İthalat Rejimi Kararına Ek KararlarKararlar

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1362)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1362       25.07.2019-30842 Resmi Gazete
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun l inci, 474 sayılı Kanunun 2  nci, 3283 sayılı  Kanunun  2  nci, 4458  sayılı  Kanunun  16  ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kamın hükümleri gereğince karar verilmiştir.
24 Temmuz 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen maddelere ilişkin satırlar aynı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiş; söz konusu listedeki 12 nci faslın sonuna aşağıdaki (8) numaralı dipnot ek.lenmiştir.

 
G.T.İ.P.
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI(%)  
Dipnot
AB,EFTA, F.ADA. GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. D-8 O.Ü.
1206.00.91.00. 19 13 13 o l3 13 13 13 13 8
1206.00.99.00.19 13 13 o 13 13 l3 13 13 8

(“8″ Gümrük vergisi 31/1/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %20 (Bosna-Hersek için %0, Singapur için 31/12/2019 tarihine kadar %16,8, 1/1/2020 tarihinden 31/1/2020 tarihine kadar ise %13,5) olarak uygulanır.”
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu