İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/ 3)

12.02.2016-29622 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/3)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/5/2015 tarihli ve 29356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturmasının ön belirlemelerine istinaden alınan geçici önlem kararının yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) Kalibre Boru: Kalibre Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Sardoğan: Sardoğan Endüstri Ticareti,
g) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
h) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Soruşturma
MADDE 4 – (1) Yerli üretici Sardoğan firması tarafından yapılan ve Tufanoğlu Boru Metal Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş., Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Antes Çelik Boru San. Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruda, ÇHC menşeli demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme boruların Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmiştir.
(2) Bu kapsamda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19) ile söz konusu Tebliğin ekinde yer alan GTİP’ler kapsamı demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular için başlatılan ve Genel Müdürlük tarafından yürütülen damping soruşturmasında geçici karar aşamasına gelinmiştir.
(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19) ile ÇHC menşeli bahse konu ürünlere yönelik başlatılan sübvansiyon soruşturması ise devam etmektedir.
Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
(2) Soruşturma açılmasını müteakip, yerli üretici Sardoğan firmasının soruşturma konusu ürünlerin bir tipi olan soğuk çekilmiş boru üretme yeteneğini haiz olmasına rağmen, bahse konu piyasada tek yerli üretici olmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine, soğuk çekilmiş boru piyasasındaki diğer yerli üreticilere soru formu gönderilmiş ve söz konusu piyasanın pazar payı açısından en büyük yerli üreticisi Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. firması şikayet konusu üründe yürütülen damping soruşturmasını desteklediğine ilişkin yazılı görüşü ile kendisine gönderilen diğer yerli üretici soru formunu doldurarak Genel Müdürlüğe iletmiştir. Piyasada yer alan diğer yerli üreticilerden Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Antes Çelik Boru San. Tic. Ltd. Şti. firmaları ise mevcut soruşturmayı desteklediklerine ilişkin dilekçeleri Genel Müdürlüğe iletmişlerdir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ÇHC’de mukim bilinen üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca ÇHC’de yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceğine dair bilgiler verilmiştir.
(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited, Hubei Group (Hubei Special Tube Co., Ltd. ve Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. firmaları), Jiangsu Changbao Steel Tube Co., Ltd., Liaocheng Ritong Steel Co., Ltd., Shandong Huitong Group (Shandong Huitong Industrial Co., Ltd. ve Shandong Haixinda Petroleum Machinery Co., Ltd. firmaları), Tianjin Tiangang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd., Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd. (TPCO) ve Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd. firmaları soru formuna cevaplarını göndermişlerdir. Ancak, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmaların sayısının fazla olması nedeniyle Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükümleri uyarınca örnekleme yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda, soru formuna cevap veren üretici/ihracatçılar arasında Türkiye’ye miktar olarak en fazla ihracatı olan Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited, Hubei Group, Shandong Huitong Group ve TPCO firmaları örneklemeye dahil edilmiştir. Örneklemeye dahil edilecek firmalar belirlendikten sonra ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna cevap verenlere görüşlerini sunmaları için bildirimde bulunulmuştur. Ancak, örnekleme seçimine Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited firması olumsuz cevap vermiş ve soruşturmadan çekilme kararını Genel Müdürlüğe iletmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu, örneklemeye ilk aşamada seçilen diğer üç firma ile soruşturmaya devam edilmesine karar verilmiş ve konuya ilişkin bildirim ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna cevap verenlerle paylaşılmıştır.
(5) Soruşturma konusu ürünün ticaretini gerçekleştiren tacir firmalardan Liaocheng MM Steel Co., Ltd. ve Shandong Zhongli Steel Pipe Co., Ltd. firmaları kendilerine gönderilen tacir soru formlarını doldurarak Genel Müdürlüğe iletmişlerdir.
(6) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan ithalatçı firmaların 30’undan cevap alınmıştır.
(7) İlgili taraflardan alınan yanıtlar içerisinde yer alan nesnel görüşlerin değerlendirilmesine devam edilmektedir.
Soruşturma ve zarar inceleme dönemleri
MADDE 7 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme için 1/1/2012-31/12/2014 arasındaki dönem zarar inceleme dönemi olarak belirlenmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün
MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün, 73.04 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borulardır. Ürünün sınıflandırıldığı GTİP’lere ilişkin tablo EK’te yer almaktadır.
(2) Soruşturma konusu borulardan sıcak çekilmiş olanlar, demir veya çelik malzemenin kaynak edilmeden sıcak haddeleme ve sıcak presleme (ekstrüzyon dahil) süreçlerinden geçirilerek sıcak çekme yoluyla ebatlandırılmasıyla üretilen borulardır. Soğuk çekilmiş dikişsiz borular ise, sıcak çekilmiş borunun soğuk olarak tekrar ebatlandırılması ve belirli kullanım alanlarına göre hassasiyet kazandırılmasıyla üretilen borulardır.
(3) Sıcak çekilmiş borunun üretim aşamaları şu şekildedir: Hammadde kesim, hammadde ısıtma, Mannesman metodu ile delme, haddeleme, ölçülendirme, soğutma bankosunda soğutma, doğrultma ile uç kesme ve paketleme. Soğuk çekilmiş boru ise bunun üzerine yüzey hazırlama, soğuk çekme, doğrultma, kontrol ve paketleme süreçleri eklenerek üretilmektedir. Dikişsiz çekme çelik borular farklı çelik kalitelerinde, farklı çaplarda ve farklı et kalınlıklarında üretilebilmektedir.
(4) Sıcak çekilmiş boruların kullanıldığı sektörler arasında petrol ve doğalgaz, otomotiv, madencilik, savunma sanayi ve gemi sanayi gibi sektörler bulunmaktadır. İletim hattında basınç bulunan bütün boru hatları ürünün kullanım alanına girmektedir. Soğuk çekme dikişsiz çelik borular ise özellikle otomotiv sektörü, savunma sanayi ve makine imalatında kullanılmaktadır.
(5) Bazı ithalatçı firmalar, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19)’in ekinde soruşturmaya tabi GTİP’ler arasında mütalaa edilen 7304.49.10.00.00 ve 7304.49.93.00.00 GTİP’lerinde ithalatı gerçekleştirilen paslanmaz çelikten dikişsiz çekme boruları yerli üretim dalının üretemediğini ve bu ürünlerin soruşturma konusu ürün kapsamında değerlendirilemeyeceğini Bakanlığa bildirmişlerdir. Yapılan ön inceleme sonucu, paslanmaz çelikten dikişsiz çekme boruların teknik ve fiziksel özellikleri ile kullanım alanlarının yerli üretim dalının ürettiği ya da üretim yeteneğini haiz olduğu soruşturma konusu ürünlerden farklı olduğu tespit edilmiştir.
Benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan dikişsiz boruların teknik ve fiziki özellikleri ve temel kullanım alanı itibarıyla benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.
(2) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Ön Belirlemeler
Genel
MADDE 10 – (1) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmaların soru formuna verdikleri cevaplar halen incelenmektedir.
Normal değerin tespiti
MADDE 11 – (1) Yönetmelik Ek Madde 1 hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki soruşturmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu maddede belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli delillerle göstermesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi; aksi durumda ise Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanmaktadır.
(2) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılardan soru formuna cevap gönderenlerin tamamı kendileri için Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanmasını talep etmişlerdir. Bu çerçevede, örnekleme içine dâhil edilen ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalar için normal değer, Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesi suretiyle oluşturulmuştur. Normal değer tespiti yapılırken, ÇHC’li firmaların lehine olacak şekilde işgücü ve enerji giderlerinde çeşitli ayarlamalar yapılmıştır.
İhraç fiyatı
MADDE 12 – (1) İhraç fiyatı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca ihracatçı firmaların Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız alıcıya fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
Fiyat karşılaştırması ve damping marjı
MADDE 13 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.
(2) Soru formuna cevap veren ancak örnekleme içinde yer almayan firmalar için damping marjı, örnekleme içinde yer alan firmalara hesaplanan damping marjının ağırlıklı ortalamasının alınması suretiyle bulunmuştur. Soru formuna cevap vermeyen firmalar için ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca damping marjı tespiti yapılmıştır.
(3) Buna göre, soru formuna cevap veren ve örnekleme içinde yer alan üretici/ihracatçı firmalar, soru formuna cevap veren ancak örnekleme içinde yer almayan firmalar ve soru formuna cevap vermeyen diğer firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıdaki gibidir.

 
Firma Adı
Damping Marjı (CIF %)
Hubei Special Tube Co., Ltd. 32,16
Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. 32,16
Shandong Haixinda Petroleum Machinery Co., Ltd. 31,67
Shandong Huitong Industrial Co., Ltd. 31,67
Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd. 22,15
Jiangsu Changbao Steel Tube Co., Ltd. 28,71
Liaocheng Ritong Steel Co., Ltd. 28,71
Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd. 28,71
TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd 28,71
Diğer Firmalar 50,35

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zarara İlişkin Ön Belirlemeler
Genel açıklamalar
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ve ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalatın hacminde önemli ölçüde bir artış olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasaya giriş fiyatlarının YÜD üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çerçevede, dampingli ithalatın miktarı ve gelişimi, dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi, yurt içi tüketim ve pazar payları, fiyat baskısı ve fiyat kırılması ile YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelenmiştir. Söz konusu inceleme, 7 nci maddede belirtilen zarar inceleme dönemi için yapılmış olup ithalat istatistiklerine ilişkin veriler TÜİK’ten temin edilmiştir.
Genel ithalat
MADDE 15 – (1) Soruşturmaya konu ürünün 2012 yılında 154.645.649 Kg olan ithalatı, 2013 yılında 158.546.264 Kg, 2014 yılında ise 168.503.540 Kg olarak gerçekleşmiştir. Değer olarak ise, 2012 yılında 231.282.161 ABD Doları olan toplam ithalat, 2013 yılında 225.651.976 ABD Doları, 2014 yılında ise 212.613.617 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2012-2014 döneminde toplam ithalat miktar bazında %9 oranında artış göstermiştir.
(2) Genel ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise, 2012 yılında 1,50 ABD Doları/Kg olan fiyatlar, 2013 yılında 1,42 ABD Doları/Kg, 2014 yılında ise 1,26 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. 2012-2014 döneminde genel ithalatın birim fiyatları %15,6 oranında düşüş göstermiştir.
Soruşturma konusu ülkeden ithalat
MADDE 16 – (1) ÇHC menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında 66.198.794 Kg olarak gözlenen ithalat miktarının 2013 yılında 79.532.459 Kg’a ulaştığı, 2014 yılında ise 95.665.907 Kg seviyesine çıktığı görülmektedir. ÇHC menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payına bakıldığında ise 2012 yılında %43 seviyesinde olan ithalat içindeki payın 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla %50 ve %57 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(2) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 1,20 ABD Doları/Kg ve 1,09 ABD Doları/Kg iken, 2014 yılında 0,96 ABD Doları/Kg olarak kaydedilmiştir. ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları genel ithalatın birim fiyatlarından 2012 yılında %19,5, 2013 yılında %23,6, 2014 yılında ise %23,5 oranında daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, zarar inceleme dönemini kapsayan her üç yılda da ÇHC kaynaklı ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları genel ithalatın birim fiyatlarının önemli ölçüde altında seyretmiştir.
Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 17 – (1) Soruşturma konusu ürünün diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatına bakıldığında 2012 yılında 88.446.855 Kg olan ithalat miktarının 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 79.013.805 ve 72.837.633 Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. İthalatın değer bazında gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında 151.548.962 ABD Doları olan ithalat değerinin, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 139.208.736 ve 120.317.063 ABD Doları seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.
(2) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payı ise 2012 yılında %57, 2013 ve 2014 yıllarında ise %50 ve %43 düzeyinde gerçekleşmiştir.
(3) Diğer ülkeler kaynaklı ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012 yılında 1,71 ABD Doları/Kg olan ortalama birim fiyatın 2013 yılında 1,76 ABD Doları/Kg’a yükseldiği, 2014 yılında ise 1,65 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu üründe ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi, destekçi ve bilinen diğer yerli üretici firmaların yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.
(2) Buna göre, 2012 yılında 100 birim olan yurt içi tüketim endeksi, 2013 yılında 102’ye, 2014 yılında ise 107’ye yükselmiştir.
(3) YÜD’ün pazar payı 2012 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında azalarak, sırasıyla 96 ve 81 olarak gerçekleşmiştir.
(4) ÇHC’nin 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, önemli düzeyde bir artış eğilimi göstererek, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 118 ve 135 olarak gerçekleşmiştir.
(5) Diğer ülkelerin 2012 yılı için 100 birim olan toplam pazar payı endeksi ise, 2013 ve 2014 yıllarında genel bir azalma eğilimi göstererek sırasıyla 87 ve 77 olmuştur.
(6) Soruşturma konusu ülke olan ÇHC’nin pazar payı 2012-2014 döneminde %35 oranında artış gösterirken, aynı dönemde YÜD’ün pazar payı %19, diğer ülkelerin pazar payı ise %23 oranında düşüş göstermiştir.
(7) Pazar payını %35 oranında artıran ÇHC’nin piyasa payını nasıl artırdığı incelendiğinde, artışın %53’ünün diğer ülkeler menşeli ithalatın düşüşünden, %6,2’sinin YÜD’ün iç piyasa satışı düşüşünden ve %40,8’inin ise büyüyen pazardan kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 19 – (1) Fiyat kırılması, dampingli ithalatın fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Fiyat baskısı ise dampingli ithalatın fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını olması gereken seviyeye göre yüzde olarak ne kadar baskı altında tuttuğunu gösterir. Bu kapsamda, soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın YÜD’ün fiyatlarını ne ölçüde kırdığı ve baskı altında tuttuğu incelenmiştir.
(2) Fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesabı soruşturma konusu ürünün iki ana tipi özelinde yapılmıştır. Ürünün iki ana tipinden sıcak çekilmiş borular için YÜD verileri Sardoğan firmasından, soğuk çekilmiş borular için ise Kalibre Boru firmasından temin edilmiştir. CIF ithalat fiyatları ise iki ana tipin GTİP’lerinden gerçekleştirilen ÇHC menşeli ithalatın fiyatları olarak belirlenmiştir. İthalatın Türkiye pazarına giriş fiyatları ise CIF ithalat fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer ithalat masraflarının eklenmesi suretiyle bulunmuştur.
(3) ÇHC menşeli ithalatın Türkiye pazarına giriş fiyatları fiyat kırılması hesabında YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarıyla, fiyat baskısı hesabında ise YÜD’ün ticari maliyetine eklenen makul kâr oranı ile elde edilen olması gereken yurt içi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Her iki hesap da 2012-2014 dönemi için yapılmıştır.
(4) Bu kapsamda, ön belirlemelere göre, sıcak çekilmiş borularda ÇHC menşeli ithalatın YÜD’ün iç piyasa fiyatlarını 2012-2014 döneminde kırmadığı ancak sırasıyla %15-20, %10-15 ve %30-35 aralığında yer alan oranlarda baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.
(5) Soğuk çekilmiş borularda ise ÇHC menşeli ithalat aynı dönemde YÜD’ün iç piyasa fiyatlarını sırasıyla CIF bedelin %50-55, %35-40 ve %50-55 aralığında yer alan oranlarda kırmış ve %55-60, %45-50 ve %60-65 aralığında yer alan oranlarda baskı altında tutmuştur.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 20 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, zarar inceleme dönemi olan 2012-2014 yıllarını içerecek ve dönemsel gelişmeleri yansıtacak şekilde incelenmiştir. Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesinde Sardoğan ve Kalibre Boru firmalarının verileri kullanılmıştır. Göstergeler arasında yer alan tüm parasal değerler dönemsel karşılaştırmanın daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, TÜİK’ten temin edilen üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve böylelikle reel değerlere ulaşılmıştır. Reel değerler ise endekslenerek zarar inceleme dönemindeki eğilim analiz edilmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı
1) YÜD’ün soruşturma konusu ürün için 2012 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2013 yılında 95’e düşmüş, 2014 yılındaysa 108 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’ün 2012 yılında 100 olan üretim kapasitesi de 2013 ve 2014 yıllarında sabit kalmıştır. Söz konusu üründe kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 95’e düşmüş, 2014 yılında ise 108 olarak gerçekleşmiştir. Soruşturma konusu ürünün zarar inceleme dönemindeki kapasite kullanım oranı endeksi her ne kadar 8 puanlık bir artış gösterse de, fiili olarak kapasitenin ancak %5-10 aralığında yer alan bir oranı YÜD tarafından kullanılmıştır. Bu durum, YÜD’ün kapasitesinin önemli bir bölümünün atıl kaldığının delili olarak değerlendirilmektedir.
b) Yurt içi satışlar
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013’te 99’a, 2014 yılındaysa 80’e gerilemiştir. Görüldüğü üzere, YÜD’ün iç piyasa satışları zarar inceleme döneminde %20 oranında düşüş göstermiştir.
c) Yurt içi fiyatlar
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatları, 2013 yılında 96’ya düşmüş, 2014 yılındaysa 102 olarak gerçekleşmiştir.
ç) Yurt dışı satışlar
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi 2013’te 93’e düşmüş, 2014 yılındaysa 565 olarak gerçekleşmiştir.
d) Pazar payı
1) YÜD’ün pazar payı 2012 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında azalarak, sırasıyla 96 ve 81 olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, YÜD’ün iç piyasa pazar payı zarar inceleme döneminde %19 oranında düşüş göstermiştir.
e) Maliyetler
1) YÜD’ün birim ticari maliyet endeksi 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100, 98 ve 96 şeklinde gerçekleşmiştir.
f) Kârlılık
1) YÜD’ün soruşturma konusu ürünün yurt içi satışlarından elde ettiği birim kârlılık 2012 yılında -100 olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında -122 ve 2014 yılında 19 olarak gerçekleşmiştir.
g) Stoklar
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan stok miktar endeksi 2013’te 84’e düşmüş, 2014 yılındaysa 32’ye gerilemiştir. Görüldüğü üzere, YÜD’ün soruşturma konusu üründeki mamul stokları zarar inceleme döneminde önemli oranda düşüş göstermiştir. Ancak, stoklardaki düşüş iç piyasa satışları nedeniyle olmamış ve YÜD düşük fiyatla zararına satışlarla ihracata yönelmiştir. Dolayısıyla, soruşturma konusu ürünün stoklarındaki düşüş ilk planda olumlu gibi görünse de YÜD’ün iç piyasadaki konumunu olumlu etkilememiştir.
ğ) İstihdam
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 birim olan direkt işçi sayısı endeksi 2013 yılında 96’ya, 2014 yılındaysa 88’e düşmüştür. Görüldüğü üzere, YÜD’ün soruşturma konusu ürünün üretiminde çalışan direkt işçi sayısı zarar inceleme döneminde %12 oranında düşüş göstermiştir.
h) Verimlilik
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 99’a düşmüş, 2014’te ise 123 olmuştur.
ı) Nakit akışı
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan nakit akış endeksi, 2013 yılında -1.809, 2014’te ise 1.604 olarak gerçekleşmiştir.
i) Ücretler
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan aylık brüt işçi ücreti endeksi, 2013 yılında 95’e, 2014’te ise 87’ye düşmüştür. YÜD’ün işçi ücretleri soruşturma döneminde reel olarak %13 değer kaybetmiştir.
j) Net kârlılık, özsermaye kârlılığı ve yatırım hâsılatı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2012 yılında 100 olan net kârlılık (Net Kâr/Net Satış) endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 42 ve 119 olarak gerçekleşmiştir.
2) Özsermaye kârlılığının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Özsermaye endeksi 2012 yılında 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla 44 ve 127 olarak gerçekleşmiştir.
3) Yatırımların geri dönüş oranının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Aktif Toplamı endeksi 2012 yılında 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla 42 ve 141 olarak gerçekleşmiştir.
k) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak bilançosunda yer alan varlıkların toplamı 2012 yılında 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla 105 ve 102 olarak gerçekleşmiştir.
l) Özsermaye artışı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2012 yılında 100 olan öz sermaye büyüklük endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 100 ve 113 olarak gerçekleşmiştir.
m) Yatırımların seyri
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2012 yılında 100 olan tevsi yatırım endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 108 ve 137 olarak gerçekleşmiştir.
(2) Aynı dönemde YÜD’ün yenileme yatırımları ise sırasıyla 100, 84 ve 80 olarak gerçekleşmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) YÜD’ün zarar inceleme dönemindeki ekonomik göstergeleri incelendiğinde üretim, yurt içi satışlar, pazar payı ve istihdam göstergelerinin zarar inceleme döneminde önemli oranlarda düşüş gösterdiği görülmektedir. Zarar inceleme döneminde Türkiye tüketiminin artıyor olması ve pazarın büyüyor olmasına rağmen, YÜD’ün iç piyasa satışları azalmış ve pazar payı %19 oranında düşüş göstermiştir.
(2) YÜD’ün soruşturma konusu üründeki kapasitesi oldukça yüksek seviyelerde olmasına rağmen zarar inceleme döneminde kapasite kullanım oranı %5-10 aralığında yer alan bir oranda seyretmiştir. Bu durum, YÜD’ün kurulu kapasitesinin önemli bir bölümünün atıl kaldığını göstermektedir.
(3) YÜD’ün yurt içi fiyatları zarar inceleme döneminde %2 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde YÜD’ün maliyetlerinde %4’lük bir düşüş görülmüştür. Bu durum, YÜD’ün yurt içi birim kârlılığını olumlu etkilemiş ve negatif kârlılık 2014 yılında pozitife dönmüştür. Ancak, YÜD’ün 2014 yılında soruşturma konusu üründen elde ettiği kâr %1-2 aralığında yer alan bir oranda gerçekleşmiştir. Öte yandan, YÜD’ün soruşturma konusu üründeki stokları zarar inceleme döneminde önemli oranda azalmış ve kişi başına üretimi gösteren verimlilik endeksi de 2014 yılında 2012 yılına göre %23 oranında artış göstermiştir.
(4) YÜD geneli göstergelere bakıldığında ise, zarar inceleme döneminde yenileme yatırımlarının azaldığı, tevsi yatırımların arttığı, özsermaye, aktif büyüklük ve net kârlılığın artış gösterdiği görülmektedir. Bu durum, YÜD’ün soruşturma konusu harici diğer ürünlerden kâr elde edebildiğini göstermektedir.
ALTINCI BÖLÜM
Nedenselliğe İlişkin Değerlendirmeler
Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 22 – (1) Soruşturma konusu ülke olan ÇHC’den gerçekleştirilen ve ön belirlemelere göre dampingli olan ithalat, zarar inceleme döneminde mutlak ve nispi olarak önemli oranda artış göstermiştir.
(2) Dampingli ithalatın YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etkisi incelendiğinde, sıcak çekme borularda fiyat kırılmasının olmamasına rağmen önemli oranlarda fiyat baskısının vuku bulduğu tespit edilmiştir. Soğuk çekme borularda ise ön belirlemelere göre hem fiyat kırılması hem de fiyat baskısı görülmektedir. Bu durum, YÜD’ün her iki ürün tipinde de iç piyasa birim fiyatlarını olması gereken seviyelerde belirleyemediğinin bir göstergesidir.
(3) 21 inci maddede yer alan tespitlere göre, YÜD büyüyen iç pazardan pay alamamış, soruşturma konusu üründen büyük ölçüde kâr elde edememiş, kâr ettiği dönemde ise oldukça düşük bir oranda kâr etmiş, kapasitesinin önemli bir bölümü atıl kalmış, istihdamı, üretimi ve iç piyasa satışları aşağı yönlü seyretmiştir. Zarara ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, YÜD’ün ekonomik göstergelerinde bozulma meydana geldiği ve mutlak ve nispi olarak artış eğiliminde olan ve ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalatın YÜD’ün fiyatlarını baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.
(4) Bu çerçevede, ön belirlemelere göre, ÇHC menşeli dampingli ithalatın hem mutlak hem nispi olarak artışı ile bu ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisinin YÜD’ün ekonomik göstergelerinde meydana gelen bozulmayla eş zamanlı olarak ortaya çıkması dikkate alınarak bahse konu dampingli ithalat ile YÜD üzerinde oluşan maddi zarar durumu arasında illiyet bağının olduğu sonucuna varılmıştır.
Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 23 – (1) 17 nci maddede yapılan tespitlere göre, zarar inceleme döneminde, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat gerek değer gerekse de miktar olarak azalmıştır. Azalma eğiliminde olan üçüncü ülkeler menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları da soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatlarının oldukça üzerinde seyretmektedir.
(2) Sonuç olarak, diğer ülkeler kaynaklı soruşturma konusu ürün ithalatının, ön belirlemelere göre, YÜD’de görülen maddi zarar durumuna etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir.
Yerli üretim dalının ihracat performansı ve verimliliği
MADDE 24 – (1) 20 nci maddede yer aldığı üzere, YÜD’ün zarar inceleme döneminde ihracatı gerek miktar gerekse de değer olarak önemli ölçüde artış göstermiştir. 2014 yılı ihracatı 2012 yılına göre yaklaşık altı katına çıkmıştır. Aynı dönemde verimliliği de %23 oranında artış göstermiştir.
(2) Ön belirlemelere göre, YÜD’ün ihracat performansının veya verimliliğinin YÜD’de görülen maddi zarar durumuna etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir.
Diğer unsurların etkisi
MADDE 25 – (1) Ön belirlemelere göre, soruşturmaya konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılanmasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; soruşturmaya konu ülkelerde üretilen benzer ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bazı ithalatçıların iddialarına göre, son yıllarda yüksek basınca dayanıklı dikişli borular, dikişsiz çekme borulara alternatif olarak piyasada tercih edilmeye başlanmıştır. Ancak, bu eğilimin YÜD’de ÇHC menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan ve fiyat bazlı haksız rekabet sonucu oluşan maddi zarar durumunu etkileyecek seviyelerde olmadığı değerlendirilmektedir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Karar
MADDE 26 – (1) Soruşturma sırasında dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcudiyetine ilişkin ön belirlemeler yapıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun Kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ikinci fıkrada yer alan tabloda tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında belirtilen oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Öte yandan, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19)’de soruşturma konusu ürün kapsamında değerlendirilen 7304.49.10.00.00 ve 7304.49.93.00.00 GTİP’leri İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün kapsamından çıkarılmıştır.

Süre
MADDE 27 – (1) 26 ncı maddede belirtilen geçici önlemler, Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde, zararın önlenmesi için damping marjından daha düşük oranda kesin önlemlerin yeterli olup olmadığının incelenecek olması nedeniyle, soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına kadar, azami 6 ay süreyle yürürlükte kalır.
Uygulama
MADDE 28 – (1) Gümrük idareleri, 26 ncı maddede GTİP’i, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda teminat alırlar.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
Eki için tıklayınız.

Başa dön tuşu