Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 05.06.2018-30442 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 6)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 84 ilâ 92 nci maddeleri ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 235 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) CIM Taşıma Belgesi: 21/3/1985 tarihli ve 3172 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Ek-B’sinde belirtilen taşıma belgesini,
c) Hareket gümrük idaresi: Eşyanın transit rejimine tabi tutulduğu ve basitleştirme izni kapsamında transit beyanı olarak kabul edilen bilgilerin sunulduğu gümrük idaresini,
ç) İzin: Eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin verilen izni,
d) İzin sahibi: Eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin izin verilen demiryolu tren işletmecisini,
e) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
f) Sınır gümrük idaresi: Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı veya Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği gümrük idaresini,
g) Sözleşme: 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi,
ğ) Varış gümrük idaresi: Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresini,
h) Yönetmelik: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar
Başvuru koşulları ve istenilen belgeler
MADDE 4 – (1) 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük taşımacılığı yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilmiş bir demiryolu tren işletmecisine eşyanın demiryolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni verilebilmesi için, Yönetmeliğin 235 inci maddesinde belirtilen koşullara ilave olarak, demiryolu tren işletmecisinin CIM Taşıma Belgesi, sevkiyat kayıtları ve muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda tutması ve bu bilgilere hareket, varış ve sınır gümrük idarelerinin anlık erişimi için gerekli elektronik altyapıya sahip olması gerekir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen genel ve özel koşulları karşılayan başvuru sahiplerinin, Yönetmeliğin 235 inci maddesi uyarınca ibraz edilecek belgelere ek olarak;
a) Ek-1’de yer alan örneğe uygun olarak doldurulmuş demiryolu basitleştirmesi için başvuru formunu,
b) Bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü bilgisi ile kuruluş ve yapılan değişiklikler dahil bütün ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayılarını içerir listeyi,
c) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının arşiv bilgilerini de içeren son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kayıtlarını,
ç) Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,
d) Şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış Ek-2’de yer alan beyan ve taahhüt metnini,
e) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük taşımacılığı yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirildiğine ilişkin belgeyi ve aktif olarak yük taşımacılığı yaptığını kanıtlayan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış yazıyı,
f) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak istasyonların listesini,
izin makamına sunması gerekir.
Başvuru yeri ve izin makamı
MADDE 5 – (1) Eşyanın demiryolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni için başvuru yeri ve izin makamı Gümrükler Genel Müdürlüğüdür.
Basitleştirme izninin verilmesi
MADDE 6 – (1) İzin makamı, basitleştirmelerden yararlanma başvurusu üzerine yapılacak değerlendirme neticesine göre izni verir veya başvuruyu reddeder.
(2) Yönetmeliğin 233 üncü maddesi kapsamında, aranan belgelerin bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde, başvuru sahibine bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakları başvuru sahibine geri gönderilir.
(3) Başvuru kabul edildiğinde Ek-3’te yer alan izin belgesi düzenlenerek başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
(4) Başvurunun reddi, başvuru sahibine gerekçesi ile birlikte yazılı olarak bildirilir.
(5) Basitleştirme izni, eşyanın ortak ve ulusal transit rejimleri kapsamında taşınmasında kullanılabilir.
(6) Basitleştirme izni, Yönetmeliğin 225 inci maddesi kapsamına giren eşyanın ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.08 ve 24.02 pozisyonlarında yer alan eşyanın taşınmasında kullanılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İzin Sahibince ve Gümrük İdaresince Gerçekleştirilecek İşlemler
Transit beyanı olarak hareket gümrük idaresine iletilecek bilgiler
MADDE 7 – (1) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapan demiryolu tren işletmecisi, taşıma işlemleri için rejim hak sahibidir.
(2) İzin sahibi tarafından basitleştirme izni kapsamında işlem yapılan CIM Taşıma Belgesi, sevkiyat kayıtları ve muhasebe kayıtları, gümrük idaresinin elektronik ortamda anlık erişimine açık olmalıdır.
(3) Basitleştirme izni kapsamında gümrük idaresine, her bir taşımaya ilişkin olarak vagon bazında;
a) Vagon numarası,
b) CIM Taşıma Belgesi numarası,
c) Planlanan sevkiyat tarihi,
ç) Hareket gümrük idaresi,
d) Varış gümrük idaresi,
bilgileri elektronik ortamda iletilir.
(4) Üçüncü fıkra kapsamında ilgili CIM Taşıma Belgesi numarasının karşısında;
a) Transit rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda olmayan eşya için “T” kodu,
b) Transit rejimine tabi tutulan, serbest dolaşımda olmayan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için “TD” kodu,
c) İhracata konu eşya için “X” kodu,
ç) İhracata konu olan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için “XD” kodu,
kullanılır.
(5) Basitleştirme izni kapsamında, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan bilgiler, taşıtın hareketine kadar izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile elektronik imzalı olarak iletilir ve CIM Taşıma Belgesi bilgileri, eşyaya ilişkin giriş özet beyan ya da ihracat beyannamesi kayıtları ile ilişkilendirilir. Söz konusu bilgilerin gümrük idaresinin sistemi tarafından kabul edilmesi ile birlikte izin sahibine kayıt numarası bilgisi iletilir. İzin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine iletilen bilgilerde değişiklik yapılmak istenirse, ilgili kayıt numarası kullanılarak değişiklik bilgileri taşıtın varış istasyonuna varışına kadar gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilir.
(6) İzin sahibi, gümrük idaresince talep edilmesi halinde, belirli bir tarih aralığında basitleştirme izni kapsamında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin bilgileri, liste halinde gümrük idaresine ibraz eder.
(7) Altıncı fıkrada belirtilen ve gümrük idaresine ibraz edilecek listede üçüncü fıkrada belirtilen bilgiler ile her bir CIM Taşıma Belgesi için asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) Alıcı,
b) Gönderici,
c) Kap adedi,
ç) Eşyanın tanınması için gerekli tüm bilgileri içeren normal ticari tanımı (Eşyanın gruplandırılması durumunda, eşya tanımı yerine “konsolide” ifadesi kullanılır),
d) Brüt ağırlık.
(8) Bu Tebliğ kapsamında basitleştirme izni sahibi demiryolu tren işletmecileri tarafından verilecek giriş özet beyanlara ilişkin olarak, gümrük idaresince beyanın kontrolü veya eşyanın muayene edilmesine karar verilen durumlar ile özet beyan eksiklik ve fazlalık durumları hariç olmak üzere, özet beyanların kağıt ortamında gümrük idaresine ibrazı zorunlu değildir.
(9) Bir serbest bölgeden çıkarılarak varış gümrük idaresine demiryolu ile sevk edilecek eşyanın serbest bölgeden çıkışına ilişkin düzenlenen transit beyanında, rejim hak sahibinin izin sahibi demiryolu tren işletmecisi olması ve CIM Taşıma Belgesinin transit beyanına eklenmesi koşuluyla, işlemler, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan bilgilerin izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmesine gerek olmaksızın bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve transit beyanı üzerinden yürütülür.
Etiket
MADDE 8 – (1) İzin sahibi, Sözleşme Ek III, İlave B11’e uygun olan ve Ek-4’te örneği yer alan piktogramı taşıyan etiketleri kullanmak suretiyle, basitleştirilmiş usul kapsamında taşınacak eşyanın tanınmasını sağlar.
(2) Bu etiketler, CIM Taşıma Belgesinin sol üst köşesine yapıştırılır. Ayrıca, ortak transit rejimi kapsamı taşımalarda, tam yüklü olması durumunda ilgili demiryolu vagonuna veya diğer durumlarda kaplara da etiket yapıştırılır.
(3) CIM Taşıma Belgesi üzerinde, birinci fıkrada belirtilen etiketin yerine bu piktogramı yeşil renkte basan bir mühür kullanılabilir.
(4) Ulusal transit rejimi kapsamındaki taşımalar için, vagon, kap veya kaplara etiket yapıştırılmasına gerek yoktur.
(5) Etiketlerin, Sözleşme Ek III, İlave B11’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmasından ve basımından izin sahibi sorumludur.
Yükleme listeleri
MADDE 9 – (1) CIM Taşıma Belgesine, Sözleşme Ek III, İlave B4’teki örneğe uygun olarak düzenlenen yükleme listeleri eklenebilir. Bu listelerin sayısı, CIM Taşıma Belgesinde eşlik eden belgelere ilişkin bilgiler için ayrılmış kutuda gösterilir.
(2) CIM Taşıma Belgesine eşlik eden yükleme listeleri, bu belgenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
(3) Yükleme listesi, CIM Taşıma Belgesinin ilgili olduğu vagon numarasını veya konteynerli taşımada eşyanın bulunduğu konteynerin numarasını içerir.
(4) Yükleme listelerinin aslı üzerinde sevk eden istasyonun mührü bulunur.
Ayniyet önlemleri
MADDE 10 – (1) Vagonlar ve mühürlenmeye uygun diğer taşıma araçlarının izin sahibi tarafından mühürlenmesi esastır. Bununla birlikte, mühürlü olarak izin sahibi tarafından teslim alınan vagonlar ve mühürlenmeye uygun diğer taşıma araçlarına, izin sahibince yeniden mühür tatbik edilmeyebilir. Her durumda, vagonlar ve mühürlenmeye uygun diğer taşıma araçları üzerindeki mühürlerin numaraları, izin sahibi tarafından CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusuna kaydedilir.
(2) Hareket gümrük idaresince, izin sahibi tarafından alınan ayniyet önlemleri kontrol edilir, aksine karar alınmasını gerektiren bir tespitte bulunulmadığı durumlarda yeni bir mühürleme yapılmaz. Hareket gümrük idaresince gerekli görülerek mühür tatbik edilmesi halinde, hareket gümrük idaresi, CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusuna, bu şekilde takılmış mühürlere ilişkin bilgileri yazar.
(3) Ayniyet için alınan diğer önlemler dikkate alınarak, CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusundaki veya tamamlayıcı belgelerdeki tanımı, bunların hemen tanınmasını mümkün kılıyorsa ve mühürleme mümkün olmuyorsa, mühürlemeden vazgeçilebilir.
(4) Üçüncü fıkraya uygun olarak eşyanın ayniyetinin mühürleme dışındaki yollarla sağlanması halinde, izin sahibi, CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusuna “Vazgeçme – 92110” ibaresini yazar.
(5) Sökülmeleri için özel araçlar gerektiren yüksek güvenlikli mühürlerin bir taşıma aracının mühürlenmesi için kullanılması halinde izin sahibi, hareket gümrük idaresinin istemesi halinde mühürleri söker.
(6) İzin sahibi, kendi kullanacağı mühürlere ait örnekleri işlem yapacağı gümrük idarelerine sunar.
Hareket gümrük idaresince yapılacak kontroller
MADDE 11 – (1) Hareket gümrük idaresi tarafından, ortak ya da ulusal transit rejimi kapsamında sevk edilmek üzere izin sahibi tarafından gümrüğe sunulan vagonlar ile bu vagonlara ilişkin CIM belgeleri ve ekleri üzerinde;
a) Eşyanın ticari tanımı ile, mühürlenmiş olan vagon veya konteynerlerin mühür numaralarının, CIM Taşıma Belgesinin eşyanın tanımı için ayrılmış 21 no.lu kutusuna; eşyanın gümrük tarife alt pozisyonunun ise, CIM Taşıma Belgesinin armonize eşya kodu için ayrılmış 24 no.lu kutusuna yazılmış olduğunun kontrolü,
b) Eşyaya ilişkin özet beyan ve varış bildirimi ya da önceki gümrük rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin numaralarının CIM Taşıma Belgesinin 99 no.lu kutusuna kaydedildiğinin ya da bu kutuya sığmaması durumunda bir liste halinde ekte sunulduğunun kontrolü,
c) İzin sahibi tarafından, 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen kayıt numarasının CIM Taşıma Belgesi üzerine yazıldığının kontrolü,
ç) İzin sahibi tarafından alınan ayniyet önlemlerinin kontrolü,
d) Ortak transit rejimi kapsamı taşımalarla sınırlı olarak, CIM Taşıma Belgesinin 58 (b) no.lu kutusunda yer alan “Basitleştirilmiş demiryolu transit prosedürü” ifadesinin yanında yer alan “Evet” ibaresinin işaretlenerek, demiryolu tren işletmecisine ait olan Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) işletme kodunun, aynı kutudaki rejim hak sahibi (asıl sorumlu) için ayrılmış alana kaydedildiğinin kontrolü,
e) Ortak transit rejimi kapsamı taşımalarla sınırlı olarak, CIM Taşıma Belgelerinin üzerine, taşımanın basitleştirilmiş usul kapsamında gerçekleştirildiğini belirten yeşil piktogramlı etiketlerin yapıştırıldığının ya da bu piktogramı yeşil renkte basan bir mührün uygulandığının kontrolü,
gerçekleştirilir.
(2) Hareket gümrük idaresi gerekli gördüğü hallerde beyanı kontrol veya eşyayı muayene edebilir ve bu amaçla taşımaya ilişkin belgelerin sunulmasını isteyebilir.
(3) İzin kapsamında taşınacak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin belli kurumların kontrolüne tabi olması durumunda, varış gümrük idaresine sevkinden önce giriş gümrük idaresinde eşyaya ilişkin gerekli kontroller yapılır.
(4) Hareket gümrük idaresince gerek görülmesi halinde, belirli bir tarih aralığında izin kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller gerçekleştirilir.
Eşyanın sevki
MADDE 12 – (1) Yapılan kontroller neticesinde herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmemesi halinde, CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusuna, taşımanın türüne göre T1, T2 veya TR sembolleri yazılarak gümrük idaresi tarafından mühür uygulanır ve CIM Taşıma Belgesinin aslı ile birlikte trenin hareketine izin verilir.
(2) Trenin hareketinden sonra izin sahibi tarafından sevk edilmiş vagonlara ilişkin hazırlanan listenin ekinde, 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen kayıt numaralarının da yer aldığı CIM Taşıma Belgelerinin birer örneğine yer verilir ve söz konusu belgeler üzerinden, işlem yapılan tüm vagonların sevk edilip edilmediğinin kontrolü gerçekleştirilir.
Taşıma sözleşmelerinin değiştirilmesi
MADDE 13 – (1) Taşıma sözleşmesinde değişiklik yapılarak;
a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sona erecek olan bir taşıma işleminin Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona ermesi,
b) Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona erecek olan bir taşıma işleminin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sona ermesi,
durumunda izin sahibi, hareket idaresinin önceden izni olmadan değişiklik yapılmış sözleşmeyi uygulayamaz.
(2) Diğer durumlarda, izin sahibi, değişiklik yapılmış sözleşmeyi uygulayabilir. İzin makamı, aksine karar vermedikçe, izin sahibi, yapılan değişiklikleri hareket idaresine derhal bildirir.
Sınır gümrük idaresindeki işlemler
MADDE 14 – (1) İzin çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde başlayan transit rejimi kapsamındaki bir tren yurt dışı edilmek üzere sınır gümrük idaresine ulaştığında, mühürlerin veya alınmış olan diğer ayniyet önlemlerinin kontrolü yapılır ve 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen kayıt numarası üzerinden varış işlemleri gerçekleştirilir. Ayrıca, ortak transit rejimi kapsamı taşımalarda, vagonların üzerinde yeşil piktogramlı etiketlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilir. İzin sahibi tarafından, çıkışı yapılan vagonlara ilişkin hazırlanan listenin ekinde yer alan ve ilgili ihracat beyannamesi ile çıkış bildirimi bilgilerini de içeren CIM Taşıma Belgeleri üzerinden, ihracat beyannamelerinin, izin sahibi tarafından sunulmuş olan çıkış bildirimine eklenip eklenmediği ve çıkış bildiriminde yer alan tüm vagonların yurt dışı edilip edilmediği kontrol edilerek, trenin yurt dışı edilmesini müteakip çıkış bildirimi onaylanır.
(2) Birinci fıkra kapsamı işlemlerde tespit edilen beyana aykırılıklar için 15 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları çerçevesinde işlem yapılır.
(3) Ortak transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve izin çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bir varış gümrük idaresine sevk edilecek trenin sınır gümrük idaresine ulaşması ile birlikte; trenin kontrolü yapılır ve vagonların üzerinde yeşil piktogramlı etiketlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilir. İzin sahibi tarafından verilen özet beyanları ihtiva eden varış bildirimi, bilgilerin ilgili CIM Taşıma Belgeleri ile karşılaştırılmasını müteakip onaylanır. Eşyanın varış gümrük idaresine sevkinde, 11 ve 12 nci maddeler çerçevesinde işlem yapılır.
(4) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve izin çerçevesinde ulusal transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bir varış gümrük idaresine sevk edilecek trenin sınır gümrük idaresine ulaşması ile birlikte, trenin kontrolü yapılır ve izin sahibi tarafından verilen özet beyanları ihtiva eden varış bildirimi, bilgilerin ilgili CIM Taşıma Belgeleri ile karşılaştırılmasını müteakip onaylanır. Eşyanın varış gümrük idaresine sevkinde, 11 ve 12 nci maddeler çerçevesinde işlem yapılır.
(5) Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu ile getirilen ve varış gümrük idaresine CIM Taşıma Belgesi düzenlenerek demiryolu ile sevk edilecek eşyanın, demiryolu taşımacılığının bir parçası olarak limandan demiryolu taşıtlarına yükleneceği yere kadar karayolu ile taşınmasının gerektiği durumlarda, izin sahibince söz konusu karayolu taşımasının da sorumlulukları altında gerçekleştirileceğinin taahhüt edilmesi ve taşımanın karayolu ile gerçekleştirilecek kısmı için gerekli teminatın verilmesi koşuluyla, izin makamınca, taşımanın tamamının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde basitleştirilmiş usulde yapılmasına izin verilebilir.
(6) Sınır gümrük idaresi, gerekli gördüğü hallerde beyanı kontrol veya eşyayı muayene edebilir ve bu amaçla taşımaya ilişkin belgelerin sunulmasını isteyebilir.
(7) Sınır gümrük idaresince gerek görülmesi halinde, belirli bir tarih aralığında izin kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak, tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller gerçekleştirilir.
Varış gümrük idaresinde yapılacak işlemler
MADDE 15 – (1) Basitleştirme izni kapsamında 7 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan bilgilerin, izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmiş olması koşuluyla, trenin varış gümrük idaresine ulaşması ile eşyanın varış gümrük idaresine sunulmuş olduğu ve transit işleminin sonlandırıldığı kabul edilir.
(2) Trenin varış gümrük idaresine ulaştığının tespitini müteakip, mühürlerin kontrolü yapılır ve 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen kayıt numarası üzerinden varış işlemleri gerçekleştirilir. Varış işlemleri ile birlikte, giriş özet beyanın ilgili taşıma senedinde kayıtlı eşya bilgileri de varış gümrük idaresindeki kayıt ile ilişkilendirilir ve eşyaya ilişkin varış gümrük idaresindeki işlemler söz konusu kayıtlar üzerinden yürütülür.
(3) Varış gümrük idaresinde tespit edilen beyana aykırılıklar için Gümrük Yönetmeliğinin 239 ilâ 242 nci maddeleri çerçevesinde işlem yapılır.
(4) Varış gümrük idaresinde yapılan kontrol neticesinde tespit edilen beyana aykırılığın 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal eder nitelikte olduğu sonucuna varılması durumunda, izin sahibinin demiryolu ile eşya taşımacılığına ilişkin olarak uluslararası ve ulusal mevzuat ile düzenlenmiş sorumlulukları da göz önünde bulundurularak, ilgili hükümler uyarınca gerekli işlemler yapılır.
(5) Varış gümrük idaresi, gerekli gördüğü hallerde beyanı kontrol veya eşyayı muayene edebilir ve bu amaçla taşımaya ilişkin belgelerin sunulmasını isteyebilir.
(6) Varış gümrük idaresince gerek görülmesi halinde, belirli bir tarih aralığında izin kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak, tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller gerçekleştirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İznin Askıya Alınması ve İptali
İznin askıya alınması
MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 234 üncü maddesi çerçevesinde, izin koşullarından herhangi birinin artık karşılanmadığının izin sahibince bildirilmesi veya gümrük idaresince tespit edilmesi durumunda, eksikliklerin düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen izin sahibine, bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir. Bu süre, izin sahibinin eksikliklerin giderilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunması kaydıyla otuz gün süreyle uzatılabilir.
(2) İzin sahibi, birinci fıkrada belirtilen durumları verilen süre içinde düzeltmezse izin makamı, izin sahibinin durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri almasına imkân vermek amacıyla izni otuz gün süre ile askıya alır ve durumu izin sahibine bildirir. Otuz günlük askıya alma süresi izin sahibinin talebi üzerine altmış gün daha uzatılabilir. Verilen ek süreler içinde de gerekli düzeltme yapılmazsa bu Tebliğin 17 nci maddesi kapsamında izin iptal edilir.
(3) Bu Tebliğde belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde, mevzuattaki cezai hükümler saklı kalmak üzere, izin sahibi ilk iki seferde yazılı olarak uyarılır. Bir takvim yılı içerisinde iki kez yazılı olarak uyarılmasına rağmen aynı hükmün üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda izin, otuz gün süreyle askıya alınır.
(4) Kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı bir tehdit durumunda, söz konusu tehdidin niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde izin askıya alınır.
İznin iptali
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 234 üncü maddesi çerçevesinde, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin mevcudiyeti durumunda izin iptal edilir:
a) İznin yanlış bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması.
b) Basitleştirme izni için gerekli koşulların artık mevcut olmadığının anlaşılması ve 16 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde izin sahibinin eksiklikleri gidermemesi veya durumu düzeltmek için gerekli önlemleri almaması.
c) Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kişilerden herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan kanunlara muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması durumunda, hakkında yargı kararı verilmiş kişinin 60 gün içerisinde firma ile ilişiğinin kesilmemiş olması.
(2) İznin iptali bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bununla birlikte, izin sahibinin haklı talepleri söz konusu olduğunda yetkili makamlar, iptalin yürürlüğe giriş tarihini erteleyebilir. Bu durumda, kararın yürürlüğe gireceği tarih belirtilir.
(3) Birinci fıkraya göre izni iptal edilen demiryolu tren işletmecisine, iznin iptalinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile yeni izin verilmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İzin Sahibinin Yükümlülükleri ve Sonradan Kontrol
İzin sahibinin yükümlülükleri
MADDE 18 – (1) İzin sahibi
a) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak istasyonlara ilişkin değişiklik söz konusu olduğunda, söz konusu değişiklikleri, taşımaların başlamasının planlandığı tarihten en geç 15 gün öncesinde Bakanlığa bildirmekle,
b) 7 nci maddede yer alan bilgileri, hareket, varış ve sınır gümrük idarelerinin elektronik ortamda anlık erişimine hazır bulundurmakla ve gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletmekle,
c) Belirli bir tarih aralığında izin kapsamında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin bilgilerin gümrük idaresince sorgulanabilmesi için işlem tarihinden itibaren üç yıl süre ile bu bilgilere gerekli erişimi sağlamakla ve gümrük idaresince talep edilmesi halinde, bu bilgileri liste halinde gümrük idaresine ibraz etmekle,
ç) Gümrük idaresince talep edilmesi veya sistemdeki bilgilere anlık erişimin sağlanamadığı hallerde gümrük idaresine CIM Taşıma Belgesi ve ilgili belgelerin birer örneğini sunmakla,
d) İzin kapsamında taşınacak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin belli kurumların kontrolüne tabi olması durumunda, varış gümrük idaresine sevkinden önce giriş gümrük idaresinde eşyaya ilişkin gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamakla,
e) Kayıtlarında, izin kapsamı sevkiyatlara konu eşyanın statüsüne ilişkin gerekli ayrımı sağlamakla,
f) Ticari ve taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idaresince yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakla ve elektronik haberleşme güvenliğini sağlamakla,
g) Sevkiyatın ayniyetini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almakla,
ğ) Ortak transit rejimi kapsamında gerçekleştirilecek olan taşımalarda vagonlara 8 inci maddeye uygun şekilde yeşil piktogramı taşıyan etiketleri yapıştırmakla,
h) Rejim hak sahibine ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmekle,
ı) Gümrük idaresinin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlamakla,
i) Her türlü usulsüzlük ve uyuşmazlıkları hareket, varış ve sınır gümrük idarelerine bildirmekle, aynı zamanda usulsüzlük ve uyuşmazlıkları araştırma konusunda gümrük idaresi ile işbirliği yapmakla,
j) İzin şartlarına ilişkin durumunda bir değişiklik olması halinde, en geç otuz gün içerisinde izin makamına durumunu bildirmekle,
yükümlüdür.
Basitleştirme izni kapsamındaki işlemlerin sonradan kontrolü
MADDE 19 – (1) İzin sahibince gerçekleştirilen işlemler, 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulur.
(2) Yürütülen sonradan kontrol sırasında izin sahibinin izne ilişkin koşulları taşımaya devam edip etmediği de kontrol edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yetki
MADDE 20 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınacak eşyaya sınırlama getirmeye, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Başa dön tuşu