Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (TECİL VE TAKSİTLENDİRME) (Seri No: 1)

06.01.2009-27102 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TECİL VE TAKSİTLENDİRME) SERİ  NO: 1 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenen tecil ve taksitlendirme müessesesinden, zor durumda olan borçluların yararlanarak gümrük idarelerine olan borçlarını ödeyebilmelerine imkan tanımak ve amme alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini sağlamaktır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda (Mülga 4926 ve 1918 sayılı Kanunlar dahil) sayılan kaçakçılık fiillerden (suç ve kabahatler) doğan vergi ve para cezaları hariç, bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla ödeme süresi içerisinde ödenmemiş olan Devlete ait olup, gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacaklarının tecil ve taksitlendirmesi bu Tebliğin kapsamındadır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 200 ve 201 inci, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

             Başvuru süresi ve şekli

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ ile şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için yükümlülerin; 2 Şubat 2009 günü mesai saati bitimine kadar yazılı olarak, amme alacağı takibatını yapan gümrük idaresine tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekmektedir.

             (2) Bu Tebliğ kapsamındaki başvurular posta yoluyla yapıldığı takdirde; başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise amme alacağı takibatını yapan gümrük idaresi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

             Taksit süresi ve uygulanacak tecil faiz oranı

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki alacaklar için yükümlülere borçlarını ödemede ilk taksit Şubat/2009 ayından başlamak, teminat alınmak ve eşit taksitler halinde olmak üzere 18 aylık ödeme süresi tanınmıştır.

             (2) Bu Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlara yıllık % 3 tecil faizi uygulanacaktır.

             (3) Tecil kapsamına alınacak borç asıllarına vade tarihlerinden müracaat tarihine (bu tarih hariç) kadar geçen süre için gecikme zammı (para cezaları hariç) uygulanacak ve taksitlendirilecek tutara ilave edilecektir.

             Diğer hususlar

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tecil ve taksitlendirme talepleri alacağın tutarına bakılmaksızın ilgili gümrük idareleri tarafından değerlendirilerek, sonuçlandırılacaktır.

             (2) Bu Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlar için yükümlülere; ödenecek taksit tutarlarını, tecil faizi tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (vade tarihi olarak her ayın son iş günü belirtilecektir) gösteren yazı tebliğ edilecektir. Ayrıca, tebliğ edilen yazıda tecil edilen borçların tecil şartlarına uygun ödenmemesi halinde, tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği hususuna yer verilecektir.

             (3) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce;

             a) Tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçerli olan tecil faizi oranları, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ise (başvuru şartı aranmaksızın) bu Tebliğ ile belirlenen taksit süresi boyunca yıllık % 3 oranında tecil faizi hesaplanacaktır.

             Bununla birlikte, borçları daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödemekte olan yükümlülerin, bu Tebliğden, verilecek tecil süresi için yararlanmak istemeleri halinde, yazılı başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu durumda kendilerine verilebilecek azami sürenin ilk müracaat tarihinden itibaren 36 ayı geçmemesi gerektiği gibi bu Tebliğde belirtilen 18 aylık taksit süresini de aşmaması gerekmektedir.

             b) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil talebinde bulunan ancak talepleri değerlendirme aşamasında olan mükelleflerden bu Tebliğ hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin bu Tebliğde belirlenen sürede ilgili gümrük idaresine başvurmaları gerekmektedir.

             Bu çerçevede başvuruda bulunan mükelleflerin borçları için ilk müracaat tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar geçerli olan tecil faizi oranları, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra da yıllık % 3 oranında tecil faizi oranı uygulanacak ve taksitlendirmelerde ilk müracaat tarihinden itibaren 36 aylık süre ve bu Tebliğde belirtilen 18 aylık süre aşılmayacaktır.

             (4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan taksitlendirmelere uygun ödemede bulunulmaması halinde tecil ihlal edilmiş olacaktır. Ancak mükelleflerin taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunmaları halinde bu talepleri tecili yapan idarece değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

             Gümrük idarelerince tecilin geçerli sayılabilmesi için taksitlendirme süresi içerisinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi ve tecilin ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ödenmesi şartları aranılacaktır.

             Tecilin ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde mükelleflerin tecilin geçerli sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapmaları gerekmekte olup, bu tarihten sonra yapılacak başvurular üzerine tecil geçerli sayılmayacaktır.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu