Gümrük Genelgeleri

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat E-Fatura Düzenlemesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608-169.99[GGM-019] 11.12.2019 / 50253907
Konu   :Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat E-Fatura Düzenlemesi

DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere 7104 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle yurt içinde serbest dolaşımda bulunan malların gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi ihracat teslimi sayılmakta olup, 4760 sayılı ÖTV Kanununda yapılan değişiklikle ise ÖTV Kanununa ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesna tutulmuştur.
Aynı zamanda Özel Tüketim Vergisi (IV) sayılı liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan “…Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, antrepo beyannamesi düzenlenecek olup, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğunu (fiilen işleticiye teslim edildiğini/işletici tarafından fiilen teslim alındığını) gösteren antrepo giriş sayım tutanağını da ihtiva eden antrepo beyannamesinin ilgili gümrük idaresi tarafından onaylandığı tarih itibariyle istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği kabul edilir…” hükmü gereği, serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşya, gümrüksüz satış mağazası ya da deposuna yurt içinden fatura ve sevk irsaliyesi ile birlikte 7200 rejim kodlu antrepo beyannamesi kullanılarak alınmaktadır.
Antrepo beyannamesi ile gümrüksüz satış mağazalarına ve depolarına alınan eşyalar için, gümrüksüz satış mağazalarına ürün tedarik eden ve e-fatura mükellefi olan firmalarca düzenlenecek e-faturanın niteliği hakkındaki tereddütlere ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının 2/12/2019 tarihli ve E.166866-1138 sayılı yazısı ilişikte gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Ek: Gümrüksüz Satış Mağazalarında İhracat E-Fatura Düzenlenmesi Hk.

Başa dön tuşu