İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/33)

11.08.2016-29798 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/33)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/31) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Anlaş: Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
e) Sri Lanka: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyetini,
f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
g) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center)ni
ğ) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,
h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) 27/9/2004 tarihli ve 25596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/22) ile “bisiklet dış lastikleri”nin Sri Lanka menşeli olanlarında CIF ithalat bedelinin %50’si; Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli olanlarında ise CIF ithalat bedelinin %30’u oranlarında dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur. Aynı Tebliğ kapsamında “bisiklet iç lastikleri”nin Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli olanlarında CIF ithalat bedelinin %44’ü oranında dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemlerin yürürlük süreleri, gerçekleştirilen NGGS neticesinde 17/7/2010 tarihli ve 27644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/20) ile mevcut haliyle uzatılmıştır.
(2) 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile söz konusu ürüne ilişkin önlemlerin 17/7/2015 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürede yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.
(3) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimalini doğuracağı iddiasıyla yerli üretici Anlaş firması tarafından yapılan başvuru üzerine, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/31) ile başlatılan NGGS tamamlanmıştır.
Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında ve soruşturma müddetince delillerin incelenmesi neticesinde, şikayetçi yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu yerli üretici bu Tebliğin geri kalan kısımlarında “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen soruşturma konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka’da yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine/Misyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların iki tanesinden cevap alınmıştır.
(6) Üretici/İhracatçı soru formuna ilişkin olarak ihracatçı firmaların hiçbirinden cevap alınmamıştır.
(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim; 13-14/6/2016 tarihlerinde soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri/Misyonları ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan taraflara iletilmiştir.
(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalı nezdinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 8 – (1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2012-31/12/2014 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak saptanmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün, 4011.50.00.00.00 GTİP altında yer alan “bisiklet dış lastiği” ile 4013.20.00.00.00 GTİP altında yer alan “bisiklet iç lastiği”dir.
(2) Bisiklet dış lastiği, sentetik kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırt lastiği çekimi, topuk teli imali, beze kauçuk kaplama ve eğik kesme ile yanak bezi hazırlama işlemleri ve müteakiben iç ve dış boyama ile pişirme uygulanarak; bisiklet iç lastiği ise, butil kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırasıyla süzme, lastik çekim, boya, kesme, sibop çakma, ekleme uçların ek yersiz birleştirilmesi, pişim, şişirme, aksesuar takımı ve vakum işlemleri uygulanarak imal edilmektedir. Genellikle, içinde taşıdığı hava ile yere sürtünerek bisikletlerin yol ile temasını sağlayan ve hareketini başlatıp durmasını sağlayan en önemli parçalarından biridir.
(3) Ürün farklı ebatlarda, tiplerde, renklerde ve desenlerde olabilmektedir. Ayrıca, bisiklet lastikleri teknik özelliklerine göre arazi bisikleti, yarış bisikleti gibi farklı türde bisikletlerde kullanılabilmektedir. Ebatlar jant çapı ve tekerlek genişliğine göre çeşitlenmektedir. İç ve dış lastikler ayrı satılabildiği gibi takım olarak da satılabilmektedir.
(4) Yerli üretim dalı tarafından üretilen bisiklet iç ve dış lastikleri ile soruşturma konusu ülkeler menşeli bisiklet iç ve dış lastiklerinin benzer ürün olduğu tespiti önlemlere esas soruşturmalarda yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, yerli üretim dalı tarafından üretilen bisiklet lastikleri ile soruşturma konusu ülkelerden ithal edilen soruşturma konusu ürünün işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumlarını ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.
(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.
(6) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alana tarife pozisyonlarında ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
(2) Soruşturma sırasında yeniden damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturma ve son NGGS’de hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.
Esas soruşturma ve son NGGS’de tespit edilen damping marjları
MADDE 11 – (1) Esas soruşturmada ve sonrasında tamamlanan NGGS’de tespit edilen damping marjları, önlemlerin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve dampinge konu ithalatın muhtemel seviyesini göstermesi açısından önem taşımaktadır.
(2) Buna göre, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/22 sayılı Tebliğ ile tamamlanan esas soruşturmada bisiklet dış lastiklerinde Vietnam, Çin Tayvanı ve Sri Lanka için sırasıyla CIF ihraç fiyatının %32,74’ü, %39,69’u ve %87,65’i oranlarında; bisiklet iç lastiklerinde de yine sırasıyla %46,40’ı, %53,18’i ve %111,34’ü oranlarında damping marjları belirlenmiştir.
(3) Öte yandan, inceleme konusu ürüne yönelik 2010/20 sayılı Tebliğ ile tamamlanan son NGGS kapsamında, bisiklet dış lastiklerinde Vietnam ve Çin Tayvanı için sırasıyla CIF ihraç fiyatının %23’ü ve %96’sı oranlarında; bisiklet iç lastiklerinde de yine sırasıyla %45’i, ve %117’si oranlarında damping marjları belirlenmiştir. Söz konusu soruşturma döneminde Sri Lanka’dan herhangi bir ithalat bulunmadığından bu ülke için damping marjı hesabı yapılmamıştır. Söz konusu NGGS neticesinde, mevcut önlemlerin değiştirilmeksizin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalındaki zarar durumu ve önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve gelişimi, fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2012-2014 dönemi verileri dikkate alınmıştır.
(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkelerden yapılan ithalatının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.
Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 13 – (1) Türkiye’nin bisiklet dış lastiği ithalatı, miktar bazında 2012 yılında 4.350.730 adet, 2013 ve 2014’te ise sırasıyla, 4.128.868 adet ve 4.614.060 adet olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 8.596.542 ABD Doları olan genel ithalatın değeri, 2013 yılında 8.051.665 ABD Doları, 2014 yılında ise 9.217.258 ABD Doları olmuştur. Genel ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında, 2012’de 1,98 ABD Doları/Adet olan fiyatların, 2013’te 1,95 ABD Doları/Adet, 2014’te ise 2 ABD Doları/Adet olduğu görülmüştür.
(2) Türkiye’nin bisiklet iç lastiği ithalatı, miktar bazında 2012 yılında 6.908.375 adet, 2013 ve 2014’te ise sırasıyla, 5.693.953 adet ve 6.787.817 adet olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 5.355.641 ABD Doları olan genel ithalatın değeri, 2013 yılında 4.384.929 ABD Doları ve 2014 yılında ise 5.111.445 ABD Doları olmuştur. Genel ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise, 2012’de 0,78 ABD Doları/Adet olan fiyatların, 2013’te 0,77 ABD Doları/Adet ve 2014’te ise 0,75 ABD Doları/Adet olduğu görülmüştür.
Soruşturma konusu ülkelerden ithalat ve ithalatın fiyatları
MADDE 14 – (1) Çin Tayvanı’ndan yapılan bisiklet dış lastiği ithalatı, 2012 yılında 10.601 adet, 2013 yılında 8.697 adet, 2014 yılında ise 9.126 adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Değer olarak bakıldığında ise söz konusu ülkeden 2012 yılında 68.268 ABD Doları, 2013 yılında 76.225 ABD Doları ve 2014 yılında ise 72.700 ABD Doları değerinde ithalat gerçekleşmiştir. Çin Tayvanı’ndan yapılan ithalatın birim fiyatları 2012 yılında 6,44 ABD Doları/Adet, 2013 yılında 8,76 ABD Doları/Adet, 2014 yılında ise 7,97 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir. Çin Tayvanı’ndan yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise miktar bazında 2012, 2013 ve 2014 yıllarında %0,2 olarak gerçekleşmiştir.
(2) Vietnam’dan 2012 yılında 21 adet bisiklet dış lastiği ithalatı gerçekleştirilirken, 2013 yılına bakıldığında, ithalat miktarı 20 adede düşmüştür. 2014 yılında ise bu ülkeden ithalat tamamen durmuştur. Değer olarak ise söz konusu ülkeden 2012 yılında 278 ABD Doları, 2013 yılında ise 118 ABD Doları değerinde ithalat gerçekleşmiştir. 2012 yılında Vietnam’dan yapılan ithalatın birim fiyatı 13,24 ABD Doları/Adet iken, 2013 yılındaki birim fiyatı ise 5,90 ABD Doları/Adet’tir.
(3) Sri Lanka’dan 2012 ve 2014 yıllarında bisiklet dış lastiği ithalatı gerçekleştirilmezken, 2013 yılına bakıldığında, ithalat miktar bazında 2.608 adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Değer olarak ise söz konusu ülkeden 2013 yılında 17.217 ABD Doları değerinde ithalat gerçekleşmiştir. Sri Lanka’dan yapılan ithalatın 2013 yılındaki birim fiyatı ise 6,60 ABD Doları/Adet’tir.
(4) Çin Tayvanı’ndan yapılan bisiklet iç lastiği ithalatı, 2012 yılında 30.585 adet, 2013 yılında 4.328 adet, 2014 yılında ise 1.235 adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Değer olarak bakıldığında ise söz konusu ülkeden 2012 yılında 32.293 ABD Doları, 2013 yılında 11.900 ABD Doları ve 2014 yılında ise 3.248 ABD Doları değerinde ithalat gerçekleşmiştir. Çin Tayvanı’ndan yapılan ithalatın birim fiyatları ise 2012 yılında 1,06 ABD Doları/Adet, 2013 yılında 2,75 ABD Doları/Adet, 2014 yılında ise 2,63 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir. Çin Tayvanı’ndan yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise miktar bazında 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla %0,4, %0,1 ve %0,02 olarak gerçekleşmiştir.
(5) Vietnam’dan 2012 yılında 40 adet bisiklet iç lastiği ithalatı gerçekleştirilirken, 2013 ve 2014 yılında ithalat tamamen durmuştur. 2012 yılında söz konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın değeri 223 ABD Doları’dır. 2012 yılında Vietnam’dan yapılan ithalatın birim fiyatı ise 5,58 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir.
(6) 2012-2014 dönemini kapsayan inceleme döneminde Sri Lanka’dan bisiklet iç lastiği ithalatı gerçekleştirilmemiştir.
Diğer ülkelerden ithalat ve ithalatın fiyatları
MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen bisiklet dış lastiği ithalatı 2012 yılında 4.340.108 adet, 2013 yılında 4.117.543 adet ve 2014 yılında 4.604.934 adettir. Değer bazında ise söz konusu ithalat 2012, 2013 ve 2014 yılları için sırasıyla 8.527.996, 7.958.105 ve 9.144.558 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkelerden yapılan bisiklet dış lastiği ithalatının birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012 yılında 1,96 ABD Doları/Adet olan fiyatların, 2013 yılında 1,93 ABD Doları/Adet ve 2014 yılında 1,99 ABD Doları/Adet olduğu görülmüştür. Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılan bisiklet dış lastiği ithalatının genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2012 yılında miktar bazında %99,8 olan söz konusu pay, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla %99,7 ve %99,8 olarak gerçekleşmiştir.
(2) Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen bisiklet iç lastiği ithalatı 2012 yılında 6.877.750 adet, 2013 yılında 5.689.625 adet ve 2014 yılında 6.786.582 adettir. Değer bazında ise söz konusu ithalat 2012, 2013 ve 2014 yılları için sırasıyla 5.323.125, 4.373.029 ve 5.108.197 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkelerden yapılan bisiklet iç lastiği ithalatının birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012 yılında 0,77 ABD Doları/Adet olan fiyatların, 2013 yılında 0,77 ABD Doları/Adet olarak sabit kaldığı ve 2014 yılında 0,75 ABD Doları/Adet olduğu görülmüştür. Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılan bisiklet iç lastiği ithalatının genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2012 yılında miktar bazında %99,56 olan söz konusu pay, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla %99,92 ve %99,98 olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 16 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payları incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi firmanın yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.
(2) Bisiklet dış lastiklerinin Türkiye benzer mal tüketimi 2012 yılı 100 alındığında, 2013 yılında 99’a gerilemiş, 2014 yılında ise 106’ya yükselmiştir. Pazar paylarına bakıldığında ise Çin Tayvanı’nın toplam pazar payı endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 83’e, 2014 yılında ise 81’e düşmüştür. Vietnam’ın pazar payı endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 97’ye gerilemiştir. Söz konusu ülkeden 2014 yılında ithalat gerçekleştirilmediği için bu yılda pazar payına ilişkin bir analiz yapılamamıştır. Benzer bir şekilde Sri Lanka’dan 2012 ve 2014 yıllarında bisiklet dış lastiği ithalatı yapılmadığı için, pazar payına ilişkin eğilim analizi yapılamamıştır. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi 2013 yılında 148’e yükselmiş, 2014 yılında ise 121’e düşmüştür. Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı ise 2012 yılında 100 kabul edildiğinde 2013 yılında 96 ve 2014 yılında 100 olarak gerçekleşmiştir.
(3) Bisiklet iç lastiklerinin Türkiye benzer mal tüketimi 2012 yılı 100 alındığında, 2013 yılında 86’ya gerilemiş, 2014 yılında ise 97’ye yükselmiştir. Pazar paylarına bakıldığında ise Çin Tayvanı’nın toplam pazar payı endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 14’e, 2014 yılında ise 4’e düşmüştür. Vietnam’dan 2013 ve 2014 yıllarında, Sri Lanka’dan ise gözden geçirme dönemi boyunca bisiklet iç lastiği ithalatı yapılmadığı için bu ülkelere yönelik pazar payı eğilim analizi yapılamamıştır. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi 2013 yılında 130’a yükselmiş, 2014 yılında ise 95’e düşmüştür. Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı ise 2012 yılında 100 kabul edildiğinde 2013 yılında 125 ve 2014 yılında 98 olarak gerçekleşmiştir.
Fiyat kırılması ve fiyat baskısı
MADDE 17 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması hesabında, soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline Çin Tayvanı için %4 oranında gümrük vergisi ile inceleme konusu her üç ülke için %5 oranında gümrükleme masrafı eklenerek inceleme konusu ürünün Türk piyasasına giriş fiyatları bulunmuştur. Dampinge karşı önlemlerin söz konusu olmadığı bir ortamda inceleme konusu ülkeler menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyatlarına dampinge karşı önlemler eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyatlar yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek inceleme konusu ülkelerin Türkiye pazarına giriş fiyatlarının yerli üretim dalının ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdıkları tespit edilmiştir. Buna göre 2012-2014 dönemi için yapılan hesaplamalar sonucunda, Çin Tayvanı menşeli bisiklet dış lastiği ithalatının anılan dönemde; Vietnam menşeli bisiklet dış lastiği ithalatının 2012 ve 2013 yıllarında; Sri Lanka menşeli bisiklet dış lastiği ithalatının ise 2013 yılında yerli üretim dalının fiyatlarını kırmadığı tespit edilmiştir. Vietnam’dan 2014 yılında, Sri Lanka’dan ise 2012 ve 2014 yıllarında ithalat gerçekleştirilmediğinden söz konusu ülkeler için bu yıllarda fiyat kırılması hesabı yapılamamıştır. Çin Tayvanı menşeli bisiklet iç lastiği ithalatının yerli üretim dalının fiyatlarını 2012 yılında %3x oranında kırdığı, 2013 ve 2014 yıllarında ise kırmadığı tespit edilmiştir. Vietnam menşeli bisiklet iç lastiği ithalatının ise 2012 yılında yerli üretim dalının fiyatlarını kırmadığı tespit edilmiştir. Vietnam’dan 2013 ve 2014 yıllarında, Sri Lanka’dan ise gözden geçirme dönemindeki tüm yıllarda bisiklet iç lastiği ithalatı gerçekleştirilmediğinden, söz konusu ülkeler için bu yıllarda fiyat kırılması hesabı yapılamamıştır.
(2) Fiyat baskısı ise yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatlarının dampingli ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve fiyatlarını makul kar elde edecek şekilde belirleyememesi durumunda, şikayete konu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatı ile yerli üreticinin maliyetlerine makul bir kar oranı ekleyerek bulunan olması gereken fiyatın karşılaştırılmasıdır. Buna göre 2012-2014 dönemi için yapılan hesaplamalar sonucunda Çin Tayvanı menşeli bisiklet dış lastiği ithalatının anılan dönemde; Vietnam menşeli bisiklet dış lastiği ithalatının 2012 ve 2013 yıllarında; Sri Lanka menşeli bisiklet dış lastiği ithalatının ise 2013 yılında yerli üretim dalının fiyatlarını baskı altında tutmadığı görülmüştür. Çin Tayvanı menşeli bisiklet iç lastiği ithalatının ise yerli üretim dalının fiyatlarını 2012 yılı için %8x oranında baskı altında tuttuğu, 2013 ve 2014 yıllarında ise baskı altında tutmadığı tespit edilmiştir. Vietnam menşeli bisiklet iç lastiği ithalatının ise 2012 yılında yerli üretim dalının fiyatlarını baskı altında tutmadığı görülmüştür. Vietnam’dan 2013 ve 2014 yıllarında, Sri Lanka’dan ise gözden geçirme dönemindeki tüm yıllarda bisiklet iç lastiği ithalatı gerçekleştirilmediğinden, söz konusu ülkeler için anılan yıllarda fiyat baskısı hesabı yapılamamıştır.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, başvuru sahibi yerli üretici Anlaş firmasından elde edilen veriler esas alınmıştır.
(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2012 yılı 100 birim olacak şekilde endekslenmiştir.
(3) Bisiklet dış lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri şu şekilde oluşmuştur:
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı
1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu bisiklet dış lastikleri için 2012 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2013 yılında 136’ya, 2014 yılındaysa 156’ya çıkmıştır.
2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi gözden geçirme dönemi boyunca sabit kalmıştır.
3) Yerli üretim dalının söz konusu üründe kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 136’ya, 2014 yılındaysa 156’ya çıkmıştır.
b) Yurt içi satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013’te 146’ya yükselirken, 2014 yılında 128’e düşmüştür.
c) Yurt içi fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi fiyatları, 2013 yılında 86’ya düşmüş, 2014 yılında ise 104’e çıkmıştır.
ç) Yurt dışı satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi 2013’te 232’ye, 2014 yılında ise 505’e yükselmiştir.
d) Yurt dışı fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt dışı fiyatları, 2013 yılında 88’e, 2014 yılında ise 75’e düşmüştür.
e) Pazar payı
1) Yerli üretim dalının pazar payı 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100, 148 ve 121 şeklinde gerçekleşmiştir.
f) Maliyetler
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan birim ticari maliyet değer endeksi, 2013 yılında 102, 2014 yılında ise 86 olarak gerçekleşmiştir.
g) Kârlılık
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan yurt içi satışlardan ürün kârı endeksi, 2013 yılında -148’e düşmüş, 2014 yılında ise -30’a yükselmiştir.
ğ) Stoklar
1)Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2013 yılında 63’e düşerken, 2014 yılında 189’a yükselmiştir.
2) Yerli üretim dalının (satışlar/stok miktarı) şeklinde ifade edilen stok çevrim hızı endeksi ise 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 236’ya yükselmiş, 2014 yılında ise 75’e düşmüştür.
h) İstihdam
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan soruşturma konusu ürünün üretimine ilişkin direkt işçi sayısı endeksi, 2013 yılında 91’e, 2014 yılında ise 74’e düşmüştür. 2012 yılı 100 olarak alınan idari personel sayısı endeksi ise 2013 yılında 115’e yükselmiş, 2014 yılında ise 94’e düşmüştür.
ı) Verimlilik
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 150’ye, 2014’te ise 210’a yükselmiştir.
i) Nakit akışı
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan soruşturma konusu ürün için nakit akış endeksi, 2013’te -222’ye düşmüş, 2014’te ise -46’ya yükselmiştir.
(4) Bisiklet iç lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri şu değerlerle oluşmuştur:
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı
1) Yerli üretim dalının bisiklet iç lastikleri için 2012 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2013 yılında 125’e yükselmiş, 2014 yılında ise 116’ya düşmüştür.
2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi gözden geçirme dönemi boyunca sabit kalmıştır.
3) Yerli üretim dalının söz konusu üründe kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 125’e yükselmiş, 2014 yılında ise 116’ya düşmüştür.
b) Yurt içi satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2013’te 112’ye yükselirken, 2014 yılında 92’ye düşmüştür.
c) Yurt içi fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim fiyatları, 2013 yılında 93’e düşmüş, 2014 yılında ise 98’e çıkmıştır.
ç) Yurt dışı satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi 2013’te 424’e, 2014 yılında ise 451’e yükselmiştir.
d) Yurt dışı fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt dışı fiyatları, 2013 yılında 97’ye düşerken, 2014 yılında ise 99’a çıkmıştır.
e) Pazar payı
1) Yerli üretim dalının pazar payı 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100, 130 ve 95 şeklinde gerçekleşmiştir.
f) Maliyetler
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan birim ticari maliyet değer endeksi, 2013 yılında 104, 2014 yılında ise 87 olarak gerçekleşmiştir.
g) Kârlılık
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan yurt içi satışlardan ürün karı endeksi, 2013 yılında -159’a düşmüş, 2014 yılında ise -44’e yükselmiştir.
ğ) Stoklar
1)Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2013 yılında 103’e düşerken, 2014 yılında 170’e yükselmiştir.
2) Yerli üretim dalının (satışlar/stok miktarı) şeklinde ifade edilen stok çevrim hızı endeksi ise 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 117’ye yükselmiş, 2014 yılında ise 60’a düşmüştür.
h) İstihdam
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan soruşturma konusu ürünün üretimine ilişkin işçi sayısı endeksi, 2013 yılında 91’e, 2014 yılında ise 74’e düşmüştür. 2012 yılı 100 olarak alınan idari personel sayısı endeksi ise 2013 yılında 115’e yükselmiş, 2014 yılında ise 94’e düşmüştür.
ı) Verimlilik
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 138’e, 2014’te ise 156’ya yükselmiştir.
i) Nakit akışı
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan soruşturma konusu ürün için nakit akış endeksi, 2013’te -174’e düşmüş, 2014’te ise -52’ye yükselmiştir.
(5) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin ekonomik göstergeleri ise şu şekilde oluşmuştur:
a) Büyüme
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 123’e, 2014 yılında ise 146’ya yükselmiştir.
b) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 97’ye gerilemiş, 2014 yılında ise 99’a yükselmiştir. Yerli üretim dalının yenileme yatırımları endeksi 2012 yılında 100 iken 2013 yılında 242’ye, 2014 yılında ise 496’ya yükselmiştir. Yerli üretim dalının gözden geçirme döneminde tevsi yatırımları bulunmamaktadır.
c) Yatırımların geri dönüş oranı
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırımların geri dönüş oranı (kâr/aktif toplamı) 2012 yılında -100 iken, 2013 yılında 167’ye, 2014 yılında ise 1.204’e yükselmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Bisiklet dış lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, yurt içi satışlar, istihdam ve stok çevrim hızı gibi bazı temel göstergelerinde bozulmalar gözlenmiş olup yurt içi satışlardan ürün karı ve ürün nakit akışı gibi göstergeleri ise gözden geçirme dönemi boyunca negatif bir seyir izlemiştir. Ayrıca, stok miktarı 2014 yılında artış göstermiştir. Diğer taraftan, yürürlükte bulunan önlemin de etkisiyle yerli üretim dalının üretim, yurt dışı satışlar, kapasite kullanım oranı ve verimlilik gibi bazı temel göstergelerinde iyileşmeler görülmektedir.
(2) Bisiklet iç lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, üretim, yurt içi satışlar, kapasite kullanım oranı, ürün istihdamı ve stok çevrim hızı gibi temel bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı; yurt içi satışlardan ürün karı ve ürün nakit akışı gibi göstergelerinin ise gözden geçirme dönemi boyunca negatif bir seyir izlediği görülmüştür. Ayrıca, stok miktarı da gözden geçirme döneminde artış eğilimindedir. Diğer taraftan, yerli üretim dalının yurt dışı satışlar, maliyetler ve verimlilik gibi bazı diğer göstergelerinde iyileşmeler gözlenmektedir.
ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi
İhtimalinin Değerlendirilmesi
Soruşturma konusu ülkelerdeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 20 – (1) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve soruşturma konusu ülkelerdeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, UTM verileri kullanılarak yapılmıştır. Analizde, UTM verileri 2012-2014 yılları arasında Ton bazında değerlendirilmiştir. Söz konusu istatistik verileri, soruşturma konusu ülkelerin soruşturma konusu üründeki üretim ve ihracat kapasitelerine ilişkin önemli bir gösterge teşkil etmektedir.
(2) UTM’nin verileri incelendiğinde, Çin Tayvanı’nın hem bisiklet dış lastiklerinde hem de bisiklet iç lastiklerinde dünya genelinde önde gelen ihracatçılardan biri olduğu görülmektedir. Buna göre Çin Tayvanı’nın tüm dünyaya yapmış olduğu bisiklet dış lastiği ihracatı miktar bazında 2012 yılında 4.958 Ton, 2013 yılında 5.126 Ton ve 2014 yılında 5.753 Ton olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında ise, 2012 yılında 65.113.000 ABD Doları, 2013 yılında 63.216.000 ABD Doları ve 2014 yılında 67.097.000 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Çin Tayvanı’nın 2012 ve 2013 yıllarında değer bazında dünya ihracatından aldığı pay %7,5, 2014 yılında ise %7,4’tür.
(3) Çin Tayvanı’nın bisiklet iç lastiklerinde tüm dünyaya yapmış olduğu ihracat incelendiğinde ise, miktar bazında 2012 yılında 2.717 Ton, 2013 yılında 2.566 Ton ve 2014 yılında 2.769 Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Değer olarak ise, 2012 yılında 30.793.000 ABD Doları, 2013 yılında 27.496.000 ABD Doları ve 2014 yılında 29.491.000 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Çin Tayvanı’nın 2012 yılında değer bazında dünya bisiklet iç lastiği ihracatından aldığı pay %7,2, 2013 ve 2014 yıllarında ise %6,8’dir.
(4) Sri Lanka’nın tüm dünyaya yapmış olduğu bisiklet dış lastiği ihracatına bakıldığında, 2012 yılında 1.236 Ton, 2013 yılında 1.584 Ton ve 2014 yılında 1.733 Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Değer bazında bakıldığında ise, Sri Lanka tüm dünyaya 2012 yılında 16.610.000 ABD Doları, 2013 yılında 21.658.000 ve 2014 yılında 23.302.000 ABD Doları değerinde bisiklet dış lastiği ihracatı gerçekleştirmiştir. Sri Lanka’nın 2012 yılında değer bazında dünya ihracatından aldığı pay %1,9, 2013 ve 2014 yıllarında ise %2,6’dır.
(5) Sri Lanka’nın bisiklet iç lastiklerinde tüm dünyaya yapmış olduğu ihracat incelendiğinde ise, miktar bazında 2012 yılında 180 Ton, 2013 yılında 274 Ton ve 2014 yılında 272 Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Değer olarak ise, 2012 yılında 1.459.000 ABD Doları, 2013 yılında 2.036.000 ABD Doları ve 2014 yılında 2.376.000 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Sri Lanka’nın 2012, 2013 ve 2014 yıllarında değer bazında dünya bisiklet iç lastiği ihracatından aldığı pay sırasıyla %0,3, %0,5 ve %0,6’dır.
(6) Vietnam’ın tüm dünyaya yapmış olduğu bisiklet dış lastiği ihracatına bakıldığında, 2013 yılında 1.372 Ton, 2014 yılında ise 1.704 Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Vietnam’ın 2012 yılına ait miktar bazında dünya ihracat rakamlarına ise erişilememiştir. Değer bazında bakıldığında ise, Vietnam tüm dünyaya 2012 yılında 21.795.000 ABD Doları, 2013 yılında 18.756.000 ABD Doları ve 2014 yılında 22.911.000 ABD Doları değerinde bisiklet dış lastiği ihracatı gerçekleştirmiştir. Vietnam’ın değer bazında dünya ihracatından aldığı pay 2012, 2013 ve 2014 yılları için sırasıyla %2,5, %2,2 ve %2,5’tir.
(7) Vietnam’ın tüm dünyaya yapmış olduğu bisiklet iç lastiği ihracatına bakıldığında ise, 2013 yılında 1.153 Ton ve 2014 yılında 1.387 Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Vietnam’ın 2012 yılına ait miktar bazında dünya ihracat rakamına ise erişilememiştir. Değer bazında bakıldığında ise, Vietnam tüm dünyaya 2012 yılında 8.723.000 ABD Doları, 2013 yılında 8.574.000 ABD Doları ve 2014 yılında 12.104.000 ABD Doları değerinde bisiklet iç lastiği ihracatı gerçekleştirmiştir. Vietnam’ın değer bazında dünya ihracatından aldığı pay 2012, 2013 ve 2014 yılları için sırasıyla %2, %2,1 ve %2,8’dir.
Üçüncü ülkelerce uygulanan ticaret politikası önlemleri
MADDE 21 – (1) Brezilya’nın “G/ADP/N/280/BRA” belge nolu Temmuz-Aralık 2015 dönemini kapsayan 6 aylık Dünya Ticaret Örgütü Bildirimi’nin 22 nci sayfasında yer aldığı üzere, Brezilya tarafından 19/2/2014 tarihinde Vietnam menşeli “bisiklet dış lastikleri” ithalatına yönelik olarak bir dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 22 – (1) Yerli üretim dalı ve soruşturma konusu ürünün ithalatçılarından edinilen bilgilere göre talep, kalite, fiyat ve satış sonrası servis gibi unsurlar tarafından belirlenmektedir. Öte yandan, soruşturma konusu bisiklet lastiklerinin esas itibariyle bisikletlerde kullanıldığı hususu göz önüne alındığında, söz konusu bisiklet ihracatında yaşanan artışlar soruşturma konusu ürüne olan talebi arttırmaktadır. Nitekim, Proje Dizayn Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin sektöre yönelik hazırlamış olduğu “Bisiklet Sektörü – İhracat İçin Potansiyel ve Hedef Pazarlar-2014” isimli raporunda yer alan verilere göre gözden geçirme döneminde Türkiye’nin bisiklet ihracatı artış eğilimi içerisindedir. Bahse konu ürün ihracatı, 2012 yılında 31.852.000 ABD Doları iken, 2013 yılında 48.929.000 ABD Doları’na yükselmiştir. Ayrıca hem bisiklet dış lastikleri hem de iç lastikleri pazarının, gözden geçirme döneminin son yılı olan 2014’te bir önceki yıla göre genişlemekte olduğu da dikkate alındığında soruşturma konusu ülkeler menşeli bisiklet lastiklerine yönelik önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda bu ülkeler menşeli ürünlere önemli ölçüde bir talep kayması yaşanabileceği değerlendirilmektedir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç
Değerlendirme
MADDE 23 – (1) Yapılan değerlendirmeler sonucunda, önleme tabi ülkelerin Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasiteleri ve ihracat kabiliyetlerinin bulunduğu, önlemin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada ve son NGGS’de tespit edilen damping marjlarının önemli seviyelerde olduğu ve Brezilya’nın 2014 yılında Vietnam menşeli “bisiklet dış lastikleri” ithalatına yönelik bir dampinge karşı önlem aldığı hususu da dikkate alındığında, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
(2) Bisiklet dış lastiklerinde yerli üretim dalının yurt içi satışlar, istihdam ve stok çevrim hızı gibi bazı temel göstergelerinde yaşanan bozulmalar, yurt içi satışlardan ürün karı ve ürün nakit akışı gibi göstergelerinde gözlenen negatif seyir ve stok miktarının 2014 yılında artış göstermesi; bisiklet iç lastiklerinde ise üretim, yurt içi satışlar, kapasite kullanım, ürün istihdamı ve stok çevrim hızı gibi bazı temel göstergelerinde yaşanan bozulmalar, yurt içi satışlardan ürün karı ve ürün nakit akışı gibi göstergelerinde gözlenen negatif seyir ve stok miktarının gözden geçirme dönemi boyunca artış kaydetmesi gibi hususlar dikkate alındığında önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
Karar
MADDE 24 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.
(2) Diğer taraftan, yerli üretim dalı düşük fiyatlı ithalatın önüne geçme amacıyla soruşturma konusu ürünlerde ad valorem olarak uygulanan dampinge karşı önlemlerin spesifik olarak uygulanmaya devam etmesi yönünde görüş bildirmiştir.
(3) Öte yandan, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Hindistan, Malezya ve Endonezya menşeli “bisiklet iç ve dış lastikleri”ne karşı yürütülen NGGS’nin sonuçlarını içeren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/35)’in 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtildiği üzere daha önce yürürlükte bulunan önlemlerde yer alan “8714.92.10.00.00 GTİP’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç” ifadesinin uygulamasında Gümrük İdarelerinde yeknesaklık olmadığı gerekçesiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan resmi görüşe göre yürürlükte bulunan önlem tablosuna 8714.99.90.00.00 GTİP’i eklenerek madde tanımının “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’te yer alan dış lastikler veya 4013.20.00.00.00 GTİP’inde yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” şeklinde yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
(4) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/20) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Önlem Tutarı
(ABD Doları/Kg)
4011.50.00.00.00 Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler Çin Tayvanı 0,73
Vietnam 0,73
Sri Lanka 0,73
4013.20.00.00.00 Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler Çin Tayvanı 2,02
Vietnam 2,02
Sri Lanka 2,02
8714.99.90.00.00 Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’te yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç) Çin Tayvanı 0,73
Vietnam 0,73
Sri Lanka 0,73
Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç) Çin Tayvanı 2,02
Vietnam 2,02
Sri Lanka 2,02

Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, 24 üncü maddede gümrük tarife pozisyonu numarası, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen tutarlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu