İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/ 6)

20.04.2013-28624 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/6)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Sıra No GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet
1 7321.11.90.00.11 Gaz yakıtlı olanlar (Dağcı ocakları hariç) 75
2
(Değişik satır:RG-14.04.2022-31809)

8508.11.00.00.11

..

8508.11.00.00.11


8508.11.00.00.19

Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar (robot/akıllı süpürgeler hariç)

Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar  (Yalnız robot/akıllı süpürgeler)


Diğerleri (Yalnız robot/akıllı süpürgeler)

70

.

200


200

3
(Değişik satır:RG-22/8/2015-29453)
8508.19.00.00.00 Diğerleri 50
4 8509.40.00.00.12 Mikserler 10
5 8509.40.00.00.14 Meyve ve sebze presleri 10
6 8509.40.00.00.15 Komple setler 15
7 8509.40.00.00.19 Diğerleri 15
8 8516.10.11.00.00 Anında su ısıtıcılar 10
9 8516.10.80.00.11 Daldırma tipi ısıtıcılar 10
10 8516.10.80.00.19 Diğerleri 10
11 8516.29.91.00.11 Isıtmalı hava perdeleri 100
12 8516.29.91.00.19 Diğerleri 30
13 8516.29.99.00.12 Kanal tipi ısıtıcı 40
14 8516.29.99.00.13 Diğer ısıtıcı ve sobalar 40
15 8516.31.00.00.11 Kurutma başlıkları 10
16 8516.31.00.00.19 Diğerleri 10
17
(Değişik satır:RG-22/8/2015-29453)
8516.40.00.00.11 Buharlı ütüler 25
18 8516.60.10.00.00 Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar) 125
19 8516.60.50.00.00 Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları (Yalnız elektrikli set üstü ocaklar) 15
20 8516.60.70.00.00 Izgaralar ve kızartma cihazları 15
21 8516.60.90.00.11 Tost makinaları 15
22 8516.60.90.00.19 Diğerleri 30
23
(Değişik satır:RG-22/8/2015-29453)
8516.71.00.00.11

8516.71.00.00.12

Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar 20
Sadece çay yapmaya mahsus olanlar 32
24 8516.72.00.00.00 Ekmek kızartma makinaları 10
25 8516.79.70.00.11 Su kaynatma kapları (kettle) 15

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 10 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.
Başvuru
MADDE 3 – (Değişik:RG-22/8/2015-29453)
(1) “Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki Formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.
(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
İnceleme
MADDE 4 – (1) EK I’de yer alan gözetim başvuru formu ve EK II’de belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Yaptırım
MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 7 – (1) 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/6), 30/11/2007 tarihli ve 26716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/33), 17/9/2009 tarihli ve 27352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/10) ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/4) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK- I
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
Tarih: …./…/….
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

Dilekçe ve Taahhütname
İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6) çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza – Kaşe
İsim – Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları) 20… 20…
Son iki yılda tahakkuk eden vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İmza sirküleri ve vekâletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi/Numarası: T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP (12 li):
Tanımı:
Menşe ülke: Sevk ülkesi:
Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke: Ödeme şekli:
Aracı banka ve şube ismi: Varsa akreditif numarası:
Net/Brüt Ağırlığı (Kg): FOB Değeri: Birim fiyat CIF/(Kg) (Net/Brüt) :
Birim fiyat CIF/(Ad):
Miktar (Adet): CIF Değeri:
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Tel: Faks: E-posta: İnternet sitesi:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Tel: Faks: E-posta: İnternet sitesi:

EK II
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.)
2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın 2 nüsha sureti. (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)

(Ek:RG-22/8/2015-29453) Ek-III
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİ/İHRACATÇIYA VE İTHAL EŞYAYA İLİŞKİN DOLDURULACAK FORM
(MANUFACTURER/EXPORTER/PRODUCT INFORMATION form)

ı.TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
(INFORMATION ABOUT THE EXPORTER)
Unvan(Title)
Adres(Address)
Telefon(Telephone)
Faks(Fax)
E-posta(E-mail)
İhracatçı Firmanın Kayıtlı Olduğu Yetkili Vergi Otoritesine ilişkin Bilgiler (Tax authority of which exporter registered)
Unvan(Title)
Adres(Address)
Telefon(Telephone)
Faks(Fax)
E-posta(E-mail)
Kayıt Tarihi ve numarası (Registration date and reference number)
ıı.TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER
(INFORMATION ABOUT THE PRODUCER)
Unvan(Title)
Adres(Address)
Telefon(Telephone)
Faks(Fax)
E-posta(E-mail)
Üretici Firmanın Kayıtlı Olduğu Yetkili Vergi Otoritesine ilişkin Bilgiler
(Tax authority of which exporter registered)
Unvan(Title)
Adres(Address)
Telefon(Telephone)
Faks(Fax)
E-posta(E-mail)
Kayıt Tarihi ve Numarası (Registration Date And Reference Number)
Üretime Başlangıç Tarihi (Date Of Starting Production)
Üretim Kapsamı -Üretilen ürün çeşitlerini belirtiniz- (scope of production
-indicate produced items)
Üretim lisansı –lisans sahibini belirtiniz- (which license is used for production-indicate licensee)
Kayıtlı Sermaye Miktarı (Amount Of Registered Capital)
Toplam Ciro (Total Turnover)
Yabancı Sermaye Payı -Eğer Varsa Ünvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Firmanın Menşei (Percentage Share Of Foreign Capital (If Exists, Indicate The Title, Address, Telephone, Fax, Origin Of The Foreign Company)
Yıllık Çalışma Günü Sayısı (Number of Working Days PerYear)
Haftalık Ortalama Çalışma Saati (Average Working Hours Per Week)
Çalışan İşçi Sayısı (Number Of Workers Employed)
Üretici herhangi bir ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip mi? –Varsa detaylı belirtiniz (Does the producer have national or international quality certificate(s)?
(indicate in detail)
İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (average monthly salary per worker)
ııı. İLGİLİ EŞYAYI ÜRETEN FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
(INFORMATION ABOUT ECONOMIC INDICATORS of the fırm whıch produce THE GOODS CONCERNED)
Göstergeler(Indicators)* Birim(Unit) 2010 2011 2012 2013 2014
Toplam Kapasite
(Production capacity)
Miktar(Kg)
Toplam Üretim
(Total production)
Miktar(Kg)
Değer(Value)
Toplam Yurtiçi Satışlar
(Total domestic sales)
Miktar(Kg)
Değer(Value)
Toplam İhracat
(Total exports)
Miktar(Kg)
Değer(Value)
Dönem Sonu Stoklar
(End of period stocks)
Miktar(Kg)
Değer(Value)
İşçi Sayısı
(Number of workers employed)
Kişi(persons)
Ortalama Aylık Ücret (Average monthly salary per worker) ABD Doları (US Dollar)
Proforma Faturada Beyan Edilen Ürünün Üretim Tarihi (production date of the products subject to the proforma invoice)

*Bu tablo, fatura/proforma faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır. (This table has to be filled out separately for every product subject to the proforma invoice/invoice)

IV. İLGİLİ EŞYANIN MALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİLER
(INFORMATION ABOUT THE COST OF THE PRODUCT)
Ürünün Birim Maliyeti (Unit Cost Of The Product)*
Ürün Tanımı ve Birimi (no. and description of the product)
Maliyet Kalemleri-Bir Birim Ürün Üretmek için (Cost Items-For One Unit Production) Girdi miktarı
-kg, metre, vb.
(Quantity of the input-kg., pcs, etc)
Birim girdi fiyatı
(Unit price of the input)
Birim maliyet
(Unit cost)
Dİrekt İlk madde ve malzemeler (Raw materials and supplies) Hammadde 1
(Raw Material 1)
Hammadde 2
(Raw Materıal 2)
Hammadde …
(Raw Materıal …)
Dİrekt İşçİlİk( Cost of labor)
Genel üretİm gİderlerİ
(Production overheads)
Yardımcı madde 1
(Auxiliary Material 1)
Yardımcı madde 2
(Auxiliary Material 2)
Yardımcı madde …
(Auxiliary Material …)
Dolaylı işçilik
(Indirect Labor)
Enerji
(Energy)
Paketleme
(Packaging)
Amortisman
(Depreciation)
Diğer
(Other Production Overheads)
Bir birim ürünün toplam üretim maliyeti (sınai) Total cost of production (industrial cost)
Bir birim ürüne düşen satış ve genel idari giderler
Selling And General Administrative Expenses
Bir birime ürüne düşen finansman giderleri (net=gider-gelir)
Financial Expenses (net=expense-income)
Bir birim ürünün toplam üretim maliyeti (ticari)
Total Cost Of Production (Commercial Cost)

*Bu tablo, fatura/proforma faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır. (This table has to be filled out separately for every product subject to the proforma invoice/invoice)

Not: SERTİFİKANIN İÇERİĞİNİN TEDARİKÇİ ÜLKE RESMİ OTORİTELERİNCE ONAYLANMASINDAN SONRA BU FORM türk KONSOLOSLUĞUNA ONAYLATILMALIDIR.

Note: This FORM shall be ratified by the Turkish Consulate after the contents of the certificate has been ratified by the authorized officials of the exporter’s country.
Bu formda belirtilen ürün/ürünlerin ……………………….. (firma adı) tarafından üretildiğini aşağıda imza ile onaylıyorum. Bu formda beyan edilen bilgilerin doğruluğunu kabul etmekteyim. Bu forma ilişkin bilgiler, firmamız tesislerinde bu formun sunulduğu kurumun uzmanları tarafından herhangi bir zamanda doğrulanabilir.
Bu formu üstte bahsedilen firma adına tam yetkili ve sorumlu kişi imzalamaktadır.

(I, the undersigned, certify that the goods covered by this form was manufactured by ……………………………………….. (name of the company). I undertake that the information provided in this form is correct and verifiable. Information concerning to this form can be verified any time on the premises of my company by experts of the Body to which this form is provided.

Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above-mentioned company.)

Ad(Name): Tarih(Date):
Ünvan(Title): Mühür ve İmza (Seal and Signature):


(Ek:RG-22/8/2015-29453) Ek-IV
İTHALATÇI BİLGİ FORMU

Firmanın tarihçesi ile üretimi ve ticaretini yaptığı tüm ürünler hakkında bilgi veriniz.
Firmanız adına bu soru formuna ait cevapları hazırlayan yetkililerin ismi, unvanı ve irtibat bilgilerini belirtiniz.
Firmanızın hissedarlarına ilişkin aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

TC KİMLİK NO AD-SOYAD HİSSE PAYI (%)

Firmanızın ve/veya firma ortaklarınızın yurt içi ve yurt dışındaki diğer firmalarda ortaklıkları, iştirakleri ve firma sahipliği bulunuyorsa, bunları her bir ortak için hisse paylarıyla belirtiniz.
Firmanızın mülkiyetinde ve/veya işletmesi altında depoları bulunmakta mıdır? Var ise, bu depoların alanı (m2) ne kadardır? Depoların adreslerini belirtiniz? İşletmesi ve/veya Mülkiyeti başka firmada olan depoları kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise depoların isim ve adreslerini belirtiniz. Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında kullandığınız deponuz var mıdır?
İthalat yapma sebebi hakkında açıklayıcı bilgi veriniz.
Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile iş geliştirme süreciniz ne zaman ve nasıl başlayıp devam etmiştir? E-posta dahil tüm yazışmalarınızın birer örneğini ve ilk temasınıza ilişkin destekleyici belgeleri temin ediniz.
Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebepleriniz nelerdir?
Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile akreditifli mi çalışıyorsunuz? Değil ise, malın kalitesi ve teslimi gibi hususlarda hangi ticari güvenceler mevcuttur?
Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar tarafınızca ziyaret edildi mi?
Eğer ziyaret ettiyseniz ne zaman ziyaret ettiniz? (Pasaportun ilgili sayfasının fotokopisi, seyahat bileti, otel faturası ve üretim tesisi fotoğrafları gibi ek belgeler ile birlikte cevaplayınız.)
Başvuru konusu eşyanın tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, kullanım alanları hakkında bilgi veriniz. (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür, vb belgeleri ekleyiniz.)
Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştırınız.
Firmanızın son takvim yılı itibariyle en büyük 5 müşterisi ve yaklaşık paylarını belirtiniz. Son beş yıl itibariyle müşteri sayınızı belirtiniz.
2010 ve 2011 yıllarına ait Defter-i Kebirde “120 Alıcılar Hesabı” ve “320 Satıcılar Hesabında” yer alan tüm müşteri ve tedarikçilerinizin iki ayrı liste halinde ibraz ediniz.
Serbest Bölgede faaliyetiniz bulunmakta mıdır? Eğer varsa hangi ürünleri üretmektesiniz (GTİP bazında)? Üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından gerçekleştirilmektedir? Üretim aşamaları ve ürünler itibariyle firmanızın yıllık üretim kapasitesi ne kadardır?
Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir?
Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans, vb gibi yasal prosedürler varsa belirtiniz.
Başvuru konusu üründe zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar var mıdır? Varsa nelerdir? Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?
Başvuru konusu ürüne ilişkin fiyat bilgileri ve yerli üretilenler ile ithal edilenlerin fiyatlarının karşılaştırılmasını yapınız.
Başvuru konusu ürünün üretim sürecine ilişkin bilgi veriniz.
Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri belirtiniz.
Başvuru konusu ürünün bilinen büyük ithalatçıları hakkında bilgi veriniz.
İthalatçıların piyasadaki konumları (toptancı, perakendeci. vs) ve ne amaçla ithalat yaptıkları hakkında bilgi veriniz.
(Ek:RG-22/8/2015-29453) Ek-V
İTHALATÇI FİRMA AYNI ZAMANDA ÜRETİCİ İSE FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

Göstergeler Birim YIL
2009 2010 2011 2012 2013 2014
I- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Üretim Miktar (a)
Değer (TL)
Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım Miktar
Değer (TL)
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)
Değer (TL) (c)
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro Değer (TL) (f)=(c+e)
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (g)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)
Faaliyet Karı
(Olağan Kar)
Değer (TL) (k)=(f-j)
Stoklar Miktar (l)
Değer (TL)
Kapasite ve KKO Kapasite (Miktar/Yıl)
KKO %
İstihdam Direkt İşçi sayısı (m)
Verimlilik Üretim/Kişi (a/m)
Amortisman Giderleri Değer (TL)
p=(o)*[(f)/(n)]
Aylık Brüt İşçi Ücreti Ücret (TL/Kişi-Ay)
II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Firma Toplam Özsermayesi Değer (TL)
Firma Toplam
Net Ciro
Değer (TL) (n)
Firma Toplam Amortisman Gideri Değer (TL) (o)
Faaliyet dışı gelir/gider (net) Değer (TL)
Firma Toplam Faaliyet Karı (Olağan Kar) Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)

*Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.
Yukarıdaki kısım Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.


(Ek:RG-22/8/2015-29453) Ek-VI
İTHALATÇI FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

Göstergeler Birim YIL
2009 2010 2011 2012 2013 2014
I- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)
Değer (TL) (c)
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro Değer (TL) (f)=(c+e)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)
Faaliyet Karı
(Olağan Kar)
Değer (TL) (k)=(f-j)
Stoklar Miktar (l)
Değer (TL)
İstihdam Direkt İşçi sayısı (m)
Aylık Brüt İşçi Ücreti Ücret (TL/Kişi-Ay)
II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Firma Toplam Özsermayesi Değer (TL)
Firma Toplam
Net Ciro
Değer (TL) (n)
Firma Toplam Amortisman Gideri Değer (TL) (o)
Faaliyet dışı gelir/gider (net) Değer (TL)
Firma Toplam Faaliyet Karı (Olağan Kar) Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)

*Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.
Yukarıdaki kısım Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

Başa dön tuşu