Gümrük Genelgeleriİhracat Genelgeleriİthalat Genelgeleri

Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletler (Genelge 2010/10)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.16.00­010.06.01­06 9/3/2010
Konu : Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletler
GENELGE
( 2010/10 )
İlgi: 8/12/2009 tarihli ve 2009/119 sayılı Genelge
Bilindiği üzere, 7/10/2009 tarihli 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 22 nci ve 33 üncü maddelerine göre paletler ile dolu olarak getirilen ya da boş olarak getirilip dolu olarak yeniden ihraç edilmek istenen ambalajların tam muafiyet suretiyle geçici ithali öngörülmüştür.
Bu çerçevede, ambalaj ve paletlerin geçici ithali ile ilgili olarak aşağıda şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1. Boş Olarak Geçici İthal Edilen Ambalajlar
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 33 üncü maddesine göre geçici ithalat izni, boş olarak getirilerek dolu olarak ihraç edilecek ambalajlara verilmektedir. Boş olarak geçici ithal edilmek istenilen ambalajlar için, beyannamenin /sözlü beyan formunun 44 no.lu hanesinin doldurulması; beyanın yazılı olarak yapılması halinde ise ayrıca Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu eki Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formunun 16 no.lu “Tek Pencere Sisteminde” “Ek Bilgi” hanesinde “ambalajların yeniden ihraç sırasında doldurulacağı”nın beyan edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde beyan edilmediği anlaşılan geçici giriş beyannameleri için Gümrük Yönetmeliğinin 82 no.lu Eki’nin 25 inci fıkrasında belirtilen müeyyide uygulanacaktır. Dolu olarak yeniden ihraç edileceği beyan edilmek suretiyle tam muafiyet kapsamında boş olarak geçici ithal edilen ambalaj maddelerinin tekrar boş olarak ihraç edilmek istenilmesi durumunda anılan Kararın 33 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Gümrük Kanununun 184 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendine göre geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihinde gümrük yükümlülüğü doğmaktadır. Söz konusu ambalajlara Gümrük Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kısmi muafiyet kapsamında yurtta kaldığı her ay için eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3’ü oranında vergi tahsil edilmek suretiyle işlem yapılması gerekmektedir.
2. Kullanılamayacak Duruma Gelen Ambalajlar
Geçici ithalat rejimine tabi tutulmasını müteakip kullanımı sonucunda kırılan, bozulan ve bir daha kullanılamayacak duruma gelen ambalajların 4458 sayılı Gümrük Kanununun 164 üncü maddesinin 1 inci fıkrası çerçevesinde hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde gümrük idaresinin gözetiminde imhası mümkün bulunmakta olup, imhası talep edilen söz konusu eşyanın tahrip olmasının Gümrük Kanununun 186 ıcı maddesinde belirtilen nedenlerden kaynaklandığının kanıtlanması halinde gümrük yükümlülüğü doğmamaktadır.
3. Paletler in Geçici İthali
Anılan Kararın 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre geçici ithal edilmiş paletler yerine aynı tür ve kıymetteki paletlerin ihraç veya yeniden ihraç edilmesi halinde geçici ithalat rejiminin sonlandırılması mümkün bulunmaktadır.
Bu itibarla gümrük statüsüne bakılmaksızın, geçici ithal edilmiş olan paletler ile aynı GTİP ve kıymetteki paletlerin yurtdışı edilmesi halinde geçici ithalat rejiminin sonlandırılması gerekmektedir.
4. Ambalajlar ın Yeniden İhr acında Damga Vergisi İstisnası
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle Geçici İthalat Rejimine tabi ambalajların ithalatı, 27.02.2004 tarihli 25386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında (1) Seri No.lu Tebliğ’in 3.1.6 maddesi uyarınca damga vergisinden istisnadır.
Ancak, 5300 rejim kodu ile ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithali yapılan tüm geçici ithalat eşyasının 3153 rejim kodu ile yeniden ihracatının damga vergisine tabi olması nedeniyle BİLGE sisteminde, 5300 rejim kodundan girişi yapılan ambalaj maddelerinin ihraç yükü ile doldurulduktan sonra 3153 rejim kodu ile çıkışında, beyannamenin rejimi yükümlüsünce 3153 olarak beyan edilmekte ve ihracat eşyasına ilişkin kalemlerde “KIHR­Kati İhracat” muafiyet kodu seçildiğinde sistemin söz konusu kalemlere ilişkin rejim kodunu beyanname dökümleri üzerine 1000 olarak yazdırması nedeniyle bu işleme ilişkin üretilen beyannamelerde, ana rejim kodunun 3153 olması nedeniyle sistem tarafından damga vergisi hesaplanmaktadır.
Bilindiği üzere, 02.01.2004 tarihli 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 28 inci ve 33 üncü maddeleriyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na eklenen Ek 2 ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na eklenen Ek 1 inci madde hükümleriyle döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar, damga vergisi ve harçtan istisna edilmiştir.
Bu maddelerin uygulanmasına ilişkin olarak 27.02.2004 tarihli 25386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ’in “Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerle İlgili İstisnanın Kapsamı”başlıklı bölümünde ihracat ile ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, işlem yapan kuruluşlarca re’sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ambalajların, dolu olarak yeniden ihracında düzenlenen beyannamelerin damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithali yapılan ambalaj maddelerinin dolu olarak çıkışında, 3153 rejim kodunun 1000 rejim kodu ile birlikte beyan edildiği durumlarda, söz konusu Tebliğ uyarınca ambalaj maddelerinden damga vergisi alınmaması için “DMGV” (Damga VergisiMuafiyeti) muafiyet kodu seçilerek işlem yapılması gerekmektedir.
5.(2020/14 ile değişik) Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahiplerince Geçici İthal Edilen Ambalajlar 
Gümrük Yönetmeliğinin 384 üncü maddesi uyarınca, A Sınıfı Onaylanmış Kişilerce “onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince”  geçici ithalat rejimine tabi tutulan belirlenmiş GTİP’lerdeki ambalajların işlem göreceği hat ile ilgili olarak kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamdaki ambalajların yeniden ihracında ayniyet tespiti gerekçesiyle ayırt edici özelliklerin aranmaması, geçici ithalata konu ambalajlar ile aynı GTİP’te yer alması kaydıyla ambalajların tip, ebat, hacim ve ağırlığına bakılmaksızın yurtdışı edilmesi halinde geçici ithalat rejiminin sonlandırılması mümkün olup, Gümrük Kanununun 67 nci maddesi çerçevesinde söz konusu ambalajların GTİP itibariyle adet bazında takip edilmesi yeterli bulunmaktadır.
6. (Ek:2018/8 Genelge ile) Geçici İthal Edilen Ambalajın Başka Firma Tarafından Yeniden İhracı
Geçici ithal edilen ambalajların geçici ithalat işlemini yapan yükümlü dışında başka bir firma tarafından yeniden ihracının gerçekleştirilmesi halinde işlemlerin aşağıdaki şekilde yapılması uygun bulunmuştur.
a) Tek Pencere Sisteminde (TPS) yapılan izin başvurularında, geçici ithal edilen ambalajları ihraç edecek firma bilgileri sisteme girilir.
İhracat yapma yetkisi verilen firmanın; dış ticaret sermaye şirketi, sektörel dış ticaret şirketi niteliğinde olması veya idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketi olan grup ihracatçısı olması gerekir.
(Ek:2020/14 Genelge) Ancak, ambalajın, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firma tarafından geçici ithal edilmesi durumunda, ihracat yetkisi verilen firmanın bu niteliklere haiz olmasına gerek bulunmamaktadır.”
b) Geçici ithalat kapsamında ithal edilen eşyanın ayniyetine uygun biçimde yeniden ihraç edilmesi gerekmekte olup, TPS üzerinde ihracat yapılabileceği beyan edilen firmanın geçici ithal eşyasını ayniyetine uygun biçimde yeniden ihraç etmesi gerekmektedir.
İzin sahibi firma tarafından ihracat yapma yetkisi verilen firmanın yapacağı ihracat işlemi dolayısıyla tespit edilecek usulsüz işlemlerde, ziyaa uğratılan gümrük vergilerinden izin sahibi ve ihracatçı firma müştereken ve müteselsilen sorumludur.
c) TPS üzerinde ihracat yapabileceği beyan edilen firma tarafından geçici ithalata konu ambalajın yeniden ihraç edilmesi durumunda yeniden ihracat işlemi, geçici ithalat izinlerinin kapatılmasında kullanılır.”
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM: Taşra teşkilatına
Başa dön tuşu