Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92) (Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler – Yetkili Gümrük)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 31.07.2012-28370 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 92)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 96.13 tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri hariç)” isimli eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Çakmak ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 (1) “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan”, 96.13 tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri hariç)” isimli eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Ankara Gümrük Müdürlüğünden yapılır.
(2) 9613.80 tarife alt pozisyonunda yer alan, “Diğer çakmak ve ateşleyiciler” ile 9613.90.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın (yakıt hazneleri ve 9613.90.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna dahil eşya hariç) serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.
(3) Yalnızca Türkiye’de çakmak imalatçısı olarak faaliyet gösteren ve bu durumunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince onaylı “Kapasite Raporu” ile tevsik eden firmalar tarafından getirilecek olan ve 9613.90.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile 9613.90.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna dâhil yakıt haznelerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.
(4) 96.13 tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri hariç)” isimli eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında getirilmesi halinde, serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.
(5) 96.13 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi halinde, serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.
Yetki
MADDE 4 (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 5 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu