İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/19)

19.06.2016-29747 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/19)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/5/2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/14) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
e) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
f) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini,
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ğ) Zimaş: Zimaş Zincir ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) 23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13) ile ÇHC menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” için 1.200 ABD doları/ton tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/21) ile söz konusu ürüne ilişkin önlemlerin 23/5/2015 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürede yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.
(3) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu iddiasıyla yerli üretici Zimaş firması tarafından yapılan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, 23/5/2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/14) ile başlatılan NGGS, Genel Müdürlük tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.
Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında ve soruşturma müddetince iletilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, şikayetçi yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla Zimaş firması, bu Tebliğin geri kalan kısımlarında “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen soruşturma konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca ÇHC’de yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(5) Kendilerine ithalatçı soru formu iletilen firmaların dört tanesinden cevap alınmıştır.
(6) Üretici/ihracatçı soru formuna ilişkin olarak ise hiçbir firmadan cevap alınmamıştır.
(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim, 8/4/2016 tarihinde ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bildiren ilgili taraflara iletilmiştir.
(8) İlgili tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında somut, nesnel ve tevsik edilebilir olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının Bursa’da bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 8 – (1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2012–31/12/2014 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak saptanmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün, 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 GTİP altında yer alan “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”dır.
(2) Soruşturma konusu ürün, hareket ve güç iletiminde dişli ile kullanılan bir makine elemanlarıdır. Ürünlerin belirgin özelliği, hareket ve güç iletiminin olduğu her ortamda çalışabilmesi ve gerektiğinde üzerine monte edilen kulaklar sayesinde yük taşıyabilmesidir. Soruşturma konusu ürünün, otomobil, ağaç işleme, çimento, şeker, demir-çelik, konserve, meşrubat ve tekstil fabrikaları, kömür işletmeleri ve zincir ihtiyacı olan diğer sektörler için üretimi yapılmaktadır.
(3) Yerli üretim dalı tarafından üretilen zincirlerin benzer ürün olduğu tespiti önleme esas soruşturmada yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, yerli üretim dalı tarafından üretilen zincirler ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu zincirlerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumlarını ortadan kaldıracak bir değişiklik tespit edilememiştir. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.
(4) İthalatçı soru formlarına verilen cevaplarda bazı zincir tiplerinin yerli üretim dalı tarafından üretilmediği iddia edilmiştir. Yerli üretim dalının benzer ürünün tüm alt tiplerini imal etmesinin hukuken zorunlu olmadığının tespiti çerçevesinde, yerli üretim dalının ekonomik mülahazalarla üretmediği benzer ürünün alt tiplerine yönelik tespitin, “benzer ürün”e yönelik saptamaya halel getirmediği değerlendirilmiştir.
(5) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.
(6) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
(2) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma sırasında yeniden damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.
Soruşturma konusu üründe toplam ihracat kapasitesi
MADDE 11 – (1) Soruşturma konusu ürüne ilişkin inceleme, tespit edilebilen en yakın Gümrük Tarife Pozisyonu’na ilişkin UTM verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde, UTM verileri 2012-2014 yılları arasında ton temelinde değerlendirilmiştir. Söz konusu istatistik verileri soruşturma konusu üründeki ihracat potansiyeline gösterge teşkil etmesi açısından önemlidir.
(2) UTM’nin verileri incelendiğinde, soruşturma konusu ürün için dünya toplam ihracatı 2012 yılında 470.953 ton, 2013 yılında 479.197 ton ve 2014 yılında 540.001 ton olarak gerçekleşmiştir. Değer temelinde ise, toplam ihracat 2012 yılında 2.735.926.000 ABD doları, 2013 yılında 2.943.628.000 ABD doları ve 2014 yılında 3.152.643.000 ABD doları değerinde gerçekleşmiştir. Toplam ihracatın birim fiyatları 2012, 2013 ve 2014 yılları için sırasıyla 5,81, 6,14 ve 5,84 ABD doları/kg’dir.
(3) Görüldüğü üzere, soruşturma konusu ürünün dünyadaki toplam ihracatı 2014 yılında 2012 yılına kıyasla miktar ve değer olarak %15 artmıştır.
Soruşturma konusu ülkenin ihracat kapasitesi
MADDE 12 – (1) Soruşturma konusu ürüne ilişkin inceleme, UTM verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde, UTM verileri 2012-2014 yılları arasında ton temelinde değerlendirilmiştir. Söz konusu istatistik verileri ÇHC’nin soruşturma konusu üründeki ihracat potansiyeline gösterge teşkil etmesi açısından önemlidir.
(2) UTM’nin verileri incelendiğinde, ÇHC’nin soruşturma konusu ürün için 2014 yılı itibarıyla dünyada miktar temelinde %33’lük bir oranla ana ihracatçı ülke konumunda olduğu görülmektedir. Buna göre ÇHC’nin tüm dünyaya yapmış olduğu soruşturma konusu ürünün ihracatı miktar temelinde 2012 yılında 154.122 ton, 2013 yılında 153.951 ton ve 2014 yılında 178.077 ton olarak gerçekleşmiştir. Değer temelinde ise, ÇHC’nin ihracatı 2012 yılında 407.587.000 ABD doları, 2013 yılında 405.706.000 ABD doları ve 2014 yılında 480.175.000 ABD doları değerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları 2012, 2013 ve 2014 yılları için sırasıyla 2,64, 2,64 ve 2,70 ABD doları/kg’dir.
(3) Tüm bu veriler, ÇHC’nin ihracat kapasitesinin büyüklüğünü açık bir biçimde ortaya koymaktadır. ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların Türkiye piyasasını bilmeleri ve pazara nüfuz edecek dağıtım kanallarına sahip oldukları da dikkate alındığında, önlemin kalkması durumunda söz konusu ihracat kapasitesinin Türkiye’ye yönlendirilebileceği değerlendirilmektedir.
Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları
MADDE 13 – (1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve dampinge konu ithalatın muhtemel seviyesini göstermesi açısından önem taşımaktadır.
(2) Buna göre, esas soruşturmada üretici/ihracatçı firmalar için CIF bedelin %95’i ile %156’sı arasında değişen oranlarda damping marjları hesaplanmıştır. Damping önlemi ise İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından 1.200 ABD doları/ton olarak belirlenmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalındaki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın miktarının ve fiyatlarının yerli üretim dalının iç satış fiyatlarını nasıl etkilediği ve yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2012-2014 dönemi verileri dikkate alınmıştır.
(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkeden yapılan ithalatının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.
Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı
MADDE 15 – (1) Türkiye’nin soruşturma konusu ürün ithalatı, miktar temelinde 2012 yılında 4.442.477 kg, 2013 ve 2014’te ise sırasıyla, 3.699.825 kg ve 4.224.162 kg olarak gerçekleşmiştir. Değer temelinde bakıldığında ise 2012 yılında 23.489.879 ABD doları olan genel ithalatın değeri, 2013 yılında 23.583.331 ABD doları ve 2014 yılında ise 26.140.050 ABD doları olmuştur. Genel ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise, 2012’de 5,29 ABD doları/kg, 2013’te 6,37 ABD doları/kg ve 2014’te ise 6,19 ABD doları/kg olduğu görülmüştür.
Soruşturma konusu ülkeden ithalat
MADDE 16 – (1) ÇHC’den gerçekleştirilen soruşturma konusu ürünün ithalatı, 2012 yılında 922.110 kg, 2013 yılında 886.814 kg, 2014 yılında ise 1.249.189 kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Değer olarak bakıldığında ise soruşturma konusu ülkeden 2012 yılında 4.296.789 ABD doları, 2013 yılında 4.485.409 ABD doları ve 2014 yılında ise 5.781.783 ABD doları değerinde ithalat gerçekleşmiştir. 2012, 2013 ve 2014 için ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatları ise sırasıyla 4,66 ABD doları/kg, 5,06 ABD doları/kg ve 4,63 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’den yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise miktar temelinde 2012 yılında %21, 2013 yılında %24 ve 2014 yılında ise %30 olarak gerçekleşmiştir.
Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 17 – (1) ÇHC dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen ithalat 2012 yılında 3.520.367 kg, 2013 yılında 2.813.011 kg ve 2014 yılında 2.974.973 kg’dır. Değer temelinde ise söz konusu ithalat 2012, 2013 ve 2014 yılları için sırasıyla 19.193.090, 19.097.922 ve 20.358.267 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012 yılında 5,45 ABD doları/kg, 2013 yılında 6,79 ABD doları/kg ve 2014 yılında 6,84 ABD doları/kg olduğu görülmüştür. ÇHC dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2012 yılında miktar temelinde %79 olan söz konusu pay, 2013 yılında %76’ya ve 2014 yılında ise %70’e düşmüştür.
Yurt içi tüketim ve pazar payları
MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle yerli üretim dalının ve diğer yerli üreticilerin yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.
(2) Soruşturma konusu ürünün Türkiye benzer mal tüketimi 2012 yılı endeksi 100 olarak değerlendirildiğinde, 2013 yılında 89’a düşmüş, 2014 yılında ise 106’ya yükselmiştir. Pazar paylarına bakıldığında ise soruşturma konusu ülke ÇHC’nin pazar payı gözden geçirme döneminde yükseliş eğilimi içinde olmuştur. ÇHC’nin 2012 yılında 100 olarak kabul edilen pazar payı endeksi, 2013 yılında 108’e, 2014 yılında ise 128’e yükselmiştir. Yerli üretim dalının pazar payı endeksi ise 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100, 98 ve 112 seviyesinde gerçekleşmiştir. ÇHC dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi ise 2012 yılında 100 iken 2013 yılında 89’a, 2014 yılında ise 80’e düşmüştür. Diğer yerli üreticilerin pazar payı endeksi ise 2012 yılında 100 iken 2013 ve 2014 yıllarında 218 ve 236 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 19 – (1) Fiyat kırılması hesabında, ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %2,7 oranında gümrük vergisi ile %5 oranında gümrükleme masrafı eklenerek soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının yerli üretim dalının ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir. Buna göre 2012, 2013 ve 2014 yılları için yapılan hesaplamalar sonucunda, ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2012 yılında %5 ila %10 arasında bir seviyede kırdığı, 2013 ve 2014 yıllarında ise kırmadığı tespit edilmiştir.
(2) Fiyat baskısı ise yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatlarının dampingli ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve fiyatlarını makul kâr elde edecek şekilde belirleyememesi durumunda, şikayete konu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatı ile yerli üreticinin ağırlıklı ortalama ticari maliyetine makul bir kâr oranı ekleyerek bulunan olması gereken fiyatın karşılaştırılmasıdır. Buna göre 2012, 2013 ve 2014 yılları için yapılan hesaplamalar sonucunda ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını 2012 yılında %10 ila %15 arasında bir seviyede baskıladığı, 2013 ve 2014 yıllarında ise baskılamadığı görülmüştür.
(3) Ancak, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde, ÇHC’nin Türkiye’ye ihraç edeceği soruşturma konusu ürünün olası birim ihraç fiyatlarını ve bunların yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarına yönelik olası etkisini değerlendirebilmek amacıyla ÇHC’nin 2014 yılında soruşturma konusu üründe Romanya’ya gerçekleştirdiği ihracatın birim fiyatı esas alınarak yapılan fiyat kırılması ve baskısı hesabında, %65 ila %85 aralığında kırılma ve baskı tespit edilmiştir. Bu karşılaştırmada Romanya; Türkiye’ye coğrafi olarak yakınlığı, soruşturma konusu ürüne dair ithalat istatistiklerinin erişilebilir olması ve Dünya Bankası’nın verilerine göre kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılalar açısından Türkiye’ye yakın olması nedeniyle seçilmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 20 – (1) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, başvuru sahibi yerli üretim dalından elde edilen veriler esas alınmıştır. Miktar kilogram temelinde değerlendirilmiştir.
(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk lirası temelindeki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2012 yılı 100 birim olacak şekilde endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünler için 2012 yılında 100 olan kilogram temelinde üretim miktar endeksi, 2013 yılında 76’ya düşmüş, 2014 yılındaysa 108’e yükselmiştir.
2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi gözden geçirme dönemi boyunca sabit kalmıştır.
3) Yerli üretim dalının söz konusu üründe kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 76’ya düşmüş, 2014 yılındaysa 108’e yükselmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013’de 88’e düşmüş, 2014 yılında ise 119’a yükselmiştir.
c) Yurt içi fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi birim fiyat endeksi, 2013 yılında 86’ya, 2014 yılında ise 83’e gerilemiştir.
ç) Yurt dışı satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2013 yılında 72’ye düşmüş, 2014 yılında ise 96’ya yükselmiştir.
d) Yurt dışı fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış birim fiyat endeksi 2013 yılında 98, 2014 yılında ise 108 olarak gerçekleşmiştir.
e) Pazar payı
1) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100, 98 ve 112 şeklinde gerçekleşmiştir.
f) Maliyetler
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan birim sınai maliyet değer endeksi, 2013 yılında 87; 2014 yılında ise 84 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan birim ticari maliyet değer endeksi, 2013 yılında 93; 2014 yılında ise 86 olarak gerçekleşmiştir.
g) Kârlılık
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satışlardan birim ürün kârı endeksi, 2013 yılında -13’e düşmüş, 2014 yılında ise 69’a yükselmiştir. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satışlardan birim ürün kârı endeksi, 2013 yılında -15’e düşmüş, 2014 yılında ise 89’a yükselmiştir. Toplam birim kârlılık endeksi ise 2012 yılı 100 kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yılları için -13 ve 71 şeklinde gerçekleşmiştir.
ğ) Stoklar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2013 yılında 50’ye, 2014 yılında ise 28’e gerilemiştir. Değer temelinde stok endeksi ise 2012 yılı 100 iken 2013’te 42, 2014’te ise 25 olmuştur.
2) Stok çevrim hızı endeksi ise 2012 yılı 100 kabul edildiğinde, 2013’te 173’e, 2014’te ise 410’a yükselmiştir.
h) İstihdam
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi 2013 yılında 103’e ve 2014 yılında ise 123’e yükselmiştir. 2012 yılı için 100 olarak alınan idari personel endeksi de 2013 ve 2014 yıllarında 78 ve 100 olarak gerçekleşmiştir.
ı) Ücretler
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan aylık brüt işçi ücreti endeksi, 2013’te 104’e yükselmiş, 2014’te ise 96’ya düşmüştür.
i) Verimlilik
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 74’e düşmüş, 2014’te ise 88’e yükselmiştir.
j) Nakit Akışı
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan nakit akış endeksi, 2013’te 37’ye düşerken, 2014’te 82’ye çıkmıştır.
k) Büyüme
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılında 100 iken, 2013 ve 2014 yıllarında 109 ve 130 olarak gerçekleşmiştir.
l) Sermaye ve Yatırımları Arttırma Yeteneği
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 103’e yükselmiş, 2014 yılında ise 92’ye gerilemiştir. Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin tevsi yatırımları 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 209’a, 2014 yılında ise 2138’e yükselmiştir. Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yenileme yatırımları 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 78’e, 2014 yılında ise 34’e gerilemiştir.
m) Yatırımların geri dönüş oranı
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin (Kâr/Özkaynak) oranı 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 202’ye yükselmiş, 2014 yılında ise 8’e düşmüştür.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, yurt içi birim satış fiyatları, yurt içi ve yurt dışı kârlılık, ürün nakit akışı gibi verilerin 2014 yılında 2012 yılına kıyasla gerilediği görülmektedir. Bununla birlikte önlemin de etkisiyle, bilhassa 2014 yılında yerli üretim dalının üretim, yurt içi ve yurt dışı satışlar, yurt içi ve toplam kârlılık, tevsi yatırımlar, stok miktarı ve kapasite kullanım oranı gibi ekonomik göstergelerinde 2013 yılına kıyasla olumlu gelişmeler olmuştur. 2013 yılında ekonomik göstergelerde meydana gelen dalgalanmanın sebebinin yerli üretim dalında yaşanan organizasyonel değişim olduğu değerlendirilmektedir. 2013 yılı ile 2014 yılı arasında gerçekleşen birim ticari maliyetlerdeki artışın, birim sınai maliyetlerde yaşanan artıştan kaynaklandığı görülmektedir.
(2) ÇHC’den ithal edilen soruşturma konusu ürünün birim fiyatlarının ortalama ithalatın birim fiyatlarından aşağıda olması, 2014 yılı itibarıyla ÇHC’den yapılan ithalatın artmış olması ve bu durumun yarattığı piyasa koşullarında önlemin yürürlükten kalkmasının yerli üretim dalının ekonomik göstergelerini olumsuz bir seviyeye çekebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, önlemin yürürlükten kalkması halinde gerçekleşen pozitif gelişmelerin sürdürülemeyeceği ve yerli üretim dalının yapmış olduğu yatırımların geri dönüşünün zorlaşabileceği mütalaa edilmektedir.
ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi
İhtimalinin Değerlendirilmesi
Genel açıklamalar
MADDE 22 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.
Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 23 – (1) Talebi etkileyen başlıca unsurun fiyat olduğu sektörden edinilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Soruşturmaya tabi ülkenin de bu konuda avantajlı olduğu genel ithalat istatistikleri incelendiğinde görülmektedir; zira ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı ithalatının birim fiyatı, dünyada ve Türkiye’de inceleme dönemindeki tüm yıllarda genel ithalatın ortalama birim fiyatının altında seyretmiştir.
Değerlendirme
MADDE 24 – (1) Yapılan değerlendirmeler sonucunda, dünya genelinde soruşturmaya tabi ürünün ihracatının arttığı, soruşturmaya tabi ülke olan ÇHC’nin dünyadaki en büyük ihracatçı olduğu ve Türkiye’ye yönlendirebileceği önemli bir ihracat kabiliyetinin bulunduğu, ÇHC menşeli ithalata olan talebin temel nedeninin fiyatların uygunluğu olduğu, gözden geçirme dönemi boyunca ÇHC’nin soruşturma konusu ürün fiyatlarının dünya ortalamasının altında seyrettiği, önlemin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının önemli seviyelerde olduğu da dikkate alındığında, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
(2) Önleme rağmen ÇHC’den yapılan ithalatın artmış olduğu, yürürlükte bulunan önlemin etkisi olmadan artışın çok daha yüksek olacağı, yerli üretim dalının üretim, yurt içi satışlar gibi temel göstergelerinde iyileşmeler yaşanmakla birlikte, 2012 yılı ile kıyaslandığında 2014 yılında yurt içi birim fiyatları, kârlılık, nakit akışı gibi bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı hususu da dikkate alındığında önlemin yürürlükten kalkması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Karar
MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda, mer’i önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin tabloda belirtilen şekilde mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem
7315.11.90.00.11 Transmisyon Zincirleri Çin Halk Cumhuriyeti 1.200 ABD doları/ton
7315.11.90.00.19 Diğerleri
7315.12.00.00.11 Transmisyon Zincirleri
7315.12.00.00.19 Diğerleri
7315.19.00.00.00 Aksamlar

Uygulama
MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, 25 inci maddede GTİP’i, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşısında gösterilen tutarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu