Gümrük Genelgeleri

Gümrüksüz Satış Mağazaları Çıkış Satış Limitleri (Genelge 2009/99)

T.C. BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

(MÜLGA)
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.14.010.06.01 S 011
Konu : Gümrüksüz Satış Mağazaları Çıkış Satış Limitleri

GENELGE

2009/99

1- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak;
a) Türkiye’den çıkış yapan yolcu ve nakil vasıta sürücüleri ile hizmetlilerine Türkiye’ye giriş yapan yolculara yönelik uygulanan limitlerin 3 kat olarak uygulanması,
b) Kara hudut kapılarında sadece tek işleticili gümrüksüz satış mağazalarında birinci fıkrada öngörülen limitlerin esas alınması ,
gerekmektedir.
2- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 7 nci fıkrasına istinaden satışı öngörülen hediye olabilecek miktardaki her türlü yerli eşyanın (serbest bölgelere veya başka bir ülkeye gönderilmesi nedeniyle ihracata bağlı önlemlerden yararlanan eşya hariç) ticari olmamak koşulu ile herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın çıkış yapan ve transit geçen, yolcu ve nakil vasıtası sürücü ile hizmetlilerine satılması mümkün bulunmaktadır.
Başmüdürlüklerce yerli üretim eşyasının satışına aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde izin verilir.
a) Eşyaya ilişkin katalog, fotoğraf gibi eşyanın ayırt edici özelliklerini gösterir bilgi ve belgeler mağaza işletmecisi firmalar tarafından, Başmüdürlüklere iletilir. Başmüdürlüklerce de uygun bulunan talepler ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilir.
b) Başmüdürlükler, satışı talep edilen yerli üretim eşyasının aşağıdaki kriterleri karşılayıp karşılamadığını tespit ederler.
-Eşyanın ticaretine herhangi bir nedenle engel bulunmamalıdır.
– Eşyanın yurt dışına çıkarılmasına engel bir husus olmaması gerekmektedir.
-Eşya, mağazalarda satılmakta olan ithal eşyasından ayrı bir bölümde satışa sunulmalıdır.
c) Satışa sunulmak üzere getirilen yerli üretim eşyası; katoloğunun onaylı bir örneği, satıcı firma fatura ve sevk irsaliyesi ve “Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği”nde istenen diğer belgelerle birlikte, anılan Yönetmelik hükümlerine göre depo ve mağazaya alınır. Bu eşya ayrı bir Antrepo Giriş-Çıkış Defterinde izlenir.
2008/30 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Arslan GÜNLER
Müsteşar V.

Başa dön tuşu