Gümrük Kanunu

Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi (Gümrük Kanunu Madde 208-209)

GÜMRÜK KANUNU(4458 Sayılı Kanun)
04.11.1999-23866 Resmi Gazete
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                                            Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi
             Madde 208 – 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, gümrük yükümlülüğü;
a) Vergilerin ödenmesi,
b) Vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi,
c) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi,
d) Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi veya imha edilmesi, 164 üncü madde uyarınca imha veya terk edilmesi, doğal özellikleri veya beklenmeyen haller yahut mücbir sebep nedeniyle telef veya kaybı,
e) 182 nci madde uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan eşyanın kanuna aykırı girişi nedeniyle müsadere edilmesi,
Hallerinde sona erer.
             Madde 209 – 194 üncü maddenin 1 inci fıkrası uyarınca doğan gümrük yükümlülüğü, bu işlemlerin iptal edilmesiyle ortadan kalkar.

                                          

Başa dön tuşu