İthalatta Haksız Rekabetin ÖnlenmesiTebliğler

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/49)

18.11.2015-29536 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/49)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Kapsam ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içerir.
Soruşturma
MADDE 2 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve İsrail menşeli 70.07 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” için Dora Otomotiv Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş tarafından yapılan, Uğurlu Oto Cam San. ve Tic. A.Ş tarafından desteklenen başvuru üzerine 26/12/2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/40) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.
(2) Soruşturma esnasında ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında geçici önlem alınmasını haklı kılacak nedenlerin varlığının tespit edilmesi üzerine, 23/5/2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16) ile soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarında CIF ithalat bedelinin %33,1’i ile %63,7’si arasında değişen oranlarda; İsrail menşeli olanlarında ise CIF ithalat bedelinin %34,5’i ile %53,2’si arasında değişen oranlarda 6 ay süreli teminat şeklinde geçici önlemler yürürlüğe konulmuştur.
Yerli üretim dalının temsili
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
(2) Soruşturma esnasında, 70.07 GTP altında sınıflandırılan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” piyasasının temel olarak kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olanlar ile bu şekilde ebatlandırılmamış olanlar şeklinde ikiye ayrıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma açılış başvurusunu destekleyen Uğurlu Oto Cam San. ve Tic. A.Ş firmasının 70.07 GTP altında sınıflandırılan bahse konu ürün tiplerini üretme yeteneğini haiz olduğu belirlenmiştir. Buna ilaveten, ebatlandırılmamış emniyet camları üretimi gerçekleştiren diğer yerli üreticilerin söz konusu ürün piyasasında var olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. firmalarının bu tip ürünlerin en önemli üreticileri olduğu belirlenmiştir. Bahse konu firmalar, şikayet konusu üründe yürütülen damping soruşturmasını desteklediklerine ilişkin yazılı görüşleri ile kendilerine gönderilen diğer yerli üretici soru formunu doldurarak Genel Müdürlüğe iletmiştir.
(3) Phoenicia Flat Glass Industries Ltd. (Phoenicia) firması geçici önlem uygulamasına yönelik görüşlerinde, soruşturmanın açılış aşamasında YÜD’ün başvurusunun gizli olmayan özetinde yer alan yerli üretim dalının temsili bölümünde soruşturma konusu ürünün önemli bir üreticisi olduğunu iddia ettiği Tamcam Oto Cam San. A.Ş. firmasının üretim verilerinin yer almadığını ve bu üreticinin üretim bilgisi olmadan hesaplanan temsil oranının yanıltıcı olabileceğini ifade etmiştir. Soruşturma başvurusunu inceleme aşamasında, Genel Müdürlük söz konusu firmadan temel ekonomik göstergeleri hakkında bilgi talep etmiştir. Ancak, bahse konu firma talep edilen bilgileri Genel Müdürlükle paylaşmamış olup soruşturma esnasında da soruşturmaya ilişkin herhangi bir görüş bildirmemiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen soruşturma konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC ve İsrail’in Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların 12 tanesinden cevap alınmıştır.
(6) Soruşturma konusu ülkelerden ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan olan Xinyi Automobile Glass (SHENZEN) Co. Ltd (Xinyi) firması ile İsrail’de yerleşik Phoenicia firması damping marjı hesabına esas teşkil eden temel bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak sunarak soru formuna yanıt vermiştir. ÇHC’de mukim Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co. Ltd. firması ise soru formuna gönderdiği yanıtlarda damping marjı hesabı yapılabilmesi için yeterli bilgi paylaşmamıştır. Söz konusu firmaya eksiklikleri tamamlaması için gerekli süre verilmiş, ancak firma kendisine tanınan süre içerisinde eksikliklerini tamamlamamıştır. Ayrıca, Hollanda’da mukim tacir Vestel Holland B.V. firmasından da tacir soru formuna yanıt alınmıştır.
(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim” soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, üretici/ihracatçılara ve YÜD’e iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır.
(8) Nihai bildirim sonrasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü olarak da sunmalarına imkan tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 26 Ekim 2015 tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticilerden Dora Otomotiv Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş. ile İsrail’de yerleşik üretici/ihracatçılardan Phoenicia firmaları nezdinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.
Soruşturma dönemi
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme için 1/1/2012-31/12/2014 arasındaki dönem zarar inceleme dönemi olarak belirlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün 70.07 GTP altında tasnif edilen “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları”dır. Söz konusu ürün endüstriyel, mimari, otomotiv, asansör gibi kullanım alanları mevcuttur. Mezkur GTP altındaki soruşturma konusu ürün “kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olanlar” ve “diğerleri” olarak ikiye ayrılır.
(2) Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olan temperli emniyet camları ürün yapısı itibariyle %100 düz camdan oluşur. Ürünün çeşidine göre boya ve gümüş baskı kullanılabilir. Bu tür ürünlerin üretiminde, istenen kalınlık ve renkte ham cam tam otomatik CNC kesim ve kenar kırma masalarında kesilir ve kenarları koparılır. Kesimden kalan keskin kenarlar, CNC makinalarla elmas disk kullanılarak yuvarlatılır. İstenen koordinatlarda ve çapta tam otomatik CNC matkaplarla yüksek kalitede ve hızda delik delme işlemi gerçekleştirilir. Esnek takım değiştirici magazinler sayesinde çok delikli parçaların üretimi kolaylıkla yapılabilir. İstenen koordinatlarda ve ebatlarda cam içinde freze ile boşaltma yapılabilir. Temiz bir işlem için cam, işleme prosesleri sonrası deminarilize su ile yıkanmak zorundadır. Cam kenarı boyunca siyah boyama yapılarak camın kaportaya yapışmasını sağlayan kimyasalların güneş ışığından korunması sağlanır. Daha sonra, baskı deseni ve ipek elek üretilir. Bu işlem için temperleme fırınları kullanılır. En az 650°C ye ısıtılan cam, aniden basınçlı hava altında soğutulur. Cam bombeli üretilecekse, çok hızlı bir şekilde bombe alması sağlanır ve daha sonra soğutulmak sureti ile temperlenir.
(3) Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olan lamine edilmiş emniyet camları ise %67 düz cam, %33 polivinilden oluşur. Ürün çeşidine göre bünyesinde boya ve gizli rezistans teli bulunabilir. Bu ürünlerin üretimi gerçekleştirilirken, öncelikle istenen kalınlık ve renkte ham cam CNC kesim ve kenar kırma masalarında kesilir ve kenarları koparılır. Kesimden kalan keskin kenarlar, CNC makinalarla elmas disk kullanılarak yuvarlatılır. Temiz bir işlem için cam, işleme prosesleri sonrası deminarilize su ile yıkanmak zorundadır. Cam kenarı boyunca siyah boyama yapılarak camın kaportaya yapışmasını sağlayan kimyasalların güneş ışığından korunması sağlanır. Bombe almış cam çifti son teknoloji temizleme sistemleri ile nihai birleşme işlemine hazır hale getirilir. İç ve dış cam arasına 0,76 mm kalınlığında polivinil bütral (PVB) plastik katman yerleştirilir. PVB ile camlar arasındaki hava emilir. İç ve dış camın nihai birleşmesi 150°C 14 bar ile otoklavda gerçekleşir.
(4) Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olmayan diğer emniyet camları ise genel olarak mimari ve endüstriyel camlar olarak iki ana kategori altında değerlendirilebilir.
(5) Temperli mimari emniyet camları üretim sürecine bakıldığında, bu camlar fırında ısıl işlemden geçirilerek mukavemetleri 2-4 kat arttırılır. Daha sonra, CNC kesim makinaları kullanılarak kesme, kesilen kenarları kenar işleme (zımpara, rodaj, pah rodaj, parlatma, vb), yıkama, serigrafi baskı yapma (isteğe bağlı), temperleme ve ambalaj işlemlerinden geçirilir. Üretimde hammadde olarak düz cam ve 680°C civarındaki sıcaklıkta pişen cam boyası kullanılır. Temperli mimari camlar, herhangi bir kırılma olması halinde çok küçük parçacıklar şeklinde kırıldıkları için insanlara ve çevreye zarar verme potansiyeli zayıftır, bundan dolayı alış veriş merkezlerinden evdeki balkonlara kadar çok yaygın kullanılan bir emniyet camıdır. Lamine mimari emniyet camları ise, en az iki kat cam arasına PVB konarak ve sonrasında bir dizi işlemden geçirilerek elde edilir. Bu işlemler, sırasıyla CNC kesim makinalarında kesme, kenar işleme (zımpara, rodaj, pah rodaj, parlatma, vb), yıkama, serigrafi baskı yapma (isteğe bağlı), tavlama (temperleme, bombeleme vb), vinilleme (camlar arasına istenen vinilin serilmesi), vakumlama (-0,9 bar basınçla havanın emilmesi), otoklav etme (135-145°C ve 12,5 bar basınçta özel işlemden geçirme), ambalajlama şeklinde sıralanabilir. Lamine mimari emniyet camları, düz kristal camdan tavlanmadan üretilebildiği gibi, temperli lamine olarak da üretilebilir. Bu camların üretiminde, ham düz cam, 590°C civarındaki sıcaklıkta pişen cam boyası ve 76 mm, 1,52 mm kalınlıklarında veya isteğe göre daha fazla katman konarak arttırılabilen PVB kullanılır. PVB, iki cam arasına yerleştirildikten sonra bir dizi işlemle önce ısıtılıp jelimsi bir kıvama getirilir, sonra basınç altında soğutularak iki camı güçlü bir şekilde birbirine bağlar. Lamine mimari camlar, herhangi bir kırılma olması halinde dağılmadıkları için insanlara ve çevreye zarar verme potansiyelleri çok zayıf olduğundan alış veriş merkezlerinden özel kullanım alanlarına kadar çok yaygın olarak kullanılan emniyet camlarıdır.
(6) Temperli endüstriyel emniyet camlarının üretim süreci ve üretimde kullanılan hammaddeler temperli mimari camlarınkilerle hemen hemen aynıdır. Evlerde, otellerde, alışveriş merkezlerinde, ofislerde vb. yerlerde kullanılan mobilyaların kapakları, rafları, gözetleme camları gibi camlar, genellikle bu türden emniyet camlarıdır. Lamine endüstriyel emniyet camlarının üretim süreci ve üretimde kullanılan hammedeler ise lamine mimari camlarda olanlarla benzerdir. Bu tür camlar ise, daha çok mobilya kapak camları ile özel imalat duşakabin camları olarak kullanılır.
(7) Soruşturma konusu ürünün bazı ithalatçıları ve ihracatçı Phoenicia firması tarafından YÜD’ün ürün çeşitliliğinin az olduğu, bazı ürün tiplerinin ise üretilmediği yönünde görüş bildirilmiştir. Yapılan incelemelerde tespit edildiği üzere YÜD’ün ilgili ürünün tüm tiplerini üretmek gibi bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte, YÜD’ün ürün kompozisyonunun ürünün temel tiplerini içerdiği, diğer tipleri ise üretme kapasitesini ve yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
(8) Bir ithalatçı firma, nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerinde, soruşturma konusu emniyet camlarının bir alt türü olan kurşuna dayanıklı lamine emniyet camlarının, üretimini gerçekleştirdiği askeri taktik araçlarda uluslararası standartlarla belirlenen balistik koruma seviyesini sağlamada kritik bir birleşen olduğunu ve bu camların uluslararası akredite kuruluşlarca test edilip onaylanması gerektiğini ifade etmiştir. Söz konusu firma ayrıca, mezkur niteliklere sahip emniyet camlarının yerli üreticilerden istenilen teknik özelliklerde ve kalitede tedarik imkanının bulunmadığını belirterek, kurşuna dayanıklı lamine emniyet camlarının soruşturma kapsamı dışında tutulmasını talep etmiştir.
Benzer ürün
MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan emniyet camlarının teknik ve fiziki özellikleri ile temel kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.
(2) Phoenicia firması, geçici önlem uygulamasına yönelik görüşlerinde kendileri tarafından üretilip Türkiye’ye ihraç edilen lamine edilmiş mimari emniyet camları ile YÜD’ün ürettiği soruşturma konusu ürünlerin benzer ürün olarak kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Ancak, 7 nci maddede ifade edildiği üzere soruşturma konusu ürün 70.07 GTP altında tasnif edilen “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları”dır. Dolayısıyla, Phoenicia firmasının soruşturma dönemi boyunca Türkiye’ye ihraç ettiği lamine edilmiş mimari emniyet camları ile YÜD tarafından üretilen ürünler benzer ürün olarak kabul edilir.
(3) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTP veya Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve karşılığı eşya tanımıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler
Genel bilgiler
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik üreticilerden Xinyi ile İsrail’de mukim üreticilerden Phoenicia firmaları soru formlarını damping marjı hesabı yapmaya elverecek şekilde cevaplandırmışlardır. ÇHC’de mukim Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co. Ltd. firması ise soru formuna gönderdiği yanıtlarda damping marjı hesabı yapılabilmesi için yeterli bilgi paylaşmamıştır.
(2) Adı geçen firmalar bakımından normal değer ile ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ve damping marjı hesabına ilişkin ayrıntılı bilgiler, soru formuna yanıt veren firmalar ile kendileri için özel olarak hazırlanan firma özel bildirimlerinde paylaşılmıştır.
ÇHC için normal değer
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki soruşturmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu maddede belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli delillerle göstermesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi durumda ise Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanır.
(2) Üretici/ihracatçı soru formuna cevap veren Xinyi firması, pazar ekonomisi şartlarında faaliyet göstermediğini ifade etmiş, fakat soruşturma döneminde Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracatın miktar ve değerleri dikkate alınarak kendisi için bireysel damping marjı hesaplanmasını talep etmiştir.
(3) Bu kapsamda ÇHC için normal değer, Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.
İsrail için normal değer
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, soru formuna yanıt veren üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışlarının %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.
(2) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, soru formuna yanıt veren üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır. Buna göre normal değer;
a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;
1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen kârlı ya da kârsız tüm iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.
2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.
b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.
c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.
(3) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.
(4) Oluşturulmuş normal değer, soru formuna yanıt veren üretici/ihracatçı firmalardan tip bazında temin edilen benzer ürünün üretim maliyeti ile satış, genel ve idari giderler ile finansman giderine, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde makul bir kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.
İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Gerek ÇHC için gerekse İsrail için ihraç fiyatı ihracatçı firmaların Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız alıcıya fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
Fiyat karşılaştırması
MADDE 13 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.
(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması, taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticari aşama farklılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.
Damping marjları
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.
(2) İşbirliğine gelmeyen yahut damping marjı hesaplanabilmesi için yeterli veriyi süresi içinde sağlamayan firmalar için Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca damping marjı tespiti yapılmıştır.
(3) CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları, Xinyi firması için % 59,6; Phoenicia firması için ise %32,05 oranlarındadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler
İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2012-2014 dönemi verileri dikkate alınmıştır.
Ürünün genel ithalatı
MADDE 16 – (1) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şikâyete konu edilen ürünün 2012 yılında 21.003.091 kg olarak gerçekleşen genel ithalatı, 2013 yılında 21.287.039 kg, 2014 yılında ise 30.676.950 kg olarak gerçekleşmiştir. Değer olarak ise 2012 yılında 75.917.932 ABD Doları olarak gerçekleşen genel ithalat, 2013 yılında 82.892.914 ABD Doları, 2014 yılında ise 84.194.911 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde, 2012 yılında 3,61 ABD Doları/kg olan birim fiyatın, 2013 yılında 3,89 ABD Doları/kg’a yükseldiği, 2014 yılında ise 2,74 ABD Doları/kg’a gerilediği görülmüştür.
Ürünün soruşturma konusu ülkelerden ithalatı
MADDE 17 – (1) ÇHC menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında 8.227.830 kg olan ithalat miktarının, 2013 yılında 6.415.428 kg’ye gerilediği, 2014 yılında ise 8.119.656 kg olarak gerçekleştiği görülmüştür. Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 12.934.374 ABD Doları olarak gerçekleşen ithalat tutarı, 2013 yılında 12.061.647 ABD Dolarına düşmüş, 2014 yılında ise 13.769.533 ABD Dolarına yükselmiştir.
(2) ÇHC menşeli ithalatın soruşturma konusu ürünün genel ithalatı içerisindeki payına bakıldığında, 2012 yılında %39,2 seviyesinde olan payın, 2013 yılında %30,1’e, 2014 yılında ise %26,5 seviyesine gerilediği tespit edilmiştir.
(3) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2012-2014 döneminde sırasıyla 1,57 ABD Doları/kg, 1,88 ABD Doları/kg, 1,70 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.
(4) İsrail menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, ithalatın yıllar içinde artış gösterdiği, 2012 yılında 1.678.502 kg olan ithalat miktarının, 2013 yılında 3.139.604 kg’ye, 2014 yılında ise önemli oranda bir artışla 6.014.564 kg’ye yükseldiği görülmüştür. Değer olarak bakıldığında ise, İsrail menşeli ithalatın 2012-2014 arasındaki yıllar için sırasıyla 1.719.174 ABD Doları, 3.126.954 ABD Doları ve 5.117.672 ABD Doları olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.
(5) İsrail menşeli ithalatın soruşturma konusu maddenin genel ithalatı içerisindeki payına bakıldığında ise 2012 yılında %8 seviyesinde olan payın, 2013 yılında %14,7’ye, 2014 yılında ise %19,6’ya yükseldiği görülmüştür.
(6) İsrail’den gerçekleşen ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2012-2014 döneminde sırasıyla, 1,02 ABD Doları/kg, 1 ABD Doları/kg ve 0,85 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.
Ürünün üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatı
MADDE 18 – (1) Emniyet camlarının üçüncü ülkelerden 2012 yılında 11.096.759 kg olarak gerçekleşen ithalat miktarı, 2013 yılında 11.732.007 kg’ye, 2014 yılında ise 16.542.730 kg’ye yükselmiştir. Bahse konu ithalatın değeri ise, 2012-2014 arasındaki yıllar için sırasıyla 61.264.384 ABD Doları, 67.704.313 ABD Doları ve 65.307.610 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
(2) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payı 2012 yılında %52,8, 2013 yılında %55,1, 2014 yılında ise %53,9 olarak gerçekleşmiştir.
(3) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012 yılında 5,52 ABD Doları/kg olan birim fiyatın, 2013 yılında 5,77 ABD Doları/kg, 2014 yılında ise 3,95 ABD Doları/kg olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Dampingli ithalatın toplam Türkiye tüketimi içindeki payı
MADDE 19 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi, destekçi ve bilinen diğer yerli üretici firmaların yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.
(2) Buna göre, yurt içi tüketim endeksi 2012’de 100 birim iken, 2013 yılında 109 birim, 2014 yılında ise 127 birim olarak gerçekleşmiştir.
(3) Öte yandan, YÜD’ün pazar payı 2012 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 101 ve 99 olarak gerçekleşmiştir.
(4) ÇHC’nin 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2013 yılında gerileyerek 72 olurken, 2014 yılında 78 olarak gerçekleşmiştir.
(5) İsrail’in 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 172 ve 282 olarak gerçekleşmiştir.
(6) Diğer ülkelerin 2012 yılı için 100 birim olan toplam pazar payı endeksi, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 97 ve 118 olarak gerçekleşmiştir.
Dampingli ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın YÜD’ün satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken soru formuna yanıt veren ihracatçı firmalar bazında fiyat kırılması miktar ve oranları hesaplanmıştır. Hesaplamalarda soruşturma dönemi olan 2014 yılı esas alınmıştır.
Fiyat kırılması
MADDE 21 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurtiçi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması analizi, ÇHC’de yerleşik Xinyi için soruşturma konusu ürünün temel bir tipi olan kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olan temperli ve lamine emniyet camları temelinde, İsrail’de yerleşik Phoenicia için ise yine soruşturma konusu ürünün bir diğer temel tipi olan yukarıda belirtilen şekilde ebatlandırılmamış lamine emniyet camları temelinde ayrı olarak yapılmıştır. Bu ürünlerin CIF ithal fiyatlarının üzerine ÇHC için %3 oranında gümrük vergisi ve her iki ülke için ithalatçılardan alınan bilgiler çerçevesinde %3 oranında diğer gümrük masrafları ilave edilerek soruşturma konusu emniyet camlarının Türkiye piyasasına giriş fiyatları YÜD’ün yurtiçi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır.
(2) Bu kapsamda, 2014 yılında şikayete konu ülkelerden ÇHC’de yerleşik Xinyi firmasından gerçekleştirilen ithalatın YÜD’ün fiyatlarını CIF kıymetin %54’ü oranında, İsrail’de yerleşik Phoenicia firmasından yapılan ithalatın ise YÜD’ün fiyatlarını CIF kıymetin %24’ü oranında kırdığı belirlenmiştir.
YÜD’ün ekonomik göstergeleri
MADDE 22 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin incelenmesinde, Dora Otomotiv Cam San. ve Tic. A.Ş., Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. firmalarının soruşturma konusu ürüne ilişkin 2012-2014 dönemi için gerçekleşen verileri esas alınmıştır.
(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan on iki aylık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve 2012 yılı esas alınarak endekslenmiştir.
a) Üretim
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 118 ve 135 birim olarak gerçekleşmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan yurt içi satış miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 110 ve 125 birim olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında 100 birim olan yurt içi satış hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 98 ve 106 birim olarak gerçekleşmiştir.
c) Yurt içi fiyatlar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatı endeksi 2013 yılında 89, 2014 yılında da 85 birime gerilemiştir.
ç) İhracat
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan ihracat miktar endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 107 ve 120 birim olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında 100 birim olan ihracat hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 103 ve 108 birim olarak gerçekleşmiştir.
d) Pazar payı
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan yurtiçi pazar payı endeksi, takip eden yıllarda 101 ve 99 birim olarak gerçekleşmiştir.
e) Stoklar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan stok miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 104 ve 176 birim olarak gerçekleşmiştir.
f) Kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe üretim kapasitesi 2012-2014 döneminde 100 olarak sabit kalırken, KKO ise 2012 yılında 100 iken, 2013’te 118’e, 2014’de ise 135’e yükselmiştir.
g) İstihdam
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan idari personel sayısı endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 103 ve 158 birim olarak gerçekleşirken 2012 yılında 100 birim olan direkt işçi sayısı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 103 ve 99 birim olarak gerçekleşmiştir.
ğ) Ücretler
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2012 yılında 100 birim olan üretiminde çalışan işçilerin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 106 ve 108 birim olarak gerçekleşmiştir.
h) Verimlilik
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 115 ve 137 birim olarak gerçekleşmiştir.
ı) Maliyetler
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 birim olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 93 ve 85 birim olarak gerçekleşmiştir.
i) Kârlılık
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe yurtiçi satışlardan 2012 yılında -100 olan birim kârlılık endeksi 2013 yılında -122’ye düşerken, 2014 yılında ise -90 birime yükselmiştir.
2) YÜD’ün yurtdışı satışlardan 2012 yılında 100 birim olan birim kârlılık endeksi ise takip eden yıllarda artarak 117 ve 120 birim olarak gerçekleşmiştir.
3) Soruşturmaya konu ürünün toplam satışlarından elde edilen kârlılık endeksine bakıldığında ise 2012 yılında -100 olan birim kârlılık endeksi 2013 yılında -126 birime gerilemiş, 2014 yılında ise -77 birime yükselmiştir.
j) Ürün nakit akışı
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2012 yılında 100 olan ürün nakit akışı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla -10 ve 63 birim olarak gerçekleşmiştir.
k) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2012 yılında 100 olan aktif büyüklüğü takip eden yıllarda sırasıyla 145 ve 149 birim olarak gerçekleşmiştir.
l) Yatırımların geri dönüş oranı
1) Yatırımların geri dönüş oranının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Aktif Toplamı endeksi 2012 yılında 100 birim iken takip eden yıllarda sırasıyla 87 ve 182 birim olarak gerçekleşmiştir.
m) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2012 yılında 100 birim olan öz sermaye endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 110 ve 109 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün tevsi yatırımları endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 79’a düşmüş, 2014 yılında ise 346’ya yükselmiştir. YÜD’ün yenileme yatırımları endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 240’a yükselmiş, 2014 yılında ise 148’e düşmüştür.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) YÜD’ün 2012-2014 dönemini kapsayan ekonomik göstergeleri incelendiğinde zarara ilişkin önemli delillerin bulunduğu tespit edilmiştir. Örneğin, anılan dönemde YÜD’ün pazar payı, direkt işçi sayısı, ürün nakit akışı, ücretler gibi temel göstergelerinde bozulmalar olduğu, kârlılığının negatif bir seyir izlediği ve stoklarının sürekli bir biçimde arttığı görülmüştür. Bununla birlikte, YÜD’ün üretim, yurt içi satışlar, ihracat, verimlilik, büyüme gibi göstergelerinde ise artış görülmüştür.
Zarara ilişkin değerlendirme
MADDE 24 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre YÜD’de zarar tespiti dampingli ithalatın hacmi ve bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile YÜD üzerindeki etkilerini içerir. Bu çerçevede, ÇHC ve İsrail menşeli ithalatın mutlak ve nispi olarak gelişimine bakılmıştır. 2013 yılında mutlak olarak 6.415.428 kg seviyesinde olan ÇHC menşeli ithalat miktarı, 2014 yılında 8.119.656 kg seviyesine yükselmiştir. 2012 yılında, İsrail’den mutlak olarak 1.678.502 kg olarak gerçekleşen ithalat miktarı ise 2014 yılında önemli oranda bir artış göstererek 6.014.564 kg seviyesine yükselmiştir. Aynı şekilde, 2012 yılında İsrail’den yapılan ithalat nispi olarak toplam ithalatın %8’ini temsil ederken, 2014’te aynı oran %19,6’ya yükselmiştir. Öte yandan, ÇHC menşeli ithalatın Türkiye toplam tüketiminden aldığı pay, zarar inceleme döneminde yaklaşık 22 birim azalırken, İsrail menşeli ithalatın payı yaklaşık 182 birim artmıştır.
(2) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etkisini görebilmek için firma bazlı fiyat kırılması hesabı yapılmıştır. Buna göre söz konusu ülkeler menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını önemli seviyelerde kırdığı tespit edilmiştir.
(3) YÜD’de zarar incelemesinin bir diğer ayağı olan YÜD’ün ekonomik göstergeleri değerlendirildiğinde ise, YÜD’ün pazar payı, direkt işçi sayısı, ürün nakit akışı, ücretler, kârlılık ve stoklar gibi göstergelerinde bozulmalar gözlemlenmiştir.
(4) Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, YÜD’de soruşturma konusu ürün bağlamında zarar inceleme döneminde maddi zararın mevcut olduğu tespit edilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler
Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 25 – (1) Zarar inceleme döneminde İsrail’den yapılan soruşturma konusu ürün ithalatının mutlak olarak ve nispi olarak arttığı görülmüştür. Ayrıca, söz konusu ithalatın birim fiyatlarının sürekli olarak azaldığı tespit edilmiştir. Yine 2014 yılında YÜD’ün pazar payı endeksinin 2013 yılına göre 2 birim azalmış olmasına karşılık, İsrail menşeli ithalatın pazar payı endeksinin 110 birim arttığı tespit edilmiştir.
(2) İsrail menşeli dampingli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını ciddi oranda kırması ve dampingli ithalattaki artış eğilimi ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinde görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması dikkate alınarak İsrail menşeli dampingli ithalat ile YÜD üzerinde oluşan maddi zarar durumu arasında illiyet bağının olduğu sonucuna varılmıştır.
(3) Zarar inceleme döneminde, ÇHC menşeli dampingli ithalatın, tüm yıllar için genel ithalat içinde en yüksek paya sahip olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, söz konusu ülke menşeli ithalatın birim fiyatı inceleme dönemindeki her üç yılda da genel ithalatın birim fiyatının altında seyretmiştir.
(4) ÇHC menşeli dampingli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını ciddi oranda kırması ve 2014 yılında ithalatta görülen artış eğilimi ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinde görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması dikkate alınarak ÇHC menşeli dampingli ithalat ile YÜD üzerinde oluşan maddi zarar durumu arasında illiyet bağının olduğu sonucuna varılmıştır.
Diğer unsurların etkisi
MADDE 26 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, dampingli ithalatın dışında YÜD’ün ekonomik göstergelerinde zarara neden olabilecek başka bir unsur olup olmadığına ilişkin yapılan incelemede, ithalatçı firmaların dampingli ithalatı tercih etmelerindeki en önemli sebebin kendileri için rekabet avantajı sağlayan düşük fiyat olduğu değerlendirilmiştir.
(2) Zarar inceleme döneminde, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat artış eğiliminde olmasına rağmen bu ithalatın ortalama birim fiyatlarının soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarının oldukça üzerinde seyrettiği görülmüştür. Sonuç olarak, diğer ülkeler kaynaklı soruşturma konusu ürün ithalatının yerli üretime zarar verebilecek nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.
(3) 22 nci maddede tespit edildiği üzere, YÜD’ün zarar inceleme döneminde hem ihracatı hem de verimliliği arttığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, YÜD’de meydana gelen zararın ihracat performans düşüklüğü ya da verimlilik kaybı nedeniyle olmadığı değerlendirilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Sonuç
Karar
MADDE 27 – (1) Soruşturma sonucunda soruşturmaya konu ülkeler menşeli ithalatın dampingli olduğu, YÜD’de maddi zarara yol açtığı ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.
(2) Öte yandan, kurşuna dayanıklı lamine edilmiş emniyet camlarında, kamu yararının gözetilmesi ilkesi çerçevesinde daha düşük oranda önlemler uygulanması uygun görülmüştür.
(Değişik tablo:RG-31/12/2015-29579) (1)

GTİP Eşyanın Tanımı  
Menşe Ülke
 
Üretici/İhracatçı Firma Önlem Oranı
(Gümrük Kıymeti %)
70.07
(7007.21.20.00.21, 7007.21.20.00.31, 7007.21.80.00.21, 7007.21.80.00.31, 7007.29.00.00.11, 7007.29.00.00.12 hariç)
Temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç) Çin Halk Cumhuriyeti Xinyi Automobile Glass (Shenzen) Co. Ltd. 59,6
Diğerleri 66,1
İsrail Phoenicia Flat Glass Industries Ltd. 32,05
Diğerleri 39,5
7007.21.20.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar Çin Halk Cumhuriyeti Tüm Üretici/İhracatçı
Firmalar
10,0
7007.21.20.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar İsrail
7007.29.00.00.11 Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları
7007.29.00.00.12 Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları

Geçici önlemlerin kesin olarak tahsili
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihe kadar İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16) hükümlerine istinaden alınmış olan teminat şeklindeki geçici önlemler kesin önlemlere dönüştürülmüş olup, kesinleşen dampinge karşı önlemler Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde tahsil edilir. Kesinleşen dampinge karşı önlemlerin daha önce alınan geçici önlemlerden yüksek olduğu haller için fark tahsil edilmez, düşük olduğu haller için ise fark geri ödenir.
Uygulama
MADDE 29 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, 27 nci maddede bulunan tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
__________
(1) Bu değişiklik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Başa dön tuşu