Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 81)

03.03.2011 – 27863 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 81)

   Amaç ve kapsam
   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sistemi aracılığıyla gümrük işlemleri yürütülen gümrük idarelerinde işlem yapan dış ticaret ve taşıma firmalarının mevcudiyeti, iş takipçisinin firma adına iş takibi yapma yetkisinin bulunup bulunmadığının tespiti, firma ve yetkililerinin tebligat adresleri, firmaların gümrük işlemlerinden dolayı doğabilecek adli ve idari ihtilafların takibatında muhatap alınması, firma yetkililerinin imza örneklerinin kontrolü, firmalar bazında risk analizi yapılması ve inceleme ve soruşturmalarda yararlanılması amacıyla firma dosyaları oluşturulmasına ve Firma Dosyası Takip Programı kullanılarak firma dosyalarının elektronik ortama aktarılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
   MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 11, 60 ve 225 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Firma dosyaları
   MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen firma dosyalarının oluşturulmasını teminen aşağıda belirtilen belgelerin;
(a) Güncel Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı örneği,
(b) İmza sirküleri,
(c) İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik Numaralarını içeren nüfus cüzdanı,
(ç) Vergi mükellefiyetinin faal olduğunu gösterir güncel yazı,
(d) Doğrudan veya dolaylı temsilci sıfatıyla işlem yapacak olanlara ait vekaletname veya temsilname,
(e) Doğrudan Temsilci Gümrük İşlemi Takip Kartı,
(f) Nakliye firmaları için gerekli yetki belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri,
(g) Ticaret veya esnaf odası sicil kaydının aslı veya noterce, ticaret veya esnaf sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği,
taranıp yetkili kişiler tarafından elektronik imza ile imzalanarak Firma Dosyası Takip Programına ayrı ayrı yüklenir.
(2) 1 inci fıkranın (f) bendinde belirtilen belgelerden ise aşağıdaki belgeler anlaşılır.
(a) Karayolu taşımacılığı yapan firmalar için, iştigal konusuna göre 25/2/2004 tarih ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde sayılan yetki belgeleri,
(b) Denizyolu taşımacılığı yapan firmalar için, 31/10/2005 tarih ve 25982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan ve Denizcilik Müsteşarlığınca verilen Gemi Acenteliği Yetki Belgesi, bu belgeye sahip olmayanlar için ise Deniz Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi,
(c) Havayolu taşımacılığı yapan firmalar için, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 18 ve 19 uncu maddelerine istinaden Ulaştırma Bakanlığınca verilen izin ve işletme ruhsatı.
(3) Firma Dosyası Takip Programına yüklenen belgelere ilişkin süreler ve detaylı bilgiler Firma Dosyası Takip Programında eksiksiz olarak girilir.
(4) Firma Dosyası Takip Programında dosyası olmayan veya dosyası oluşturulmuş olan ancak henüz onaylı hale gelmemiş firmaların BİLGE üzerinde işlem yapmasına müsaade edilmez.
Belge güncelleme işlemleri
   MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerde değişiklik olması halinde, değişikliğin olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde söz konusu değişikliği gösterir belge taranıp elektronik imza ile imzalanarak Firma Dosyası Takip Programına aktarılır.
(2) Firmalar, dosyalarındaki bilgi ve belgelerin geçerli olduğunu, dosyanın ibraz edildiği tarihten itibaren iki yıl sonraki Ocak ayından başlamak üzere, iki yılda bir Ocak ayı sonuna kadar Firma Dosyası Takip Programında “Seçtiğim Belgelerde Bir Güncellemem Yoktur.” butonunu tıklayarak beyanda bulunur.
(3) Gümrük idaresi tarafından, birinci ve ikinci fıkra hükümleri uyarınca öngörülen bildirimde bulunmadığı tespit edilen firmalara ait dosyalara verilen onay sistem üzerinde kaldırılır. Eksiklik tamamlanana kadar firmanın sistem üzerinde işlem yapmasına izin verilmez.
(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri uyarınca bildirimde bulunmadığı tespit edilen firmalar hakkında, durumu tespit eden gümrük idaresince Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işlem yapılır. Değişiklik bildiriminin yapılmadığını tespit eden gümrük idaresi Firma Dosyası Takip Programında ilgili firma dosyasına duruma ilişkin açıklama girer ve güncelleme yapılana kadar firma dosyası onayı iptal edilir.
Firma dosyası takip programının işleyişi
   MADDE 5 – (1) Firma Dosyası Takip Programı web tabanlı olarak çalışmakta olup dış kullanıcılar tarafından Firma Dosyası Takip Programına BİLGE Kullanıcı Kodu ve şifresi kullanılarak giriş yapılır. Firma Dosyası Takip Programına yüklenen belge ve bilgiler, firmanın ilk işlem yaptığı gümrük idaresi tarafından kontrol edilerek herhangi bir eksiklik görülmemesi halinde onay verilir. Onaylı firma dosyası bilgilerine tüm gümrük idarelerinden erişim sağlanabilir. Firma dosyasındaki güncellemelerin herhangi bir gümrük idaresi tarafından onaylanması mümkün bulunmaktadır.
(2) Firma Dosyası Takip Programının işleyişine dair açıklayıcı bilgiler, dış kullanıcılar için https://uygulamalar.gumruk.gov.tr/, gümrük idaresi kullanıcıları için ise http://portal.gumruk. gov.tr/ internet adresinde bulunan kullanım kılavuzunda yer almaktadır.
Yetki
   MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
   MADDE 7 – (1) 25/9/2008 tarihli ve 27008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:63) ve 11/2/2009 tarih ve 27138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:68) yürürlükten kaldırılmıştır.
Uygulamaya geçiş süresi
   GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte gümrük idaresinde dosyası olsun olmasın, firmalar, Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden ayın son gününe kadar dosyalarını pdf formatında Firma Dosyası Takip Programına aktarır.
(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Tebliğ hükümlerine uygun olarak dosyası Firma Dosyası Takip Programında bulunmayan firmaların BİLGE sistemi bulunan herhangi bir gümrük idaresinde işlem yapmasına izin verilmez.
Güncelleme istisnası
   GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesi ile Firma Dosyası Takip Programına firma dosyası aktarıldığında, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk takvim yılı için, bu Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilk bildirim yapılmış sayılır.
Yürürlük
   MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/4/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
   MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu