Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARI) (Seri No:10)

26.03.2004-25414 Resmi Gazete   

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No: 10)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) için TIKLAYINIZ

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARI) (SERİ NO: 10)

Amaç
MADDE 1— 10.03.2000 günlü, 23989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliği çerçevesinde açılmasına izin verilen mağazalardan aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca alınacak teminatın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Hukuki dayanak
MADDE 2 — Bu Tebliğ 4458 sayılı Gümrük Kanununun Gümrük Antrepo Rejimini kapsayan hükümleri ile Gümrük Yönetmeliğinin teminata ilişkin hükümleri ve 10.03.2000 günlü, 23989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Teminat Aranacak Haller
MADDE 3 — G.H.D.E.S Mağazalarına konulan eşya için gümrük vergileri (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi dahil) ve ithalat rejimine göre alınması gereken fon tutarı kadar teminat alınır.
Bu teminat mağazaya alınan her parti mal için ayrı alınabileceği gibi, toplu (global) veya götürü teminat şeklinde de olabilir. Toplu (global) teminat alınması halinde, teminat tutarının sürekli izlenmesi ve mağazaya konulan eşyanın vergilerinin (KDV, ÖTV ve fon dahil) global teminat miktarını aşması halinde aşan kısım için ayrıca teminat alınması gerekir.
Götürü teminat alınması halinde ise mağazaya konulan eşyadan alınması gereken teminat tutarını aşan kısım için ayrıca teminat aranmaz.
G.H.D.E.S. Mağazaları ve Depoları Yönetmeliği çerçevesinde açılışına izin verilen depolardan teminat alınmaz.
Mağazalardan Alınacak Götürü Teminat
MADDE 4 — G.H.D.E.S. Mağaza ve Depo işletmeciliği yapan firmaların mağaza başına alınacak götürü teminat veya global götürü teminat sisteminden yararlanması mümkündür
a) Mağaza Başına Alınacak Götürü Teminat
– 500 m2’e kadar olanlar için 150.000-EURO
– 500 m2’den sonraki her m2 için 100-EURO
Götürü teminat verilmek istenilmemesi halinde her parti mal için ayrı ayrı veya global (toplu) teminat ilgili gümrük idaresine verilir.
b) Mağaza İşleticiliği Yapan Firmalar İçin Global Götürü Teminat
Global götürü teminat sisteminden yararlanmak isteyen ve birden fazla mağaza işletmeciliği yapan ve aşağıda 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan firmaların Ankara Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne 750.000 -EURO global götürü teminat vermeleri halinde bunlardan işlettikleri mağazalarına konulacak eşya için başkaca bir teminat aranmaz.
Yukarıda (a) ve (b) bendinde belirtilen teminat; G.H.D.E.S. Mağaza ve Depo işletmeciliği yapan firmaların deposundan, mağazasına veya mağazasından, deposuna veya deposundan, deposuna veya mağazasından, mağazasına yapılan transit işlemlerinde geçerli bulunmaktadır.
c) Global Götürü Teminatta Üst Limit
Global götürü teminat sisteminden yararlanan ve Ankara Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne 2.000.000-EURO global götürü teminat veren firmalardan başkaca bir teminat aranılmayacağı gibi mezkur teminat bu firmaların yurtdışından veya serbest bölgelerden gelen eşyaları için de geçerli olacaktır.
Yukarıda açıklanan teminat işlemlerinde G.H.D.E.S. Mağazaları ve Depoları Yönetmeliği ve Gümrük Yönetmeliğinin 325 inci maddesi dikkate alınarak bu kapsamda yapılacak transit işlemlerinde farklı bir transit prosedürü izlenerek refakatçi uygulaması aranılmaz.
Ancak mezkur 2.000.000-EURO’luk teminat kullanılırken refakatçi uygulaması aranılmaması için eşyanın firmanın bordrolarına kayıtlı taşıt sürücüleri ve firma adına kayıtlı araçlarla taşınması ve bu hususun ilgili gümrük idarelerine ispat edilmesi gerekmektedir.
Teminat İçin Başvuru Sırasında Aranacak Şartlar
MADDE 5 — Bu sistemden yararlanan firmaların aşağıda belirtilen şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
– Bir önceki ve başvuru yılı içinde, Gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle Gümrük Kanununun 235 inci maddesi uyarınca 1 (bir) defadan fazla sayıda ceza uygulanmaması,
– Gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle haklarında takvim yılı itibariyle işlem gören antrepo beyannamesi toplam sayısının % 1’ini aşan ve aynı zamanda 5 (beş)’den fazla sayıda vergi kaybına neden olan Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 236 ncı maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması,
– Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde, antrepo beyannamesi sayısının % 2’sini aşan ve aynı zamanda 10 (on)’dan fazla sayıda aynı Kanunun 241/3 (f), (g) ve 241/4 (e), (f) fıkralarında belirtilen nedenler ile usulsüzlük cezası uygulanmaması,
Şartlarının tamamı ile birlikte,
1) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde, her bir yıl itibariyle ayrı ayrı değerlendirildiğinde, en az 100 gümrük beyannamesi kapsamı ve asgari 5 Milyon CIF/ABD Doları kıymetinde eşyanın gümrük antrepo rejimi kapsamında işlem görmesi,
2) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde, her bir yıl itibariyle ayrı ayrı değerlendirildiğinde, asgari 10 Milyon CIF/ABD Doları kıymetinde eşyanın gümrük antrepo rejimi kapsamında işlem görmesi,
gerekmektedir.
Yürürlük
MADDE 5 — Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 — Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu