Gümrük Genel TebliğleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)Tebliğler

Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:15)

14.06.2013-28677 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 15)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde muhtelif tarihlerde yayımlanan “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (Ek) kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
b) Armonize Sistem (AS) Açıklama Notları: Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatürü Açıklama Notlarını,
c) Genel Yorum Kuralları: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,
ç) Kombine Nomanklatür (KN) Kodu: Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamını ifade eden ve Avrupa Birliği tarafından yayımlanan kodları,
ifade eder.
Genel açıklamalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.
(2) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
EK

Eşyanın Tanımı Sınıflandırma(KN kodu)                                Gerekçeler
Yağı ve kazeini alınmış, 125 ml şişelerde perakende satılan sıvı halinde sığır kolostrumu (ağız sütü). 100 ml’sinde aşağıdaki besinsel özelliklere sahiptir:
 
-Süt proteini        2,5 ila 5,5 g
-Karbohidrat                  3,3 g
-Süt yağı                    < 0,5 g
 
Ürün sarı-kahverengi renkte, hafif bulanık haldedir.
 
Doğal süt veya peyniraltından daha yüksek immunoglobin içermektedir.
 
Ürünün etiketine göre ürün tek başına veya soğuk meyve suyu ile birlikte günde bir defa ( 1 veya 2 çorba kaşığı) kullanılabilmekte ve insan tüketimine uygun bulunmaktadır. Kullanım alanı belirtilmemiştir.
 
0404.10.48 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 04.04, 0404.10 ve 0404.10.48 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün tedavi veya korunma amaçlı kullanılmadığından 30.01 veya 30.04 pozisyonlarında değerlendirilmemiştir.
 
Ürünün işlenmesindeki teknolojik aşamalar ve ürünün içeriği değiştirilmiş peyniraltı ürünüyle karşılaştırılabilir.
 
Özellikleri dikkate alındığında, bu ürün 04.04 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
Sprey kurutma yoluyla elde edilmiş, yağı azaltılmış, kazeini alınmamış, 64 g plastik vidalı kapaklı kapta perakende satılan kolostrum (ağız sütü) tozu,  ağırlıkça (%) şunları içerir:
 
-Süt yağı   1,2
-Süt proteini en az 50 ve tipik 65,5
 
Ürün ağırlıkça %93,3 kuru madde içeriğine sahiptir.
 
Ürün krem rengi toz halindedir yumru haline gelmeye eğilimlidir ve süte benzer bir kokusu vardır.
 
Doğal süt veya peyniraltından daha yüksek immunoglobin içermektedir.
 
Etiketine göre ürün, insan tüketimine uygun bulunmaktadır.
 
0404.90.21 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 04.04, 0404.90 ve 0404.90.21 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün tedavi veya korunma amaçlı kullanılmadığından 30.01 veya 30.04 pozisyonlarında değerlendirilmemiştir.
 
Ürün doğal süt tozunun tipik içeriğine sahip olmadığından 04.02 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
 
Özellikleri dikkate alındığında, bu ürün 04.04 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Düzensiz şekildeki kahverengi bloklar halinde Ham arı reçinesi. Ürün esas olarak aşağıdakilerden oluşmaktadır (Ağırlıkça %):
 
-Sebze reçinesi ve sebze balzamı  55
-Mumlar                                        30
-Temel yağlar                          8 ila 10
-Polen                                             5
 
Bu maddeler arılar tarafından toplanmakta ve tükürüklerindeki enzimlerle dönüştürülmektedir.
 
Ürün eczacılık ürünlerinin ve gıda takviyelerinin imalinde kullanılmaktadır.
 
0410.00.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 0404.10.00 KN kodunun lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün hayvanların faaliyetleri ile elde edilmiş içeriğe sahip olduğundan 13. Fasılda sınıflandırılmamıştır.
 
Ürün özellikleri dikkate alındığında 04.10 pozisyonunda hayvansal menşeli yenilebilir ürün olarak sınıflandırılmıştır.
10’arlı kutular içerisinde perakende satışa sunulan rulo halinde eşya (18 mm x 200 mm). Her bir rulo 28 g ağırlığındadır ve ağırlık itibariyle (%) şunları içermektedir:
 
–          Kurutulmuş misk otu (Artemisia vulgaris) yapraklar                  % 95
 
–          Kurutulmuş diğer otlar (adaçayı gibi)                                          % 5
 
Söz konusu ürün, hastaların tedavisinde kullanılmaktadır: Rulolar yakılır ve sıcaklığın derinlemesine nüfuz etmesi için hastanın cildinde belirli akupunktur noktalarının üzerine yakın bir şekilde tutulur.
 
 
1404.90.00 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 30.Faslın 1 no.lu Ek Notu ile 14.04 ve 1404.90.00 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Söz konusu ürün, farklı türdeki bitkileri içermektedir. Bu nedenle, bu ürünün tek tür bitki veya bitki kısmı olarak 12.11 pozisyonunda sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Söz konusu ürün, insan tüketimine elverişli değildir, bu nedenle bu ürünün 21.06 pozisyonunda sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Bu ürün, 30. Faslın 1 no.lu Ek Notunda belirtilen gereklilikleri karşılamamaktadır. Bu nedenle bu ürün, bitkisel (herbal) veya homeopatik tıbbi müstahzar olarak 30.04 pozisyonunda sınıflandırılamamaktadır.
 
Anılan ürün parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarı olarak kullanılmadığından, bu ürünün 33.07 pozisyonunda sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Bu nedenle söz konusu ürün, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürün olarak 1404.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Aşağıdakilerden oluşan ürün (Ağırlıkça %):
 
-Mullus cinsi, parçalar halinde
ham balık                     64
-Ham karides                10
-Ham sebze                   26
 
Ürün tahta çubuk üzerinde sunulmaktadır.
1604.19.97 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 16. Faslın 2 no.lu Notu ile 16.04, 1604.19 ve 1604.19.97 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ham balık eti/karidese sebze ilave edilmesi ve tahta çubuk üzerinde sunulması ürünün müstahzar olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Ürün 3. Fasılda sayılan işlemlerden farklı bir yöntemle hazırlandığından bu fasılda da sınıflandırılmamıştır.
 
“Hazırlanmış balıklar” 16.04 tarife pozisyonunda sayıldığından, söz konusu ürün 1604.19.97 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Jelatin kapsül içerisinde laktozu azaltılmış kolostrum toz, aşağıdaki bileşimde plastik kapta perakende satış için ambalajlanan 120 kapsül (ağırlıkça %):
–  Süt yağı                        4.9
–  Süt proteini                 56.0
–  Laktoz                          0.2
 
 
Etikette önerilen günlük doz, iki sefer ikişer kapsüldür. Etikete göre ürün, insan tüketimi içindir.
 
 
 
 
 
 
 
1901.90.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3 (a) ve 6 ile 19.01, 1901.90 ve 1901.90.99 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
Jelatin kapsül içerisinde tozun sunum şekli ürünün kullanımı ve karakterini bir gıda müstahzarı olarak belirler. Bu nedenle, 04.04 tarife pozisyonu kapsamında sınıflandırılamaz.
Ürün 04.01 ila 04.04 tarife pozisyonu başlığı altında gıda müstahzarı olarak                19.01 tarife pozisyon metninde daha özel olarak tanımlandığından 21.06 tarife pozisyonundaki gıda müstahzarları olarak sınıflandırılmaz. Ürün 30 uncu fasıl anlamındaki tedavi ya da korunma amaçlı olmadığından 30.01 tarife pozisyonu altında sınıflandırılması mümkün değildir.
Verilen özellikleri ile ürün 04.01 ila 04.04 tarife pozisyonundaki ürünlerin gıda müstahzarları olarak 19.01 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Hidroksipropil selülozdan kapsüller içerisinde kolostrum tozu, her biri 20 kapsüllük olmak üzere 3 ila 6 blister içeren renkli baskılı karton kutularda perakende satış için hazır hale getirilmiştir. Her bir kapsül aşağıdaki bileşime (% ağırlık) sahiptir:
 
– Süt yağı                                   6,9
–  Süt proteini                            35,7
Ürün ayrıca laktoz içermektedir.
Ambalaj üzerinde önerilen günlük doz günde üç defa 1-2 kapsüldür ve etikete göre ürün insan tüketimi içindir.
 
 
 
 
 
 
 
1901.90.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3 (a) ve 6 ile 19.01, 1901.90 ve 1901.90.99 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
Tozun hidroksipropil selüloz kapsül içerisindeki sunum şekli, ürünün kullanımı ve karakteri itibarıyla bir gıda müstahzarı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bu ürün, 04.04 tarife pozisyonu kapsamında sınıflandırılamaz.
Ürün 04.01 ila 04.04 tarife pozisyonundaki ürünlerin gıda müstahzarları olarak 19.01 tarife pozisyon metninde daha özel olarak tanımlandığından 21.06 tarife pozisyonundaki gıda müstahzarları olarak sınıflandırılmaz. Ürün 30. Fasıl anlamındaki tedavi ya da korunma amaçlı kullanıma mahsus olmadığından, bu ürünün 30.01 tarife pozisyonu altında sınıflandırılması mümkün değildir.
Verilen özellikleri ile ürün 04.01 ila 04.04 tarife pozisyonundaki ürünlerin gıda müstahzarları olarak 19.01 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Tüketime hazır, doldurulmuş, konserve edilmiş yaprak sarması. Ürün pirinç, soğan, soya yağı, tuz, sitrik asit, karabiber, nane ve dereotu karışımının asma yapraklarına doldurulup sarılmasıyla yapılmıştır.
 
Ürünün içeriği (ağırlıkça %):
 
-Pirinç, yaklaşık 50
-Asma yaprağı, yaklaşık 15
-Soğan, yaklaşık 9
-Diğer içerik: yağ, tuz, baharat ve su
 
1904.90.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 19.04, 1904.90 ve 1904.90.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürünün esas unsuru pirinçtir ve GYK 3(b)’ye göre bu ürün 19.04 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
Şurup kıvamında aromalı sıvı, ağırlıkça (%) aşağıdaki içeriğe sahiptir:
 
-Su                             65,13
-Kamış şekeri             28,47
-Lime suyu                   3,18
-Sitrik asit                     1,49
-Limon suyu                 1,18
-Aroma                         0,46
-Renklendirici               0,0003
Yardımcı maddeler
 
Su veya alkolle seyreltildikten sonra müstahzar kokteyl olarak içilmeye hazır hale gelmektedir.
 
2106.90.59 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 21.06, 2106.90 ve 2106.90.59 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün tek başına içilebilir olmadığından 22. Fasılda içecek olarak sınıflandırılmamıştır.
 
İçeriği nedeniyle söz konusu ürün, aroma ve renklendirici içeren şeker şurubu olarak 2106.90.59 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
 
Ağırlık itibariyle (%) şunları içeren toz halindeki ürün:
 
–          Kalsiyum karbonat                 %97
–          Nişasta                                    %3
 
Bu ürün farklı alanlarda kullanıma elverişlidir, örneğin; gıda maddeleri, ilaçlar ve boya maddeleri.
 
Söz konusu ürün, yaygın olarak kalsiyum tabletlerin üretiminde kullanılmaktadır.
 
2106.90.92 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 38.Faslın 1(b) no.lu Notu ile 21.06, 2106.90 ve 2106.90.92 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürünün 28. Faslın 1(a), (d) ve (e) no.lu Notlarında sayılmayan bir madde içermesi sebebiyle, anılan Fasılda sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Söz konusu ürünün, tedavi veya koruma amaçlı kullanılmaması sebebiyle 30.03 pozisyonunda sınıflandırılması da mümkün bulunmamaktadır.
 
Ürünün bileşimine bakıldığında, 38. Faslın 1(b) no.lu Notu uyarınca bu Fasılda sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Bu nedenle söz konusu ürün, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarı olarak 21.06 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
500 ml şişede perakende satış için hazırlanmış ürün, aşağıdakilerden oluşmaktadır (Ağırlıkça %):
 
-Su                                               45,9
-Fruktoz                                       33,3
-Oligofruktoz                                 7,6
-Elma suyu konsantresi                 3,6
-Siyah üzüm suyu konsantresi       2,3
-Sebze oligopeptidler                     2,3
-Sitrik asit                                      3,6
-Mate konsantresi                          0,7
-Gıda mayası                                 0,5
-L-karnitin                                     0,1
-Potasyum sorbat                           0,1
 
Ürün kızıl kahve renginde, bulanık, hafif akışkan 1,1812 g/cm3 yoğunlukta ve 40 brix değerine sahiptir.
 
Ürünün ambalajına göre ürün besinlerle zenginleştirilmiş su bazlı bir üründür ve diyet programında kullanılmaktadır.
 
Kullanım şekli ürünün 50 ml ‘si 100 ml su veya meyve suyu ile seyreltilmelidir.
 
 
2106.90.92 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 21.06, 2106.90 ve 2106.90.92 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün potasyum sorbat ve sitrik asit gibi girdiler ve şeker ihtiva etmesi nedeniyle tüketimden önce seyreltilmeye ihtiyaç duymaktadır bu nedenle 22.02 pozisyonunda içecek olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Ürün bu nedenle 21.06 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
Perakende satış için hazırlanmış 1772 mg’lık tabletlerden her biri ağırlıkça (% olarak);
 
-Kalsiyum karbonat               88,9
(630 mg kalsiyuma denk gelmektedir.)
 
-Nişasta                                  3,5
-Hidroksipropil metil selüloz 2,7
-Krospovidon                        1,9
-Maltodekstrin                       1,3
-Mineral yağ                          1,2
 
içerir.
 
Buna ek olarak her bir tablet 7 μg = 284 IU (uluslararası birimlere göre) D3 vitamini (kolekalsiferol) ihtiva eder. İçeriğindeki diğer maddeler ise ağırlıkça %1,0’dan azdır.
 
Tavsiye edilen günlük doz, etiketinde günde bir tablet olarak belirtilmiştir.
 
Etiketindeki bilgilere göre, ürün osteoporoza karşı önleyici tedavi ve kemik takviyesi olarak kullanılmaktadır.
 
 
 
2106.90.92 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 28. Faslın 1 no.lu Notu, 30. Faslın 1 no.lu Ek Notu ile 21.06 ve 2106.90 ve 2106.90.92 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya 28. Faslın 1(a), (d) veya (e) notlarına göre bu faslın kapsamı dışında kalmasını gerektirecek hususlar arz ettiğinden 28. Fasılda sınıflandırılmamıştır.
Ürünün günlük tavsiye edilen dozu itibarıyla bir günde alınacak olan mineral veya vitamin (kalsiyum ve D3 vitamini) miktarı, genel sağlığın ya da sıhhatin sürdürülmesi için günlük olarak izin verilen miktardan bariz biçimde yüksek değildir. Bu nedenle ürün 30. Faslın 1 no.lu Ek Notunun son paragrafı itibarıyla 30.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
Özellikleri itibarıyla eşya, 21.06 tarife pozisyonunda gıda müstahzarı olarak sınıflandırılmıştır.
Kabuklu hayvanların amino polisakkarit içeren kabuklarından elde edilen ürün (“chitosan” olarak bilinir).
 
Ürün perakende satılacak hale getirilmiş jelatin kapsüllerde sunulmaktadır.
 
Etiketine göre ürün, insan tüketimi için gıda takviyesi olarak sunulmaktadır.
 
2106.90.92 Sınıflandırma,  Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 21.06,  2106.90 ve 2106.90.92 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
Ürün kapsül şeklinde gıda müstahzarıdır. Ürünün sunum şekli ve içeriği, ürünün kullanımı ve karakterini bir gıda takviyesi olarak belirlemektedir.
Bu nedenle, 39.13 tarife pozisyonu altında tabii polimer olarak sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
Ürün, bu nedenle, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer alamayan gıda müstahzarı olarak 21.06 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Perakende satılacak hale getirilmiş jelatin kapsüllerde sunulan ürün (“propolis” olarak bilinir). Her kapsülün içeriği aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır (% ağırlıkça):
-Bitkisel reçineler ve
bitkisel mumlar                      55
-Mumlar                                  30
-Uçucu yağ                           8-10
-Polen                                       5
 
Bu bileşenler, arılar tarafından toplanan ve tükürüklerindeki enzimle dönüştürülen ürünlerdir.
 
Etiketine göre ürün, insan tüketimi için gıda takviyesi olarak sunulmaktadır.
 
2106.90.92 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 21.06, 2106.90 ve 2106.90.92 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
Ürün kapsül şeklinde gıda müstahzarıdır. Ürünün sunum şekli ve içeriği, ürünün kullanımı ve karakterini bir gıda takviyesi olarak belirlemektedir.
Bu nedenle, 04.10 tarife pozisyonu altında hayvansal menşeli yenilebilir ürün olarak sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
Ürün, bu nedenle, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer alamayan gıda müstahzarı olarak 21.06 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Şurup kıvamında aromalı sıvı, aşağıdaki içeriğe sahiptir (Ağırlıkça %):
 
-Su                           51,27
-Kamış şekeri           28,40
-Ahududu suyu        10,60
-Ahududu püresi      8,20
-Aroma                     0,18
-Renklendirici           0,02
Yardımcı maddeler
 
Su veya alkolle seyreltildikten sonra müstahzar kokteyl olarak içilmeye hazır hale gelmektedir.
 
2106.90.98 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 21.06, 2106.90 ve 2106.90.98 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün tek başına içilebilir olmadığından 22. Fasılda içecek olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Ürün yüksek miktarda meyve suyu ve meyve püresi içermesi nedeniyle 2106.90.59 pozisyonundaki aromalı şeker şuruplarından daha karmaşık bir üründür.
 
Ürün bu nedenle içeceklerin imalinde kullanılan müstahzar olarak 2106.90.98 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Farklı hayvan şekillerinde ve renklerde, ortalama ağırlıkları 950 mg olan perakende satış için hazır hale getirilmiş tabletler. Bir tablet ağırlıkça % olarak aşağıdakileri içermektedir:
 
–          Sukroz            61
–          Nişasta             2,4
 
İlave olarak bir tablette şunlar bulunmaktadır:
 
–          vitamin A (%50 retinol asetat: 375 μg ve %50 beta karoten: 2252 μg)
–          vitamin B1         1,05 mg
–          vitamin B2           1,2 mg
–          vitamin B3         13,5 mg
–          vitamin B6         1,05 mg
–          vitamin B9          300 μg
–          vitamin B12         4,5 μg
–          vitamin C             60 mg
–          vitamin D              10 μg
–          vitamin E              10 mg
 
Ayrıca aşağıdaki maddeler de mevcuttur:
 
Stearik asit, maleik asit, magnezyum stearat, sodyum bisülfit, gluten, pamuk tohumu yağı, silikon dioksit, sitrik asit, jelatin, kalsiyum karbonat, mono ve digliseritler, doğal ve yapay parfümler ve gıda boyayıcı ajanlar.
 
Etikete göre doz olarak günde bir tablet tavsiye edilmektedir ve ürün insan tüketimine uygundur.
 
 
2106.90.98 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 29. Faslın 1 no.lu Notu ile 21.06, 2106.90 ve 2106.90.98 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürünün içeriği dikkate alındığında 17.04 pozisyonundaki şekercilik mamullerinin özelliklerine sahip olmadığı anlaşılmaktadır.
 
29. Faslın 1(a), (b), (c), (f) veya (g) notlarının kapsamına girmeyen maddelerin varlığı nedeniyle ürün 29. Fasılda sınıflandırılmamıştır.
 
Ürün belirli bir hastalığı veya onun semptomlarını tedavi etmek amaçlı olmadığından 30. Faslın 1 no.lu ek notu kapsamına da girmemekte ve 30.04 pozisyonu altında da yer almamaktadır.
 
Bu itibarla özellikleri dikkate alındığında söz konusu ürün gıda müstahzarı olarak 21.06 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Perakende satışa hazır hale getirilmiş jelatin kapsüllerde sunulan mikroorganizma kültürleri. Her kapsül içeriği aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır (ağırlıkça %):
 
-L.Rhamnosus                          3.36
-L.Acidophilus                         3.36
-L.Plantarum                            0.84
– B.Lactis                                  0.84
-Maltodekstrin                          50.6
-Mikrokristalselüloz                   10
– Mısır nişastası                          30
– Magnezyum stearat                   1
 
Üzerindeki etikete göre ürün insan tüketimi için gıda takviyesi olarak sunulmaktadır.
 
 
2106.90.98 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1ve 6,  30.Faslın 1(a) no.lu Notu ile 21.06, 2106.90 ve 2106.90.98 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
 
Ürün kapsüller şeklinde sunulmuş bir gıda müstahzarıdır. Ürünün gerek jelatin kapsül kısmı gerekse içeriği kullanım yerini gıda takviyesi olarak belirlemektedir.
 
Ürün, tarifenin başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarı olarak 21.06 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
Aşağıdaki bileşenlere sahip, stabil ve korumalı mikrokapsüllenmiş formda, spreyle kurutulmuş, açık ten renginde toz (ağırlıkça %):
Rafine edilmiş ton balığı yağı    48
Sodyum kazeinat                        24
Dekstroz monohidrat                 10
Modifiye nişasta                        10
Sodyum askorbat                        5
Su                                               3
Ayrıca eser miktarda doğal tokoferol, lesitin, d1-alfa tokoferol ve askorbil palmitat içerir.
Ürün gıda müstahzarlarında omega-3 yağ asitleri düzeyini arttırmakta kullanılır.
 
2106.90.98 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 21.06, 2106.90 ve 2106.90.98 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
Ürün rafine edilmiş ton balığı yağı ve çok miktarda (en az %50) diğer bileşenden oluşmaktadır.
15.17 tarife pozisyonlu ürünler az miktarda diğer bileşenler içerebilmesine rağmen, ürün bileşimi nedeniyle yemeklik yağ özelliğini kaybettiğinden 15.17 tarife pozisyonu kapsamı dışında bırakılmıştır.
Ürün, bu nedenle, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer alamayan gıda müstahzarı 21.06 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
Aşağıdaki bileşene sahip ürün  (ağırlıkça %):
– kısmen yağsız mozarella peyniri   45
– kaplama malzemesi                       55
Kaplama malzemesinin içeriği:
— un (buğday ve pirinç)            25-30
— su                                         20-25
— tam kurutulmuş yumurta     < 2
— orta yağlı sert peynir            < 2
— tuz                                        < 2
— baharat/ lezzetlendirici         < 2
— inulin                                    < 2
— kıvam arttırıcı (E 464)         < 2
— yulaf lifi                               < 2
— ayçiçeği yağı                       < 2
 
Ürün paketlenmeden ve dondurulmadan önce çeşitli aşamalarda kaplanmış kalıp halinde veya dilimlenmiş peynirden oluşmaktadır. Baharat ve otlar içermektedir.  Pişirilmemiş veya ön fırınlama işlemi yapılmamıştır.
 
Ürün donmuş halde, genellikle plastik ambalaj ve/veya karton kutu içerisinde sunulur. Ürün derin yağda kızartılır ve sıcak atıştırmalık olarak tüketilir.
 
 
2106.90.98 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 21.06, 2106.90 ve 2106.90.98 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
Kaplama malzemesi ağırlıkça %50’den fazla olduğundan ürüne esas özelliğini vermektedir. Dolayısıyla ürün artık peynir özelliği taşımadığından 4. Fasılda sınıflandırılmamaktadır.
Ürün, bu nedenle, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer alamayan gıda müstahzarı olarak 21.06 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
Ürün içeriği (ağırlıkça %):
— arpa çimi, toz                       28,8
— bal                                         27,5
— buğday çimi, toz halde         21,5
— alfalfa (yonca), toz halde     21,5
— stearik asit                             0,4
— karabibier                             0,25
— krom pikolinat                      0,01
(Tablet başına 8,7 μg Cr karşılık gelir)
Ürün tablet şeklinde perakende satışa sunulur ve gıda takviyesi olarak kullanılır (günde iki kez bir tablet).
 
 
2106.90.98 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 21.06, 2106.90 ve 2106.90.98 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
Ürün, bileşimi nedeniyle,  19. Fasıl Bölüm Notu 2(b)(2)’deki şartları karşılamadığından 19. Fasılda sınıflandırılamamaktadır.
Ürünün belirli bir hastalık için kullanımına veya aktif madde konsantrasyonuna dair açıklama bulunmadığından 30.Faslın 1 no.lu Ek Notundaki şartları karşılamamaktadır. Bu nedenle, 30.04 tarife pozisyonu içerisinde tıbbi bitkisel müstahzar olarak kabul edilemez.
Ürün, bu nedenle, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer alamayan gıda müstahzarı olarak 21.06 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır ve genel sağlık diyet takviyesi olarak kullanılmaktadır.
Ürün ağırlıkça şu bileşimden oluşmaktadır:
 
–          Etil alkol                                 % 90
–          Etil tertiari bütil eter (ETBE)  %10
 
Ürün dökme halde taşınmaktadır.
 
2207.20.00 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(a) ve 6 ile 22.07 ve 2207.20.00 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
22.07 pozisyonu, 38.24 pozisyonuna kıyasla daha özel bir tanımı kapsamaktadır. Bu nedenle, Genel Yorum Kuralı 3(a) uyarınca bu ürün 38.24 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
 
Ürün, etil alkol ile etil tartiari bütil eterin basit bir karışımıdır. İçerisinde bulunan ETBE yüzdesi ürünü insan tüketimine elverişsiz hale getirmekte ancak sınai amaçlar için kullanılmasına engel teşkil etmemektedir.
 
Bu nedenle ürün, denatüre edilmiş etil alkol olarak 2207.20.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Ürün ağırlıkça şu bileşimden oluşmaktadır:
 
–                     Etil alkol              %70
–                     Gazolin                %30
 
Ürün ambalajsız olarak taşınmaktadır.
2207.20.00 Sınıflandırma, Genel Kurallar 1, 3(a)  ve 6 ile 22.07 ve 2207.20.00 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
 
22.07 pozisyonu, 38.24 pozisyonuna kıyasla daha özel bir tanımı kapsamaktadır. Bu nedenle, Genel Yorum Kuralı 3(a) uyarınca bu ürün 38.24 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
 
Ürün etil alkol ve gazolinin temel karışımıdır. İçeriğindeki gazolin yüzdesi ürünü insan tüketimine elverişsiz hale getirmekte ancak sınai amaçlar için kullanılmasına engel teşkil etmemektedir.
 
Bu nedenle ürün, denatüre edilmiş etil alkol olarak 2207.20.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Bej renkli toz halinde ürün, ağırlıkça (%) aşağıdakileri içermektedir:
 
Gıda/diyet lifi                     66,1
(bunların ham lifleri           15,2)
Proteinler                            18,8
Nem                                     7,5
Kül                                       2,3
Yağ                                      0,2
 
Ürün soya fasulyesinin yağının çıkartılması ve proteinlerinin kısmen alınması, kurutulması ve değirmenden geçirilmesi işlemleri sonrasında arta kalan katı bitkisel artıklardır. Ürün dokusuz un özelliklerine sahiptir.
 
Ürün soya protein konsantresi ve izolatların üretimi sırasında oluşan yan üründür ve azaltılmış bir protein içeriğine sahiptir.
 
Ürün gıda müstahzarlarının ve hayvan yemlerinin takviyesi için kullanılmakta ve 25 kg’lik torbalarda sunulmaktadır.
 
2304.00.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 2304.00.00 KN kodunun lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün gıda endüstrisinde kullanılmakla birlikte 19.01 ve 21.06 pozisyonlarının kapsamına girmemektedir.
 
Ürün gıda endüstrisinde kullanılan sebzeden elde edilmiş hayvan veya insan tüketimine uygun artık ve atık ihtiva ettiğinden 23.Fasılda sınıflandırılmıştır.
 
Bu itibarla ürün, soya fasulyesinin yağının çıkarılmasından arda kalan katı artık olarak 2304.00.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Ürün toz olarak sunulan, açık kahverengi renginde, suyu alınmış modifiye şeker kamışı melasıdır, içeriği  (% ağırlıkça):
— Sakkaroz  (invert şeker dahil)    82,4
— kül                                                1,5
—ham lif                                           7
Ürün nişasta içermez ve polarizasyonu 83,4° dir.
 
Üretim süreci boyunca bitki lifi ve şeker kamışı melası konsantresi ilave edilmekte ve suyu alınmış şeker kamışı melası elde edilmektedir.
 
Ürün insan tüketimine uygun değildir ve sadece hayvan yemi olarak kullanılmaktadır.
 
 
 
 
2309.90.96 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 23.Faslın 1 no.lu Notu ve 23.09, 2309.90 ve 2309.90.96 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
Yüksek sakkaroz içeriğine karşın, üretim sürecinde ürüne bitki lifleri ilave edildiğinden, ürün 17.01 tarife pozisyonunda sayılan şeker kamışı kaynaklı şeker olarak kabul edilemez.
İlave edilen şeker kamışı melası konsantresi ve suyunu alma işlemi nedeniyle,  üründe mevcut şeker içeriği geleneksel şeker kamışı melasından önemli ölçüde daha fazladır. Bu sebeple, 17.03 tarife pozisyonu altında sınıflandırma mümkün bulunmamaktadır.
Ürün hayvan yemi olarak kullanılır ve üretim sürecinde orijinal madde temel özelliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla ürün hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzar olarak 23.09 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
(Mülga satır:RG-10/11/2015-29528)    
Güzel koku yayan maddeler (karvakrol, sinemaldehid ve biber yağı reçinesi) ve hidrojene bitkisel yağ (mikrokapsüllenmiş) karışımından oluşan aroma verici müstahzar.
 
Ürün hayvan gıdası endüstrisinde iştah açıcı olarak 75 g ila 300 g/1000 kg miktarlarda monogastrik hayvanlar için kullanılmaktadır.
 
 
3302.90.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(a) ve 6, 23. Faslın 1 no.lu Notu, 33.Faslın 2 no.lu Notu ve 33.02, 3302.90 ve 3302.90.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün 33. Faslın 2 no.lu Notu anlamında güzel koku yayan maddeler ihtiva etmektedir.
 
Ürün iştah açıcı olarak hayvan gıdasında kullanılmakla birlikte orijinal maddelerin (koku veren maddeler) esas karakterine sahiptir. Bu nedenle bu ürünün 23.09 pozisyonunda sınıflandırılması 23. Faslın 1 no.lu Notu çerçevesinde mümkün bulunmamaktadır.
 
Ürün ilave bir taşıyıcı ile kombine edilmiş bir veya daha fazla koku veren maddenin karışımından oluştuğundan 33.02 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Hidrojene bitkisel yağ içinde biber yağı reçinesi (mikrokapsüllenmiş) ve hidroksipropil metilselülozun bağlayıcı olarak kullanıldığı aroma verici müstahzar.
 
Ürün hayvan gıdası endüstrisinde iştah açıcı olarak 12,5 g ila 50 g/1000 kg miktarlarda geviş getiren hayvanlar için kullanılmaktadır.
3302.90.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(a) ve 6, 23. Faslın 1 no.lu Notu, 33.Faslın 2 no.lu Notu ve 33.02, 3302.90 ve 3302.90.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün 33. Faslın 2 no.lu Notu anlamında güzel koku yayan maddeler ihtiva etmektedir.
 
Ürün iştah açıcı olarak hayvan gıdasında kullanılmakla birlikte orijinal maddelerin (koku veren maddeler) esas karakterine sahiptir. Bu nedenle bu ürünün 23.09 pozisyonunda sınıflandırılması 23. Faslın 1 no.lu Notu çerçevesinde mümkün bulunmamaktadır.
 
Ürün ilave bir taşıyıcı ile kombine edilmiş bir veya daha fazla koku veren maddenin karışımından oluştuğundan 33.02 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Güzel koku yayan maddelerin (sinemaldehid, eugenol) silisli bir desteğe konulduğu, selüloz ve metilselüloz (micro-encapsulation) ihtiva eden aroma verici müstahzar.
 
Ürün hayvan gıdası endüstrisinde iştah açıcı olarak 12,5 g ila 50 g/1000 kg miktarlarda sağımlık inekler için kullanılmaktadır.
3302.90.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(a) ve 6, 23. Faslın 1 no.lu Notu, 33.Faslın 2 no.lu Notu ve 33.02, 3302.90 ve 3302.90.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün 33. Faslın 2 no.lu Notu anlamında güzel koku yayan maddeler ihtiva etmektedir.
 
Ürün iştah açıcı olarak hayvan gıdasında kullanılmakla birlikte orijinal maddelerin (koku veren maddeler) esas karakterine sahiptir. Bu nedenle bu ürünün 23.09 pozisyonunda sınıflandırılması 23. Faslın 1 no.lu Notu çerçevesinde mümkün bulunmamaktadır.
 
Ürün ilave bir taşıyıcı ile kombine edilmiş bir veya daha fazla koku veren maddenin karışımından oluştuğundan 33.02 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Perakende satış için tekli plastik ambalajlara konulmuş, yaklaşık 15 x 20 cm boyutlarında, dokunmamış mensucattan mamul ıslak mendiller.
 
Islak mendillere su (%98.32), propilen glikol (% 1), parfüm (% 0.3), tetrasodyum EDTA (% 0.2), aloe vera özü (% 0.1), bronopol (% 0.05), sitrik asit (% 0.02), metilkloroizotiazolinon ve metilizotiazolinon karışımı (%0.01) emdirilmiştir.
 
Ürünün ferahlatıcı mendil olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
3307.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6, VI. Bölümün 2 no.lu Notu, 33.Faslın 4 no.lu Notu ile 33.04 ve 3304.99.00 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
 
Ürün sabun ve deterjan içermediğinden 34.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılamaz.
 
Ürün cilt bakımından başka ferahlatıcı bir mendil olarak kullanıldığından ve parfüm içerdiğinden 33.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz.
 
Ürünün içeriğinde bulunan cilt bakım fonksiyonunu haiz olan az miktardaki aloe vera özü ürüne esas karakterini vermemektedir.
 
Ürün 33.Faslın 4 no.lu Notunda belirtilmiş olan koşulları yerine getirdiğinden, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarı olarak 33.07 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Perakende satış için plastik ambalajlara konulmuş, dokunmamış mensucattan steril mendil.
 
Mendillere, minerallerinden arındırılmış su, deterjan, cilt temizleme ve nemlendirme ürünü emdirilmiştir.
 
Ürün alkolsüzdür.
 
Ürünün el ve yüz temizliği için üretildiği anlaşılmaktadır.
 
3401.11.00 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 34.01 ve 3401.11.00 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
Mendillere emdirilmiş olan deterjan ürüne esas karakterini verdiğinden, mendillerin 33.04 ve 33.07 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.
 
Ürün, bu nedenle, sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış dokunmamış mensucat olarak 34.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Aktivite aralığı 10.000 ila 25.000 ünite/mg olan 6,5 pH sulu tampon çözelti içerisinde dioksiribonükleas enzim.
 
Bu ürün, laboratuvarlarda ters transkriptaz polimeraz zincirleme reaksiyonlarına (RT-PCR) yönelik kullanım için perakende satışa hazır hale getirilmiştir.
3507.90.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 35.07, 3507.90 ve 3507.90.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Müstahzarın yapısı saklama süresince enzim aktivitesinin korunmasını sağlamaktadır. Üründe enzim dışında reaksiyon yaratacak bir madde bulunmamaktadır. Bu nedenle 38.22 pozisyonunda teşhis veya laboratuvar reaktifi olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Ürünün içeriği dikkate alındığında 35.07 pozisyonunda müstahzar enzim olarak değerlendirilmelidir. Bu itibarla 3507.90.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
 
Aşağıdakileri içeren ağrı dindirici jel:
 
-İzopropil alkol
-Su
-Bitkisel ekstrakt (Ilex paraguariensis)
-Akrilik asit polimerleri (Karbomer)
-Trietonolamin
-Mentol
-Kamphor
-Silikon dioksit
-Metilparaben
-Gliserin
-Propilen glikol
-Tartrazin (E102)
-Parlak Mavi FCF (E133)
 
İçerik maddelerin miktarı ürünün paketinde belirtilmemiştir.
 
Ürünün ambalajında, artrit ve sırt ağrısı, burkulma ve zorlanmalarla bağlantılı olarak ortaya çıkan kas, eklem ağrıları ve bölgesel ağrı-sızıların geçici olarak dindirilmesi amacıyla kullanılması tavsiye edilmiştir.
 
3824.90.97 Sınıflandırma GYK (1), (6), 30. Faslın 1 no.lu Ek Notu ile 38.24, 3824.90 ve 3824.90.97 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün bir hastalığı tedavi etmediğinden ve bir hastalıktan korumadığından, 30. Faslın 1 no.lu Ek Notu gerekliliklerini karşılamadığından 30.04 pozisyonunda ilaç olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Ürün vücut bakımı için kullanılmadığından güzellik veya makyaj müstahzarı olarak değerlendirilmemiştir. Ürün uygulandığı yere serinlik etkisi vermekle birlikte deri için bir tedavi yapmamaktadır. Bu nedenle 33.04 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
 
Bu itibarla eşya 3824.90.97 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
 
İlk şekilde stiren bütadiyen kopolimeri.
 
Kopolimer, sitiren bütadiyen kauçuk lateks ile (SBR) yüksek stiren içerikli reçinenin karışımından imal edilmiştir.
 
Nihai ürün sitiren bütadiyen kopolimerlerin ağırlıkça %65 veya daha fazla oranda stiren ile karışımı ile yapılmıştır.
3903.90.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 39.Faslın 1, 4, 6 no.lu Notları, 40. Faslın 4(a) ve 4(c) Notları, 39. Faslın 1 no.lu alt pozisyon notu ile 39.03, 3903.90 ve 3903.90.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Stiren bütadiyen kopolimerlerinin ağırlıkça %65 veya daha fazla stiren ile karıştırılması, bu ürünün 40. Faslın 4(a) no.lu Notu kapsamında sentetik kauçuk olarak sınıflandırılmasını engellemektedir. Çünkü bu ürünler bir kere sülfür ile vulkanize edildiğinde, anılan notta belirtilen uzama ve eski şekline dönme gerekliliklerini karşılamamaktadırlar.
 
Bu nedenle ürün, diğer stiren polimerleri olarak 3903.90.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
İç kısmı tüpün ayrılmaz bir parçası olan ince tel örgü ile güçlendirilmiş, uç kısmı şeffaf, poliamidden mamul esnek tüp. Tüp 125,5 cm uzunluğundadır ve dış çapı 2,8 mm.dir.
 
Tüp gümrüğe sunulduğunda steril değildir ve açılmamış bir halde, çift ambalajla piyasaya sunulmaktadır.
 
Söz konusu tüp, tıp uzmanları tarafından insan vücuduna ‘stent’ yerleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüp, kullanıldıktan sonra vücutta bırakılmamaktadır.
3917.39.00 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 39.Faslın 8 no.lu Notu ile 39.17 ve 3917.39.00 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Özellikleri ve nitelikleri dikkate alındığında söz konusu eşyanın 39.17 pozisyon metninde belirtilen tanıma uygun olduğu ve 39. Faslın 8 no.lu Notunda sayılan gereklilikleri karşıladığı görülmektedir.
 
Tüpün esas kullanım amacı sahip olduğu niteliklerine has değildir, bu nedenle gümrüğe sunulduğunda bu tüpün tıpta kullanıma mahsus bir alet olduğu anlaşılamamaktadır. Sonuç olarak, bu eşyanın 90.18 pozisyonunda sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Bu nedenle söz konusu eşya, plastikten diğer tüpler (borular) olarak 3917.39.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Eşya, yaklaşık olarak 0,15 x 0,02 x 3,7 m ölçülerinde ahşap kompozit zemin kaplamasıdır. Eşyanın kompozisyonu %60 atık ahşap lifleri, %30 geri kazanılmış plastik (HDPE) ile toplamda %10 plastik olmayan katkılar, dolgu maddeleri, UV stabilizatörü ve pigmentlerden oluşur. Eşya, ekstrüzyon (sıkıştırma) metoduyla üretilmiştir ve 1,20 g/cm³ yoğunluklu olup, dikdörtgen şeklindedir.
 
Eşyanın üst yüzeyi damarlı bir görünümde ve tekstürize edilmişken alt yüzeyi yivlidir. Ürünün yan taraflarında da boylu boyunca oluklar mevcuttur.
 
Eşya, ahşap dolgulu olmasına karşın; katı, esnek olmayan plastikten ürün karakteristikleri taşımaktadır. Söz konusu yer kaplama malzemeleri, ahşaptan olan türlerine alternatif olarak, örneğin güverte, yürüyüş yolu vb. yapımında kullanılmaktadır.
 
 
3918.90.00
 
Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 39.18 ve 3918.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşyada ahşap lifleri yalnızca dolgu malzemesi olarak bulunduğu, ahşap liflerini bir arada tutan plastik madde ise eşyaya esas özelliğini verdiğinden, ürünün ahşaptan eşya olarak 44. Fasılda sınıflandırılması düşünülmemiştir.
 
Buna göre eşya, plastikten yer kaplaması olarak değerlendirilmiş ve 3918.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Yaklaşık olarak 580 mm çapında, 3 mm kalınlığında, poliüretandan mamul 2 yüzeyi olan; bir yüzüne makineyle yiv açılmış olup, diğer yüzünde ise sökülebilir, plastikten bir tabaka (polimerik ped olarak bilinir) ile korunan yapışkan bir tabaka bulunan disk şeklinde eşya.
 
Eşya silikon ve yarı iletken devre levhası üretim makineleri ile birlikte kullanılır. Söz konusu makinelerin değiş tokuş edilebilir parçalarının taşıyıcı başlığına monte edilen eşya, levhaları düzleştirmeye (planarise) veya parlatmaya yarar.
 
 
 
3919.90.00
 
Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 39.19 ve 3919.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşyanın yalnızca veya esas olarak yarı iletken levha üretimine mahsus makinelerin aksam/parçası olmaması nedeniyle 84.86 tarife pozisyonunda sınıflandırılması düşünülmemiştir.
Eşyanın kendinden yapışkanlı ve tükenir bir kısım ihtiva ettiği dikkate alınarak, eşya 3919.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Polietilenden yapılmış kapaklı ve yuvarlak formda plastik şişe.
 
Ürünün yüksekliği yaklaşık 20 cm ve kapasitesi 0,5 litredir.
 
Ürün bisikletlerin şişe koymak için yapılmış tutma yerine takılmak üzere tasarlanmıştır ve içeceklerin taşınmasında kullanılmaktadır.
 
 
(*) (1) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
3923.30.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 39.23, 3923.30 ve 3923.30.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün ayrılabilir içme kapları gibi başka elemanlarla birlikte bulunmayan sadece kapaklı plastik bir şişeden oluştuğundan ve içeceklerin taşınması için kullanıldığından sofra, mutfak veya diğer ev eşyası olarak 39.24 pozisyonunda değerlendirilmemiştir.
 
Ürün içeceğin taşınması veya ambalajlanması amacıyla kullanıldığından 39.23 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Plastikten (polipropilen) mamul, ölçü çizgileri konulmuş bebek mama şişesi. (biberon)
Ürün yaklaşık 20 cm yüksekliğe ve 300 ml kapasiteye sahiptir.
Bebek mama şişesinin silikon memesi ve koruyucusu bulunmaktadır.
 
(*) (2) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
3924.10.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 39.24 ve 3924.10.00 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
Ürün bebekleri beslemek için kullanıldığından taşıma veya ambalajlama amaçlı olarak değerlendirilemez, kullanılamaz. Dolayısıyla 39.23 tarife pozisyonu değerlendirme dışıdır.
Malzemeye bakılmaksızın bebeklerin mama şişeleri genellikle sofra ve mutfak ürünü olarak kabul edilmektedir. Sonuç olarak bu eşya, 3924.90.00 alt pozisyonunda değil, 3924.10.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Nikel kaplama, plastikten mamul duş başlığı.
 
Eşya bir adet geri döndürmez (çek) valf ile mücehhez olup, bu valf suyun akışını kontrol etmemekte, yalnızca suyun geri tepmesini önlemektedir.
 
Ürün esnek bir hortum ile musluğa bağlanır ve suyun duş başlığının ağzından akışını musluk düzenler.
 
 
 
3924.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 39.24 ve 3924.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya bitmiş duş başlığı olduğundan 84.81 tarife pozisyonunda valf vb. eşya olarak sınıflandırılması düşünülmemiştir.
 
Eşyanın püskürtmeye, dağıtmaya yönelik bir mekanizması bulunmadığından,  84.24 tarife pozisyonunda sıvıları püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar arasında da sınıflandırılmamıştır. Su duş başlığından, başlığın bağlı olduğu musluktan geldiği haliyle akmaktadır.
 
Bu sebeplerle eşya, mamul olduğu maddeye göre 39. Fasılda sınıflandırılmıştır.
 
Eşya; plastiklerden banyo küvetleri, duşlar, evyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, oturaklar veya su depoları gibi bir yere sabitlenen nitelikte eşyadan olmadığından 39.22 tarife pozisyonunda hijyenik eşya olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Sonuç olarak eşya, plastikten hijyen veya tuvalet eşyası olarak 39.24 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Nikel kaplama, plastikten mamul duş başlığı. Eşyanın geri dönüşsüz (çek) valfi veya su jeti mekanizması bulunmamaktadır.
 
Ürün esnek bir hortum ile musluğa bağlanır ve suyun duş başlığının ağzından akışını musluk düzenler.
 
 
3924.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 39.24 ve 3924.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşyanın püskürtmeye, dağıtmaya yönelik bir mekanizması bulunmadığından,  84.24 tarife pozisyonunda sıvıları püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar arasında da sınıflandırılmamıştır. Su duş başlığından, başlığın bağlı olduğu musluktan geldiği haliyle akmaktadır.
 
Bu sebeplerle eşya, mamul olduğu maddeye göre 39. Fasılda sınıflandırılmıştır.
 
Eşya; plastiklerden banyo küvetleri, duşlar, evyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, oturaklar veya su depoları gibi bir yere sabitlenen nitelikte eşyadan olmadığından 39.22 tarife pozisyonunda hijyenik eşya olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Sonuç olarak eşya plastikten hijyen veya tuvalet eşyası olarak 39.24 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Ağırlıklı olarak plastikten (39. Faslın 1 no.lu Notu anlamında) mamul, dijital fotoğraf makineleri için sualtı mahfazası.
 
Ürün manuel olarak işleyen metalden basma düğmeleri, kontrol veya işletim başları, plastikten çerçeve ve kelepçeler ile teçhiz edilmiş şeffaf 2 yarım parçadan oluşmaktadır. Ürün ayrıca parlamayı önleyici ekran kaplaması, çerçeve ve fazladan el kavrama bölümü içerebilir.
 
Su geçirmez mahfaza ön kısmında lensin oturması için bir boşluk içermekte, bu cam bir pencere ve yardımcı lens için dahili bağlantı içeren metal çerçeveden oluşmaktadır. Arkada kameranın izleme ekranı için yumuşak bir alan bunmaktadır.
 
Ürün bir dijital fotoğraf makinesini kavramakta ve makinenin ıslak veya tozlu alanlarda kullanılmasını sağlamaktadır.
 
 
(*) (3) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
3926.90.97 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6, 39. Faslın 1 no.lu Notu ile 39.26, 3926.90 ve 3926.90.97 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
42.02 pozisyonunda fotoğraf makinesi mahfazası olarak sınıflandırılmamıştır. Çünkü sualtı mahfazası sadece cihazı kaplama vazifesi görmemekte kendine özgü bir işlevi bulunmaktadır. Basma düğmeleri, kontrol, idare başlarının varlığı ürünün sadece bir muhafaza olmasını engellemektedir.
 
Ürün bir kamera aksesuarı olmakla birlikte kamera aksam parçası olarak düşünülemeyeceğinden 85.29 pozisyonu da değerlendirme dışı bırakılmıştır.
 
90. Faslın 2(b) no.lu Notu kapsamında 90.06 veya 90.07 pozisyonlarında sınıflandırma da mümkün bulunmamaktadır çünkü bu pozisyonlar geleneksel makineleri kapsamakta, dijital olanları kapsamamaktadır.
 
Ürün çeşitli maddelerden mamul olduğundan GYK 3(b) kapsamında ürüne esas unsuru veren madde kuralına göre sınıflandırılmıştır.
 
Ürüne esas unsurunu plastik verdiğinden 3926.90.97 KN kodunda sınıflandırma yapılmıştır.
 
 
Güvenlik giysileri ve üniformalarına ısı ile etkinleşen yapıştırıcı vasıtasıyla uygulanan retro-reflektif bantlar.
 
Ürün 140-155 μm kalınlığındadır (koruyucu kağıt şerit dahil değildir) ve aşağıdaki tabakalardan oluşmuştur:
 
– Bir tarafında metalik ayna bulunan, poli(butadiyen-ko-akrilonitril) elastomer ile bağlı (elastomerin kalınlığı 15-20  μm) 60-70 μm mikro cam toplar.
 
– 80-85 μm ısı ile aktive olan polyester yapıştırıcı,
 
-Kullanımdan önce çıkartılacak koruyucu kâğıt şerit.
 
Ürün şerit veya rulolar halinde sunulmaktadır.
 
4008.21.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6, 40.Faslın 1 ve 9 no.lu Notları ile 40.08, 4008.21 ve 4008.21.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün farklı maddelerden katmanlar içerdiğinden esas unsuru veren maddeye göre sınıflandırma yapılmıştır.
 
Mikro cam topların retro-reflektif süreçte rolleri önemli olmakla birlikte eşyanın camdan küçük küreler olarak 70.18 pozisyonunda sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır çünkü cam küreleri gerekli konumda tutan elastomerin rolü baskındır.
 
Polyester tabakası en kalın tabaka olmakla birlikte 39.20 pozisyonunda termoplastik polimer tabaka olarak sınıflandırma yapılmamıştır çünkü elastomer cam kürelerin bağlılığı için esaslı unsurdur ve retro-reflektif özelliklerin devamı için gereklidir.
 
Ürüne esas unsurunu elastomer verdiğinden GYK 3(b) kapsamında 40.08 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Neredeyse kare şekline sahip, fil biçiminde şekil verilmiş, yaklaşık olarak 32x48x24 cm ebatlarında, kalıplanmış sert plastikten mamul iki yarıdan oluşan eşya. Dört tekerli olan eşyanın, takılıp çıkarılabilen, aynı zamanda çekilmesinde de kullanılan bir kayışı bulunmaktadır.
 
Eşyanın iki yarısı, taban boyunca yer alan dahili mafsallı bir dikiş ve eşyanın tamamen ve aniden açılmasını durduran karşılıklı iki yanda yer alan emniyet çıtçıtı kilidi sayesinde bir arada tutulur. Mafsallar, açıldığı zaman eşyanın iki yarısının zeminde düz bir şekilde durmasını sağlarlar. Eşyanın bir yarısı, herhangi bir mandalla tutturulduğunda X şeklini alan iki tekstil kayışla donatılmıştır. Aynı zamanda, eşyanın iç tarafında tekstilden küçük düz bir cebi de vardır. Eşyanın diğer yarısı, düz cebi bir fermuarla tutan, tekstilden mamul bir ayırma kanadı ile donatılmıştır. Ayırma kanadı, mafsalların yarının zıt tarafına iliştirilmiş veya iliştirilebilen tarafına tutturulmuştur.
 
(valiz)
 
 
(*) (4) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
 
4202.12.50 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 95.Faslın 1 (d) no.lu Notu ile 42.02, 4202.12 ve 4202.12.50 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya; kalıplanmış sert plastik madde, mafsallar, kilit sistemi, kayışlar, ayırma kanadı ve cepler, tekerlekler ve tipik bir mafsallı valiz gibi açılıp şekil verilmesi ve mahfaza olarak kullanılabilmesi gibi 42.02 pozisyonunda yer alan valizlerin nesnel özelliklerine sahiptir. Bu özellikleri eşyanın, tekerlekli oyuncak değil, valiz olarak düşünüldüğünü gösterir. Bu sebeple bu eşyanın, 95.03 pozisyonunda yer alan pedallı arabalara benzeyen tekerlekli oyuncak olarak sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Bu sebeple eşya, kalıplanmış plastik maddeden mamul valiz olarak 4202.12.50 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Kaynar suya dayanıklı bir yapıştırıcı ile yapıştırılarak birleştirilmiş on üç ahşap levhadan yapılmış panel (“Su geçirmez kontrplak” olarak bilinir). Levhalar ardışık tabakaların damarlarının belli bir açı yapacakları şekilde dizilmiştir.
 
İç levhalar 2 mm’den daha az kalınlıktadır. İki dış levha 1 mm’den daha az kalınlıktadır ve yalıtıma mahsus polimer kaplama ile kaplanmış kavaktan yapılmıştır.
 
Panelin yoğunluğu 0,5 g/cm3’tür.
 
Panel, inşaatta kullanılmaktadır (örneğin; beton kalıbı).
 
 
 
 
4412.32.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 44.12, 4412.32 ve 4412.32.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Panel, yoğunluğunu veya sertliğini artırmaya veya mekanik gücünü veya kimyasal veya elektriksel amillere karşı direncini geliştirmeye yönelik kimyasal veya fiziksel işleme tabi tutulmadığından, yoğunlaştırılmış ahşap olarak 44.13 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
 
Yapıştırılmış çeşitli ahşap levhalardan oluştuğundan ve levhalar ardışık tabakaların belli bir açı yapacakları şekilde birbirleri üzerine dizildiğinden panel, kontrplak olarak düşünülmüştür.
 
Bundan dolayı panel, en az bir dış katmanı iğne yapraklı olmayan ağaçlardan olan diğer kontrplaklar olarak 4412.32.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
1000 × 500 × 27 mm boyutlarında, üç tabakalı, köknar panel.
Dış katmanları 8,5 mm kalınlığındadır ve baştanbaşa birbirine paralel olarak yapıştırılmış olan kereste parçalarından oluşmaktadır.
Orta katman yine birbirine paralel olarak baştanbaşa birbirine yapıştırılmış parçalardan (blok/lata) oluşup, 10 mm kalınlığındadır ve dış katmanların damarlarına dikey gelecek şekilde yerleştirilmiştir.
Eşyanın dış tabakaları ve kenarları reçine ile kaplanmıştır.
(*) (5) no.lu Resme bakınız.
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
 
4412.94.90
Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 44.12, 4412.94 ve 4412.94.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya, reçine ile kaplanmış olması dışında, spesifik şekilde doğrama parçası olarak, 44.18 tarife pozisyonunun bina ve inşaat için marangozluk mamulleri arasında sınıflandırılmasına imkan verecek özellikleri taşımamaktadır. Sonuç olarak eşya, 44.18 tarife pozisyonu çerçevesinde “doğramacılık” eşyası niteliğini taşımadığından bu pozisyonda sınıflandırılmaya uygun değildir.
Özellikleri göz önüne alındığında eşya, 4412.94.90 KN kodunda, kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve lamine edilmiş ağaçlar arasında sınıflandırılmıştır.
Perakende satış için bir araya getirilmiş set halinde eşya aşağıdakilerden oluşmaktadır:
 
–          Mumu tutmak için çivi gibi bir sabitleyicisi olmayan, girintisi ve şekli kare biçiminde olan ahşaptan hazne
–          Bir mum
 
Mum güvenli ve sıkı bir biçimde ahşap haznenin içine yerleştirilecek şekildedir.
4421.90.98 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 44.21, 4421.90 ve 4421.90.98 KN kodlarının lafzına göre yapılmıştır.
 
Ürünler set halinde eşya olarak sınıflandırma için gerekli şartları sağlamaktadır. Ahşap hazne sete esas karakterini vermektedir.
 
Ahşap hazne 94.05 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır çünkü şamdan olarak tanımlanamamaktadır.
 
Ahşap hazne mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılacağından 4421.90.98 KN kodunda sınıflandırma yapılmıştır.
 
Yaklaşık olarak 30×30 cm ölçülerinde plastik bir levha üzerine çeşitli böceklerin ve diğer küçük yaratıkların özelliklerini gösteren yapma taşlar ve parıltılarla süslenmiş, dokuz adet mukavvadan çıkartma baskılı etiket şeklinde eşya.
 
Her etikete kendinden yapışkanlı bir şerit tutturulmuştur ve etiketler tercih edilen bir yüzeye tutturulabilmektedir. Bilahare etiketin başka bir yüzeye taşınması mümkündür.
 
Etiketler süsleme amacıyla kullanılmaktadır.
 
 
(*) (6) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
4911.91.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 48.Faslın 12 no.lu Notu ile 49.11 ve 4911.91.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
48. Faslın 12 no.lu Notuna dayanarak, eşyanın temel kullanımına göre ikinci derecede olmayan motifler, karakterler veya resim temsillerinin basıldığı mukavvalar 49. Fasla dahil olmaktadırlar. Eşya münhasıran resimleri temsil eden ve süsleme amaçlı kullanılan baskılı bir maddedir.
 
Süslemeye mahsus kullanım amacıyla tasarlanan kendinden yapışkanlı baskılı etiketler, 49.11 pozisyonu kapsamındadır.
 
Bu sebeple eşya, diğer baskılı resimler olarak 4911.91.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Kalın ve yarım daire şeklindeki eşya, 75 cm uzunluğunda, 45 cm genişliğinde bir kapı önü paspasıdır. Yüzeyinin büyük çoğunluğu hindistancevizi liflerinin bükülmesiyle elde edilmiş olan dokuma tekstil malzemeden oluşur. Eşyanın çevresinde ve tabanında dekoratif kauçuk malzeme kullanılmıştır.
 
 
 
(*) (7) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
5702.20.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6, 40. Faslın 2(a) no.lu Notu, 46. Faslın 1 no.lu Notu, 57. Faslın 1 no.lu Notu ile 57.02 ve 5702.20.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Bükülmüş hindistancevizi (koko) iplikleri, 53.08 tarife pozisyonu anlamında dokumaya elverişli bitkisel liflerden ipliklerdendir ve bu manada dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşyayı kapsayan XI. Bölümde yer alır.
 
Eşyanın yüzeyi hindistancevizi liflerinden ipliklerle birlikte kauçuk malzemeden oluşmakla birlikte; Genel Yorum Kuralı 3(b) çerçevesinde yüzeyin mümeyyiz vasfını; hem kauçuk kısma nazaran daha yoğun olduğundan hem de eşyanın ayakkabıların tabanını silmeye yarayan bölümü olduğundan hindistancevizi liflerinden oluşan kısım vermektedir.
 
Hindistancevizi lifi ipliklerinden dokunmuş malzeme, eşyanın kullanım amacına hizmet eden esas unsuru teşkil ettiğinden; eşya, 57. Faslın ‘dokumaya elverişli malzemeden yer kaplamaları’ndandır.
 
Ebadı, sertliği, kalınlığı ve dayanıklılığı da dikkate alındığında eşya, yer kaplaması (paspas) nitelikleri arz etmektedir.
 
Öte yandan 57.02 tarife pozisyonunun eşya tanımında, ‘Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları’ yer almakta olup; eşyanın iç veya dış mekânda kullanılması açısından ya da büyüklüğü açısından bir ayrıma yer verilmemiştir.
 
Sonuç olarak 40. Faslın 2(a) no.lu Notu uyarınca, 40. Fasıl, XI. Bölüm’e ait eşyayı kapsamadığından, söz konusu paspasın 40. Fasılda sınıflandırılmasına olanak bulunmamaktadır.
 
Benzer şekilde 46. Faslın 1 no.lu Notuna göre de bu fasıl ‘iplik haline getirilmiş dokumaya elverişli tabii lifleri’ kapsamadığından eşyanın bu fasılda da sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Eşya yukarıda sayılan nedenlerle ‘dokumaya elverişli maddelerden yer kaplaması’ olarak 57. Fasılda sınıflandırılmıştır.
 
Kalın, dikdörtgen şeklindeki, 60×40 cm ölçülerindeki eşyanın yüzeyi hindistancevizi liflerinin oluşturduğu havlı bir yapıdadır.
 
Hindistancevizi liflerinin oluşturduğu yüzey poli(vinil klorür) malzemeden bir tabana yapıştırılmıştır. Söz konusu vinil klorür malzeme aynı zamanda eşyanın çevresinde bulunan dekoratif çerçevede de kullanılmıştır.
 
 
 
 
 
(*) (8) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
 
5705.00.80 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6, 39. Faslın 2(p) no.lu Notu, 57. Faslın 1 no.lu Notu ile 57.05 ve 5705.00.80 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
53.05 tarife pozisyonunun kapsamı anlamında, hindistancevizi lifleri dokumaya elverişli bitkisel liflerdendir ve bu nedenle de XI. Bölüm’de yer alır.
 
Eşyanın yüzeyine Genel Yorum Kuralı 3(b) çerçevesinde mümeyyiz vasfını, poli(vinil klorür) malzemeden mamul kısımdan ziyade, ayakkabıların tabanını silmeye/fırçalamaya yarayan hindistancevizi liflerinden oluşan kısım vermektedir.
 
Hindistancevizi lifi esaslı dokumaya elverişli malzeme, eşyanın kullanım amacına hizmet eden esas unsuru teşkil ettiğinden; eşya, 57. Faslın ‘dokumaya elverişli malzemeden yer kaplamaları’ndandır.
 
Ebadı, sertliği, kalınlığı ve dayanıklılığı da dikkate alındığında eşya, yer kaplaması (paspas) nitelikleri arz etmektedir.
 
Öte yandan, 5705 tarife pozisyonu, ‘dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları’nı kapsamaktadır ve eşyanın iç/dış mekân kullanımı için olmasının ya da büyüklüğünün kıstas alındığı bir ayrım da yapılmamıştır. Bu pozisyon, ‘yapıştırılmış havlı halılar’ı kapsar ve bunların yüzeyini teşkil eden havlar ya zemin tabakaya veya doğrudan doğruya zemin teşkil eden yapıştırıcıya tutturulmuştur.
 
Son olarak, 39. Faslın 2(p) no.lu Notu çerçevesinde bu fasıl XI. Bölüm’e ait eşyayı kapsamadığından söz konusu paspasın 39. Fasılda sınıflandırılması da söz konusu değildir.
 
Eşya yukarıda sayılan nedenlerle ‘dokumaya elverişli maddelerden yer kaplaması’ olarak 57. Fasılda sınıflandırılmıştır.
 
Yaklaşık olarak 580 mm çapında, 2 mm kalınlığında, suni keçeden mamul 2 yüzeyi olan; bir yüzüne polimerik madde (poliüretan) emdirilmiş olup (poromerik ped olarak bilinir), diğer yüzünde ise sökülebilir, plastikten bir tabaka (polimerik ped olarak bilinir) ile korunan yapışkan tabaka bulunan disk şeklinde eşya.
 
Eşya silikon ve yarı iletken devre levhası üretim makineleri ile birlikte kullanılır. Söz konusu makinelerin değiş tokuş edilebilir parçalarının taşıyıcı başlığına monte edilen eşya, levhaları düzleştirmeye (planarise) veya parlatmaya yarar.
 
5911.90.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XI. Bölümün 7(a) no.lu Notu, XVI. Bölümün 1(e) no.lu Notu, 59. Fasıl 7(b) no.lu Notu ile 59.11, 5911.90 ve 5911.90.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşya, yalnızca veya esas olarak yarı iletken levha üretimine mahsus makinelerin aksam/parçası olmadığından 84.86 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
Eşya, silikon ve yarı iletken devre levhası üretim makineleri ile birlikte levhaları düzleştirme (planarise) veya parlatma amaçlı kullanıldığından XVI. Bölümün 1(e) no.lu Notu anlamında teknik bir kullanım içermektedir.
 
Bu nedenlerle eşya mamul olduğu esas maddeye göre, ‘teknik işlerde kullanılan, dokumaya elverişli malzemeden eşya’ olarak 5911.90.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır (bak. 59. Faslın (b) no.lu Notu).
 
Vücudun üst kısmını kapsamaya mahsus olarak tasarlanmış, basenlerin altına doğru uzanan, kolsuz elbise şeklindeki hazır giyim eşyası. Eşya, dikişle bir araya getirilmiş üç panelden oluşur. Her panel, suni liflerden (naylon) dokunmuş mensucattan iki dış tabaka ile sürmetaşı tozu, tungsten tozu ve bir polimer karışımından yapılmış, radyasyona karşı koruma sağlayan dahili bir iç tabaka olmak üzere üç tabakadan oluşur. Üç tabaka bütün kenarlar boyunca tatbik edilen bir şeritle dikilerek bir araya getirilmiştir.
 
Sol panel sağ panel üzerine olmak üzere iki ön panel birbirleriyle tamamen örtüşür. İki ön panel, önde aşağıya doğru yer alan iki geniş uzun dik cırt cırt tipi şerit ve omuzlardan iki kısa cırt cırt tipi şeritle birbirine tutturulur. Öndeki tutturma, sağ tarafta üç adet geçmeli sürgüyle desteklenmiştir. Eşyanın yuvarlak yakası, sol tarafta bir yaka cebi ve takviyeli omuzları bulunmaktadır.
 
(Sınai ve mesleki koruyucu elbise)
 
 
(*) (9) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
6211.33.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XI. Bölümün 7(f) no.lu Notu, 62.Faslın 8 no.lu Notu ile 62.11, 6211.33 ve 6211.33.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya, x-ray içeren mesleki faaliyetler sırasında radyasyona karşı koruyucu elbise olarak giyilmek üzere tasarlanmıştır. Yalnızca veya esas olarak sınai, mesleki veya dahili faaliyetler sırasında diğer elbiselerin ve/veya kişilerin korunmasını temin için giyilmek üzere tasarlandığından, sınai ve mesleki elbise olarak düşünülmelidir.
 
Radyasyona karşı koruma takımları XI. Bölüm, 62.10 pozisyonuna dahildir. Bununla birlikte eşya, 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 veya 59.07 pozisyonlarında yer alan mensucattan imal edilmediğinden, bu pozisyonlarda sınıflandırma mümkün bulunmamaktadır.
 
Elbise olarak genel görünüşü, şekli ve dış tabakalarının tekstil ürününden mamul olması göz önüne alınarak, eşyanın iç tabakasına göre sınıflandırılması değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu sebeple, 8110.90.00 KN pozisyonunda sınıflandırma mümkün bulunmamaktadır.
 
Bu sebeple eşya, sınai ve mesleki elbise olarak 6211.33.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Yaklaşık olarak 60×300 cm boyutlarında, birbirine yapıştırılmış iki farklı tabakadan (bir tabaka mensucat diğer tabaka kağıt) oluşan ve toplam kalınlığı yaklaşık 0,26 mm olan dikdörtgen şeklinde eşya.
 
Mensucat tabaka, yaklaşık 0,18 mm kalınlığında ve yaklaşık 48,3 g/m2 ağırlığındaki dokunmamış sentetik (polyester) liflerden oluşmaktadır. Kağıt tabaka yaklaşık 0,008 mm kalınlığında ve yaklaşık 20,9 g/m2 ağırlığındadır.
 
Kağıt tabakanın görünen yanı hafifçe desenlidir ve tüm uzunluk boyunca dikey olarak yapıştırılmış pamuktan mamul dört adet kordonu (sicim şeklinde) bulunmaktadır. Aynı yanda, tüm en boyunca yaklaşık 4 cm aralıklarla yatay şekilde işlenmiş bambu çubukları yer alır.
 
Eşya, örneğin, açık depoları gizlemek maksadıyla panel perde olarak veya bir kapı yerine oda ayırıcısı olarak çeşitli amaçlar için kullanılabilir.
 
(panel perde)
 
 
(*) (10) no.lu resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
6303.92.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3 (b) ve 6, 63.Faslın 1 no.lu Notu, XI. Bölümün 7(f) no.lu Notu ile 63.03, 6303.92 ve 6303.92.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Miktar ve ağırlık olarak baskın durumda olmasından ve eşyanın kullanımı ile ilgili rolünün öneminden dolayı, eşyaya esas karakterini dokunmamış mensucat vermektedir. Daha özel olarak, dokunmamış mensucatın takviye işlevi olmaksızın belirlenmiş kullanımı mümkün olmazdı. Bu sebeple, 48. Fasılda sınıflandırma yapılmamıştır.
 
Eşya birbirine yapıştırılmış (polyester dokunmamış mensucat ve kağıt) iki farklı maddeden oluştuğundan, XI. Bölümün 7(f) no.lu Notu anlamında hazır eşya olarak düşünülmüştür.
 
İnce bambu çubuklar yaklaşık 4 cm aralıklarla yapıştırıldığından, bunların sadece süsleme işlevinin olduğu ve eşyanın takviyesine katkıda bulunmadığı düşünülmüştür. Sonuç olarak, eşyanın bambu eşya olarak 46. Fasılda sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Boyutu, basitçe keserek istenen uzunlukta kısaltılabilme imkanı ve eşyanın perde kullanımıyla ilgili olarak çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanılabilmesi sebebiyle, eşya perde veya iç perde olarak amaçlanan özelliklere sahip bulunmaktadır.
 
Bu sebeple eşya, sentetik liflerden perde veya iç perde olarak 6303.92.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Gözenekli plastikten (poliüretan) sünger (11,5cm x 8,2 cm x 1,1 cm) ve bu süngeri çevreleyen örme polyester mensucat bezden oluşan bileşik ürün.
 
Polyester mensucat; tekstüre iplik ve alüminyum kaplanmış polyester liflerin örülmesiyle (buharla metalize etme süreci ile elde edilmiş)  yapılmıştır. Sünger tamamen mensucatın içine konulmuştur.
 
(temizlik bezi)
 
 
(*) (11) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
6307.10.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6, XI. Bölümün 7(f) no.lu Notu, 63. Faslın 1 no.lu Notu ile 63.07, 6307.10 ve 6307.10.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya süngerin beze geçirilmesi ile ayrılmaz bir bütün oluşturması sebebiyle GYK 3(b) kapsamında bileşik eşyadır.
 
Bez XI. Bölümün 7(f) no.lu Notuna göre hazır eşyadır çünkü örülmüş mensucat yapıştırılarak bir araya getirilmiştir. Ayrıca süngerin hazır mensucata sokulması bütün eşyayı hazır eşya yapmaktadır. Bu itibarla 63. Faslın 1 no.lu Notu kapsamında eşya 63. Faslın ilk tali faslına girmektedir.
 
Hem bez hem de sünger su ve deterjanla temizlik için tasarlanmışlardır. Fakat GYK 3(b) anlamında eşyaya esas unsuru örülmüş bezin sert yüzeyi vermektedir. Çünkü sert yüzey sayesinde düz yüzeylerden kuru kirlerin temizlenmesi sağlanmaktadır. Sünger sadece bezin su ve deterjanı emme yeteneğini geliştirmektedir. Bu nedenle bileşik ürünün esas karakterini tekstil ürünü vermektedir.
 
Bu itibarla eşya 6307.10.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Küçük parçaların saklanmasına mahsus hazır tekstil eşyası (kılıf).
 
Eşya, birbiri üstüne konulmuş ve üç tarafından dikilerek bir araya getirilmiş eşit ölçülü, örülmüş, neredeyse dikdörtgen şeklinde iki mensucat parçasından yapılmıştır.
 
Üst uçta,  kenarlar uçkur ve gerginleştirme unsuru olarak bir ip tutturgacı ile tünel oluşturacak şekilde kıvrılmış ve dikilmiştir. Alt uçta, yuvarlak iki kenarı vardır.
 
Gerginleştirildiğinde eşya, yaklaşık 12,5 cm uzunluğunda, alt uçtan ölçüldüğünde yaklaşık 6,5 cm eninde üst tarafa doğru daralan bir çanta şeklini alır.
 
 
 
(*) (12) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
6307.90.10 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XI. Bölümün 7(f) ve 8(a) no.lu Notları, 63.Faslın 1 no.lu Notu ile 63.07, 6307.90 ve 6307.90.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya herhangi özel bir parçayı saklayacak şekilde tasarlanmamıştır. Özel olarak şekil verilmemiştir ve dahili olarak donatılmamıştır. Eşyanın tasarımından hangi amaca yarayacağına dair çıkarımda bulunulamadığından, eşya 42.02 pozisyonu anlamında “benzer mahfaza” olarak düşünülemez. Sonuç olarak, 42.02 pozisyonunda sınıflandırma yapılmamıştır.
 
Bu sebeple eşya,  “diğer örme hazır tekstil eşyası” olarak 6307.90.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Bağlayıcı bir madde ile katılaştırılmış sentetik filamentlerden (polietilen) dokunmamış mensucattan mamul,  her biri yaklaşık 25 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde 10 adet dikdörtgensel şeritten oluşan hazır eşya. Şeritler birbirlerine uzunluk boyunca delikli noktalar vasıtasıyla iliştirilmiştir.
 
Şeritlerin bir yanının esas kısmı tek renklidir. Şeritlerin uçları ve ters yanları beyazdır. Her şeridin bir ucu, ön tarafta zigzag kabartma ve arka tarafta kapatırken çekip çıkarılacak yapışmayı önleyen bir kağıtla kaplanmış yapışkan bir tabakadan oluşan kapama tertibatını tutar.
 
Her şeridin ön tarafında kapama sisteminin hemen önünde ancak beyaz arka fonda 5 mm ölçülerinde bir sıra numarası basılıdır.
 
Delinme noktaları boyunca birbirlerinden ayrıldıktan sonra, kapatıldıklarında her şerit yırtılma önleyici bir bilezik olur.
 
 
 
 
 
 
(*) (13) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
 
 
 
 
6307.90.98 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XI. Bölümün 7(b) ve 8(a) no.lu Notları ile 63.07, 6307.90 ve 6307.90.98 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşyanın nesnel özellikleri, her şeridin esas kısmının tek renkli olması ve sıra numarasının dikkat çekmeyecek bir nokta şeklinde olması ve bilezik giyildiği zaman hemen hemen görünmemesi ve oldukça küçük ve göze çarpmaz olmasıdır. Bu özellikleri dikkate alındığında, bileziğin rengi vasıtasıyla kişilerin tanımlanması temel kullanım olarak amaçlanmıştır, buna karşılık baskılı sıra numarası ikincil bir kullanım işlevi görür. Bileziğin esas yapısı ve temel kullanımı baskılı numara tarafından değil rengi tarafından belirlendiğinden 49. Fasılda sınıflandırma yapılmamıştır.
 
Eşya 56.03 pozisyonunun dokunmamış mensucatından mamuldür. Bununla birlikte, bilezikler, delinme noktaları yoluyla birbirlerinden basitçe ayrıldıktan sonra kullanıma hazır olarak nihai halde üretildiklerinden, XI. Bölümün 7(b) no.lu Notu anlamında hazır tekstil eşyalarıdır. XI. Bölümün 8(a) no.lu Notuna göre, 56. Fasıl hazır eşyalara tatbik edilmez. Bu sebeple, 56. Fasılda sınıflandırma yapılmamıştır.
 
XI. Bölümde bu tür hazır tekstil eşyalarını kapsayan özel bir pozisyon bulunmamaktadır.
 
Bu sebeple eşya, “diğer hazır tekstil eşyası” olarak 6307.90.98 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
İç taban uzunluğu 24 cm’den fazla olan, kadın veya erkekler için olduğu ayırt edilemeyen, bileği örtmeyen ayakkabı.
 
Dış tabanı kauçuktan, orta tabanı düşük yoğunluklu polimerden yapılmıştır.
 
Yüzü tekstil parçaları, deri ve plastikten oluşmaktadır.
 
Gri tekstil maddesi yüzün bütün kısmını topuk bölümündeki beyaz keçe parçası [2(*)] hariç kaplamaktadır. (655 B foto)
 
Beyaz tekstil maddesi çeşitli gri deri parçalarınca sarılmıştır. Temel olarak bir parçası topukta [C(*)], iki parçada ayakkabının iki yanında [D(*)], iki kıvrımlı parça da üst kısımda [B(*)] olmak üzere. (655 C foto)
 
Topuğun en uç kısmında bu beyaz tekstil maddesi siyah su geçirmez tekstil maddesi ve üst kısma dikilmiş koyu gri bir plastikle [b(*)] kaplanmıştır. (655 C foto) Siyah tekstil plastik parçanın küçük deliklerinden görülebilir.
 
Yukarıda bahsi geçen gri tekstil maddeleri birbirine dikilmiş ve tabana takılmışlardır. Ayakkabının bir tarafında 2 gri tekstil parçası eyer tipi dikiş ile desteklenmiş zikzak dikiş ile birleştirilmişlerdir. (655 D foto) Bu eyer tipi dikişler parçaları destekleyen 2 tekstil parçasının da altındaki tekstil şeridi sabitlemektedir.
 
Ayakkabının önünde gri plastik parça [a(*)] alttaki gri tekstil maddeyi kaplamaktadır.
 
Ayakkabının 2 yanında da gri deri parçaları [A(*)] tekstil maddelerine tutturulmuş, deri/gri tekstil maddenin üzerinde 4 dikey tekstil bant [1(*)] eklenmiştir. (655 A ve 655 D foto). Ayrıca bir tekstil bant ayakkabının topuğundaki tekstil maddeye ilmik olarak tutturulmuştur.
 
(Antrenman ayakkabısı)
 
 
(*) – (14) no.lu Resme bakınız. (Resimler
yalnızca bilgi amaçlıdır)
 
– Rakam/harfler fotoğraflardaki
rakam/harflerdir.
 
 
 
 
 
6404.11.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 64. Faslın 4(a)(b) no.lu Notu, 64. Faslın 1 no.lu Ek Notu ile 64.04 ve 6404.11.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Yüzün mamul olduğu maddeyi 64. Faslın 4(a) no.lu Notu kapsamında tespit ederken ayakkabının ön tarafını kaplayan gri plastik parça dikkate alınmamıştır [a(*)] çünkü altındaki gri tekstil maddeyi parmakların korunması için desteklemektedir.
 
Benzer şekilde ayakkabının iki yanındaki 4 dikey şerit de [1(*)] dikkate alınmamıştır çünkü ayakkabının yan yüzlerini desteklemektedirler. Yine topuktaki tekstil ilmik ayakkabının giyilirken yardımcı olmasında aksesuar görevi gördüğü için dikkate alınmamıştır.
 
Ayakkabının iki tarafında bulunan gri tekstil maddelere tutturulmuş gri deri parçaları da sınıflandırmada dikkate alınmamıştır [A(*)] zira bunlar da ayakkabının yanlarını desteklemektedir.
 
Beyaz tekstil maddesi [2(*)] yüzün mamul olduğu madde olarak düşünülemez çünkü ayakkabının dış yüzeyinde kısmen de olsa görülmemektedir.
 
Diğer yandan beyaz tekstil maddesini [2(*)] (655B ve 655C foto) kısmen veya tamamen kaplayan gri deri parçaları [B, C, D (*)] yüzün mamul maddesi olarak nitelenmektedir. Çünkü bunların yüzeyi kısmen veya tamamen dış yüzeyde görülmektedir ve bunlar aksesuar veya destekleyici değildirler.
 
Topuktaki koyu gri plastik maddenin alt yüzeyindeki su geçirmez siyah tekstil madde, [b(*)] yüzün mamul olduğu madde olarak nitelenemez çünkü bu plastik parçaların deliklerinden su girmesini önlemeye yöneliktir. Bu itibarla topuktaki koyu gri plastik madde 64. Faslın 4(a) notu anlamın da yüzün mamul olduğu madde olarak nitelenebilir.
 
Gri tekstil maddeler 64. Faslın 4(a) no.lu Notu anlamında, yüzün mamul olduğu madde olarak nitelenir çünkü bunlar birbirine ve yukarıda bahsedilen yüzün mamul olduğu maddelere [B, C, D, b(*)] dayanıklı bir metotla tutturulmuştur.
 
İlave olarak yukarıda bahsedilen yüzün mamul olduğu maddeler [B, C, D, b(*) ve gri tekstil maddeler] (655C foto) yüzün özelliklerine sahiptir. Diğer bir değişle giyen kişiyi ayakkabıyla yürümeye yetecek desteği sağlamaktadır. (64. Faslın 1 no.lu Ek Notunun ilk paragrafının ikinci cümlesine bakınız)
 
Yukarıda bahsedilen destekleyici kısımların ve aksesuarların çıkarılmasından sonra (655C foto) gri tekstil maddeler diğer maddelere göre [B, C, D, b(*)] daha fazla dış yüzeye sahiptirler ve bu nedenle 64. Faslın 4(a) no.lu Notuna göre ayakkabının dışyüzü tekstil maddelerinden yapılmış sayılmıştır.
 
64. Faslın 4(b) no.lu Notuna göre yerle temas eden tabanı kauçuktandır ve dış tabanı kauçuk olarak sınıflandırılmıştır.
 
Çelikten yapılmış esnek çatallı bir yay bölümü olan ve muhtelif maddeden mamul değiştirilebilir rahatlatıcı bir pedden oluşan ayakkabı iç tabanları.
 
İç tabanlar müşterinin ayak ölçüsü ve ağırlığına göre yapılır.
 
İç tabanlar, ayaklar ve bütün vücut üzerindeki yükün azaltılmasına mahsus olarak tasarlanmıştır. İç tabanın üçlü destek sistemi, bağdokuları, lifleri ve kasları desteklemek, hareket ettirmek ve güçlendirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Eşya, şok soğurumu sağlar, bütün ayak boyunca vücut ağırlığını dengeli bir şekilde dağıtır ve düz tabanlığın yan etkilerini telafi edebilir. Rahatlatıcı ped ayağa masaj yapar.
 
 
(*) (15) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resim yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
 
6406.90.50 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 64.06, 6406.90 ve 6406.90.50 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Herhangi bir sakatlığı düzeltme amacına yönelik olarak uyarlanmadıkları için iç tabanlar ortopedik durumları düzeltmeye mahsus değillerdir, fakat ayak ve vücut rahatlığını artırmak için ve halihazır sorunların yan etkilerini telafi etmek için tasarlanmışlardır. (90. Faslın 6 no.lu Notuna bakınız).
 
Ortopedik cihaz olarak 90.21 pozisyonunda sınıflandırma mümkün bulunmamaktadır.
 
Bu sebeple, ayakkabı iç tabanları, çıkarılabilir iç tabanlar olarak 6406.90.50 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Tabanında beyaz renkli bir süs ve tepesinde beyaz bir püskülü bulunan, kırmızı renkli tekstil malzemesinin dokunmamış mensucattan mamul üçgen şeklindeki iki panelinin dikilmesinden oluşan koni şeklinde eşya (yaklaşık 40 cm yüksekliğinde).
 
(başlık, şapka)
 
 
(*) (16) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resim yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
6505.00.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 65.05 ve 6505.00.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Oyuncak bebek şapkaları, diğer oyuncak şapkaları ve karnaval eşyaları dışında, yapılmış oldukları maddeye ve kullanım amaçlarına bakılmaksızın şapkalar ve diğer tüm başlık çeşitleri 65. Fasılda sınıflandırılır.
 
Dantelden, keçeden veya parça halindeki diğer tekstil kumaşlardan yapılmış başlıklar, 65.05 pozisyonunda sınıflandırılır.
 
XI. Bölümün (Dokumaya Elverişli Maddeler ve Bunlardan Mamul Eşya) 1(o) no.lu Notu sebebiyle, 65. Fasıldaki başlıklar bu Bölüm dışında tutulmuştur.
 
Şenliklere mahsus bir tasarımları olsa da, faydalı bir işleve sahip dokumaya elverişli maddelerden eşya 95. Fasıl dışında tutulmuştur. Bu sebeple bu eşyanın, Noel şenlikleri için diğer eşya olarak 9505.10.90 alt pozisyonunda sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Eşya açık bir şekilde başlık özelliklerine sahiptir ve bu şekilde giyilmeye mahsus olarak tasarlanmıştır.
 
Bu sebeple eşya, başlık olarak 6505.00.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Çeşitli renklerdeki yapay çiçeklerin meydana getirdiği bir çelenkten oluşan eşya (havai çiçek kolyesi denilen eşyanın taklididir).
 
Her çiçek, çiçek taç yaprağı şeklinde kesilmiş dokuma tekstil maddeden iki adet tek renkli parçadan oluşur. Her çiçek bir sonraki çiçekten, çiçek sapı taklidi şeffaf bir plastik tüple ayrılmıştır. Çiçekten dairevi bir çelenk taklidi, yaklaşık 30 cm çapında bir daire oluşturmak için plastik tüpler ve çiçekler birbirlerine ince bir iplik vasıtasıyla bağlanır.
 
 
 
(*) (17) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resim yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
6702.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3 (a) ve 6 ile 67.02 ve 6702.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya çiçek çelenge benzemektedir ve havai çiçek kolyesi taklidi olarak boyuna takmaya mahsus olarak tasarlanmıştır.
 
Söz konusu eşya, 67.Faslın 3(b) no.lu Notu uyarınca hariç tutulmamıştır. Çünkü her bir çiçeğin, çiçek taç yaprağı şeklinde kesilmiş iki parça dokumaya elverişli eşyadan oluşması sebebiyle yapay çiçekler tek parça olarak elde edilememektedir, ayrıca taç yapraklar ve saplar bağlama, yapıştırma veya parçaları birbirine tutturmaya benzer bir yöntem olan ince iplikle bir araya getirilmektedir. Ayrıntıda doğal ürünle birebir eşleşip eşleşmediğine bakılmaksızın, eşya doğal bir ürün görünümündedir.
 
Eşya mücevher taklidi olmadığından, bilakis boyuna takılan ve havai çiçek kolyesi denilen çiçek çelengi taklidi olduğundan, taklit mücevherci eşyası olarak 71.17 pozisyonunda sınıflandırma yapılmamıştır. Bu sebeple, eşya 71.17 pozisyonunda belirtilen terimlere (taklit mücevherci eşyası) uymamaktadır.
 
Eşya, münhasıran karnaval eşyası olarak tasarımlanmadığından, üretilmediğinden ve böyle görülmediğinden, eşyanın festival karnaval ve diğer eğlencelere mahsus eşya olarak 95.05 pozisyonunda sınıflandırılması mümkün değildir. Eşyada herhangi bir baskı, süsleme, sembol veya yazı bulunmamaktadır, buna göre herhangi özel bir festivalde kullanılmayacaktır. Bundan başka, havai çiçek kolyesi odaları veya masaları değil kişileri süsleme amacına hizmet eder. Ayrıca karnavallarda giyilen karnaval elbiselerinin bir parçası da değildir.
 
67.02 pozisyonu (yapma çiçeklerden mamul eşya), eşyayı KN Genel Yorum Kuralları 3(a) anlamında daha özel tanımladığından, diğer hazır tekstil eşyası olarak 63.07 pozisyonunda sınıflandırma da mümkün değildir.
 
Bu sebeple eşya, plastik harici maddelerden mamul yapma çiçeklerden eşya olarak 6702.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Eşya, yapay bir kiraz ağacı dalı ile elektrikli aydınlatma ünitesi ve elektrik transformatöründen oluşan bileşik eşyadır.
 
Yapay dallar, gerçek bir kiraz ağacı dalının çiçekleriyle birlikte tasvir edilmiş halidir. Eşyanın malzemeleri, ince dallarda kullanılan kahverengi kağıt, bunları desteklemek için teller, yapışkan bantlar ve çiçeklerde kullanılan kağıt ve plastik malzemeden oluşur. Bu malzemeler birbirlerine bağlanarak ve yapıştırılarak tutturulmuştur.
 
Söz konusu yapay dallar, 60 adet mikro ampul içeren ışık zinciri ile donatılmıştır. Işık veren minik ampuller, çiçeklerin dişilik organının yerine (çiçeklerin polenlerinin ortasına) yerleştirilmiştir. Dolayısıyla ampullerin bağlı olduğu elektrik kablosu da dalların gövdesine yerleştirilmiştir ve dışarıdan gözükmemektedir. Dallardan geriye kalan kablo kısmı ise bir elektrik transformatörüne uzanmaktadır.
 
Eşya kendi başına ayakta durmaya veya bir yere asılmaya uygun özellik göstermez; vazoya yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır.
 
 
(yapay kiraz ağacı dalı)
 
 
 
(*) (18) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
 
6702.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 67.02 ve 6702.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya, Genel Yorum Kuralı 3(b) anlamında bileşik eşyadır ve 67.02 tarife pozisyonuna ait yapay çiçekler, 94.05 tarife pozisyonuna ait aydınlatma cihazı ve 85.04 tarife pozisyonuna ait elektrik transformatöründen oluşmaktadır. Aydınlatma cihazı, yapay dallara ayrılmaz bir bütün teşkil edecek şekilde birleştirilmiştir.
 
Eşyanın, vazoya yerleştirilmek üzere tasarlanmış olması, ışıklarının çok zayıf olması ve aydınlatma özelliğinin bulunmaması gibi karakteristik özelliklerine bakıldığında; dekoratif amaçlı imitasyon çiçek olduğu, ışıklarla donatılmış olmasının yalnızca dekoratif etkisini biraz daha artırdığı görülmektedir. Bu nedenle, Genel Yorum Kuralı 3(b) anlamında eşyaya esas karakterini yapay çiçek dalları vermektedir.
 
Eşyanın birincil fonksiyonu oda gibi kapalı bir mekanı aydınlatmak olmadığından, eşya 94.05 tarife pozisyonunda lamba olarak sınıflandırılmaz.
 
Eşya, tabi kiraz dallarını tasvir etmektedir. Bu nedenle eşya ‘yapay çiçek’ olarak 67.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
Yapay çiçekler (poinset), yaprak ve meyveden (kozalaklıgiller sürgünü dutlar) oluşan süsleme dalı. Sırmalı tekstil eşyası, plastik ve metal telden yapılmıştır.
 
Ürün, mum süsü olarak kullanılmaya mahsustur. Eşya, mumsuz ve şamdansız olarak sunulmaktadır.
 
 
(*) (19) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
6702.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 67.02 ve 6702.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Münhasıran festival eşyası olarak tasarlanmadığından, üretilmediğinden ve böyle görülmediğinden dal, 95.05 pozisyonunda yer alan karnaval eşyası olarak düşünülmemiştir. Eşyada herhangi bir baskı, süsleme, sembol veya yazı bulunmamaktadır, buna göre herhangi özel bir festivalde kullanılmayacaktır.
 
Bu sebeple eşya, diğer maddelerden yapay çiçek, yaprak ve meyveden mamul eşya olarak 6702.90.00 KN pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Yaklaşık 55×31 cm ebadında, 8 mm kalınlığında, erimiş silis camından mamul dikdörtgen şeklinde sehpa.
 
Sehpa, 5 cm yüksekliğinde 5,5 cm çapında cam bir silindir ve özel olarak tasarlanmış bir destek ihtiva eder.
 
Desteğe, yaklaşık 17x10x2,5 cm ölçülerinde plastikten mamul dikdörtgen şeklinde bir konsol tutturulmuştur.
 
Sehpa, masa gibi bir yere kurulacak olan televizyon setine destek olarak kullanılır.
 
 
(*) (20) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resim yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
 
7020.00.10 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3 (b) ve 6 ile 7020.00 ve 7020.00.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Sehpanın bulunması, 85.28 pozisyonunda bulunan televizyon setinin çalışması için bir koşul değildir. Bu sebeple, yalnızca veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan eşya ile kullanıma mahsus parçalar olarak 85.29 pozisyonunda sınıflandırma yapılmamıştır.
 
Söz konusu sehpa, esas karakterini veren mamul olduğu maddeye (cam) göre sınıflandırılmıştır.
 
Bu sebeple eşya, erimiş silis camından diğer eşya olarak 7020.00.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Çinko ile kaplanmış paslanmaz çelikten silindirik diş açılmamış içi boş eşya. (ekspres çivi) Bir tarafı boylu boyunca açıktır. Bir ucu hafifçe dışarı kıvrımlı, diğer ucu ise keskin kesici ağız şeklindedir.
 
Delinmiş bir boşluğa çakılması ile örneğin beton duvarlara tirizlerin çabuk kurulmasını sağlayan bir kopça görevi görmektedir. Keskin uç eşyanın duvara girmesini kolaylaştırmaktadır.  Boş yapısı, bir yanının açık olması ve dışarıya doğru eğimli ucu çakılma sırasında tutma gücünü artırmaktadır.
 
 
(*) (21) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
7317.00.80 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 7317.00 ve 7317.00.80 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşyanın yapısı 73.18 pozisyonundaki eşyalara benzemediğinden bu pozisyonda sınıflandırma yapılmamıştır.
 
Eşya çelikten duvar fişi olarak değerlendirilemeyeceğinden, vidaların duvarlara sıkı bir şekilde geçmesini sağlamak için yapılmadığından 73.26 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
 
Eşya 73.17 pozisyonundaki çivilere benzer işlev görmektedir. Eşyanın tamamen çakılması örneğin tirizin güvenli olarak duvarda kalmasını sağlamaktadır.
 
Eşya bu nedenle 7317.00.80 KN kodunda çelikten çivilere benzer şekilde sınıflandırılmıştır.
 
 
Altıgen başlı, 1040 MPa gerilim gücüne sahip ve 160 mm (uzunluk), 32 mm (baş ölçüsü) ve 16 mm (mafsal çapı) boyutlarında paslanmaz çelik harici çelikten mamul vida dişsiz eşya.
 
Sunumundan sonra, 73.18 pozisyonundaki bitmiş eşyaya dahil edilecek şekilde daha ileri işleme tabi tutulacaktır.
7318.15.89 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 2 (a) ve 6 ile 73.18, 7318.15 ve 7318.15.89 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya doğrudan kullanıma hazır olmadığından, ölçüleri nihai ürün ölçüsüne yaklaşık olduğundan ve ancak 73.18 pozisyonundaki bitmiş ürünlere yönelik tamamlama işlemine mahsus olarak kullanılabildiğinden, Genel Yorum Kuralları 2(a) anlamında tamamlanmamış eşya olarak düşünülmüştür.
 
Şekli, altıgen başlılığı ve gerilim gücü gibi nesnel özellikleri nazarı itibara alınarak, 7318.15.89 KN pozisyonunda yer alan bitmemiş eşya olarak düşünülmüştür.
 
Bu sebeple eşya 7318.15.89 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Cıvata, genişletilebilir çapa kovanı, rondela ve somun ihtiva eden, tamamı paslanmaz çelikten ürün.
 
Cıvatanın altıgen kafası, 55 mm uzunluğu, dişli bir yapısı ve 490 MPa gerilim gücü bulunmaktadır.
 
Çapa kovanı genişletilmediğinde 10 mm dış çapa ve 42 mm uzunluğa sahiptir.
 
Ürün, beton duvar gibi sert maddelere eşyanın sabitlenmesi amacıyla kullanılmakta, öncelikle çapa kovanının somun içindeyken delinmiş bir boşluğa sokulması sonrasında cıvatanın sokulması ve sıkılmasıyla kullanılmaktadır. Cıvata sıkıldığında somun cıvatanın başına doğru çekilir, bu sayede çapa kovanı genişler ve eşya sert maddeye sabitlenir.
 
7318.19.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 73.18 ve 7318.19.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün GYK 3(b) anlamında bileşik bir eşya sayılmaz zira her parça bir araya geldiğinde genişletme cıvatasını oluşturmaktadır.
 
Söz konusu ürün, 7318.15 alt pozisyonunda cıvata (somunlu veya rondelalı olsun olmasın) olarak sınıflandırılmamıştır çünkü çapa kovanı ihtiva etmektedir.
 
Bu özellikler dikkate alındığında eşya 7318.19.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Kalınlığı 0,2 mm olan metal kaplamadan mamul, yaklaşık olarak 33 x 10 x 10 cm ebatlarında kutu.
 
Kutunun dış kısmı marka ismi ve logosu taşımaktadır.
 
Kutunun iç kısmında belirli bir şişenin yerleştirilmesi için şekil verilmiş, kolayca çıkarılabilir plastik kakma bulunmaktadır.
 
Kutu, bir şişe şarabın ambalajlanmasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 
Kutu, şişe olmaksızın sunulmaktadır.
 
 
7326.90.98 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 73.26, 7326.90 ve 7326.90.98 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Nitelikleri dikkate alındığında söz konusu eşya, çıkarılabilir kakmayla mücehhez metal hediye kutusudur. 42.02 pozisyonu, aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın belli bir aletin konulacağı şekilde dahili olarak donatılmış veya özel olarak şekil verilmiş, uzun süre kullanıma mahsus eşyaları (dürbün mahfazaları, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca kılıfları ve benzeri mahfazalar) kapsamaktadır. Söz konusu eşya 42.02 pozisyonunda yer alan çanta ve mahfazalara benzememektedir. Bu nedenle, söz konusu eşyanın 42.02 pozisyonunda çanta ve benzeri mahfaza olarak sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Söz konusu eşya 73.10 pozisyonunda kutular ve benzeri kaplar olarak da sınıflandırılamaz çünkü ne eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılan büyük hacimli konteynerdir ne de tereyağı, bira, bisküvi gibi malzemelerin satış ambalajı için kullanılan küçük bir kaptır. 73.10 pozisyonu eşyaların naklinde ve satışında kullanılan konteynerleri kapsamaktadır, ancak söz konusu eşya bir şişeyi taşıyan ve görünüşünü güzelleştiren hediye kutusudur ve şişe de kendi başına sıvı maddeyi içermektedir.
 
Söz konusu eşyanın 73.23 pozisyonunda sofra, mutfak veya ev işlerinde kullanılan diğer eşya olarak sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır çünkü bu eşya sofra, mutfak veya ev işlerinde kullanılan türde bir eşya değil, sınırlı kullanıma mahsus metal hediye kutusudur.
 
Bu nedenle söz konusu eşya, demir veya çelikten diğer eşya olarak 7326.90.98 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Sıcak haddelenmiş düz bir plakadan kesilmiş olan çelik disk biçimindeki eşyanın çapı yaklaşık 187 cm, kalınlığı yaklaşık 1,5 cm olup; eşyanın üzerinde küçük yuvarlak bir delik ve bundan çok daha büyük ovale benzer bir delik daha bulunmaktadır.
 
Eşya bu haliyle kullanılmamakta; üzerinde yeni delikler açılması, frezelenmesi, çelik janta monte edilmesi, yüzey kaplaması yapılması gibi daha ileri işçilik gördükten sonra kullanılmaktadır.
 
Eşya, bir bıçağı rüzgar türbini (jeneratöre entegre rüzgar motoru) olarak bilinen motorun bıçağı ile birleştiren, yaklaşık olarak 2,5 cm kalınlığındaki benzer bir disk ile birlikte kullanılmaktadır.
 
 
(*) (22) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
7326.90.98 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 73.26, 7326.90 ve 7326.90.98 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşyanın, bitmiş bir parça olarak sunulmuyor (kullanılmadan önce işlenmesi gerekiyor)  olması nedeniyle 73.06 tarife pozisyonunda inşaat aksamı olarak veya XVI. Bölüm’de bir makinenin parçası olarak sınıflandırılması düşünülmemiştir.
 
Bu nedenlerle eşya demir veya çelikten diğer eşya olarak 7326.90.98 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Çelikten, her iki ucuna vida dişi açılmış U şeklinde cıvata, iki altıgen somun ve cıvatanın geçmesi için iki deliği bulunan dökme çelikten kelepçeden oluşan çinkolanmış eşya.
 
Eşya, örneğin, iki veya daha fazla telin birlikte U-cıvataya yerleştirilmesi, kelepçenin teller üzerine geçirilmesi ve somunların sıkılaştırılarak tellerin tutulması amacıyla kullanılmaktadır.
 
 
(*) (23) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resim yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
 
7326.90.98 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 73.26, 7326.90 ve 7326.90.98 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Bir cıvata, iki somun ve bir kelepçeden oluşan söz konusu eşyanın işlevi bir cıvatanınkinden farklı olduğundan, diğer bir deyişle farklı unsurları doğrudan bağlantılantılandırarak sıkıştırma veya gevşetme işlevi yapmadığından, cıvata veya benzeri eşya olarak 73.18 pozisyonunda sınıflandırma yapılmamıştır.
 
Bu sebeple eşya, çelikten diğer eşya olarak 7326.90.98 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Aşağıdakileri ihtiva eden elektrikli göğüs vakum pompası:
 
–          Emiş gücünü ve ritmini ayarlamak için kumanda, bir adet batarya ve elektrikli motorla çalışan entegre pompayla mücehhez mahfaza,
–          Huni biçimli vakum bağlantısıyla mücehhez emme başlığı,
–          Süt şişesini bağlamak için plastik bir adaptör.
 
Pompa, süt sağmak üzere bir kadının göğsüne ritmik vakum (emme) işlemi uygulamaktadır.
 
8414.10.89 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 84.14, 8414.10 ve 8414.10.89 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya, 85.09 pozisyonunda ev işlerinde kullanılan neviden olan elektromekanik cihaz olarak sınıflandırılamaz çünkü eşya genellikle ev işlerinde kullanılan türden bir cihaz değildir (85.Fasla ait 3 no.lu Nota bakınız).
 
Eşya bir pompadır ve bu nedenle 8414.10.89 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
50 ila 630 °C arasında ısı üretmeye mahsus, en yüksek 2000 W çıkış güçlü ve yaklaşık 26x20x9 cm boyutlarında mikroişlemci denetimli, elle tutulan bir cihaz (“elektronik sıcak hava üfleme silahı” denilen cihaz).
 
Cihaz şunları içermektedir:
 
–          bir ısıtma elemanı,
–          havayı üç farklı hızda üflemeye mahsus motorlu bir fan,
–          ısıyı bildirmeye mahsus bir gösterge.
 
Cihaz, ustalar tarafından kullanılmaya mahsustur (Örneğin; boyayı kazımada, kablo borularının çektirilmesinde, PVC şekillendirmesinde, yumuşak lehimlemede, plastiğin birleştirilmesi ve kaynatılmasında, plastikten boru ve çubukların kaynatılmasında ve çubuk kaynatılmasında).
 
 
(*) (24) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resim yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
 
 
8419.89.98 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 84. Faslın 2 no.lu Notu ile 84.19, 8419.89 ve 8419.89.98 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihaz, normal olarak evlerde kullanılan türde olmadığından ve ustalar tarafından kullanılmaya mahsus olduğundan, ev işlerinde kullanılan türde elektotermik cihaz olarak 85.16 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
 
Cihaz, hem 84.19 hem de 84.67 pozisyonlarında yer alan tariflere uymaktadır. 84. Faslın (2) no.lu Notuna göre, 84.67 pozisyonunda kendinden elektrik motorlu elde çalıştırmaya mahsus alet olarak 84.67 pozisyonunda sınıflandırma yapılmamıştır.
 
Bu sebeple cihaz, ısı değişikliği içeren bir yolla maddelerin işlenmesine mahsus cihaz olarak 8419.89.98 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Eşya;
– çapı yaklaşık olarak 29 cm ve yüksekliği yaklaşık olarak 33 cm olan çelikten silindirik bir kap,
– üzerinde yaklaşık olarak 5 ve 6 cm çapında iki adet delik bulunan bir çelik kapak,
– yaklaşık 8 cm yüksekliğinde ve yaklaşık olarak 12,5 cm çapında çelikten silindirik bir ızgara,
– Esnek bir çelik boru ve
– Bir emme aparatından oluşur.
Çelik ızgara kapağın üzerinde bulunan deliklerden birinin altına gelecek şekilde kapağın alt yüzüne sabitlenmiştir.
Emme aparatı ile çelik boru ise kapaktaki diğer deliğe sabitlenmiştir.
Eşya, vakumlu süpürgenin hortumu, kapağındaki ızgaraya bağlanmak suretiyle; örneğin şömineleri temizlemek için tasarlanmıştır.
Vakumlama esnasında kaba parçacıklar kendiliğinden çelik kabın içinde kalırken; havada uçuşan parçacıklar da ızgara marifetiyle filtre edilir.
 
8421.39.20
Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XV. Bölümün 1(f) no.lu Notu ile 84.21, 8421.39 ve 8421.39.20 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Silindirik ızgara uçuşan parçacıkları engelleyerek ızgaradan sadece süzülmüş havanın geçmesini sağladığından esas olarak filtre işlevi yapmaktadır. Bu yüzden eşyada,
84.21 tarife pozisyonunda yer alan filtrelemeye mahsus makine ve cihazların özelliği bulunmaktadır.
XV. Bölümün 1(f) no.lu Notunda, bu bölümün XVI. Bölüme giren eşyayı kapsamayacağının belirtilmiş olması nedeniyle eşyanın 73.23 tarife pozisyonunda çelikten ev eşyası olarak sınıflandırılması düşünülmemiştir.
Bu nedenle eşya,
filtreleme veya hava temizlemeye mahsus makine olarak 8421.39.20 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Aşağıda belirtilen temel bileşenleri içeren,
30 x 30 x 4 cm ebatlarında gösterge paneliyle mücehhez elektronik cihaz (“vücut kompozisyon analiz cihazı”):
 
–          Tartım için: yük hücresi ve ağırlığı işleyip göstermek için donanım,
 
–          Ölçüm için: tartar üst yüzeyde 2 adet elektrot, kontrol düğmeleri ve ölçüm değerlerini işleyip göstermek için donanım.
 
Söz konusu cihaz, ayaklara temas eden 2 elektrot aracılığıyla biyoempedans özelliğini kullanarak vücut yağ oranı, kas yüzdesi, kemik yoğunluğu, vücut suyu gibi nicelikleri belirlemesine olanak sağlayan elektrik akımlarını göndermektedir.
 
Bu cihaz sadece tartı olarak da kullanılabilmektedir.
 
Söz konusu cihaz, 10 adet kullanıcıya ait veriyi saklayabilmekte ve kullanıcı başına 2 ölçüm değerini gösterebilmektedir.
 
Bu cihaz evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 
8423.10.90 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 84.23, 8423.10 ve 8423.10.90 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Söz konusu cihaz, 84. ve 90. Fasıllarda sınıflandırılan bileşenlerden oluşan bileşik bir eşyadır. Genel Yorum Kuralı 3(b) uyarınca bu cihaz, eşyaya esas karakterini veren bileşeni içeriyormuş gibi sınıflandırılmaktadır.
 
Sadece 2 elektrottan meydana gelen ölçüm sisteminden dolayı tartma fonksiyonunu yerine getiren bileşenin eşyaya esas karakterini verdiği düşünülmektedir.
 
Bu nedenle söz konusu cihaz, insan tartmaya mahsus baskül olarak 8423.10.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
 
Nikel kaplama, plastikten mamul duş başlığı.
 
Eşya, suyun akış hızını düzenlemeyen fakat su jetini ‘yağmur’ veya ‘masaj’ olarak seçmeye imkan veren bir geri dönüşsüz (çek) valfle donatılmıştır. Valf, suyun akış modunu bir buton vasıtasıyla değiştirmektedir.
 
Ürün esnek bir hortum ile musluğa bağlanır ve suyun duş başlığının ağzından akışını musluk düzenler.
 
 
 
8424.89.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 84.24 ve 8424.89.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya bitmiş duş başlığı olduğundan 84.81 tarife pozisyonunda valf vb. eşya olarak sınıflandırılması düşünülmemiştir.
 
Eşyanın su jetini ayarlama mekanizması eşyaya esas niteliğini verdiğinden; eşya, 84.24 tarife pozisyonunda sıvıları püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar arasında sınıflandırılmıştır.
 
Asansörlerle birlikte kullanılan yaklaşık 83x70x30 cm boyutlarında ve 418 kg ağırlığında makine (“dişli mekanizmasız çekiş makinesi” olarak bilinir.)
 
Makine aşağıdakilerden meydana gelmiştir:
 
–          Daimi mıknatıslı senkron motor, gücü 3,4 kW
–          Motorun şaftı üzerinde bulunan bir kasnak,
–          Fren sistemi,
–          Kabloların doğru pozisyonlarını belirleyen sinyal jeneratörü (güvenlik izleme sistemi).
 
Makine asansör şaftına kabinin aşağı yukarı hareketi için monte edilir.
 
8425.31.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(a) no.lu Notu ile 84.25 ve 8425.31.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Makine elektrik motoru ve motor şaftının üzerine takılı bir kasnaktan oluşmaktadır. Bu özelliklere göre 84.25 pozisyonundaki vinçlerin karakterine sahiptir.
 
Bir fren tertibatının olması veya kablo veya kayışın olmaması eşyanın vinç olarak sınıflandırılmasını engellemez. (Ayrıca bakınız. 28.12.2011 tarihli, 28156 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Sınıflandırma Avileri 8425.31/1) Güvenlik izleme sisteminin bulunması eşyanın vinç özelliğini değiştirmez.
 
Bu nedenle 84.31 pozisyonunda asansör aksamı olarak sınıflandırılmamış, 8425.31.00 KN kodunda elektrik motorlu vinç olarak sınıflandırılmıştır.
 
Yaklaşık 62x76x98 cm boyutlarında ve yaklaşık 153 Kg. ağırlığında bir tarayıcı ile elektrostatik baskı motoru ihtiva eden çok işlevli cihaz.
 
Cihazın, iki yanlı kopyası çekilecek asıllar için 150 sayfalık otomatik sayfa besleyicisi, 2 kağıt besleme tepsisi, kullanıcı için bir kontrol paneli, 2,5 GB’lik Rastgele Erişim Belleği (REB/RAM) ve cihaza takılmış 80 GB’lik bir hard diski bulunmaktadır. Ethernet, WLAN ve USB arayüzleri ile donatılmıştır.
 
Cihaz aşağıdaki işlevleri yerine getirebilmektedir:
 
– tarama,
– yazdırma,
– sayısal kopyalama.
 
Cihaz ayrıca, taranmış belgeleri internet aracılığıyla gönderebilmektedir (“e-posta/internetli fakslama” denilen).
 
Cihaz, dakikada 51 tane A4 kağıdı çoğaltabilir. Aynı zamanda taradığı görüntüleri küçültüp büyültebilir (% 25-400 büyültme). Dakikada 70 görüntüyü tarama hızına sahiptir.
 
Cihaz, sadece metinler için 1200×1200 dpi ve görüntüler için 600×600 dpi baskı çözünürlüğüne sahiptir.
 
Cihaz, asılları tarayarak ve elektrostatik baskı motoru vasıtasıyla kopyaları basarak bağımsız bir kopyalayıcı olarak da çalışabilir veya bir ağa veya otomatik bilgi işlem makinesine bağlandığında yazıcı, tarayıcı ve internet faksı olarak da çalışabilir.
 
8443.31.80 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 84.43, 8443.31 ve 8443.31.80 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Özellikleri göz önüne alındığında, cihazın hiçbir işlevi esas işlev olarak düşünülemez, bu sebeple, 8443.31.20 alt pozisyonunda sınıflandırma yapılmamıştır. Çoğaltma hızı, tarama hızı, otomatik bir sayfa besleyicisinin bulunması, kağıt besleme tepsilerinin sayısı, denetim paneli ve büyültme işlevi sayısal kopyalamanın esas işlev olarak kabul edilmesi için yeterli değildir.
 
Gerçekte, her iki işlev için kullanılan baskı motoruna bağlı olduklarından çoğaltma hızı ile kopyalama ve baskı hızı aynıdır. Kağıt besleme tepsileri de hem baskı hem kopyalama için kullanılmaktadır. Otomatik kağıt besleme ve denetim paneli aynı şekilde kopyalama, tarama ve internet faksı için kullanılmaktadır. Özellikle kopyalama ile ilgili büyültme işlevinin olması eşyanın esas işlevinin kopyalama olarak görülmesi için yeterli değildir.
 
Buna ilaveten, otomatik bilgi işlem makinelerinden veya bu makinelere belgelerin basılmasına ve taratılmasına ve bunların internet üzerinden gönderilmesine imkan verdiğinden, cihazın otomatik bilgi işlem makinesine veya ağa bağlanma kabiliyeti önemli bir özelliktir.
 
Bu sebeple cihaz, baskı, kopyalama ve faks gönderme işlevlerinden ikisini veya daha fazlasını yapabilen, sayısal kopyalama özelliği temel işlevi olarak görülmeyen diğer cihazlar olarak 8443.31.80 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Titreşimli platform olarak adlandırılan çelik bir platform, el tutamacı ve kontrol paneli ihtiva eden, merkezi bir sütun içeren elektromekanik makine. Makine yaklaşık 80x80x120 cm boyutlarında ve 34 kg ağırlığındadır.
 
Kontrol paneli bir tuş takımı ve antreman programını başlatma, tekrar etme, durdurma gibi tuşlar içermektedir.
 
Platform merkezde bulunan sütuna göreceli olarak bir taraftan diğer tarafa salınım yapmasını sağlayan bir motordan güç almaktadır ve hızlı yürüyüşe benzer bir hareket sağlamaktadır. Salınım hareketi platform üzerinde duran kişinin ayaklarına iletilmekte sonrasında da yukarı doğru kaslara geçmektedir. (30 Hz ve 50 Hz frekans aralığında)
 
Makine tıpta, fizik terapilerinde ve sağlık amaçlı kas sıkılaştırması için hızlandırıcı olarak kullanılmaktadır.
 
 
8479.89.97 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 84.79, 8479.89 ve 8479.89.97 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihaz bir tıp uzmanının gözetiminde kullanılmadığından 90.19 pozisyonunda mekanoterapi cihazı olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Cihaz 90.19 pozisyonunda masaj aleti olarak da sınıflandırılmamıştır zira cihazın ana işlevi vücudun tüm kaslarını doğal yolla olduğu gibi kasların sıkışmasını sağlamaktadır.
 
Cihaz kültür fizik aleti olarak 95.06 pozisyonunda da yer almamaktadır çünkü cihazın amacı fiziksel egzersiz değildir.
 
Söz konusu cihaz, mekanik yollarla kas uyarıcı işlevi gördüğünden kendine özgü fonksiyonu olan makine olarak 8479.89.97 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Titrimetrik analizler için bir sıvıyı bir kaba dolduran elle idare edilen dijital titratör olarak adlandırılan mekanik alet.
 
Alet kartuş için ayrılmış bir boşluğu olan ayarlanabilir mekanik besleme ünitesi, aktarma topuzu, mekanik sayaç, sayaç sıfırlama topuzu ve el tutma yerinden oluşmaktadır.
 
Titratör, analiz edilecek sıvıda kullanılacak titrantın aktarma topuzunun her dönüşünde damlaması suretiyle çalışan hassas bir alettir.
 
Damla belirli bir oranda titrant ihtiva etmektedir. Damlatılan damla sayısı sayaç üzerinde gösterilir.
 
Analiz sonucu damlatılan titrantın miktarına göre analiz edilecek sıvının verdiği reaksiyona göre belirlenir. Titrantın miktarı kullanılan titrantın hacminin damlatılan damla sayısı ile çarpılmasıyla bulunur.
 
 
 
8479.89.97 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 84.79, 8479.89 ve 8479.89.97 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Alet sürekli olarak sıvı sağlamadığı için 84.13 pozisyonunda pompa olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Alet titrantın veya analiz edilecek sıvının kimyasal bir analizini yapmamaktadır. Bu nedenle 90.27 pozisyonunda kimyasal analiz aleti olarak da sınıflandırılmamaktadır.
 
Alet kimyasal analize yardımcı olmakla birlikte 90. Faslın 2(a) no.lu Notu kapsamında aksam-parça–aksesuar olarak değerlendirilememektedir.
 
Alet bir borudan geçen sıvı miktarının hacminin ölçülmesinde kullanılmadığı için 90.28 pozisyonu da sınıflandırma dışı bırakılmıştır.
 
Alet damlaların sayısını saymakta fakat miktarı ölçmemekte bu nedenle 90.31 pozisyonu da sınıflandırma dışı bırakılmıştır.
 
Alet sadece damlaların toplam sayısını saymamakta fakat ağırlıklı olarak belirli hacimde bir sıvının dağıtımını sağlamakta ve mekanik bir sayacı olan ölçü tüpü gibi işlev görmektedir.
 
Bu itibarla eşya, kendine özgü fonksiyonu olan makine olarak 8479.89.97 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Sıvıların giriş çıkışı için iki ucunda açıklık bulunan plastikten mamul konektör. Vida şeklinde kapağı ve çek valf (dönüşsüz) şeklinde bağlantı aparatı vardır.
 
Konektör, medikal infüzyon setlerinde kullanılmaktadır. Bir ucu tüpe bağlanmakta diğer ucu infüzyon hattı veya şırıngaya bağlanmaktadır. Bağlantı aparatı, konektör bir şırınga veya hatta bağlandığı zaman açılmakta ve çıkarıldığında kapanmaktadır. Böylece infüzyon sırasında sıvının kaçması ve havanın girişi önlenmektedir.
 
Konektörler steril veya steril olmayan paketlerde sunulur.
 
 
(*) (25) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
8481.30.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 90. Faslın 1(g) no.lu Notu ile 84.81, 8481.30 ve 8481.30.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
İşlevi, fiziksel özellikleri ve çalışma şekli dikkate alındığında eşya 8481.30 pozisyonunda çek valf (dönüşsüz) olarak değerlendirilmiştir çünkü açılıp kapanma suretiyle sıvının yalnızca bir yönde içinden geçmesine izin vermekte ve sıvının akışını düzenlemektedir.
 
90. Faslın 1(g) notuna göre 90.18 pozisyonunda tıbbi alet ve cihaz olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Steril paketlerde sunulsa dahi eşya 90.18 pozisyonunun eşyası değildir.
 
Bu nedenle eşya, plastikten çek valf (dönüşsüz) olarak 8481.30.99 KN kodunda değerlendirilmiştir.
 
Bir araba çakmak adaptörü, iki USB arayüzü ve bir ışık göstergesi bulunan, doğrusal akım dönüştürücüsü tipinde şarj aleti (‘Evrensel iki girişli araba şarj cihazı’ denilir).
 
Şarj aleti 12 V DC giriş voltajına, 5 V DC lik çıkış voltajına ve 500 mA veya 2×250 mA’lık akım çıkışına sahiptir.
 
Şarj aleti; cep telefonları, PDA, GPS, kameralar, MP3 ve MP4 çalarlar gibi çeşitli cihazları şarj etmek için elektrik gücü sağlanmasında kullanılır.
8504.40.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.04, 8504.40 ve 8504.40.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün, doğrusal akım dönüştürücü tipinde durağan dönüştürücüdür.
 
Şarj aleti; iletişim cihazları, otomatik bilgi işlem makineleri, ses/görüntü kayıt ve yeniden vermeye mahsus cihazlar, radyo navigasyon yardım cihazları gibi çeşitli cihazların şarjında kullanılmaya mahsustur.
 
İletişim cihazları, otomatik bilgi işlem makineleri ve bunların birimlerinde kullanılan türden durağan dönüştürücüler olarak 8504.40.30 KN pozisyonunda sınıflandırma yapılmamıştır.
 
Bu sebeple şarj cihazı, diğer durağan dönüştürücüler olarak 8504.40.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Yaklaşık olarak 3x3x2 cm ölçülerinde (taban plakası dahil) ‘ortak mod bobini’ olarak bilinen ve iki bobin içeren eşya, 1:1 oranında dairesel ferrit çekirdekler üzerine sarımlı yalıtımlı bakır kablolardan oluşur.
 
Diferansiyel mod akımı (sinyali), bobinler aracılığıyla ters yönde akan, birbirlerini iptal eden eşit ve zıt manyetik alanlar oluşturur. Bunun sonucunda eşya, diferansiyel mod akımına sıfır empedans gösterir ve böylece akım değişmeden kalır.
 
Ortak mod akımı (karışma), bobinlere aynı yönde akarak eşit ve eş-fazlı, birbirine karışan manyetik alanlar yaratır. Bunu sonucunda eşya, ortak mod akımına yüksek empedans oluşturur ve böylece akımı azaltır.
 
 
 
 
8504.50.95 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.04, 8504.50 ve 8504.50.95 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya, her ne kadar bir transformatör yapısında olsa da esas olarak bir alternatif akımı diğer bir alternatif akıma dönüştürmediğinden 8504.31 tarife alt pozisyonunda transformatör olarak sınıflandırılmamıştır. Eşya, alternatif akımları 1:1 oranında iletmektedir.
 
Fonksiyonlarına bakıldığında eşya; diferansiyel mod akımını (karışma) değiştirmeyen, ortak mod akımını ise sınırlayan veya önleyen özelliği ile 8504.50 tarife pozisyonunun endüktörlerindendir.
 
Bu itibarla eşya, endüktör olarak 8504.50.95 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Yaklaşık 310 g ağırlığında, 21 cm yüksekliğinde ve 9 cm çapında, silindir şeklinde, pille çalışan, koku püskürtücü (aerosol dispenser) olarak adlandırılan, özellikle değiştirilebilir koku tüpleriyle kullanılan cihaz. Cihaz aşağıdakilerden oluşmaktadır:
 
–          Koku tüpünün sprey mekanizmasını harekete geçiren elektromekanik sistem
–          Elektromekanik sistemin harekete geçmesi için sensör ve düğmeler
–          Elektromekanik sistem harekete geçtiğinde kokunun dağılmasına olanak veren plastik dış kap.
 
Koku tüpünün mevcut bulunduğu hallerde cihaz, bir insanın varlığını tespit ettiğinde veya önceden ayarlanmış aralıklarla sınırlı bir alanda dozlandırılmış parfüm yayarak havayı tazelemektedir.
 
8509.80.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 85. Faslın 3(b) no.lu Notu ile 85.09 ve 8509.90.80 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihaz kendisi bir sıvıyı yayma veya püskürtme işlevi görmediğinden fakat sadece aerosol tüpünün mekanizmasını tetiklediğinden 84.24 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
 
Cihaz ev işlerinde kullanılan türde elektrik motoru ihtiva eden elektromekanik bir cihazdır ve bu nedenle 8509.80.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Perakende satılacak hale getirilmiş set şeklinde eşya aşağıdakilerden oluşmaktadır:
 
–          Koku püskürtücü (aerosol dispenser) olarak adlandırılan elektromekanik cihaz
–          Değiştirilebilir koku tüpü
 
Koku püskürtücü yaklaşık 310 g ağırlığında, 21 cm yüksekliğinde ve 9 cm çapında, silindir şeklinde, pille çalışan cihaz olup aşağıdakilerden oluşmaktadır:
 
–          Koku tüpünün sprey mekanizmasını harekete geçiren elektromekanik sistem
–          Elektromekanik sistemin harekete geçmesi için sensör ve düğmeler
–          Elektromekanik sistem harekete geçtiğinde kokunun dağılmasına olanak veren plastik dış kap.
 
Koku tüpü 3307.49.00 pozisyonunda yer alan parfümlü deodorant içermektedir.
 
Koku tüpünün mevcut bulunduğu hallerde cihaz, bir insanın varlığını tespit ettiğinde veya önceden ayarlanmış aralıklarla sınırlı bir alanda dozlandırılmış parfüm yayarak havayı tazelemektedir.
 
Koku tüpü tükendiği zaman aynı boyutlarda başka bir tüple değiştirilebilir.
 
8509.80.00
 
Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6, 85. Faslın 3(b) no.lu Notu ile 85.09 ve 8509.80.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Sete esas karakterini veren koku püskürtücüdür çünkü sürekli kullanılabilir ve diğer taraftan koku tüpü tükendikçe değiştirilir.
 
Cihaz kendisi bir sıvıyı yayma veya püskürtme işlevi görmediğinden fakat sadece aerosol tüpünün mekanizmasını tetiklediğinden 84.24 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
 
Cihaz ev işlerinde kullanılan türde elektrik motoru ihtiva eden elektromekanik bir cihazdır ve bu nedenle 8509.80.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Belirli bir model motorlu taşıtın sinyal ekipmanına monte edilmek için dizayn edilmiş eşya.
 
Eşya pasif (kapasitör ve resistörler) ve aktif (diyotlar, ışık yayan diyotlar (LED)) elemanlar içeren birbirine bağlı iki baskılı devre şeklindedir. Bunlardan biri aracın aydınlatma sistemine bağlantı için arayüz içermektedir.
 
LED sinyal etkisini vermektedir.
 
 
(*) (26) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
8512.90.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(b) no.lu Notu ile 85.12, 8512.90 ve 8512.90.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya baskılı devreden oluştuğu için yarı iletken cihazlar ve elektronik entegre devreler için gerekli koşulları sağlamamaktadır. (85. Faslın 8 no.lu Notuna bakınız) Bu itibarla 85.41 ve 85.42 pozisyonları değerlendirmeye alınmamıştır.
 
Eşya tamamlanmış olmadığından fakat lens gibi aracın aydınlatma ekipmanının diğer bileşenleriyle özel bir kullanım için dizayn edildiğinden 8512.20.00 pozisyonu da değerlendirmeye alınmamıştır.
 
Bu nedenle eşya, motorlu araçlarda kullanılan türden elektrikli aydınlatma ve işaret cihazlarının aksamı olarak 8512.90.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Yaklaşık 31x47x40 cm boyutlarında ve 25 litre kapasiteye sahip yemek pişirme cihazı. Paslanmaz çelikten gövdesi, dönen bir tablası, çocuk güvenlik kilidi, kontrol düğmeleri ve saati bulunmaktadır.
 
Eşya aşağıdakilerden oluşur:
 
-5 aşamalı güç, maksimum 900 vat güç çıkışı, zaman sayacı olan mikrodalga fırın. Önceden ayarlanmış pişirme ve buz çözme programları
 
-Quartz gril (maksimum 1000 vat çıkış gücü)
 
Cihaz gıdaları mikrodalga fırın vasıtasıyla pişirir ayrıca gril sayesinde gıdayı pişirme, kızartma ve gevrekleştirme özelliğine sahiptir.
 
8516.50.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu ile 85.16 ve 8516.50.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihazın gücü ve kapasitesi dikkate alındığında 85.14 pozisyonunda endüstriyel mikro dalga fırın olarak sınıflandırılması uygun değildir.
 
Cihaz XVI. Bölümün 3 no.lu Notu anlamında bileşik bir makinedir çünkü 8516.50.00 pozisyonundaki bir mikrodalga fırından ve 8516.60.70 pozisyonundaki grilden oluşmaktadır.
 
Güç çıkışı, güç seviyeleri, program sayısı dikkate alındığında eşyaya esas niteliğini mikrodalga fırın vermektedir.
 
Bu itibarla cihaz, mikrodalga fırın olarak 8516.50.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Yaklaşık 2×1,5×1,5 cm boyutlarındaki bir yuvaya yerleştirilmiş, bağlantı uçları bulunan bir eşya (“RJ 45 prizli transformatör modülü” olarak bilinir).
 
Eşya, dört transformatörle donatılmış baskılı devre kartı, bir kapasitör ve dört rezistörden oluşmuştur. Ayrıca, diğer parçalarına bağlantısı bulunmayan iki adet ışık yayma diyotu ihtiva eder.
 
Eşya, 10/100 T-Bazlı Ethernet ağı ve yerel bir alan ağında sinyal gönderimi ve alımına mahsus cihazları bağlamaya yönelik baskılı bir devre kartı üzerine yerleştirme amacıyla tasarlanmıştır.
 
Ayrıca, galvanik tecrit ve aşırı voltaj ve ortak mod parazitine karşı sinyal koruması sağlar.
 
 
8517.70.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(b) no.lu Notu ile 85.17, 8517.70 ve 8517.70.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Bağlayıcıya ilave olarak eşya değişik birkaç elektrik parçasını haizdir. Bundan başka, elektrik devrelerini birbirine veya kendi içlerinde bağlamanın yanında galvanik tecrit ve aşırı voltaj ile ortak mod parazitine karşı koruma gibi değişik elektrik işlevlerini yerine getirir. Ethernet ağı üzerinden bağlantı kurulması için gereken teknik şartlara katkı sağlamada bu parçaların hepsi eşit derecede önemlidir.
 
Sonuçta, eşyanın priz olarak 85.36 pozisyonunda sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Eşya kablolu ağda iletişim için kullanılan bir cihaz olduğundan, kablolu veya kablosuz bir ağda iletişime mahsus cihazların aksam ve parçası olarak 8517.70.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
19 tane takılı tuşu bulunan ve yaklaşık 65x40x1 mm boyutlarında silikondan mamul esnek klavye kaplamasından oluşan eşya.
 
Ürün, alfa/sayısal klavye ve cep telefonlarının arama tuşları ve diğer tipik tuşlarını temsil eden baskılı tuşları haizdir.
 
Her tuşun altında karbon emdirilmiş silikondan mamul bir elektrikli bağlantı elemanı vardır.
 
Eşyanın özel bir şekli ve tasarımı vardır ve belli model bir cep telefonuna takılma amaçlıdır.
 
8517.70.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(b) no.lu Notu ile 85.17, 8517.70 ve 8517.70.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya anahtarlama cihazının sadece bir parçasını (bağlantı noktalarının bir yanı) içerdiğinden,  85.36 pozisyonunda anahtar olarak sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Söz konusu eşya, cep telefonunun çalışması için esas bir parçadır ve diğer amaçlar için bağımsız bir şekilde kullanılamaz. Aynı şekilde, belli model bir cep telefonunda kullanılmak üzere uyarlanmıştır. Özellikle, şekli ve çalışma yöntemi diğer herhangi bir şekilde kullanıma manidir. Sonuçta, yalnızca veya esas itibariyle bir anahtarlama cihazı ile kullanılmaya uygun bir ürün olarak 85.38 pozisyonunda sınıflandırma mümkün bulunmamaktadır.
 
Bu sebeple eşya, cep telefonu aksam parçası olarak 8517.70.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Ana gövdesi yaklaşık 56x42x1 mm boyutlarında ve bir anahtarlama cihazı oluşturan bir ürün (‘klavye esnek aksamı’ denilir):
 
– alt tarafında 24 adet bakır bağlantı noktası bulunduran poliamitten mamul üst kaplama,
 
– üst tarafında 24 adet bakır bağlantı noktasıyla mücehhez bir baskılı devresi bulunan poliamitten mamul alt kaplaması vardır.
 
Üst kaplamanın üzerinde cep telefonu klavyesini temsil eden bir görüntü basılı olan plastik şeffaf bir koruyucu levha ve alt kaplamanın altında da kağıttan koruyucu bir levha bulunmaktadır.
 
Eşyanın ana gövdesine aşağıdaki parçalar bağlanmıştır:
 
– Bağlayıcıları bulunan iki düz elektrik iletken,
 
– Etkin ve edilgen bileşenleri, ışık sensörü ve klavyenin ışıklandırma sistemini denetlemeye mahsus ‘aralık etkisi’ anahtarını ihtiva eden iki baskılı devre aksamı.
 
Ürünün özel bir şekli ve tasarımı vardır ve belli model bir cep telefonuna takılma amaçlıdır.
 
8517.70.90 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(b) no.lu Notu ile 85.17, 8517.70 ve 8517.70.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Elektrik devrelerinin anahtarlanması için karşılıklı bağlantı noktaları olan iki kaplamaya ilave olarak ürün, klavyenin ışıklandırma sistemini denetlemeye mahsus iki baskılı devre aksamını da içerir. Bu sebeple, elektrik devrelerinin anahtarlanmasına mahsus cihaz olarak 85.36 pozisyonunda sınıflandırılamaz.
 
Ürün cep telefonunun çalışması için esas bir parçadır ve diğer amaçlar için bağımsız bir şekilde kullanılamaz. Aynı şekilde, belli model bir cep telefonunda kullanılmak üzere uyarlanmıştır. Özellikle, şekli ve çalışma yöntemi diğer herhangi bir şekilde kullanıma manidir.
 
Bu sebeple eşya, cep telefonu aksam ve parçası olarak 8517.70.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
(Mülga:RG-24/1/2015-29246)
 
 (Mülga:RG-24/1/2015-29246)8518.40.80
 
(Mülga:RG-24/1/2015-29246)
 
Yaklaşık olarak 19 x 9 x 8 cm ebatlarında, sesi alıp işlemeye mahsus cihaz (“digital audio streamer” denilen)
 
Cihaz şunları içermektedir:
 
–          Mikroişlemci,
–          320 x 32 gri tonlamalı piksel çözünürlüğe sahip vakumlu floresan ekran,
–          Ekran üzerinde alarmıyla beraber bir saat,
–          Uzaktan kumanda etmek için kızılötesi alıcı.
 
Cihaz aşağıda belirtilen arayüzlerle donatılmıştır:
 
–          Ethernet,
–          Kablosuz Ethernet,
–          Dijital optik, dijital koaksiyal ve analog ses çıkışları,
–          Kulaklık prizi.
 
Cihaz, uzaktan kumanda ile beraber sunulmuştur.
 
Cihaz, ya internet ağına bağlanabilen bağımsız modda (otomatik bilgi işlem makinesi olmadan) ya da otomatik bilgi işlem makinesi üzerinde bulunan bir yazılım ile işlev görmektedir.
 
Cihaz, internet radyosundaki veya bir otomatik bilgi işlem makinesinde kayıtlı bulunan sesi yeniden verebilme özelliğine sahiptir.
 
8519.89.19 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.19, 8519.89 ve 8519.89.19 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Özelliklerine bakıldığında, cihazın, direk olarak internetten veya otomatik bilgi işlem makinelerinin çeşitli ses cihazlarından sesi alıp işlemek üzere tasarlandığı anlaşılmaktadır.
 
Bu nedenle eşya, kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar (ses kayıt cihazı ile mücehhez olmayanlar) olarak 8519.89.19 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
TV yayınlarını alıcı, ses ve video kayıt veya gösterme özelliklerini haiz, 13 (çap) x 19 (uzunluk) cm ebatlarında silindir biçiminde cihaz (“dijital medya alıcısı”).
 
Cihaz şunları içermektedir:
 
–          Mikroişlemci,
–          500 GB hafızaya sahip sabit disk sürücüsü,
–          Alfanümerik görüntüleme,
–          Uzaktan kumanda etmek için kızılötesi alıcı.
 
Cihaz aşağıda belirtilen arayüzlerle donatılmıştır:
 
–          USB,
–          Ethernet,
–          HDMI, S-video ve kompozit video çıkışları,
–          Dijital optik, dijital koaksiyal ve analog ses çıkışları.
 
Cihaz ayrıca kontrol düğmeleriyle donatılmış ve uzaktan kontrol özelliği ile beraber sunulmuştur.
 
Cihaz, harici bir kaynaktan (örneğin; yönlendirici, otomatik bilgi işlem makinesi, dijital kamera, USB bellek) dijital formatta ses ve video sinyallerini alabilmektedir. Sabit disk üzerine veri kaydedilebilmektedir. Veri bir monitör, televizyon seti veya stereo sistemi üzerinden gösterilebilmektedir.
 
Cihaz, internete bağlanma özelliğine sahip değildir.
 
8521.90.00
 
Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.21 ve 8521.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Çeşitli kaynaklardan video sinyali alma, bu sinyalleri kaydetme ve yeniden gösterme kapasitesi ve hard diskinin (sabit disk) boyutu göz önüne alındığında söz konusu cihaz, 85.21 pozisyonunda yer alan video kayıt veya gösterme cihazı olarak düşünülmektedir.
 
Bu nedenle bu cihaz, video kayıt veya gösterme cihazı olarak 8521.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
TV yayınlarını alıcı, ses ve video kayıt veya gösterme özelliklerini haiz, 13 (çap) x 19 (uzunluk) cm ebatlarında, silindir biçiminde cihaz (“dijital medya alıcısı”).
 
Cihaz şunları içermektedir:
 
–          Mikroişlemci,
–          Uzaktan kumanda etmek için kızılötesi alıcı,
–          Alfanümerik görüntüleme.
 
Cihaz aşağıda belirtilen arayüzlerle donatılmıştır:
 
–          USB,
–          Ethernet,
–          HDMI, S-video ve kompozit video çıkışları,
–          Dijital optik, dijital koaksiyal ve analog ses çıkışları,
–          Sabit diskin yerleştirilmesi için yuva.
 
Cihaz ayrıca kontrol düğmeleriyle donatılmış ve uzaktan kontrol özelliği ile beraber sunulmuştur.
 
Cihaz, harici bir kaynaktan (örneğin; yönlendirici, otomatik bilgi işlem makinesi, dijital kamera, USB bellek) dijital formatta ses ve video sinyallerini alabilmektedir. İthalat sonrasında cihazın içine yerleştirilen sabit disk üzerine veri kaydedilebilmektedir. Kaydedilen veri bir monitör, televizyon seti veya stereo sistemi üzerinden gösterilebilmektedir.
 
Cihaz, internete bağlanma özelliğine sahip değildir.
 
8521.90.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 2(a) ve 6 ile 85.21 ve 8521.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihazın 85.21 pozisyonundaki video kayıt veya gösterme cihazlarının sabit disk hariç diğer fonksiyonlarını yerine getirmesi için gerekli olan elektronik teçhizata sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Genel Yorum Kuralı 2(a) uyarınca imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyanın ayırt edici özelliğini taşıdığı düşünülmektedir.
 
Bu nedenle söz konusu cihaz, tamamlanmamış video kayıt veya gösterme cihazı olarak 8521.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yaklaşık 42x25x6 cm boyutlarında tek bir yuvada bulunan aşağıdaki parçaları içeren bir cihaz:
 
–          Birisi münhasıran Blu-Ray okuyucusu olarak tahsis edilmiş iki mikro işlemci,
–          İkili bir DVB-S/DVB-T sayısal tuneri,
–          250 GB kapasiteli dahili hard disk,
–          Bir Blu-Ray 2D ve 3D okuyucusu,
–          Bir SD kart okuyucusu ve
–          Hizmet sağlayıcısına şartlı erişime mahsus bir “akıllı kart” okuyucusu.
 
Eşya aşağıdaki arayüzlerle teçhiz edilmiştir:
 
–          İki RF girişi,
–          Bir Ethernet (RJ-45),
–          Bir USB,
–          Bir HDMI,
–          Bir SCART,
–          Ses çıkışı için iki RCA ve
–          Bir S/PDIF (optik sayısal ses çıkışı).
 
Sunulduğunda, eşya sayısal televizyon sinyallerini alabilir ve çözebilir (hizmet sağlayıcısından hem bedava kanallar hem de programlar). Ayrıca cihaz Ethernet arayüzü vasıtasıyla internete bağlanabilir.
 
Cihaz aşağıdakilerden ses/görüntü dosyalarını alabilir ve çözebilir:
 
–          “Ev ağ geçidi (home gateway)” üzerinden yerel bir alan ağında bulunan cihaz,
–          USB arayüzü üzerinden (hard disk, USB belleği, görüntü kaydediciler, dijital kameralar, kayıt özelliği olan kameralar) veya SD kart okuyucu üzerinden harici kaynaklar.
 
Cihaz, hem alınan televizyon sayısal televizyon sinyallerini hem de SD kart okuyucu veya USB arayüzü yoluyla alınan görüntü dosyalarını kaydedebilir ve yeniden verebilir.
 
Cihaz, takılı bulunan Blu-Ray okuyucu vasıtasıyla DVD, Blu-Ray 2D ve 3D ve CD gibi harici ortamlardan alınan dosyaları da yeniden verebilir.
 
8521.90.00 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu ile 85.21 ve 8521.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihaz hem 85.21 hem de 85.28 pozisyonlarında yer alan eşyanın işlevlerini yerine getirebilecek bileşik bir eşyadır.
 
Özellikle 85.21 pozisyonunda yer alan görüntüyü yeniden verme cihazlarının bulunması (halihazır durumda Blu-Ray okuyucu), hizmet sağlayıcısına bağlantıdan bağımsız bir şekilde bir dizi kaynaktan (diğerleri arasında video kayıt cihazları, dijital kameralar, kayıt özelliği olan kameralar dahil) alınan görüntü sinyal ve dosyalarının kaydedilmesi imkanı gibi özellikleri göz önüne alındığında, eşya bir video kayıt ve gösterme cihazı ihtiva eden televizyon alıcı cihazı değildir ve iletişim işlevi de bulunan “set-top-box” denilen eşyanın esas karakterini de taşımamaktadır.
 
Eşya, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu anlamında bir görüntü tuneri ihtiva eden, esas işlevi görüntü kayıt ve gösterme olan bir cihazdır.
 
Bu sebeple eşya, bir görüntü tuneri ihtiva eden diğer görüntü kayıt ve gösterme cihazları olarak 8521.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Eşya, esas olarak;
 
–          10 adet DVD tipi video gösterme cihazı,
–          10 adet otomatik bilgi işlem makinesi tarafından üretilen dijital görüntüyü de gösterebilen LCD teknolojili projektör,
–          Kabinleri içine monte edilmiş 10 adet kendi kendine çalışan hoparlör ve
–          20 adet üzerine ses ve görüntü içerikli ‘modern sanat eseri’ kaydedilmiş DVD
 
içeren video-ses kurulumudur.
 
Kurulumun bileşenleri olan video gösterme cihazları projektörler ve hoparlörler esas fonksiyonları değiştirilmeksizin sanatçı tarafından görünüş itibarıyla modifiye edilerek bir ‘modern sanat’ çalışması yapılmıştır.
 
Kurulum demonte vaziyette sunulmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
8521.90.00
 
8528.69.10
 
8518.21.00
 
8523.49.51
Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 85.21 ve 8521.90.00, 85.28, 8528.69 ve 8528.69.10, 85.18 ve 8518.21.00 ve 85.23, 8523.49 ve 8523.49.51 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Tek tek bileşenleri veya ürünün tamamı, monte edilmiş haliyle heykel olarak kabul edilemeyeceği için eşyanın 9703.00.00 KN kodunda sınıflandırılması düşünülmemiştir. Eşyanın bileşenleri sanatçı tarafından bir ölçüde değiştirilmiş olsa da esas fonksiyonları itibarıyla bunlar halen XVI. Bölüm’ün eşyasıdır. Ürünün bileşenleri ve DVD’de kayıtlı içerik ‘modern sanat’ sunmaktadır.
 
Söz konusu video-ses kurulumu, birbirinden bağımsız bileşenler içerdiğinden ve Genel Yorum Kuralı 3(b) anlamında perakende satış için bir araya getirilmiş parçalar söz konusu olmadığından bileşik bir eşya değildir. Bu nedenle tüm bileşenler kendi pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Buna göre video gösterme cihazları 8521.90.00, projektörler 8528.69.10, hoparlörler 8518.21.00 ve DVD’ler 8523.49.51 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Yaklaşık 10×5,5×2 cm boyutlarında taşınabilir, pille çalışan görüntü yakalama ve kayıt cihazı (“cep tipi video kayıt cihazı”)
 
Eşya şunlardan oluşmaktadır:
 
-Kamera lensi ve dijital zoom
-Mikrofon
-Hoparlör
-Yaklaşık 5cm (2 inç) köşegen uzunluğu olan LCD ekran
-Mikro işlemci
-2 GB hafıza
-USB ve AV arayüzü
 
Cihaz sadece MPEG4 – AVI formatında görüntüleri video dosyası şeklinde yakalamakta ve kaydetmektedir. Video 640×480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare ve en çok 2 saat kayıt edilebilmektedir.
 
Kaydedilen video USB arayüzünden video dosyalarının formatını değiştirmeden otomatik bilgi işlem makinesine veya AV arayüzünden dijital video kaydediciye, monitöre veya bir TV setine aktarılabilmektedir.
 
Bir otomatik bilgi işlem makinesinde bulunan video dosyaları da USB arayüzünden cihaza aktarılabilmektedir.
 
8525.80.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.25, 8525.80 ve 8525.80.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihaz sadece video kaydettiğinden 8525.80.30 pozisyonunda dijital fotoğraf makinesi olarak sınıflandırılmamıştır. Cihaz özellikleri dikkate alındığında video kamera kaydedicidir.
 
Cihaz televizyon kamerası dışında diğer kaynaklardan da video dosyası kayıt edebildiğinden, 8528.80.91 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır çünkü buradakiler sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilen video kameralardır.
 
Bu itibarla cihaz, diğer video kamera kaydedici olarak 8525.80.99 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
 
Aşağıda sayılanları içeren, yaklaşık olarak 9 x 5 x 1 cm ebatlarında, pille çalışan, çok fonksiyonlu portatif cihaz:
 
–          320 x 240 piksel çözünürlüğe sahip ve ekran köşegen uzunluğu 5 cm (2,2 inç) olan renkli LCD ekran,
–          Mikrofon,
–          4 GB dahili bellek,
–          FM radyo alıcısı,
–          USB arayüzü,
–          Kulaklık için konektör,
–          Kontrol düğmeleri.
 
Söz konusu cihaz aşağıda belirtilen fonksiyonları yerine getirebilmektedir:
 
–          Radyo yayınlarını alma,
–          Ses kaydetme ve kaydedilen sesi tekrar verme,
–          Video kaydetme ve gösterme,
–          İnsan sesi kaydetme,
–          Fotoğraf ve video görüntüsü gösterme.
 
Cihaz MP3, WMA, WAV, WMV ve JPEG formatlarını desteklemektedir.
 
Cihaz, dosya indirmek ve yüklemek için otomatik bilgi işlem makinesine bağlanabilmektedir.
 
8527.13.99 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu ile 85.27, 8527.13 ve 8527.13.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihaz XVI. Bölümde sayılan ses kaydetme, kaydedilen sesi tekrar verme, radyo sinyallerini alma, video kaydetme ve gösterme ile fotoğraf ve video görüntüsü gösterme gibi birçok fonksiyonu yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Anılan bölümün 3 no.lu Notu uyarınca söz konusu aygıt kendisine esas fonksiyonunu veren cihaza göre sınıflandırılmıştır.
 
Cihazın mevcut belleği ve düşük çözünürlükteki küçük boyutlu ekranı, video gösterme, kaydetme ve yeniden oynatma fonksiyonları ikincil niteliktedir.
 
Sonuç olarak, cihazın esas fonksiyonu ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazla birlikte radyo yayınlarını alıcı özelliğinin olmasıdır.
 
Bu nedenle söz konusu cihaz, ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar olarak 8527.13.99 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
10 x 9,5 x 10,5 cm ebatlarında bir kasa içerisinde, pille çalışan, çok fonksiyonlu portatif cihaz. Bu cihaz aşağıdakilerle donatılmıştır:
 
–          Ekran köşegen uzunluğu 9 cm (3,5 inç), en- boy oranı 4:3 ve 320 x 240 piksel çözünürlüğü olan renkli LCD ekran,
–          Hoparlör,
–          Mikrofon,
–          Çalar saat,
–          2 GB hafıza,
–          Hafıza kartı okuyucusu,
–          USB arayüzü,
–          FM anteni için arayüz,
–          Kontrol düğmeleri.
 
Cihaz şu fonksiyonları yerine getirebilmektedir:
 
–          Radyo yayınlarını alma,
–          İnsan sesi kaydetme,
–          Kaydedilen sesi tekrar verme,
–          Fotoğraf ve video görüntüsü gösterme,
–          Çalar saat.
 
 
(*) (27) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
 
 
8527.13.99 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu ile 85.27, 8527.13 ve 8527.13.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihaz 85. Faslın bazı fonksiyonlarını yerine getirmek üzere tasarlanması sebebiyle, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu uyarınca kendisine esas fonksiyonunu veren cihaza göre sınıflandırılmıştır.
 
Cihazın tasarım ve konsepti göz önüne alındığında, kullanım amacının çalar saatli radyo olduğu görülmektedir. Kaydedilen sesi tekrar verme özelliği ikincil niteliktedir. Küçük boyutlu ve düşük çözünürlükteki ekranı dikkate alındığında, fotoğraf ve video gösterme özelliğinin de ikincil nitelikte olduğu düşünülmektedir.
 
Yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü cihazın esas fonksiyonu, aynı kabin içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte radyo sinyallerini alıcı özelliğinin bulunmasıdır.
 
Bu nedenle söz konusu cihaz, ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile mücehhez ve harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan diğer radyo yayınlarını alıcı cihazlar olarak 8527.13.99 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Aşağıda sayılan 2 ana unsuru içeren, motorlu taşıtlarda kullanılan türde çok fonksiyonlu cihaz (“motorlu taşıtlar için multimedya merkezi”):
 
–          CD/DVD oynatıcı ile bütünleşik radyo sinyallerini alıcı cihaz,
–          Dokunmatik ekran özelliğini haiz ve ekran boyutu diagonal ölçülerde 17,5 cm (7 inç) ve görüntü oranı 16:9 olan takıp çıkarılabilir renkli sıvı kristal gösterge (LCD) ekranı
 
Söz konusu cihaz, arka görüş kamerası gibi dış kaynaklardan video sinyallerini almayı sağlayan bağlantı elemanlarıyla donatılmıştır.
 
Cihaz, uzaktan kumanda ile beraber sunulmaktadır.
 
Cihaza ek bir ekran bağlanabilmektedir.
 
 
8528.59.40 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6 ile 85.28, 8528.59 ve 8528.59.40 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihazın tasarım ve konsepti göz önüne alındığında, sahip olduğu muhtelif fonksiyonlardan hiçbirisi (kaydedilen sesi tekrar verme, video gösterme, radyo sinyallerini alma, video oynatma) cihaza esas karakterini vermemektedir.
 
Bu nedenle Genel Yorum Kuralı 3 (c)’nin uygulanması ile söz konusu cihaz, renkli sıvı kristal gösterge (LCD) ekranı olan diğer monitörler olarak 8528.59.40 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Motorlu taşıtlarda kullanılan türde, 17 x 5 x 16 cm ebatlarında çok fonksiyonlu cihaz (“motorlu taşıtlar için multimedya merkezi”):
 
Söz konusu cihaz; radyo alıcısı, kaydedilen sesi verme ve video gösterme cihazı ile ekran boyutu diagonal ölçülerde 8 cm (3,5 inç) olan renkli sıvı kristal gösterge (LCD) ekranını bir arada içermektedir.
 
Söz konusu cihaz, arka görüş kamerası gibi dış kaynaklardan video sinyallerini almayı sağlayan bağlantı elemanlarıyla donatılmıştır.
 
Cihaz ayrıca USB belleğinden ses verebilme ve görüntüleri oynatabilme özelliğine de sahiptir.
 
Cihaz, uzaktan kumanda ile beraber sunulmaktadır.
 
Cihaza ek bir ekran bağlanabilmektedir.
 
 
8528.59.40 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6 ile 85.28, 8528.59 ve 8528.59.40 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihazın tasarım ve konsepti göz önüne alındığında, sahip olduğu muhtelif fonksiyonlardan hiçbirisi (kaydedilen sesi tekrar verme, video gösterme, radyo sinyallerini alma, video oynatma) cihaza esas karakterini vermemektedir.
 
Bu nedenle Genel Yorum Kuralı 3(c)’nin uygulanması ile söz konusu cihaz, renkli sıvı kristal gösterge (LCD) ekranı olan diğer monitörler olarak 8528.59.40 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Motorlu taşıtlarda kullanılan türde çok fonksiyonlu cihaz (“motorlu taşıtlar için multimedya merkezi”).
 
Söz konusu cihaz; radyo alıcısı, kaydedilen sesi verme ve video gösterme cihazı, navigasyon cihazı ile ekran köşegen uzunluğu 18 cm (7 inç) ve görüntü oranı 16:9 olan renkli sıvı kristal gösterge (LCD) ekranını bir arada içermektedir.
 
Söz konusu cihaz, arka görüş kamerası veya DVB-T (Karasal yayın) alıcısı gibi dış kaynaklardan video sinyallerini almayı sağlayan bağlantı elemanlarıyla donatılmıştır.
 
Cihaz ayrıca hafıza kartından ses verebilme ve görüntüleri oynatabilme özelliğine de sahiptir.
 
Cihaz, 2 adet uzaktan kumada ile beraber sunulmaktadır.
 
Cihaza ek bir ekran bağlanabilmektedir.
 
 
8528.59.40 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6 ile 85.28, 8528.59 ve 8528.59.40 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihazın tasarım ve konsepti göz önüne alındığında, sahip olduğu muhtelif fonksiyonlardan hiçbirisi (kaydedilen sesi tekrar verme, video gösterme, navigasyon özelliği, radyo sinyallerini alma, video oynatma) cihaza esas karakterini vermemektedir.
 
Bu nedenle Genel Yorum Kuralı 3 (c)’nin uygulanması ile söz konusu cihaz, renkli sıvı kristal gösterge (LCD) ekranı olan diğer monitörler olarak 8528.59.40 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Katlı durumdayken yaklaşık 15×3,5×2,5 cm boyutlarında taşınabilir, pille çalışan görüntü gösteren, elektronik, göze takılan cihaz (Video gözlüğü)
 
Cihaz, gözlük çerçevesine benzer bir kaideye monte edilmiş her biri 640×480 piksel çözünürlükte (sanal olarak 2 metre uzaklıktan bakılan 80 inç ekran hissi verir) LCD göstergeler, ses işlemci devrelerinden oluşmaktadır.
 
Cihaz otomatik bilgi işlem makinesine, video gösterme cihazlarına, TV, oyun konsollarına bağlanabilmektedir.
 
Eşya eğlence amaçlı sanal 3 boyutlu (3D) video görüntüleri göstermektedir.
 
 
 
8528.59.40 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.28, 8528.59, 8528.59.40 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihaz 85.28 pozisyonu anlamında görüntü göstermektedir.
 
Cihaz TV sinyallerini alacak tuner veya benzeri bir cihaz ihtiva etmemektedir bu nedenle 8528.71 pozisyonu değerlendirmeye alınmamıştır.
 
Cihaz 2 adet çok küçük LCD ekran (her biri bir gözün önüne gelecek şekilde) kullanmakta sanal olarak 2 metre uzaklıktan bakılan 80 inç ekran hissi vermektedir. Bu özellikler dikkate alındığında eşya film seyretme, TV seyretme, oyun oynama gibi eğlence amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle 8528.51 pozisyonunda sadece veya esas olarak 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılan monitör olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Bu itibarla eşya, renkli LCD monitör olarak 8528.59.40 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
(Mülga satır:RG-10/11/2015-29528)
 
   
31 x 20 x 5 cm ebatlarında bir kasa içerisinde ve aşağıdaki bileşenleri içeren cihaz:
 
–          Mikro-işlemci,
–          İkili DVB-S/DVB-T dijital tuner,
–          Flaş bellek ve
–          Servis sağlayıcısına şartlı erişim için “akıllı kart” okuyucu.
 
Cihaz aşağıda sayılan arayüzlerle donatılmıştır:
 
–          RF uydu girişi,
–          RF karasal girişi,
–          RF karasal çıkışı,
–          Ethernet (RJ-45),
–          2 adet USB,
–          HDMI,
–          2 adet SCART,
–          Ses çıkışı için 2 adet RCA,
–          S/PDIF (optik dijital ses çıkışı) ve
–          Sabit diskin yerleştirilmesi için yuva
 
Gümrüğe sunulduktan sonra cihaz içerisine değiştirilebilir sabit disk takılabilmektedir. Sabit diskler, sadece bu cihazda sonraki bir aşamada kaydedilen dosyaları görüntülemek için muhafaza edilebilirler.
 
Cihaz, gümrüğe sunulduğu sırada dijital televizyon sinyallerini (servis sağlayıcısından ücretsiz kanallar ve programlar) alıp şifrelerini çözebilme özelliğini haizdir. Ayrıca cihaz, Ethernet arayüzü aracılığıyla internete bağlanabilmektedir.
 
Cihaz, ev ağ geçidi (home gateway) aracılığıyla otomatik bilgi işlem makinesinden ses/video dosyalarını alıp bu dosyaların şifrelerini çözebilmektedir.
 
Cihaz, USB arayüzü aracılığıyla harici medya aracından (sabit disk veya USB bellek) ses/video dosyalarını oynatabilmektedir.
 
Cihaz, almış olduğu dijital televizyon sinyallerini kaydedip yeniden verebilmektedir.
 
8528.71.15 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6 ile 85.28, 8528.71 ve 8528.71.15 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Söz konusu cihaz, hem 85.21 ve hem de 85.28 pozisyonlarına ait fonksiyonları yerine getirebilen bileşik bir makinedir.
 
XVI. Bölümün 3 no.lu Notu anlamında hiçbir fonksiyon cihazın esas fonksiyonu olarak düşünülmemektedir.
 
Bu nedenle söz konusu cihaz, numara sırasına göre sonra gelen pozisyonda, yani 85.28 pozisyonunda sınıflandırılacaktır.
 
Değiştirilebilir sabit disklerin varlığı, harici medya aracından içerik gösterilebilme ve alınan ücretsiz kanalları kaydedebilme yeteneğine rağmen bu cihaz, iletişim özelliğini haiz “set-top box” cinsi eşyanın esas karakterini bünyesinde barındırmaktadır.
 
Bu nedenle söz konusu cihaz, iletişim fonksiyonlu “set-top” box olarak 8528.71.15 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
27 x 15 x 6 cm ebatlarında bir kasa içerisinde ve aşağıdaki bileşenleri içeren cihaz:
 
–          Mikroişlemci,
–          2 adet kablolu dijital tuner,
–          Kablolu modem,
–          Flaş bellek ve
–          Servis sağlayıcısına şartlı erişim için “akıllı kart” okuyucu
 
Cihaz aşağıda sayılan arayüzlerle donatılmıştır:
 
–          RF girişi ve RF çıkışı
–          2 adet Ethernet (RJ-45)
–          2 adet USB
–          HDMI
–          SCART
–          Ses ve video çıkışı için 6 adet RCA
–          S/PDIF (optik dijital ses çıkışı) ve
–          Sabit diskin yerleştirilmesi için yuva
 
Cihazın kasası açılabilmekte ve piyasaya sunumundan sonra içerisine sabit disk yerleştirilebilmektedir.
 
Cihaz, gümrüğe sunulduğu sırada dijital televizyon sinyallerini alıp bu sinyalleri kodlayabilme özelliğini haizdir. Ayrıca, bir modem aracılığıyla internete bağlanabilmektedir.
 
Cihaz, bir yönlendirici aracılığıyla yerel ağ alanındaki bir cihazdan ses/video dosyalarını alıp bu dosyaları kodlayabilmektedir.
 
Cihaz, USB arayüzü aracılığıyla harici medya aracından (sabit disk veya USB bellek) ses/video dosyalarını oynatabilmektedir.
 
Cihaz, servis sağlayıcısından alınan dijital televizyon sinyallerini kaydedip yeniden verebilmektedir.
 
8528.71.15 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu ile 85.28, 8528.71 ve 8528.71.15 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Söz konusu cihaz, hem 85.21 ve hem de 85.28 pozisyonlarına ait fonksiyonları yerine getirebilen bileşik bir makinedir.
 
Cihazın karakteristiği, özellikle de sadece servis sağlayıcısından aldığı içeriği kaydedebilmesi göz önünde bulundurulduğunda, cihazın esas kullanım amacının televizyon sinyallerini almak olduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu cihaz 85.21 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
 
Cihazın video görüntü birimi ve ekranı içermek için tasarlanmadığı, esas bileşenlerinin tunerler, mikroişlemci ve interneti bağlanmayı sağlayan modem olduğu ve interaktif bilgi değişim fonksiyonuna sahip olduğu hususları dikkate alındığında, iletişim özelliğini haiz “set-top box” cinsi eşyanın esas karakterini bünyesinde barındırdığı görülmektedir.
 
Bu nedenle söz konusu cihaz, iletişim fonksiyonlu “set-top” box olarak 8528.71.15 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
 
Perakende şekilde satılacak set eşya aşağıdakilerden oluşmaktadır:
 
-Cihaz A: Görüntü/ses sinyalleri (TV) için kablosuz verici, uzaktan kumanda etmeye mahsus kablosuz alıcı ve kızılötesi verici ve 2 ayrı antenden oluşmaktadır.
 
-Cihaz B:  Görüntü/ses sinyalleri (TV) için kablosuz alıcı, uzaktan kumanda etmeye mahsus kablosuz verici ve kızılötesi alıcı ve 2 ayrı antenden oluşmaktadır.
 
Set, A cihazına bağlı bir uydu alıcı veya DVD çalar gibi dış bir kaynaktan alınan görüntü/ses sinyalinin B cihazına bağlanan bir monitöre veya TV setine 400 m menzilde aktarılmasını sağlamaktadır.
 
A cihazından B cihazına 2,4 GHz frekansında aktarılan görüntü/ses sinyalleri TV sinyali formundadır.
 
B cihazından A cihazına 433 MHz frekansında aktarılan sinyaller kızılötesi uzaktan kumanda cihazı tarafından yapılmakta ve bu sinyaller görüntü/ses sinyallerinden bağımsız olarak işlev görmektedir.
 
Uzaktan kumanda aygıtı A cihazına (verici) bağlanan dış kaynağı kontrol etmek için kullanılır.
 
 
(*) (28) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
8528.71.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu ile 85.28, 8528.71, 8528.71.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
A cihazının asıl işlevi 85.25 pozisyonunda açıklandığı gibi görüntü/ses sinyallerinin (TV) iletimidir. (XVI. Bölümün 3 no.lu Notuna bakınız)
 
B cihazının asıl işlevi 85.28 pozisyonunda açıklandığı gibi TV sinyallerinin alımıdır. Uzaktan kumanda cihazından gelen sinyallerin iletimi ikincil durumdadır. (XVI. Bölümün 3 no.lu Notuna bakınız)
 
A ve B cihazlarının gördüğü işlevler dikkate alındığında setin amacı TV sinyallerini almak ve iletmektir.
 
Ürün 85.25 pozisyonundaki bir verici ve 85.28 pozisyonundaki bir alıcıdan oluşan, Genel Yorum Kuralı 3(b) kapsamına giren bir settir. Ancak hiçbir bileşen sete asıl karakterini vermediğinden 3(b) kuralı uygulanamamıştır.
 
GYK 3(a) ve 3(b)’ye göre sınıflandırma yapılamadığından eşya 3(c) kuralına göre 8528.71.99 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Perakende satılacak şekilde set olarak hazırlanmış, bebekler için video gözetleme sistemi olarak adlandırılan ürün.
 
Aşağıdakilerden oluşmaktadır:
 
–          Bir mikrofon, video sinyal gönderici, anten ihtiva eden kablosuz TV kamerası, (Kamera ses/görüntü çıkış arayüzüne sahiptir)
–          Yaklaşık 14cm (5,6 inç) köşegen uzunluğu ve 4:3 en/boy oranına sahip, hoparlör, video sinyal alıcı ve anten ihtiva eden ses/görüntü girişi ara yüzü olan kablosuz renkli LCD monitör.
–          2 adaptör
–          Ses/görüntü kablosu
 
Sinyaller kameradan monitöre 2,4 GHz frekansında 150 m menzilde aktarılmaktadır.
 
Set, bebekleri uzaktan izlemek için kullanılır.
 
8528.72.40 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b), 3(c) ve 6, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu ile 85.28, 8528.72 ve 8528.72.40 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün GYK 3(b) anlamında set halinde eşyadır ve 85.25 pozisyonunda yer alan kamera ile 85.28 pozisyonundaki TV alıcı cihazından oluşmaktadır. Ancak sete esas karakterini veren bileşen belirlenememektedir.
 
GYK 3(c) uygulanarak eşya TV alıcı cihazı olarak 8528.72.40 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Aşağıda sayılanları içeren, 60-pin seramik kasa içerisinde elektronik cihaz (“CCD görüntü sensörü”):
 
–          220 x 6 mm’lik X-ışınına duyarlı aktif alanla doğrusal olarak düzenlenmiş 3 adet yük bağlaşımlı devre (CCD) çipi. Her bir CCD çipi piksel boyutu 48 x 48 μm olan 1536 x 128 piksele sahiptir.
–          Her bir CCD çipin üzerine monte edilmiş 3 adet sintilatörlü fiber optik plakalar
 
Cihaz entegre devre çıkışlarıyla mücehhezdir.
 
Cihaz, görüntü elde edebilmek amacıyla X-ray kameralarına yerleştirilmektedir. Sintilatörlü fiber optik plakalar X-ışınlarını CCD sensörüne yansıtılan görünür ışığa çevirmektedir. CCD sensörü de bu ışığı analog veya dijital görüntü olarak işlenecek olan elektrik sinyaline dönüştürmektedir.
 
Cihaz, X-ray görüntüleme amacıyla tasarlanmıştır.
 
8529.90.92 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(b) no.lu Notu ile 85.29, 8529.90 ve 8529.90.92 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihaz ışığa duyarlı hücreler, entegre devreler ve sintilatörlü fiber optik plakalar gibi birtakım bileşenden oluştuğundan, cihazın 85.41 pozisyonunda ışığa duyarlı yarı iletken tertibat olarak sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Cihaz esas itibariyle sadece dijital X-ray kameralarında kullanılmaya elverişli olduğundan, 8525.80.19 alt pozisyonundaki televizyon kameralarının aksam ve parçası olarak 8529.90.92 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Ekran köşegen uzunluğu 16,5 cm (6,5 inç) olan; yan tarafında birleştirme aygıtı, arka kısmında alüminyum soğutucu tertibatı bulunan; 16x10x2 cm ebatlarında renkli LCD modül.
 
Söz konusu modül, düşük voltajlı diferansiyel sinyalleme (LVDS) alıcısı, entegre parlaklık kontrolüyle mücehhez LED arka ışığı, LED sürücü devresi, mikro kontrol birimi içeren ve piksel adresleme için kontrol elektronikleriyle donatılmış baskılı devre kartları ve 10-pin LVDS arayüzü içermektedir.
 
Ekran şu özelliklere sahiptir:
 
–          400 x 240 piksel çözünürlük,
–          16:9 görüntü oranı (en-boy oranı),
–          0,1195(*3) × 0,3305 mm nokta uzaklığı.
 
Bu modül video dönüştürücü, ölçekleyici veya alıcısı gibi video sinyallerini işlemeye mahsus tertibat içermemektedir.
 
Bu modül, video sinyallerini göstermek ve motorlu taşıtın gösterge paneline yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır.
8529.90.92 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(b) no.lu Notu, XVII. Bölümün 2(f) no.lu Notu ile 85.29, 8529.90 ve 8529.90.92 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Söz konusu modül video sinyallerini işleyici bileşenlere sahip olmadığından, bu modülün tamamlanmamış monitör olarak 85.28 pozisyonunda sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Bu modül 85.31 pozisyonunda da sınıflandırılamaz çünkü karakteristik özellikleri dikkate alındığında bu modül 85.31 pozisyonunda yer alan elektrikli görüntü işaret cihazı veya bu cihazın bir parçası olarak düşünülmemektedir.
 
Söz konusu modül, arka ışık ünitesi, LED sürücü devresi, piksel adresleme için kontrol elektronikleriyle donatılmış baskılı devre kartları ile mücehhezdir. Sonuç olarak, bu modül 90.19 pozisyonunda sınıflandırılamaz.
 
Bu modül video sinyallerini göstermek üzere tasarlandığından, 85.29 pozisyonunda sınıflandırılabilir bir parçadır. Bu nedenle söz konusu modül, sadece veya esas itibariyle 85.28 pozisyonunda yer alan cihazlara mahsus aksam ve parça olarak 8529.90.92 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
 
İki tabaka cam arasına sıkıştırılmış olan konektörlerle donatılmış aktif matrisli sıvı kristal tabak içeren diyagonal ölçümü yaklaşık 66 cm (26 inç) olan sıvı kristal gösterge (LCD) paneli (“LCD modülü”)
 
İlk tabaka cam ile sıvı kristal tabakası arasında piksellere uygun voltajı sağlayan ince film transistör matrisi bulunmaktadır.
 
Sıvı kristal tabakası ile ikinci cam tabaka arsında gösterilen resmin renklerini kontrol eden RGB filtresi bulunmaktadır.
 
Şeritler halinde birkaç konektör panele bağlanmıştır. Her bir konektör, esnek baskılı devreler üzerinde minyatür entegre devre (kaynak sürücü IC) içerir. “Kaynak sürücüler IC” güç ve kontrol sinyallerinin içinden geçmesine ve baskılı deve kartlardan aktif sıvı kristal matrislere aktarılmasına olanak sağlar.
 
Modül, monitörlerin veya başlık 85.28’deki televizyon için alıcı cihazların üretiminde kullanılır.
 
8529.90.92 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(b) no.lu Notu ile 85.29, 8529.90 ve 8529.90.92 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
 
LCD modülü, elektrik bağlantısından (örneğin güç kaynağı için) daha fazla “kaynak sürücüler IC” ile donatıldığı için aktif matris sıvı kristal cihazlar olarak 90.13 tarife pozisyonu altında sınıflandırılamaz.
 
Modül, iki tabaka cam arasına sıkıştırılmış olan TFT sıvı kristal tabakadan oluştuğu ve 85.28 tarife pozisyonundaki televizyon alıcı cihazları ve monitörlerin yapımında kullanılan piksel adresleme için kontrol elektronikleri ile donatıldığı için 85.28 tarife pozisyonundaki cihazlarla ile kullanım amaçlı bir parça olarak 8529.90.92 KN kodunda değerlendirilmiştir.
İki tabaka cam arasına sıkıştırılmış olan konektörlerle donatılmış aktif matrisli sıvı kristal tabak içeren diyagonal ölçümü yaklaşık 66 cm (26 inç) olan sıvı kristal gösterge (LCD) paneli (“LCD modülü”)
 
İlk tabaka cam ile sıvı kristal tabakası arasında piksellere uygun voltajı sağlayan ince film transistör matrisi bulunmaktadır.
 
Sıvı kristal tabakası ile ikinci cam tabaka arsında gösterilen resmin renklerini kontrol eden RGB filtresi bulunmaktadır.
 
Şeritler halinde birkaç konektör panele bağlanmıştır. Her bir konektör, esnek baskılı devreler üzerinde minyatür entegre devre (kaynak sürücü IC) içerir. “Kaynak sürücüler IC” güç ve kontrol sinyallerinin içinden geçmesine ve baskılı devre kartlardan (ithalattan sonra bağlantısı yapılan)  aktif sıvı kristal matrislere aktarılmasına olanak sağlar.
 
Modül, monitörlerin veya başlık 85.28’deki televizyon için alıcı cihazların üretiminde kullanılır.
 
8529.90.92 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(b) no.lu Notu ile 85.29, 8529.90 ve 8529.90.92 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
 
LCD modülü, elektrik bağlantısından (örneğin güç kaynağı için) daha fazla “kaynak sürücüler IC” ile donatıldığı için aktif matris sıvı kristal cihazlar olarak 90.13 tarife pozisyonu altında sınıflandırılamaz.
 
Modül, iki tabaka cam arasına sıkıştırılmış olan TFT sıvı kristal tabakadan oluştuğu ve 85.28 tarife pozisyonundaki televizyon alıcı cihazları ve monitörlerin yapımında kullanılan piksel adresleme için kontrol elektronikleri ile donatıldığı için 85.28 tarife pozisyonundaki cihazlarla beraber kullanım amaçlı bir parça olarak 8529.90.92 KN kodunda değerlendirilmiştir.
11 x 7 x 4 cm ebatlarında plastik bir gövdeye sahip, baskılı devre tertibatı içeren cihaz (“pasif kızılötesi dedektör”).
 
Baskılı devre tertibatı; kızılötesi sensör, pasif elementler (kapasitörler, rezistanslar), aktif elementler (transistörler, entegre devreler) ve ışık yayıcı diyot ile donatılmıştır. Ayrıca bu tertibat çift sıralı paket anahtarı, anti-sabotaj anahtarı, vidalı terminal konektör bloğu ve yarı iletken röle tipi çıkış ile de donatılmıştır.
 
Cihazın gövdesi yansıtıcı yüzey ve bir lens içermektedir.
 
Cihazın 30 V DC, 50 mA’ya kadar olan bir çıkış sinyali vardır.
 
Söz konusu cihaz, sıcaklıktaki değişimleri algılayarak bir hareketi tespit ettiğinde, alarm sistemi veya elektrikli kapı gibi başka bir cihaza elektrik sinyali göndermek amacıyla tasarlanmıştır.
 
8536.50.19 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.36, 8536.50 ve 8536.50.19 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Söz konusu cihazın, 85.31 pozisyonunda elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazı olarak sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır çünkü bu cihazın kendi kendine yeten alarm özelliği bulunmamaktadır.
 
85.37 pozisyonu, 85.35 veya 85.36 pozisyonlarında yer alan iki veya daha fazla cihazla donatılmış tablolar, panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetleri kapsamaktadır. Söz konusu cihaz, yalnızca aynı tipin unsurlarını (yarı iletken röle tipinin iki anahtarı) içerdiğinden, 85.37 pozisyonunda sınıflandırma yapılmamıştır.
 
Bu cihazın ısı miktarını ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihaz olarak 90.27 pozisyonunda sınıflandırılması mümkün değildir çünkü cihaz miktar ölçümü yapmamakta, diğer bir cihazı otomatik olarak aktive etme amacıyla sıcaklıkta meydana gelen değişimleri tespit etmektedir.
 
Söz konusu cihaz, otomatik anahtarın işlevini haiz olduğundan anma gerilimi 60 Voltu geçmeyen anahtar olarak 8536.50.19 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Yaklaşık 11 x 7 x 5 cm boyutlarında kendi gövdesi içinde modül formunda eşya. (analog giriş modülü)
 
Modül, dört kanallı giriş arayüzü, analogtan dijitale çevirici, işlemci, programlanabilir lojik kontrol cihazına (PLC) bağlantı için arayüz ihtiva eden 2 baskılı devre kartından oluşmaktadır. Modül 0 ila 10 V DC giriş voltajı aralığına sahiptir.
 
Modül, çeşitli harici cihazlardan sıcaklık, hız, akış veya ağırlık gibi değerleri temsil eden analog sinyalleri almaktadır.
 
Modül bu sinyalleri PLC cihazına göndermeden önce çevirir ve işler.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8538.90.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(b) no.lu Notu ile 85.38, 8538.90 ve 8538.90.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Modül 85.37 pozisyonundaki nümerik kontrol cihazlarıyla harici cihazlar arasında arayüz görevi gördüğünden 84.71 pozisyonunda giriş birimi olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Modül, elektrik sinyallerini almak, çevirmek işlemek ve PLC cihazına göndermek fonksiyonu gördüğünden 85.36 pozisyonunda elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunmasına mahsus eşya olarak da değerlendirilmemiştir.
 
Modül, harici cihazları kendisi kontrol etmediğinden ve sadece PLC ve cihazlar arasında arayüz oluşturduğundan 85.37 pozisyonunda elektriğin kontrolüne mahsus cihaz olarak da sınıflandırılmamıştır.
 
Analogdan dijitale çevirme işlemi sadece bir ara süreç olduğundan eşya 85.43 pozisyonunda kendine has bir fonksiyonu olan cihaz olarak da sınıflandırılmamıştır.
 
Modül harici kaynaklardan alınan ölçüm değerlerine ait sinyalleri alma, çevirme, işleme ve PLC cihazına gönderme amacıyla kullanıldığından modül 85.37 pozisyonundaki PLC cihazının çalışması için gerekli bir parçadır.
 
Bu nedenle cihaz 85.38 pozisyonunda 85.35 ila 85.37 pozisyonundaki cihazların aksam-parçası olarak sınıflandırılmıştır.
 
Yaklaşık 11 x 7 x 5 cm boyutlarında kendi gövdesi içinde modül formunda eşya. (ayrık çıkış modülü)
 
Modül, sekiz çıkış arayüzü bağlantı noktası, dijitalden analoga çevirici, işlemci, programlanabilir lojik kontrol cihazına (PLC) bağlantı için arayüz ihtiva eden baskılı devre kartından oluşmaktadır.
 
Çıkış bağlantı noktaları elektromanyetik tipte röleden oluşmakta ve çıkış voltajı 0 ila 250 V AC aralığında ve nokta başına yük akımı 0,17A’dır.
 
Modül, açık/kapalı, 1/0 veya doğru/yanlış gibi durumları temsil eden ayrık sinyalleri çeşitli harici cihazlara (röle, uyar lambası vb.) iletmeden önce işlemekte ve çevirmektedir.
 
8538.90.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(b) no.lu Notu ile 85.38, 8538.90 ve 8538.90.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Modül 85.37 pozisyonundaki nümerik kontrol cihazlarıyla harici cihazlar arasında arayüz görevi gördüğünden 84.71 pozisyonunda giriş birimi olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Modül, elektrik sinyallerini almak, çevirmek işlemek ve harici cihazlara göndermek fonksiyonu gördüğünden 85.36 pozisyonunda elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunmasına mahsus eşya olarak da değerlendirilmemiştir.
 
Çıkış bağlantı noktaları (elektromanyetik rölelerden oluşan) modülün sadece bir kısmını oluşturmakta ve bağlantı noktalarına ilaveten arayüz, işlemci ve dijitalden analoga çevirici içermektedir. Ayrıca modül harici cihazları kendisi kontrol etmemekte fakat sadece PLC ile bu cihazlar arasında arayüz oluşturmakta, 85.37 pozisyonunda elektriğin kontrolüne mahsus cihaz olarak da sınıflandırılmamıştır.
 
Dijitalden analoga çevirme işlemi sadece bir ara süreç olduğundan eşya 85.43 pozisyonunda kendine has bir fonksiyonu olan cihaz olarak da sınıflandırılmamıştır.
 
Modül PLC cihazından alınan Açık/kapalı komutlarına ait sinyalleri alma, çevirme, işleme ve PLC cihazına gönderme amacıyla kullanıldığından modül 85.37 pozisyonundaki PLC cihazının çalışması için gerekli bir parçadır.
 
Bu nedenle cihaz, 85.38 pozisyonunda 85.35 ila 85.37 pozisyonundaki cihazların aksam-parçası olarak sınıflandırılmıştır.
 
Ürün:
 
–          Uzun huzme reflektörlü yüksek basınçlı cıva buharlı deşarj ampulü,
–          Kablo,
–          Havalandırma delikleri,
–          Duy ile birlikte montaj çerçevesi ve
–          Bir soket
içerir.
 
Ürün projektörlerde kullanılmak için üretilmiştir.
 
 
 
 
 
 
8539.32.20
 
Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(a) no.lu Notu ile 85.39, 8539.32 ve 8539.32.20 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya projektör parçası olduğundan XVI. Bölümün 2 no.lu Notu uygulanır.
 
XVI. Bölümün 2(a) no.lu Notu uyarınca 84. veya 85. Faslın herhangi bir pozisyonuna ait olan eşyanın aksam/parçası kendi uygun pozisyonunda sınıflandırılır.
 
Eşya 85.39 tarife pozisyonuna uygun özellikler arz ettiğinden, eşyanın 85.29 tarife pozisyonunda sınıflandırılması düşünülmemiştir.
 
Sonuçta eşya, cıva buharlı deşarj ampulü olarak 8539.32.20 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Aşağıda belirtilen arayüzlerle donatılmış,
26 x 12 x 7 cm ebatlarında bir kasa içerisinde elektronik cihaz (“multi-switch”):
 
–          Alçak gürültü bloklu çevirici (LNB) için düzey ayarlayıcıyla beraber 4 adet ara frekans girişi,
–          Karasal TV antenleri için düzey ayarlayıcıyla beraber bir adet giriş,
–          Uydu alıcılarının bağlantısı için 4 adet çıkış.
 
Kablo kaybını tanzim etmek için cihazın dahili yükselticisi bulunmaktadır.
 
Cihaz, çoklu abone sistemlerinde uydu (dört çıkışlı LNB sistemleri gibi) aracılığıyla televizyon yayınını almak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, çeşitli uydu alıcılarının bir çanak anten aracılığıyla farklı televizyon sinyallerini almasına olanak sağlamaktadır, ancak bu cihazın sinyalleri dönüştürebilme ve değiştirebilme özelliği bulunmamaktadır.
 
Cihaz ayrıca karasal TV sinyalinin dağıtımına imkan tanımaktadır.
 
8543.70.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.43, 8543.70 ve 8543.70.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihazın yalnızca televizyon sinyallerini dağıtmaya imkan sağladığı ve uydu anteninin cihaz olmadan işlev gördüğü göz önünde bulundurulduğunda cihazın, antenin işlev görmesinde esas unsur olduğu düşünülmemektedir. Sonuç olarak, bu cihazın 85.29 pozisyonunda antenin bir parçası olarak sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Bu nedenle söz konusu cihaz, 85. Faslın başka pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen kendine has bir fonksiyonu olan cihaz olarak 8543.70.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Değiş tokuş edilebilir bir ultra-viyole (UV) ışık kaynağı, bir yansıtıcı (reflektör), bir deklanşör,  bir yoğunluk kontrol edicisi ve bir deklanşör zamanlayıcısı içeren, 311x160x227 mm boyutlarında bir kasa içinde, UV spot ışık olarak bilinen cihaz. Ürünün kasası aynı zamanda bir taşıma sapı, kontrol butonları ve sabit ışık kılavuzu içerir.
 
Cihaz UV kürü olarak bilinen fotokimyasal süreçte, UV ışınlarının kontrollü emisyonu vasıtasıyla, özellikle farklı malzeme ve kaplamaların mekanik olmayan sertleştirmesi için, çeşitli ışığa duyarlı malzemelerin UV radyasyonu ile yüzeysel işlem görmesinde kullanılmaktadır.
 
 
 
 
 
 
8543.70.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.43, 8543.70 ve 8543.70.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Cihazın yaptığı “sertleştirme” işi mekanik bir fonksiyon olmayıp, yalnızca fotokimyasal sürecin bir sonucudur. Bu nedenle eşyanın 84.Faslın başka bir pozisyonunda sayılmayan ve kendine has fonksiyonu olan cihazlar arasında 84.79 tarife pozisyonunda sınıflandırılması düşünülmemiştir.
Buna göre cihaz genel sanayi kullanımlarına mahsus UV aydınlatma teçhizatı olarak değerlendirilmiştir.
Bu nedenlerle cihaz, 85. Faslın başka bir pozisyonunda sayılmayan ve kendine has fonksiyonu olan cihaz olarak 8543.70.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Yaklaşık 18 x 12 x 1 cm boyutlarında ve 220 g ağırlığında değişik tipteki metin dosyalarını (PDF, WOL ve HTML gibi), sabit görüntü dosyalarını (örneğin JPEG) ve ses dosyalarını (örneğin MP3) kaydeden ve yeniden veren taşınabilir pilli cihaz (E-kitap olarak adlandırılır)
 
Cihaz aşağıdakilerden oluşmaktadır:
 
-12 x 9 cm boyutlarında, yaklaşık 15 cm (6 inç) köşegen uzunluğuna sahip, 600×800 piksel çözünürlükte monokrom gösterge (4 aşamalı gri tonlamalı elektronik mürekkep teknolojisini kullanır)
 
-USB arayüzü
-Kulaklıklar için konektör
-Hafıza kartı girişi
-Kontrol/gezinme tuşları
-200 MHz işlemci ve
-512 MB dahili hafıza
 
Cihaz dosya transfer etmek için bir otomatik bilgi işlem makinesine bağlanabilir.
 
Cihaz dahili hafızasındaki veya hafıza kartındaki kayıtlı metin, sabit görüntü ve ses dosyalarını işleyerek yeniden verebilir.
 
Cihazın tercüme veya sözlük fonksiyonu yoktur.
 
 
 
 
 
8543.70.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.43, 8543.70 ve 8543.70.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihaz 84. Faslın 5(A) no.lu Notundaki şartları karşılamadığından 84.71 pozisyonunda otomatik bilgi işlem makinesi olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Cihaz sadece veya esas itibariyle bir otomatik bilgi işlem sistemiyle birlikte kullanılan tipte olmadığından 84.71 pozisyonunda sistemin bir parçası olarak da sınıflandırılmamıştır.
 
Cihaz video görüntüsü gösteremediğinden ve metin ve sabit görüntüleri göstermek için düşük kalite kullandığından 85.28 pozisyonunda monitör olarak değerlendirilmemiştir.
 
Cihaz 85. Faslın başka pozisyonlarında belirtilmeyen kendine has bir fonksiyonu olan cihaz olarak 8543.70.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Bir gösterge lambası, tetik düğmesi, lens, flaş lambası ihtiva eden elle kullanılan değiştirilebilir cihaz. (Yoğun ışık atımı (IPL) el ünitesi)
 
Cihaz 100 ms’ye kadar farklı atım genişliğinde, 650-1200 nm dalga boyunda, 16 x 46 mm nokta boyutunda ve maksimum 45J/cm2 akıcılıkta, yoğun ışık atımı üretmektedir.
 
Cihaz sadece güç, kontrol sinyalleri ve soğutucu sıvının kendisine iletildiği makine (baz ünitesi) ile çalışmaktadır. Baz ünite güç kaynağı, kontrol ünitesi, gösterge, soğutucu ünitesi içermekte ve lazer el üniteleriyle de çalışmaktadır.
 
Baz üniteye bağlandığında cihaz özel kozmetik tedavileri için (daimi olarak kılların alınması gibi) kullanılmaktadır.
 
 
8543.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(b) no.lu Notu ile 85.43 ve 8543.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Flaş lambası tarafından üretilen ışık lazer ışını olmadığından 90.13 pozisyonunda lazer olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Özellikleri ve kullanım amacı dikkate alındığında, diğer ifadeyle elektronik yapısı nedeniyle cihaz değiştirilebilir alet olarak değerlendirilmemiştir (XVI. Bölümün 1(o) no.lu Notuna bakınız). Cihaz baz üniteyle bağlantılı olarak çalışırken, 85. Faslın başka pozisyonlarında belirtilmeyen kendine has bir fonksiyonu olan bir cihaz olarak görülmektedir.
 
Cihaz ana makinenin çalışması için gereklidir, bu nedenle 85. Faslın başka pozisyonlarında belirtilmeyen kendine has bir fonksiyonu olan bir cihazın aksam-parçası olarak 8543.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
 
Bir katı hal lazer, tetik düğmesi, nokta boyutu seçim düğmesi, lens ihtiva eden elle kullanılan değiştirilebilir cihaz. (Lazer el ünitesi)
 
Cihaz 100 ms’ye kadar farklı atım genişliğinde, 1064 nm dalga boyunda, 1,5, 3, 6 ve 9 mm çaplarında ayarlanabilir nokta boyutunda ve maksimum 700J/cm2 akıcılıkta, lazer ışığı üretmektedir.
 
Cihaz sadece güç, kontrol sinyalleri ve soğutucu sıvının kendisine iletildiği makine (baz ünitesi) ile çalışmaktadır. Baz ünite güç kaynağı, kontrol ünitesi, gösterge, soğutucu ünitesi içermekte ve yoğun ışık atımı (IPL) el üniteleriyle de çalışmaktadır.
 
Baz üniteye bağlandığında cihaz özel kozmetik tedavileri (bacak damarları) için kullanılmaktadır.
 
8543.90.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(b) no.lu Notu ile 85.43 ve 8543.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Lazer belirli atım genişliklerinde ve nokta boyutlarında lazer ışığı ürettiğinden özel bir işlev görmektedir. Cihaz baz üniteyle bağlantılı olarak çalışırken, 85. Faslın başka pozisyonlarında belirtilmeyen kendine has bir fonksiyonu olan bir cihaz olarak görülmektedir.
 
Bu nedenle 90.13 pozisyonunda lazer olarak değerlendirilmemiştir.
 
Özellikleri ve kullanım amacı dikkate alındığında, diğer ifadeyle elektronik yapısı nedeniyle cihaz değiştirilebilir alet olarak değerlendirilmemiştir (XVI. Bölümün 1(o) no.lu Notuna bakınız).
 
Cihaz ana makinenin çalışması için gereklidir, bu nedenle 85. Faslın başka pozisyonlarında belirtilmeyen kendine has bir fonksiyonu olan bir cihazın aksam-parçası olarak 8543.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
1 m uzunluğunda, bükülü kablolar içeren ve her iki ucu USB konektörüyle donatılmış olan izoleli kablo (“USB kablosu”).
 
Söz konusu kablo, farklı tipteki cihazlar arası veri aktarımını mümkün kılmaktadır. Buna ek olarak, söz konusu kablo bu cihazlara elektrik gücü sağlayabilmekte ve onları şarj edebilmektedir.
 
8544.42.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.44, 8544.42 ve 8544.42.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ethernet gibi telekomünikasyon teknolojisinin olmadığı yerlerde kullanılan iki cihaz arasındaki veri aktarımı 8544.42.10 alt pozisyonu anlamındaki telekomünikasyon olarak düşünülmemektedir. Sonuç olarak, bu eşyanın 8544.42.10 alt pozisyonunda telekomünikasyonda kullanılan türde, bağlantı parçaları takılmış olan kablo olarak sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Bu nedenle söz konusu kablo, gerilimi 1000 Voltu geçmeyen, bağlantı parçaları takılmış olan diğer elektrik iletkenleri olarak 8544.42.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Eşya;
 
–          yaklaşık 2 m uzunluğunda elektrik kablosu,
–          elektrik prizine bağlamak için bir adet fiş,
–          plastik gövde içinde 5 adet priz, birer adet elektrik anahtarı ve sigorta
 
içeren uzatma kablosudur.
 
Eşyanın kullanım amacı, 220 V elektrik enerjisinin evin bir odası gibi lokal bir alanda farklı cihazlara dağıtılabilmesidir.
 
Elektrik anahtarı ürüne gelen elektriği kesmeye, sigorta ise aşırı yüklemeyi önlemeye yöneliktir.
 
 
(*) (29) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
8544.42.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu ile 85.44, 8544.42 ve 8544.42.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşyanın esas fonksiyonu olan ‘elektrik iletmenin’ yanında, elektrik anahtarı ve sigortanın yaptığı işlev ikincil olarak düşünülmüştür.
 
85.44 tarife pozisyonu, bağlantı parçalarıyla birlikte olsun olmasın kabloları kapsadığından, eşyanın 85.36 tarife pozisyonunda bağlantı parçası olarak sınıflandırılması düşünülmemiştir.
 
Eşya bağlantı parçaları takılmış olan elektrik iletkeni olarak 8544.42.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Üzerinde çok sayıda küçük giriş bulunan plastikten mamul eşya. Bu eşya, bir konektörün yalıtım/izolasyon gövdesini teşkil etmektedir. Eşya metal bağlantı, uç veya herhangi bir diğer iletken parça içermemektedir.
 
Eşya, elektrik kablolarını bağlantılarla (uçlarla) veya uçlardaki elemanlarla bir araya getirmek ve izole etmek için kullanılmaktadır.
 
Elektrik kabloları eşyanın üzerindeki girişlere takılmaktadır. Eşya, üzerine takılan iletken elektrik kablolarını birbirinden izole etmek suretiyle kısa devre oluşması riskinden, dış çevreden ve kablolara örneğin kir bulaşmasından korumaktadır.
 
(*) (30) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
 
8547.20.00 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(a) no.lu Notu ile 85.47 ve 8547.20.00 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya tamamıyla iletken olmayan malzemeden mamul olup, izolasyon amaçlı bağlantı parçasıdır.
 
Eşya 85.47 tarife pozisyonuna ait olduğundan, XVI. Bölümün 2(a) no.lu Notu çerçevesinde kendi pozisyonunda sınıflandırılmış olup; eşyanın 85.35, 85.36, 85.37 tarife pozisyonlarında yer alan cihazlarla kullanılmaya uygun parça olarak 85.38 tarife pozisyonunda sınıflandırılması düşünülmemiştir.
 
Sonuç olarak eşya, izole edici bağlantı parçası olarak 8547.20.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Ekran köşegen uzunluğu 11 cm (4,3 inç) ve çözünürlüğü 480 x 272 piksel olan, bir çerçeve içerisinde, arka ışıkla ve piksel adresleme için baskılı devrelerle donatılmış LCD modül.
 
Söz konusu modül, 85. Fasılda yer alan ve 85.19, 85.21, 85.27 veya 85.28 gibi farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen medya oynatıcıları veya radyo alıcıları gibi farklı eşyaların içine yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır.
 
 
 
8548.90.90 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVI. Bölümün 2(c) no.lu Notu ile 85.48, 8548.90 ve 8548.90.90 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Söz konusu modül, 85.19, 85.21, 85.27 veya 85.28 gibi farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen cihazların içine yerleştirilebildiğinden, sadece veya esas itibariyle 85.19 veya 85.21 pozisyonlarında yer alan ya da sadece veya esas itibariyle 85.25 veya 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam parça değildir. Sonuç olarak, bu modülün 85.22 ve 85.29 pozisyonlarında sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Bu nedenle söz konusu modül, 85.Faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makine, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçası olarak 8548.90.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Radyal olarak oriente edilmiş külah tutturulmuş seramik disk formunda piezo-elektrik eleman ihtiva eden “ultrasonik gönderici” isimli eşya. Bütün parçalar baz bir plakaya sabitlenmiş ve pinler içeren plastik gövdeye tutturulmuştur.
 
Değişken akım piezo-elektrik elemanın salınım yapmasını, ultrasonik dalgalar yaratmasını (insan kulağının duyamayacağı şekilde) ve hava aracılığıyla iletilmesini sağlamaktadır. Yani eşya elektrik sinyallerini ultrasonik dalgalara çevirmektedir.
 
Eşya park mesafe ölçümü, araç alarmlarında alan izleme, belirli ürünlerde sıvı seviye ölçümü amaçlarıyla kullanılmaktadır.
 
8548.90.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.48, 8548.90 ve 8549.90.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya XVI. Bölümde yer alan özel bir eşyanın aksamı olarak değerlendirilmediğinden XVI. Bölümün 2 no.lu Notu sınıflandırmada kullanılmamıştır.
 
Eşya 90. Fasılda yer alan özel bir eşyanın aksamı olarak değerlendirilmediğinden 90. Faslın 2 no.lu Notu sınıflandırmada kullanılmamıştır.
 
Eşya 85. Faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bir eşyanın aksamıdır, bu nedenle 8548.90.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Radyal olarak oriente edilmiş külah tutturulmuş seramik disk formunda piezo-elektrik eleman ihtiva eden “ultrasonik alıcı” isimli eşya. Bütün parçalar baz bir plakaya sabitlenmiş ve pinler içeren plastik gövdeye tutturulmuştur.
 
Ultrasonik dalgalar (insan kulağının duyamayacağı şekilde) piezo-elektrik elemanın salınım yapmasını ve dalgaların elektrik sinyallerine çevrilmesini sağlamaktadır.
 
Eşya park mesafe ölçümü, araç alarmlarında alan izleme, belirli ürünlerde sıvı seviye ölçümü amaçlarıyla kullanılmaktadır.
 
8548.90.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.48, 8548.90 ve 8549.90.90 KN kodlarının lafzına göre yapılmıştır.
 
Eşya XVI. Bölümde yer alan özel bir eşyanın aksamı olarak değerlendirilmediğinden XVI. Bölümün 2 no.lu Notu sınıflandırmada kullanılmamıştır.
 
Eşya 90. Fasılda yer alan özel bir eşyanın aksamı olarak değerlendirilmediğinden 90. Faslın 2 no.lu Notu sınıflandırmada kullanılmamıştır.
 
Eşya 85. Faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bir eşyanın aksamıdır, bu nedenle 8548.90.90 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
İnsan taşımakta kullanılan, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorla mücehhez, silindir hacmi 998 cm3 olan, arkadan çekişli, yeni üç tekerlekli motorlu taşıt.
 
Ön tekerlekleri birbirinden yaklaşık olarak 130 cm uzaklıktadır. Taşıtın diferansiyeli bulunmamaktadır.
 
Bu taşıt motorlu araba tipi direksiyon sistemine sahiptir.
 
Taşıt 5 ileri vites ve bir geri vites ile donatılmıştır.
 
 
 
8703.21.10 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 87.03, 8703.21 ve 8703.21.10 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtların özelliğini taşımamak kaydıyla üç tekerlekli taşıtlar, 87.11 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
 
87.03 pozisyonu, mekanik yapılarına binaen mutat motorlu araba özelliğine sahip, yani motorlu araba tipi direksiyon sistemi ve hem geri vitesi hem de diferansiyeli bulunan motosiklet motoru ve tekerlekleri ile donatılmış üç tekerlekli, basit yapılı hafif taşıtları kapsamaktadır.
 
Söz konusu taşıt, 87.03 pozisyonundaki mutat motorlu taşıtların bir özelliği olarak sayılan motorlu araba tipi direksiyon sistemine sahip olduğundan 87.11 pozisyonunda sınıflandırılamaz.
 
Bu nedenle, söz konusu taşıt esas olarak insan taşımakta kullanılmak için tasarlanmış, yeni motorlu bir taşıt olarak 8703.21.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
3200 cm3 hacminde dizel motorlu, otomatik vites, 4 tekerlekten çekişli (4×4), aks uzunluğu 320 cm olan, katlanmayan yük taşıma platformu olan, insan ve eşya taşımak için kullanılan kullanılmış pick-up (çok amaçlı araç olarak da adlandırılır) cinsi taşıt.
 
-Sürücü dahil 5 kişilik koltuklu (2 sıra, 4 kapılı kabinli). Kabin lüks iç donanıma sahiptir. Elektrikli ayarlanabilir deri koltuklar, sürücü koltuğu arkasında 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerleri, elektrikli camlar ve klima vardır. Radyo, navigasyon ve CD/DVD çalar bulunmaktadır.
 
-Açıkta bulunan yük taşıma alanının iç uzunluğu 156 cm’dir. Yan bölümler ve yük alanının kuyruk kapısı 50 cm yüksekliğindedir. Yan bölümler yükün düşmesini engellemek için tutucularla teçhiz edilmiştir. Yük alanının uzunluğu kuyruk kapısının açılması ve bir parça ile bariyer şeklinde konulmasıyla 206 cm’ye kadar genişletilebilmektedir.
 
8703.33.90 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 87.03, 8703.33 ve 8703.33.90 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Taşıt kulanım amacı, özellikleri, genel görünümü dikkate alındığında 87.04 pozisyonunda eşya taşımaya mahsus araç olarak değerlendirilmemiş, insan taşımak üzere tasarlanmış araç olarak sınıflandırılmıştır. Eşya taşımak için kullanılan alanın maksimum iç taban uzunluğu yan bölümler ve kuyruk kapısı kapalı olduğunda kapı tarafından sınırlanmaktadır.
 
Bu itibarla araç, insan taşımaya mahsus kullanılmış motorlu taşıt olarak 8703.33.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Eşya taşımakta kullanılan, sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorla mücehhez, silindir hacmi 479 cm3, brüt ağırlığı 2085 kg olan ve ebatları yaklaşık olarak 265 x 95 x 202 cm olan paletli taşıt (“mini damper”).
 
Taşıt, sürücü için bir koltuğu bulunan açık kabinle ve açılabilir üç tarafı olan kendini boşaltabilir (damperli) platformla mücehhezdir.
 
Taşıtın yüksüz ağırlığı 840 kg, maksimum yük kapasitesi 1200 kg’dır. Taşıtın azami hızı yaklaşık olarak 6 km/saattir.
 
Engebeli arazide kısa mesafelerde kazılmış toprakların veya diğer malzemelerin taşınması ve boşaltılması amacına yönelik olarak kullanılan söz konusu taşıt umuma açık yolda kullanıma elverişli değildir.
 
 
(*) (31) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
8704.10.10
 
Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 87.04, 8704.10 ve 8704.10.10 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Söz konusu taşıt, engebeli arazide kısa mesafelerde kazılmış toprakların veya diğer malzemelerin taşınması ve boşaltılması için tasarlanmıştır ve karayolu şebekesi dışında kullanıma mahsustur. Buna ek olarak, inşaat alanında kullanılan tipte olan hafif taşıtlar damper olarak sınıflandırılmaktadır.
 
Taşıtın kendini boşaltabilir platformla donatılmış olması ve tekerlekleri yerine palet zincirlerini haiz olması bu taşıtın bir damper olarak sınıflandırılmasına engel teşkil etmemektedir.
 
Bu nedenle, söz konusu taşıt karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere tasarlanmış damper olarak 8704.10.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Uzunluğu yaklaşık 30 cm, çapı 3 cm olan çelikten silindirik konteyner (hava yastığı şişirici)
 
Cihaz elektrik temas pinleri, ateşleyici, piroteknik üreten bir oda, gaz karışımından oluşan oda, filtreler ve gaz boşaltım memesinden oluşmaktadır.
 
Gaz karışımı nitroksit, argon ve helyumdan oluşmaktadır.
 
Motorlu taşıtın sensör sisteminden gelen elektrik sinyalinin ateşleyiciyi harekete geçirdiği sırada, piroteknik üreticinin yanmasına ve sonuç olarak gazın ısınması ve yüksek basınç oluşmasını içeren bir süreç başlamaktadır. Sonrasında gazın meme vasıtasıyla salınması ve hava yastığının dolması sağlanmaktadır.
 
Cihaz motorlu taşıtın hava yastığı sistemine monte edilmesi için üretilmiştir.
8708.95.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVII. Bölümün 3 no.lu Notu ile 87.08, 8708.95 ve 8708.95.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihazın kullanım amacı hava yastığının gazla şişirilmesi olup 36. Fasıl anlamında piroteknik etki yaratmak değildir. Bu nedenle 36.04 pozisyonu değerlendirmeye alınmamıştır.
 
Gaz jeneratörleri kok, antrasit veya diğer karbonize maddelerden yapılmış yakıt gazını üretirler. Piroteknik maddelerin hızlı kimyasal reaksiyonları (patlama) sonucu gaz elde edilmesi 84.05 pozisyonu kapsamına girmemektedir. Sonuç olarak hava yastığı şişirici 84.05 pozisyonunda değerlendirilmemiştir.
 
Cihaz bir hava yastığı sisteminin parçası olduğundan 8708.95.99 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
 
Uzunluğu yaklaşık 21 cm, çapı 5 cm olan çelikten silindirik konteyner (hava yastığı şişirici)
 
Cihaz elektrik temas pinleri, ateşleyici, piroteknik üreten bir oda, büyüme odası, filtreler ve gaz boşaltım memesinden oluşmaktadır.
 
Motorlu taşıtın sensör sisteminden gelen elektrik sinyalinin ateşleyiciyi harekete geçirdiği sırada, piroteknik üreticinin yanmasına ve sonuç olarak gazın ısınması ve yüksek basınç oluşmasını içeren bir süreç başlamaktadır. Sonrasında gazın meme vasıtasıyla salınması ve hava yastığının dolması sağlanmaktadır.
 
Cihaz motorlu taşıtın hava yastığı sistemine monte edilmesi için üretilmiştir.
8708.95.99 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, XVII. Bölümün 3 no.lu Notu ile 87.08, 8708.95 ve 8708.95.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihazın kullanım amacı hava yastığının gazla şişirilmesi olup 36. Fasıl anlamında piroteknik etki yaratmak değildir. Bu nedenle 36.04 pozisyonu değerlendirmeye alınmamıştır.
 
Gaz jeneratörleri kok, antrasit veya diğer karbonize maddelerden yapılmış yakıt gazını üretirler. Piroteknik maddelerin hızlı kimyasal reaksiyonları (patlama) sonucu gaz elde edilmesi 84.05 pozisyonu kapsamına girmemektedir. Sonuç olarak hava yastığı şişirici 84.05 pozisyonunda değerlendirilmemiştir.
 
Cihaz bir hava yastığı sisteminin parçası olduğundan 8708.95.99 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Üç tekerleği, iskeleti, oturağı, 2 adet ayak dayayacak yeri ve 2 adet gidonu bulunan bisiklet benzeri taşıt.
 
Gidonlar, taşıta yön vermek için kullanılmaktadır. El ile idare edilen pedallar doğrudan krank ve vites donanımına bağlıdır.
 
Oturak, sürücünün sırtını ve kafasını destekleyici yükseltilmiş bir bölümle beraber düz bir zemin içermektedir.
 
 
 
(*) (32) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
8712.00.70 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 8712.00 ve 8712.00.70 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Söz konusu taşıt 87.13 pozisyonunda sınıflandırılmaz, çünkü bu pozisyon sadece esas olarak engelli kişilerin taşınması için tasarlanmış taşıyıcıları, tekerlekli sandalyeleri ve benzeri taşıtları kapsamaktadır. Özellikle engelliler için imal edilmiş tekerlekli taşıtlar 87.12 pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.
 
Bu nedenle söz konusu taşıt, diğer tekerlekli taşıtlar olarak 8712.00.70 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Aşağıdaki bileşenlerden oluşan bisiklet seti:
 
a)        Çerçeve,
b)       Furş (çatal)
c)        2 adet jant,
 
Bileşenler ayrı ayrı paketlenmiş ama aynı anda gümrüğe sunulmuşlardır.
 
8714.91.10
 
8714.91.30
 
8714.92.10
Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 87.14, 8714.91, 8714.91.10, 8714.91.30, 8714.92 ve 8714.92.10 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
 
Bir araya getirilen bileşenler tamamlanmış bir bisikletin esas niteliğini taşımadığından, bu eşyanın Genel Yorum Kuralı 2(a)’nın uygulanmasıyla tamamlanmamış bisiklet olarak 8712.00 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması göz önünde bulundurulmamıştır.
 
Birlikte paketlenmediğinden, GYK 3(b)’nin uygulanmasıyla bileşenlerin perakende halde satılacak set halinde eşya olarak sınıflandırılması göz önünde bulundurulmamıştır. Sonuç olarak, bileşenler ayrı ayrı sınıflandırılmalıdır.
 
Bu nedenle çerçeve 8714.91.10, furş (çatal) 8714.91.30 ve jant 8714.92.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Ayakla hareket ettirilen, 2 tekerlekli, yaklaşık 10 kg ağırlığında araç.
 
Aşağıdakilerden oluşur:
 
– Krom kaplama alüminyum çatallı
süspansiyonla teçhiz edilmiş çelik çerçeve,
– Yüksekliği ayarlanabilir gidon,
– Yaklaşık 38×11 cm boyutlarında platform
(delikler ve kavrama şeriti içerir),
– 26 inç (ön) ve 18 inç (arka) tekerlekler,
– Elle kumanda edilen ön ve arka frenler,
– Dik durdurma çubuğu.
 
Aracın sele, pedal veya krank dişlisi yoktur.
 
Gidonların yüksekliği tam olarak açıldığında 97 cm olmaktadır.
 
 
(*) (33) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
8716.80.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 87.16 ve 8716.80.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ayakla hareket ettirilmesine ve platform barındırmasına rağmen aracın boyutu, frenleri, tekerlekleri, ön çatalı veya süspansiyonu 9503.00 pozisyonunda skuter veya benzeri oyuncak olarak sınıflandırılmasını engellemektedir.
 
Bu nedenle araç, 8716.80.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Tıbbi tedavi altında olan hastaların anestezik gaz ve solunumlarının izlenmesi için kullanılan yaklaşık 8,5x30x23 cm boyutlarında modül (Gaz analiz modülü)
 
Hasta izleme sistemi ile birlikte çalışır ve onun tarafından kontrol edilir.
 
Modül örneğin karbon dioksit, nitroksit, halotan veya isofluran gibi içeriğe sahip hastanın soluduğu gazların spektroskopi vasıtasıyla analizini yapmaktadır.
 
Hasta izleme sistemi modülden gelen veriyi işlemekte ve belirlenmiş parametrelere uygunluğunu denetlemektedir. Sonuçlar ekranda gösterilmekte, parametreler karşılanmadığında alarm devreye girmektedir.
9018.19.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 90.Faslın 2(b) no.lu Notu ile 90.18, 9018.19 ve 9018.19.10 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Modül tam olarak kimyasal veya fiziksel analiz cihazı olarak 90.27 pozisyonunda sınıflandırılamaz çünkü kontrol fonksiyonları ve sonuçların gösterilmesi hasta izleme sistemi tarafından yapılmaktadır. Sonuç olarak 90.27 pozisyonunda sınıflandırma yapılmamıştır.
 
Modül 9018.20.00 pozisyonunda mor ötesi veya kızıl ötesi cihaz olarak da değerlendirilmemiştir. Modül anestezi için kullanılmadığından 9018.90.60 pozisyonunda anestezi cihazı olarak sınıflandırılmamıştır.
 
Modül iki veya daha fazla parametrenin aynı anda izlenmesini sağlayan elektro teşhis cihazıyla kullanılmaya elverişli olduğundan 90.Faslın 2(b) no.lu Notu çerçevesinde 9018.19.10 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Yaklaşık olarak 140 x 30 cm ebatlarında olan temperli (kırılmaz) camdan ve alüminyumdan mamul panel (“hidromasajlı duş paneli”).
 
Panel; karıştırma musluğu, 6 adet yatay hidromasaj başlığı, kireç tutmaz (“anti-calc”) duş başlığı, geniş püskürtme aralığını haiz üst duş başlığı ve aksesuarlar için bir rafla donatılmıştır. Ayrıca panel, suyun ısı derecesini, yoğunluğunu vb. ayarlamak için kontrol düğmeleriyle teçhizatlandırılmıştır.
 
Söz konusu panel banyo duşa kabinlerine uyumlu olarak monte edilebilmek için tasarlanmıştır. Duş fonksiyonuna ek olarak panel, başlıklardan gelen yüksek basınçlı su akışı sayesinde hidromasaj özelliği sağlamaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
9019.10.90 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6 ile 90.19, 9019.10 ve 9019.10.90 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Söz konusu panel, 84.81 pozisyonunda sınıflandırılan duş başlıkları olan karıştırma musluğu ile 90.19 pozisyonunda yer alan 6 hidromasaj başlıklı masaj cihazı ile mücehhez olduğundan Genel Yorum Kuralı 3(b)’ye istinaden bileşik bir eşya olarak düşünülebilir.
 
Su basıncını artırmak için pompa gibi ek özelliklerinin olmaması eşyanın 90.19 pozisyonunda masaj cihazının parçası olarak sınıflandırılmasına engel teşkil etmez.
 
Objektif karakter ve özellikleri esas alındığında hiçbir unsur panele esas niteliğini vermemektedir.
 
Bu nedenle söz konusu panel, diğer masaj cihazları olarak 9019.10.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Ürün şok abzorbe eden köpük katman ve cırt cırt bant ile boyunda kullanılan plastik boyunluk şeklinde bir üründür (servikal boyunluk da denir).
Bir kişinin omurilik (boyun) ve baş kısmını desteklemek için kullanılır (örneğin; omurilik yaralanması olduğu bilinen ya da şüphelenilen hastaların kurtarılması ve taşınması veya boyun incinmesi gibi yaralanma yaşayan bir kişinin boynunun desteklenmesi durumunda kullanılır).
 
9021.10.10 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 90.Faslın 6 no.lu Notu ile 90.21, 9021.10 ve 9021.10.10 KN kodlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.
Boyunluk 90.Faslın 6 no.lu Notu kapsamında bir hastalık, ameliyat veya yaralanmanın ardından vücudun parçalarını destekleyen veya tutan bir ürün olarak kabul edilir.
 
Ürün, bir kırığın ardından vücudun parçalarını hareketsiz bırakma amaçlı olarak kullanılmayacağından bir kırık tahtası veya diğer kırık için kullanılan ürünler olarak değerlendirilemez ve 9021.10.90 KN kodu altında sınıflandırma yapılamaz.
 
Bu nedenlerle, ortopedik ürün olarak 9021.10.10 KN kodu altında sınıflandırılmıştır.
 
Titanyumdan koni parçası şeklinde, alt ucu vida biçiminde olan eşya (“yapay diş kökü”)
 
Söz konusu eşya, dişçilikte kullanılmaya mahsustur. Çene kemiğine implante edilen yapay diş köküne vidalanma ve kökü suni kronla irtibatlandırma amacıyla kullanılmaktadır.
 
İthalat esnasında, steril bir ambalaj içerisinde bulunmaktadır.
 
 
(*)  (34) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
9021.29.00 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6,  90. Faslın 2(b) no.lu Notu ile 90.21 ve 9021.29.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Tasarımından dolayı ürün, dişçilikte belirli bir kullanıma mahsustur, bu nedenle XV. Bölümün 2 no.lu Notunda belirtilen “genel kullanıma mahsus aksam ve parça” olarak düşünülememekte ve XV. Bölümde sınıflandırılamamaktadır.
 
Söz konusu eşya, dişçiliğe mahsus bağlantı elemanlarının bir parçası olduğundan, diş kronları ve protezleri yapmak için çeşitli aksesuarların yer aldığı 90.21 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
 
Yaklaşık 26 x 8 x 11 cm ebatlarında mikrobolometre vasıtasıyla kızılötesi ışınların görüntülerini yakalamak ve bu tür görüntüleri farklı ısıları yansıtan renklerde sergilemek için cihaz (kızılötesi termal kamera)
 
Cihazın içeriği;
 
–          Değiştirilebilir lens
–          160 x 120 piksel çözünürlüğe sahip -20 C ila 250 C arasında ısıları ölçebilen mikobolometre
–          320 x 240 piksel çözünürlüğe sahip renkli sıvı kristal ekran (LCD) ve ekranın köşegen uzunluğu yaklaşık 7cm (2.5 inç)
–          JPEG formatında 200 görüntüye kadar saklama yapabilen hafıza
 
Kamerada dedektör olarak kullanılan termal sensör olarak mikrobolometre her bir görüntüde 19.200 piksel görüntü sağlamakta, her bir piksel ısı ölçüm sonucuna işaret etmektedir.
 
Seçilen ısı aralıklarının üst ve altını gösteren dikey ölçek ile birlikte çeşitli ısıların ölçümünü yansıtan çeşitli renklerde görüntü sergilenir.
 
Cihaz aynı zamanda belirli bir noktanın ısısını ölçebilir ve sıcaklık skalasında sonuçları gösterebilir.
 
Cihaz hatalı yapıyı veya izolasyon ve ısı kaçaklarını tespit etmek için önleyici olarak kullanılır.
 
9025.19.20 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 90.25, 9025.19 ve 9025.19.20 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Cihaz, 90.25 tarife pozisyonu kapsamındaki ısıyı ölçme ve ölçülen değerleri rakamlara yansıtabilme fonksiyonlarına sahip olduğundan 85.25 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.
 
Cihazın amacı ısı miktarını kontrol etmek veya ölçmek olmadığından, fakat kızılötesi ışının seviyesini tespit etmek olduğundan 90.27 tarife pozisyonu altında sınıflandırılmamıştır.
 
Özellikleri verilen ürün termometre olarak 9025.19.20 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Havaalanı güvenlik noktalarında kullanılan, içinden yürüyerek geçilen bir tür kapı görünümünde cihaz (‘kütle spektrometresi’ olarak bilinir).
Eşya “Ion Trap Mobility Spectrometer (ITMS)” teknolojisi vasıtasıyla, patlayıcılar ve narkotik eşya gibi yasadışı maddelerin tespitini yapmak için tasarlanmıştır.
Analiz işlemi, yarı geçirgen bir zardan geçerek; gaz fazında iyon oluşumuna yol açan beta parçacıkları yayan bir iyonizasyon hücresine giren hava parçacıkları esasına dayanmaktadır. Kütle spektrometresinde, iyonlaştırma bölgesinde elde edilen iyonlar, toplayıcı elektrota doğru çekilerek hızlandırıldıkları bir drift tüpün içine gönderilir. Muayeneden geçirilmek istenilen eşyanın analizi, oluşan iyonların toplayıcıya ulaşmasına kadar geçen süreçte gerçekleşmektedir.
Sonuç olarak cihaz, gaz formunda iyonlar oluşturup, bunların elektrikli ortamdaki hareket kabiliyetini ölçmek suretiyle analizi gerçekleştirmektedir.
Cihaz optik radyasyon kullanmaz.
 
9027.80.17
Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 90.27, 9027.80 ve 9027.80.17 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Cihaz radyasyonu sadece hazırlık sürecinde, analiz öncesinde numuneyi iyonize etmek için kullandığından; 90.22 tarife pozisyonu altında beta ışınlı cihaz olarak sınıflandırılmamıştır. Radyasyon, sadece spektrometre teknolojisinin kullanıldığı bir kimyasal analiz sürecinin gereği olarak başlangıç aşamasında kullanılmaktadır.
Spektrometreler, 90.27 tarife pozisyonunda fiziksel veya kimyasal analizler için cihazlar arasında ismen belirtilmiştir.
Cihaz, (IR, görünür, UV) gibi optik radyasyon kullanmadığı için 9027.80.17 KN kodunda fiziksel veya kimyasal analizler için diğer cihazlar arasında sınıflandırılmıştır.
Aşağıda belirtilen temel bileşenleri içeren,
36 x 32 x 6 cm ebatlarında gösterge paneliyle mücehhez, insan tartmaya mahsus baskül şeklinde elektronik cihaz (“vücut kompozisyon analiz cihazı”):
 
–          Tartım için: yük hücresi ve ağırlığı işleyip göstermek için donanım,
 
–          Ölçüm için: 4 elektrotu bulunan sökülebilir el tutma yeri, tartar üst yüzeyde 4 adet elektrot, kontrol düğmeleri ve ölçüm değerlerini işleyip göstermek için donanım.
 
Söz konusu cihaz, el tutma yerlerine ve ayak temas noktalarına yerleştirilmiş olan 8 elektrot sistemi aracılığıyla ve biyoempedans özelliğini kullanarak vücut yağ oranı, vücut yağ yoğunluğu, vücut kitle indeksi (BMI), iskelet kas yoğunluğu, vücut suyu gibi nicelikleri belirlemesine olanak sağlayan çok frekanslı ölçümde elektrik akımlarını göndermektedir.
 
Bu cihaz, sağlık çalışanları tarafından obeziteyi teşhis etmede veya diğer kullanıcılar tarafından kendi fiziklerine dair bilgi sağlamak, dış görünüş veya spor amaçlı kontrol yapmak için kullanılabilmektedir.
 
Bu cihaz sadece tartı olarak da kullanılabilmektedir.
 
Söz konusu cihaz, 99 adet kullanıcıya ait veriyi ve 300 adet ölçüm değerini saklayabilmektedir. Saklanan veri, USB flaş bellek aracılığıyla otomatik bilgi işlem makinesine aktarılabilmektedir.
 
9031.80.38 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 90.31, 9031.80 ve 9031.80.38 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Söz konusu cihaz, tıbbi alet veya cihaz olarak 90.18 pozisyonunda sınıflandırılamaz çünkü bu cihaz genel olarak mesleki uygulamalarda kullanılmamaktadır.
 
Söz konusu cihaz, 84. ve 90. Fasıllarda sınıflandırılan bileşenlerden oluşan bileşik bir eşyadır. Genel Yorum Kuralı 3(b) uyarınca bu cihaz, eşyaya esas karakterini veren bileşeni içeriyormuş gibi sınıflandırılmaktadır.
 
Kullanılan ölçme teknolojisinden dolayı ölçme fonksiyonunu yerine getiren bileşenin eşyaya esas karakterini verdiği düşünülmektedir.
 
Bu nedenle söz konusu cihaz, diğer elektronik ölçme aleti olarak 9031.80.38 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Aşağıda belirtilen temel bileşenleri içeren, tartı tabanı ve üzerinde kontrol panosu bulunan sütun ile 120 x 87 x 52 cm ebatlarında gösterge paneliyle mücehhez, elektronik cihaz (“vücut kompozisyon analiz cihazı”):
 
–          Tartım için: yük hücresi ve ağırlığı işleyip göstermek için donanım,
 
–          Ölçüm için: her birinde 2 adet elektrot bulunan 2 adet sökülebilir el tutma yeri, tartar üst yüzeyde 4 adet elektrot, kontrol düğmeleri ve ölçüm değerlerini işleyip göstermek için donanım.
 
Söz konusu cihaz, el tutma yerlerine ve ayak temas noktalarına yerleştirilmiş olan 8 elektrot sistemi aracılığıyla ve biyoempedans özelliğini kullanarak hücre içi (intraselüler) ve hücre dışı (ekstraselüler) suyu, protein ve mineral yoğunluğu, vücut yağ yoğunluğu, toplam vücut suyu, yağsız vücut kütlesi, vücut kitle indeksi (BMI), iskelet kas yoğunluğu gibi nicelikleri belirlemesine olanak sağlayan çok frekanslı ölçümde elektrik akımlarını göndermektedir.
 
Bu cihaz aşağıda belirtilen bağlantı parçalarıyla donatılmıştır:
 
–          RJ45,
–          USB,
–          RS232,
–          25 pin D-sub.
 
Bu cihaz, sağlık çalışanları tarafından obeziteyi teşhis etmede veya diğer kullanıcılar tarafından kendi fiziklerine dair bilgi sağlamak, dış görünüş veya spor amaçlı kontrol yapmak için kullanılabilmektedir.
 
Söz konusu cihaz, otomatik bilgi işlem makinesine veya bir yazıcıya bağlanabilmektedir.
 
9031.80.38 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 90.31, 9031.80 ve 9031.80.38 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Söz konusu cihaz, tıbbi alet veya cihaz olarak 90.18 pozisyonunda sınıflandırılamaz çünkü bu cihaz genel olarak mesleki uygulamalarda kullanılmamaktadır.
 
Söz konusu cihaz, 84. ve 90. Fasıllarda sınıflandırılan bileşenlerden oluşan bileşik bir eşyadır. Genel Yorum Kuralı 3(b) uyarınca bu cihaz, eşyaya esas karakterini veren bileşeni içeriyormuş gibi sınıflandırılmaktadır.
 
Kullanılan ölçme teknolojisinden dolayı ölçme fonksiyonunu yerine getiren bileşenin eşyaya esas karakterini verdiği düşünülmektedir.
 
Bu nedenle söz konusu cihaz, diğer elektronik ölçme aleti olarak 9031.80.38 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Yaklaşık olarak 13 x 3 x 3 cm ebatlarında olan, köprü devresi şeklinde bir gerinimölçer içeren hermetik sızdırmaz tartı sensörü (“yük hücresi”).
 
Yük hücresi fiziksel kuvvete tabi tutulduğunda, gerinimölçer filamentlerinin sapması sayesinde çalışmaktadır. Fiziksel kuvvet, filamentlerin dayanaklılığında bir değişim yaratmakta, dolayısıyla köprü devresinin dengesini bozmakta ve o sırada üzerinden geçen voltajda değişime neden olmaktadır.
 
Yük hücresi, kendisine uygulanan fiziksel kuvveti bu kuvvetle orantılı olarak elektrik sinyaline dönüştürmektedir. Sinyal okunmakta, işlenmekte ve gümrüğe sunulduğunda cihaza dahil olmayan bir cihazla gösterilmektedir.
 
Yük hücresi örneğin zemin basküllerinde, blenderlerde, besleme hunilerinde ve tank basküllerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 
9031.80.98 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 2(a) ve 6, XVI. Bölümün 1(m) no.lu notu ile 90.31, 9031.80 ve 9031.80.98 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Yük hücresi, ölçüm amacıyla fiziksel kuvveti elektrik sinyaline dönüştürmek için tasarlanmıştır. Kendi başına ölçüm sonucunu göstermediği için 90. Faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitmemiş ölçme aleti olarak düşünülmektedir. Sonuç olarak, söz konusu eşyanın 84.23 pozisyonunda tartı aletinin aksamı olarak sınıflandırılması düşünülemez.
 
Bu nedenle söz konusu eşya, 90. Faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan cihazlar olarak 9031.80.98 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Yaklaşık olarak 28 x 22 x 9 cm ebatlarında bir kasa içinde, asansör boşluğuna yerleştirmek için tasarlanmış elektronik cihaz (“uzaktan asansör izleme ünitesi”).
 
Muhtelif harici sensörlerden bilgiyi alan bu cihaz, asansör işlemlerinin işleyişinin izlenmesinde ve asansörün harekete başlamasında ve durmasında, kapının açılıp kapanmasında, cer motorunda, frende, kabin aydınlatmasında meydana gelebilecek arızaların tespit edilmesinde kullanılmaktadır.  Alınan bilgi cihaz tarafından kontrol edilip işlendikten sonra bir modem aracılığıyla bakım merkezine gönderilmektedir.
 
İçine modem yerleştirilmesinden sonra cihaz, kabin içerisine monte edilmiş bir mikrofon ve hoparlör sayesinde asansör kabini ile bakım merkezi arasında çift yönlü ses iletişimi sağlayabilmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9031.90.85 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 90.Faslın 2(b) no.lu notu ile 90.31, 9031.90 ve 9031.90.85 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Söz konusu cihaz modem veya başka bir iletişim aleti içermediğinden, 85.17 pozisyonunda kablolu ağlarda iletişime mahsus cihaz olarak sınıflandırılması düşünülmemiştir.
 
Cihaz ses veya görüntü sinyali sağlamadığından, 85.31 pozisyonunda elektrikli ses veya görüntü işaret cihazı olarak sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Söz konusu cihaz, asansörün işleyişini izlemekte ve kontrol etmekte, ayrıca alınan veriyi işlemektedir. İşlemden geçecek sinyallerin oluşturulduğu yer olan sensörler, cihazın içine yerleştirilmemekte ve cihaz kendi başına bu sinyalleri göstermemektedir. Bu nedenlerden ötürü, cihaz bir kontrol aletinin aksam ve parçası olarak düşünülmektedir. Sonuç olarak, 90.31 pozisyonunda tamamlanmamış bir makine olarak sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Bu nedenle, söz konusu cihaz 90. Faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kontrol alet, cihaz ve makinelerinin aksam ve parçası olarak 9031.90.85 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Çapı 8 cm ve kalınlığı 2 cm olan metal disk biçiminde alet (“koltuğu arkaya yatırma mekanizmasının yuvarlak aksamı”)
 
Alet, merkezi şaft deliğiyle beraber pürüzlü bir yüzeye sahiptir ve aşağıdakileri içermektedir:
 
–          Kılavuz plaka,
–          Sarmal yay,
–          Menteşe kam,
–          Sürgülü kam,
–          İki adet kayıcı mafsal,
–          Dişli çark mandalı,
–          Halka plaka.
 
 
Söz konusu alet, motorlu araç koltuklarındaki arkaya yatırma mekanizmasının bir unsurudur.
 
Bu alet, sürücünün veya yolcuların ihtiyacına göre koltuğun arkaya doğru yatırılan kısmın açısının ayarlanması için kullanılmaktadır ve koltuğun kuvvetine katkıda bulunmaktadır.
 
 
(*)  (35) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
9401.90.80 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 94.01, 9401.90 ve 9401.90.80 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Özellikleri, diğer bir deyişle birtakım farklı unsurla mücehhez mekanik yapısı esas alındığında söz konusu aygıt, motorlu araç koltuklarındaki arkaya yatırma mekanizmasının temel aksamını teşkil etmek üzere tasarlanmıştır. Sonuç olarak, bu aygıtın metalden donanım, tertibat ve benzeri eşya olarak 83.02 pozisyonunda sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Sonuç olarak, bu alet arkaya yatırma mekanizmasının bir aksamı olarak düşünülmektedir.
 
Bu nedenle söz konusu eşya, motorlu araçlarda kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalara ait olan diğer aksam ve parça olarak 9401.90.80 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
 
Çocuk koltuğunu motorlu taşıta bağlamak için tasarlanmış, plastik ve metalden yapılmış ürün (çocuk koltuğu tabanı)
 
Uzatılabilir bir ayak ve ürünün ya da koltuğun doğru şekilde kurulup kurulmadığını bildiren kırmızı ve yeşil göstergelerden oluşmaktadır.
 
Genellikle araç koltuğunun arka kısmında araba gövdesine kalıcı olarak bağlanmış teçhizat olan dayanak noktalarına geçici olarak bağlanmaktadır.
 
Ürün farklı modelde çocuk koltuklarının bağlanmasını ve çıkarılmasını sağlar.
 
 
(*)  (36) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
9401.90.80 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 94.01, 9401.90 ve 9401.90.80 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Ürün motorlu taşıta kalıcı olarak bağlanmadığından ve motorlu taşıtın bir aksesuarı olarak kabul edilmediğinden 87.08 tarife pozisyonunda sınıflandırılamaz.
 
Çocuk koltuğu, çocuk koltuğu tabanına monte edildiği zaman, birlikte tamamı, komple bir çocuk koltuğunun tüm özelliklerini sunmakta ve fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Ürün bu nedenle çocuk koltuğunun bir parçası olarak kabul edilmiş ve 9401.90.80 KN kodu altında koltuğun bir parçası olarak sınıflandırılmıştır.
Yaklaşık 80 x 40 x 45 cm ölçülerinde, televizyon sehpası olarak adlandırılan mobilya parçası.
 
Ürün şeffaf tavlanmış camdan yapılmış olan iki raf ve bir üst parçadan ve yaklaşık 45 x 5 cm ölçülerinde metalden yapılmış dört silindirik bacaktan oluşur.
 
Maksimum ağırlık yükü 80 kg.dır.
 
Metal parçalar ve cam parçalar ürünün toplam kıymetinin sırasıyla yaklaşık % 47 ve %44’ünü oluşturmaktadır.
 
 
(*)  (37) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
9403.20.80 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 94.03, 9403.20 ve 9403.20.80 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Farklı malzemelerden yapılan masalar ve benzeri mobilyalar Genel Yorum Kuralı 3(b)’nin uygulanması ile üst kısmın yapıldığı malzeme masaya esas karakterini vermemesi durumunda (örneğin daha yüksek bir değere sahip olmasıyla) desteğin (bacaklar ve çerçeve) yapıldığı malzemeye göre sınıflandırılır.
 
Bu nedenle, diğer malzemelerden (cam) yapılmış mobilya olarak 9403.89.00 KN pozisyonunda sınıflandırılamaz. Çünkü cam üst kısım, metal destekten daha az değere sahip olduğundan ürüne nihai karakterini vermemektedir.
 
Sonuç olarak, ürün desteğin yapıldığı malzemeye göre diğer metal mobilya olarak 9403.20.80 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
197 x 90 x 2 cm boyutlarında, metal zımbalar vasıtasıyla ahşaba sabitlenmiş olan tekstil malzemeden mamul iki bant ile birbirine birleştirilmiş 16 adet sert latadan oluşan eşya.
 
Latalar elastik olmayan masif çamdan yapılmıştır ve kavisli değildir.
 
Eşyanın şilteyi desteklemek için yatak karyolasında kullanılması amaçlanmıştır.
 
 
9404.10.00 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 94. Faslın 3(B) no.lu Notu ile 94.04 ve 9404.10.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Latalar kavisli ya da elastik olmadığından ve şilteyi desteklemek amacıyla yatakta kullanılan bir eşya olduğundan 94.04 tarife pozisyonunun gereklerini karşılamaktadır.
 
Eşya, yataktan ayrı olarak bulunduğundan ve şilte mesnetleri 94.04 tarife pozisyonunda ismen sayıldığından; 94. Faslın 3(B) notu çerçevesinde eşyanın 9403.90.30 pozisyonunda yatak aksam/parçası olarak sınıflandırılması mümkün değildir.
 
Sonuç olarak eşya, şilte mesnedi olarak 9404.10.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Aydınlatma düzeneği olarak adlandırılabilecek olan eşya, 6 adet yuvarlak floresan ampul ve 6 adet plastikten aydınlatma ünitesinden oluşmaktadır.
 
Eşya galerilerde duvara monte edilerek sanatçının direktifleri doğrultusunda çalışmak üzere bir sanatçı tarafından dizayn edilmiştir.
 
Plastik aydınlatma üniteleri birbirinden ayrıdır ve dikey olarak duvara monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
 
Floresan ampuller ise söz konusu ünitelerin içine yerleştirilerek beyazın iki farklı tonunda ışık vermek üzere tasarlanmıştır.
 
Eşya demonte olarak sunulmaktadır.
 
 
9405.10.40 Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 2(a) ve 6 ile 94.05, 9405.10 ve 9405.10.40 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya sonuçta sanat eseri sayılabilecek bir ışık efekti ortaya çıkarsa da kendisi esas olarak sanat eseri niteliği taşımadığından heykel olarak 9703.00.00 KN kodunda sınıflandırılması düşünülmemiştir.
 
Öte yandan, eşya koleksiyoncu eşyası niteliği de taşımamaktadır. Eşya daha ziyade 94.05 tarife pozisyonuna ait aydınlatma ünitesi özelliği gösterdiğinden 9705.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılması da söz konusu değildir.
 
Bu nedenlerle eşya ‘duvar için aydınlatma cihazı’ olarak 9405.10.40 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
320 × 150 cm lik bir ağ (file) oluşturacak şekilde kesintisiz formda birleştirilmiş 160 adet parlak mini flamanlı lamba (1.5 V / W 0.5) içeren, koyu yeşil elektrik kablolarından oluşan eşya (‘file lamba ‘ olarak adlandırılır). Ağın her bir kafesi 19 × 19 cm olduğundan her lamba arasındaki mesafe yaklaşık 19 cm’dir.
Eşya, bir adet 24 V statik dönüştürücü, 8 emme pedi ve
kancaları ile 10 yedek lamba içerecek şekilde perakende satış amaçlı paketlerde sunulmaktadır.
Söz konusu ağ lamba hem iç mekanda hem dış mekanda kullanıma yöneliktir.
Eşya, örneğin Noel ağacı veya pencere süslemesi gibi dekoratif amaçlıdır.
 
9405.30.00
Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralların 1 ve 6 ile 94.05 ve 9405.30.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Ağın ebadı bir Noel ağacının üzerine kolayca yerleştirilmesini ve ağacı kaplamasını sağlar. Kabloların rengi ve 19 x 19 cm’lik kafeslerin, içinden dalların geçebilmesine olanak vermesi sayesinde lambalar yandığında ağacından iç kısımlarından dışarıya doğru vuran ışık pırıltıları ile dekoratif bir etki sağlanmaktadır.
Eşya diğer amaçlarla kullanılabilecek olsa da karakteristik özellikleri esas amacının bir Noel ağacını ışıklandırarak süslemek olduğunu düşündürmektedir.
Buna göre eşya, Noel ağaçları için bir tür ışıklandırma seti olarak 9405.30.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Kemer tokasının altındaki delikten çıkarılabilen, sakaroz içeren 10 g küçük şekerlemeyle doldurulmuş şeffaf göğsü olan; 140 mm uzunluğunda; hareket edebilir uzuvlarla mücehhez plastik oyuncak bebek. 9503.00.21 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 95. Faslın 4 no.lu Notu ile 9503.00 ve 9503.00.21 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Oyuncak bebek ve küçük şekerlemeler Genel Yorum Kuralı 3(b)’ye göre perakende satılacak hale getirilmiş set halindeki eşya olarak düşünülemez, çünkü bu parçalar belli bir ihtiyacı karşılamak üzere bir araya getirilmemişlerdir. Söz konusu parçalar birbirleriyle ilintili değildir ve birlikte kullanılmak amacına hizmet etmemektedirler (şekerlemeler tüketilebilir ürünler iken oyuncak bebek oyun oynamaya olanak sağlayan bir eşyadır).
 
Oyuncak bebek 95.03 pozisyonunun bir eşyası, şekerlemeler ise 17.04 pozisyonunun bir ürünüdür. İkisinin oluşturduğu kombinasyon ise oyuncak bebeğin esas karakterine sahiptir (ayrıca bakınız. 95. Faslın 4 no.lu Notu).
 
Bu nedenle söz konusu eşya, oyuncak bebek olarak 9503.00.21 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Aşağıda sayılanları içeren 2 parçalı plastik kapsül:
 
–          2,5 cm çapı olan plastik fırıldak
–          Ağırlık itibariyle %69,5 sakaroz ihtiva eden (sakaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil), şekerle kaplanmış top şeklinde ciklet
9503.00.95 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 5(b) ve 6, 95. Faslın 4 no.lu Notu ile 9503.00 ve 9503.00.95 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Fırıldak ve ciklet Genel Yorum Kuralı 3(b)’ye göre perakende satılacak hale getirilmiş set halindeki eşya olarak düşünülemez, çünkü bu parçalar belli bir ihtiyacı karşılamak üzere bir araya getirilmemişlerdir. Söz konusu parçalar birbirleriyle ilintili değildir ve birlikte kullanılmak amacına hizmet etmemektedirler (ciklet tüketilebilir ürün iken fırıldak oyun oynamaya olanak sağlayan bir eşyadır).
 
Fırıldak 95.03 pozisyonunun bir eşyası, ciklet ise 17.04 pozisyonunun bir ürünüdür. İkisinin oluşturduğu kombinasyon ise fırıldağın esas karakterine sahiptir (ayrıca bakınız. 95. Faslın 4 no.lu Notu).
 
Plastik kapsül eşyaları paketlemede kullanılan bir ambalaj malzemesi olduğundan, diğer eşyalarla aynı pozisyonda sınıflandırılmalıdır.
 
Bu nedenle söz konusu eşya, plastikten diğer oyuncaklar olarak 9503.00.95 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
 
Üç boyutlu (pop-up) kitap olarak anılan türde; kartona basılı sayfalar ve sayfadaki üç boyutlu oyun ile ilgili sınırlı bir metin içeren kitap.
Kitabın sayfaları açıldıkça bir uzay istasyonunun çeşitli birimlerini gösteren üç boyutlu şekiller ortaya çıkmaktadır.
Kitap aynı zamanda, ayakta durdurulabilen ve sayfalardaki üç boyutlu uzay istasyonu bölümlerine yerleştirilebilen kartondan yapılmış figürlerin iliştirildiği bir sayfa içermektedir.
 
 
 
 
 
9503.00.99
Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6,  49. Faslın 1(c) no.lu Notu ile 9503.00 ve 9503.00.99 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
Eşyanın yapısal özellikleri, esas amacının oyun oynatmak olduğunu düşündürmektedir.
Resimli çocuk kitapları hareketli unsurlar, ayakta durdurulabilen figürler veya kitabın sayfalarına sabitlenmiş olmayan parçalar içeriyorsa ve eşya esas olarak oyuncak sayılabilecek özellikte değilse, 49.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılır. Esas olarak oyuncak olan eşyalar ise 95. Fasılda sınıflandırılır.
49. Faslın 1(c) no.lu Notuna göre 95. Fasla uygun olan eşyalar 49. Faslın dışında tutulmuştur.
Bu çerçevede eşya, oyuncak olarak 95.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır.
Aşağıda sayılan eşyaları içeren ve perakende satışa sunulmak üzere hazırlanmış olan set:
 
–          2 deste poker kağıdı
–          300 adet poker fişi
–          Oyun kağıtlarını dağıtan kişiyi hatırlatmak için kullanılan fiş (“dealer chip”)
–          Kullanma talimatını içeren bir adet DVD
 
Söz konusu set, yukarıda sayılan eşyaların koyulmasına uygun olarak tasarlanmış iç kısımla mücehhez alüminyum bir çantada sunulmaktadır.
 
Yukarıda belirtilen eşyalar poker oyununu oynamak üzere bir arada kullanılmaktadır. Fişler ve DVD oyun kağıtlarının tamamlayıcısıdır ve bireysel olarak kullanılamamaktadır.
 
 
(*) (38) no.lu Resme bakınız.
 
(*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
 
9504.40.00 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 3(b), 5(a) ve 6 ile 95.04 ve 9504.40.00 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Seti oluşturan eşyalar, poker oyunu oynamak gibi belirli bir aktiviteyi yerine getirmek amacıyla bir araya getirilmişlerdir, bu nedenle perakende satılacak hale getirilmiş set halinde bulunan eşya kriterini karşılamaktadırlar.
 
Oyun kağıtları sete esas karakterini vermekte, diğerleri tamamlayıcı unsur olarak değerlendirilmektedir.
 
Seti oluşturan eşyaların konulduğu ve bu eşyaların yerleştirilmesi için özel olarak tasarlanmış olan çanta eşyalarla birlikte sınıflandırılmıştır.
 
Bu nedenle, söz konusu set oyun kağıtları olarak 9504.40.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Aşağıda sayılanları içeren, demonte halde eşya (“trambolin için koruma ağı (emniyet filesi)”):
 
–          6 adet çıtçıtla mücehhez file
–          Gözenekli plastik kaplama ile mücehhez 6 adet metal üst çubuk
–          Gözenekli plastik kaplama ve kaynak yapılmış bağlantı parçalarıyla mücehhez 6 adet metal alt çubuk
–          12 adet kancalı kauçuk bant
–          Kilit somunları ile beraber 12 adet vida
 
Üst çubuklar alt çubuklar ile birleştirilmekte ve daha sonra alt çubuklar vida ve kilit somunu kullanılarak trambolinin bacaklarına bağlanmaktadır.
 
Koruma ağı silindir biçiminde dikilmekte ve spesifik bir tramboline uyacak boyuta gelmektedir. Koruma ağının bir fermuarla kapanabilen giriş ağzı bulunmaktadır.
 
Koruma ağının üst kısmındaki çıtçıtlar metal çubukların üst ucuna bağlanmaktadır.
 
Kancalı kauçuk bantlar, koruma ağının alt tarafını trambolinin çerçevesine bağlamak için kullanılmaktadırlar.
 
9506.91.90 Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1, 2(a) ve 6, XI. Bölümün 1(t) no.lu Notu, 95. Faslın 3 no.lu Notu ile 95.06, 9506.91 ve 9506.91.90 Kombine Nomanklatür kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Söz konusu koruma ağı; metal çubuklar, vidalar, vida somunları, çıtçıtlar ve kancalı kauçuk bantlarla mücehhez olması sebebiyle spesifik bir trambolin üzerine monte edilmek üzere hazır haldedir, bu nedenle de sadece ve esas itibariyle uygun bir trambolinle kullanılmaya elverişlidir (95.Faslın 3 no.lu Notu). Bu nedenle, koruma ağı 95.06 pozisyonunda yer alan jimnastik, atletizm gibi sporlarda kullanılan eşyanın bir aksamı olarak düşünülmektedir.
 
56.08 pozisyonunda diğer hazır ağ ve fileler olarak sınıflandırma hariç bırakılmaktadır, çünkü 95.Fasla ait eşyalar XI. Bölümün dışında tutulmuştur (XI. Bölümün 1(t) no.lu Notu).
 
Bu nedenle koruma ağı, jimnastik ve atletizm gibi sporlar için diğer eşya olarak 9506.91.90 KN kodunda sınıflandırılmıştır.
Karton bir rulo ve plastik bir saptan oluşan eşya (“tüy toplayıcı rulo” olarak bilinir).
 
Kartondan rulonun üzerine, dış yüzeyi kendinden yapışkanlı iç yüzeyi ise sentetik plastikten ibaret bir kâğıt sarılmıştır.
 
Üzerine yapışkanlı kâğıt sarılmış olan karton rulo atılıp yenisiyle değiştirilebilmektedir.
 
Ürünün yapışkan yüzünün üzerine, üzerinde eşyanın tanıtımı bulunan koruyucu bir kâğıt tabakası yapıştırılmıştır.
 
Eşyanın kullanım amacı, dokuma giysilerin üzerindeki toz, tüy, saç, kepek vb.’nin temizlenmesidir.
 
9603.90.91
 
Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 4 ve 6 ile 96.03, 9603.90 ve 9603.90.91 pozisyonlarının lafzına istinaden yapılmıştır.
 
Eşya ilk bakışta belli bir pozisyonda sınıflandırılabilecek türden bir eşya olamamakla birlikte 96.03 tarife pozisyonunun fırçalarını anımsatmaktadır. Bu pozisyon muhtelif malzemeden mamul ve çeşitli şekillerde eşyayı içermektedir.
 
Bu nedenle eşya, 9603.90.91 KN kodunda diğer fırçalar arasında sınıflandırılmıştır.
Başa dön tuşu