İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/11)

12.04.2016-29682 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/11)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/4/2015 tarihli ve 29324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/10) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
e) MKS: MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi Anonim Şirketini,
f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Soruşturma
MADDE 4 – (1) Yerli üretici MKS tarafından yapılan başvuru üzerine, ÇHC menşeli 2915.12.00.00.12 GTİP altında sınıflandırılan “sodyum formiat” için 12/4/2015 tarihli ve 29324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/10) ile başlatılan ve Genel Müdürlük tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.
Yerli üretim dalı
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda, şikâyet başvurusunda bulunan MKS firmasının yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, adı geçen firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yerli üretim dalı olarak anılacaktır.
Soruşturma ve zarar inceleme dönemleri
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014 – 31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/2012 – 31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem esas alınmıştır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, ayrıca soru formlarının anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına erişim hakkında bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ithalatçı firmalara soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur. Üç firmadan yanıt alınmıştır.
(5) Soruşturma kapsamında, ithalatçı soru formunu doldurarak Bakanlığa ileten firmaların yanıtları incelenmiştir.
(6) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna cevap veren olmamıştır.
(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim” 17/12/2015 tarihinde ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara ve yerli üretim dalına iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır.
(8) Nihai bildirim aşamasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü olarak da sunmalarına imkân tanımak amacıyla talep olması halinde kamu dinleme toplantısı düzenleneceği belirtilmiştir. Söz konusu toplantıya katılım isteği sadece yerli üretim dalından gelmiş olup, ithalatçılardan, ihracatçılardan ve ÇHC Ankara Büyükelçiliği’nden söz konusu toplantıya yönelik herhangi bir katılım talebi veya nihai bildirime yönelik herhangi bir görüş Bakanlığa intikal etmediğinden kamu dinleme toplantısı düzenlenmemiştir.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici MKS firmasının İstanbul’da yerleşik idari ofislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün 2915.12.00.00.12 GTİP’i altında kayıtlı “sodyum formiat”tır.
(2) Sodyum formiat maddesi indirgen özellikli, yüksek oranda higroskopik ve suda kolayca çözünebilen kristal bir tuzdur.
(3) Sodyum formiat üretiminde önce asetaldehit, formaldehit, kostik ve formik asitin reaksiyonundan pentaeritritol ile sodyum formiat -çok seyreltik olarak- beraberce elde edilirler. Bu seyreltik karışımın, “konsantrasyon” bölümünde suyu uçurulur ve “stripping” bölümünde de ihtiva ettiği formaldehit ve metanol ayrıldıktan sonra ana ürün kristallendirilip süzülerek ayrılır. Çözeltide kalan sodyum formiat ayrı bir bölümde bir kademe daha konsantre edilip kristallendirilir ve santrifüj filtreden geçirilip kurutularak paketlenir.
(4) Sodyum formiat maddesinin başlıca kullanım alanlarına bakıldığında, formik asit, oksalik asit ve sodyum oksalat üretiminde temel hammadde olarak; deri tabaklamada, yağlama sıvılarında, hayvan yemi ve ilaç endüstrisinde ise katkı maddesi olarak kullanıldığı görülmektedir. İndirgeme özelliğinden ötürü galvanizleme ve sabitleme çözeltilerinde, çevre dostu ve güçlü olmasından ötürü ise uçak pistlerinde zemin buzu çözücüsü olarak da kullanılmaktadır.
(5) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.
(6) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 10 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014 – 31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.
(2) Üretici/ihracatçı soru formuna cevap veren ÇHC’de mukim herhangi bir firma olmamıştır.
(3) Bu nedenle, normal değer tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde oluşturulmuş normal değer yöntemi kullanılmıştır.
Oluşturulmuş normal değer
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde, normal değer, yerli üretim dalının benzer ürüne yönelik ağırlıklı ortalama birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.
İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca, ihraç fiyatı, ihraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyattır. Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca ihraç fiyatının bulunmadığı hallerde; ihraç fiyatı, bağımsız ilk alıcıya yeniden satış fiyatı esas alınarak oluşturulabilir. Mal bağımsız bir alıcıya yeniden satılmamışsa veya ithal edildiği vasıf ve şartlarda yeniden satılmamışsa, ihraç fiyatı, makul herhangi bir temele dayanarak oluşturulabilir. Bu itibarla, soruşturma konusu ülkede mukim firmalardan herhangi bir cevap alınamadığından, TÜİK verileri esas alınarak 2014 yılı için soruşturma konusu ürünün ÇHC’den gerçekleşen ortalama CIF birim fiyatları ihraç fiyatı olarak kabul edilmiştir.
Fiyat karşılaştırması
MADDE 13 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.
Damping marjları
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.
(2) Bu kapsamda bu Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasındaki açıklamalar çerçevesinde ÇHC’de yerleşik tüm üretici/ihracatçı firmalar için CIF değerin yüzdesi olarak tespit edilen damping marjı %48,65’tir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler
İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı; soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının yerli üretim dalı iç satış fiyatları üzerinde etkisi ve zarar inceleme dönemindeki yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 2012-2014 yılları olarak belirlenmiştir.
(2) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve bahse konu ülkeden yapılan ithalatın incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.
Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 16 – (1) 2012 yılında soruşturma konusu ürünün genel ithalatı 4.505 ton, 2013 yılında 4.778 ton ve 2014 yılında 3.827 ton olarak gerçekleşmiştir.
(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 628,9 ABD Doları/Ton ve 664,09 ABD Doları/Ton olan birim fiyatların 2014 yılında 681,39 ABD Doları/Tona yükseldiği görülmektedir.
Soruşturma konusu ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 17 – (1) Soruşturma konusu ÇHC’den 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 937 ton, 1.607 ton ve 999 ton soruşturma konusu ürün ithalatı gerçekleşmiştir.
(2) ÇHC’den yapılan soruşturma konusu ürün ithalatının birim fiyatları ise 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 496,49 ABD Doları/Ton, 507,25 ABD Doları/Ton ve 426,69 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.
(3) 2012-2014 yılları arasında soruşturma konusu ülke menşeli ürünün birim fiyatları, genel ithalat birim fiyatlarının altında yer almıştır.
Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat
MADDE 18 – (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat incelendiğinde, 2012 yılında 3.568 ton olan ithalat miktarının, 2013 yılında 3.171 tona, 2014 yılında ise 2.828 tona gerilediği görülmektedir.
(2) Bahse konu üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında 2012 yılında 629 ABD Doları/Ton olan birim fiyatın 2013 yılında 664 ABD Doları/Tona, 2014 yılında ise 681 ABD Doları/Tona yükseldiği anlaşılmaktadır.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 19 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar büyüklüğünün tespit edilmesi için yerli üreticinin toplam yurt içi satış miktarı ile toplam ithalat miktarı toplanmıştır. Buna göre 2012 yılında 100 birim kabul edilen toplam benzer mal tüketimi, 2013 yılında 100 birim olarak kalmış, 2014 yılında ise 83 birime gerilemiştir.
(2) Yerli üretim dalının Türkiye piyasasından aldığı pazar payın 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde 2013 yılında 81 birime gerilediği; 2014 yılında ise 91 birime yükseldiği izlenmiştir.
(3) ÇHC menşeli ithalatın toplam Türkiye pazarından aldığı pay 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında bu payın 171 birime yükseldiği, 2014 yılındaysa bu seviyeden 129 birime gerilediği tespit edilmiştir.
(4) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın toplam pazar payı endeksine bakıldığında ise 2012 yılında 100 birim olan endeks değerinin 2013 yılında 89 birime gerilediği, 2014 yılında ise bu seviyeden 96 birime yükseldiği saptanmıştır.
Fiyat kırılması ve fiyat baskısı
MADDE 20 – (1) Fiyat kırılması, dampinge konu ithalatın fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Fiyat baskısı ise yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatı ile soruşturma konusu ithal ürünlerin Türkiye pazarına giriş fiyatlarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmaktadır.
(2) Fiyat kırılması, dampinge konu ürün fiyatlarının, Türkiye piyasasında yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatlarının ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Fiyat kırılması hesaplanırken, CIF ithal fiyatın üzerine gümrük vergisi ve diğer ithal masrafları eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmaktadır. Bulunan değerler ile şikâyetçi yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatları karşılaştırılmıştır. Fiyat kırılması zarar inceleme dönemi olan 2012-2014 için hesaplanmıştır. Buna göre zarar inceleme döneminde, ÇHC için fiyat kırılmasının %20 – %35 değer aralığında oluştuğu tespit edilmiştir.
(3) Fiyat baskısı ise dampinge konu ürünün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarını olması gereken seviyeye göre yüzde olarak ne kadar baskı altında tuttuğunu göstermektedir. Fiyat baskısı hesaplanırken, CIF ithal fiyatın üzerine gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmaktadır. Bulunan değerler ile şikâyetçi yerli üretim dalının ticari maliyetlerine eklenen makul kâr ile elde edilen olması gereken yurtiçi satış fiyatı karşılaştırılmıştır. Fiyat baskısı zarar inceleme dönemi olan 2012-2014 yılları için hesaplanmıştır. Buna göre, zarar inceleme döneminde, ÇHC için fiyat baskısının %40 – %70 değer aralığında oluştuğu tespit edilmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 21 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde başvuru sahibi MKS firmasının soruşturma konusu ürüne ilişkin zarar inceleme dönemi içinde gerçekleşen verileri esas alınmıştır.
(2) Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır. Reel değerler, 2012 yılı baz alınarak endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) Yerli üretim dalının benzer ürün için 2012 yılında 100 birim olan ton bazlı üretim miktar endeksi, 2013 yılında 63 birime, 2014’te ise 52 birime gerilemiştir.
2) Benzer üründe yerli üretim dalının kapasitesi 2012 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında 100 olarak sabit kalmıştır. KKO endeksi ise 2012 yılında 100 iken 2013 yılında 63 birime, 2014’te ise 52 birime gerilemiştir.
b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 birim olan yurtiçi satış miktar endeksi 2013 yılında 81 birime, 2014 yılında ise 76 birime gerilemiştir.
2) 2012 yılında 100 birim olan yurtiçi satış hasılası endeksi 2013’te 87 birime, 2014 yılında ise 73 birime gerilemiştir.
c) Yurt içi fiyatlar
1) Yerli üretim dalının ton bazında ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyat endeksi 2012 yılında 100 birim iken 2013 yılında 107 birime yükselmiş, 2014 yılında ise 97 birime gerilemiştir.
ç) Pazar payı
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi, 2013 yılında 81 birime, 2014 yılında ise 76 birime gerilemiştir.
d) Stoklar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2013’te 136 birime, 2014’te ise 153 birime yükselmiştir.
e) İstihdam
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 birim olan idari personel endeksi, 2013’te 100 birimde sabit kalmış, 2014’te ise 103 birime yükselmiştir. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 birim olan doğrudan işçi sayısı, 2013’te 94 birime gerilemiş, 2014’te ise 113 birime yükselmiştir.
f) Verimlilik
1) İşçi başına verimlilik endeksi 2012 yılında 100 birim iken 2013 yılında 67 birime, 2014 yılında ise 46 birime gerilemiştir.
g) Birim ticari maliyet
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında reel olarak 100 birim olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2013 yılında 103 birime yükselmiş, 2014’te ise tekrar 100 birime gerilemiştir.
ğ) Kârlılık
1) Yerli üretim dalının yurt içi satışlardan elde ettiği birim kârlılık endeksi 2012 yılında -100 iken 2013’te -64 birime yükselmiş, 2014’te ise -134 birime gerilemiştir.
h) Nakit akışı
1) Yerli üretim dalının benzer ürüne yönelik nakit akışı endeksi (kâr+amortisman) 2012 yılında -100 birim iken, bu değer 2013 yılında -41 birime yükselmiş, 2014 yılında ise -108 birime gerilemiştir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Yerli üretim dalının zarar inceleme döneminde üretim miktarı neredeyse yarı yarıya azalmış, yurtiçi satışları önemli düzeyde düşmüş, pazar payı önemli oranda gerilemiş, birim kârlılığının aldığı negatif değer artmış, verimliliği ciddi oranda düşmüş, nakit akışı negatif değerini korumuştur.
(2) Zarar inceleme döneminde yerli üretim dalının stoklarında artış kaydedilmiştir. 2012 yılında 100 birim olan soruşturma konusu ürün stoğu, 2013 yılında 136 birime, 2014 yılındaysa 154 birime yükselmiştir. Yerli üretim dalının 2014 stok miktarı 2 senelik Türkiye tüketimini karşılayabilecek düzeye yaklaşmıştır. Bu haliyle, söz konusu stoğun yerli üretim dalı için önemli bir maliyet unsuru olduğu değerlendirilmektedir.
ALTINCI BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler
Dampingli ithalatın zarar üzerindeki etkisi
MADDE 23 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre yerli üretim dalında zarar incelemesi, dampingli ithalatın hacim ve fiyat etkisinin yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları ekonomik göstergeleri üzerindeki etkilerini içermektedir. Sodyum formiat ithalatı dalgalı bir seyir izlerken, ÇHC’den gerçekleştirilen sodyum formiat ithalatı değer ve miktar bakımından 2013 yılında 2012 yılına göre önemli seviyede yükselmiş, 2014 yılında ise 2012 yılı seviyesine yakın biçimde gerilemiştir. Öte yandan, ÇHC’den yapılan söz konusu ithalatın birim fiyatı 2013 yılında 2014 yılına göre kısmen yükselse de 2014 yılında önemli biçimde düşmüştür. Ayrıca, ÇHC’nin genel ithalat içerisindeki payı hem 2013 hem de 2014 yıllarında 2012’ye göre yüksek bir değer almıştır.
(2) Zarar inceleme döneminde, ticari maliyet sabit kalmasına karşın yurtiçi satış fiyatları, dampinge konu ithalatın fiyat etkisinin yarattığı sonuç neticesinde gerilemiştir. Bu durum firmanın yurtiçi satışlardaki birim kârlılığında gerilemeye yol açmıştır.
(3) Zarar inceleme döneminde soruşturmaya konu olan ülke menşeli ithalatın dampingli olduğu işbu Tebliğin dördüncü bölümünde tespit edilmiştir. Diğer taraftan, zarar inceleme döneminde ÇHC menşeli ithalat dalgalı bir seyir izlese de zarar inceleme döneminde ÇHC’nin pazar payı yükselmiş, ÇHC’den ithalatı yapılan sodyum formiatın da birim fiyatı azalmıştır. Birim fiyattaki azalmanın etkisi ise 2014 yılında yükselen fiyat kırılması ve baskısı oranlarında net bir şekilde görülmektedir. Bu durum ise, yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerinde oldukça olumsuz bir etkiye yol açmış ve yerli üretim dalının zarar inceleme döneminde üretim miktarı yaklaşık yarı yarıya azalmış, stokları yaklaşık %50 oranında artmış ve birim kârlılığının aldığı negatif değer yükselmiştir.
(4) Fiyat kırılması ve baskısı yüksek oranda olup, zaman içinde yükselme eğilimindedir. Bu itibarla, fiyat kırılması ve baskısının yerli üretim dalı üretimi ve diğer ekonomik göstergeleri üzerinde negatif etkiye yol açabilecek düzeyde olduğu görülmektedir.
(5) Bu tespitler ışığında, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde gözlemlenen olumsuz gelişmelerin dampingli ithalatın miktar ve birim fiyat temelindeki etkisiyle eşzamanlı görülmesi sebebiyle, yerli üretim dalında görülen maddi zarar ile dampingli ithalat arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.
(6) İlliyet bağı değerlendirmesi kapsamında zarara etki edebilecek diğer unsurların dampinge konu ithalat ile zarar arasındaki nedensellik ilişkisini bütünüyle ortadan kaldıracak nitelikte ve güçte olmadığı görülmüştür.
Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 24 – (1) Soruşturma konusu üründe, en fazla ithalat yapılan ülkenin İsveç olduğu görülmektedir. İsveç’ten yapılan miktar bazlı ithalat 2014 yılı itibariyle tüm ithalatın yaklaşık %66’sını oluşturmaktadır.
(2) İsveç ve ÇHC dışında diğer tüm ülkelerden yapılan miktar bazlı ithalat tüm ithalatın yaklaşık %8’ini oluşturmaktadır.
(3) En fazla ithalat yapılan ülke İsveç olmasına rağmen, bu ülkeden yapılan ithalatın yerli üretici üzerinde, İsveç’ten yapılan ithalatın birim fiyatının, ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatının oldukça üzerinde olması nedeniyle fiyat yönünden zarar veya zarar tehdidi oluşturmadığı değerlendirilmektedir. Şöyle ki, 2014 yılı itibariyle ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün birim fiyatı 430 ABD Doları/Ton iken, İsveç menşeli ürünün birim fiyatı 780 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.
(4) Son değerlendirmede ÇHC haricinde diğer ihracatçı ülkelerden gerçekleşen ithalatın miktar ve birim fiyatlarının ÇHC menşeli dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasındaki illiyet bağını ortadan kaldıracak güçte ve nitelikte olmadığı tespit edilmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç
Karar
MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her iki unsur arasındaki illiyet bağının mevcut olduğu ve Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalında görülen zararın hesaplanan damping marjından daha az oranda önlem uygulanmasıyla telafi edilebileceği tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem
(CIF Bedelin %)
2915.12.00.00.12 Sodyum Formiat Çin Halk Cumhuriyeti 31

Uygulama
MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde GTİP’i, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu