Gümrük Genel TebliğleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)Tebliğler

Gümrük Genel Tebliği (TARİFE) (Seri No:14)

03.06.2016-29731 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE) (SERİ NO: 14)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin Bağlayıcı Tarife Bilgisi verilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemlerin esaslarını tespit etmektir.
(2) Bu Tebliğ, Bağlayıcı Tarife Bilgisi uygulamasının amaçlarına, Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurusuna, Bağlayıcı Tarife Bilgisinin verilmesi ve kullanılması ile Bağlayıcı Tarife Bilgisinin hukuki etkisine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Başvuru Sahibi: Bağlayıcı Tarife Bilgisi için gümrük idaresine başvuruda bulunan kişiyi,
c) BTB: Bağlayıcı Tarife Bilgisini,
ç) Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
d) Hak sahibi: Bağlayıcı Tarife Bilgisinin adına düzenlendiği kişiyi,
e) Kişi: Gerçek ve tüzel kişiler ile yürürlükteki mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bağlayıcı Tarife Bilgisi Hakkında Genel Açıklamalar
Yetki
MADDE 4 – (1) BTB, eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı veya elektronik talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari karardır.
(2) BTB, İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince düzenlenir.
Ücret
MADDE 5 – (1) BTB, talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.
(2) BTB konusu eşyanın tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için fiziksel veya kimyasal tahlile ihtiyaç duyulduğu takdirde, söz konusu tahlil, teknik imkanların elvermesi halinde gümrük laboratuvarlarında, aksi halde, eşyanın cinsine göre Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesine uygun olarak gümrük idaresinin belirleyeceği bir üniversitede veya diğer resmî kuruluş laboratuvarlarında yapılır.
(3) Tahlil ücretleri, duruma göre, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına veya gümrük laboratuvarında söz konusu tahlilin yapılamaması durumunda ilgili üniversite ve diğer resmi kurumların hesabına başvuru sahibi tarafından yatırılır. Tahlil ücretinin yatırılmaması halinde BTB başvurusu reddedilir.
Uygulamanın amacı
MADDE 6 – (1) BTB uygulamasının amaçları şunlardır:
a) Sınıflandırma kurallarının doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması suretiyle sınıflandırmanın uyumlaştırılmasını ve böylece dış ticaret rejiminin dış ticaret erbabı arasında doğru ve eşit olarak uygulanmasını sağlamak,
b) Beyan sürecini ve gümrük işlemlerini hızlandırmak ve böylece gümrük kontrolünü ve uluslararası ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak ve dış ticaret işlemlerinin maliyetini azaltmak,
c) Ticaret erbabı ile gümrük idaresi arasında eşyanın tarife pozisyonundan kaynaklanan ihtilafları azaltmak,
ç) Gümrük işlemleri sırasında eşyanın sınıflandırılması probleminden kaynaklanan zaman kayıplarını azaltmak suretiyle yüksek riskli eşyanın muayenesine ve kontrolüne gümrük işlemleri sırasında yeterli zaman ayrılabilmesini, dolayısıyla, gümrük denetimlerinin seçimli ve daha etkin yapılabilmesini sağlamak,
d) Dış ticaret erbabına eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin hukuki geçerliliği olan resmi bir bilgi sağlamak,
e) Uluslararası bir ticaret işleminin karlılığının ve uygulama imkanının önceden tahmin edilebilmesini sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlayıcı Tarife Bilgisi İçin Başvuru
Başvuru yeri ve şekli
MADDE 7 – (1) BTB başvurusu, BTB Programına veri girişi yapılması suretiyle elektronik olarak veya Gümrük Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yazılı olarak yetkilendirilmiş gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne yapılır. Başvuru formu olarak BTB Programına veri girişi yapıldıktan sonra alınan bilgisayar çıktısı da kullanılabilir. BTB başvurusunun form ile yazılı olarak yapılması halinde, ekinde yer alan tüm belgeler ve eşyanın teşhisini sağlayacak nitelikteki değişik açılardan çekilmiş fotoğraflar kağıt nüshası ile birlikte ayrıca dijital ortamda başvuru yapılan bölge müdürlüğüne sunulur.
(2) Bir kişi, aynı eşya için sadece bir BTB müracaatında bulunabilir. Bir kişi adına aynı eşya için geçerli bir BTB var iken yeniden BTB düzenlendiği tespit edilirse o kişi adına aynı eşya için düzenlenmiş tüm BTB’ler verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür. Bu şekilde hükümsüz hale gelen BTB’nin hak sahibi için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
Başvuru yapılamayacak eşya
MADDE 8 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan tarife pozisyonlarına giren eşyadan perakende satılacak hale getirilmiş ambalajlarda olmayanları için BTB başvurusu yapılamaz. Eşyanın bu kapsamda olduğunun sonradan anlaşılması halinde başvuru reddedilir.
(2) Üzerlerinde veya ambalajlarında ayniyetini tespite yarayacak bilgileri haiz olmayan eşyaya dair başvurular, ayniyet tespitinin fiziki olarak da mümkün olmaması halinde reddedilebilir.
(3) BTB başvurusuna konu olabilecek eşya için BTB başvurusu yapılması esastır. Başvuru konusu eşyanın BTB kapsamına girmediğinin sonradan anlaşılması ve başvuru sahibince talep edilmesi halinde, mevcut BTB başvurusu 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümlerine göre değerlendirilir.
Ayrı başvuru konusu yapılacak eşya
MADDE 9 – (1) BTB başvurusu sadece bir kalem eşya için yapılır. Bir kalem eşya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır.
Bilgi edinme
MADDE 10 – (1) Yetkilendirilmiş bölge müdürlüğü, başvurunun BTB verilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri içermediği kanaatine vardığı takdirde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir.
(2) Başvuru sahipleri, başvurularının işlem durumu hakkında BTB Programından bilgi edinebilirler. Elektronik başvuruların reddedilmesi durumunda başvuru sahibine ayrıca tebligat yapılmaz.
Başvurunun içeriği
MADDE 11 – (1) BTB başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir:
a) Hak sahibinin adı ve adresi,
b) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı ve adresi,
c) Eşyanın Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı,
ç) Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi,
d) Eşyanın Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri),
e) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi.
Başvuru bilgilerinin doldurulması
MADDE 12 – (1) Başvuru ekranında ve formda yer alan kutular aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda doldurulacaktır.
a) Başvuru Sahibi: Adı ve Adresi (Zorunlu)
Bu kutuya başvuru sahibinin adı, adresi ile telefon ve faks numarası yazılır.
b) Hak Sahibi: Adı ve Adresi (Zorunlu)
Bu kutuya hak sahibinin adı, adresi ile telefon ve faks numarası yazılır.
c) Gümrük Tarife Cetveli (Zorunlu)
Eşyanın sınıflandırılmasının istendiği Gümrük Tarife Cetveli bu kutuda yer alan kutucuğa X işareti koyarak belirtilir. (Halihazırda yürürlükte sadece Türk Gümrük Tarife Cetveli bulunduğundan bu cetvelin yanındaki kutucuk işaretlenecektir).
ç) Eşyanın Ayrıntılı Tanımı (Zorunlu)
Eşyanın gümrük yetkilileri tarafından teşhisini ve Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılacağı tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için eşyanın mümkün olduğunca ayrıntılı tanımı yazılır. Bu kutuda eşyanın tam bileşimi, bu bileşimi tespit etmek için kimyasal analiz yapılması gerekiyorsa kullanılan tahlil metotları, üretim süreci, eşyanın parçaları dahil kıymeti ve eşyanın kullanım alanı gibi ayrıntılar verilir.
d) Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi (Zorunlu)
Bu kutuya eşyanın ticari markası, model numarası vb. bilgiler ile eşyaya ilişkin verilebilecek ek bilgiler yazılır.
e) Eşyanın Tarife Pozisyonunun Tespiti İçin Başvuruya Eklenen Ekler (Zorunlu)
1) Bu kutuda başvuruya eklenenler uygun kutucuklara X işareti koyarak belirtilir.
2) Eğer başvuru ekinde eşyanın numunesi sunulduysa uygun kutucuğa X işareti koyarak numunenin iadesinin istenilip istenilmediği belirtilir.
f) Öngörülen Sınıflandırma (İsteğe Bağlı)
Eşya için öngörülen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirtilir.
g) Beyan (Zorunlu)
1) Form ile yapılan başvurularda beyan dikkatlice okunur, imzalanır ve tarih atılır. Elektronik başvuru yapılması durumunda e-imza tatbik edilir.
2) BTB başvuru formunun 1 no.lu kutusunda yer alan başvuru sahibi bilgileri ile 8 no.lu kutusunda yer alan beyan sahibi bilgilerinin birbirleri ile uyumlu olması ve başvuru sahibinin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5 inci maddesi çerçevesinde doğrudan veya dolaylı temsil yetkisine sahip olması gerekmektedir.
ğ) BTB başvuru formunun “SADECE RESMÎ KULLANIM İÇİNDİR” başlıklı kutuları başvuruyu kabul eden gümrük idaresince doldurulacaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bağlayıcı Tarife Bilgisinin Verilmesi ve Kullanılması
Heyet oluşumu ve işleyişi
MADDE 13 – (1) BTB başvurusunun, görevli personelin başvuruyu kabulünden sonra bölge müdürü tarafından görevlendirilecek bir bölge müdür yardımcısı başkanlığında bir gümrük müdürü veya şube müdürü ve üç muayene memurundan oluşacak heyet tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde, BTB konusu eşyanın sınıflandırıldığı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu tespit edilir ve tutanağa bağlanır.
(2) Yukarıda belirtilen heyet, sınıflandırmayı, konuya ilişkin Gümrük Tarife Cetveli, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma Avileri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi ve Kombine Nomanklatür İzahnamesi, DGÖ Sınıflandırma Kararları, AB Sınıflandırma Tüzükleri, tebliğler, genelgeler ile daha önce verilmiş ve BTB veri tabanında halen geçerli olan BTB’lerdeki açıklama ve örneklerden yararlanarak yapar. Sınıflandırılan eşya ile benzer özellikteki eşyaya ilişkin geçerli bir BTB’deki sınıflandırmayla farklı görüşte olunması halinde, BTB düzenlenmeden önce konu gerekçesiyle birlikte Bakanlığa intikal ettirilerek alınacak cevaba göre işlem yapılır.
(3) BTB başvurusuna konu eşyanın gümrük işlemlerinin başvuruyu kabul eden bölge müdürlüğünün kendi bağlantısı olmayan ihtisas gümrüğü görev alanına girmesi halinde, ihtisas gümrüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünün görüşü alındıktan sonra BTB kararı verilir.
(4) Yetkilendirilmiş bölge müdürlükleri, BTB konusu eşyanın sınıflandırılmasında tereddüt ettikleri hususlar hakkında istişarede bulunabilirler.
Kararın duyurulması ve yapılacak işlemler
MADDE 14 – (1) Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre belirlenen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, BTB veri tabanına girilir ve karar hak sahibine mümkün olan en kısa zamanda Gümrük Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan formun hak sahibi nüshası ile bildirilir. Bu formda gizlilik esasına göre verildiği kabul edilen hususlar ve verilen BTB’ye karşı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz yolunun açık olduğu belirtilir.
(2) BTB konusu eşyanın gümrüğe sunulması esnasında sınıflandırmasını etkileyebilecek haller varsa, bölge müdürlüğünce buna ilişkin uyarılar BTB Programındaki Eşyanın Gümrük İşlemleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar kutusuna yazılır.
(3) BTB’nin, başvuru alındıktan sonra 3 ay içinde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı takdirde, gümrük idaresi bu sürenin bitiminden önce, gecikmenin nedenini açıklayarak bilginin verilmesi için gerekli gördüğü ek süreyi belirtir.
(4) BTB bildirimi aşağıdaki hususları içerir:
a) Hak sahibinin adı ve adresi,
b) Başvuru referans numarası,
c) BTB referans numarası,
ç) BTB’nin geçerliliğinin başlama tarihi,
d) Eşyanın sınıflandırıldığı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu,
e) Eşyanın ayrıntılı tanımı,
f) Eşyanın ticari ismi ve ek bilgi,
g) Sınıflandırmanın gerekçesi.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bağlayıcı Tarife Bilgisinin Hukuki Etkisi
Kararın bağlayıcılığı
MADDE 15 – (1) Gümrük idarelerince, geçerli bir BTB’ye konu eşya ile aynı olduğu tartışmasız olan eşya için BTB’deki tespit doğrultusunda sınıflandırma yapılması gerekmektedir.
(2) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen haktan sadece hak sahibi yararlanabilir.
Ayniyat uygunluğu
MADDE 16 – (1) BTB, gümrük idarelerini sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için, beyan sahibinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur.
Geçerlilik süresi
MADDE 17 – (1) BTB, veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.
Yeniden inceleme
MADDE 18 – (1) Bakanlık veya BTB’yi düzenleyen bölge müdürlüğü menfaati bulunan üçüncü kişilerin başvurusu üzerine veya re’sen geçerli bir BTB’yi yeniden incelemeye alabilir ve inceleme sonucuna göre BTB’yi iptal edebilir.
Geçersizlik ve iptal şartları
MADDE 19 – (1) BTB;
a) Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,
b) Dünya Gümrük Örgütü’nün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,
c) BTB’nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi,
durumlarında geçerliliğini yitirir.
(2) Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir.
Geçersizlik ve iptalin başlangıcı
MADDE 20 – (1) BTB, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda, söz konusu değişikliklerin Resmî Gazete’de yayımlandığı, (c) bendinde belirtilen durumlarda ise iptal ya da değişiklik kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren geçerliliğini yitirir.
(2) Gümrük Tarife Cetveli değişikliği dışında, tarife mevzuatında meydana gelen bir değişiklik nedeniyle geçersiz hale gelen BTB’ler, düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından zaman geçirilmeksizin BTB programı üzerinde de geçersiz konuma getirilir.
(3) 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumda iptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
İtiraz
MADDE 21 – (1) BTB’ye, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz edilebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 22 – (1) 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:10) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılmış olan müracaatlar bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ, 1/6/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu