Kanunlar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK-639)

08.06.2011-27958 (Mükerrer) Resmi Gazete

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (KHK-639)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Görevler
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Görevler
MADDE 2- (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevi; bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması, verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemektir.
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat
MADDE 3- (1) Bakanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.
(2) Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Bakan
MADDE 4- (1) Bakanlığın en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:
a) Bakanlığı, Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.
b) Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanunî ve idarî düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
c) Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.
ç) Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları
MADDE 5- (1) Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
(2) Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimleri
Hizmet birimleri
MADDE 6- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a )Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü.
b) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü.
c) Hayvancılık Genel Müdürlüğü.
ç) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü.
d) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü.
e) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü.
f) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
g) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı.
ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
h) Hukuk Müşavirliği.
ı) Personel Genel Müdürlüğü.
i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
j) (Ek: 22/8/2011-KHK-651/1 md.) Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı.
k) (Ek: 22/8/2011-KHK-651/1 md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
m) Özel Kalem Müdürlüğü.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
MADDE 7- (1) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu amaçla politikalar oluşturmak ve denetlemek.
b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve pazarlama ile ilgili süreçlerin her aşamasındaki izlenebilirliğine yönelik esasları belirlemek.
c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin ve kayıt işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak.
ç) Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler ile gıdayla temasta bulunan madde ve malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.
d)Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek ve denetlemek.
e)Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme esaslarını belirlemek ve onay verme işlemlerini yapmak.
f) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek.
g) Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti ile ilgili sağlık şartlarını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek.
ğ) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla tedbirler almak.
h) Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
ı) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek.
i) Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol ve takip işlemlerini yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek.
j) Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve buna ilişkin esasları belirlemek.
k) Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek.
l) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek.
m) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna ilişkin esasları belirlemek.
n) Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek, bitkisel korumada kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları belirlemek, onay verme ve kontrol işlemlerini yapmak.
o) Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak.
ö) Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
p) Bu maddede belirtilen görevler ile ilgili yayım faaliyetlerinin koordinasyonunda yardımcı olmak.
r) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
MADDE 8- (1) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak.
b) Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek.
c) Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek.
ç) İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve gerekli tedbirleri almak.
Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak.
Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
MADDE 9- (1) Hayvancılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek.
b) Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek.
c) Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak.
ç) Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek.
d) Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak.
Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek.
ğ) Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
h) Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
MADDE 10- (1) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek.
b) Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak.
c) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak.
ç) İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek.
d) Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak.
Balıkçılık ve su ürünleri üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli girdilerin tedarikine ilişkin tedbirleri almak.
Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun istihsal sahalarına ilişkin esasları belirlemek, istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını
Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar
ğ) Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
MADDE 11- (1) Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve
b)Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak.
c) Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek; kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunların iştiraklerini denetlemek, desteklemek; bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak.
ç) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, toprak, su kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sınıflandırması yapmak.

 1. Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak.
 2. Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejileri tespit etmek, plan ve projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 3. (Mülga: 22/8/2011-KHK-651/2 md.)
 4. Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek.

ğ) Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak.
h) Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak.
ı) Tarımsal sulamada verimliliği arttırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlamak, uygun sulama tesislerini yaptırmak, toprak kaynaklarını korumak ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek.
i) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve tarım sigortası ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak.
j) El sanatlarını geliştirmek.
k) (Mülga: 22/8/2011-KHK-651/2 md.)
1) Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
m) Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma programlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak.
n) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile verilen görevleri yapmak.
o) 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek.
ö) Tarım sektörüne ve kırsal kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, teklifte bulunmak ve 5488 sayılı Tarım Kanunu uyarınca kurulan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
p) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
MADDE 12- (1) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini ve önceliklerini belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini üretmek.
b)Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve bunların yararının paylaşımını sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak.
ç) Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
d) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı amacıyla araştırmalar yapmak.
Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarının araştırma hedeflerini belirlemek ve bu kuruluşları denetlemek.
Hayvan ve bitki hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilaçları hakkında ve bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler konusunda araştırmalar yapmak.
Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını desteklemek.
ğ) Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak.
h) Ulusal ve uluslararası alanda araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamdaki projeleri desteklemek.
ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
MADDE 13- (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.
Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak.
Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
MADDE 14- (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.
Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) (Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
MADDE 15- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
MADDE 16- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak.
Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlığa ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirmek.
Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, koordine etmek ve denetlemek.
ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Birinci fıkrada belirtilen her türlü dava ve takip işleri ile diğer görevler, Bakanlığın Hukuk Müşavirleri ile Avukatları aracılığıyla yerine getirilir. Gerekli hâllerde dava ve takip işleri Hazine Avukatları aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlıkça belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde öngörülen doğrudan temin usûlü ile avukatlar veya avukatlık ortaklıkları ile yapılacak avukatlık sözleşmeleri yoluyla yürütülür.
Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Müşavirleri ve Avukatların bir listesi Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet başsavcılığı ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir. Bu listelerin birer nüshası, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adlî yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idarî yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alan hukuk müşavirleri ve avukatlar, baroya kayıt ve vekâletname ibrazı gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanırlar. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere derhal bildirilir.
(4) Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin Hukuk Müşavirleri ve Avukatlara dağıtımı hakkında, 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Personel Genel Müdürlüğü
MADDE 17- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
 2. Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
 3. (Mülga: 22/8/2011-KHK-651/2 md.)

ç) (Mülga: 22/8/2011-KHK-651/2 md.)
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 18- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.
Bakanlığın genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
ç) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
Madde 18/A – (Ek: 22/8/2011-KHK-651/3 md.) (1) Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak.
b) Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.
c) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü eğitim faaliyetini yapmak veya yaptırmak.
ç) Bakanlığın görev alanına giren alanlarda yapılacak yayınlar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
d) Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.
e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 18/B – (Ek: 22/8/2011-KHK-651/3 md.) (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.
b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.
ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.
d) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
MADDE 19- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
MADDE 20- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın çalışma programını düzenlemek.
b) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve
yürütmek.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık Müşavirleri
MADDE 21– (1) Bakanlıkta önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık Müşaviri atanabilir.
(2) (Ek: 22/8/2011-KHK-651/4 md.) Bakanlık Müşavirleri, Bakanın uygun göreceği merkez veya taşra teşkilatına ait birimlerde çalıştırılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı
Taşra teşkilatı
MADDE 22- (1) Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) Ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan kuruluşlar doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak kurulmuştur.
Yurt dışı teşkilatı
MADDE 23- (1) Bakanlık, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yüksek Komiserler Kurulu ve çalışma grupları
MADDE 24- (1) Bakanlığın sürekli kurulu, Yüksek Komiserler Kuruludur.
(2) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Koordinasyon ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
MADDE 25- (1) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.
Yetki devri
MADDE 26- (1) Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.
Koordinasyon ve işbirliği
MADDE 27- (1) Bakanlık, hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Bakanlık, kamu otoritesince yapılması zorunlu olan görevlerinin dışındaki bazı görevlerini, kendi denetim ve gözetiminde olmak üzere ilgili meslek ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yürütebilir.
Düzenleme yetkisi
MADDE 28- (1) Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idarî düzenlemeler yapabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Atama
MADDE 29- (1) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir.
Kadrolar
MADDE 30- (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı
MADDE 31- (1) Bakanlıkta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları ve Uzman Yardımcıları istihdam edilir.
(2) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli ve E.: 2011/86, K.: 2012/183 sayılı kararı ile.)

 • (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli ve E.: 2011/86, K.: 2012/183 sayılı kararı ile.)
 • (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli ve E.: 2011/86, K.: 2012/183 sayılı kararı ile.)

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 32- (1) Mevzuatta, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına; 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna yapılan atıflar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.
7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 26/2/1985 tarihli ve 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait kadrolar ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili cetvellerinden çıkarılmıştır. Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvele “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” bölümü olarak eklenmiştir.
Kaldırılan Yayın Dairesi Başkanlığı bünyesindeki döner sermaye işletmesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, taşra teşkilatında kurulan döner sermaye işletmelerinden; İl Müdürlükleri bünyesinde bulunanlar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlükleri bünyesinde, diğerleri ise ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan kuruluşların bünyesinde 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanuna göre faaliyetlerine devam 969 sayılı Kanuna göre faaliyetlerine devam edemeyecek olanlara ait her türlü taşınır ve taşınmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile burada çalışan personel başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 969 sayılı Kanuna göre faaliyetlerine devam eden işletmelere Bakan onayı ile devredilir.
(5) (21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(6) (29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Yayın zorunluluğu
EK MADDE 1- (Ek: 11/10/2011-KHK-662/11 md.) (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika gıda güvenliği, gıda güvenirliliği, bitki ve hayvan sağlığı ile toprak koruma konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgarî otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere, 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu programlar, Bakanlık, Sağlık Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan programların, Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından radyo ve televizyonlarda yayınlanması sağlanır.
(2) Bu madde kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmez. Bu yayınların ve sürelerinin denetimi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yapılır.
Kadro ihdası
EK MADDE 2- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/129 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7079/120 md.)
(1) Ekli (5) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. (1)
Teşkilatlanma süreci
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bakanlık bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre teşkilatlanmasını tamamlanıncaya kadar; mevzuatla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne verilen görevlerin, anılan Bakanlık ve Genel Müdürlüğün ilgili birimleri ve mevcut personeli tarafından ilgili mevzuatına göre yürütülmesine devam edilir.
Taşınır ve taşınmazlar ile hak ve yükümlülüklerin devri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile bu Bakanlık ve Genel Müdürlüğe ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olanlar ile mülkiyeti kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın, tahsis amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan sözleşmelere, Bakanlık halef olur. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün leh ve aleyhine açılmış davalar ve icra takiplerinde Bakanlık kendiliğinden taraf sıfatını kazanır.
Maliye Bakanlığı uhdesinde Hazine avukatları tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü temsilen takip edilmekte olan dava dosyaları ve icra takiplerine ilişkin dosyalar, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenecek esaslara göre bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yapılmış her türlü işlem Bakanlık adına yapılmış sayılır.
Personelin devri
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;
Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Bakanlık Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Yayın Dairesi Başkanı, Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, İl Müdürü,
Kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Arazi İşleri Dairesi Başkanı, Destekleme Dairesi Başkanı, Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Bölge Müdürü,
kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlar ekli (2) sayılı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bu fıkra ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadroları, herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Şube Müdürü ve Büro Müdürü unvanlı kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Müdür kadrolarında bulunanlar ile bu Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatı kaldırılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Enstitüsü Müdürü, Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı kadrosuna halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Araştırmacı kadroları, herhangi bir nedenle boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. (1)
Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilenler hariç olmak üzere;
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez, taşra, yurt dışı ve döner sermaye teşkilatında çalışan personelden kadro unvanı değişmeyenler, başka bir işleme gerek kalmaksızın Bakanlığın aynı teşkilatına mevcut kadrolarıyla birlikte,
Kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında çalışmakta olan personelden, merkez teşkilatında çalışmakta olan personel Bakanlığın merkez teşkilatına, taşra teşkilatında görev yapmakta olan personel ise bulundukları ilin Bakanlık taşra teşkilatına başka bir işleme gerek kalmaksızın aynı unvanlı kadro ve pozisyonlara,
devredilmiş ve atanmış sayılır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kadrolarında bulunanlardan birinci ve ikinci fıkralarda belirtilenler hariç olmak üzere, bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan düzenlemeler nedeniyle kadro unvanı değişen veya kaldırılanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar. Bunlar atama işlemi yapılıncaya kadar Bakanlıkta ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer malî haklarını almaya devam ederler.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkralarına göre istihdam edilen sözleşmeli ve geçici personel pozisyonlarıyla, sürekli işçi kadroları ve geçici işçi pozisyonlarında görev yapanlar kadro ve pozisyonlarıyla birlikte Bakanlığa devredilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü adına vizeli boş sözleşmeli personel pozisyonları ile sürekli işçi kadroları ve geçici işçi pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın Bakanlık adına vize edilmiş sayılır.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait kadrolarda istihdam edilen personelden bu madde uyarınca Bakanlık kadrolarına atanan veya atanmış sayılanların yeni kadrolarına atandıkları veya atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ödeme, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve sözleşme ücretleri ile diğer malî hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atandıkları veya atanmış sayıldıkları yeni kadroları için öngörülen aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ödeme, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve ücretleri ile diğer malî hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, farklılık giderilinceye kadar atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
(6) Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle iptal edilmiş olanlar hariç olmak üzere,
kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli
personel ile işçi kadro ve pozisyonlarından boş bulunanlar Bakanlığa devredilmiştir.
Bütçe işlemleri
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bakanlığın 2011 malî yılı harcamaları, 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.
Kadro değişiklikleri
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece, dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Düzenleyici işlemler
GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Sorunların giderilmesi
GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bakanlığın teşkilatlanması sebebiyle gerçekleştirilen, kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlara ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir.
Uzmanlığa geçiş
GEÇİCİ MADDE 8- (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün memur kadrolarında bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az üç yıldır görev yapmakta olan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcılığına atanabilmek için gerekli eğitim şartını taşıyanlardan, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda, bir defaya mahsus olmak üzere, yapılacak yazılı ve sözlü sınavı kazananlar, başarı sırasına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanlığı kadrolarına atanabilir. Bu şekilde atanacakların sayısı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez.
Yürürlük
MADDE 33- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI CETVEL
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI
Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri
Müsteşar Müsteşar Yardımcısı 1) 1) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Müsteşar Yardımcısı 2) 2) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Müsteşar Yardımcısı 3) 3) Hayvancılık Genel Müdürlüğü
4) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
5) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
6) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
7) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
8) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
9) Strateji Geliştirme Başkanlığı
10) Hukuk Müşavirliği
11) Personel Genel Müdürlüğü
12) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
13) (Ek: 22/8/2011-KHK-651/5 md.)
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
14) (Değişik: 22/8/2011-KHK-651/5 md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
15) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
16) Özel Kalem Müdürlüğü

(I) SAYILI LİSTE

 1. A) Merkez Araştırma Enstitüleri
 2. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Ankara
 3. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Yalova
 4. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Ankara
 5. Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Ankara
 6. Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Lalahan /Ankara
 7. Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Bursa
 8. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Trabzon
 9. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü -Ankara
 10. Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü -Menemen /İzmir
 11. Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Etlik /Ankara
 12. GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü —Diyarbakır

B) Bölgesel Araştırma Enstitüleri

 1. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Menemen /İzmir
 2. (Değişik:11/10/2011-KHK-662/11 md.) Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Konya
 3. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Eskişehir
 4. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Antalya
 5. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Adana
 6. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Erzurum
 7. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Samsun
 8. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Edirne
 9. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Şanlıurfa
 10. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü-Beymelek/Antalya

C) Konu Araştırma İstasyonları

 1. Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Gaziantep
 2. Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Malatya
 3. Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Tekirdağ
 4. Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Ordu
 5. Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Nazilli/Aydın
 6. Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Bandırma/Balıkesir
 7. Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Ankara
 8. Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Eğirdir/Isparta
 9. Patates Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Niğde
 10. Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Giresun
 11. İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Erbeyli/Aydın
 12. Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Sakarya
 13. Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Elazığ
 14. Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Bornova/İzmir
 15. Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Tokat
 16. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Kahramanmaraş
 17. Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Erzincan
 18. Yağlı Tohumlar Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Osmaniye
 19. Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Manisa
 20. Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Adana
 21. Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Konya
 22. Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Bornova/İzmir
 23. Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Alata/Mersin
 24. Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Kırklareli
 25. Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Diyarbakır
 26. Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü –Hatay

(II) SAYILI LİSTE

 1. Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü
 2. Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 3. Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 4. Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 5. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 6. Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 7. Artvin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 8. Aydın Gıda ve Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 9. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 10. Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 11. Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 12. Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 13. Çorum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 14. Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 15. Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 16. Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 17. Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 18. Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 19. Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 20. Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 21. Kastamonu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 22. Giresun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 23. Hatay Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 24. Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 25. Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 26. İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 27. İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 28. Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 29. Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 30. Sivas Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 31. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 32. Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 33. Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 34. Ordu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 35. Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 36. Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 37. Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 38. Şanlıurfa Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 39. Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 40. Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 41. Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
 42. 42.Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

(III) SAYILI LİSTE

 1. Şap Enstitüsü Müdürlüğü
 2. Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü
 3. Hatay Zirai Karantina Müdürlüğü
 4. Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü
 5. İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü
 6. İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü
 7. Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğü
 8. Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü
 9. Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü
 10. Ankara Zirai Karantina Müdürlüğü
 11. Bursa Zirai Karantina Müdürlüğü
 12. Artvin Zirai Karantina Müdürlüğü
 13. Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü
 14. Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
 15. Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
 16. Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
 17. İstanbul/Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
 18. İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
 19. Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
 20. Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
 21. Tohumluk Tescil ve Sertifıkasyon Merkez Müdürlüğü
 22. Çayırova Tohum Sertifıkasyon Test Müdürlüğü
 23. Beydere Tohum Sertifıkasyon Test Müdürlüğü
 24. İstanbul-Sabiha Gökçen Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
 25. İstanbul-Ambarlı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
 26. Artvin-Sarp Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
 27. Şırnak-Habur Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
 28. Ağrı-Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
 29. Edirne-Kapıkule Veteriner Smır Kontrol Noktası Müdürlüğü
 30. Hatay-Cilvegözü Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
 31. Mersin Veteriner Smır Kontrol Noktası Müdürlüğü
 32. İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
 33. Antalya Tohum Sertifıkasyon Test Müdürlüğü
 34. Samsun Tohum Sertifıkasyon Test Müdürlüğü
 • Adana Tohum Sertifıkasyon Test Müdürlüğü

(IV) SAYILI LİSTE

 1. Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Ankara
 2. Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Adana
 3. Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü- Söke/Aydın
 4. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Kastamonu
 5. Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Silifke/Mersin
 6. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Düzce
 7. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü- Bilecik
 8. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü- Elazığ
 9. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü- Sivas
 10. Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü- Ankara
 11. Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü- Karacabey/Bursa
 12. Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü- Edremit/Balıkesir
 13. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü- Ardahan
 14. Merkez İkmal Müdürlüğü-Ankara
 15. 15.Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü-Ankara

639 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 639 Sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş
Tarihi
KHK/651 6, 11, 17, 18, 18/A, 18/B, 21 (I) Sayılı Cetvel 27/8/2011
KHK/662 Ek Madde 1, (I) Sayılı Liste 2/11/2011
6495 14 2/8/2013
Anayasa Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli ve E.: 2011/86, K.: 2012/183 sayılı Kararı 31 4/12/2013 tarihinden altı ay sonra
(4/6/2014)
KHK/696 EK MADDE 2 24/12/2017
7079 EK MADDE 2 8/3/2018
Başa dön tuşu