İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/34)

31.07.2016-29787 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/32) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Anlaş: Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
b) Bakanlık: T.C. Ekonomi Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
g) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center)’ni,
ğ) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,
h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) 27/9/2004 tarihli ve 25596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21) ile “motosiklet dış lastikleri”nin Çin Tayvanı menşeli olanlarında CIF Bedelin %6’sı; Vietnam menşeli olanlarında ise CIF bedelin %29’u oranlarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Aynı Tebliğ kapsamında “motosiklet iç lastikleri”nin Çin Tayvanı menşeli olanlarında CIF bedelin %21’i; Vietnam menşeli olanlarında ise CIF bedelin %49’u oranlarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemin yürürlük süreleri, gerçekleştirilen NGGS neticesinde 17/7/2010 tarihli ve 27644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/20) ile mevcut haliyle uzatılmıştır.
(2) 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile söz konusu ürüne ilişkin önlemin 17/7/2015 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürede yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.
(3) Dampinge karşı önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimalini doğuracağı iddiasıyla yerli üretici Anlaş firması tarafından yapılan başvuru üzerine, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/32) ile başlatılan NGGS tamamlanmıştır.
Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında ve soruşturma müddetince iletilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, şikâyetçi yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu yerli üretici bu Tebliğin geri kalan kısımlarında “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen soruşturma konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen Vietnam’ın Ankara Büyükelçiliğine ve Taipei Ekonomik ve Kültür Misyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(5) Kendilerine ithalatçı soru formu iletilen firmaların iki tanesinden cevap alınmıştır.
(6) Üretici/ihracatçı soru formuna ilişkin olarak hiçbir firmadan cevap alınmamıştır.
(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim; 22-23/6/2016 tarihlerinde soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri/Misyonları ile soruşturma sırasında görüş bildiren taraflara iletilmiştir.
(8) İlgili tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında somut, nesnel ve tevsik edilebilir olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalı nezdinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 8 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2012-31/12/2014 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak saptanmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün, 4013.90.00.00.11 GTİP altında yer alan “motosiklet iç lastiği” ile 4011.40 GTP altında yer alan “motosiklet dış lastiği”dir.
(2) Motosiklet dış lastiği, sentetik kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırt lastiği çekimi (extrusion), topuk teli imali, beze kauçuk kaplama ve eğik kesme ile yanak bezi hazırlama işlemleri ve müteakiben iç ve dış boyama ile pişirme uygulanarak; motosiklet iç lastiği ise, butil kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırasıyla süzme, lastik çekim, boya, kesme, sübap çakma, ekleme uçların ek yersiz birleştirilmesi, pişim, şişirme, aksesuar takımı ve vakum işlemleri uygulanarak imal edilmektedir.
(3) Yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünler ile soruşturma konusu ülke menşeli ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünler ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu ürünlerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumlarını ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.
(4) Motosiklet iç ve dış lastiklerinin jant üzerinde takılı olarak ithal edilmesi suretiyle önlemin etkisinin azaltıldığına ilişkin görüşler 25/7/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/34) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması sırasında alınmış, bahse konu soruşturma kapsamında bu görüşler incelenmiş ve soruşturma konusu ürün kapsamına jant üzerine takılan motosiklet iç ve dış lastiklerinin de alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiş olup, işbu soruşturma neticesinde söz konusu ürünler önlem kapsamına alınmıştır.
(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTP, GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.
(6) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
(2) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma sırasında yeniden damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.
Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları
MADDE 11 – (1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve muhtemel dampinge konu ithalatın seviyesini göstermesi açısından önem taşımaktadır.
(2) Buna göre, esas soruşturmada önleme konu ülkelerden yapılan soruşturma konusu ürünlerin ithalatlarında CIF ithalat değerinin %6’sı ile %50’si arasında değişen oranlarda damping marjları tespit edilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalındaki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel gelişimi, fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2012-2014 dönemi verileri dikkate alınmıştır.
(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkelerden yapılan ithalatının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.
Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 13 – (1) Motosiklet iç lastiği ürününün 2012-2014 döneminde tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2012’de 939.167 adet olan ithalatın, 2013 yılında 1.277.214 adete yükseldiği, 2014 yılında ise 1.050.295 adete gerilediği görülmektedir. 2012 yılında 1,59 ABD doları/adet olan birim fiyatın, 2013 ve 2014 yıllarında azalarak 1,53 ABD doları/adet ve 1,44 ABD doları/adet olduğu görülmektedir.
(2) Motosiklet dış lastiği ürününün 2012-2014 döneminde tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2012’de 557.300 adet olan ithalatın, 2013 yılında 607.018 adete yükseldiği, 2014 yılında ise 527.865 adete gerilediği görülmektedir. 2012 yılında 12,13 ABD doları/adet olan birim fiyatın, 2013 yılında azalarak 11,65 ABD doları/adete gerilediği, 2014 yılında ise 13,55 ABD doları/adete yükseldiği görülmektedir.
Soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalat ve fiyatları
MADDE 14 – (1) Motosiklet iç lastiğinin Çin Tayvanı’ndan gerçekleştirilen ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2012 yılında 2.500 adetten, 2013 yılında 500 adete gerilediği, 2014 yılında ise 28.458 adete yükseldiği görülmektedir. Çin Tayvanı menşeli ithalatın toplam motosiklet iç lastiği ithalatı içindeki payının ise 2012 yılında %0,27 iken, 2013 yılında %0,04’e gerilediği, 2014 yılında ise %2,71’e yükseldiği görülmüştür. 2012 yılında 2,48 ABD doları/adet olan motosiklet iç lastiği birim fiyatının 2013 yılında azalarak 2,29 ABD doları/adet, 2014 yılında ise artarak 2,57 ABD doları/adet olduğu görülmektedir.
(2) Motosiklet dış lastiğinin Çin Tayvanı’ndan gerçekleştirilen ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2012 yılında 111.205 adetten, 2013 yılında 79.045 adete gerilediği, 2014 yılında ise 97.807 adete yükseldiği görülmektedir. Çin Tayvanı menşeli ithalatın toplam motosiklet dış lastiği ithalatı içindeki payının ise 2012 yılında %19,95 iken, 2013 yılında %13,02’ye gerilediği, 2014 yılında ise %18,53’e yükseldiği görülmüştür. 2012 yılında 11,12 ABD doları/adet olan motosiklet dış lastiği birim fiyatının 2013 yılında 11,14 ABD doları/adet, 2014 yılında ise artarak 12,13 ABD doları/adet olduğu görülmektedir.
(3) Motosiklet iç lastiğinin Vietnam’dan gerçekleştirilen ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2012 yılında 33.990 adetten, 2013 yılında 25.945 adete, 2014 yılında ise 8.823 adete gerilediği görülmektedir. Vietnam menşeli ithalatın toplam motosiklet iç lastiği ithalatı içindeki payının ise 2012 yılında %3,62 iken, 2013 yılında %2,03’e, 2014 yılında ise %0,84’e gerilediği görülmüştür. 2012 yılında 2,03 ABD doları/adet olan motosiklet iç lastiği birim fiyatının 2013 ve 2014 yıllarında 2,10 ABD doları/adet ve 2,47 ABD doları/adet olduğu görülmektedir.
(4) Motosiklet dış lastiğinin Vietnam’dan gerçekleştirilen ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2012 yılında 60 adetten, 2013 yılında 26 adete gerilediği, 2014 yılında ise 399 adete yükseldiği görülmektedir. Vietnam menşeli ithalatın toplam motosiklet dış lastiği ithalatı içindeki payının ise 2012 yılında %0,01 iken, 2013 yılında azalarak %0,004’e gerilediği, 2014 yılında ise artarak %0,08’e yükseldiği görülmüştür. 2012 yılında 25,93 ABD doları/adet olan motosiklet dış lastiği birim fiyatının 2013 ve 2014 yıllarında 33,27 ABD doları/adet ve 13,44 ABD doları/adet olduğu görülmektedir.
Diğer ülkelerden ithalat ve ithalatın fiyatları
MADDE 15 – (1) Çin Tayvanı ve Vietnam dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen motosiklet iç lastiği ithalatı 2012 yılında 902.677 adet, 2013 yılında 1.250.769 adet ve 2014 yılında 1.013.014 adettir. Üçüncü ülkelerden yapılan motosiklet iç lastiği ithalatının birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012 yılında 1,57 ABD doları/adet, 2013 yılında 1,52 ABD doları/adet ve 2014 yılında 1,40 ABD doları/adet olduğu görülmüştür. Çin Tayvanı ve Vietnam dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2012 yılında %96,11 olan söz konusu pay, 2012 yılında %97,93’e yükselmiş ve 2014 yılında ise %96,45’e gerilemiştir.
(2) Çin Tayvanı ve Vietnam dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen motosiklet dış lastiği ithalatı 2012 yılında 446.035 adet, 2013 yılında 527.947 adet ve 2014 yılında 429.659 adettir. Üçüncü ülkelerden yapılan motosiklet dış lastiği ithalatının birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012 yılında 12,38 ABD doları/adet, 2013 yılında 11,72 ABD doları/adet ve 2014 yılında 13,87 ABD doları/adet olduğu görülmüştür. Çin Tayvanı ve Vietnam dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2012 yılında %80,03 olan söz konusu pay, 2012 yılında %86,97’ye yükselmiş ve 2014 yılında ise %81,40’a gerilemiştir.
Türkiye benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 16 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payları incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi ve diğer yerli firmaların yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.
(2) Motosiklet iç lastiklerinin Türkiye benzer mal tüketimi 2012 yılı 100 alındığında, 2013 yılında 110’a yükselmiş, 2014 yılında ise 99’a gerilemiştir. Pazar paylarına bakıldığında ise Çin Tayvanı’nın toplam pazar payı 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 18’e düşmüş, 2014 yılında ise 1144’e yükselmiştir. Vietnam’ın pazar payı endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 69’a, 2014 yılında 26’ya gerilemiştir. Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı ise 2012 yılında 100 kabul edildiğinde, 2013 yılında 125 ve 2014 yılında 113 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi 2013 yılında 75’e gerilemiş, 2014 yılında ise 85’e yükselmiştir. Diğer yerli üreticilerin 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi 2013 yılında 131’e, 2014 yılında ise 141’e yükselmiştir.
(3) Motosiklet dış lastiklerinin Türkiye benzer mal tüketimi 2012 yılı 100 alındığında, 2013 yılında 107’ye yükselmiş, 2014 yılında ise 102’ye gerilemiştir. Pazar paylarına bakıldığında ise Çin Tayvanı’nın toplam pazar payı 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 67’ye düşmüş, 2014 yılında ise 86’ya yükselmiştir. Vietnam’ın pazar payı endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 41’e gerilemiş, 2014 yılında ise 654’e yükselmiştir. Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı ise 2012 yılında 100 kabul edildiğinde, 2013 yılında 111 ve 2014 yılında 95 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi 2013 yılında 94’e gerilemiş, 2014 yılında ise 111’e yükselmiştir. Diğer yerli üreticilerin 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi 2013 yılında 122’ye yükselmiş, 2014 yılında ise 77’ye gerilemiştir.
Fiyat kırılması ve fiyat baskısı
MADDE 17 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması hesabında, soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline Çin Tayvanı için motosiklet iç lastikleri için %4, motosiklet dış lastikleri için %4,5 oranında gümrük vergisi ile soruşturma konusu her iki ülke için %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek soruşturma konusu ürünün Türk piyasasına giriş fiyatları bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda soruşturma konusu ülkeler menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyatlara dampinge karşı önlemler eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyatlar yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkelerin ihraç fiyatlarının yerli üretim dalının ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdıkları tespit edilmiştir. Buna göre 2012-2014 dönemi için yapılan hesaplamalar sonucunda, yürürlükteki önlemin etkisiyle ithalatın yüksek fiyatlı ürünlere kaydığı, bu sebeple Çin Tayvanı menşeli motosiklet iç lastiği ithalatının 2012 ve 2014 yıllarında, Vietnam menşeli motosiklet iç lastiği ithalatının 2014 yılında, Vietnam menşeli motosiklet dış lastiği ithalatının 2012 ve 2013 yıllarında yerli üretim dalının fiyatlarını kırmadığı tespit edilmiştir. Çin Tayvanı menşeli motosiklet iç lastiği ithalatının yerli üretim dalının fiyatlarını 2013 yılında %x oranında, aynı ülke menşeli motosiklet dış lastiği ithalatının yerli üretim dalının fiyatlarını 2012, 2013 ve 2014 yıllarında %2x, %2x ve %1x oranlarında, Vietnam menşeli motosiklet iç lastiği ithalatının 2012 ve 2013 yıllarında yerli üretim dalının fiyatlarını %2x ve %2x oranlarında, Vietnam menşeli motosiklet dış lastiği ithalatının 2014 yılında yerli üretim dalının fiyatlarını %x oranında kırdığı tespit edilmiştir.
(2) Fiyat baskısı ise yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatlarının dampingli ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve soruşturmaya konu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatı ile yerli üreticinin maliyetlerine makul bir kâr oranı ekleyerek bulunan olması gereken fiyatın karşılaştırılmasıdır. Buna göre 2012-2014 dönemi için yapılan hesaplamalar sonucunda, yürürlükteki önlemin etkisiyle ithalatın yüksek fiyatlı ürünlere kaydığı, bu sebeple Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli motosiklet iç lastiği ithalatının 2014 yılında, Vietnam menşeli motosiklet dış lastiği ithalatının 2012, 2013 ve 2014 yıllarında yerli üretim dalının fiyatlarını baskı altında tutmadığı görülmüştür. Çin Tayvanı menşeli motosiklet iç lastiği ithalatının yerli üretim dalının fiyatlarını 2012 ve 2013 yılları için %1x ve %1x oranlarında, Çin Tayvanı menşeli motosiklet dış lastiği ithalatının ise yerli üretim dalının fiyatlarını 2012, 2013 ve 2014 yıllarında %4x, %2x ve %x oranlarında baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir. Vietnam menşeli motosiklet iç lastiği ithalatının 2012 ve 2013 yıllarında yerli üretim dalının fiyatlarını %4x ve %3x oranlarında baskı altında tuttuğu görülmüştür.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretim dalının verileri esas alınmıştır. Miktar adet temelinde değerlendirilmiştir.
(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası temelindeki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2012 yılı verileri 100 birim olacak şekilde endekslenmiştir.
(3) Motosiklet iç lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri aşağıdaki gibidir:
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan adet temelinde üretim miktar endeksi, 2013 yılında 90’a inmiş, 2014 yılında ise 101’e çıkmıştır.
2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi gözden geçirme dönemi boyunca sabit kalmıştır.
3) Söz konusu üründe, kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 90’a gerilemiş, 2014 yılında ise 101’e yükselmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013 ve 2014 yıllarında 83 ve 84 olarak gerçekleşmiştir.
c) Yurt içi birim fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi birim fiyat endeksi, 2013 ve 2014 yıllarında 101 ve 99 olarak gerçekleşmiştir.
ç) Yurt dışı satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2013 yılında 191’e, 2014 yılında ise 351’e yükselmiştir.
d) Yurt dışı birim fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı birim fiyat endeksi 2013 ve 2014 yıllarında 88 olarak gerçekleşmiştir.
e) Pazar payı
1) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100, 75 ve 85 şeklinde gerçekleşmiştir.
f) Maliyetler
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan birim ticari maliyet değer endeksi, 2013 yılında 93, 2014 yılında ise 83 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan birim sınai maliyet değer endeksi, 2013 yılında 93, 2014 yılında ise 92 olarak gerçekleşmiştir.
g) Kârlılık
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan yurt içi satışlardan ürün kârı endeksi, 2013 yılında 6’ya, 2014 yılında ise 99’a yükselmiştir. Yurt dışı satışlardan ürün kârı endeksi ise 2012, 2013 ve 2014 yıllarında -100, -109 ve -64 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının bütün satışlardan ürün kârı endeksi ise 2012 yılı -100 kabul edildiğinde, 2013 yılında -28’e ve 2014 yılında 40’a yükselmiştir.
ğ) Stoklar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan adet temelinde stok endeksi, 2013 yılında 103’e, 2014 yılında ise 130’a yükselmiştir. Değer temelinde stok endeksi ise 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 100, 100 ve 126 olarak gerçekleşmiştir.
2) Stok çevrim hızı endeksi ise 2012 yılı 100 kabul edildiğinde, 2013’te 87’ye, 2014’te 77’ye gerilemiştir.
h) İstihdam
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi 2013 yılında 91’e ve 2014 yılında ise 74’e gerilemiştir. 2012 yılı için 100 olarak kabul edilen idari personel endeksi 2013 yılında 115’e yükselmiş ve 2014 yılında 94’e düşmüştür.
ı) Verimlilik
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 99’a düşmüş, 2014’te ise 136’ya yükselmiştir.
i) Nakit akışı
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan nakit akış endeksi, 2013’te -22’ye, 2014’te 48’e yükselmiştir.
j) Büyüme
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 123’e, 2014 yılında ise 146’ya yükselmiştir.
k) Ücretler
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan aylık brüt işçi ücreti endeksi, 2013’te 129’a yükselmiş, 2014’te ise 115’e düşmüştür.
l) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği
Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2012, 2013 ve 2014 yılları için 100, 97 ve 99 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin toplam yatırımları 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 242’ye, 2014 yılında ise 496’ya yükselmiştir.
m) Yatırımların geri dönüş oranı
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin (Kâr/Özkaynak) oranı 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 212’ye ve 2014 yılında 1770’e yükselmiştir.
(4) Motosiklet dış lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri aşağıdaki gibidir:
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan adet temelinde üretim miktar endeksi, 2013 yılında 117’ye, 2014 yılında ise 127’ye çıkmıştır.
2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi gözden geçirme dönemi boyunca sabit kalmıştır.
3) Söz konusu üründe, kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 117’ye, 2014 yılında ise 127’ye yükselmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013 ve 2014 yıllarında 101 ve 113 olarak gerçekleşmiştir.
c) Yurt içi birim fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi birim fiyat endeksi, 2013 ve 2014 yıllarında 106 ve 108 olarak gerçekleşmiştir.
ç) Yurt dışı satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2013 yılında 294’e, 2014 yılında ise 321’e yükselmiştir.
d) Yurt dışı birim fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış birim fiyat endeksi 2013 ve 2014 yıllarında 116 ve 135 olarak gerçekleşmiştir.
e) Pazar payı
1) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100, 94 ve 111 şeklinde gerçekleşmiştir.
f) Maliyetler
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan birim ticari maliyet değer endeksi, 2013 yılında 93, 2014 yılında ise 84 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan birim sınai maliyet değer endeksi, 2013 yılında 92, 2014 yılında ise 89 olarak gerçekleşmiştir.
g) Kârlılık
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan yurt içi satışlardan ürün kârı endeksi, 2013 yılında 125’e, 2014 yılında ise 351’e yükselmiştir. Yurt dışı satışlardan ürün kârı endeksi ise 2012, 2013 ve 2014 yıllarında -100, -37 ve 43 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının bütün satışlardan ürün kârı endeksi ise 2012 yılı -100 kabul edildiğinde, 2013 yılında 39’a ve 2014 yılında 235’e yükselmiştir.
ğ) Stoklar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan adet temelinde stok endeksi, 2013 yılında 100, 2014 yılında ise 114 olarak gerçekleşmiştir. Değer temelinde stok endeksi ise 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 100, 91 ve 97 olarak gerçekleşmiştir.
2) Stok çevrim hızı endeksi ise 2012 yılı 100 kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında 117 ve 115 olarak gerçekleşmiştir.
h) İstihdam
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi 2013 yılında 91’e ve 2014 yılında ise 74’e gerilemiştir. 2012 yılı için 100 olarak kabul edilen idari personel endeksi de 2013 yılında 115’e yükselmiş ve 2014 yılında 94’e düşmüştür.
ı) Verimlilik
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 128’e, 2014’te ise 171’e yükselmiştir.
i) Nakit akışı
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan nakit akış endeksi, 2013’te 52’ye, 2014’te 330’a yükselmiştir.
j) Büyüme
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 123’e, 2014 yılında ise 146’ya yükselmiştir.
k) Ücretler
Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan aylık brüt işçi ücreti endeksi, 2013’te 129’a yükselmiş, 2014’te ise 115’e düşmüştür.
l) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2012, 2013 ve 2014 yılları için 100, 97 ve 99 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin toplam yatırımları 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 242’ye, 2014 yılında ise 496’ya yükselmiştir.
m) Yatırımların geri dönüş oranı
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin (Kâr/Özkaynak) oranı 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 212’ye ve 2014 yılında 1770’e yükselmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Motosiklet iç lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, yurt içi satışlar, istihdam ve pazar payı gibi bazı temel göstergelerinde bozulmalar gözlenmiştir. Gözden geçirme dönemi boyunca firmanın stokları artış göstermiştir. Diğer taraftan, yürürlükte bulunan önlemin de etkisiyle yerli üretim dalının yurt dışı satışlar, kârlılık ve ürün nakit akışı gibi bazı temel göstergelerinde iyileşmeler görülmektedir.
(2) Motosiklet dış lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, yürürlükte bulunan önlemin de etkisiyle üretim, yurt içi ve yurt dışı satışlar, kârlılık ve nakit akışı gibi göstergelerde gözden geçirme döneminde olumlu gelişmelerin yaşandığı görülmektedir. Diğer taraftan, firmanın istihdam endeksinde azalış, stok miktar endeksinde artış ve pazar payı endeksinde dalgalanmalar yaşanmıştır.
ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi
İhtimalinin Değerlendirilmesi
Genel açıklamalar
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkelerin ihracat potansiyeli, üçüncü ülkelerce uygulanan ticaret politikası önlemleri ile talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.
Soruşturma konusu ülkelerin ihracat potansiyeli
MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve soruşturma konusu ülkelerdeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, tespit edilebilen en yakın Gümrük Tarife Pozisyonlarına ilişkin UTM verileri kullanılarak yapılmıştır. Analizde, UTM verileri 2012-2014 yılları arasında ton olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu istatistik verileri, önlem konusu ülkelerin önlem konusu üründeki üretim ve ihracat kapasitelerine ilişkin önemli bir gösterge teşkil etmektedir.
(2) UTM’nin verileri incelendiğinde, Çin Tayvanı’nın motosiklet dış lastiklerinde dünya çapında önde gelen ihracatçılardan biri olduğu görülmektedir. Buna göre Çin Tayvanı’nın tüm dünyaya yapmış olduğu motosiklet dış lastiği ihracatı miktar temelinde 2012 yılında 30.286 ton, 2013 yılında 30.593 ton ve 2014 yılında 31.697 ton olarak gerçekleşmiştir. Değer temelinde ise, 2012 yılında 147.826.000 ABD doları, 2013 yılında 139.456.000 ABD doları ve 2014 yılında 140.475.000 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Çin Tayvanı’nın 2012, 2013 ve 2014 yıllarında değer temelinde dünya ihracatından aldığı pay sırasıyla %9,5, %8,4 ve %8,2’dir.
(3) Çin Tayvanı’nın motosiklet iç lastiklerinde tüm dünyaya yapmış olduğu ihracat incelendiğinde ise, miktar temelinde 2012 yılında 1.811 ton, 2013 yılında 1.616 ton ve 2014 yılında 1.393 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Değer olarak ise, 2012 yılında 9.877.000 ABD doları, 2013 yılında 8.106.000 ABD doları ve 2014 yılında 7.748.000 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Çin Tayvanı’nın 2012 yılında değer temelinde dünya motosiklet iç lastiği ihracatından aldığı pay %2, 2013 ve 2014 yıllarında ise %1,6’dır.
(4) UTM’nin verileri incelendiğinde, Vietnam’ın motosiklet iç lastiklerinde dünya çapında önde gelen ihracatçılardan biri olduğu görülmektedir. Buna göre Vietnam’ın tüm dünyaya yapmış olduğu motosiklet iç lastiği ihracatı miktar temelinde 2013 yılında 7.721 ton ve 2014 yılında 7.007 ton olarak gerçekleşmiştir. Değer temelinde ise, 2012 yılında 36.558.000 ABD doları, 2013 yılında 35.572.000 ABD doları ve 2014 yılında 37.373.000 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Vietnam’ın 2012, 2013 ve 2014 yıllarında değer temelinde dünya ihracatından aldığı pay sırasıyla %7,5, %7,1 ve %7,6’dır.
(5) Vietnam’ın motosiklet dış lastiklerinde tüm dünyaya yapmış olduğu ihracat incelendiğinde ise, miktar temelinde 2013 yılında 9.785 ton ve 2014 yılında 10.060 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Değer olarak ise, 2012 yılında 66.255.000 ABD doları, 2013 yılında 66.096.000 ABD doları ve 2014 yılında 76.443.000 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Vietnam’ın 2012, 2013 ve 2014 yıllarında değer temelinde dünya ihracatından aldığı pay sırasıyla %4,3, %4 ve %4,5’tir.
(6) Tüm bu veriler, Çin Tayvanı ve Vietnam’ın ihracat kapasitesinin büyüklüğünü göstermektedir. Bu kapsamda, önlemin kalkması durumunda söz konusu potansiyelin Türkiye’ye yönelebileceği değerlendirilmektedir.
Üçüncü ülkelerce uygulanan ticaret politikası önlemleri
MADDE 22 – (1) Brezilya’nın “G/ADP/N/280/BRA” belge nolu Temmuz-Aralık 2015 dönemini kapsayan 6 aylık Dünya Ticaret Örgütü Bildirimi’nin 22 nci sayfasında yer aldığı üzere, Brezilya tarafından 19/12/2013 tarihinde Vietnam menşeli “motosiklet dış lastikleri” ithalatına yönelik olarak bir dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 23 – (1) Yerli üretim dalı ve soruşturma konusu ürünün ithalatçılarından edinilen bilgilere göre talebi etkileyen başlıca unsurun fiyat olduğu, bunun yanında kalite, teknik özellikler ve satış sonrası servis gibi unsurların da etkili olduğu anlaşılmaktadır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç
Değerlendirme
MADDE 24 – (1) Yapılan değerlendirmeler sonucunda, soruşturma konusu ülkelerin Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi ihracat kapasitelerinin bulunduğu, önlemin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen ve son NGGS’de uygulanmaya devam edilen damping marjlarının önemli seviyelerde olduğu, Brezilya’nın 2013 yılında Vietnam menşeli “motosiklet dış lastikleri”ne önlem aldığı, motosiklet iç lastiklerinde genel ve Çin Tayvanı menşeli ithalatın artış göstermesi de dikkate alındığında önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
(2) Yürürlükte bulunan önlemin etkisiyle, motosiklet iç lastiklerinde yerli üretim dalının kârlılık ve nakit akışı gibi temel göstergelerinde iyileşmeler; yurt içi satışlar, pazar payı ve istihdam gibi diğer bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı, motosiklet dış lastiklerinde ise üretim, yurt içi satışlar, kârlılık, nakit akışı ve pazar payı gibi temel göstergelerinde iyileşmeler; stoklar ve istihdam gibi bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı belirlenmiştir. Buna ek olarak, zarar inceleme dönemi içinde bulunan bazı dönemlerde ithalatın yüksek fiyatlı oranlara kayması sebebiyle kırılma ve baskıya rastlanmasa dahi geri kalan dönemlerde soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskı altında tuttuğu dikkate alındığında önlemin yürürlükten kalkması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
Karar
MADDE 25 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.
(2) Öte yandan, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli “motosiklet iç ve dış lastikleri”ne karşı yürütülen NGGS’nin sonuçlarını içeren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/34) ile yapılan düzenlemeye benzer şekilde motosiklet iç ve dış lastiklerinin jant üzerinde takılı olarak ithal edilmesi suretiyle önlemin etkisinin azaltılmasına mahal verilmemesi amacıyla yürürlükte bulunan önlem tablosuna 8714.10.30.00.00 GTİP’i eklenerek madde tanımının “Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç veya yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” şeklinde yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
(3) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/20) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin tabloda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP Madde İsmi Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem (CIF %)
4011.40 Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler Çin Tayvanı 6
Vietnam 29
4013.90.00.00.11 Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler Çin Tayvanı 21
Vietnam 49
8714.10.30.00.00 Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç) Çin Tayvanı 6
Vietnam 29
Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç) Çin Tayvanı 21
Vietnam 49

Uygulama
MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, 25 inci maddede gümrük tarife pozisyonu, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu