoa Gia Lai Mineral Joint Stock Company firmalarının da Vietnam’da kurulu üretim kapasiteleri bulunduğu ve faal olarak üretim yaptıkları görülmüş ancak soru formu kapsamında sağladıkları bilgilerin tamamı doğrulanamamıştır.”
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sonuç
MADDE 9 – (1) Vietnam’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu graniti Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14) ile ÇHC menşeli granit ithalatında yürürlükte bulunan 174 ABD Doları/Ton tutarındaki dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
(2) (Değişik:22.07.2020-31193 R.G.) Vietnam’da yerleşik Dong A Granite Stone Co., Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co. ve Hoan Cau Granite Co. Ltd firmalarının bahse konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Vietnam’da mukim Dong A Granite Stone Co., Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co. ve Hoan Cau Granite Co. Ltd firmalarında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.”
Karar
MADDE 10 – (1) (Değişik:22.07.2020-31193 R.G.) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Vietnam menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14) ile ÇHC menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
(Değişik Tablo:22.07.2020-31193 R.G.)

GTP Madde İsmi Menşe Ülke Firma Dampinge Karşı Önlem
 
 
6802.23
6802.93
 
 
Granit
 
 
Vietnam
Dong A Granite Stone Co.  
 

0

Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co.
Bach Viet Co:Ltd
Hoan Cau Granite Co.Ltd.
Diğer 174 ABD Doları/Ton

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.
Uygulama
MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu