İthalat MevzuatıYönetmelikler

– İthalat Yönetmeliği

Ticaret Bakanlığından: 31.12.2020-31351 (3.Mükerrer) Resmi Gazete

İTHALAT YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

31/12/1995/22510 Resmi Gazete (Mükerrer)
İTHALAT YÖNETMELİĞİ
Genel Hükümler
Madde 1-Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı hükümlerine istinaden yapılacak ithalata ilişkin işlemler, Karar ve bu Yönetmelikle Müsteşarlığa tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılacak tebliğler ile verilecek talimatlara ve çok taraflı ve iki taraflı anlaşma hükümlerine göre yürütülür.
Tanımlar Ve Kısaltmalar
Madde 2- (Değişik:RG-31/12/2002-24980 Mükerrer) Bu Yönetmelikte  kullanılan bazı terimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir.
Müsteşarlık: Başbakanlık  Dış Ticaret Müsteşarlığı,
Başlamış ithal işlemi: (Mülga:RG-31/12/2002-22510),
Karar: 20.12.1995 tarih, 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
Gümrük Beyannamesi: Gümrük Kanunu hükümleri  çerçevesinde gümrük idarelerince düzenlenen belgeyi,
Vergi Numarası: Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, vergi mükellefi her gerçek ve tüzel kişiye verilen numarayı,
Tacir: (Mülga:RG-31/12/2004-25687),
Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih: (Değişik:RG-26/03/2000-24001) Gümrük Kanunu’nda belirtilen gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi,
Vergi Numarası
Madde 3– Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.
Ancak,
– Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,
– Kitap ve diğer yayınların ithalatında,
-Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında,
vergi numarasına sahip  olma şartı aranmaz.
(Mülga fıkra:RG-31/12/2004-25687)
Tarife kontenjanları ve kota uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerini yapmaya hakkı olacak kişilere ilişkin olarak,  gerektiğinde ilgili mevzuatında özel şartlar  belirlenebilir.
Madde 4- Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan  gümrük idarelerine başvururlar.
Navlun, Sigorta Bedeli ve Farkları
Madde 5- FOB teslim şekli dışındaki ithal başvurularında proforma fatura­larda, mal, navlun ve sigorta bedelleri ayrı ayrı belirtilir.
Navlun ve sigorta bedelleri ve bunlara ait farklarla ilgili işlemler kambiyo mevzuatına tabidir.
Madde 6- İthalatı kanunlarla  belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapıla­bilir.
Yurda sokulmaları yürürlükteki mevzuat ile kayıt ve şarta bağlanan veya özel izne tabi bulunan maddeler hakkındaki hükümler saklıdır.
Madde 7- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden  yapılacak  ithalat ile İzmir Enternasyonal Fuarı yoluyla yapılacak ithalata ilişkin esaslar bu hususta Müsteşarlık tarafından yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir.
Özel Anlaşmalara Dayanan İthalat
Madde 8– Özel anlaşmalara dayanan  ithalat ile ilgili işlemler aşağıda belirtilen esaslara ve Müsteşarlıkça verilecek talimatlara göre yürütülür.
NATO ithalatı için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanmış üç nüsha “Müracaat Mektubu” ile gümrük idarelerine başvurulur. Gümrük idarelerince, sözkonusu başvurular gümrük beyannamesine eklenir.
NATO Ortak Alt Yapı Projelerinin sona ermesinden sonra, ilgili merciin görüşü  alınarak  her türlü  mali yükümlülüklerin ödenmesi kaydıyla mal,eşya,malzeme ve araçların ithalatçılarına bırakılması  Müsteşar­lığın iznine tabidir.
Kesin İthal
Madde 9- (Değişik:RG-21/12/1996-22854)  Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil);
– Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
– Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları, biri asıl iki nüsha proforma fatura, maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen geçici gümrük beyannamesi ve Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığını gösteren makbuzun aslı ile birlikte Müsteşarlığa yapılır. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri, başvuru sahibine ve ilgili gümrük idaresine bildirir.
Değer Ve Miktar Farklılıkları
Madde 10– Gümrüğe gelen mallar gümrük mevzuatında değer veya miktar belirlemeye ilişkin mevcut ilkelere göre, beyannamenin düzenlenmesine esas teşkil eden faturada yazılı olan değer ve miktar gözönünde bulundurularak gümrükçe tesbit ve kabul edilen değer ve miktarda görülecek eksik veya fazlalıkla ilgili bütün işlemler (is­konto dahil), kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
Tarife kontenjanları ve kota uygulamaları konusunu teşkil eden mallara yönelik değer ve miktar  farklılıkları ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Madde 11- (Değişik:RG-26/03/2000-24001) Gümrük idareleri, ithal olunan  maddelere ait faturaların bir sureti üzerine,
a) Maddelerin cinsini, nevini, menşeini ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
b) Gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını,
c) (Değişik:RG-26/03/2000-24001) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi,
d)Teslim şeklini ve  değerini,
kaydederek, tarih koymak, mühürlemek ve imzalamak suretiyle onayladıktan sonra ilgili ithalatçılara verirler.
Madde 12– İthal edilecek malların bedellerinin transferine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca  kambiyo mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.
Gerekli durumlarda, Merkez Bankasınca  bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak verilecek talimatlara banka­larca uyulması zorunludur.
İthal Şahadetnamesi  (Mülga 13.10.2020-31273 R.G. Yürürlük:12.11.2020)
Madde 13- İhracatçı ülke tarafından, kritik malzeme ithalatında, isteni­len ithal şahadetnamesine ilişkin başvurular, Müsteşarlıktan sağlanacak ithal şahadetnamesi formüleri, proforma fatura ve örneği Yönetmeliğe ekli taahhütname ile Müsteşarlığa yapılır.
(Değişik ikinci fıkra: RG-12/04/2007-26491) Müsteşarlıkça onaylanan ithal şahadetnameleri ilgili yerlere gönderilir. Onay tarihinden itibaren altı ay geçerli olan bu belgelerin süresi uzatılamaz.
Madde 14 (Mülga:RG-31/12/2005-26040-2.Mükerrer)
Madde 15- Müsteşarlıkça aksine bir talimat verilmediği sürece, bu Yönetmelik eki İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir.
Geçici Madde 1(Mülga:RG-31/12/2002-24980 Mükerrer)
Geçici Madde 2- Daha önceki, İthalat Rejimi Kararı ve Yönetmeliği hükümlerine göre alınmış kiralama izinlerine ilişkin işlemler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden (yayım tarihi dahil) itibaren Gümrük Müsteşarlığınca incelenip sonuçlandırılır.
Geçici Madde 3- Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde meydana gelecek değişiklik dolayısıyla herhangi bir maddenin tarife pozisyonu değiştiği takdirde (bu hususta Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanacak genelge hükümleri saklıdır), Gümrük Müsteşar­lığınca bu değişikliğin yapıldığı tarihten önceki pozisyonlar üzerinden alın­mış belgelerde  yazılı tarife pozisyonuna göre maddenin ithaline izin verilmekle beraber, tarife uygulaması yeni pozisyon üzerinden yapılır.
Bu gibi durumlarda değişikliğin yapıldığı tarihten önceki madde ismine göre işlem yapılır.
Geçici Madde 4- Kamu sektörüne dahil daire ve kuruluşlar; yabancı ülkeler, uluslararası finans kurumları veya yabancı banka ve kurumlardan, hazine garantisi altında sağlanan kredilerle yapacağı ithalatla ilgili olarak, ithalatın dış krediyle karşılanacak bölümü ile bu kredinin kullanımını teminen özkaynaklardan yapıla­cak peşin ödemelere tekabül eden kısmı için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına başvururlar.
Madde 16- Bu Yönetmelik ve İthalat Tebliğleri 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının Bağlı olduğu Bakan yürütür.
İTHAL ŞAHADETNAMESİ İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME
(Mülga 13.10.2020-31273 R.G. Yürürlük:12.11.2020)
Yurt dışından getirilecek aşağıda yazılı maddenin Müsteşarlığın izni olmaksızın üçüncü bir ülkeye sevkedilmeyeceği taahhüt olunur.
Malın Cinsi              :
Malın Miktarı           :
İthal Edileceği Ülke :
Firma Ünvanı
Yetkili İmzalar
İthal Şahadetnamesinin tarih ve numarası
(Bu kısım Müsteşarlıkça doldurulacaktır.)

Başa dön tuşu