Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)

Ticaret Bakanlığından:  02.08.2019-30850 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ANTREPOLARDA AKARYAKIT KARIŞTIRMA İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) (Değişik:18.01.2020-31012 R.G.) Bu Tebliğin amacı, deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan aynı veya farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.”

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 542 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Karıştırma işlemleri izni

MADDE 3 – (1) (Değişik:18.01.2020-31012 R.G.) Antrepoya alınmış aynı veya farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce izin verilebilir. İzin sürecinde gümrük gözetim ve denetiminin sağlanmasını teminen gümrük idaresince istenilen her türlü bilgi, belge ibraz edilir ve ilave tedbirler alınır.”

(2)  Karıştırma işlemi, elde edilecek ürünün transit edilmesi kaydıyla transit akaryakıtın depolandığı antrepolarda yapılır.

(3) Sadece Gümrük Yönetmeliğinin 541 inci maddesinde yer verilen ve serbest dolaşımda olmayan akaryakıt ürünlerinin birbirleri ile karıştırılmasına izin verilir.

“(4) (Değişik:18.01.2020-31012 R.G.) Her bir karıştırma işlemi için gümrük idaresinden münferiden izin alınır. Karıştırma işlemi yapılacak eşyanın sahibinin antrepo işleticisi olmadığı durumda hem antrepo işleticisi hem de kullanıcı tarafından ayrı ayrı izin başvurusu yapılır.”

(5) Karışıma tabi tutulacak eşya ile karışımdan elde edilecek ürün için ayrı ayrı tank tesis edilerek izin başvurusu yapılırken tank bilgileri gümrük idaresine bildirilir. Aksi halde gümrük idaresince talepler değerlendirmeye alınmaz.

(6) İznin verilebilmesi için karıştırma sonucunda meydana gelecek ürünün, gideceği ülkelerde yanlış menşeler göstermek gibi hilelere meydan vermeyecek veya taraf olunan uluslararası anlaşma hükümlerine aykırı düşmeyecek surette olması gerekmektedir.

“(7) (Değişik:18.01.2020-31012 R.G.) İhrakiye teslimi kapsamında karıştırma işlemleri en az iki yıldır fiilen ihrakiye tesliminde bulunan lisans sahibi firmalar tarafından yapılabilir.”

Karıştırma işlemi yapılacak antrepolarda ve işleticilerde aranacak nitelikler

MADDE 4 – (1) Karıştırma işlemi, toplam depolama hacmi asgari 50.000 m3 olan transit akaryakıt antrepolarında yapılır.

(2) Karıştırma işlemi yapılacak antrepoların asgari iki yıldır faaliyette bulunması gerekmektedir.

(3) İşleticinin teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen veya taksitlendirilen borçlar hariç olmak üzere gümrük mevzuatı uyarınca vadesi geçmiş/kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması gerekmektedir.

(4) Antrepo işleticisi firmaya usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak;

“a) (Değişik:18.01.2020-31012 R.G.)  Geriye dönük son bir yıl içinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle uygulanan ceza sayısının birden fazla olmaması, birden fazla olması halinde ise aynı dönem için işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşmaması,
b) (Değişik:18.01.2020-31012 R.G.) Geriye dönük son bir yıl içinde gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle uygulanan usulsüzlük cezası sayısının beşten fazla olmaması, beşten fazla olması halinde ise aynı dönem için işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşmaması,”

gerekmektedir.

(5) Antrepo işleticisi hakkında karıştırma izni başvurusunun yapıldığı takvim yılı ve önceki takvim yılı içerisinde ayrı ayrı olmak üzere;

a) Gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi nedeniyle 4458 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası; ayrıca özel antrepolardaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti nedeniyle haklarında 4458 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca toplamda bir defadan fazla sayıda kesinleşmiş ceza kararı bulunmaması,

b) Gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması nedeniyle haklarında 4458 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem gören antrepo beyannamesi sayısının %1’ini aşan ve aynı zamanda beşten fazla sayıda kesinleşmiş ceza kararı bulunmaması,

c) Gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın fazla çıkması nedeniyle haklarında 4458 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem gören antrepo beyannamesi sayısının %1’ini aşan ve aynı zamanda beşten fazla sayıda kesinleşmiş ceza kararı bulunmaması,

gerekmektedir.

Karıştırma işlemine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 5 – (1) Karıştırma işlemi öncesinde ürünlerin hangi oranlarda karıştırılacağı ve karışım sonucu elde edilecek nihai ürün hususunda gümrük idaresi bilgilendirilir ve işlem gümrük idaresinin gözetim ve denetimi altında gümrük memuru nezaretinde gerçekleştirilir.

(2) Eşyanın hangi oranlarda karışıma tabi tutulduğu stok kayıtlarında ayrıntılı olarak gösterilir. Karıştırma işleminin sona erdiği günü takip eden işgünü mesai bitimine kadar yeni bir antrepo beyannamesi tescil edilir.

(3) Karıştırma işlemi sonucu elde edilen üründen numune alınarak tahlile gönderilir ve eşyanın GTİP’i tespit edilir.

(4) Karışım sonucunda elde edilen ürüne ilişkin tahlil sonucu ve antrepo beyannamesinde yer alan GTİP ve kıymet bilgileri çerçevesinde gümrük vergilerini karşılayacak şekilde teminat verilir.

(5) Tanklarda karışıma tabi tutulan eşyanın çıkışı,  transit rejimi hükümlerine göre sağlanır.

(6) Antrepodan çıkışta taşıma belgelerinde karışıma giren her ürünün miktarı ve menşei yazılarak nihai ürün için  “karıştırılmış”/“BLENDED” ifadelerine yer verilir.

(7) Karıştırma faaliyeti sonucunda elde edilen ürünün hiçbir surette serbest dolaşıma girişine izin verilmez.

(8) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı işlem tesis ettiği tespit edilen antrepolarda bir yıl süre ile karıştırma işlemi yapılmasına izin verilmez.

Yetki

MADDE 6 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu