G.T.İ.P.Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (TARİFE) (Seri No:11)

07.11.2008-27047 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE) (SERİ NO:11)

BÖLÜM 1
Amaç, Kapsam, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1993 tarihli ve 21636 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 nci maddesinin (b) bendi gereğince, Türk Gümrük Tarife Cetveli esas alınarak hazırlanmış olan gümrük mevzuatı ve diğer mevzuat ile ilgili olarak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarının doğru uygulanmasını sağlamak amacıyla Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) başvurusu yapılamayacak hallerde, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinden tarife bilgisi talebinde bulunulabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; tarife bilgisi başvurusu, tarife bilgisinin verilmesi ve kullanılması ile verilen bilginin hukuki etkisine ilişkin esasları kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 –  (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Başvuru sahibi: Tarife bilgisi için gümrük idaresine başvuruda bulunan kişiyi,
b) Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
c) Kişi: Adına tarife bilgi talebinde bulunulan gerçek ve tüzel kişiler ile yürürlükteki mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını,
d) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını
ifade eder.
BÖLÜM 2
Tarife Bilgisi Hakkında Genel Açıklamalar
MADDE 4 – (1) Tarife bilgisi, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince verilen tarife sınıflandırma görüşüdür.
MADDE 5 – (1) Tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanmayan tarife bilgi talepleri normal çalışma saatleri dışında karşılanır ve cari gümrük işlemlerinin aksatılmamasına özen gösterilir. Tarife bilgisinin verilmesinde fazla mesai ile fiilen görevli personel sayısı da göz önünde bulundurularak 3 saate tekabül eden ithalat gümrük işlemlerine uygulanan fazla mesai ücreti kadar tutar (eşyanın kimyevi tahlilinin gerekmesi halinde belirtilen fazla mesai ücreti, gümrük laboratuarında fiilen fazla mesai ile görevli personel için ayrıca hesaplanır) ile eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanır.
(2) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Bilgi talebi konusu eşyanın tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için fiziksel veya kimyasal tahlile ihtiyaç duyulduğu takdirde, söz konusu tahlil, teknik imkanların elvermesi halinde gümrük laboratuarlarında, aksi halde, eşyanın cinsine göre Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin hükümlerine uygun olarak gümrük idaresinin belirleyeceği bir üniversite veya diğer resmi kuruluş laboratuarlarında yapılır.
(3) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Tahlil ücretleri, duruma göre, 3007 sayılı Gümrük Laboratuvarlarında Yapılacak Tahlillerden Alınacak Ücretler ile Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanununa istinaden Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına veya gümrük laboratuarında söz konusu tahlilin yapılamaması durumunda ilgili üniversite ve diğer resmi kurumların hesabına başvuru sahibi tarafından yatırılır.
(4) Fazla mesai ücreti ve/veya tahlil ücretinin yatırılmaması halinde bilgi talebinden vazgeçilmiş sayılır.
BÖLÜM 3
Tarife Bilgisi İçin Başvuru
MADDE 6 – (1) Tarife bilgisi başvurusu, tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanan durumlarda ithalat veya ihracatın yapılacağı gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne, diğer durumlarda kişinin bağlı olduğu vergi dairesinin bulunduğu ildeki Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne, yoksa en yakın Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Ek-1’de yer alan örneğe uygun bir form ile yapılır.
(2) BTB başvurusuna konu olabilecek eşya için BTB başvurusu yapılması esastır. Ancak, başvuru konusu eşyanın BTB kapsamına girmediğinin sonradan anlaşılması halinde, mevcut BTB başvurusu tarife bilgisi başvurusu olarak değerlendirilir ve ilgilisine yapılacak bildirimde bu hususa da yer verilir.
(3) Başvurunun yapıldığı Başmüdürlük, bilgi talebi konusu eşyanın gümrük işlemlerinin kendi bağlantısı olmayan ihtisas gümrüğü görev alanına girdiğini tespit ederse, söz konusu başvuruyu ilgili en yakın gümrük idaresinin bulunduğu Başmüdürlüğe gönderir.
(4) Bir kişi, aynı eşya için sadece bir tarife bilgisi talebinde bulunabilir. Bir kişi adına aynı eşya için birden fazla bilgi verildiği tespit edilirse konu hakkında Müsteşarlığa ve tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanmayan bilgi taleplerinde kişinin bağlı olduğu vergi dairesine bilgi verilir.
MADDE 7 – (1) Gümrükte işlem görmüş veya görmekte olan eşya ile aynı partiyi teşkil eden eşya için bilgi talebinde bulunulamaz. Bu çeşit eşyaya ait belgeler kullanılarak başvuruda bulunanlara verildiği sonradan tespit edilen bilgilerin başvuru sahibi için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi birinci fıkrası hükmü uygulanır.
MADDE 8 – (1) Bilgi talebi başvurusu sadece bir kalem eşya için yapılır. Bir kalem eşya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır.
MADDE 9 – (1) Başmüdürlük, başvurunun tarife bilgisi verilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri içermediği kanaatine vardığı takdirde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir.
MADDE 10 – (1) Bilgi talebi başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir:
a) Kişinin adı, adresi ve vergi numarası
b) Temsil yoluyla yapılan başvurularda başvuru sahibinin adı ve adresi
c) Eşyanın gümrük yetkilileri tarafından teşhisini ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılacağı tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için eşyanın mümkün olduğunca ayrıntılı tanımı, eşyanın tam bileşimi, bu bileşimi tespit etmek için kimyasal analiz yapılması gerekiyorsa kullanılan tahlil metotları, üretim süreci, eşyanın parçaları dahil kıymeti ve eşyanın kullanım alanı gibi ayrıntılar
ç) Sınıflandırılacak eşyanın adına tarife bilgi talebinde bulunulan kişi tarafından daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi
d) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri)
e) Eşyanın hangi mevzuat kapsamında tarife tespitine ihtiyaç duyulduğuna dair açıklama
f) Eşyaya ait varsa fatura (alım-satım-proforma fatura), yoksa fatura bilgileri (ticari isim, kıymet vs.)
g) Başvuru sahibinin Gümrük Kanununun 5 inci maddesi çerçevesinde doğrudan veya dolaylı temsil yetkisine sahip olduğuna dair belge.
BÖLÜM 4
Tarife Bilgisinin Verilmesi ve Kullanılması
MADDE 11 – (1) Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde görevli bir başmüdür yardımcısı başkanlığında en az iki muayene memurunun katılımıyla oluşacak heyet tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde bilgi talebi konusu eşyanın sınıflandırıldığı GTİP tespit edilir ve tutanağa bağlanır. Bu tutanakta; eşyanın sınıflandırıldığı GTİP, eşyanın ayrıntılı tanımı, eşyanın ticari ismi ve sınıflandırma gerekçesi belirtilir. Talep sahibince, yalnızca tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonunun tespitinin istenilmiş olması halinde ise tespitler taleple sınırlı tutulur.
(2) Yukarıda belirtilen heyet; sınıflandırmayı, Türk Gümrük Tarife Cetvelini, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma Avilerini, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi ve Kombine Nomanklatür İzahnamesini, DGÖ Sınıflandırma Kararlarını, AB Sınıflandırma Tüzüklerini, Genelgeleri ve Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) veri tabanında geçerli konumda bulunan BTB’lerdeki açıklama ve örnekleri de göz önünde bulundurarak yapar.
(3) Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre belirlenen GTİP, Ek-2’de yer alan örneğe uygun bir form ile başvuru sahibine tebliğ edilir. Düzenlenen formlara, her takvim yılı başında yeniden başlayan sıra sayısı verilir. Tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanmayan durumlarda bu formun bir örneği kişinin bağlı olduğu vergi dairesine de gönderilir. Bu formda; GTİP tespitinin, bilginin verildiği tarih itibarıyla güncel olduğu, başvuruda kullanılan bilgi, belge ve numune ile sınırlı olduğu, tespit edilen GTİP’in bilgi amaçlı olduğu ve mevzuat uygulamaları bakımından bağlayıcılığı bulunmadığı hususları belirtilir.
(4) Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri, birer aylık dönemler itibariyle başvuru ve tarife bilgisine ilişkin formların birer örneğini Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderir.
BÖLÜM 5
Tarife Bilgisinin Hukuki Etkisi
MADDE 12 – (1) Tarife bilgisinin mevzuat uygulamaları bakımından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Tarife bilgisi verilmiş olması, kamu kurumlarınca yürütülecek uygulamalarda, ilgili kurumun inceleme ve denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
MADDE 13 – (1) Bilgi konusu numunenin doğru alınması ve gümrük idaresine teslimine kadar geçen süreçte uygun saklama koşullarının sağlanmasından başvuru sahibi sorumludur.
BÖLÜM 6
Yürürlük ve Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-1                    T.C. GÜMRÜKLERİ TARİFE BİLGİSİ BAŞVURU FORMU

1. Sadece Resmi Kullanım İçindir
  Başvuru Sahibi Adı ve Adresi:

Vergi No:
Tel No:
   Faks No:

Başvuruyu Kabul Eden Gümrük İdaresi:

Kayıt Tarihi:
Kayıt No:
Başvuruyu Kabul Eden Memurun
Adı-Soyadı:
Sicil No:                                          İmza:

Bilgi Talebi Sahibi Adı ve Adresi:

Tel No:
    Faks No:

Tarife Bilgisinin Hangi Amaçla Talep Edildiği:

  Tarife Bilgisi Almak İstediğiniz Tarife Cetveli:
Türk Gümrük Tarife Cetveli

Diğer (Belirtiniz)………………..

2. Eşyanın Ayrıntılı Tanımı
     
3. Eşyanın Ticari Markası

 

4. Eşyanın Tarife Pozisyonunun Tespiti İçin Başvuru Formuna Eklenen Belgeler
       Numune             Broşür                  Fotoğraf                 Kroki                   Diğer       
                                                                                                Evet                       Hayır
Numunelerinizin iadesini istiyor musunuz?                                     
 5. Öngörülen Sınıflandırma:
6.Beyan: Bu başvuruda sunduğum bilgilerin doğru ve tam olduğunu, gümrük idaresinin talebi halinde eşya ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi sağlayacağımı ve eşyanın tarife pozisyonunun tespiti için kimyasal veya fiziksel tahlilin yapılmasının gerekmesi halinde tahlil ücretini ödeyceğimi beyan ve taahhüt ederim.   
Adı-Soyadı:
 
Tarih-İmza:                                                                                 
 

EK-2                          T.C. GÜMRÜKLERİ TARİFE BİLGİSİ

1.  
  Bilgi Talebi Sahibi Adı ve Adresi:

Vergi No:
Tel No:
   Faks No:

Tarife Bilgisini Veren Gümrük İdaresi:

 
Tarihi:
Sayısı:

Gümrük Genel Tebliği’nin (Tarife) (seri No:    ) 11 ve 12. maddeleri uyarınca iş bu Tarife Bilgisi, bilginin verildiği tarih itibarıyla güncel ve başvuruda kullanılan bilgi, belge ve numune ile sınırlı olup, sadece bilgi edinme amaçlı olduğundan  mevzuat uygulamaları bakımından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Eşyanın Sınıflandırıldığı Tarife Pozisyonu
2. Eşyanın Ayrıntılı Tanımı
     
3. Eşyanın Ticari Markası

 

4. Sınıflandırma Gerekçesi
5. Bu Tarife Bilgisi Başvuru Sahibi Tarafından Sağlanan Aşağıdaki Materyale İstinaden Verilmiştir
Tanım Numune   Fotoğraf   Broşür   Diğer  

Tarih                      İmza

Başa dön tuşu