İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/27)

01.07.2016-29759 Resmi Gazete
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/27)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Trakya Cam Sanayi Anonim Şirketi tarafından iletilen Düzce Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından desteklenen, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, 7009.91 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan “Çerçevesiz Cam Aynalar”a yönelik dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerinde zarara neden olduğu iddiasını haiz başvuru kapsamında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde başlatılan damping soruşturması kapsamında alınacak kesin karara temel teşkil edecek bilgi ve bulguları ortaya koymaktır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Düzce Cam A.Ş: Düzce Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
e) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
g) Trakya Cam A.Ş: Trakya Cam Sanayi Anonim Şirketini,
ğ) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
h)Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Soruşturma
MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde Trakya Cam A.Ş. tarafından sunulan ve Düzce Cam A.Ş. tarafından desteklenen başvuru, Kurul tarafından değerlendirilmiş ve 7009.91 GTP’si altında sınıflandırılan “çerçevesiz cam aynalar” ürününün ÇHC menşeli olanlarına yönelik olarak 12/11/2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/45) vasıtasıyla damping soruşturması başlatılmıştır.
(2) Soruşturma kapsamında ilgili taraflarla soruşturmanın esasına ilişkin verileri içeren nihai bildirim paylaşılmış ve ilgili taraflardan gelen görüşlerden somut, kanıtlanabilir ve nesnel olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 5 – (1) Soruşturma konusu ürün, 7009.91 GTP’si altında yer alan “Çerçevesiz cam aynalar”dır.
(2) Önlem konusu ürün, arka yüzeyi korumalı cam aynalardır. Mimaride ve mobilya üretiminde sıklıkla kullanılan dekoratif ve işlevsel bir malzeme olarak değerlendirilmektedir.
(3) Önlem konusu ürün plakalar halinde üretilmekte olup yerine bağlı olarak işletmeciler tarafından daha küçük ebatlarda kesilip rodaj, bizote, kanal açma ve çeşitli baskı yöntemleri vasıtasıyla son kullanıma hazır hale getirilmektedir. Bu ürün ağırlıklı olarak mobilya imalat işkolunda ve inşaat işkolunda iç mekanların dekorasyonunda kullanılmaktadır.
(4) Söz konusu tanım bilgi amaçlı olup uygulamada esas olan Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde gösterilen gümrük tarife pozisyonu ve ürün tanımıdır.
Soruşturma ve zarar belirleme dönemleri
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2015-30/9/2015 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/2013-31/12/2015 arasındaki dönem esas alınmıştır. Zarar incelemesi soruşturma dönemiyle koşut biçimde gerçekleştirilmiştir.
Başvuru sahibi firmaların yerli üretim dalını temsil yeteneği
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesi dairesinde gerçekleştirilen inceleme kapsamında soruşturma konusu ürünün 2014 yılı Türkiye toplam üretimi dikkate alındığında şikayetçi Trakya Cam A.Ş ve şikayeti destekleyen Düzce Cam A.Ş. firmalarının Türkiye toplam üretiminin en az %58’ini gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.
(2) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ise anılan firmaların “yerli üretim dalını” meydana getirmek için sağlanması gereken asgari temsil koşulunu yerine getirdikleri görülmüştür.
(3) Yönetmeliğin 18 inci maddesi ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki açıklamalar çerçevesinde şikayetçi Trakya Cam A.Ş firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
Yerinde doğrulama
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının idari birimlerinde ve üretim tesislerinde yerinde doğrulama gerçekleştirilmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlık tarafından tespit edilebilen ithalatçılarına, ÇHC’de tespit edilebilen üretici ve/veya ihracatçılarına ve ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturma açılış tebliği, şikâyetin gizli olmayan özeti ve soru formlarına ilişkin bildirimler gönderilmiştir.
(2) Anılan muhataplara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. İthalatçıların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(3) Yerli üretim dalı soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
(4) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen onbir firmadan iki ithalatçı firma soru formunu öngörülen süreler dâhilinde yanıtlamıştır. İki ithalatçı firma soru formunu öngörülen süre sınırı dâhilinde yanıtlamamış; bir firmanın süre uzatımı yönündeki talebi kabul edilmiş olmasına karşın firmadan yanıt alınamamıştır.
(5) ÇHC’de tespit edilebilen onbir üretici/ihracatçı firmadan soru formuna yanıt ileten olmamıştır.
(6) Dördüncü maddede zikredilen ithalatçı firmalar soruşturmanın başlangıç safhasında soru formlarına yanıt vermelerine karşın nihai bildirime herhangi bir cevap veya görüş iletmemişlerdir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 10 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2015-30/9/2015 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.
Piyasa ekonomisi iddiasına ilişkin değerlendirmeler
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi uyarınca, piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki soruşturmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu maddede belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli delillerle göstermesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi; aksi durumda ise Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanmaktadır.
(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/45)’in 7 nci maddesinde ifade edildiği üzere ÇHC’de faaliyet göstermekte olan soruşturma konusu ürünün üretici/ihracatçılarının Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde öngörülen şartlar dâhilinde faaliyet gösterdiklerini ispat etmeleri halinde Yönetmeliğin 5 inci; aksi durumda Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde değerlendirme yapılacağı öngörülmektedir. Soruşturmada ÇHC’de soruşturma konusu ürünü imal eden ve soruşturma döneminde Türkiye’ye ihraç eden firmalar soru formunu yanıtlamadıkları için Tebliğin 7 nci maddesi dairesinde normal değer Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.
Oluşturulmuş normal değer
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde ve bu Tebliğin 11 inci maddesindeki açıklamalar ışığında, normal değer, yerli üretim dalının benzer ürüne yönelik birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.
(2) Normal değerin hesaplanmasında soruşturma döneminde ve soruşturma konusu ürün temelinde benzer ürün olarak tespit edilen ürünün sınai maliyetinden; ciro temelinde benzer ürüne düşen satış-genel idari giderinden ve net finansman giderlerinden istifade edilmiştir.
(3) Yerli üretim dalının en çok imal ettiği ve iç satışını gerçekleştirdiği ve bu nedenle ağırlıklı biçimde haksız rekabet haliyle karşı karşıya kaldığı 4 mm kalınlığında renksiz cam aynaların soruşturma dönemi olan 2015 yılının ilk dokuz ayına ait ağırlıklı ortalama maliyeti temelinde oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Soruşturma konusu ülkedeki işçilik ücretleri dikkate alınarak oluşturtulmuş normal değer hesaplamasındaki doğrudan işçi gideri azaltılmıştır. Söz konusu hesaplama çerçevesinde makul kar, yerli üretim dalını oluşturan firmanın serbest denetiminden geçmiş mali tabloları incelenerek %10-%17 değer aralığında tespit edilmiştir.
İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 13 – (1) Soruşturma kapsamında ÇHC’de yerleşik firmalar işbirliği içinde bulunmadıkları için ihraç fiyatının tespitinde işbirliğinde bulunan ithalatçı firmaların verilerinden istifade edilmiştir. Bu kapsamda 2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde 4mm kalınlığındaki çerçevesiz cam aynaların FOB temeldeki Türkiye’ye ihracatı, proforma fatura, ticari fatura ve gümrük giriş beyannameleri temelinde incelenmiştir. Verilerin CIF temelde de incelenebilmesi için gümrük giriş beyannamelerinde kayıt altına alınan harici navlun ve harici sigorta değerleri birim temelinde dikkate alınmıştır. FOB olarak sunulan verilerin fabrika çıkış aşamasına getirilmesi amacıyla yerli üretim dalı tarafından temin edilen soruşturma konusu ülkedeki liman ve gümrük masrafları ile iç taşıma masrafları birim temelinde değerlendirilmiştir.
(2) Bu çerçevede, ihraç fiyatı bahsekonu dönem ve 4 mm kalınlığındaki çerçevesiz cam aynalara yönelik fabrika çıkış aşamasında ağırlıklı ortalama temelinde hesaplanmıştır.
Fiyat karşılaştırması
MADDE 14 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.
(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, fiyat karşılaştırmasını etkilediği değerlendirilen unsurlar değerlendirilmiş ve bu kapsamda gerekli ayarlamalar gerçekleştirilmiştir.
Damping marjları
MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.
(2) İşbu Tebliğin 9 uncu ve 11 inci maddeleri çerçevesinde ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmaların soru formunu yanıtlamamaları sonucunda işbirliğinde bulunmamaları nedeniyle damping marjı ÇHC’de faaliyet gösteren tüm üretici/ihracatçı firmaları kapsayacak biçimde ülke temelinde hesaplanmıştır. Bu çerçevede, CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjı tabloda yer almaktadır.

Soruşturma Konusu Ülke Firma Ticaret Unvanı Damping Marjı ( CIF %)
Çin Halk Cumhuriyeti Tüm Firmalar %27,56
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler
İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası dairesinde soruşturma konusu ürünün tüm ülkelerden ve soruşturmaya tabi ülkeden gerçekleşen ithalat miktarına ve birim fiyatlarına ilişkin inceleme gerçekleştirilmiştir.
(2) Bu kapsamda, 01/01/2013-31/12/2015 dönemi zarar inceleme dönemi olarak belirlenmiştir. Zarar incelemesi soruşturma dönemiyle koşut biçimde gerçekleştirilmiştir.
Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 17 – (1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı miktar temelinde 2013 yılında 20.774.441 KG olarak gerçekleşirken 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 39.111.047 KG ve 30.885.495 KG seviyesinde oluşmuştur.
(2) Genel ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 0,76 ABD Doları/KG; 0,64 ABD Doları/KG ve 0,63 ABD Doları/KG olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(3) Soruşturma dönemiyle koşut biçimde 2013-2015 yıllarının ilk dokuz aylık dönemleri incelendiğinde tüm ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın miktar temelinde sırasıyla 16.442.933 KG; 30.370.435 KG ve 24.957.127 KG seviyelerinde gerçekleştiği görülmüştür. Birim fiyatlar ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 0,76 ABD Doları/KG; 0,64 ABD Doları/KG ve 0,63 ABD Doları/KG düzeylerindedir.
ÇHC menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 18 – (1) ÇHC menşeli tüm ithalatın gelişimi incelendiğinde 2013 yılında 20.287.202 KG olan ithalatın 2014-2015 döneminde sırasıyla 36.617.422 KG ve 28.237.936 KG olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.
(2) ÇHC menşeli ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 0,64 ABD Doları/KG; 0,57 ABD Doları/KG ve 0,57 ABD Doları/KG olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(3) Soruşturma dönemiyle koşut biçimde 2013-2015 yıllarının ilk dokuz aylık dönemleri incelendiğinde tüm ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın miktar temelinde sırasıyla 16.078.359 KG; 28.025.551 KG ve 23.443.857 KG seviyelerinde gerçekleştiği görülmüştür. Birim fiyatlar ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 0,64 ABD Doları/KG; 0,57ABD Doları/KG ve 0,56 ABD Doları/KG düzeylerindedir.
Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat
MADDE 19 – (1) Soruşturma konusu ürünün soruşturma konusu ülke dışındaki ülkelerden gerçekleşen ithalatın miktar temelinde 2013 yılında 487.239 KG olarak gerçekleşirken 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 2.493.625 KG ve 2.647.559 KG seviyesinde oluşmuştur.
(2) Üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 5,49 ABD Doları/KG; 1,68 ABD Doları/KG ve 1,28 ABD Doları/KG olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(3) Soruşturma dönemiyle koşut biçimde 2013-2015 yıllarının ilk dokuz aylık dönemleri incelendiğinde üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın miktar temelinde sırasıyla 364.574 KG; 2.344.884 KG ve 1.513.270 KG seviyelerinde gerçekleştiği görülmüştür. Birim fiyatlar ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 5,76 ABD Doları/KG; 1,50 ABD Doları/KG ve 1,61ABD Doları/KG düzeylerindedir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 20 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında başvuru sahibi ve başvuruyu destekleyen yerli üreticilerin yurtiçi satış miktarından ve tüm ülkelerden gerçekleşen ithalatın miktarından istifade edilmiştir. Bu değerlendirme soruşturma dönemi ile koşut biçimde gerçekleştirilmiştir.
(2) Zarar inceleme döneminde soruşturma konusu üründeki Türkiye toplam tüketiminin 2013-2015 döneminde sırasıyla 100, 121 ve 118 olduğu saptanmıştır. Bu çerçevede soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın pazar payının 2013 yılı 100 kabul edildiğinde takip eden iki yılda sırasıyla 144 ve 123 seviyesinde gerçekleştiği tespit edilirken yerli üretim dalı pazar payının zarar inceleme döneminde sırasıyla 100, 81 ve 90 olduğu izlenmiştir.
Fiyat kırılması
MADDE 21 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken ilgili soru formunu dolduran ithalatçı ve ihracatçı firmaların verileri dikkate alınarak soruşturma dönemi olan 2015 yılına ilişkin fiyat kırılması hesaplanmıştır.
(2) Fiyat kırılmasının nesnel bir biçimde değerlendirilebilmesi amacıyla damping marjı hesaplamasına koşut olarak yerli üretim dalının en çok imalatını ve satışını gerçekleştirdiği 4mm kalınlığındaki renksiz cam aynaların soruşturma dönemindeki yurtiçi satış fiyatları ticari faturalar vasıtasıyla tespit edilmiştir. Eş yönlü olarak soruşturma sırasında işbirliği içinde bulunan ithalatçıların soruşturma dönemine ilişkin sundukları verilerden 4mm kalınlığındaki aynaların CIF temeldeki ithal fiyatı tespit edilmiş ve bu değere gümrük vergisi ve gümrükleme masrafları eklenerek 4mm kalınlığındaki cam ayna ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı saptanmıştır.
(3) Her iki değerin karşılaştırılması neticesinde soruşturma konusu ülke menşeli anılan özellikteki cam aynanın Türkiye piyasasında oluşan fiyatının yerli üretim dalı yurtiçi satış fiyatını CIF ithal değerinin %25-%30 değer aralığında kırdığı tespit edilmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 22 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde soruşturma dönemine uygun biçimde yerli üretim dalının benzer ürüne ait 2013-2015 ilk dokuz ayına ait verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanım oranı, maliyetler, stoklar, istihdam, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, net dönem kârı/zararı verileri başta olmak üzere muhtelif göstergelerinden istifade edilmiştir.
(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL temelindeki veriler TÜİK tarafından hesaplanan dokuz aylık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2013 yılı esas alınarak endekslenmiştir.
a) Üretim
1) Firmanın 2013 yılında 100 olan toplam benzer ürün üretim miktarının izleyen iki yılda sırasıyla 89 ve 92 seviyesine ulaştığı tespit edilmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) Benzer ürünün yurtiçi satış miktarının 2013 yılında 100 olan endeksi 2014 yılında 95; 2015 yılında ise 103 seviyesinde izlenmiştir. Ürünün yurt içi satış birim fiyatları ise zarar inceleme döneminde sırasıyla 100, 99 ve 81 seviyesinde oluşmuştur.
c) Ticari maliyet
1) 2013 yılında 100 olan ticari maliyet birim endeksinin izleyen yıllarında 92 ve 89 seviyesinde oluştuğu tespit edilmiştir.
ç) Kârlılık
1) 2013 yılında 100 olan yurtiçi birim kârlılık endeksinin izleyen iki yılda sırasıyla 143 ve 34 seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür. Yurtdışı birim kârlılık endeksinin ise 2013-2015 döneminde sırasıyla -100, 59 ve 167 seviyesinde gerçekleştiği izlenmiştir. Toplam birim kârlılık endeksinin ise zarar inceleme döneminde sırasıyla 100, 158 ve 56 olarak oluştuğu tespit edilmiştir.
d) Stoklar ve stok çevrim hızı
1) 2013 yılında 100 olan stok miktarının 2014 ve 2015 dokuz aylık dönemde sırasıyla 78 ve 70 seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür. Zarar inceleme dönemindeki satışların miktarı ile birlikte değerlendirildiğinde 2013 yılında 100 olan stok çevrim hızının 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 133 ve 140 seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür.
e) Pazar payı
1) 2013 yılında 100 olan yerli üretim dalına ait pazar payı izleyen 2014-2015 yıllarında sırasıyla 81 ve 90 olarak oluşmuştur.
f) Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
1) 2013 yılında 100 olan kapasite kullanım oranı endeksi izleyen dönemde 89 ve 92 seviyelerine gerilemiştir.
g) İstihdam
1) Zarar inceleme dönemi içinde doğrudan işçi sayısı sırasıyla 100, 94 ve 97 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
ğ) Ürün nakit akışı
1) Soruşturma konusu ürüne ilişkin nakit akışının ürün temelindeki amortismanın ve kârlılığın gerilemesi neticesinde azalış kaydettiği ve 2013-2015 döneminde sırasıyla 95 ve 70’e gerilediği izlenmiştir.
h) Firma net satış toplamı
1) Benzer ürünü de kapsayan firmanın tüm ürünlerine ilişkin firma net satış toplamının 2013 yılında 100 iken izleyen iki yılda sırasıyla 115 ve 114 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
ı) Net dönem kâr/zararı
1) Firmanın benzer ürünü de içine alan tüm ürün gruplarındaki kâr/zarar halini ortaya koyan endeksin 2013 yılında 100, 2014-2015 döneminde ise sırasıyla 162 ve 161 olduğu tespit edilmiştir.
i) Yatırımlar
1) 2011 yılında 100 olan tevsi yatırım endeksinin 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 126 ve 166 olarak oluştuğu tespit edilmiştir. Yenileme yatırım endeksinin ise zarar inceleme döneminde sırasıyla 100, 192 ve 96 olarak oluştuğu görülmüştür.
j) Özsermaye
1) 2013 yılında 100 olan firma özsermaye endeksinin 2014-2015 döneminde sırasıyla 95 ve 109 seviyesinde oluştuğu tespit edilmiştir.
k) Aktif toplamı
1) Firma aktiflerinin toplamına ilişkin 2013 yılında 100 olan endeksin ilerleyen yıllarda 103 ve 111 olarak oluştuğu saptanmıştır.
l) Verimlilik
1) Firmanın benzer ürüne ilişkin verimliliğinin 2013 yılında 100 olan endeksin takip eden iki yılda 95 ve 96 olduğu görülmüştür.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde yerli üretim dalının üretim ve yurtiçi satış miktarında soruşturma dönemi olan 2015 yılının dokuz ayında iyileşme görülmektedir. Öte yandan, yerli üretim dalının zarar inceleme döneminde yurtiçi satış fiyatlarını düşürdüğü izlenmiştir. Yerli üretim dalının yurtdışı satış miktarında ise soruşturma döneminde gerileme tespit edilmiştir.
(2) Benzer ürünün birim ticari maliyeti incelendiğinde 2014 (9 ay) yılından soruşturma dönemine geçişte birim ticari maliyetin cari verilerle %2 oranında artış kaydettiği; yurtiçi satış birim fiyatlarının ise %13 oranında gerilediği görülmektedir. Birim ticari maliyet ile yurtiçi satış birim fiyatlarında 2014 (9 ay)-2015 (9 ay) döneminde ortaya çıkan bu değişimin yurtiçi ürün karlılığını bozarak yurtiçi karlılıkların cari verilerle % 75 oranında gerilemesine neden olduğu tespit edilmiştir. Yerli üretim dalının yurtdışı satışların birim fiyatında soruşturma döneminde kaydettiği karlılıktaki artışın toplam karlılığa etkisi kısıtlı düzeyde kalmış olup, toplam kar soruşturma döneminde cari verilerle %63 oranında azalmıştır. Toplam karlılıkta ortaya çıkan bu durumun ürün nakit akışına etkisi açık bir biçimde görülmektedir. Nitekim, 2014 yılında 95 seviyesinde olan ürün nakit akışı soruşturma döneminde 70’e kadar gerilemiştir. Nakit akışındaki azalmanın bir diğer nedeninin benzer ürüne yönelik amortisman giderindeki gerileme olduğu düşünülmektedir.
(3) Yerli üretim dalının imal ettiği benzer ürünün de dahil olduğu tüm ürün tiplerine yönelik olarak kayıt altına alınan net dönem karı; yerli üretim dalı özsermayesi; yerli üretim dalı bilanço net aktif toplamı incelendiğinde soruşturma döneminde yerli üretim dalının olumlu bir noktada bulunduğu gözlemlenmektedir. Diğer taraftan, yerli üretim dalının firma geneline yönelik olan net kârı/zararı endeksinin ve brüt kârın net satışlara oranını ifade eden endeksin 2015 yılında 2014 yılına kıyasla gerilediği gözlemlenmektedir. Bu kapsamda, söz konusu verilerin sadece benzer ürüne yönelik olmadığı firmanın muhtelif ürün gruplarında imal ettiği tüm ürünlere ilişkin olduğunun dikkate alınması önem taşımaktadır.
(4) Son tahlilde, yerli üretim dalının Yönetmeliğin 17 nci maddesi kapsamında tahlil edilen zarar halinin, temel olarak yurtiçi karlılıkta soruşturma döneminde ortaya çıkan önemli seviyedeki düşüşten ve söz konusu düşüşün maliyetlerdeki artış ile eş yönlü hareket edemeyen ve hatta gerileyen yurtiçi satış fiyatlarının düzeyinden kaynaklandığına; yurtiçi karlılıkta ortaya çıkan durumun başta toplam karlılık olmak üzere, yerli üretim dalının nakit akışını; tüm ürünlere şamil brüt ve net karlılığı olumsuz etkilediğine; yurtdışı satışlarda gözlemlenen gerilemenin devam etmesi halinde bu durumun, yurtiçi karlılığın seyri dikkate alındığında, olumlu seyreden göstergelerin de bozulmasına neden olabileceğine kanaat getirilmiştir. Bu itibarla olumlu olarak değerlendirilen ekonomik göstergelerin etkisine rağmen yerli üretim dalının işbu açıklamalar ışığında zarar haliyle karşı karşıya bulunduğu değerlendirilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler
Dampingli ithalatın etkisi ve diğer etkenler
MADDE 24 – (1) Yerli üretim dalı üzerinde oluşmuş bulunan maddi zarar ile dampinge konu soruşturma konusu ithalat arasındaki illiyet bağının incelenmesi esnasında zarara etki edebilecek ikincil nedenler de irdelenerek bütünsel bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir.
(2) Bu çerçevede, yerli üretim dalı tarafından ayna üretiminde geleneksel olarak kullanılan bazı kimyasalların imalata katılmadığı “ekolojik” ayna üretimine geçişin tamamlanması için yerli üretim dalı tesislerinde teknik dönüşüm yaşandığı ifade edilmiştir. Teknik dönüşüm neticesinde, üretim maliyetinde artış yaşanacağı belirtilmiştir. Öte yandan, yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri ve zarar incelemesine ilişkin diğer veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde firmanın imalat yapısında ortaya çıkacak bu değişimin ve bilhassa maliyet ve karlılık üzerindeki etkisinin dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerindeki zarar arasındaki nedensellik bağını bütünüyle ortadan kaldırabilecek güçte ve nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.
(3) İlliyet bağı incelemesi kapsamında değerlendirilen şikayetçi yerli üretici ile şikayeti destekleyen yerli üretici arasındaki iç rekabet halinin ise hakeza yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar ile dampinge konu ithalat arasındaki nedensellik bağını zayıflatacak veya bütünüyle ortadan kaldıracak güçte ve nitelikte olmadığına kanaat getirilmiştir.
(4) Son değerlendirmede, dampinge konu ithalatın miktarının ve fiyatının bilhassa soruşturma dönemi olan 2015 yılının ilk dokuz ayında yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara neden olduğu izlenmiştir. Bu kapsamda, dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerindeki zarar hali arasında nedensellik bağının var olduğu saptanmıştır.
Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 25 – (1) Soruşturma konusu ülke dışındaki diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın miktarı ve birim ithalat fiyatları dikkate alındığında bu ülkeler kaynaklı ithalatın ÇHC menşeli dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşmuş olan maddi zarar hali arasındaki nedensellik bağını ortadan kaldıracak nitelikte olmadığına kanaat getirilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Karar ve Uygulama
Karar
MADDE 26 – (1) Soruşturma neticesinde, soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarının soruşturma döneminde dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bahsekonu ithalatın yerli üretim dalı üzerinde zarara neden olduğu tespit edildiğinden, 17/6/2016 tarihli Kurul Kararı ve Ekonomi Bakanının onayıyla Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi çerçevesinde “daha az önlem” ilkesi uyarınca tabloda gösterilen kapsamda ve oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Gümrük Tarife Pozisyonu Eşya Tanımı Menşe Ülke Firma Ticaret Unvanı Damping Önlemi
( CIF %)
7009.91 Çerçevesiz Cam Aynalar Çin Halk Cumhuriyeti Tüm Firmalar %27,00
 

Uygulama
MADDE 27 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyonu numarası, eşya tanımı, menşe ülke ve firma ticaret unvanı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu