İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/ 1)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1) görmek için TIKLAYINIZ…

31.12.2009-27449 Resmi Gazete 2. Mükerrer

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)

Kapsam                           (Mülga)
MADDE 1- (1) Bu Tebliğ; EK I’de fasıl numarası ile gümrük tarife pozisyonu (GTP) belirtilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
Kayda alma
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ’in birinci maddesinde belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen “Kayıt Merkezleri”ne kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir “Kayıt Belgesi” düzenlenir.
(2) (Değişik:RG-12/1/2013-28526)(1) Bu Tebliğin birinci maddesinde belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.
İthalat
MADDE 3- (1) Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, bu Tebliğ’in ikinci maddesinde belirtilen “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur.
Başvuru
MADDE 4- (1) Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III’de yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formu”nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.
Başvurunun sonuçlandırılması
MADDE 5- (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan kayıt belgesi başvuruları en geç 10 (on) işgünü içerisinde sonuçlandırılır.
(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar kayıt belgesi düzenlenmez. Bu nitelikteki başvurular değerlendirilmek üzere ilgili kayıt merkezince koordinatör kayıt merkezine intikal ettirilir.
Kayıt belgesine ve kayıt belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6- (1) Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür. Bir kayıt belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.
(2) Kayıt belgesi, Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez ve diğer mevzuat çerçevesinde alınması gereken belgelerin yerine geçmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Kayıt belgesi üçüncü kişilere devredilemez.
Tekstil ve Konfeksiyon İzleme Komitesi
MADDE 7- (1) Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemlere ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Tekstil ve Konfeksiyon İzleme Komitesi (Komite) oluşturulur. Komitenin üyeleri, oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
_________________
(1) Bu değişiklik yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2009 27449 (2. Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 27/10/2011 28097
2. 12/1/2013 28526
3. 4/7/2015 29406

 
EK I KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ

Fasıl No/GTP
(Ek:RG-27/10/2011-28097)(1)
3005.90.31
(Ek:RG-27/10/2011-28097)(1)
3005.90.50
3204.11.00.00.00
3204.12.00.00.11
3204.12.00.00.19
3204.13.00.00.00
3204.14.00.00.00
(Ek ibare:RG-27/12/2014-29218)(3) (Mülga ibare:RG-4/7/2015-29406)
(Ek ibare:RG-4/7/2015-29406) 41.07
(Ek ibare:RG-4/7/2015-29406) 41.15
(Ek ibare:RG-23/9/2017-30189)(4) 42.02
4203.10
4203.21
4203.29
4203.30
4303.10
43.04
50. fasıl
51. fasıl
52. fasıl
53. fasıl
54. fasıl (5407.20 hariç)
55. fasıl
56. fasıl
57. fasıl (Mülga ibare:RG-18/3/2015-29299)(…)
58. fasıl (Mülga ibare:RG-18/3/2015-29299)(…)
59. fasıl
60. fasıl
61. fasıl
62. fasıl
63. fasıl (6305.32 ve 6305.33 hariç)
64. (Ek:RG-26/7/2014-29072) fasıl (2)
65.05
9404.21
9404.29
9404.30
9404.90
(Ek:RG-12/1/2013-28526)(1)
9607.11
(Ek:RG-12/1/2013-28526)(1)
9607.19
(Ek:RG-12/1/2013-28526)(1)
9607.20
(Ek:RG-12/1/2013-28526)(1)
9619.00.31.00.00
(Ek:RG-12/1/2013-28526)(1)
9619.00.39.00.00

_________________
(1) Bu değişiklik yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer.
(2) Bu değişiklik 10/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
(3) Bu değişiklik yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer.
(4) Bu değişiklik 30/09/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 
EK II KAYIT MERKEZLERİ
 

MERKEZ ADI ADRESİ İLETİŞİM BİLGİSİ
Koordinatör: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) Dış Ticaret Kompleksi
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: (212) 454 02 00
Faks: 454 02 01
E-posta: evrak@itkib.org.tr
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği(EİB) Atatürk Cad. No: 382 Alsancak –İZMİR Tel: (232) 488 60 00
Faks: 488 61 00
E-posta: eib1@egebirlik.org.tr
eib@egebirlik.org.tr
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB) Uray Caddesi Turan İşhanı Kat 3-4 MERSİN
 
Tel: (324) 237 68 00 (5 Hat)
Faks: 237 71 09
232 33 25
E-posta: arge@akib.org.tr
ebim@akib.org.tr
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) Organize Sanayi Böl. Kahverengi Cad. No: 8 Nilüfer-BURSA Tel: (224) 219 10 00
Faks: 219 10 90
E-posta: uludag@uib.org.tr
ihrbir@anet.net.tr
Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AİB) Aspendos Bulvarı No:221 ANTALYA
 
Tel: (242) 3118000
Faks: 3117900E-posta : aib@aib.org.traib-arge@aib.org.tr
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB) İnönü Caddesi Keleş Hoca Sokak No:1
Şahinbey – GAZİANTEP
Tel: (342) 220 00 10 (5 Hat)
Faks: 220 00 15-16
E-posta: evrak@gaib.org.tr
gaib@gaib.org.tr
Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (DETKİB) Ankara Yolu 10. Km. 246. Sokak No: 8 P.K. 402 20002 DENİZLİ Tel: (258) 274 66 88 (Pbx)
Faks: 274 72 22
274 72 62
E-posta: detkib@detkib.org.tr
EK III
KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMU
BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
(…………………………………………….……………….. Genel Sekreterliğine)
Tarih: …./…/….
Dilekçe ve Taahütname :
İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz ekte belirtilen ürünlere ilişkin bilgilerin 2010/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde kayda alınarak firmamız adına kayıt belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Kayıt belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, kayıt belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
Bilgileri ve gereği arz olunur.
İmza ve Kaşe
İsim- Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Ünvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi/T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İHRACATÇI KAYIT NO:
(Farklı ihracatçı için ilk başvuruda doldurulmaz)

 
KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:
1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (İlk başvuruda aranır. Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)
2: Aşağıda yer alan yeminli mali müşavir onaylı “İthalatçı Bilgi Formu” ile üretici ithalatçılar için “Üretici İthalatçı Bilgi Formu” ilk başvuruda aranır. İthalatçı Bilgi Formu, ayrıca her takvim yılının Haziran ayının birinci gününden sonra yapılacak ilk başvuruda aranır.
3: Aşağıda gösterilen İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registration Form) her farklı ihracatçıdan yapılan ilk başvuruda aranır. İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır. İhracatçı Kayıt Formu 1 yıl süre ile geçerlidir.
Daha önce usulüne uygun onaylanarak kabul edilmiş olan İhracatçı Kayıt Formu ibraz etmiş beyan sahiplerinin müteakip yıldaki başvurularında, anılan formu http://www.ebirlik.org adresinde gösterilen usuller çerçevesinde doldurup göndermeleri halinde söz konusu İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke makamlarının onayı aranmaksızın kabul edilebilecektir. Müsteşarlık, gerekli görmesi halinde, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından onaylanmış İhracatçı Kayıt Formu ve diğer her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.
4: Aşağıda gösterilen Madde Bilgi Formu (fatura kalemlerine ait bilgiler doldurulacaktır.)
5: Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf ve Elyaf Detay Beyanına tabi eşya için Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf ve Elyaf Detay Beyan Formu.
 
İTHALATÇI BİLGİ FORMU
(Değişik:RG-12/1/2013-28526)(1)

Firma Ünvanı:
Vergi Numarası ve Vergi Dairesi:
Adresi:
Telefonu ve Faksı:
E-posta:
Ortaklara ait bilgiler:

SIRA NO TC KİMLİK NO* /
UYRUK**
ADI SOYADI HİSSE PAYI (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* Türk vatandaşları için ** Yabancı asıllı vatandaşlar için
*** Ortakları 10’un üzerinde olan firmalar için en büyük 10 hisse payına sahip ortağa ilişkin bilgiler verilecektir.
 

TEK DÜZEN
HESAP NO
HESAP ADI C.Y.-4 C.Y.-3 C.Y.-2 C.Y.-1 CARİ YIL
(C.Y.)
620 Satılan Mamul Maliyeti
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti
600 Yurt İçi Satışlar
601 Yurt Dışı Satışlar
61- Satış İndirimleri
152 Mamuller
153 Ticari Mallar
690 Dönem Karı/Zararı
691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
720 Direkt İşçilik Giderleri
İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı içinde ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı
İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat miktarı (ABD Doları)
İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat miktarı (ABD Doları)

Aşağıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir.)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
ADI SOYADI
İMZASI VE MÜHRÜ
_________________
(1) Bu değişiklik yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer.

ÜRETİCİ İTHALATÇI BİLGİ FORMU
(Yukarıdaki tabloda “satılan mamullerin maliyeti” satırında değer gösteren işletmeler bu tabloyu da dolduracaklardır. Bu tablo YMM tarafından onaylanmayacaktır)
GRUP ADI ALT ÜRÜN GRUBU ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI (%)
İPLİK GRUBU Pamuk dışındaki kısa elyaftan iplikler
Suni ve sentetik iplikler
Yün ipliği
TEKSTİL GRUBU Pamuklu dokuma mensucat (denim hariç)
Denim
Suni sentetik dokuma mensucat
Pamuklu ve suni sentetik dışındaki maddelerden dokuma mensucat
Örme mensucat
Dokunmamış mensucat
Ev tekstili
HAZIR GİYİM GRUBU Denim giyim
Dokuma dış giyim
Örme dış giyim
İç giyim
Çorap
Aksesuarlar
DERİ GİYİM GRUBU Deri ve Kürk Giyim Ürünleri
DİĞER  
(Belirtiniz)
 
 
 
Tabloyu Dolduranın Adı Soyadı:
Şirket İçindeki Ünvanı :
İmzası:
NOT: Yukarıda sayılan ürünlerin işletmenizin üretim faaliyeti içindeki ağırlıklarını yaklaşık olarak yüzde (%) oranlarını vererek belirtiniz.

Belge no:
İHRACATÇI KAYIT FORMU

EXPORTER REGISTRY FORM
Legal Title*  
 
Business Title**  
 
Address*** 1. Line  
 
Address 2. Line  
 
Address 3. Line  
 
City  
 
State/Province/Region  
 
ZIP  
 
Country  
 
Phone Number  
 
Fax Number  
 
URL  
 
E-mail  
 
Tax Authority  
 
Tax Registry Number  
 
Number of Employee
(Yearly average)
 
 
Total Sales in USD (last year)  
 
Year of Establishment  
 
Legal (Corporate) Status  
 
International quality certificates owned and their registry numbers  
 
 

Countries products are exported to
Export country(ies) Product(s)
 
 
I hereby declare that the information presented above is correct and verifiable.
Name, surname and title in the company
Company stamp and sing of the authorized person

*The title that company is registered to.
**The title appears on invoice.
***Legal address that headquarters is legally registered

 
MADDE BİLGİ FORMU

PROFORMA/TİCARİ FATURADA BELİRTİLEN HER BİR KALEM İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER
PROFORMA/TİCARİ FATURA NO VE TARİHİ:
G.T.İ.P. (12’li) EŞYANIN TANIMI İPLİK/KUMAŞ/
KONFEKSİYON
KOMPOZİSYONU
KTG.
NO
BRÜT AĞIRLIK
KG
MİKTAR FOB
FİYAT
CF / CIF
FİYAT
MENŞE
ÜLKE ADI
Adet/Metrekare/ Çift/Diğer
ELYAF CİNSİ % (İstatistiki birim bazında miktarı)

 
 

Başa dön tuşu