Gümrük Genelgeleri

Gümrük Kanunu’nun 242 nci maddesi (Genelge 2013/1)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-10.06.01 15/1/2013
Konu : Gümrük Kanunu’nun 242 nci maddesi

GENELGE
(2013/1)

İlgi: 1/12/2010 tarihli ve 2010/52 sayılı Genelge.
İlgide kayıtlı genelge konusu Gümrük Kanununun 242 nci maddesinin uygulanması ile ilgili olarak, Bakanlığımıza ulaşan yargı kararları çerçevesinde yeniden değerlendirme yapılmıştır.
4458 Sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanun ile değiştirilen 242 nci maddesinin 1 inci fıkrası, “Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir.” hükmünü amirdir.
“Gümrük vergileri” ifadesi 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanun ile değiştirilen 3 üncü maddesinde;
“…8. a) “Gümrük vergileri” deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü;
9. “İthalat vergileri” deyimi,
a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,
b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin islenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri;
10. “İhracat vergileri” deyimi,
a) Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,
b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin islenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri, (ifade eder)”
şeklinde tanımlanmaktadır.
Diğer taraftan, Gümrük Kanununun 232/1 maddesi “Bu Kısmın İkinci Bölüm hükümlerine göre gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilir ve aynı zamanda ödenir.” hükmünü amirdir.
Bu itibarla, “gümrük vergileri” tanımı içine giren her türlü alacak ve bunların cezaları ile Gümrük Kanunu hükümlerine tabi diğer para cezalarına karşı Gümrük Kanunu’nun 242 nci maddesine göre idari itiraz yolu kullanılacaktır.
İlgide kayıtlı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür

Başa dön tuşu