İthalat MevzuatıKarar Sayısı:2009/15481

Hava taşıtlarının serbest dolaşıma girişi (Madde 14-15)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481)

Hava taşıtlarının serbest dolaşıma girişi
MADDE 14 – (1) Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde, hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde;
a) Hava taşıtı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş Teknik Uygunluk Belgesinin olması,
b) Düzenlenen Teknik Uygunluk Belgesinin, hava taşıtının gümrük işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilmesi,
c) Hava taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerine tabi tutulması hususunun Ulaştırma Bakanlığınca da uygun bulunması,
ç) Hava taşıtının serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması için gümrük mevzuatı ve sair mevzuat gereğince ibrazı gereken belgelerin beyannameye eklenmesi,
d) Teknik Uygunluk Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren otuz gün içinde gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması, hususlarının bir arada bulunması gerekir.
(2) (Ek: 18.08.2014-29092 R.G. BKK:2014/6706) Diger yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla, hava taşıtlarının Türkiye Gümruk Bölgesi dışında oldukları sürede degistirilen aksam ve parcalarının Turkiye Gümruk Bolgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine izin verilir.
Özet beyana ve gümrüğe sunulmaya istisna
MADDE 15 – (1) 13 ve 14 üncü maddeler kapsamında eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, Kanunun özet beyana ve eşyanın gümrüğe sunulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Başa dön tuşu