Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (TRANSİT REJİMİ) (Seri No: 1)

27.07.2009-27301 Resmi Gazete

Gümrük Genel Teblİğİ (Transİt Rejİmİ) (SERİ NO: 1)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, gümrük mevzuatının transit rejimine ilişkin hükümleri çerçevesinde, gümrük mevzuatında tanımlanan asıl sorumluların, taşımacılık sektörünün temsilcisi durumundaki oda ve derneklerin bilgisayar sistemleri aracılığıyla ve ilgili oda ve derneklerin kefaleti altında BİLGE sistemine transit beyannamelerini elektronik olarak sunmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, gümrük mevzuatında tanımlanan asıl sorumluların, taşımacılık sektörünün temsilcisi durumundaki oda ve derneklerin bilgisayar sistemleri aracılığıyla ve ilgili oda ve derneklerin kefaleti altında BİLGE sistemine transit beyannamelerini elektronik olarak sunmasına yönelik usul ve esasları kapsar.

             Koşullar

             MADDE 3 – (1) Gümrük mevzuatında tanımlanan asıl sorumluların, taşımacılık sektörünün temsilcisi durumundaki oda ve derneklerin bilgisayar sistemleri aracılığıyla ve ilgili oda ve demeklerin kefaleti altında BİLGE sistemine transit beyannamelerini elektronik olarak sunmasına aşağıdaki koşullarda izin verilir:

             a) Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili oda veya dernek arasında, kapsam, yetki ve sorumlulukları belirleyen bir protokol yapılması;

             b) İlgili oda veya dernek tarafından, gümrük mevzuatındaki transit rejimine ilişkin hükümler çerçevesindeki yükümlülüklerini karşılamak üzere Gümrük Müsteşarlığı’nın belirleyeceği ve protokolde yer verilecek tutarda ve özellikte teminat mektubu verilmesi;

             c) İlgili oda veya derneğin bilgisayar sistemlerinin, Gümrük Müsteşarlığı’nın belirlediği ve protokolde yer verilen özelliklere haiz olması;

             d) İlgili oda veya dernek ve asıl sorumlu arasında yetki ve sorumlulukları belirleyen bir hukuki ilişki tesis edilmesi.

             Diğer hususlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlar, Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili oda veya dernek arasında yapılacak protokol ile düzenlenir.

             Yetki

             MADDE 5 – (1) Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu