İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/ 8)

18.05.2013-28651 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/8) (Mülga)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; Ek-I’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-II’de yer alan gözetim belgesi başvuru formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve Ek-III’teki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.
İnceleme
MADDE 4 – (1) Ek-II’de yer alan gözetim belgesi başvuru formu ve Ek-III’te belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Yaptırım
MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dâhil) daha az bir oranda aşması, ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda, tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 18/7/2004 tarihli ve 25526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
Ek-I
GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN MADDELER LİSTESİ

Sıra No GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/ton
1 6907.10.00.11.00 Tek renkli karolar 1.000
2 6907.10.00.19.00 Diğerleri 1.000
3 6907.10.00.90.00 Diğerleri 1.000
4 6907.90.20.10.11 Spaltplatten tipi çift karolar 800
5 6907.90.20.90.11 Spaltplatten tipi çift karolar 800
6 6907.90.80.10.11 Spaltplatten tipi çift karolar 800
7 6907.90.80.10.21 Spaltplatten tipi çift karolar 800
8 6907.90.80.10.31 Spaltplatten tipi çift karolar 800
9 6907.90.80.90.11 Spaltplatten tipi çift karolar 800
10 6907.90.80.90.31 Spaltplatten tipi çift karolar 800
11 6907.90.80.90.41 Spaltplatten tipi çift karolar 800
12 6907.90.20.10.19 Diğerleri 800
13 6907.90.20.90.19 Diğerleri 800
14 6907.90.20.90.29 Diğerleri 800
15 6907.90.80.10.19 Diğerleri 800
16 6907.90.80.90.19 Diğerleri 1.000
17 6907.90.80.90.29 Diğerleri 1.000
18 6907.90.80.10.29 Diğerleri 800
19 6907.90.80.10.39 Diğerleri 1.000
20 6907.90.80.90.39 Diğerleri 800
21 6907.90.80.90.49 Diğerleri 800
22 6907.90.80.90.51 Adi topraktan olanlar 800
23 6907.90.80.90.59 Diğer seramik maddelerden olanlar 800
24 6908.10.00.10.11 Adi topraktan olanlar 1.000
25 6908.10.00.90.12 El yapımı çiniden olanlar 1.000
26 6908.10.00.90.18 Diğerleri 1.000
27 6908.10.00.90.22 El yapımı çiniden olanlar 1.000
28 6908.10.00.90.28 Diğerleri 1.000
29 6908.10.00.10.19 Diğerleri 1.000
30 6908.10.00.90.31 El yapımı çiniden olanlar 700
31 6908.10.00.90.39 Diğerleri 700
32 6908.10.00.90.41 El yapımı çiniden olanlar 1.000
33 6908.10.00.90.49 Diğerleri 1.000
34 6908.90.11.00.00 “Spaltplatten” tipi çift karolar 1.000
35 6908.90.20.10.11 Kalınlığı 15 mm.’yi geçmeyenler 1.000
36 6908.90.20.90.12 El yapımı çiniden olanlar 1000
37 6908.90.20.90.18 Diğerleri 1000
38 6908.90.20.90.31 El yapımı çiniden olanlar 700
39 6908.90.20.90.39 Diğerleri 700
40 6908.90.20.10.19 Diğerleri 1000
41 6908.90.20.90.22 El yapımı çiniden olanlar 1000
42 6908.90.20.90.28 Diğerleri 1000
43 6908.90.20.90.41 El yapımı çiniden olanlar 700
44 6908.90.20.90.49 Diğerleri 700
45 6908.90.31.00.00 “Spaltplatten” tipi çift karolar 700
46 6908.90.51.11.00 Tek renkli karolar 700
47 6908.90.51.19.11 El yapımı çiniden olanlar 1.000
48 6908.90.51.19.19 Diğerleri 1.000
49 6908.90.51.90.11 El yapımı çiniden olanlar 1.000
50 6908.90.51.90.19 Diğerleri 1.000
51 6908.90.91.11.00 Tek renkli karolar 700
52 6908.90.91.19.11 El yapımı çiniden olanlar 1.000
53 6908.90.91.19.19 Diğerleri 1.000
54 6908.90.91.90.11 El yapımı çiniden olanlar 700
55 6908.90.91.90.19 Diğerleri 700
56 6908.90.93.11.00 Tek renkli karolar 700
57 6908.90.93.19.11 El yapımı çiniden olanlar 700
58 6908.90.93.19.19 Diğerleri 700
59 6908.90.91.90.11 El yapımı çiniden olanlar 700
60 6908.90.93.90.19 Diğerleri 700
61 6908.90.99.11.00 Tek renkli karolar 700
62 6908.90.99.19.11 El yapımı çiniden olanlar 700
63 6908.90.99.19.19 Diğerleri 700
64 6908.90.99.90.11 El yapımı çiniden olanlar 700
65 6908.90.99.90.19 Diğerleri 700
66 6910.10.00.00.00 Porselen veya çiniden olanlar 1.500
67 6910.90.00.00.00 Diğerleri 1.500

 
Ek-II
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
Tarih: …./…/….
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA
 
Dilekçe ve Taahhütname
İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8) çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Bilgileri ve gereği arz olunur.
 
İmza – Kaşe
İsim – Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları) 20… 20…
Son iki yılda tahakkuk eden vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:
İmza sirküleri ve vekâletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi/Numarası: T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP (12 li):
Tanımı:
Menşe ülke: Sevk ülkesi:
Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke: Ödeme şekli:
Aracı banka ve şube ismi: Varsa akreditif numarası:
Net/Brüt Ağırlığı (Kg): FOB Değeri: Birim fiyat CIF/(Kg) (Net/Brüt) :
Birim fiyat CIF/(Ad):
Miktar (Adet): CIF Değeri:
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Tel: Faks: E-posta: Internet sitesi:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Tel: Faks: E-posta: Internet sitesi:

Ek-III
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:
1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.)
 
2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın 2 nüsha sureti. (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)
 

Başa dön tuşu