İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/26)

19.07.2016-29775 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/26)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ROTA Çocuk Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. (Rota) ve Derya Bebe Çocuk Gereçleri İmal. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (Derya Bebe) tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, sırasıyla 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri”ne yönelik dampinge karşı önlemin uygulamadan kalkması durumunda önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiaları öne sürülerek yapılan başvuruya istinaden, Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde başlatılan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) kapsamında alınacak kesin karara temel teşkil edecek bilgi ve bulguları ortaya koymaktır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Derya Bebe: Derya Bebe Çocuk Gereçleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketini,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
e) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,
f) ROTA: ROTA Çocuk Gereçleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
g) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
ğ) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini (International Trade Center),
h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Meri önlem ve nihai gözden geçirme soruşturması
MADDE 4 – (1) ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “bebek arabaları” için 8 ABD doları/adet ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri” için 5 ABD doları/adet olmak üzere, 01/08/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15) ile dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konmuştur.
(2) Müteakiben, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/39) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) başlatılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur. Bu kapsamda, 25/07/2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/24) ile başlatılan NGGS, 23/05/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/14) ile bahse konu ürünlere yönelik önlemin artırılması kararı ile sonuçlandırılmış ve önlemin yürürlük süresi uzatılmıştır. Anılan tarih itibarıyla “bebek arabaları” için 12 ABD doları/adet, “yalnızca bebek arabalarının şasileri” için ise 8 ABD doları/adet dampinge karşı kesin önlem yürürlükte bulunmaktadır.
(3) Benzer şekilde, Yönetmeliğin yukarıda belirtilen ilgili maddesi gereğince, 19/07/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/21) ile mevcut önlemin yürürlük süresinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemin mevcut haliyle veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS başlatılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(4) Bu kapsamda, yerli üretim dalını temsilen ROTA Çocuk Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. (Rota) ve Derya Bebe Çocuk Gereçleri İmal. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (Derya Bebe) tarafından mevcut dampinge karşı önlemin uygulamadan kalkması durumunda önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiaları öne sürülerek, Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önleme konu ürün ve ülkeler için bir NGGS açılması talebinde bulunmuştur.
(5) Yerli üreticilerin bahse konu başvurusu üzerine ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri”ne yönelik olarak 21/5/2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/15) ile başlatılan NGGS tamamlanmıştır.
Yerli üretim dalı
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde başvuru sahibi Rota ve Derya Bebe firmalarının yerli üretim dalını temsil niteliği değerlendirilmiş ve söz konusu firmaların anılan yasal hükümler çerçevesinde yerli üretim dalını temsili haiz olduğu değerlendirilmiştir. Bu Tebliğin ilgili bölümlerinde anılan firmalar “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, ayrıca soru formlarının anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına erişim hakkında bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımına yönelik bir talepleri olmamıştır.
(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 22 ithalatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur. Soruşturma kapsamında, toplam 5 ithalatçı firma tarafından soru formları yanıtlanarak Bakanlığa iletilmiş, yanıtlanan soru formları incelenmiştir.
(6) ÇHC’de yerleşik, tespit edilen 13 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiş; ancak, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formunu cevaplayarak Bakanlığa ileten herhangi bir firma olmamıştır.
(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek nitelikteki bilgi ve bulguları içeren “Nihai Bildirim Raporu” ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Bahse konu bildirime yönelik olarak ilgili taraflarca Bakanlığa iletilen bir görüş bulunmamaktadır.
(8) Tarafların soruşturma süresince ortaya koydukları tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşlerden nesnel, somut ve doğrulanabilir olanları bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değerlendirilmiştir.
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürünler, sırasıyla 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri”dir.
(2) Ürün, ticari olarak bebek arabaları ya da bebek puseti olarak adlandırılmaktadır. Doğum anından üç yaşına kadar çocuklar için kullanılan motorsuz ve insan gücüyle hareket eden bir taşıma aletidir. Bebek arabalarının aksamından olan şasiler ise işleme tabi tutularak mamul ürün haline getirilebilmeleri sebebi ile önlem kapsamında yer almaktadırlar.
(3) Gerçekleştirilen incelemeler çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından imal edilen benzer ürün ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen soruşturma konusu ürün arasında teknik ve fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanıcı algılamaları ve kullanım alanları bakımından benzer özelliklerin söz konusu olduğu ve soruşturma konusu ürünün yerli üretim dalı tarafından imal edilen ürünle doğrudan rekabet içinde bulunduğu ve bu nedenle Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde yerli üretim dalı tarafından imal edilen ürünün “benzer ürün” olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.
(4) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 8 – (1) Soruşturma kapsamında, gözden geçirme dönemi olarak 1/1/2012-31/12/2014 yılları tespit edilmiş olup, zarar incelemeye ilişkin verilerin toplanması ve analiz için anılan dönem temel alınmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 9 – (1) Yönetmelik’in 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma kapsamında damping marjı hesaplanmamıştır. Öte yandan Yönetmelik’in 35 inci maddesi hükmünce mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin devam edip etmeyeceği hususu incelenmiştir.
(2) Bu tespitler için 01/01/2012-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem dikkate alınmıştır.
Soruşturma konusu ülkede yerleşik kapasite ve ihracat kabiliyeti
MADDE 10 – (1) ÇHC’nin bebek arabası üretimi kapasitesinin büyüklüğünü görebilmek maksadı ile dünyaya yaptığı ihracata ilişkin veriler değerlendirilmiştir.
(2) Bu kapsamda, 8715.00 gümrük tarife alt pozisyonu altında sınıflandırılan bebek arabaları ve bunların aksam parçalarına ilişkin Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM-International Trade Center) verileri incelendiğinde, ÇHC’nin bebek arabası ve bunların aksam ve parçaları ihracatında gerek miktar gerek değer temelinde dünyada birinci sırada olduğu görülmektedir.
(3) 2014 yılında, ÇHC menşeli ihracatın, dünya ihracatı içerisindeki payının miktar olarak %72,4 (216.219 ton), değer olarak ise %53,8 (1.185.990 ABD doları) olduğu görülmektedir.
(4) ÇHC’nin 2012-2014 yılları arasında bebek arabası ihracatının genel seyrine bakıldığında, anılan ülkenin Türkiye’ye ihracatında gözlemlenen durumun, yani miktarın azalması, diğer taraftan değerin ve dolayısıyla birim fiyatın artmasının, anılan ülkenin dünyaya ihracatında da geçerli bir durum olduğu görülmektedir.
(5) Bunlara ek olarak, ÇHC’nin dünya bebek arabası ve aksam parçaları ihracatı içerisinde değer temelindeki payının miktar temelindeki payına oranla düşük olması, anılan ülke tarafından diğer ihracatçı ülkelere oranla daha düşük birim fiyatlı ürünlerin piyasaya sürüldüğü şeklinde değerlendirilebilir. Bu nedenle, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün birim fiyatları dikkate alındığında mevcut damping önleminin yürürlükten kalkması durumunda, başvuru sahibi yerli üretim dalı için iç pazarda rekabet koşullarının zorlaşacağı değerlendirilmektedir.
Dampingin devamına veya yeniden meydana gelebilme ihtimaline ilişkin değerlendirmeler
MADDE 11 – (1) Mer’i önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelip gelmeyeceğine ilişkin değerlendirme yapılabilmesini teminen yerli üretim dalının soruşturma konusu üründeki ağırlıklı ortalama ticari maliyeti, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret verileri ile Uluslararası Ticaret Merkezi kaynaklarından elde edilen, soruşturma konusu ürüne yönelik dünya ihracat verileri incelenmiştir.
(2) Buna ek olarak, mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda yurtiçi pazarda ortaya çıkacak durumun yerli üretim dalı üzerindeki olası etkileri dikkate alınmıştır.
(3) Bu kapsamda, bir önceki NGGS kapsamında “bebek arabaları” için 12 ABD doları/adet, “yalnızca bebek arabalarının şasileri” için 8 ABD doları/adet olarak tespit edilen dampinge karşı önlemin seviyesi dikkate alındığında, bahse konu önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda, ÇHC menşeli söz konusu ithalatın dampingli fiyatlarla ithal edilmeye devam edeceğinin veya tekrar dampinge konu olabileceğinin muhtemel olduğuna ilişkin somut, nesnel ve kanıtlanabilir verilerin mevcut olduğu saptanmıştır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelebilme İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde artış olup olmadığı incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 2012-2014 yılları olarak belirlenmiştir.
(2) Soruşturma konusu ürünlerin Türkiye’ye genel ithalatı ve bahse konu ülkeden yapılan ithalatın incelenmesinde TÜİK verileri dikkate alınmıştır.
(3) Diğer taraftan, 8715.00.10.00.00 GTİP’i altında bebek arabalarının tüm tipleri birlikte sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle, TÜİK verileri arasından yerli üretim dalı tarafından üretimi ve satışı yapılan tipte ve daha düşük birim fiyata sahip bebek arabalarına ilişkin ithalat istatistiklerini ayrıştırmak mümkün olmamaktadır. Bu kapsamda, TÜİK verileri dikkate alınarak tespit edilen ihraç birim fiyatı, tüm tipteki ürünlerin bir ortalaması olup, yerli üretim dalı tarafından üretimi yapılan tipteki bebek arabalarına yönelik birim fiyatın tespiti mümkün olmamıştır.
(4) Benzer şekilde, 8715.00.90.00.00 GTİP’i altında, bebek arabalarının şasilerinin yanı sıra, aksam ve parçaları da sınıflandırılmakta olup, önlem konusu bu ürüne ilişkin ithalat istatistiklerinin anılan GTİP içerisinden ayrıştırılması mümkün olmamaktadır.
İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde artış olup olmadığı incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 1/1/2011-31/12/2013 dönemi olarak belirlenmiştir.
Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 14 – (1) Önlem konusu ürünlerin ithalatının zarar inceleme dönemi olan 2012-2014 yılları arasında artış gösterdiği, 2013 yılında toplam ithalatın 2012 yılına oranla %1 oranında artarak 23 milyon ABD doları, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %29 oranında artarak 31 milyon ABD doları olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(2) Önlem konusu ürünlerden bebek arabalarının 2012 yılında 325.309 adet (23 milyon ABD doları) olan toplam ithalatı ise, 2013 yılında %15 oranında bir azalma ile 275.739 adet (23,3 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. Anılan ithalat 2014 yılında bir önceki yıla oranla %38 oranında bir artış ile 380.210 adete (31 milyon ABD doları) yükselmiştir.
(3) Bu kapsamda, bahse konu ürünün 2012-2014 yıllarında birim fiyatı sırasıyla 70,6 ABD doları/adet, 84,4 ABD doları/adet ve 79,1 ABD doları/adet olarak gerçekleşmiştir.
(4) Önlem konusu bir diğer ürün olan ve bebek arabalarının aksam ve parçaları altında sınıflandırılan “yalnızca bebek arabalarının şasileri”ne ilişkin ithalat rakamları incelendiğinde ise, 2012 yılında 76.109 kg (734 bin ABD doları) olan ithalatın, 2013 yılında %32 oranında bir artış ile 100.797 kg (1 milyon ABD doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2014 yılında ise anılan ithalat bir önceki yıla oranla %19 oranında bir artış göstererek 144.950 kg’a (1,6 milyon ABD doları) yükselmiştir.
(5) Bebek arabalarının aksam ve parçaları ithalatı birim fiyatları ise 2012-2014 yılları arasında sırasıyla 9,6 ABD doları/kg, 10,2 ABD doları/kg ve 11,2 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir.
Soruşturma konusu ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 15 – (1) ÇHC menşeli bebek arabalarının 2012 yılında 285.102 adet (20,2 milyon ABD doları) olan ithalatı 2013 yılında %13 oranında bir azalma ile 248.830 adet (20,9 milyon ABD doları), 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %35 oranında bir artış ile 336.095 adet (27,1 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli söz konusu ithalatın ürünün genel ithalatı içerisinde miktar bazında payı 2012-2014 yıllarında sırasıyla %88, %90 ve %88 olarak gerçekleşmiştir.
(2) ÇHC menşeli bebek arabası ithalatının 2012-2014 yıllarındaki birim fiyatları sırasıyla 70,9ABD doları/adet, 83,9 ABD doları/adet ve 80,5 ABD doları/adettir.
(3) ÇHC menşeli bebek arabalarının aksam ve parçaları ithalatı ise 2013 yılında 2012 yılına oranla % 34 oranında bir artış göstererek 92.715 kg (899 bin ABD doları), 2014 yılında ise 2013 yılına oranla %42 oranında bir artış göstererek 131.301 kg (1,4 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir.
(4) Anılan ithalatın birim fiyatları 2012-2014 yılları arasında sırasıyla 8,7 ABD doları/kg, 29,6 ABD doları/kg ve 29,4 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir.
Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat
MADDE 16 – (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen bebek arabası ithalatına bakıldığında, 2012 yılında 40.207 adet (2,8 milyon ABD doları) olan ithalat miktarının, 2013 yılında %33 oranında bir azalma ile 26.909 adet (2,4 milyon ABD doları), 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %30 oranında bir artış ile 44.115 adet (3 milyon ABD doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir. Anılan ithalatın toplam ithalat içerisinde miktar bakımından payı ise 2012-2014 yılları arasında sırasıyla %12, %10 ve %12’dir.
(2) Üçüncü ülkeler menşeli bebek arabaları ithalatının birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012-2014 yılları arasında birim fiyatların sırasıyla 68,4 ABD doları/adet, 89,2 ABD doları/kg ve 68,1 ABD doları/kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(3) Üçüncü ülkeler menşeli aksam ve parça ithalatı incelendiğinde ise 2012 yılında 6.948 kg olan ithalatın, 2013 yılında %16 oranında bir artış ile 8.082 kg olarak gerçekleştiği; 2014 yılında ise 2013 yılına oranla %69 oranında bir artış ile 13.649 kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(4) Anılan ithalatın birim fiyatları ise 2012-2014 yıllarında sırasıyla 18,6 ABD $/kg, 16,2 ABD $/kg ve 15,7 ABD $/kg olarak gerçekleşmiş olup; toplam ithalat içerisinde miktar bakımından payı ise sırasıyla %9, %8 ve %9 olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 17 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında, yerli üretim dalını oluşturan başvuru sahibi Rota ve Derya Bebe firmalarının benzer üründe 2012-2014 yıllarına ilişkin yurtiçi satış verileri ile anılan firmalar tarafından tahmini olarak beyan edilen diğer yerli üreticilerin anılan döneme ilişkin yurtiçi satış verileri ve soruşturma konusu ürünün 2012-2014 yılları arasında gerçekleşen ithalat miktarı dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, yerli sanayinin yurtiçi satışları toplam tüketime oranlanarak yerli üretim dalı pazar payı; şikâyet konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla ise soruşturma konusu ithalatın pazar payı hesaplanmıştır.
(2) Bu kapsamda, 2013 yılında yaşanan düşüşe karşın, soruşturma dönemi olan 2012-2014 yılları arasında yurtiçi toplam tüketiminin arttığı; benzer mal tüketimi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, anılan tüketim miktarının 2014 yılında 111 birime yükseldiği görülmektedir.
(3) Yerli üretim dalının yurtiçi pazar payında 2012-2014 yılları arasında gerileme yaşandığı gözlemlenmektedir. İthalatta yaşanan azalmaya bağlı olarak yerli üretimin pazar payı 2013 yılında artış göstermiş, ancak 2014 yılında yaşanan ithalat artışı nedeniyle toplam tüketimde yaşanan artışa rağmen yerli üretim dalının pazar payı gerilemiştir. Bu çerçevede, yerli üretim dalının Türkiye piyasasından aldığı pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, bu endeksin 2013 yılında 116 birime yükseldiği, 2014 yılında ise 88 birime gerilediği görülmektedir.
(4) ÇHC’den gerçekleşen toplam ithalatın pazar payı 2012-2014 yılları arasında artış göstermiştir. ÇHC’nin toplam pazar içerisindeki payı 2013 yılında düşmekle birlikte, 2014 yılında ithalatın pazar payı 2012 yılı seviyesinin üzerine çıkmıştır. ÇHC’nin pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 96 birime gerilediği, 2014 yılında ise 106 birime yükseldiği görülmektedir.
(5) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın pazar payı 2014 yılında 2012 yılına oranla gerilemiştir. Anılan ülkeler menşeli ithalatın pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 74 birime gerilediği, diğer taraftan 2014 yılında 99 birime yükseldiği görülmektedir.
Fiyat kırılması
MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken soruşturma konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın ortalama fiyatları ile yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatları kullanılarak fiyat kırılması hesaplanmıştır. Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.
(2) Bu kapsamda yapılan değerlendirme neticesinde, soruşturma dönemi olan 2012-2014 yılları arasında ÇHC menşeli soruşturma konusu ithalatın yerli üretim dalının yurtiçi fiyatlarını ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatına göre kırmadığı tespit edilmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 19 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde yerli üretim dalının soruşturma konusu ürüne ait 2012-2014 yıllarına ilişkin verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurt içi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme, sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.
(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2012 yılı esas alınarak endekslenmiştir. Buna göre;
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO);
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen üretim miktar endeksi 2013 yılında 106 birime yükselmiş, diğer taraftan 2014 yılında 98 birime gerilemiştir.
2) Yerli üretim dalının 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen kapasite endeksi, 2013 ve 2014 yıllarında 113 birim olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, anılan dönemde KKO endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında 94, 2014 yılında ise 87 birime gerilemiştir.
b) Yurt içi satışlar;
1) Yerli üretim dalının 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen yurtiçi satış miktar endeksi, 2013 yılında 106 birime yükselmiş, 2014 yılında ise 97 birime gerilemiştir.
2) Aynı döneme ilişkin yurtiçi satış hâsılatı ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, anılan değerin 2013 yılında 107 birime yükseldiği, 2014 yılında ise 94 birime gerilediği görülmektedir.
c) İhracat;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen ihracat miktar endeksi, 2013 yılında 108 birime, 2014 yılında ise 712 birime yükselmiştir.
2) Aynı döneme ilişkin yurtdışı satış hâsılatı ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, anılan değerin 2013 yılında 46 birim, 2014 yılında ise 528 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
ç) Pazar payı;
1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketiminde 2013 yılında yaşanan düşüşe rağmen, tüketim 2014 yılında 2012 yılına oranla artış göstermiştir. Yurtiçi tüketim 2012 yılı için 100 birim olarak alındığında, 2013 yılında bu rakamın 91 birime gerilediği, 2014 yılında ise 111 birime yükseldiği görülmektedir.
2) Yerli üretim dalının pazar payı, 2014 yılında 2012 yılına oranla gerileme göstermiştir. Yerli üretim dalının pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak alındığında, bu payın 2013 yılında 116 birime yükseldiği, ancak 2014 yılında 88 birime gerilediği görülmektedir.
d) Yurt içi fiyatlar;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksi, 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 101, 2014 yılında ise 98 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
e) Maliyetler;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında birim ticari maliyetin yükseldiği ve endeksin sırasıyla 112 ve 106 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
f) Stoklar;
1) Yerli üretim dalı tarafından stoklu çalışılmadığı, bir yılın Kasım ayından itibaren üretimi yapılan ürünlerin, bir sonraki yılın satışları için hazır edilerek bekletildiği, bu ürünlerin izleyen yılın Ocak ayından itibaren ve yeni fiyatlarla satışa sunulduğu, ancak bunların stok olarak değerlendirilmediği görülmüştür.
g) İstihdam;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 115, 2014 yılında ise 120 birime yükseldiği görülmektedir.
ğ) Verimlilik;
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, bu endeksin 2013 yılında 92, 2014 yılında ise 82 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
h) Kârlılık;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2012 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 16 birime gerilediği, 2014 yılında ise 32 birime yükseldiği görülmektedir.
ı) Nakit akışı;
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 26 ve 33 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
i) Büyüme;
1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılında 100 iken, takip eden iki yılda sırasıyla 89 ve 80 birim olarak gerçekleşmiştir.
j) Sermaye artışı;
1) Yerli üretim dalının sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2012 yılında 100 birim olan öz sermaye endeksi, 2013 yılında 97, 2014 yılında ise 91 birime gerilemiştir.
k) Yatırımlardaki artış;
1) Yerli üretim dalının 2012-2014 yılları içerisinde tespit edilen tevsi ya da yenileme yatırımı bulunmamaktadır.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak incelendiğinde, mevcut dampinge karşı kesin önlem ve soruşturma konusu ürünün ithalatında meydana gelen gerilemeye bağlı olarak, 2013 yılında üretim ve yurtiçi satışlarda 2012 yılına oranla olumlu bir seyir izlendiği görülmüştür. Diğer taraftan, 2014 yılında soruşturma konusu ülke menşeli ithalatta yaşanan artışın da etkisiyle bu olumlu seyrin sürdürülemediği tespit edilmiştir.
(2) Yapılan değerlendirmede, 2012 yılı verileri 2014 yılı verileri ile kıyaslandığında, yurtiçi tüketimde görülen artışa rağmen, yerli üretim dalının üretim ve yurtiçi satışlarının gerilediği, sınai ve ticari maliyetin artış gösterdiği, toplam kârlılıkta ve yurtiçi satışlarda kârlılığın azaldığı, yurtdışı satışlarda kârlılığın ise negatif olarak gerçekleştiği, verimliliğin azaldığı ve faaliyet giderlerinin artış gösterdiği tespit edilmiştir.
(3) Yerli üretim dalının faaliyet giderleri ve finansman giderlerinin 2012-2014 yılları arasında artış gösterdiği görülmektedir.
(4) Bu kapsamda, 2012 yılı yerli üretim dalı ekonomik göstergeleri 2014 yılı göstergeleri ile kıyasladığında, hali hazırda yürürlükte olan dampinge karşı kesin önlemin, yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinde daha olumsuz bir seyrin ortaya çıkmasının engellenmesinde önemli bir etkisi olduğu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde olumsuz seyrin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Belirlemelerin Değerlendirilmesi
Dampingin devamı ihtimaline ilişkin belirlemeler
MADDE 21 – (1) Hali hazırda bebek arabası ve bunların şasilerine yönelik olarak yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin seviyesi ve bebek arabalarına yönelik referans fiyat uygulaması dikkate alındığında, dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması durumunda ÇHC menşeli önlem konusu ithalatın artış göstereceği ve bu durumun yerli üretim dalı üzerinde olumsuz etkilerinin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.
(2) Buna ek olarak, ÇHC’nin gerek dünya bebek arabası üretimi ve ihracatındaki konumu gerek Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracat miktarı ve ihracatın birim fiyatları dikkate alındığında mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda önlem konusu ithalatın artış göstereceği ve bu durumun yerli üretim dalı üzerinde olumsuz etkilerinin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.
(3) Yukarıda sıralanan hususlar ve bu Tebliğin 11 inci maddesindeki değerlendirme çerçevesinde mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampinge konu olan soruşturma konusu ithalatın devamlılık arz edeceği düşünülmektedir.
Zararın yeniden meydana gelebilme ihtimaline ilişkin belirlemeler
MADDE 22 – (1) 2014 yılında soruşturma konusu ürünlerden bebek arabalarının miktar bazında tüm ülkelerden toplam ithalatı 2012 yılına göre %17 oranında artış göstermiştir. Soruşturma konusu ithalat miktarı ise mevcut damping önlemi ve referans uygulamasına karşın %18 oranında artış göstermiştir. Diğer ülkeler menşeli ithalat için ise artış oranı %10’dur. Soruşturma konusu bir diğer ürün olan bebek arabalarının şasilerinin sınıflandırıldığı, aksam ve parçaların tüm ülkelerden ve ÇHC’den ithalatı ise 2014 yılında 2012 yılına oranla %90 oranında, diğer ülkelerden ise %96 oranında artış göstermiştir.
(2) 2012-2014 yılları arasında soruşturma konusu bebek arabalarının Türkiye tüketimi 100 birimden 111 birime yükselmiş, tüketimde yaşanan artışa rağmen yerli üretim dalının 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar payı 2014 yılında 88 birime gerilemiştir.
(3) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak incelendiğinde, mevcut dampinge karşı kesin önlem ve soruşturma konusu ürünün ithalatında meydana gelen gerilemeye bağlı olarak, 2013 yılında üretim ve yurtiçi satışlarda 2012 yılına oranla olumlu bir seyir izlendiği görülmekle birlikte, 2014 yılında soruşturma konusu ülke menşeli ithalatta yaşanan artışın da etkisiyle bu olumlu seyrin sürdürülemediği tespit edilmiştir. 2014 yılında yurtiçi tüketimde görülen artışa rağmen, 2012 yılına oranla yerli üretim dalının üretim ve yurtiçi satışlarının gerilediği, sınai ve ticari maliyetinin artış gösterdiği, toplam kârlılıkta ve yurtiçi satışlarda kârlılığın azaldığı, yurtdışı satışlarda kârlılığın ise negatif olarak gerçekleştiği, verimliliğin azaldığı ve faaliyet giderlerinin artış gösterdiği tespit edilmiştir. Firma geneli ekonomik göstergeler incelendiğinde ise, faaliyet giderleri ve finansman giderlerinin 2012-2014 yılları arasında artış gösterdiği görülmektedir.
(4) Bu kapsamda, soruşturma konusu ithalatın miktar temelindeki artışına paralel olarak, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde yaşanan olumsuz seyir dikkate alındığında, halihazırda yürürlükte olan dampinge karşı kesin önlemin, yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinde daha olumsuz bir seyrin ortaya çıkmasının engellenmesinde önemli bir etkisi olduğu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde olumsuz seyrin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.
(5) Mevcut duruma etki edebilecek “diğer etkenler” incelendiğinde, benzer üründe yerli üreticiler arasındaki yurtiçi rekabet şartlarının, benzer ürünün imalat ve/veya tüketiminde ortaya çıkabilecek olası farklılıkların ve diğer ikincil etkenlerin, dampingin devamı veya yeniden tekrarlanma ihtimaline ilişkin tespitler ile yerli üretim dalı üzerindeki zarara veya bu zararın yeniden tekrarlanma ihtimaline ilişkin saptamalara yönelik nedensellik bağını bütünüyle ortadan kaldıracak veya önemsiz hale getirecek nitelikte ve güçte olmadığı değerlendirilmiştir.
Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 23 – (1) 2012-2014 yılları arasında diğer ülkelerden gerçekleşen bebek arabası ithalat miktarı ve toplam pazar payının artış gösterdiği görülmektedir.
(2) Son değerlendirmede, soruşturma konusu ülkeler haricinde diğer ihracatçı ülkelerden gerçekleşen ithalatın miktar ve birim fiyatlarının illiyet bağını ortadan bütünüyle ortadan kaldıracak veya önemsiz hale getirecek güçte ve nitelikte olmadığı tespit edilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Karar ve Uygulama
Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma neticesinde, yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/14) vasıtasıyla yürürlüğe konulan dampinge karşı kesin önlemin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayıyla aşağıdaki tabloda gösterilen meri şekliyle önlem miktarı değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP Eşya Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem
8715.00.10.00.00 Bebek arabaları  
Çin Halk Cumhuriyeti
12 ABD Doları/Adet
8715.00.90.00.00  
Yalnızca bebek arabalarının şasileri
Çin Halk Cumhuriyeti 8 ABD Doları/Adet

Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu